close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11.03.15 № 51
Про міську комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
Керуючись підпунктом 6 пункту “б” частини першої статті 33, підпунктом 2
пункту “б” частини першої статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, пунктом 21 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту
України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.15
№ 18 ,,Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій“, для забезпечення безпеки громадян і захисту
найважливіших об’єктів виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (додаток 1).
2. Затвердити склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (додаток 2).
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
міської ради № 28 від 24.11.10 ,, Про комісію виконавчого комітету міської ради
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій“.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Усенка М.Г.
Перший заступник міського голови
М.Г.Усенко
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 11.03.15 № 51
ПОЛОЖЕННЯ
міську комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій (далі — міська комісія ТЕБ та НС) є постійно діючим органом, який
забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів міської ради,
підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенноекологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків НС,
організаційних заходів протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
2. Міська комісія ТЕБ та НС у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, а також указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями міської комісії ТЕБ та НС є:
1) координація діяльності структурних підрозділів міської ради, підприємств,
установ та організацій, пов’язаної із:
- функціонуванням міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту;
- здійсненням оповіщення органів управління та сил ЦЗ, а також населення про
виникнення НС та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
- залученням сил ЦЗ до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт, ліквідації наслідків НС;
- забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
- навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
- визначенням меж зони надзвичайної ситуації;
- здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення НС та
масштабів можливих наслідків;
- організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків НС, залучення для цього
необхідних сил і засобів;
- організацією та здійсненням заходів щодо життєзабезпечення постраждалого
населення;
- організацією та здійсненням у разі потреби заходів з евакуації;
- організацією і здійсненням радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного
та медичного захисту населення і територій від наслідків НС;
- вжиттям заходів щодо забезпечення готовності міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи ЦЗ до дій в умовах НС та в особливий
період;
- здійсненням безперервного контролю за розвитком НС та обстановкою на
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
- інформуванням органів управління ЦЗ та населення про розвиток НС та заходи,
що здійснюються;
- забезпеченням живучості об’єктів економіки та управління під час реагування
на НС;
- забезпеченням стабільного функціонування паливно-енергетичного комплексу
під час виникнення НС, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій
для забезпечення сталої і безперебійної роботи газотранспортної та енергетичної
систем;
- забезпеченням безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг
поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;
- здійсненням заходів щодо охорони здоров’я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення;
- організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків НС
місцевого і об’єктового рівня;
- встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних
засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних
і енергетичних мереж, засобів зв’язку, газопроводів, залізничного вузла, мостів
тощо;
2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають
під час:
- функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи ЦЗ;
- здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення
внаслідок виникнення НС;
- здійснення заходів щодо медичного та біологічного захисту населення у разі
виникнення НС;
- порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та
безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах оборони, енергетики,
соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного
середовища;
3) погоджує положення про об’єктові комісії з питань ТЕБ та НС;
4) підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій під
час реагування на надзвичайну ситуацію.
4. Міська комісія ТЕБ та НС відповідно до покладених на неї завдань:
1) у режимі повсякденної діяльності:
- доводить до відома керівників підприємств, установ та організацій визначені
права і обов’язки у сфері техногенно-екологічної безпеки;
- координує діяльність структурних підрозділів міської ради, підприємств,
установ та організацій пов’язану з здійсненням заходів у сфері цивільного
захисту;
- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та
збереження культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;
- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що
використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), і подає
обласній комісії відповідні пропозиції;
- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку
системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи ЦЗ, форм
контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;
- здійснює методичне керівництво і контроль за роботою об’єктових комісій з
питань ТЕБ та НС та за їх підготовкою до дій під час виникнення надзвичайної
ситуації;
- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних
захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових
отруєнь населення;
2) у режимі підвищеної готовності:
- здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та
контроль за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і
спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями
населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них
територіях, прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів;
- організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і
територій в разі виникнення НС, забезпечення сталого функціонування
господарських об’єктів;
- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню НС місцевого і
об’єктового рівня;
- готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів
реагування на НС;
- координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та
матеріальних резервів для запобігання виникненню НС та ліквідації її наслідків,
визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
- забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання
енергоносіїв під час виникнення НС підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;
- забезпечує покращення управління у разі виникнення негативних тенденцій до
створення потенційних або реальних загроз міським інтересам;
3) у режимі надзвичайної ситуації:
- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію суб’єктів міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ, а також громадських
організацій щодо надання допомоги постраждалому населенню;
- організовує роботу з локалізації або ліквідації НС місцевого рівня;
- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків НС необхідні рятувальні,
транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних
матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт у небезпечних районах;
- забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що
постраждало внаслідок виникнення НС;
- взаємодіє з відповідними організаціями міст і районів, територія яких зазнала
негативної дії внаслідок виникнення в НС;
- встановлює межі зони, на якій виникла НС, та організовує визначення розміру
шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення
НС;
- організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього
природного середовища на території, що зазнала впливу НС місцевого рівня,
обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
- вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію міському голові про
здійснені заходи, пов’язані з реагуванням на НС місцевого рівня, та причини її
виникнення;
4) у режимі надзвичайного стану:
- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ з урахуванням
особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законами України “Про
правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а
також інших нормативно-правових актів;
- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і
здоров’я громадян, забезпечення функціонування економіки та органів місцевого
самоврядування;
5) проводить моніторинг стану виконання підприємствами, організаціями та
установами покладених на них завдань;
6) доручає аварійно-рятувальній службі вводити тимчасову заборону або
обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони НС
відповідно до статті 23 Кодексу цивільного захисту України;
7) сприяє діяльності представників Антикризового енергетичного штабу та
Міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним
забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції.
5. Міська комісія ТЕБ та НС має право:
- застосовувати без попереднього узгодження сили і засоби, призначені
виконувати завдання із запобігання виникненню НС ситуації та реагування на неї
(крім запасів державного матеріального резерву);
- заслуховувати керівників (представників) підприємств, організацій та установ з
питань, що належать до її компетенції, і давати їм відповідні доручення;
- одержувати від підприємств, організацій та установ матеріали і документи,
необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
- залучати у разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, всі
функціональні і територіальні підсистеми міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
- розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення
надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до
адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її
виникненні.
6. Роботою міської комісії ТЕБ та НС керує її голова, а у разі відсутності голови
— за його дорученням перший заступник та у разі відсутності першого
заступника — заступник голови.
Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є заступник голови
міської надзвичайної комісії або інша визначена головою Комісії особа.
Засідання міської комісії ТЕБ та НС веде голова, а у разі його відсутності —
перший заступник голови.
Голова міської комісії ТЕБ та НС і його заступники призначаються міським
головою.
Положення та посадовий склад міської комісії ТЕБ та НС затверджується
рішенням виконавчого комітету міської ради.
Внесення змін до персонального складу членів міської комісії ТЕБ та НС
проводиться головою комісії і оформляється протокольним рішенням.
Голова міської надзвичайної комісії організовує її роботу за допомогою
секретаря.
7. Голова міської комісії ТЕБ та НС має право:
- залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або
ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та
інші сили і засоби відповідно до законодавства;
- приймати в межах повноважень міської надзвичайної комісії рішення щодо
реагування на надзвичайну ситуацію;
- вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо заохочення
(нагородження) осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню
надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;
- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови міської надзвичайної комісії.
8. Робочим органом міської комісії ТЕБ та НС, що забезпечує підготовку,
скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням, є робоча
група у складі заступників і секретаря комісії.
Роботою секретаря керує голова міської комісії ТЕБ та НС.
9. Міська комісія ТЕБ та НС проводить засідання на постійній основі. Рішення
міської надзвичайної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю
голосів з числа присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який
підписується головою та секретарем міської надзвичайної комісії.
Рішення міської комісії ТЕБ та НС, прийняті в межах її повноважень, є
обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями
розташованими на території міста.
10. До виконання завдань міської надзвичайної комісії можуть залучатися в
установленому порядку спеціалісти з урахуванням складності надзвичайної
ситуації.
11. За членами міської комісії ТЕБ та НС на час виконання завдань зберігається
заробітна плата за основним місцем роботи.
12. Члени міської комісії ТЕБ та НС, посадові особи та фахівці, які залучаються
до роботи комісії, забезпечуються всіма наявними видами зв’язку.
13. Транспортне забезпечення членів міської комісії у ТЕБ та НС повсякденній
діяльності і під час виникнення надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок
міської ради, підприємств, установ та організацій, які вони представляють, а під
час роботи в зоні надзвичайної ситуації — спеціально призначеними
транспортними засобами формувань, що виконують завдання з ліквідації її
наслідків.
14. Організація побутового забезпечення членів міської комісії ТЕБ та НС під час
роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на відповідні підприємств,
установ та організацій.
Члени міської комісії ТЕБ та НС на період проведення робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у разі потреби забезпечуються спеціальним одягом та
іншими засобами індивідуального захисту за рахунок МРВ У ДСНС.
15. Міська комісія ТЕБ та НС має бланк із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням.
Заступник міського голови
Д.А.Ружицький
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 11.03.15 № 51
СКЛАД
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Усенко Микола Григорович Перший заступник міського голови – голова
комісії
Мельник Олександр
Начальник відділу з питань цивільного
Андрійович
захисту населення міської ради – заступник
голови комісії
Рафальський Олег
Начальник служби цивільного захисту міста
Володимирович
Новоград-Волинського та Новоград-Волинського
району У ДСНС України в Житомирській області
заступник голови комісії (за згодою)
Дитиненко Наталія
Начальник відділу благоустрою УЖКГЕ та КВ
Григорівна
міської ради – секретар комісії
Члени комісії:
Богданчук Олександр
Начальник управління житлово-комунального
Володимирович
господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради
Коптійчук Павло
Заступник начальника міського відділу У МВС
Миколайович
України в Житомирській області (за згодою)
Борис Василь Миколайович Головний лікар міськрай ТМО
Гудзь Дмитро Сергійович
Начальник управління містобудування,
архітектури та земельних відносин міської ради
Дутчак Любомир
Начальник відділу з питань охорони здоров’я
Романович
міської ради
Ящук Ірина Климівна
Начальник фінансового управління міської ради
Ільяхова Ольга
Начальник управління освіти та науки міської
Володимирівна
ради
Левицька Марія
Начальник відділу інформації та зв’язків з
Ярославівна
громадськістю міської ради
Левицька Алла Петрівна
Начальник комунального підприємства
Виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства
Тодорович Людмила
Начальник комунального підприємства
Михайлівна
„Новоград-Волинськтеплокомуненерго“
Колесник Анатолій
Начальник міської комунальної рятувальної
Володимирович
станції на воді
Тарнавський Юрій Петрович Начальник комунального підприємства
„Шляхрембуд“
Лучицький Ігор Леонідович Начальник управління експлуатації газового
господарства – (за згодою)
Дзензелівський Олег
Начальник РЦТ № 212 ПАТ „Укртелеком“ (за
Володимирович
згодою)
Самчук Олександр
Начальник району електромереж (за згодою)
Володимирович
Козир Юрій Георгійович
Денеж Ганна Борисівна
Коваль Олександр
Сергійович
Михальчук Роман Петрович
Заступник міського голови
Начальник Новоград-Волинського між районного управління головного управління державної епідемічної служби в Житомирський
області (за згодою)
Начальник метеостанції (за згодою)
Начальник управління ветеринарної медицини
Новоград-Волинському районі – (за згодою)
Представник Новоград-Волинського
військового гарнізону (за згодою)
Начальник залізничної станції НовоградВолинський -1 (за згодою)
Д.А.Ружицький
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа