close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Практична робота №1
I варіант
Тема. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах
господарства країн і регіонів світу
Мета роботи: навчитися давати оцінку і порівнювати трудові ресурси і зайнятість економічно
активного населення в основних сферах господарства країн і регіонів світу, уміти аналізувати
отримані дані.
Обладнання: статистичні дані, додаткові джерела інформації.
Теоретичні відомості
Трудові ресурси — частина населення країни, що має необхідні фізичні і психічні здібності,
загальноосвітні і професійні знання для роботи в господарстві держави. У міжнародній статистиці
працездатним вважається населення у віці від 15 до 65 років, в окремих країнах — від 15 до 59
років включно.
Віковий склад населення — розподіл населення за віковими групами. Зазвичай виділяють три
основні вікові групи населення: молодшого віку — діти від 0 до 14 років, середнього віку — від 15
до 59 років, похилого віку — від 60 років і старші.
Відтворювання населення — сукупність процесів народжуваності та смертності, співвідношення
яких визначає величину природного приросту. Розрізняють І і II типи відтворювання. Економічно
активне населення (ЕАН) — частина трудових ресурсів, зайнята в суспільному госпо¬дарстві,
тобто їх діяльність є суспільно корисною — приносить прибуток. Статистика ООН включає в ЕАН
і безробітних.
Основні сфери господарства: сільське господарство (включаючи лісове господарство і
рибальство), промисловість (добувна і обробна), невиробнича сфера (послуги, торгівля, освіта,
охорона здоров'я та ін.).
Контрольні запитання
1. Як ви розумієте поняття «трудові ресурси»?
2. Чим трудові ресурси відрізняються від економічно активного населення?
3. Які розбіжності існують у межах працездатного віку в країнах різного типу?
Завдання для роботи
1. Розрахуйте частку населення країн США, Польща, Китай віком 14-59 років, яка складає
основу трудових ресурсів держави. Заповніть таблицю для вибраних країн (за зразком).
а) частка населення середнього віку: 100% - (14+25)%=61%
б) різниця між часткою населення середнього віку і часткою ЕАН:
(61-52)%=9%
Населення
(млн осіб)
Населення
молодшого віку (%)
Населення
середнього віку (%)
Населення похилого
віку (%)
Тип відтворювання
127
14
61
25
I
298
38
1314
16
16
27
США
Польща
Китай
Розвинені
21
19
10
Частка ЕАН до
загальної кількості
населення (%)
Різниця між часткою
населення середнього
віку і часткою ЕАН
Країни
Японія
До якого
типу країн
належить
52
9
Частина
світу
(регіон)
Східна
Азія
50
49
58
Державні витрати
на освіту (% до
ВВП)
Частка грамотних
до кількості
населення у віці
15 р. і більше (%)
Частка
населення, що
закінчило вищі
учбові заклади
різного рівня (%)
Державні витрати
на охорону
здоров’я на душу
населення
(дол.США)
Японія
ВВП на душу
населення
(дол.США)
2. Укажіть причини, що впливають на частку населення середнього віку (основу трудових
ресурсів) однієї із порівнювальних країн США:
1. Високі показники народжуваності і невелика середня тривалість життя
2. Високий рівень розвитку медицини, що сприяє збільшенню середньої тривалості життя
3. Велика частка населення молодшого віку
4. «Демографічний вибух», який відбувався у другій половині ХХ сторіччя
5. Низький рівень народжуваності, що призводить до зниження частки населення
молодшого віку
6. «Демографічний вибух», що відбувається зараз
3. Дайте якісну оцінку трудових ресурсів і заповніть таблицю для порівнювальних країн (за
зразком)
Країна
Якісна оцінка
трудових ресурсів
(освіта, кваліфікація,
здоров’я та ін. )
36 501
3,8
100
30
1538
Високоосвічені,
висококваліфіковані,
здорові
США
39 650
5,3
95,5
60
2765
Польща
6265
4,6
98,7
20
84
Китай
1283
2,3
81
8
26
Висновок. Яка з порівнюваних країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Укажіть причини,
що зумовлюють у цій країні більш високі: частку населення працездатного віку, рівень
загальноосвітньої та професійної підготовки.
Список рекомендованих джерел
1. Атлас «Економічна і соціальна географія світу». – К.: Картографія, 2010. – С.1,5
2. Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу: підручник для 10кл.
загальноосвіт. навч. закл./ За ред. П.О. Масляка. – К.: Вежа, 2004. – С. 36-41
3.
Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія 10. Рівень стандарту. Академічний рівень:
підручник для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Генеза, 2010.- С.48-50
Практична робота №1
II варіант
Тема. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах
господарства країн і регіонів світу
Мета роботи: навчитися давати оцінку і порівнювати трудові ресурси і зайнятість економічно
активного населення в основних сферах господарства країн і регіонів світу, уміти аналізувати
отримані дані.
Обладнання: статистичні дані, додаткові джерела інформації.
Теоретичні відомості
Трудові ресурси — частина населення країни, що має необхідні фізичні і психічні здібності,
загальноосвітні і професійні знання для роботи в господарстві держави. У міжнародній статистиці
працездатним вважається населення у віці від 15 до 65 років, в окремих країнах — від 15 до 59
років включно.
Віковий склад населення — розподіл населення за віковими групами. Зазвичай виділяють три
основні вікові групи населення: молодшого віку — діти від 0 до 14 років, середнього віку — від 15
до 59 років, похилого віку — від 60 років і старші.
Відтворювання населення — сукупність процесів народжуваності та смертності, співвідношення
яких визначає величину природного приросту. Розрізняють І і II типи відтворювання. Економічно
активне населення (ЕАН) — частина трудових ресурсів, зайнята в суспільному господарстві, тобто
їх діяльність є суспільно корисною — приносить прибуток. Статистика ООН включає в ЕАН і
безробітних.
Основні сфери господарства: сільське господарство (включаючи лісове господарство і
рибальство), промисловість (добувна і обробна), невиробнича сфера (послуги, торгівля, освіта,
охорона здоров'я та ін.).
Контрольні запитання
1.Як ви розумієте поняття «трудові ресурси»?
2.Чим трудові ресурси відрізняються від економічно активного населення?
3.Які розбіжності існують у межах працездатного віку в країнах різного типу?
Завдання для роботи
1. Розрахуйте частку населення країн Німеччина, Пд. Корея, Нігерія віком 14-59 років, яка
складає основу трудових ресурсів держави. Заповніть таблицю для вибраних країн (за зразком).
а) частка населення середнього віку: 100% - (14+25)%=61%
б) різниця між часткою населення середнього віку і часткою ЕАН:
(61-52)%=9%
Населення
(млн осіб)
Населення
молодшого віку (%)
Населення
середнього віку (%)
Населення похилого
віку (%)
Тип відтворювання
127
14
61
25
I
Розвинені
Частка ЕАН до
загальної кількості
населення (%)
Різниця між часткою
населення середнього
віку і часткою ЕАН
Країни
Японія
До якого
типу країн
належить
52
Частина
світу
(регіон)
Східна
Азія
9
Німеччина 82
14
24
49
Пд. Корея 48
20
12
51
Нігерія
131
42
5
31
2. Укажіть причини, що впливають на частку населення середнього віку (основу трудових
ресурсів) однієї із порівнювальних країн США:
1. Високі показники народжуваності і невелика середня тривалість життя
2. Високий рівень розвитку медицини, що сприяє збільшенню середньої тривалості життя
3. Велика частка населення молодшого віку
4. «Демографічний вибух», який відбувався у другій половині ХХ сторіччя
5. Низький рівень народжуваності, що призводить до зниження частки населення
молодшого віку
6. «Демографічний вибух», що відбувається зараз
3. Дайте якісну оцінку трудових ресурсів і заповніть таблицю для порівнювальних країн (за
зразком)
Державні витрати
на освіту (% до
ВВП)
Частка грамотних
до кількості
населення у віці
15 р. і більше (%)
Частка
населення, що
закінчило вищі
учбові заклади
різного рівня (%)
Державні витрати
на охорону
здоров’я на душу
населення
(дол.США)
Японія
ВВП на душу
населення
(дол.США)
Країна
36 501
3,8
100
30
1538
Якісна оцінка
трудових ресурсів
(освіта, кваліфікація,
здоров’я та ін. )
Високоосвічені,
висококваліфіковані,
здорові
Німеччина 33 162
4,7
100
32
1511
Пд. Корея
14 266
3,7
98
37
365
Нігерія
594
4,1
57
2
10
Висновок. Яка з порівнюваних країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Укажіть причини,
що зумовлюють у цій країні більш високі: частку населення працездатного віку, рівень
загальноосвітньої та професійної підготовки.
Список рекомендованих джерел
1. Атлас «Економічна і соціальна географія світу». – К.: Картографія, 2010. – С.1,5
2. Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу: підручник для 10кл.
загальноосвіт. навч. закл./ За ред. П.О. Масляка. – К.: Вежа, 2004. – С. 36-41
3.
Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія 10. Рівень стандарту. Академічний рівень:
підручник для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Генеза, 2010.- С.48-50
Практична робота № 3
Тема. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великої Британії та Італії (за
варіантами)
І варіант – порівняльна характеристика ФРН та Великої Британії, ІІ варіант – порівняльна
характеристика Франції та Італії.
Мета. Повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння
характеризувати та порівнювати галузевий склад промисловості головних країн Західної Європи;
розвивати вміння працювати з картами атласу, підручником, таблицями, діаграмами, уміння
систематизувати навчальний матеріал та статичні дані.
Обладнання: атласи, підручники, таблиці, діаграми.
Теоретичні відомості
Об’єднана Німеччина – це розвинена країна Західної Європи, що має великі розміри території,
значну кількість і густоту населення. Різноманітні природні умови і ресурси не забезпечують усіх
потреб країни, тому окремі галузі господарства орієнтується на імпортну сировину. У
національному складі населення ФРН переважають німці. Економіка країни ринкова, соціально
орієнтована. Галузями міжнародної спеціалізації є машинобудування, хімічна, харчова і легка
промисловість. Сфера послуг, зокрема такі галузі, як торгівля, транспорт і банківська сфера, за
створенням ВВП посідає передові позиції. Найголовнішими зовнішньоекономічними партнерами
Німеччини є країни ЄС, США та Японія.
Велика Британія – парламентська монархія, унітарна держава, має острівні володіння за межами
своєї території. Країна не відрізняється різноманітністю мінерально-сировинних ресурсів, значна
частина її території добре освоєна і зайнята сільськогосподарськими угіддями. Велика Британія –
це держава з низьким природним приростом, високою густотою населення і урбанізацією, у її
національному складі переважають англійці. Провідними галузями промисловості країни є
енергетика, нафтохімічна, хіміко-фармацевтична, харчова галузь промисловості та багатогалузеве
машинобудування. У структурі сільського господарства Великої Британії переважає
тваринництво. Сильними є позиції Великої Британії в транспорті, галузі телекомунікацій,
банківському секторі. Велика Британія є провідною торговельною країною і потужним
інвестором.
Франція – це велика за розмірами парламентсько-президентська республіка, що розташувалася на
заході Європи. Країна багата на земельні й рекреаційно-туристичні ресурси, меншою мірою
забезпечена мінерально-сировинними ресурсами. Франція – однонаціональна країна, де
сповідується католицизм. У країні сформоване ринкове соціально орієнтоване господарство з
великою часткою державного сектору. Провідними галузями промисловості є атомна енергетика,
машинобудування, хімічна і харчова галузі. Сільське господарство країни посідає провідні позиції
в Європі і спеціалізується переважно на рослинництві. Франція експортує автомобілі, літаки,
гелікоптери, обладнання для АЕС, космічну техніку, сталь та алюміній, продукцію хімічної
промисловості, ліки, зброю, текстиль та одяг; імпортує переважно енергоносії.
Італія розташована в Південній Європі і належить до країн Великої сімки. Країна небагата на
мінерально-сировинні ресурси, а її рельєф і клімат сприятливі для розвитку рослинництва і
рекреаційно-туристичного господарства. За показником ВВП Італія посідає 10-те місце у світі. У
галузевій структурі промисловості переважають обробні галузі, орієнтовані на трудові ресурси та
імпортну сировину, а в сільському господарстві – рослинництво. Найбільш значущими галузями
сфери послуг Італії є туризм, транспорт і банківська діяльність. Переважаючими формами
зовнішньоекономічної діяльності Італії є зовнішня торгівля, інвестування та спільне
підприємництво.
Контрольні запитання
1.Чому Німеччина досягла великих успіхів у виробництві багатьох видів промислової
продукції?
2.Які зміни відбулися у галузевій структурі промисловості Великої Британії за останні
десятиліття?
3.Які характерні риси розвитку економікм Франції?
4.Які чинники сприяли розвитку промисловості на Півночі Італії?
Завдання для роботи
1. Заповніть паспорти країн, що порівнюються.
Державний прапор
Державний прапор
Паспортні дані
Назва країни
Назва країни
Столиця
Площа, тис. км
Кількість
осіб)
населення
(млн.
Державна(і) мова(и)
Основна(і) національність(і)
Основна(і) релігія(ї)
Форма правління
Форма державного устрою
2. Складіть порівняльну характеристику промисловості двох країн.
План
 Галузева структура промисловості й чинники, що визначили її особливості.
 Видобувна промисловість. Рівень забезпеченості корисними копалинами, географія
основних районів їх видобутку. Залежність від закордонних поставок паливних та
рудних корисних копалин.
 Електроенергетика. Основні види електростанцій, їх роль у виробництві
електроенергії та особливості географії.
 Чорна і кольорова металургія. Особливості географії комплексу.
 Машинобудування. Значення та рівень розвитку основних галузей, види виробленої
продукції й найбільші центри.
 Хімічна промисловість. Значення, найважливіші види продукції й географія
основних галузей.
 Значення і географія легкої та харчової промисловості.
3. Випишіть у таблицю галузі промисловості порівнювальних країн, які є галузями
міжнародної спеціалізації.
Назва країни____________________
Назва країни_____________________
Висновки. Назвіть ознаки схожі та відмінності промисловості порівнювальних країн. Поясніть, які
причини, на вашу думку, обумовили виявлені розбіжності.
Список рекомендованих джерел
1.
Атлас «Економічна і соціальна географія світу». – К.: Картографія, 2010. – С.31-34
2.
Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу: підручник для 10кл.
загальноосвіт. навч. закл./ За ред. П.О. Масляка. – К.: Вежа, 2004. – С. 110-128
3.
Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія 10. Рівень стандарту. Академічний рівень:
підручник для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Генеза, 2010.- С.119-148
Практична робота № 4
Тема. Порівняльна характеристика господарства економічних районів США: Півночі, Півдня та
Заходу.
Мета. Актуалізувати знання про галузеву та територіальну структуру господарства США, скласти
порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації господарства головних
економічних районів США: Півночі, Півдня, і Заходу; розвивати практичні уміння визначати
спільні та відмінні ознаки господарства районів, систематизувати й узагальнювати інформацію.
Обладнання: політична карта Північної Америки, карта господарства США, атласи, таблиці,
діаграми, підручники.
Теоретичні відомості
Північ є провідним економічним районом США. Тут виробляється значна частина промислової і
сільськогосподарської продукції. Майже всі промислові підприємства зосереджені у східній
частині регіону. Сільське господарство переважає у західних штатах, здебільшого у басейні
р,Міссісіпі та в преріях. Найбільші міста – Нью-Йорк, Філадельфія, Детройт, Чикаго. Важливими
є
такі галузі промисловості: машинобудування, хімічна промисловість, нафтопереробна,
суднобудівна. На Півночі виробляється більше половини усієї сільськогосподарської продукції
США.
Південь спеціалізується на нафтовидобувній, нафтопереробній та алюмінієвій галузях
промисловості. У районі створений потужний енергетичний комплекс для потреб для енергоємної
кольорової металургії. Розвиваються різноманітні галузі сільського господарства, проте
переважаючим є рослинництво.
Захід – порівняно молодий економічний район, у якому розвиваються нові галузі
промисловості(аерокосмічна, електронна), а також нафтопереробна, суднобудівна та ін.. більшість
міст-промислових центрів зосереджені у штаті Каліфорнія. Серед них Лос-Анджелес, СанФранциско,Сан-Дієго,Сан-Хосе та ін. Сільське господарство розвивається у двох напрямках: на
зрошувальних землях – рослинництво, у гірських штатах – пасовищне тваринництво. Роль Аляски
визначається видобутком нафти та газу, а також рибальством і пушним промислом. Гавайї – це
сільськогосподарський та рекреаційний штат США.
Контрольні запитання
1.Які основні галузі промисловості і сільського господарства у кожному районі?
2.Які найбільш характерні види продукції випускаються у кожному економічному районі?
3.Охарактеризуйте найбільші промислові центри США.
4. Яка спеціалізація сільського господарства Півдня США?
Завдання для роботи
1. Позначте на контурній карті а) межі економічних районів; б) найбільші міста та їх
промислову спеціалізацію; в) сільськогосподарську спеціалізацію економічних районів.
2. Визначте галузі спеціалізації промисловості та сільського господарства двох районів.
Результати оформіть у вигляді таблиці.
Галузь господарства
Назва району
Назва району
1.
1.
2.
2.
3.
3.
ІІ. Спеціалізація
1.
1.
сільського господарства
2.
2.
3.
3.
І. Спеціалізація
промисловості
3. Визначте ознаки схожості та відмінності районів, що порівнюються. Результати оформіть у
вигляді таблиці.
Ознаки схожості
Відмінності
Висновки. Поясніть, причини відмінностей у господарській спеціалізації районів, що
порівнюються.
Список рекомендованих джерел
1.
Атлас «Економічна і соціальна географія світу». – К.: Картографія, 2010. – С.46-48
2.
Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу: підручник для 10кл.
загальноосвіт. навч. закл./ За ред. П.О. Масляка. – К.: Вежа, 2004.
3.
Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія 10. Рівень стандарту. Академічний рівень:
підручник для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Генеза, 2010.- С.219-225
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа