close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Аналіз нормативно-правових
актів щодо забезпечення
доступу до публічної
інформації
Бухтатий Олександр Євгенійович
Законодавство України про інформацію
складають Конституція України, законодавчі
акти про окремі галузі, види, форми і засоби
інформації, міжнародні договори та угоди,
ратифіковані Україною, та принципи і
норми міжнародного права
Загальна декларація прав людини
Стаття 19.
Кожна людина має право на свободу
переконань і вільне вираження їх; це право
включає свободу безперешкодно
дотримуватись своїх переконань і свободу
шукати, одержувати і поширювати
інформацію та ідеї будь-якими засобами і
незалежно від державних кордонів.
10 грудня 1948 р.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
вільно
збирати,
зберігати,
використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Кожен
має
право
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших
людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості
правосуддя.
11 вересня 1997 року набула чинності
КОНВЕНЦІЯ
про захист прав людини і основоположних свобод
Стаття 10.
Свобода вираження поглядів
право включає свободу
дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї
без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це
перешкоджає державам вимагати
кінематографічних підприємств.
ліцензування
діяльності
радіомовних,
телевізійних
або
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати
таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в
демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для
захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної
інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.
13 січня 2011 р.
«Про доступ до публічної інформації»
Публічна інформація - це
відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання
суб'єктами владних повноважень
своїх обов'язків, передбачених
чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації,
визначених цим Законом.
«Про інформацію» (нова редакція)
Інформація - будь-які відомості та/або дані, які
можуть бути збережені на матеріальних носіях
або відображені в електронному вигляді.
За змістом інформація поділяється на такі
види:
інформація про фізичну особу (персональні
дані);
інформація довідково-енциклопедичного
характеру;
інформація про стан довкілля (екологічна
інформація);
інформація про товар (роботу, послугу);
науково-технічна інформація;
податкова інформація;
правова інформація;
статистична інформація;
соціологічна інформація;
інші види інформації /
Разом з тим є відсутнім такий вид
інформації як «публічна інфорамція»
13 січня 2011 р.
«Про доступ до публічної інформації»
«Про інформацію» (нова редакція)
Конфіденційна
інформація - інформація,
доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною
особою, крім суб'єктів
владних повноважень, та
яка може поширюватися у
визначеному ними порядку
за їхнім бажанням
відповідно до
передбачених ними умов.
Конфіденційною є інформація
про фізичну особу, а також
інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або
юридичною особою, крім
суб'єктів владних повноважень.
Конфіденційна інформація може
поширюватися за бажанням
(згодою) відповідної особи у
визначеному нею порядку
відповідно до передбачених нею
умов, а також в інших випадках,
визначених законом.
Відповідно до Законів України
“Про доступ до публічної інформації” та
“Про інформацію”
Кабінету Міністрів України поставлені завдання:




затвердити граничні норми витрат на копіювання або
друк, передбачені статтею 21 цього Закону;
внести на розгляд Верховної Ради України
законопроекти щодо приведення законів України у
відповідність із цими законами;
привести у відповідність свої нормативно-правові акти;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цими
закономи.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740
«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію»
визначається, що за:
Копіювання або друк копій документів формату А4 та
меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - не більше ніж
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
за
виготовлення однієї сторінки.
Копіювання або друк копій документів формату А3 та
більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) - не більше ніж
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
за
виготовлення однієї сторінки.
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо
в документах поряд з відкритою інформацією міститься
інформація з обмеженим доступом, що потребує її
відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній
друк) - від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати за виготовлення однієї сторінки.
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
При наданні особі інформації про себе та
інформації, що становить суспільний інтерес,
плата за копіювання та друк не стягується.
Законом України “Про інформацію” визначено, що
“Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка
свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній
цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав,
свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав
людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші
негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або
юридичних осіб тощо”.
Законом України
“Про доступ до публічної інформації”
визначено, що:
Розпорядник інформації має право відмовити в
задоволенні запиту якщо особа, яка подала запит на
інформацію, не оплатила передбачені фактичні
витрати, пов'язані з копіюванням або друком.
Водночас Законом не врегульовується питання
щодо визначення строку надання інформації з
урахуванням можливих строків оплати фактичних
витрат на копіювання або друк.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що
становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк
не стягується.
Водночас, відповідно до Закону
України
“Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні”
ЖУРНАЛІСТ мав право
на безкоштовне задоволення запиту щодо
доступу до офіційних документів.
Згідно із законодавством до “службової” може
належати інформація, що міститься в документах
суб'єктів владних повноважень, які становлять
внутрівідомчу службову кореспонденцію,
доповідні записки, рекомендації, якщо вони
пов'язані з розробкою напряму діяльності
установи
або
здійсненням
контрольних,
наглядових функцій органами державної влади,
процесом прийняття рішень і передують
публічному обговоренню та/або прийняттю
рішень.
Закон України «Про інформацію»
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також
інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною
особою, крім суб'єктів владних повноважень.
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням
(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно
до передбачених нею умов, а також в інших випадках,
визначених законом.
Закон України “Про доступ до публічної інформації”
Не може бути віднесена до конфіденційної інформація,
зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону,
АЛЕ
“Стаття 13. Розпорядники інформації
1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи
місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що
здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є
обов'язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної
Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень
згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших
державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;
4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені
спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації
щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами
інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються
суб'єкти господарювання, які володіють:
1) інформацією про стан довкілля;
2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події,
що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;
4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).”.
Закон України
“Про доступ до публічної інформації”
Не може бути обмежено доступ до
інформації про:
1.
2.
3.
розпорядження бюджетними коштами;
володіння, користування чи розпорядження
державним, комунальним майном;
у тому числі до копій відповідних документів,
умови отримання цих коштів чи майна,
прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та
найменування юридичних осіб, які отримали
ці кошти або майно.
7 вересня 2011 р. Урядом прийнято постанову № 938
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань доступу до інформації»
відповідно до якої
Міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади привести у місячний строк власні
нормативно-правові акти у відповідність із цією
постановою.
Постанова опублікована 13 вересня ц. р.)
Крім того,
14 вересня Урядом схвалено та внесено на
розгляд Верховної Ради України проект Закону
України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо доступу
до інформації з обмеженим доступом”
а також
ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО підготовлено проект Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо приведення у відповідність із
Законами України “Про інформацію” та “Про доступ
до публічної інформації”


Законопроектом пропонується внести зміни до:
Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України, Сімейного кодексу України,
Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України;
а також до законів України:
«Про міліцію», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про
прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про науково-технічну
інформацію», «Про Антимонопольний комітет України», «Про
державну податкову службу в Україні» тощо (загалом понад
п’ятдесят актів).
До приведення законодавства у відповідність із
Законами України “Про публічну інформацію”
та “Про інформацію” акти законодавства
України застосовуються в частині, що не
суперечить цим законам.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа