close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 11 березня 2015 року № 154
ПРОГРАМА
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в секторі
внутрішнього аудиту облдержадміністрації на 2015 рік
N
з/
п
1
Назва заходу
Період
проведення
Відповідальні
виконавці
2
3
4
I. Загальні стандарти внутрішнього аудиту
Примітка
5
1.1. Компетентність та підвищення кваліфікації працівників сектору
внутрішнього аудиту
1
Забезпечення підвищення Постійно
кваліфікації працівників
сектору
внутрішнього
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2
Проведення навчань з Щомісячно
питань
застосування
нормативно-правових
актів в ході проведення
внутрішніх аудитів з
працівниками
сектору
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
3
Забезпечення підвищення Постійно
кваліфікації працівників
шляхом самоосвіти
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
4
Вивчення
в
засобах Постійно
масової інформації та
спеціальних
виданнях
передового
досвіду
функціонування
та
організації внутрішнього
аудиту для подальшого
практичного
використання в роботі
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
1.2. Незалежність та об’єктивність внутрішнього аудиту
1
Підготовка
до До 15 травня
затвердження піврічного та до 15
плану
діяльності листопада
внутрішнього аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2
Проведення
інформування
керівництва
облдержадміністрації про
стан виконання плану
діяльності внутрішнього
аудиту та інших завдань
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Після
завершення
кожного
аудиту
3
Запобігання
Постійно
неправомірному
втручанню третіх осіб у
планування і проведення
внутрішнього аудиту та
підготовку звіту про його
результати
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
4
Проведення
За наявності
інформування
таких
Держфінінспекції
про випадків
перешкоджання
проведення внутрішнього
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
II. Стандарти діяльності з внутрішнього аудиту
2.1. Напрями проведення внутрішнього аудиту
1
Забезпечення
правильності визначення
напряму
проведення
аудиту
(аудиту
ефективності,
фінансового
аудиту,
аудиту відповідності)
В ході
Сектор внутрішнього
планування
аудиту
та організації облдержадміністрації
позапланових аудитів
2.2. Ведення бази даних
1
Забезпечення
Постійно
правильності складання
та ведення бази об’єктів
внутрішнього аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2.3. Планування діяльності з внутрішнього аудиту
1
Формування
піврічних
планів на основі оцінки
ризиків діяльності об’єктів
внутрішніх
аудитів
та
визначення
теми
внутрішніх аудитів
При
підготовці
піврічних
планів
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2
Визначення
ризиків
у При
діяльності
об’єкту підготовці
внутрішнього аудиту
програми
аудиту
Визначення
напряму При
внутрішнього аудиту, теми, підготовці
періоду
внутрішнього програми
аудиту
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
4
Проведення
розрахунку
потреби в ресурсах для
забезпечення
проведення
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
5
Визначення
необхідних
обсягів
часу
та
завантаженості працівників
сектору
внутрішнього
аудиту для проведення
аудитів
3
При
підготовці
до
проведення
аудиту
При
підготовці
піврічних
планів
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2.4. Організація внутрішніх аудитів
Отримання необхідних та При
достатніх аудиторських підготовці
доказів
програми
аудиту
Визначення правильного При
формування
цілей підготовці
внутрішнього аудиту та програми
очікуваних результатів
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
3
Забезпечення
повноти При
дослідження визначених підготовці
ризиків для досягнення програми
цілей аудиту
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
4
Забезпечення
повноти
вивчення
питань,
пов’язаних з об’єктом
внутрішнього аудиту
При
підготовці
програми
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
5
Дотримання своєчасності
направлення запитів та
правильності
аналізу
отриманої інформації
При
підготовці
програми
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
6
Забезпечення
При
правильності складання підготовці
програми аудиту
програми
аудиту
Дотримання
строків Постійно
проведення аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
1
2
7
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2.5. Проведення внутрішнього аудиту
1
Забезпечення
При
правильності визначення проведенні
методів,
методичних аудиту
прийомів та процедур, які
застосовуються під час
внутрішнього аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2
Використання
усіх При
джерел
аудиторських проведенні
доказів
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
3
Забезпечення
При
достовірності отриманої проведенні
офіційної інформації
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2.6. Документування ходу та результатів внутрішнього аудиту
1
Здійснення правильності При
оформлення
робочих проведенні
документів
аудиту
При розгляді
матеріалів
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2
3
4
5
6
7
Забезпечення
формування
аудиторського
звіту
(наявність
вступної,
аналітичної
та
підсумкової
частин)
відповідно
до
встановлених вимог
При
складанні
аудиторськог
о звіту
При розгляді
матеріалів
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Забезпечення
повноти При
внесення
даних
до складанні
вступної частини
аудиторськог
о звіту
При розгляді
матеріалів
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Відображення
об'єктивних результатів
аудиту в розрізі кожного
програмного питання
При
складанні
аудиторськог
о звіту
При розгляді
матеріалів
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Забезпечення
аргументованості
тверджень і доказів в
аудиторському висновку
При
складанні
аудиторськог
о звіту
При розгляді
матеріалів
аудиту
Сектор
внутрішнього аудиту
облдержадміністрації
Забезпечення
повноти,
конструктивності
та
адекватності
рекомендацій
за
результатами
внутрішнього аудиту
При
складанні
аудиторськог
о звіту
При розгляді
матеріалів
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
Забезпечення
розгляду За
Сектор внутрішнього
коментарів та підготовки необхідністю аудиту
письмового
висновку
облдержадміністрації
щодо їх обґрунтованості
2.7. Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього
аудиту
1
Перевірка дотримання
рекомендацій з
проведення аудиту
Після
завершення
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2
Проведення моніторингу
впровадження
аудиторських
рекомендацій
Після
завершення
аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації
III. Стандарти звітування, моніторингу, формування та зберігання справ,
взаємодії з органами державної влади та оцінки якості за результатами
внутрішнього аудиту
3.1. Звітування по діяльність сектору внутрішнього аудиту
1
Забезпечення звітування
(у письмовій формі) про
результати діяльності
сектору внутрішнього
аудиту
У терміни,
Сектор внутрішнього
визначені
аудиту
Порядком
облдержадміністрації
планування і
проведення
внутрішніх
аудитів,
документува
ння,
реалізації їх
результатів в
облдержадмі
ністрації
2
Подання матеріалів на
колегію
облдержадміністрації
щодо розгляду
результатів проведених
внутрішніх аудитів за рік
Згідно
Сектор внутрішнього
Планів
аудиту
колегії
облдержадміністрації
облдержадміністрації
3.2. Формування та зберігання справ внутрішнього аудиту
1
Забезпечення
Постійно
формування справ
внутрішнього аудиту, їх
зберігання, використання,
знищення та передачі
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
2
Формування справ за
матеріалами проведеного
внутрішнього аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
15 календарних днів
після
завершення
аудиту
3.3. Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, оцінка
якості внутрішнього аудиту
1
Інформування голови
Січень 2016
облдержадміністрації про року
результати внутрішньої
оцінки якості
внутрішнього аудиту
Сектор внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
___________________________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа