close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Органiзацiя роботи
аптеки з товарними
запасами
Товарний запас
це маса лікарських засобів і виробів
медичного призначення та інших товарів
медичногопризначення , яка перебуває
у сфері обігу і підлягає реалізації.
До
товарних
запасів
належать:
товари, які є в наявності в
аптеці та її відокремлених
структурних підрозділах,
товари, закуплені і оплачені
аптекою і залишені на
відповідальне зберіганні у
постачальника або ті , що
пебувають в дорозі,
товарні запаси, які здані на
переробку (наприклад,
лікарська рослинна сировина).
Товари
можуть
бути
зосереджен
і:
в окремому відділі запасів
у різних відділах аптеки
у загальному відділі, якщо
функціонування інших відділів в
аптеці не передбачено
Середньомісячні товарні запаси
визначають за виразом:
Öміс =Оп + Ок2
де Оп - товарні запаси (залишок
товару) на початок місяця;
Ок - товарні запаси (залишок товру) на
кінець місяця.
Середньоквартальні товарні
запаси визначають за виразом:
Öкв. = О1 + О2 + О3
3
де О1, О2, О3 - середньомісячні товарні запаси
(залишки)
Середньорічні товарні запаси
визначають за виразом:
Öріч.. = ÖІ + ÖІІ + ÖІІІ + ÖІУ
4
•де ÖІ, ÖІІ, ÖІІІ, ÖІУ - середньоквартальні
товарні запаси (залишки)
Формування товарних запасів
може здійснюватися з 2-х джерел:
за рахунок власних
оборотних коштів
аптеки;
за рахунок позикових
оборотних коштів
(банківського кредиту або
товарного кредиту –надання
постачальниками товару з
відстрочкою платежу)
Аптечний асортимент за
швидкістю реалізації товарів
поділяється на три групи:
 група І – товари з високою швидкістю
реалізації (12-35%);
 група ІІ – товари з помірною швидкістю
реалізації (25-45%);
 група ІІІ - товари з низькою та
непередбачуваною швидкістю реалізації
(до 40%).
Управління товарними
запасами передбачає:
 зменшення
товарних запасів
.
 збільшення обіговості товарних
запасів
Збільшення обіговості товарних
запасів потребує вирішення
завдань:
 систематичний контроль товарних
залишків;
 нормування товарних залишків
(встановлення планових показників)
 створення умов закупівель, що
забезпечують виконання запланованих
показників.
Розрізняють найменування
аптечного асортименту :
 стійкого попиту, обсяги продажів яких
достатньо легко передбачені;
 нестійкого попиту, обсяги продажів яких
менше передбачені;
 непередбаченого попиту, обсяги продажів
яких складно обо практично не
передбачувані.
Потреба
кількість лікарських засобів і
товарів аптечного
асортименту, що заявлена
аптекою та яка достатня для
задоволення попиту в них
населення та ЛПЗ.
Попит
це кількість необхідних для
населення та ЛПЗ лікарських
засобів і товарів аптечного
асортименту
диференційовано за кожною
товарною назвою.
Розрізняють
попит:
задоволений
незадоволений
той, що формується
Асортимент ЛЗ умовно
розділяють на три групи:
 препарати специфічної дії, які застосовуються для
лікування конкретних захворювань (проти діабетичні,
протитуберкульозні, протигельментні та інш.)
 препарати з нормованим споживанням (наркотичні та
психотропні препарати,спирт етиловий та інш.),
витрати яких суворо регламентовані нормативами,
особливо правилами прописування та відпуску;
 препарати широкого спектру дії, які
використовуються для профілактики та лікування
великої кількості захворювань (антибіотики,
анальгетики, вітаміни).
Для визначення мінімальної
кількості ЛЗ необхідно мати
наступну інформацію:
 наявна (залишок) кількість препарату,
 коли (як часто) поновлюється
замовлення,
 скільки замовити повторно.
Для встановлення кількісного
обсягу замовлення
використовують таку формулу:
КОЗ = (ППТЗ + ПОЗ) х СДНП + РЗ – З






де КОЗ – кількісний обсяг замовлення конкретного препарату
ППТЗ - періодичність перевірки товарних запасів в аптеці
ПОЗ – період отримання замовлення
СДНП – середньоденний норматив продажу лікарського засобу
РЗ – його резервний запас
З – прогнозований залишок на день поставки
Основними завданнями
вiддiлу запасiв є:
 Прийом медикаментiв i других товарiв аптечного асортименту, якi
поступають в аптеку з оптового фармацевтичного пiдприємства
(складу, заводу).
 Забезпечення правильного зберiгання товарiв.
 Вiдпуск товарiв другiм вiддiлам аптеки (рецептурновиробничому,ГЛЗ,БРВ), ЛПУ, органiзацiям i установам, прикрiплених
до аптеки на постачання (дитячi садики, пункти, спортклуби, школи,
дрiзнороздрiбнiй сiтцi - аптечнi пункти, кіоски).
 Виготовлення концентратiв, напiвфабрикатiв, ВАЗ, проведення
лабораторно-фасувальних робiт.
Працiвники вiддiлу запасiв
виконують наступнi функцiї:
 визначення поточної потреби аптеки та мережі





структурних підрозділів у ЛЗ, ВМП та інших товарах
аптечного асортименту;
складають закази-замовлення для подачi
постачальнику, Заказ-вимога враховує попит
населення на товари аптечного асортименту.
Займаються визначенням потреби в лiках на рiвнi
аптеки.
проведення вхідного контролю ЛЗ та ВМП.
Ведуть лабораторно фасувальнi
роботи.Приймають накладнi-вимоги i комплектують
замовлення для вiддiлiв аптеки, ЛПУ, iнших
покупцiв
Контролюють термiни придатностi i якостi
До примiщень вiддiлу запасiв
вiдносяться:
 Заготiвельна.
 Фасувальна
 Матерiальнi кiмнати
 Примiщення для обслуговування
прикрiплених ЛПУ
 Розпакувальна
Положення про завiдуючого
вiддiлом-провiзора
 Посаду зав. вiддiлом займає особа з вищою
фармацевтичною освiтою.
 Зав. вiддiлом назначається на посаду i
звiльняється звiдувачем аптекою.У випадках
передбачених законодавством, завiдувач аптеки
заключає з зав. вiддiлом договор про повну
матерiальну вiдповiдальнiсть.
 Зав.вiддiлом в своїй роботi керується чинним
законодавством, статутом аптеки, положенням
про зав.аптекою, наказами та iншими
нормативними актами, затвердженими МОЗ, а
также правилами внутрiшнього розпорядку.
Завдання та обов’язки
заввідділом запасів:
Здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають
діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я
організацію фармацевтичної служби.
Організовує роботу відділу по забезпеченню населення та оптових
покупців лікарськими засобами і медичними товарами, що підлягають
з відпуску з структурного підрозділу.
Контролює наявність у відділі необхідного асортименту фармацевтичних
товарів і медичних виробів згідно із затвердженими нормативами.
Створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших медичних
виробів відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї.
Впроваджує облік наджодження і збуту товарно-матеріальних цінностей і
коштів.
Аналізує показники роботи відділу, вживає заходів щодо їх оптимації.
Організовує робочі місця та впроваджує їх автоматизацію.
Розробляє та впроваджує заходи з охорони праці і
протипожежного захисту, дотримування правил
особистої та виробничої гігієни.
Заввідділом запасів
повинен знати:
чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні
документи, що регламентують діяльність органів та установ
охорони здоров´я ;
організацію фармацевтичної служби в державі;
організацію роботи відділу по забезпеченню населення та
аптечних і лікувально-профілактичних установ, інших
оптових покупців лікарськими засобами і товарами
медичного призначення;
організацію виконання договірних обов’язків;
технологію індивідуального та дрібносерійного виготовлення
ліків, оцінку їх якості та правила зберігання;
особливості прийому, зберігання і відпуску отрути,
наркотичних речовин, психотропних препаратів,
прекурсорів, та інших лікарських засобів, що підлягають
Комітету по контролю за наркотиками МОЗ України;
порядок обліку руху основних і оборотних засобів, основи
бухгалтерського обліку і звітності;
контроль процесів управління основними ланками
фармацевтичних закладів;
методи визначення попиту і розрахунку потреби в лікарських
препаратах і товарах медичного призначення;
порядок проведення повного і цільового фармацевтичного
обстеження;
Провiзор вiддiлу
запасiв
зобов’язаний:
здiйснювати прийом вимог, перевiряти правильнiсть їх
оформлення, сумiснiсть входящих інгредієнтів
проводити приготування концентрованих розчинiв,
напiвфабрикатiв, ВАЗ;
розпридiляти роботу серед фасувальникiв i приймати розфасовану
продукцію
дотримуватись правила зберiгання медикаментiв в матерiальних
кiмнатах в строгій вiдповiдностi з їх властивостями i
вимогами ДФ, наказiв, інструкцій;
Слiдкувати за правильнiстю оформлення штангласiв з запасами
медикаментів;
поповняти запаси медикаметiв у вiддiлах аптеки;
проводити комплектацiю запасiв вiддiлiв i здiйснювати їх вiдпуск
слiдкувати за термiном зберiгання виготовлених лiкiв, знiмати в
установленму порядку лiки з протермiнованим троком
придатності
приймати участь в складана замовлень на медикаменти
приймати участь в отриманнi медикаментiв i здiйснювати
контроль за правильним їх розмiщенням зберігання
Основою
для здійсння
закупівлі ЛЗ і
ВМП є
письмовий
договір, у якому
вказуються:
юридичні адреси сторін,
їх права та обов’язки
зміст договору,
порядок розрахунків,
терміни виконання,
порядок розгляду претензій,
форс-мажорні обставини,
умови розрівання договору
підписи сторін.
До договору додаються
документи:
свідоцтво про державну
реєстрацію,
свідоцтво платника
податків,
копіями ліцензій з
«вологою» печаткою
на здійснення оптової
та роздрібної
реалізації відповідно.
При доставці
товару в
аптеку
матеріальновідповідальн
им особам
надається
товарно-транспорнтні накладні у 3-х
примірниках (2 примірника з підписом про
прийом товару повертаються постачальнику,
1 примірник залишається в аптеці).
податкові накладні (для податкового обліку),
реєстраційне посвідчення на ЛЗ
гігієнічне заключення на косметологічну
продукцію
сертифікати щодо якості
сертифікати аналізів контрольно-аналітичної
лабораторіх (для окремих ЛЗ).
Прийом товару
від
постачальника
здійснює в
аптеці
приймальна
комісія, яка
зобов’язана
перевірити:
наявність необхідної документації від
постачальника на товар, що надійшов
(товарно-транспортні накладні, копії
реєстраційних посвідчень на ЛЗ,
сертифікати аналізу, податкові накладні та у
випадку необхідності інші документи);
ціни та суми, представлені у документах,
правильність їх оформлення;
відповідність фактично одержаного товару за
кількісними та якісними показниками
супровідним документам.
При прийомцi товару
матерiалльно-вiдповiдальнi
особи старанно провiряють:
 кiлькiсть
 цiну
 загальну вартiсть товару
 проводять звiрку їх з даними
накладної
На медикаменти, залишковий
термiн придатностi повинен бути:
 не менше 60%,
 для бактерiйних
препаратiв - не
менше 40% термiну
придатностi, що
зазначена на
етикетцi.
Головним
обов’язком
уповноважен
ої особи в
аптеці є:
перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку, і супровідних
документів – накладних, сертифікатів якості виробників, даних
про реєстраційний статус лікарського засобу;
оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів;
ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб?єкта
господарської діяльності;
перевірка наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій
лікарських засобів згідно з інформацією територіальної інспекції.
надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені неякісні
та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо
якості. Зупинення торгівлі такими лікарськими засобами.
погодження внутрішнього порядку обігу лікарських засобів, які
надходять в аптеку:
Уповноважена особа перевіряє
відповідність одержаних
лікарських засобів супровідними
документам щодо:








кількостії
дозування
номерів серій
термінів придатності
реєстраційного статусу
найменування
лікарської форми
виробника
Групова тара, зовнішня (вторина)
та внутрішня (первина) упаковки,
маркування, листок-вкладки,
зовнішній вигляд без розкриття
упаковки перевіряються на:
 цілісність,
 Однорідність
 наявність пошкоджень
 якість пакувальних матеріалів.
Обов’язковій лабораторній
перевірці підлягають:
 наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори, які підлягають спеціальному
контролю згідно з чинним законодавством;
 лікарські засоби, що використовуються для
наркозу, зокремо інгаляційного (за винятком
кисню і закису азоту);
 рентгеноконтрастні засоби, у т.ч. барію
сульфат;протитуберкульозні препарати
(зокрема комбіновані), що містять
римфапіцин, ізоніазид, етамбутол,
піразинамід.
Передбачені кілька режимів
зберігання.
Кімнатна температура ..................+ (18 ...20)
Прохолодна температура ............+ ( 12...15)
Холодильна камера
...............+ (4...0 )
Висока температура повітря .......більше +20
Низька температура повітря ...... .нижче 0
Лікарські
у
відповідності
з
фармакологічними
засоби
групами;
повинні
в залежності від способу вживання
зберігатися
(внутрішнє, зовнішнє);
:
лікарські засоби "ангро" відповідно з
агрегатним станом (рідкі окремо від
сипучих, газоподібних і т.д.)
у
відповідності з фізико-хімічними
властивостями лікарських засобів і
впливу різних факторів зовнішнього
середовища;
з
врахуванням установлених термінів
придатності для лікарських засобів;
з врахуванням характеру різних лікарських
форм.
Вироби медичного призначення
слід зберігати окремо за
групами:
 гумові вироби;
 вироби з пластмас;
 перев'язочні засоби та допоміжні
матеріали;
 вироби медичної техніки.
Всі лікарські
засоби в
залежності
від фізичних
та фізикохімічних
властивостей,
дії на них
різноманітних
факторів
зовнішнього
середовища,
розподіляють
ся на такі:
- які вимагають захисту від світла;
- які вимагають захисту від дії вологи;
- які вимагають захисту від випаровування;
- які вимагають захисту від дії підвищеної
температури;
- які вимагають захисту від пониженої температури;
- які вимагають захисту від дії газів, що містяться в
навколишньому середовищі;
- пахучі, барвні;
- дезинфікуючі засоби.
До числа
лікарських
засобів, які
вимагають
захисту від
світла,
належать:
антибіотики
,галенові препарати (настойки, екстракти,
концентрати з рослинної сировини),
рослинна лікарська сировина,
органопрепарати, кортикостероїди,
вітаміни та вітамінні препарати,
ефірні масла, жирні масла, дражировані
препарати, солі йодисто- та
бромистоводневої кислот, галенозаміщені
сполуки, нітро- та нітрозосполуки, нітрати,
нітрити, аміно- та амідосполуки, фенольні
сполуки, похідні фенотіазина.
До лікарських
засобів, які
вимагають
захисту від
дії вологи,
належать:
гігроскопічні речовини та препарати
(наприклад, ацетат калію, сухі екстракти,
рослинна лікарська сировина)
гідролізуючі речовини, солі азотної, азотистої,
галогеноводневої і фосфорної кислот, солі
алкалоїдів, натрієві металоорганічні
сполуки,
антибіотики, ферменти, сухі органопрепарати,
лікарські речовини, вміст вологи яких не
повинен перевищувати рівень,
установлений ДФ та іншою НТД лікарські
речовини, вміст вологи яких не повинен
перевищувати рівень, установлений ДФ та
іншою НТД
До лікарських
засобів, які
вимагають
захисту від
дії
підвищеної
температур,
належать:
група лікарських засобів,
захисту від звітрювання
які вимагають
легкоплавкі речовини;
бактерійні препарати (вакцини, сироватки,
бактеріофаг, анатоксини та ін.);
антибіотики;
органопрепарати; гормональні препарати;
вітаміни та вітамінні препарати; препарати,
які містять глікозиди;
медичні жири і масла; мазі на жировій основі
та інші речовини
Особливості зберігання лікарських засобів та виробів
медичного призначення з урахуванням їх термінів
придатності. Термін придатності визначається НТД.
Згідно з діючими вимогами термін придатності
вказується на упаковках для всіх лікарських засобів.
Якщо в НТД на лікарські засоби вказано "Препарат
контролюється щорічно" або "Активність
контролюється щорічно", на упаковці, крім
"Придатний до...", ставиться відповідний напис.
Окремі лікарські засоби нарівні з основним терміном
придатності мають додатковий. Лікарські засоби, які
мають додатковий термін придатності , після
закінчення основного, підлягають переконтролю в
конрольно-аналітичній лабо-раторії і, при
позитивному результаті аналізу, реалізуються згідно з
додатковим терміном придатності . Переконтролю
підлягають також препарати, в яких до закінчення
терміну придатності виявлені ознаки зовнішніх змін.
Імпортні препарати переконтролю не підлягають.
Терміни придатності лікарських засобів, виготовлених
в аптеці, наведені у відповідних документах. В місцях
зберігання лікарських засобів для вчасної їх реалізації
вони розташовуються з врахуванням залишкового
терміну придатності.
Забороняється реалiзовувати з аптеки лiки з протермiнованим
сроком придатностi.
Для виготовлених в аптецi лiкарських встановленi термiни
зберiгання:
воднi розчини, що вмiщують бензилпенiцилiн, глюкозу - 1
очнi краплi, слизи - 2
емульсiї, сусаензiї - 3
iншi лiкформи - 10 днiв
Розчини пiд обкатку - 2
8. Обов”зковий мінімальний асортимент лікарчських засобів
для аптеки
Аптека повинна мати обов’язковий асортимент лiкарських
засобiв.Ця норма регламентується наказом МОЗ України 25.11.2004
N 569, яким затверджений обов'язковий мiнiмальний асортимент
для аптек
Обов'язковий мiнiмальний асортимент лiкарських засобiв для
аптек
№ з/п
Назва
№ з/п
Назва
№ з/п
Назва
1
Аденозинтрифосфор
на кислота
37
Інозин
73
Платифілін
2
Алохол *
38
Інгаліпт *
74
Полівітаміни *
3
Алтея *
39
Кальцію хлорид
75
Преднізолон
4
Комбінація
гідроксидів
алюмінію та магнію
*
40
Каптоприл
76
Прокаїн
5
Амброксол
41
Клотримазол
77
Пропранолол
6
Аміаку розчин *
42
Комбінація з етиловим
ефіром альфа-бромізовалеріанової кислоти *
78
Протигемороїдальні
свічки *
7
Аміодарон
43
Кофеїн-бензоат натрію
79
Раунатин *
8
Ампіцилін
44
Левамізол
80
Регідрон *
9
Аскорбінова кислота
45
Лідокаїн
81
Розчин йоду *
10
Аспаркам *
46
Лінімент бальзамічний за
Вишневським *
82
Сальбутамол
11
Атенолол
47
Лоперамід
83
Сена *
9. Оформлення вiдпуску товарно-матерiальних
цiнностей вiддiлам аптеки, дрiбнороздрiбнiй мережi
,ЛПУ
З вiддiлу запасiв в iншi вiддiли аптеки, ЛПУ та iншим
органiзацiя i устновам, также в прикрiплену сiтку товар
вiдпускається за накладною-вимогою АП-16. В накладнiй
вказується дата , № доручення. В накладних-вимогах назву ядiв,
наркотичних речовин, спирту етилового вказується латинскою
мовою. Крiм цього, накладнi вимоги на яди,наркотики та спирт
повиннi виписуватися на окремих бланках. Вони повиннi мати
штамп ЛПУ, печатку i пiдпис керiвника установи або його зама.
В емх обов’язково повинноо бути вказано назва вiддiлення,
концентрацiя спирту, призначення лiкiв.
На окремих бланках виписуються также лiки для
новонароджених з вiдповiдним надписом «Для
новонараджених».
Накладнi для ЛПУ в 3- х екземплярах, 1 з товарним
звiтом передається в бухгалтнрiю, другий покупцю для
оплати, третiй - отримувачу товару. На медикаментi, що
пiдлягаютьпредметно-кiлькiсному облiку - в 4-х,
останнiй залишається - в матерiально вiдповiдальної
особи, що вiдпустила.
10. Органiзацiя лабораторно-фасувальних робiт i їх
документальне оформлення
Лабораторнi роботи включають: виготовлення
концентратiв для подальшого використання при
виготовленнi лiкiв з метою прискорення процесу
виготовлення напiвфабрикатiв, складовою частиною
складної лiкарської форми, яку готують теж для
прискорення виготовлення i вiдпуску лiкiв.
На окремих бланках вимогнакладних слід виписувати
наступні групи ЛЗ:
 ті, що підлягають предметнокількісному обліку;
 для наркозу;
 зі встановленими граничними дозами
одноразового відпуску;
 на які заборонена виписка
амбулаторних рецептів.
Дякую за увагу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа