close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
План засідання кафедри 31.10.2013 р.



Взаємовідвідування уроків – один із способів
підвищення професійної майстерності педагогів
(Кравцов І.Г.)
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5-х
класів з математики та природознавства
(Корень Л.О. Хитрич Т.А.)
Методика підготовки учнів до ЗНО
(Іванченко Л.Ю., Манько Л.А.)
Гімназія «Ерудит» м. Києва
Методика підготовки учнів до ЗНО
Іванченко Людмила Юріївна,
учитель фізики
Зміст
• Мета проекта
• Задачі проекта
• Актуальність проекта
• Іноваційний освітній
проект
• Етапи реалізвції
проекту
•Результати
•Оформлення звіту.
•Післяпректні дії
•Моніторинг рівня навчальних
досягнень з механіки
•Результати творчої діяльності учнів
•Результати творчої діяльності учителя
Методика підготовки учнів до ЗНО
Мета:
Розробка
навчально-методичного
забезпечення самоосвітньої діяльності
учнів в умовах підготовки до ЗНО.
Методика підготовки учнів до ЗНО
Задачі:
Проаналізувати результати ЗНО. Виявити актуальні проблеми щодо
засвоєння учнями навчальних тем курсу;
Розробити
навчально-методичне
забезпечення
викладання
теоретичного та практичного матеріалу;
- опорні конспекти з тем;
- практичні матеріали щодо управління розвитком самоосвітньої
діяльності учнів;
- матеріали щодо контролю та корекції знань та умінь учнів.
 Забезпечення апробацію розроблених матеріалів
 Узагальнити одержані результати
 Провести підсумок та скорегувати подальшу роботу.
Актуальність
Якість засвоєння
43%
Аналіз помилок
35%
25%
57%
40%
Теорія
Задачі
Не знають формули
Не вміють приміняти знання на
практиці
Допускають помилки у перетворенні
Іноваційний освітній
проект
Навчально-методичне забезпечення в
умовах підготовки учнів до ЗНО
1. Організаційно-підготовчий
(вересень)
7. Післяпроектні дії
(квітень)
6. Презентація
матеріалів
2. Планування
(вересень)
Етапи реалізації
проекта
3. Дослідження
(вересень-грудень)
5. Оформлення звіту. Підготовка
до презентації.
(січень)
4. Результати
(січень)
1. Організаційнопідготовчий
(вересень)
Зміст діяльності
 Аналіз результатів ЗНО;
Визначення теми, мети і завдань проекту;
Пошук науково-методичної літератури,
ресурсів Інтернет.
2. Планування
(вересень-жовтень)
Зміст діяльності
Визначення джерел інформації;
Вибір способів збирання інформації;
Вибір методу аналізу інформації;
Вибір засобів презентації матеріалів;
 Вибір критеріїв оцінки результатів
процесу.
і
3. Дослідження
(вересень-грудень)
Зміст діяльності
 Використання
завдань
в
організації
навчальної та самоосвітньої діяльності;
 Моніторинг рівня навчальних досягнень
учнів (діагностична робота, контрольна
робота, анкетування);
 Самооцінка
результатів
і
процесу
ефективності власної діяльності.
4. Результати
(грудень)
Зміст діяльності
 Аналіз інформації;
 Динамика розвитку самоосвітніх навиків
учнів;
 Формування висновків.
5. Оформлення звіту. Підготовка до
презентації
(січень)
Зміст діяльності
 Узагальнення та класифікація зібраних
матеріалів;
 Виготовлення ілюстративного матеріалу.
7. Післяпроектні дії
(квітень)
Зміст діяльності
 Корекція;
 Висновк щодо подальшого використання
розроблених матеріалів.
Контрольна робота.
«Електричне поле і струм»
І варіант.
1. До одного кінця незарядженого металевого стрижня піднесений без дотику
позитивний заряд. Якщо від стрижня в цей час відокремиться другий його
кінець, то який електричний заряд на ньому буде виявлено? (0,5 бала).
А) позитивний
В) будь-яка частина стержня не має електричного заряду
Б) негативний
Г) знак заряду залежіть від розмірів відокремленої частини
2. З якою метою використовують терморезистор? (0,5 бала).
А) для зміна опору при зростанні чи зменшені температури;
Б) для випрямлення змінного струму;
В) для регулювання сили струму в колі;
Г) інша відповідь.
3. Позначте, які носії вільних зарядів створюють електричний струм у газах.
(0,5 бала).
А) тільки вільні електрони;
Б) тільки позитивні йони;
В) тільки негативні йони;
Г) електрони та йони.
4. Визначте електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5 год електролізу при
силі струму 5А на катоді виділилося 97г свинцю. (1 бал).
А) 1·10-6кг/Кл; Б) 3·10-6 кг/Кл;
Г) 2·10-6 кг/Кл; В) 4·10-6 кг/Кл.
5. При малих напругах струм у газах може існувати за умови: (0,5 бала).
А) ударної йонізації;
Б) рекомбінації молекул газу;
В) хаотичного руху молекул газу; Г) дії іонізатора.
6. Встановіть відповідність. (1,5 бала).
А. У лампах денного світла спостерігається_____
Б. У газовідвідній трубці за зниженого тиску відбувається____
В. Навколо проводів, по яким тече струм під високою напругою, відбувається____
Г. Блискавка – це _____
1. іскровий розряд;
2. коронний розряд;
3. тліючий розряд;
4. дуговий розряд.
7. Установіть відповідність « фізична величина – формула, за якою вона
вираховується ». (1,5 бала)
А напруженість електричного поля
1. δaS / d
В електроємність
2. F / q
Б енергія зарядженого конденсатора
3. q2 / 2C
Г електричний потенціал
4. Wp / q
5. E0 / E
8. Відновіть рівності: (2 бали)
2,5 кВт = _____Вт;
2,5 кВт·год = _________Дж;
72 кДж = ________Дж = ____________кВт·год.
9. (4 бала) Дві електролітичні ванни з розчином купрум сульфату з’єднанні
послідовно й під’єднані до джерела струму, напруга на якому 2В. Скільки міді
утвориться на кожному з катодів за 1 год, якщо опір розчину в першій ванні 3Ом, а в
другій – 2Ом?
Контрольна робота.
«Електричне поле і струм»
ІІ варіант.
1. Плоский повітряний конденсатор зарядили і відключили від джерела струму.
Як зміниться енергія електричного поля всередині конденсатора, якщо відстань
між пластинами конденсатора збільшити у 2 рази? (0,5 бала).
А) збільшиться у 2 рази
В) збільшиться в 4 рази
Б) зменшиться у 2 рази
Г) зменшиться в 4 рази
2. З якою метою використовують фоторезистор? (0,5 бала).
А) для підсилення слабких сигналів;
Б) для випрямлення змінного струму;
В) для зміни опору при освітлені;
Г) інша відповідь.
3. Яка дія електричного струму спостерігається при проходженні його через
розчин електроліту? (0,5 бала).
А)
теплова;
Б)
магнітна;
В)
хімічна;
Г)
інша відповідь.
4. Визначте відстань, на якій знаходяться два однакові точкові заряди по 3,2
мкКл, що відштовхуються із силою 9 мН. (1 бал).
А. 3,2 см
Б. 32 см
В. 32 м
Г. 3,2 м
5. Рекомбінація йонів – це: (0,5 бала).
А)
процес з’єднання різнойменно заряджених йонів у нейтральні молекули;
Б)
утворення йонів унаслідок зіткнення атомів з електронами;
В)
розпад нейтральних молекул на йони;
Г)
інша відповідь.
6. Встановіть відповідність. (1,5 бала).
А. Струм у металах – це______
Б. Струм у напівпровідниках – це ____
В. Струм у газах – це ____
Г. Струм у електролітах – це _____
1. рух позитивних і негативних іонів;
2. рух електронів і дірок;
3. рух електронів та додатних і від’ємних іонів; 4. рух електронів.
7. Установіть відповідність « фізична величина – вираз для визначення фізичної
величини ». (1,5 бала).
А) Напруга
1. U•I•t
Б) Робота струму
2. ρ•l•/S
В) Опір
3. A/q
Г) Сила струму
4. q/t
5. U•I
8. Відновіть рівності: (2 бали)
0,5 кВт = _________Вт;
0,5 кВт•год = ____________Дж;
360 кДж = ___________Дж = _____________кВт•год.
9. (4 бала) Дві електролітичні ванни з розчином сульфатної кислоти з’єднані
паралельно й під’єднані до джерела струму, напруга на якому 10В. Скільки водню
виділиться під час електролізу за 50хв, якщо опір розчину в першій ванні 0,6Ом, а в
другій – 0,4Ом?
Результативність діяльності з теми
Моніторинг рівня навчальних досягнень
учнів з теми електричне поле і струм
60%
53%
50%
48%
50%
45% 47%
40%
40%
Початковий
30%
Середній
Достатній
20%
Високий
7%
10%
0%
5%
0%
5%
0%
0%
Диагностична к/р
С/р №1 К/р з теми
Моніторинг самоосвітньої діяльності учнів в
контексті підготовки до ЗНО
60%
55%
48%
50%
40%
38%
Початковий
Середній
30%
23%
Високий
20%
10%
10%
Достатній
10%
12%
4%
0%
Вересень
жовтень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа