close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Updated special rules for the World Orienteering
Championships published
Оновлені спеціальні правила для чемпіонатів світу зі
спортивного орієнтування (СО) опубліковані
Posted on | March 5, 2015 | Category: News
Відіслано | 5 березня, 2015 | Категорії: Новини
The rules for qualification and starting order for the WOC
long and middle distances races have been updated and
are published in the Rules section for Foot Orienteering
on the IOF homepage.
The most significant change is that starting order will no
longer only be determined by World Rankings but will
also take into consideration previous WOC performance.
Also, any changes in the ordering of start groups, which
can be determined by the WOC Senior Event Adviser,
must be published at the latest in Bulletin 3
approximately 2 months prior to the competitions.
Senior Event Adviser for WOC Jørn Sundby notes in a
comment that for WOC 2015 in Scotland the decision
has been made that there will be no changes to the
ordering of start groups.
Правила для кваліфікації і порядку старту для довгої
та середньої дистанцій Woc були оновлені і
опубліковані в секції Правила для СО бігом на
домашній сторінці IOF.
Найістотніша зміна є, що порядок старту більше не
визначать тільки Світові Ранги, але також візьмуть до
уваги результати на попередніх ЧС ( Woc). Також,
будь-які зміни в порядку розташування стартових
груп, які може визначити Woc Радник Події, має бути
опублікований щонайменше (не пізніше) як у
Бюлетені 3 приблизно за 2 місяці до змагань.
Старший Радник Події для Woc Jørn Sundby відмічає
в коментарі, що для Woc 2015 в Шотландії рішення
було зроблене, що не буде ніяких змін до порядку
розташування стартових груп.
Valid from 01 March 2015
Special Rules for Qualification and Starting Order at the
World Orienteering Championships Long and Middle
distance competitions Qualification Re: Competition
Rules 6.7 and 12.5
From 2014 onwards, the Long and Middle distance
competitions will be single-race (finals only)
competitions. Allocation of places in the finals
Federations are placed into three men’s divisions and
three women’s divisions.
The number of places in the Long distance final and the
Middle distance final depends on the Federation’s
division:
• Division 1 Federations have 3 places.
• Division 2 Federations have 2 places.
• Division 3 Federations have 1 place.
Вступили в дію з 01 березня 2015 року
Спеціальні Правила для Кваліфікації і порядку старту
на чемпіонатах світу СО на довгій та середній
дистанціях :
Правила змагань 6.7 і 12.5
Від 2014 і надалі, змагання Довгої і Середньої
дистанцій будуть змаганнями з однієї гонки (фінали
тільки). Для розподілу місць у фіналах всі федерації
розподілені на три дивізіони окремо серед жінок і
чоловіків.
Число місць у фіналі на довгій дистанції та у фіналі
на середній дистанції залежить від розділення
Федерації :
- Федерації Розділення 1 мають 3 місця.
- Федерації Розділення 2 мають 2 місця.
- Федерації Розділення 3 мають 1 місце.
http://orienteering.org/wpcontent/uploads/2015/01/WOC-team-allocationsWomen.pdf
http://orienteering.org/wpcontent/uploads/2015/01/WOC-team-allocations-Men.pdf
The host Federation has 3 places, regardless of which
division it is in.
In addition, provided they are selected by their
Federation, there are personal places for
• The previous World Champion in the distance
• The Regional Champions in the distance if the Regional
Championship was held in the previous 12 months and
the Regional Championships is a recognised one.
IOF currently recognises Regional Championships in
Europe, Asia, Oceania and North America.
Allocation of Federations to divisions Every year, points
for each Federation are calculated on the basis of their
results at the previous two World Orienteering
Championships.
• In the Long and Middle distance competitions: 1 st
place scores 120 points, 2nd place scores 100, 3 rd
place scores 80, positions 4-10 score 70-65-60-57-5553-51, positions 11-60 score 50-49-...-1.
• Only the best 3 (2, 1) runners can score points if the
Federation is in Division 1 (2 or 3 respectively); any other
runners from the Federation do not score points but the
points for their positions are not reallocated.
Федерація-організатор має 3 місця, незважаючи на
яке розділення це знаходиться. Крім того, за вибором
Федерації, є особисті місця для
- попередній Чемпіон Світу на відпов. дистанції
- Регіональні Чемпіони на відпов. дистанції, якщо
Регіональний Чемпіонат був проведений у попередні
12 місяців і Регіональні Чемпіонати є визнаним.
IOF зараз визнає Регіональні Чемпіонати в Європі,
Азії, Океанії і Північній Америці.
Щорічний розподіл Федерацій по дивізіонах, очки для
кожної Федерації обчислюються на підставі їх
результатів в попередніх двох чемпіонатах світу з
Orienteering.
- В змаганнях Довгої і Середньої відстані : 1-і місця
120 очок, 2-і місця 100, 3-і місця дають 80 очок,
позиції 4-10 дають 70-65-60-57-55-53-51, позиції 11-60
дають 50-49 -...- 1.
- Тільки кращі 3 (2, 1) спортсмени можуть виграти
очки, якщо Федерація знаходиться в Дивізіоні 1 (2 або
3 відповідно); будь-які інші представники від
Федерації не дають очки, але очки за їх місця не
перерозподіляються.
• In the Relay: 1st place scores 240 points, 2nd place
scores 160, 3rd place scores 130, 4th place scores 114,
5th place scores 106 and positions 6-30 score 100-96-...8-4.
For each Federation, separately for men and women, the
points are added to give the total men’s score and total
women’s score. In the case of equal points overall, the
Relay placing in the most recent World Championships
determines which Federation is placed highest. The
Federations are ordered within their current divisions by
calculating their points.
- В естафеті: 1 місця - 240 очок, 2 місця - 160, 3 місця
- 130, 4 місця = 114, 5-ые результати місця 106 і
позиції 6-30 відмітки 100-96 -...- 8-4.
Then
• The highest-scoring Federation from Division 2 is
promoted to Division 1 for the following year.
• The lowest-scoring Federation from Division 1 is
relegated to Division 2 for the following year.
• The 2 highest-scoring Federations from Division 3 are
promoted to Division 2 for the following year.
• The 2 lowest-scoring Federations from Division 2 are
relegated to Division 3 for the following year.
Після цього
- вище розташована Федерація з Дивізіону 2
просувається до Дивізіону 1 впродовж наступного
року.
- нижчо-виграюча Федерація від Розділення 1
відіслана Розділенню 2 впродовж наступного року.
- 2 найвищо-виграючих Федерації від Розділення 3
просуваються до Розділення 2 впродовж наступного
року.
- 2 нижчо-виграючих Федерації від Розділення 2
відіслані Розділенню 3 впродовж наступного року.
• If a Federation outside the automatically promoted
group scores more, or as many, points as a Federation
outside the automatically relegated group – despite
having fewer runners to earn points (e.g. if the 2nd
highest-scoring Federation in Division 2 outscores the
2nd lowest-scoring Federation in Division 1) – those
Federations also swap divisions.
- Якщо Федерація за межами групових результатів,
що автоматично просуваються, більше, або як багато,
вказує як Федерація за межами автоматично
відісланої групи - незважаючи на наявність менших
суперників, щоб заробити очки (наприклад, якщо 2-я
найвищо-виграюча Федерація в Розділенні 2
випереджає 2-ю нижчо-виграючу Федерацію в
Розділенні 1) - ті Федерації також переставляють
розділення.
Порядок старту
Порядок старту для змагань Довгої і Середньої
дистанції базується на позиціях у світовому Ранзі,
станом на, як опубліковано опівдні за день перед
першим змаганням Woc (наприклад 30-го липня в
2015) а також на попередньому місці у Woc. Це
визначається окремо для двох змагань.
Starting Order
The starting order for the Long and Middle distance
competitions is based on World Ranking positions as
published at noon on the day before the first WOC
competition (e.g. on 30th July in 2015) and also on
previous WOC placing.
It is determined separately for the two competitions.
Competitors who have been in the top 3 in that distance
in the last 3 WOCs start in starting group 1. This group is
made up to 10 with the top-ranked entered runners.
Other competitors who have been in positions 4-6 in that
distance in the last 3 WOCs start in starting group 2. This
group is made up to 15 with the next top-ranked entered
runners. Subsequent starting groups of 15 (or up to 29
for the final starting group) are filled on the basis of
World Ranking positions.
They are starting groups 3, 4 etc. If necessary, the order
of the runners with the same World Ranking points is
determined by the toss of a coin.
Within each group the start order is randomised.
Normally, the starting sequence of the starting groups is
that the highest numbered starting group starts first and
then the others in descending order.
Normally, starting group 1 starts last of all.
The SEA has the authority to vary the order of the
starting groups if necessary to improve media coverage.
Any variation to the order of the starting groups must be
published in Bulletin 3 and cannot subsequently be
changed.
Rule 12.7 applies: For an interval start, competitors from
the same Federation may not start consecutively. If
they are drawn to start consecutively, the next competitor
Для кожної Федерації, окремо для чоловіків і жінок,
очки додаються, щоб дати підсумковий чоловічий
показник і підсумковий жіночий показник. В випадку
однакової суми очок, місце в естафеті на останньому
чемпіонаті світу визначає, яка Федерація
розміщується вище. Федерації розміщаються в
дивізіонах відповідно до набраних очок.
Учасники змагань, хто був призером на цій дистанції в
останніх 3-х Wocs запущені в стартову групу 1. Ця
група складається з до 10 заявлених учасників з
найвищим рангом.
Інші учасники змагань, які посіли місця на позиціях 46 на цій дистанції на 3-х останніх Wocs складають
стартову групу 2. Ця група складається до 15 осіб за
рахунок спортсменів з вищим рангом що заявилися.
Подальші стартові групи з 15 (чи аж до 29 для
завершальної стартової групи) заповнюються на
підставі місць у Світовому Ранзі.
Вони формують групи 3, 4, і т.п., Якщо необхідно,
місце суперників з тими ж Світовими очками,
визначаються за жеребкуванням.
В межах кожної групи стартове жеребкування
довільне.
Зазвичай, стартова послідовність стартових груп є,
що вище всього пронумерована стартова група
починає першою, а потім інші в убуваючому порядку.
Зазвичай, стартова група 1 стартує після всіх.
Старший Радник змагань (SEA) має повноваження
відрізнятися замовлення стартових груп, якщо
необхідно, щоб поліпшити медіа-охоплення. Будь-яка
варіація до замовлення стартових груп має бути
опублікована у Бюлетені 3 і не може згодом бути
змінений.
Правило 12.7 стверджує: Для інтервального старту,
учасники змагань від тієї ж Федерації, мають не
стартувати один за одним. Якщо вони стартують
drawn shall be inserted between them. If this happens at
the end of the draw or at the end of a starting group, the
competitor before them shall be inserted between them.
This rule is applied starting with the earliest runner drawn
to start.
Rule 9.10 does not apply to the WOC Long and Middle
distance competitions; late replacement of runners is not
allowed.
послідовно, наступний учасник змагань має бути
вставлений між ними. Якщо це трапляється у кінці
жеребкування або у кінці стартової групи, учасник
змагань, що перед ними має бути вставлений між
ними. Це правило застосовується для старту,
розпочинаючись з самого раннього суперника,
відтягнутого, щоб початися.
Правило 9.10 не стосується до Woc Довгої і
Середньої дистанцій; пізніші заміни суперників не
дозволяються.
Пропозиція для формування стартового протоколу на чемпіонатах України 2015
* Починаючи з 2015 року ввести окремі Ранги України:
 Довга та Середня
 Спринт
Чемпіонат України на окремих дистанціях
та чемпіонат України (багатоборство)
Стосується груп, у яких йде відбір на міжнародні
змагання (21Е, 20, 18, 16)
?Або лише 21Е чекаємо на пропозиції.
Три стартові групи:
1 група: 10 учасників: три кращі за Рангом України
2014 ( за минулий рік) + ті, що заявилися і мають
найвищий ранг у Ранзі ІОФ на відповідній дистанції
(Довга та Середня або Спринт) станом на вихідний
(неділя) за тиждень до початку змагань;
2 група: 10 учасників: ті, що заявилися - кращі за
Рангом України за минулий рік і не увійшли до групи 1
на відповідній дистанції (Довга та Середня або
Спринт);
Командний чемпіонат
3 група: всі інші учасники.
В межах кожної групи стартове жеребкування
довільне.
Учасники змагань від тієї ж території мають не
стартувати один за одним.
Якщо вони стартують послідовно, наступний учасник
змагань має бути вставлений між ними.
Якщо це трапляється у кінці жеребкування або у кінці
стартової групи, учасник змагань, що є перед ними,
має бути вставлений між ними.
Три стартові групи:
1 група: 10 учасників: три кращі за Рангом України за
минулий рік + ті, що заявилися і мають найвищий ранг
у Ранзі ІОФ на відповідній дистанції (Довга та
Середня або Спринт) станом на вихідний (неділя) за
тиждень до початку змагань + кращі за Рангом
України за минулий рік до загальної кількості 10
учасників;
2 і 3 групи: формуються на базі попередніх технічних
заявок від команд територій, де учасники
розподіляються рівномірно на дві групи.
В межах кожної групи стартове жеребкування
довільне.
Учасники змагань від тієї ж території мають не
стартувати один за одним.
Якщо вони стартують послідовно, наступний учасник
змагань має бути вставлений між ними.
Якщо це трапляється у кінці жеребкування або у кінці
стартової групи, учасник змагань, що перед ними має
бути вставлений між ними.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа