close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Правила і порядок проведення
апеляцій по результатам
акредитації, подовження терміна
дії атестата акредитації. Технічні
комітети НААУ.
виконала:
Устименко Валентина
ст. гр. МСС-07-1
Загальні положення про
комісію з апеляцій НААУ
1. Це Положення встановлює основні правила та процедури розгляду скарг, апеляцій, та спірних питань
Стосовно Акредитації органів з оцінки відповідності (далі - ООВ ) та атестації аудиторів чи інших пов'язаних з цим
дій та рішень (далі - апеляція) Комісією з апеляцій (далі - Комісія) Національного агентства з акредитації України
(далі НААУ) і реалізує положення статей 6, 7 та 9 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".
2. Комісія складається з постійного та тимчасового складу. Діловодство Комісії веде секретар.
3. Постійна частина Комісії складається з 5 осіб. Склад постійної частини Комісії та її Голова
затверджуються Радою з акредитації НААУ за поданням членів Ради. До складу постійної частини Комісії не
можуть входити співробітники НААУ. Термін повноважень членів Комісії становить 3 роки.
4. Склад тимчасової частини Комісії формується (за потреби) за пропозиціями членів Комісії для
розгляду кожної конкретної апеляції і затверджується Головою Комісії. При формуванні тимчасової частини Комісії
повинна забезпечуватись незалежність її членів від конфліктуючих сторін.
Під час формування тимчасової частини Комісії повинна забезпечуватися незалежність її членів від
конфліктуючих сторін.
5. Секретар Комісії призначається Головою НААУ із співробітників НААУ і не може бути членом Комісії.
Секретар Комісії забезпечує участь у засіданнях членів постійного та тимчасового складу Комісії та
Представників подавця апеляції і НААУ, готує всі необхідні для розгляду матеріали, веде протоколи засідань та
оформлює рішення Комісії.
6. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України у тому числі нормативно
правовими актами з питань акредитації, а також правилами та процедурами, що діють у НААУ.
7. Члени Комісії зобов'язані дотримуватись конфіденційності щодо отриманої під час роботи Комісії
інформації.
8. Комісія працює на громадських засадах. Діяльність Комісії базується на засадах відкритості та
гласності.
9. Подавець апеляції - органи з оцінки відповідності, органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації,, підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності, що діють
в Україні, а також фізичні особи, які подають апеляцію до Комісії.
2
Порядок подання та
реєстрації апеляцій
1. До розгляду Комісії подаються апеляції стосовно акредитації ООВ та атестації аудиторів або інших
пов'язаних з цим дій та рішень. Апеляції подаються за наявністю у подавця апеляції рішення НААУ або відмови у відновленні
порушених прав з боку керівництва НААУ. Подання апеляції не зупиняє дії рішення, прийнятого НААУ.
2. Подавцем апеляції можуть бути оскаржені такі дії НААУ:
- відмова у прийнятті до розгляду заявки на акредитацію;
- прийняття рішення про відмову в акредитації;
- призупинення або припинення дії (скасування) атестата акредитації;
- порушення правил та процедури акредитації;
- порушення процедур атестації аудиторів з акредитації.
Подавцем апеляції можуть бути також оскаржені інші дії НААУ, що стосуються акредитації, якщо вони призвели до
порушення його прав та інтересів.
3. Апеляції подаються на адресу НААУ в письмовій формі на ім'я Голови Комісії.
4. Термін подачі апеляції не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання рішення НААУ або відмови у
відновленні порушених прав з боку керівництва НААУ.
5. В апеляції має бути чітко викладена суть справи та претензії до НААУ. До апеляції повинні додаватись усі необхідні
документи й матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції.
За потреби, Комісія може вимагати надання додаткових документів, необхідних для розгляду апеляції.
6. Усі апеляції, за винятком тих, що надійшли з порушенням вимог, зазначених у п. 3; 4 цього положення та тих, за якими
неможливо встановити авторство, підлягають обов'язковій реєстрації.
7. Реєстрація апеляцій здійснюється відповідно до "Інструкції з діловодства звернень і апеляцій громадян та юридичних
осіб у НААУ", затвердженої Головою НААУ.
8. Розгляду не підлягають апеляції від одного і того ж подавця апеляції з одного і того ж питання, якщо вперше по
апеляції було прийняте рішення.
9. Подавець апеляції може у будь-який час вдавати подану апеляцію. У цьому випадку розгляд апеляції зупиняється.
Розгляд питання, порушеного у цій апеляції вдруге, не проводиться.
3
Порядок розгляду апеляції
1. Після проведення реєстрації всі матеріали передаються на розгляд голові Комісії.
2. Комісія розглядає апеляцію у місячний термін від дня її надходження.
Якщо в місячний термін вирішити порушені в апеляції питання неможливо, Голова Комісії встановлює додатковий термін для її
розгляду. При цьому загальний термін розгляду апеляції не може перевищувати сорока п'яти днів,
3. Голова Комісії доручає членам Комісії попередньо розглянути й опрацювати апеляцію, а в разі потреби, підготувати пропозиції щодо
формування тимчасового складу Комісії.
4. Голова Комісії розглядає опрацьовані матеріали, та призначає дату засідання Комісії, а в разі потреби, узгоджує членів
тимчасового складу Комісії.
5. Головує на засіданні Голова Комісії.
6. На розгляд апеляції обов'язково запрошуються представники НААУ та подавця апеляції. Вони можуть виступати, задавати питання,
давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і матеріалах.
7.Обговорення результатів розгляду апеляції та прийняття рішення по апеляції проводяться на засіданнях постійного складу Комісії.
8. Рішення Комісії є правочинним, якщо у засіданні, на якому воно приймалось, брали участь не менше ніж троє членів постійного
складу Комісії.
9. Перед розглядом кожної апеляції члени постійного та тимчасового складу Комісії письмово декларують те, що вони не мають
фінансових, корпоративних або родинних інтересів з подавцем апеляції, яка має бути розглянута.
У разі виникнення обставин, за яких член Комісії може бути визнаний як зацікавлена сторона по відношенню до конкретного подавця
апеляції, то в розгляді цієї апеляції він участі не бере і засідання Комісії проходить без нього.
10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів "за " та "проти", голос Голови є вирішальним.
11. Рішення Комісії мають бути підписані всіма її членами, що проголосували за нього.
12. Якщо Комісія визнає дії НААУ, що оскаржуються, не правочинними, вона приймає рішення про обгрунтованість апеляції.
Якщо Комісія визнає дії НААУ, що оскаржуються, правочинними, вона приймає рішення про відмову у задовільнені апеляції.
13. Рішення Комісії доводиться до відома НААУ та подавця апеляції протягом 5 днів з дати прийняття рішення.
14. У разі незгоди подавця апеляції або НААУ з рішенням Комісії воно може бути оскаржене в судовому порядку відповідно до чинного
законодавства.
15. Протокол засідання Комісії має чітко і коротко описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів.
16. Протокол засідання Комісії підписуються її Головою та Секретарем.
17. Протоколи засідань та рішення Комісії зберігаються в НААУ. За рішеннями Комо НААУ, в разі потреби, проводить коригувальні дії.
Коригувальні дії та оцінювання їх ефективності проводяться та документуються відповідно до методики НААУ № М-06.08.01 ("Коригувальні
та запобіжні дії").
4
НАЦІОНАЛЬНЕ АНЕНСТВО З
АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ. НАКАЗ
22 березня 2004 р.
м. Київ
№ 165
Щодо проведення робіт з поновлення дії
атестатів акредитації ОС
У зв'язку із чисельними зверненнями органів з сертифікації (далі - ОС) щодо поновлення дії їх атестатів
акредитації, що були видані до створення НААУ, і які з об'єктивних причин та обставин своєчасно не
звернулися до НААУ щодо проведення робіт з акредитації та. з метою недопущення припинення їх
діяльності, яка може вплинути на економічний стан вітчизняних виробників
НАКАЗУЮ:
1. Тимчасово, як виняток, до 01.01 .2005р. запровадити проведення робіт з поновлення дії атестатів
акредитації ОС.
2. Роботи з поновлення дії атестатів акредитації проводити на підставі звернення ОС, з обов'язковою гарантією
подання на протязі 6-й місяців до НААУ заявки на акредитацію відповідно до вимог міжнародних стандартів.
3. Зазначені роботи здійснювати на підставі договорів з обов'язковим проведенням позапланового інспекційного
контролю з метою підтвердження відповідності ОС вимогам, що ставилися під час їх акредитації.
4. Поновлення дії атестатів акредитації ОС здійснювати у разі позитивного результату інспекційного контролю та рішення
НААУ із внесенням відповідної відмітки до атестата акредитації. Строк поновлення дії атестата акредитації - до одного року.
5. Інформаційно-аналітичному відділу (В.Красюк) забезпечити розміщення цього Наказу на Web-сторінці НААУ.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови В. Чекаліна.
Голова
С. Казанцев
5
НАЦІОНАЛЬНЕ АНЕНСТВО З
АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ. НАКАЗ
12 серпня 2004 р.
м. Київ
№499
Щодо проведення робіт з подовження
дії атестатів акредитації ВЛ
У зв'язку з необхідністю внесення змін в порядок проведення робіт з поновлення терміну дії
атестатів акредитації випробувальних лабораторій (далі - ВЛ) організацій (підприємств), з
урахуванням набутого досвіду
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити проведення робіт з поновлення терміну дії атестатів акредитації ВЛ при умові
здійснення ними робіт щодо акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ІЗО/ІЕС 17025-2001.
2. Роботи з поновлення терміну дії атестатів акредитації ВЛ здійснювати у відповідності з
Інструкцією, що додається.
3. Наказ від 09 червня 2003 р. № 469 скасувати.
4. Інформаційно-аналітичному відділу (В. Красюк) забезпечити розміщення цієї інформації на Web
сторінці НААУ.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови В.Чекапіна.
Голова
С. Казанцев
6
Інструкція по поновленню терміна
дії атестатів акредитації ВЛ
Додаток
до наказу від 12 серпня 2004 р. № 499
Інструкція
по поновленню терміну дії атестатів акредитації ВЛ
Дана Інструкція розповсюджується на ВЛ організацій (підприємств), які розпочали роботи по підготовці ВЛ до
акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, тобто отримали в НААУ інформаційну послугу згідно встановленого
порядку.
1. Якщо період з дати останнього інспекційного контролю до дати закінчення терміну дії атестату акредитації становить не більше 12
місяців, ВЛ з метою поновлення терміну дії атестату акредитації надає до НААУ за місяць до дати закінчення його терміну дії наступні
документи:
- лист-звернення про поновлення терміну дії атестату;
- гарантійний лист про стан ВЛ за встановленою формою, яку надають під час надання інформаційної послуги;
- копію атестату акредитації;
- лист-зобов'язання, в якому ВЛ зобов'язується надати заявку з комплектом документів щодо її акредитації на відповідність вимогам
ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 не пізніше ніж за 6 місяців до дати закінчення поновлення терміну дії атестата акредитації.
2. Якщо період з дати останнього інспекційного контролю до дати закінчення терміну дії атестату акредитації становить більше 12
місяців, ВЛ з метою поновлення терміну дії атестату акредитації надає до НААУ за три місяці до дати закінчення його терміну дії наступні
документи:
- лист-звернення про поновлення терміну дії атестату;
- лист з проханням провести інспекційний контроль, з метою можливого поновлення терміну дії атестата;
- у разі позитивного результату перевірки, копію атестату акредитації та лист-зобов'язання, в якому ВЛ зобов'язується надати заявку з
комплектом документів щодо її акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 не пізніше ніж за 6 місяців до дати закінчення
поновлення терміну дії атестата акредитації.
3. Термін поновлення дії атестата акредитації становить до одного року з дати закінчення терміну його дії.
4. У разі прийняття НААУ рішення щодо невідповідності ВЛ ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, термін поновлення дії атестата акредитації ВЛ
не змінюється.
5. Поновлення терміну дії атестату акредитації ВЛ затверджується наказом НААУ із видачею відповідного свідоцтва та внесення
відмітки до Реєстру.
Начальник відділу
акредитації лабораторій
О. Лиюн
7
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ
З АКРЕДИТАЦІЇ.
Загальні положення
1. Це Положення про технічний комітет з акредитації (далі
Положення) відповідно до Закону України “Про акредитацію
органів з оцінки відповідності” визначає напрямки діяльності
технічного комітету з акредитації Національного агентства з
акредитації (далі – НААУ), структуру та організацію діяльності,
включаючи функції та повноваження керівництва та членів
комітету.
2. Технічний комітет з акредитації (далі – комітет) входить
доскладу НААУ і створюється наказом Голови НААУ .
3. Комітет не є юридичною особою. Члени комітету працюють
на добровільних засадах.
4. У своїй роботі комітет керується законодавством України,
нормативними документами щодо акредитації та цим
Положенням.
8
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ
З АКРЕДИТАЦІЇ.
Функції й сфера діяльності
1. Основними функціями комітету є:
а) розроблення методичних рекомендацій з питань акредитації;
б) визначення спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації у
відповідних сферах, підготовка й надання пропозицій до НААУ;
в) приймання участі у роботі споріднених технічних комітетів міжнародних та
регіональних організацій.
2. Комітет, за дорученням НААУ, може:
а) розробляти проекти нормативних документів щодо акредитації;
б) брати участь у розробці правил, процедур і програм щодо акредитації;
в) брати участь в організації перекладу на державну мову національних
стандартів інших країн;
г) брати участь у розробці кваліфікаційних вимог до аудиторів та експертів;
д) брати участь у розробці програм навчання та атестації аудиторів та
експертів;
е) надавати консультативну допомогу при проведенні аналізу документів з
акредитації.
9
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ З
АКРЕДИТАЦІЇ.
Членство в комітеті, обов’язки та права членів
комітету
1. Членство в комітеті може бути колективним або індивідуальним.
2. Колективними членами можуть бути підприємства, організації, науково-технічні інженерні товариства (спілки), органи з
оцінки відповідності та інші зацікавлені юридичні особи.10 Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх
повноважних представників.
3. Індивідуальними членами комітету можуть бути вчені, фахівці та інші фізичні особи, які бажають брати участь у його
роботі.
4. Кількість членів комітету не обмежується.
5. Члени комітету зобов’язані:
а) брати постійну участь у роботі комітету і бути присутніми на його засіданнях за рішенням підкомітету;
б) забезпечувати належне виконання доручених їм завдань;
в) знати нормативно-правові акти та нормативні документи з питань акредитації;
г) своєчасно повідомляти через відповідального секретаря голові комітету про можливі зміни умов і порядку своєї роботи в
комітеті, а також їх причини;
д) відповідати на питання та давати пропозиції щодо запитів керівників комітету (голова, заступники, відповідальний секретар).
6. Члени комітету мають право:
а) вносити пропозиції щодо нових робочих проектів, удосконалення діяльності комітету й усунення недоліків у його роботі, а
також вимагати їх розгляду;
б) за погодженням із головою комітету друкувати результати робіт, виконаних у межах діяльності комітету;
в) вийти зі складу комітету, повідомивши про це голову комітету не пізніше ніж за два місяці до часу виходу;
г) звертатися до комісії з апеляцій НААУ;
д) представляти інтереси комітету в інших організаціях за дорученням голови комітету.
7. За невиконання обов’язків, передбачених у цьому Положенні, член комітету може бути виключений з його складу.
Рішення стосовно цього питання приймає Президія комітету.
8. Набуття колективного членства в комітеті передбачає наступну процедуру:
а) зацікавлена організація (підприємство) обирає повноважного представника;
б) представник надає до комітету заявку встановленої форми (Додаток А);
в) на засіданні Президії комітету розглядається заявка та приймається рішення про прийняття кандидата в члени комітету.
9. Набуття індивідуального членства у комітеті передбачає таку ж процедуру, як у п.3.8, за виключенням підпункту а).
10
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ
З АКРЕДИТАЦІЇ.
Структура та організація діяльності
1. Організаційну структуру комітету складають: голова комітету, його заступники, Президія комітету, підкомітети, секретаріат.
Голова комітету призначається та звільняється наказом Голови НААУ. Заступники Голови комітету призначаються та звільняються наказом Голови НААУ за
поданням Голови комітету.
2. Заступники голови комітету очолюють підкомітети за напрямками.
3. Президія комітету складається з голови комітету, його заступників – голів підкомітетів, представників НААУ (з правом дорадчого голосу). Рішення
президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2/3 усіх членів президії.
4. Основні функції Президії комітету є:
а)розглядати та схвалювати річні звіти підкомітетів;
б) розглядати питання щодо членства у комітеті;
в) розглядати та затверджувати плани роботи та звіти комітету;
г) розглядати та затверджувати рішення підкомітетів, прийняті в межах їх
компетенції. Рішення підкомітетів, затверджені президією, оформлюються як рішення комітету;
д) розглядати та приймати рішення щодо винесення на голосування комітету пропозицій підкомітетів про виведення членів із складу комітету;
е) приймати рішення про проведення засідань комітету та схвалювати їх порядок денний;
є) розглядати та схвалювати пропозиції для електронного голосування комітету;
ж) розглядати та приймати рішення щодо методики проведення електронного голосування його удосконалення чи припинення;
з) затверджувати результати електронного голосування.
5. Комітет щороку звітує перед НААУ про результати діяльності за минулий рік.
6. Пропозиції щодо тимчасового призупинення або остаточного припинення діяльності підкомітетів може надавати голова комітету, члени комітету за
наявністю однієї з таких причин:
а) голова комітету сповіщає про закінчення виконання завдань, що були встановлені перед підкомітетом;
б) мета й завдання, над якими працює підкомітет, втратили актуальність;
в) діяльність підкомітету не дає задовільних результатів.
7. Рішення про створення, тимчасове призупинення або остаточне припинення діяльності комітету та підкомітету приймає Голова НААУ, яке
затверджується відповідним наказом.
8. Основною формою роботи комітету є засідання. Засідання комітету проводяться за рішенням Президії комітету.
Кожен підкомітет направляє на засідання своїх представників у кількості не менше 20% від загальної кількості членів підкомітету. Засідання комітету є
правочинним, якщо у ньому беруть участь представники усіх підкомітетів.
У разі необхідності, квота участі представників підкомітетів може змінюватися за рішенням Президії комітету.
Усі рішення на засіданнях приймаються шляхом голосування. Рішення вважається таким, що прийняте, якщо за нього проголосувала більшість членів
комітету, що приймали участь у засіданні.
9. В разі входження одного члена комітету до декількох підкомітетів його голос при вирішенні загальних питань рахується один раз.
11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ З
АКРЕДИТАЦІЇ.
Функції й повноваження голови комітету і його
заступників
1. Голова комітету:
а) організує підготовку проектів, програм й планів робіт комітету та несе відповідальність перед Головою НААУ за їх виконання ;
б) готує та подає до НААУ звіти про діяльність комітету;
в) представляє комітет в організаціях і підприємствах;
г) організує підготовку проектів документів і подає їх на розгляд до НААУ;
д) здійснює контроль за виконанням зобов’язань комітету, які входять до його компетенції;
е) проводить голосування комітету;
є) забезпечуює проведення електронного голосування, обробку даних та оформлення результатів голосування з питань комітету;
ж) утворює тимчасові робочі групи (в разі потреби);
з) підписує рішення комітету.
2. Заступник голови комітету:
а) сприяє голові комітету у виконанні його функцій;
б) виконує делеговані головою комітету функції, а також функції голови під час його відсутності за його дорученням;
в) розробляє плани робіт підкомітетів відповідно до напрямків діяльності;
г) організує та керує роботами підкомітетів, проводить робочі засідання підкомітетів;
д) розглядає пропозиції комітету щодо вдосконалення нормативних документів та методичних рекомендацій з питань акредитації;
е) залучає експертів фахівців з інших організацій для роботи в підкомітетах (у тимчасових робочих групах);
є) проводить голосування підкомітету;
ж) утворює тимчасові робочі групи (в разі потреби);
з) забезпечує проведення електронного голосування, обробку даних та оформлення результатів голосування по питаннях підкомітету;
і) формує групу представників підкомітету для участі у засіданнях комітету;
к) призначає представника для оцінювання результатів робіт з акредитації та надання рекомендацій НААУ щодо акредитації або відмови у акредитації органів
з оцінки відповідності.
3. Секретар підкомітету призначається ( у разі необхідності ) головою підкомітету та виконує такі функції:
а) забезпечує інформування членів підкомітетів із питань, які виносяться на розгляд підкомітетів;
б) готує й забезпечує проведення засідань підкомітетів;
в) координує роботу робочих груп і експертів, що залучаються до роботи в підкомітетах;
г) забезпечує розгляд і надання членам підкомітетів надісланих до комітету матеріалів і проектів документів;
д) готує зведення пропозицій членів підкомітету;
е) контролює виконання планів та програм робіт підкомітету;
є) оформлює рішення підкомітету;
ж) веде листування з організаціями, реєстрацію та облік документів.
4. Підкомітети щороку звітують перед комітетом про результати діяльності за минулий рік.
12
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ
З АКРЕДИТАЦІЇ.
Функції секретаріату комітету
1. Поточне організаційне забезпечення діяльності комітету
здійснює його секретаріат. Секретаріат формує голова
комітету. До складу секретаріату входить відповідальний
секретар.
Відповідальний секретар виконує такі функції:
а) координує роботу та здійснює загальне керівництво
секретаріатом;
б) організовує засідання комітету та веде протоколи засідань;
в) відповідає за організацію діловодства;
г) збирає й обробляє відгуки на проекти документів;
д) підписує рішення комітету.
2. Відповідальний секретар призначається та звільняється з
посади наказом Голови НААУ із співробітників НААУ.
13
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ З
АКРЕДИТАЦІЇ.
Процедура електронного голосування
1. Прийняття рішень комітету та підкомітету можливе шляхом проведення електронного
голосування:
а) голова комітету затверджує список електронних адрес членів комітету;
б) пропозиції про голосування виносяться головою комітету для комітету, а головами
підкомітетів для членів відповідних підкомітетів для голосування по пропозиціях
підкомітетів;
в) термін прийняття “голосів” за надані пропозиції встановлюються головою комітету ( та
головою підкомітету для своїх пропозицій), в залежності від обсягів і складності предмету
голосування;
г) електронне голосування вважається таким, що відбулось, якщо в установлені строки
надійшли відповіді від половини членів комітету (підкомітету), в тому числі і тих, які
голосували не електронною поштою;
д) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комітету;
е) результати електронного голосування комітету затверджуються рішенням Президії
комітету, а підкомітету – головою підкомітету;
є) відповідальність за достовірність і відповідність положенню електронного голосування
несуть голова комітету щодо голосування усіх членів комітету, та голова підкомітету щодо
голосування членів підкомітету за пропозицією підкомітету.
14
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа