close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Волинська обласна рада
Вищий комунальний навчальний заклад
„Володимир-Волинський педагогічний коледж
ім. А.Ю. Кримського”
Інформаційний пакет до вивчення курсу
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
(за кредитно-модульною системою організації навчання)
Спеціальність:
5.010102 «Початкове навчання»
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
молодший спеціаліст
2014
Методика навчання іноземної мови. Інформаційний пакет.
–
ВКНЗ
„Володимир-Волинський
педагогічний
коледж
ім. А.Ю. Кримського”, 2014
Розробники:
Шишко Оксана Ананіївна, викладач методики
навчання англійської мови
Самарчук Валентина Євгеніївна, викладач
методики навчання німецької мови
Левицька Аліна Анатоліївна, викладач
методики навчання англійської мови
Затверджено засіданням циклової комісії викладачів
іноземних мов Володимир-Волинського педагогічного коледжу
ім. А.Ю. Кримського
Протокол №
від
року
Коротка анотація дисципліни
Методика викладання іноземної мови у початковій школі є
складовою частиною підготовки фахівців для початкової школи.
Головна мета курсу методики викладання іноземної мови
у початковій школі полягає в тому, щоб студенти навчились
передавати свої знання та вміння з предмету учням 1-4 класів,
спираючись на свої практичні навички, отримані з мовного
курсу, педагогічної практики, аналізувати та опановувати
навчальні матеріали (підручники, дитячі книжки, методичні та
дидактичні посібники), в яких реалізовано програму циклу
«Іноземна мова у початковій школі», а також, щоб студенти
зуміли закріпити на заняттях уміння та навички проведення
навчально-виховної роботи з іноземної мови в початковій школі.
Завданнями курсу є:
1. Створити в студентів широку теоретичну базу, яка
розкриває закономірності процесу навчання іноземної мови, як
засобу комунікації, освіти і виховання учнів і включає, крім
методичних знань, також знання з суміжних з методикою наук
психолого-педагогічного і філологічного циклів, і на цій основі
сформувати уявлення про специфіку змісту і структури
педагогічної діяльності вчителя.
2. Ознайомити студентів з найвідомішими методичними
спрямуваннями, системами і методами, формами і засобами
навчання іноземним мовам, а також сформувати в них основи
умінь творчо використовувати свої знання на практиці з
урахуванням конкретних умов.
3. На базі теоретичних знань розвивати в студентів творче
методичне мислення, яке допомагає їм на уроці, використовуючи
підручники і навчальні посібники, успішно розв’язувати
методичні ситуації і задачі в різноманітних педагогічних умовах.
Аудиторні
Самостійні
Аудиторні
Самостійні
Всього
32
40
34
43
108
113
VII
семестр
Всього
годин
Екза
мен
VI семестр
VI
семестр
Самостійні
42 30
Залік
Аудиторні
Самостійні
Аудиторні
V
семестр
V семестр
Графік вивчення навчальної дисципліни
на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної роботи
студентів
221
Структура залікового кредиту
Всього
Модульна
к.р.
Самостій
на робота
Практичн
і заняття
Кількість балів
відведених на:
Лекційні
заняття
Самостій
на робота
Лекції
Назва
теми
Кількість
годин
Практичн
і заняття
№
теми
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Зміст, цілі, принципи, методи і прийоми
навчання
Мета, зміст, принципи
1
2 2
2
5
1
9
навчання
3
Прийоми і методи
2
навчання
4 2
2
3
5
2
10
3
4
5
6
7
Інноваційні технології
Урок іноземної мови
Навчальні посібники
Навчальні ігри
Контроль на уроці
іноземної мови
4
4
3
4
4
4
2
2
4
2
4
4
3
1
4
Модульна контрольна
робота
Всього за змістовий модуль
3
3
2
3
3
5
2
10
10
2
15
10
4
16
5
2
5
2
2
21
21
23
20
45
15
10
10
20
20
20
100
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Навчання мовного матеріалу
1
2
3
4
Навчання фонетики
Навчання лексики
Навчання граматики
Система вправ для
формування мовних
навичок
Модульна контрольна робота
Всього за змістовий модуль
8
8
8
10
10
10
15
15
15
5
5
5
20
20
20
8
10
15
5
20
32
60
40
20
20
20
20
100
Модуль 3
Змістовий модуль 3. Навчання і контроль комунікативних видів
діяльності
Навчання аудіювання
8
Навчання усного
2
9
мовлення
3
Навчання читання
8
4
Навчання письма
9
Модульна контрольна робота
Індивідуальна робота
34
Всього за змістовий модуль
21 87
Всього за навчальний модуль
1
10
10
10
5
15
10
5
15
10
10
10
10
5
5
20
20
15
15
20
20
40
80
100
300
10
40
113
20
40
145
20
55
Критерії виставлення підсумкової або семестрової оцінки
Попередня підсумкова (семестрова) оцінка за накопичену
кількість балів на аудиторних заняттях, в час виконання завдань
самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань відповідно до
поданої нижче шкали.
Модуль 3
VI семестр
Змістовий модуль1
100
Змістовий
модуль 2
100
Змістовий
модуль 3
100
300
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т1
Т2
Т3
Т4
Т1
Т2
Т3
Т4
9
10
10
15
16
10
10
20
20
20
20
15
15
15
15
3
3
3
3
2
3
3
5
5
5
10
10
5
5
15
15
15
15
10
10
10
10
1
2
2
2
4
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
20
20
Самостійні
Модульна
20
Індивідуал.
20
Практичні
Лекції
Т
1
Залік за весь курс
Модуль 2
V семестр
Всього за тему
Модуль 1
IV семестр
Загальна
к-сть балів
Розподіл балів за модулями:
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Критерії семестрового оцінювання
Оцінювання за
шкалою ЕСТS
А
ВС
ДЕ
Оцінки за 100бальною шкалою
90-100
75-89
60-74
FX
45-59
F
0-44
Оцінки за національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно (з можливістю
повторного складання)
Незадовільно (з обов’язковим
повторним вивченням курсу)
Критерії оцінювання усього курсу
Оцінювання за
шкалою ЕСТS
А
ВС
ДЕ
Оцінки за 100бальною шкалою
270-300
225-269
180-224
FX
179-135
F
0-134
Оцінки за національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно (з можливістю
повторного складання)
Незадовільно (з обов’язковим
повторним вивченням курсу)
Умови допуску студента до заліку
(написання залікової контрольної роботи)

Сума поточних рейтингових балів за I семестр має бути не
нижчою 60 балів (45% від максимально можливого значення)
Якщо студент набрав менше 60 балів, він зобов’язаний виконати
залікову контрольну роботу, яка оцінюється максимально 20
балами.
Студенти, які протягом I семестру набрали 34 бали і менше,
отримують незадовільну оцінку та мають можливість до початку
наступного навчального семестру ліквідувати
академічну
заборгованість.
 Відсутність заборгованості з лабораторних і практичних робіт
 Студенти, які набрали 60 балів від максимально можливих
балів суми поточної успішності, мають можливість:
 Отримати залікову оцінку автоматично, відповідно до
набраного рейтингу
 Складати залік з метою підвищення оцінки
Умови допуску студента до екзамену
 Зарахування індивідуального завдання
 Відсутність заборгованості з лабораторних і практичних робіт
 Сума поточних рейтингових балів за IIΙ семестр має бути не
нижчою 60 балів (45% від максимально можливого значення)
 Студенти, які набрали 180 балів від максимально можливих
балів суми поточної успішності, мають можливість:
 Отримати екзаменаційну оцінку автоматично,
відповідно до набраного рейтингу
 Складати екзамен з метою підвищення оцінки
Студенти, які не набрали 180 балів від максимально
можливих балів суми поточної успішності та залікових балів,
отримують незадовільну оцінку та мають можливість до початку
наступного навчального семестру ліквідувати академічну
заборгованість.
Тематика індивідуальних завдань
1. Розробка системи вправ для вивчення лексичних тем:
- “Зовнішність”
- “Одяг”
- “Іграшки”
- “Пори року”
- “Шкільне приладдя”
2. Підбір дидактичного матеріалу для вивчення граматичного
матеріалу з тем:
- “Присвійний відмінок іменника”
- “Займенник”
- “Числівник”
- “Артикль”
- “Прийменник”
3. Розробка комплексу наочних посібників з лексичних тем для
початкової школи.
4. Підбір діалогів-зразків за сферами спілкування для початкової
школи.
5. Розробка комплексу вправ для навчання усного мовлення за
однією з тем навчальної програми для початкової школи.
6. Розробка презентацій для вивчення лексичних тем.
7. Розробка комплексу інтерактивних вправ для навчання
мовного матеріалу.
8. Створення комплексу ігор для формування техніки письма.
9. Створення комплексу ігор для формування умінь писемного
мовлення.
10. Підбір прийомів роботи для проведення фонетичної зарядки.
11. Підбір творчих завдань для формування мовних навичок.
12. Підбір творчих завдань для формування мовленнєвих умінь.
13. Розробка комплексу тестових завдань для контролю рівня
сформованості мовних навичок.
14. Розробка комплексу тестових завдань для контролю рівня
сформованості мовленнєвих умінь.
15. Складання текстів та завдань до текстів для аудіювання в 2-3
кл.
16. Розробка планів-конспектів уроків з вивчення конкретної
теми.
ЛІТЕРАТУРА
1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя
іноземної мови /Колектив авторів під керівництвом
С.Ю.Ніколаєвої.- К.: Ленвіт, 1999
2. Державний стандарт початкової загальної освіти. – К., 2000
3. Кулиш В.Г. Курс лекций по методике преподавания
английского языка в начальной школе для педагогических
училищ и колледжей. – Донецк.: Юго-Восток, 1999
4. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.
– К., 2001
5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна
мова. 2-12-ті класи. – К., 2001
6. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому
языку на начальном этапе в средней школе: Пособие для
учителя. – М.Просвещение, 1988
7. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в
середніх навчальних закладах /Під ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.:
Ленвіт, 1996
8. Іноземна мова в початковій школі. – 2005-2013
9. Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006-2011
10. Poznayko. 2006 – 2010
11. Бібліотека журналу «Іноземна мова та література»
12. Бібліотека газети «English»
13. English 2001 - 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа