close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Практичні аспекти відповідальності власників
істотної участі за кредитними зобов’язаннями
неплатоспроможного банку
Ковальчук Ірина
РАДНИК, АДВОКАТ ЮК L.I.GROUP
Соціально-економічні передумови
неплатоспроможності банків
Передумови банкрутства – це результат
взаємодії різних факторів як внутрішнього, так
і зовнішнього характеру.
У розвинених країнах з ринковою економікою,
стійкою політичною та економічною системою
неплатоспроможність суб’єктів
господарювання пов’язують на 1/3 із
зовнішніми факторами, і на 2/3 з внутрішніми.
Зовнішні
чинники:
загальний стан і розвиток економіки країни
(рівень інфляції, рівень ВВП, банківська
конкуренція, розвиток ринку ЦП…);
стан світової економіки;
соціальні чинники;
політична ситуація;
політика НБУ;
рівень корупції;
недосконалість законодавства (в т.ч.
фінансового)…
Внутрішні чинники:
фінансовий стан і розмір банку;
кваліфікація та досвід власників та топменеджменту банку;
ділова репутація банку;
структура та динаміка активів та пасивів банку;
структура та динаміка клієнтської бази;
якість кредитного портфелю та портфелю цінних
паперів;
рівень організації банківського менеджменту і
маркетингу…
Політичні передумови:
Нестабільність політичної системи країни зумовлює
мінливість законодавства;
Відсутність сприятливого інвестиційного клімату;
Зовнішньоекономічна політика держави, розрив
економічних зв’язків…
Соціальні передумови:
Приналежність влади до тих чи інших бізнес-груп;
Низький рівень доходів населення;
Низький рівень мінімальної заробітної плати…
Істотна участь у банку
Істотна участь – пряме та/або опосередковане
володіння однією особою самостійно або спільно з
іншими особами 10 і більше відсотками статутного
капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної
особи або незалежна від формального володіння
можливість значного впливу на управління чи
діяльність юридичної особи (ст. 2 ЗУ «Про банки і
банківську діяльність»). Опосередковане володіння
відсотками статутного капіталу має місце в разі
наявності цивільно-правових договорів (наприклад,
договорів про спільну діяльність, представництва або
доручення) ФО чи ЮО з прямим власником істотної
участі у банку, а також у випадку пов’язаності таких
осіб з власником істотної участі відносинами власності
(наприклад, володіння істотною участю у власника
істотної участі у банку).
Незалежну від формального володіння можливість
вирішального впливу на керівництво чи діяльність
банку мають близькі родичі (діти, батьки, брати,
сестри), чоловік, дружина керівників банку або
власників істотної участі в банку, юридичні особи, в
яких банк має істотну участь, їх керівники та близькі
родичі керівників. Незалежна від формального
володіння можливість вирішального впливу на
керівництво чи діяльність банку має місце і в тому
випадку, коли від імені учасника банку участь у
голосуванні бере його довірена особа.
Кредитування пов’язаних осіб
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру (Н9) встановлюється з метою обмеження ризику, який виникає під
час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого або непрямого
впливу на діяльність банку.
Норматив Н9 розраховують як співвідношення суми всіх зобов’язань цього інсайдера
(групи пов’язаних інсайдерів) перед банком і всіх позабалансових зобов’язань, виданих
банком щодо цього інсайдера, та статутного капіталу банку. Нормативне значення
коефіцієнта Н9 не повинно перевищувати 5%.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих інсайдерам (Н10) встановлюється з метою обмеження сукупної суми всіх
ризиків щодо інсайдерів.
Норматив Н10 розраховується як співвідношення сукупної заборгованості зобов’язань
усіх інсайдерів перед банком і 100% суми позабалансових зобов’язань, виданих
банком щодо всіх інсайдерів, та статутного капіталу банку. Нормативне значення
коефіцієнта Н10 не повинно перевищувати 30%.
Джерело: Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена
Постановою НБУ №368 від 28.08.2001
Відповідальність власників істотної
участі в банку
Закон України “Про банки і банківську
діяльність”
Кодекс України про адміністративні
правопорушення
Кримінальний кодекс України
Закон України «Про банки і
банківську діяльність»
Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями
Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до
законодавства.
Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі
прийняття Національним банком України рішення про запровадження обмежень
на діяльність банків, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів
банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.
Учасники банку відповідають за зобов'язаннями банку згідно із законами України
та статутом банку.
Власники істотної участі зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання
настання неплатоспроможності банку.
Власники істотної участі, керівники банку (крім керівників відокремлених
підрозділів банку) за фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства або
приховування стійкої фінансової неспроможності банку несуть відповідальність.
На власників істотної участі та керівників банку за рішенням суду може бути
покладена відповідальність за зобов'язаннями банку в разі віднесення банку з їх
вини до категорії неплатоспроможних
Цивільний кодекс України
Умова відповідальності – шкода
Ст. 22 – особа, якій завдано збитків у результаті
порушення її цивільного права, має право на їх
відшкодування
Ст. 1166 – відшкодування шкоди, завданої
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю
особистим немайновим правам ФО чи ЮО, а також
шкода, завдана майну ФО або ЮО.
Кодекс України про адміністративні
правопорушення
Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства, законодавства, яке
регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів
Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які
загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
1. Порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути
об'єктом перевірки Національного банку України, банківського законодавства, нормативноправових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, - тягне за собою накладення штрафу від ста до
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України, які
регулюють переказ коштів в Україні, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
платіжної організації, члена/учасника платіжної системи від ста до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
3. Порушення встановлених Національним банком України загальних параметрів моніторингу з
метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів із застосуванням електронних
платіжних засобів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб еквайра та/або
емітента від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Неповідомлення про помилкові/неналежні перекази та суб'єктів цих переказів інших
членів/учасників платіжної системи - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
члена/учасника платіжної системи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів громадян.
Примітка. Терміни "еквайр", "емітент", "платіжна організація", "член/учасник платіжної системи"
вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні".
Кримінальний кодекс України
Стаття 219. Доведення до банкрутства
1. Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих
мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах
третіх осіб вчинення громадянином-засновником
(учасником) або службовою особою суб'єкта господарської
діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової
неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору,
карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. У статтях 219, 222 цього Кодексу матеріальна
шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.
Практика правозастосування
Справи проти ПАТ «Банк Форум»:
Cрава №22-ц/13398/2014
Позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єрнаміо Консалтінг ЛТД (98,68% власник
ПАТ «Банк Форум»), Новинського (100% власник Єрнаміо Консалтінг ЛТД) про стягнення шкоди
Позиція Фонду: відповідачі не вжили жодних заходів для запобігання неплатоспроможності
банку, внаслідок чого може бути завдано шкоди вкладникам та кредиторам банку, а тому саме на
них має бути покладена відповідальність за зобов’язаннями банку.
Висновки судів: недоведеність розміру заподіяних збитків.
Справа №910/13022/14
Позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єрнаміо Консалтінг ЛТД, ТОВ «Видавництво
«Генеза», ТОВ «Гравітон» про стягнення 2 314 649 647 , 85 грн.
Позиція Фонду: відповідачі не вжили жодних заходів для запобігання неплатоспроможності
банку, внаслідок чого може бути завдано шкоди вкладникам та кредиторам банку, а тому саме на
них має бути покладена відповідальність за зобов’язаннями банку.
Висновки судів:
1) позивачем не доведено, що дії чи бездіяльність відповідачів були протиправними і що між
ними і шкодою є причинно-наслідковий зв’язок. Таким чином, позивачем не доведено складу
правопорушення, внаслідок якого відповідачів можливо було би притягнути до відповідальності;
2) законодавством не передбачена «автоматична» відповідальність власників істотної участі
банку за його зобов’язаннями у випадку визнання його неплатоспроможним.
Стягнення збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності. Для застосування такого
виду відповідальності позивач зобов’язаний довести наявність усіх елементів складу цивільного
правопорушення, а саме: протиправної поведінки; шкоди; причинного зв’язку між неправомірною
поведінкою заподіювача та шкодою; вини.
Справа №910/13022/14
Позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єрнаміо Консалтінг ЛТД, ТОВ
«Видавництво «Генеза», ТОВ «Гравітон» про стягнення 2 314 649 647 , 85 грн.
Позиція Фонду: відповідачі не вжили жодних заходів для запобігання
неплатоспроможності банку, внаслідок чого може бути завдано шкоди вкладникам
та кредиторам банку, а тому саме на них має бути покладена відповідальність за
зобов’язаннями банку.
Висновки судів:
1) позивачем не доведено, що дії чи бездіяльність відповідачів були протиправними
і що між ними і шкодою є причинно-наслідковий зв’язок. Таким чином, позивачем не
доведено складу правопорушення, внаслідок якого відповідачів можливо було би
притягнути до відповідальності;
2) законодавством не передбачена «автоматична» відповідальність власників
істотної участі банку за його зобов’язаннями у випадку визнання його
неплатоспроможним. Стягнення збитків є одним із видів цивільно-правової
відповідальності. Для застосування такого виду відповідальності позивач
зобов’язаний довести наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення,
а саме: протиправної поведінки; шкоди; причинного зв’язку між неправомірною
поведінкою заподіювача та шкодою; вини. За відсутності хоча б одного з цих
елементів цивільна відповідальність не настає.
3) встановлення конкретної суми збитків банку можливе після продажу активів та
задоволення вимог кредиторів в процесі ліквідації банку в порядку черговості,
встановленою статтею 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Законодавчі ініціативи
Законопроект №2085 “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із
банком осіб”:
•Зміни до ст. 166-5 КУпАП: розширення суб’єктного складу (доповнено “кінцевими
бенефіціарними власниками банків”, посилення відповідальності (штраф
збільшено з діапазону “від ста до тисячі” (170-1700 грн.) на “від двох тисяч до
п’яти тисяч” (34000-85000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
•Доповнення КК України статтею 218-1: запровадження кримінальної
відповідальності керівника банку, кінцевого бенефіціарного власника банку,
іншого власника істотної участі у банку за вчинення будь-яких дій, що призвели
до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої
матеріальної шкоди державі або кредитору (обмеження волі на строк від одного
до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з накладенням штрафу
від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
та позбавленням право обіймати певні посади та займатися певною діяльністю
на строк до трьох років).
•Внесення ряду змін до ЗУ “Про банки і банківську діяльність” (доповнення рядом
термінів, в т.ч. “кінцевий бенефіціарний власник”, “суттєвий учасник юридичної
особи”, нова редакція ст. 52 Пов’язані з банком особи, передбачено право НБУ
розкривати інформацію про банк чи пов’язаних із банком осіб.
Законопроект №1856 «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України (щодо
посилення відповідальності за доведення до
банкрутства»:
передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі на
строк до трьох років.
Наші пропозиції:
1. Введення в законодавство поняття «пов’язані правочини», якими є
правочини банку з пов’язаними особами, які в свою чергу отримали такий статус
внаслідок перевірки НБУ. Вважаємо за потрібне законодавчо закріпити солідарну
відповідальність за зобов’язаннями банку поручителів та власників істотної
участі банку за «пов’язаними правочинами». При цьому відповідальність за
шкоду, понесену банком в результаті укладення «пов’язаного правочину» має
нести той власник істотної участі, який таким вважався на момент укладення
вказаного правочину.
2. Введення інституту відповідальності реального власника (бенефіціара)
істотної участі банку. На практиці 10% можуть бути подрібнені. Законодавство
передбачає обов’язок отримання згоди НБУ у випадку набуття істотної участі,
тому в разі зміни в квартальному періоді власників часток в банку варто
законодавча встановити право НБУ отримувати інформацію з метою
встановлення пов’язаних осіб.
3. Обов’язок розкриття бізнес-історії засновників (власників) банку з метою
забезпечення прозорості функціонування банківського сектору і невідворотності
відповідальності у випадку порушення законодавства.
4. Розробка та законодавче закріплення механізмів визначення кінцевого
вигодоодержувача позичальника.
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа