close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект річного плану державних закупівель
на 2015 рік
Управління у справах національностей та релігій
Пред
мет заку
півлі
Код
Джерело
КЕКВ(дляфінансубюджетнивання
х коштів)
Очікува
на
вартість
предмет
а
закупів
лі
Процедура
закупівлі
ЄДРПОУ 38635837
Орієнтов
аний
Початок
проведен
ня
процедур
и
закупівлі
Підрозділ(и)
(особа(и)),яких
планується
залучити до
підготовки
документації
конкурсних
торгів(запиту
цінових
пропозицій,
При
мітка
1
2
3
4
5
6
7
8
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
Начальник управління у справах
національностей та релігій
облдержадміністрації
Ігор Салецький
Додаток
до річного плану закупівель
на 2014 рік по тимчасовому кошторису
Управління у справах національностей
та релігій облдержадміністрації
№
з/п
ЄДРПОУ 38635837
Дані щодо кожного предмета закупівлі
Загальне
найменуван
ня предмета
закупівлі
Джерело
Процедура
фінансува закупівлі
ння
Код згідно
за
класифікато
ром
Продукції
та послуг
Орієнтов
ний
Початок
проведен
ня
процедур
и
закупівлі
Очікувана
вартість предмета
закупівлі грн..
При
мітк
и
Загальний фонд КПКВ 7721010 , КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали
та інвентар,у тому числі м’який інвентар та обмундирування»
1
Листівки
Загальний Прямий
фонд
договір
17.23.1
лютийберезень
2
Папір
Загальний Прямий
фонд
договір
17.23.1
лютийберезень
3
Вироби
з
паперу
господ.побутового
та
сан.гігієнич.
призначення
(серветки,
рушники та
інше)
Товари
з
паперу
чи
картону
канцелярські
(блокноти,
швидкозшив
ачі, папки,
щоденники
та інше)
Загальний Прямий
фонд
договір
17.22.1
лютийберезень
Приладдя
канцелярське(ручки,
маркери,
олівці,
стержні)
Загальний Прямий
фонд
договір
4
5
700,00
(сімсот грн.00
коп.)
Тимчасовий
кошторис
700,00
(сімсот грн.00
коп.)
500,00(п’ятсот
грн. 00 коп.)
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Загальний Прямий
фонд
договір
17.23.1
32.99.1
лютийберезень
лютийберезень
1000,00(одна
тисяча грн.00
коп.)
Тимчасовий
кошторис
500,00(п’ятсот
грн. 00 коп.)
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Від 13.01.14
6
7
8
9
10
11
Носії даних Загальний Прямий
(касети,
фонд
договір
диски,
дискети,
флешки)
Марки
Загальний Прямий
фонд
договір
Підписка
періодичних
видань
Майстерплівка
Лампи
енергозберігаючі
Вироби
металеві
різні
(дироколи,
степлера,
скріпки,
скоби
та
інше)
26.20.9
58.19.1
лютийберезень
березень
Загальний Прямий
фонд
договір
58.14.1
березень
Загальний Прямий
фонд
договір
28.23.2.
лютийберезень
Загальний Прямий
фонд
договір
27.40.1
березень
Загальний Прямий
фонд
договір
25.99.1
лютийберезень
1000,00(одна
тисяча грн.00
коп.)
Тимчасовий
кошторис
2000,00(дві
тисячі грн.00
коп.)
5800,00(п’ять
тисяч вісімсот
грн. 00 коп.)
1000,00(одна
тисяча грн.00
коп.)
1000,00(одна
тисяча грн.00
коп.)
500,00(п’ятсот
грн. 00 коп.)
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Загальний фонд КПКВ 7721010 , КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)
12
13
14
15
16
Послуги
електрозв’яз
ку
Загальний
фонд
Користуванн
я кабельною
каналізацією
Інтернет
Загальний
фонд
Загальний
фонд
За селекторні Загальний
фонд
наради
Послуги по
автоперевезе
нню
Загальний
фонд
Прямий
договір
Прямий
договір
Прямий
договір
Прямий
договір
Дод.угода
на 20%
61.10.1
61.10.1
61.10.4
61.10.3
49.39.3
Січень
Січень
Січень
Січень
Січень
24000,00
(двадцять
чотири тисячі
грн.00 коп.)
350,00(триста
п’ятдесят грн.
00 коп.)
8900,00
(вісім тисяч
дев’ятсот
грн.00 коп.)
4000,00
(чотири
тисячі грн. 00
коп.)
24465,35
(двадцять
чотири тисячі
чотириста
шістдесят
п’ять грн. 00
коп.)
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
17
18
19
Заправка
катриджів та
ремонт,
ремонт
ком.техніки
Загальний
фонд
Технічне
обслуговуванн
я системи
телефонного
зв’язку
Загальний
фонд
Плата за
оренду
приміщення
Загальний
фонд
Прямий
договір
Прямий
договір
Прямий
договір
33.19.1
33.19.1
Січень
Січень
68.20.1
1884,65(одна
тисяча
вісімсот
вісімдесят
чотири грн. 65
коп.)
Тимчасовий
кошторис
1700,00(одна
тисяча сімсот
грн. 00 коп.)
Тимчасовий
кошторис
300,00(триста
грн.00коп.)
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Від 13.01.14
Від 13.01.14
Загальний фонд КПКВ 7721010 , КЕКВ 2800 «Інші видатки»
20
пеня
Загальний Прямий
фонд
договір
Січеньберезень
100,00(сто
грн.00 коп.)
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Загальний фонд КПКВ 7721010 , КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»
21
видатки на
відшкодуван
ня витрат по
теплопостач
ання
Загальний Договір на
фонд
відшкодуван
ня
35.22.1
Січень
160200,00(сто
шістдесят тисяч
двісті грн.
00коп)
Тимчасовий
кошторис
Від 13.01.14
Загальний фонд КПКВ 7721010 , КЕКВ 2272«Оплата водопостачання та
водовідведення»
22
видатки на
відшкодуван
ня по оплаті
водопостача
ння
Загальний Договір на
фонд
відшкодуван
ня
35.30.1
Січень
3600,00(три
тисячі шістсот
грн.00коп)
Тимчасовий
кошторис
Від
13.01.14
Загальний фонд КПКВ 7721010 , КЕКВ 2273«Оплата електроенергії»
23
видатки на
відшкодуван
ня по оплаті
електроенергії
Загальний Договір на
фонд
відшкодуван
ня
Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації,
голова тендерного комітету
Начальник відділу фінансового
забезпечення – головний бухгалтер
апарату обласної державної
адміністрації
35.11.1
Січень
47700,00
(сорок сім тисяч
сімсот
грн.00коп)
Тимчасовий
кошторис
Від
13.01.14
Олександр ПРОКОПЧУК
Наталія МАНДРЕНКО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа