close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Практичні питання складення
та подання антикорупційних
декларацій за 2014 рік
Козіна Віра Вадимівна,
шеф-редактор газети «Місцеве самоврядування»
Нормативна база:
1. Конституція України;
2. КК – Кримінальний кодекс України;
3. КпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;
5. ПК – Податковий кодекс України;
6. ЗУ № 3206 – Закон України від 07.04.11 р. № 3206-VI “Про засади
запобігання і протидії корупції”;
7. ЗУ № 1700 – Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VІІ “Про запобігання
корупції”;
8. ЗУ № 1698 – Закон України від 14.10.14 р. № 1698-VII “Про Національне
антикорупційне бюро України”;
9. ЗУ № 280 – Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР “Про місцеве
самоврядування в Україні”;
10. ЗУ № 2939 – Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI “Про доступ до
публічної інформації”;
Нормативна база:
11. ЗУ № 2297 – Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI “Про захист
персональних даних”;
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 р. № 5
«Про судову практику у справах про хабарництво» ;
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.12 р. № 16 «Про
затвердження Порядку зберігання документів і використання
відомостей, зазначених у Декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента»;
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.12 р. № 64 «Про
виготовлення бланків Декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру»;
15. Міністерство юстиції України, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ від
09.10.13 р. "Запобігання і протидія корупції в державних органах та
органах місцевого самоврядування", режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13
Чи треба мені подавати декларацію?
Питання, актуальне для працівників
бюджетних та комунальних установ
Мінюст, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ від 09.10.13 р. "Запобігання і
протидія корупції в державних органах та органах місцевого
самоврядування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13
+
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 р. № 5 «Про
судову практику у справах про хабарництво»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02
Куди мені подавати декларацію?
Загальне правило:
за місцем роботи (служби)
(ч. 1 ст. 12 Закону № 3206)
Виключення:
до виконавчого комітету (апарату) ради
1. Депутати, які є пенсіонерами, безробітними,
тимчасово не працюють, самозайняті особи;
2. Депутати, які працюють у комерційних структурах
(юридичних особах приватного права)
Про заповнення Декларації:
!
отже
отже
• Декларація заповнюється власноручно
чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорного кольору
• Заповнювати Декларацію на
комп’ютері не можна
•Декларація, заповнена іншою особою
за Вашим дорученням не відповідає
вимогам Закону № 3206
Про заповнення Декларації:
!
!
!
• У разі відсутності відомостей у відповідному
полі на кожній сторінці Декларації обов’язково
проставляється прочерк.
• Відомості щодо фінансових сум в усіх позиціях
Декларації округлюються до гривні
•Бланк Декларації – 10 сторінок
•Зменшувати не можна
•Друкувати з двох сторін – можна
Задати запитання: http://budget.factor.ua/
Розділ І. Загальні відомості
1.
Петренко Галина Іванівна
(Шевченко Галина Іванівна)
2010304050
(прізвище, ім’я, по батькові,
реєстраційний номер облікової
картки
платника податків/серія та номер паспорта
громадянина України — декларанта)
(інформація станом на момент складання
Декларації.
У дужках – ПІБ 2014 року, якщо воно було змінене)
Задати запитання: http://budget.factor.ua/
Розділ І. Загальні відомості
2.
Місце
проживання:
61002 м. Харків,
проспект Московський, 72, кв. 12
(інформація станом на кінець 2014 року)
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку,
корпусу, квартири декларанта)
3.
Посада:
Директор Комунального
підприємства
Харківської міської ради «Світанок»
(інформація станом на момент складання Декларації)
Задати запитання: http://budget.factor.ua/
Розділ І. Загальні відомості
4. Члени сім’ї декларанта
(інформація станом на кінець2014 року)
Ступінь
зв’язку
Прізвище, ініціали,
дата народження
Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків/ серія
та номер паспорта
громадянина України
Чоловік
Петренко Іван Андрійович
18.04.1969
Петренко Борис Іванович,
07.07.1996
Петренко Ольга Іванівна,
11.11.2001
2211334455
Син
Донька
2233445566
-
Позиція 4 Розділу І: ХТО?
Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також, їхні
діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які
спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно
проживають, але не перебувають у шлюбі
Особливості:
Неповнолітні діти
Чоловік та дружина
“Цивільний шлюб”
Сукупність трьох ознак
Задати запитання: http://budget.factor.ua/
Розділ ІІ. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
(інформація станом на кінець2014 року)
Перелік доходів
Сума одержаного
(нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5.
Загальна сума сукупного
доходу, гривні, у т. ч.:
Ʃ доходів
з позицій 6-20
Задати запитання: http://budget.factor.ua/
Розділ ІІ. Відомості про доходи
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України
декларантом
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України
членами сім’ї декларанта
Інформація у полі “перерахованого у гривні” —
за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної
валюти, установленим НБУ на день проведення фінансової
операції
Дохід, одержаний з однієї держави підсумовується.
Зберігайте чорнетки!
1
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування
декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на
користування ним
(інформація станом на кінець 2014 року)
Перелік
об’єктів
Позиції
23-28
Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Загальна
площа
(кв. м)
Інформація з
обмеженим
Метри!
доступом
Сума витрат (грн.) на
придбання
оренду чи
у
на інше
власність
право користування
Заповнюється лише якщо
разова витрата
(вклад/внесок) по кожній
позиції дорівнює або
перевищу 80 тис. грн.
Дані, вказані у полі “Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)” у
позиціях 29-34 є інформацією з обмеженим доступом
1
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві
користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання
(користування)
Марка/модель
Сума витрат (грн) на
Перелік
(об’єм циліндрів
Рік
оренду чи
транспортних
двигуна, куб. см,
придбання
випуску
на інше право
засобів
потужність двигуна,
у власність
користування
кВт, довжина, см)
Усі
Довжина –
За ТП
(власність, лише у позиціях
користуванн
37 та 38
я,
“генеральна”
довіреність)
Заповнюється лише якщо
разова витрата
(вклад/внесок) по кожній
позиції дорівнює або
перевищу 80 тис. грн.
У підрозділі “Б “ інформація про довжину
вказується лише у позиціях 42 та 43
1 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Підрозділ А (інформація станом на кінець 2014 року)
Перелік
Усього
45. Сума коштів на рахунках у банках
та інших фінансових установах, у т. ч.:
Ʃ позицій
45+46
46. вкладених у звітному році
80 або більше
тис. грн.
47. Номінальна вартість цінних
паперів, у т. ч.:
Ʃ позицій
47+48
48. придбаних у звітному році
80 або більше
тис. грн.
49. Розмір внесків до статутного
(складеного) капіталу товариства,
підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Ʃ позицій
49+50
80 або більше
тис. грн.
у тому числі за
кордоном
1. Відомості про
активи,
незалежно від їх
вартості.
2. Вартість у грн.
за курсом НБУ
на момент
проведення
операції.
3. Повна назва
установи (в обох
колонках)
1Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
(інформація станом на кінець 2014 року)
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у
власності членів сім’ї декларанта (грн.)
Перелік
51. Сума коштів на рахунках у банках та
інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного
(складеного) капіталу товариства,
підприємства, організації
Усього
у тому числі за
кордоном
1. Відомості про активи,
незалежно від їх вартості.
2. Вартість у грн. за курсом
НБУ на момент проведення
операції.
3. Повна назва установи
1
Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання
Підрозділ А (інформація станом на кінець 2014 року)
Перелік фінансових зобов'язань
Усього
у тому числі за
кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах
ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики
(кредиту)
58. Погашення суми процентів за
позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V
витрати
80 або більше
тис. грн.
80 або більше
тис. грн.
Повна назва установи
1. Відомості про
активи,
незалежно від їх
вартості.
2. Вартість у грн.
за курсом НБУ
на момент
проведення
операції.
1
Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання
Підрозділ Б (інформація станом на кінець 2014 року)
Перелік фінансових зобов'язань
Усього
у тому числі за
кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах
ІІІ–V майна
80 або більше
тис. грн.
63. Погашення основної суми позики
(кредиту)
64. Погашення суми процентів за
позикою (кредитом)
Повна назва установи
1. Відомості про
активи,
незалежно від їх
вартості.
2. Вартість у грн.
за курсом НБУ
на момент
проведення
операції.
Відповідальність
До 26.04.15 р. – адміністративна
Ч. 1 ст. 172-6 КпАП (неподання або несвоєчасне
подання Декларації) – штраф від 10 до 25 нмдг (від
170 до 425 грн.)
Після 26.04.15 р. – адміністративна
Ч. 1 ст. 172-6 КпАП (несвоєчасне подання Декларації) штрафу від 50 до 100 нмдг( від 850 до 1700 грн.)
Ч. 3 ст. 172-6 КпАП (повторне несвоєчасне подання
Декларації, вчинене особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за таке ж порушення) – штраф
від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю строком на один рік.
Відповідальність
До 26.04.15 р. – адміністративна
Ч. 3 ст. 172-6 КпАП (подання завідомо
недостовірних відомостей у Декларації) –
штраф від 150 до 300 нмдг (від 2250 до 5100 грн.)
Після 26.04.15 р. – кримінальна
Ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації
або умисне неподання Декларації)
Подання суб'єктом декларування завідомо
недостовірних відомостей у декларації або умисне
неподання зазначеної декларації позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа