close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ТА
НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ
ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
З ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ
Оглобля О.І., Буланий О.Я.
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна
Доповідач:
Заслужений діяч
науки і техніки України,
д.т.н., професор
Оглобля О.І.
1
ЗА ДОРУЧЕННЯМ МІНРЕГІОНУ УКРАЇНИ В 2012 РОЦІ
ДІ «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ»,
ЯК БАЗОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗА ВИЗНАЧЕНИМ НАПРЯМОМ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЗА УЧАСТЮ ЩЕ 15 НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ПРОЕКТНИХ ІНСТИТУТІВ, В ТАКОЖ
КОМУНАЛЬНИХ ВОДОКАНАЛІВ БУЛО РОЗРОБЛЕНО:
ДБН В.2.5-74:2013
«ВОДОПОСТАЧАННЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ»
(на заміну СНиП 2.04.02-84)
та
ДБН В.2.5-75:2013
«КАНАЛІЗАЦІЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ»
(на заміну СНиП 2.04.03-85)
ЗГІДНО НАКАЗІВ МІНРЕГІОНУ УКРАЇНИ ВІД 08.04.2013 р. №133 та №134
ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ДБН НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ З 01.10.2013 р.
2
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ З ВОДОПОСТАЧАННЯ
1. Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових
систем і схем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного
переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього
водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств,
будинків, інших об’єктів.
2. Ці будівельні норми поширюються на проектування централізованих і
нецентралізованих зовнішніх систем, мереж та споруд водопостачання населених
пунктів, а також виробничих підприємств, для яких не встановлені особливі
вимоги з проектування.
3. Ці будівельні норми не поширюються на протипожежні вимоги до
водопроводів підприємств, що виробляють, застосовують або зберігають вибухові
речовини та до водопроводів складів лісових матеріалів місткістю більше ніж
10000 м3, об’єктів нафтогазодобувної та нафтопереробної промисловості.
3
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ З КАНАЛІЗАЦІЇ
1. Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових
систем і схем водовідведення населених пунктів, реконструкції та технічного
переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішньої каналізації
населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших
об’єктів.
2. Ці будівельні норми поширюються на проектування зовнішніх мереж і споруд
водовідведення та очищення господарсько-побутових, виробничих, поверхневих
стічних вод населених пунктів, підприємств та інших об’єктів.
3. Ці будівельні норми не поширюються на проектування:
- внутрішньомайданчикових та внутрішньоцехових мереж і споруд
водовідведення виробничих стічних вод промислових підприємств, для яких
розробляються галузеві нормативні документи та встановлюються особливі
вимоги з їх очищення чи послідовного використання;
- утилізації відходів (осадів і спливаючих речовин), що утворюються на
спорудах очищення виробничих стічних вод підприємств.
4
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ, ЯКІ ЗАСТОСОВАЛИСЯ
ПРИ РОЗРОБЛЕННІ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ:
1. Унормовуються лише основні положення проектування, які забезпечують
технологічність, надійність та безпечність експлуатації систем та споруд. Більш
детальні відомості щодо застосування нових технологій, матеріалів та обладнання
унормовуються в ДСТУ.
2. Рекомендуються до застосування технології, конструкції та реагенти, які пройшли
багаторічні випробування та підтвердили свою надійність і дієздатність.
3. Дозволено застосування новітніх рішень при умові, що вони забезпечать задані в
завданні на проектування техніко-економічні показники, роботу об’єкту
будівництва протягом заданого терміну експлуатації та можливість здійснення
контролю за існуючими в Україні методиками.
4. Максимальна гармонізація будівельних норм, що розробляються, з нормативними
документами Європейського Союзу та країн СНД.
5
ПИТОМА СЕРЕДНЬОДОБОВА (ЗА РІК) НОРМА ВОДОПОСТАЧАННЯ
(ВОДОВІДВЕДЕННЯ)
Ступінь благоустрою
житлової
забудови
Питома середньодобова (за рік) норма водоспоживання (водовідведення),
л/добу на 1 жителя
СНиП
2.04.02-84
(СНиП
2.04.03-85)
ДБН 360-92**
ДБН В.2.5-64:2012
Полісся,
західний
Лісостеп,
Прикарпаття
Лісостеп,
Закарпаття
Степ,
ПБК
Полісся,
Лісостеп
Степ,
Передкарпаття,
Гірські
Карпати
ДБН
В.2.5-74:
2013,
(ДБН
В.2.5-75:
2013)
Житлова забудова,
обладнана внутрішнім
водопроводом і каналізацією: без ванн
125-160
150
150
150
100-120
110-135
100-135
з ваннами та
місцевими
водонагрівачами
160-230
200
210
230
150-210
170-235
150-230
з централізованим
гарячим
водопостачанням
230-350
280
290
300
230-250
260-285
230-285
6
В ДБН З ВОДОПОСТАЧАННЯ УНОРМОВАНО:
- зменшення вільного напору у зовнішній мережі водопостачання з 60 м до 45 м,
що сприятиме економії енергоресурсів і зменшенню втрат води;
- застосування фільтрів з плаваючим завантаженням з гранул спіненого
полістиролу (зі щільністю порядку 50-100 г/л), які дозволяють працювати з більш
забрудненою водою та при більших швидкостях фільтрування, а також спростити
регенерацію завантаження, відмовитися від використання додаткових насосів та
ємностей для промивної води;
- схему спрощеного видалення каламутності та бактеріального забруднення води
методом контактної коагуляцію в шарі фільтруючого завантаження, тобто
суміщення коагуляції і фільтрування;
- очищення води методом ультрафільтрації, яка дозволяє отримувати якісну воду
навіть в разі короткочасного погіршення її якості у джерелі водопостачання та
знизити витрати на реагенти. Цим методом також передбачено, в окремих
випадках, без застосування відстійників, освітлювачів і зернистих фільтрів
отримувати якісну воду;
7
- очищення підземної води від сполук заліза – метод біологічного знезалізнення
води;
- очищення води від нітратів методом сорбції з використанням нітрат
селективних макропористих сильноосновних смол у Cl-формі або методом
нанофільтрації та зворотного осмосу низького тиску;
- очищення підземної води від бору методом сорбції із застосуванням
борселективних синтетичних органічних сорбентів з функціональною групою
N- метилглюкаміну;
- додатково до існуючих методів знезараження введено знезараження УФопромінюванням, діоксидом хлору, оксидантним газом. Рекомендовано найбільш
перспективний комбінований метод: УФ-опромінювання або ультразвук плюс
хлорування;
- для пом'якшення води включено метод нанофільтрації, а для опріснення та
знесолення води - зворотний осмос та електродіаліз.
8
В ДБН З КАНАЛІЗАЦІЇ УНОРМОВАНО:
- вимоги з улаштування захисних охоронних зон на каналізаційних
мережах з метою попередження травматизму при виникненні провалів в
місцях пошкодження склепіння колекторів або при аваріях на них;
- умови приймання снігу у зимовий період в каналізаційну самопливну
мережу;
- застосування лотків, перекритих решітками
дощоприймачів; ревізійні колодязі тощо;
або
з
щілинами,
як
- вимоги стосовно проектування колекторів, які споруджуються методом
щитової проходки або гірничим способом;
- застосування поліетиленових труб, в тому числі при будівництві
дюкерів;
- влаштування регулюючих резервуарів біля каналізаційних насосних
станцій, а також регулювання витрати стічних вод на очисних спорудах;
9
-
кількість забруднювальних речовин на 1 жителя
Показник
Завислі речовини
Кількість забруднювальних речовин
на 1 жителя, г/добу
65
БСК5 неосвітленої рідини
54
БСКповн неосвітленої рідини
75
ХСК неосвітленої рідини
87
Азот загальний (N)
в тому числі азот амонійних солей (N)
11
8
Фосфор загальний (Р)
в тому числі фосфор фосфатів (Р)
Хлориди (Cl)
ПАР
1,8
1,44
9
2,5
10
КРІМ ТОГО, В ДБН З КАНАЛІЗАЦІЇ:
- рекомендації щодо очищення стічних вод та обробки осаду розроблені з
застосуванням поняття «еквівалентне число жителів», яке обчислюється за
усередненим максимально добовим сумарним забрудненням по БСК5 стічних вод, які
надходять на очисні споруди, і за умовною нормою БСК5 =60 г О/м3 на одного
еквівалентного жителя, прийнятою в Директиві ради Європи № 91/271/ЄЕС від
21.05.1991;
- з урахуванням європейських рекомендацій використано принцип поступового
збільшення вимог до ступеня очистки стічних вод (спочатку більш жорсткі вимоги
застосовуються до великих об’єктів). Наприклад, при розрахунковій кількості
еквівалентних жителів понад 500 додатково до механічної і повної біологічної
очистки стічних вод слід передбачати видалення сполук азоту в процесі нітрифікаціїденітрифікації, тоді як видалення також сполук фосфору біологічним методом або з
використанням реагенту не є обов’язковим і обґрунтовується в проекті умовами
скидання очищених стічних вод у водойму. Реагентне видалення фосфору
рекомендується для очисних споруд при еквівалентній кількості жителів понад 5000;
11
- крім очистки від сполук азоту та фосфору, введено можливість застосовувати, при
обґрунтуванні, нові процеси і споруди: реактори циклічної дії, мембранні
біореактори, біоінженерні споруди, біоконвейери, знезараження стічних вод
ультрафіолетовим опроміненням та озонуванням, знезараження з використанням
пересувних установок, термічну утилізацію осадів, зневоднення осадів з
використанням фільтруючих мішків і геотекстильних контейнерів Geotube тощо;
- за вимогою Державної санітарно-епідеміологічної служби України з урахуванням
впливу на оточуюче середовище та епідеміологічну небезпеку не рекомендується
проектування полів фільтрації, землеробських полів зрошення, біологічних ставків,
циркуляційно-окиснювальних каналів, підземних полів фільтрації;
- заборонено скидання у мережу міської каналізації подрібненої органічної частини
твердих побутових відходів після їх сортування на сміттєсортувальних станціях.
12
ПРОКЛАДАННЯ МЕРЕЖ МЕТОДОМ СПРЯМОВАНОГО
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРІННЯ
а
б
а - перехід через водойму; б - перехід під залізничною та автомобільною дорогами
13
ВАКУУМНІ СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ
1 - центральна (модульна) вакуумна станція; 2 - накопичувальна ємність-камера;
3 - збірний трубопровід; 4 - вакуумний накопичувальний резервуар;
5 - вакуум-насос; 6 - насоси перекачки стічних вод в центральну систему каналізації
14
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. В державні будівельні норми крім традиційних розділів, де регламентується
проектування систем і схем, мереж і споруд, електропостачання та автоматизації,
опалення та вентиляції, генплану та об’ємно-планувальних рішень, додаткових вимог
до мереж та споруд, що будуються в особливих вимогах (сейсмічності, просідаючих
ґрунтів, підроблюваних територій), також включено розділи стосовно надійності
споруд і систем, охорони навколишнього середовища, пожежної та техногенної
безпеки, охорони праці.
2. Збережено досвід проектування традиційних мереж та споруд водопостачання та
каналізації і додатково регламентовано проектування нових технологічних процесів
очистки води та стічних вод і пов’язаних з ними споруд з можливістю застосовувати
нову техніку, якщо вона забезпечує розрахункові показники, є економічною,
довговічною та надійною.
3. ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН В.2.5-75:2013 містять лише основні положення
проектування мереж та споруд водопостачання і каналізації. Частину вимог буде
додатково регламентовано у ДСТУ.
15
Український державний науково-дослідний
і проектно-вишукувальний інститут
«УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ»
Адреса:
вул. Віталія Шимановського, 2/1, м. Київ, 02660, Україна.
Тел. 543-95-45, факс 543-98-42.
e-mail: [email protected]vkp.com.ua, web: www.uvkp.com.ua
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа