close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

15.12.14 Ð Ð Ð

код для вставкиСкачать
навчально-практичний веб-семінар з питань підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики 2015 року
Тема: Методичні аспекти підготовки
випускників загальноосвітніх
навчальних закладів до ЗНО-2015 з
фізики.
Мета: визначити освітні механізми та
ефективні підходи якісної підготовки
випускників до зовнішнього
незалежного оцінювання з фізики в
2015 році.
Методист Центру методичної та аналітичної роботи
Федченко Світлана Геннадіївна
Завдання:
•ознайомити вчителів з особливостями
проведення ЗНО-2015 з фізики;
•окреслити проблемні питання у
підготовці випускників до зовнішнього
незалежного оцінювання з фізики за
окремими темами (за результатами
ЗНО-2014);
•розглянути підходи щодо підготовки
школярів до ЗНО на уроках фізики
Офіційні документи щодо
ЗНО-2015
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 року №1120 «Про деякі
питання проведення зовнішнього незалежного оцінюваня результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до
вищих навчальних закладів Україні в 2015 році»
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 року №1121 «Про програми
зовнішнього незалежного оцінюваня для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на
основі повної загальної середньої освіти»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 року № 1172 «Про
затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України у 2015 році »
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 року №1177 «Про підготовку
до проведення зовнішнього незалежного оцінюваня результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до
вищих навчальних закладів Україні в 2015 році»
 Характеристики сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року
з усіх предметів
Особливості проведення
ЗНО-2015 з фізики


1.
2.
3.
Термін дії сертифікатів минулих років скасовано
Нова система визначення результатів: введення
категорії «склав/не склав»:
отримання «порогового бала» («склав/не склав»
встановлюється групами експертів з кожного
предмета)
учасники, які не набрали «порогового бала» (категорія
«не склав»), не мають права використати результат
ЗНО з відповідного предмета для участі у конкурсному
вступі до ВНЗ
результати учасників, які отримали «пороговий бал»
(категорія «склав») дають право брати участь у
конкурсному вступі до ВНЗ і шкалюються від 100 до
200 балів (окремо за кожен рівень складності)
«Метод Ангоффа»: сутність
Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює)
вірогідність правильної відповіді на певне завдання
мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки
усереднюються, а ці середні значення використовуються для
визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так
званого «порогового бала».
«Мінімально підготовлений абітурієнт»:
той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь,
необхідних для виконання завдання;
той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає
освітньому предметному стандарту;
той, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але
прийнятними.
Середній набраний
бал
2012: 17,26 (32 % від max)
2013: 17,46 (31 % від max)
2014: 15,41 (27,5 % від max)
Формат тесту – 2015:




20 + 3 + 11 = 34 (до 54 б.)
1. (1–20) Завдання з вибором
однієї правильної відповіді;
2. (21–23) Завдання на
встановлення відповідності
(логічні пари);
3. (24–34) Завдання відкритої
форми з короткою відповіддю.
Схеми оцінювання завдань
сертифікаційної роботи з фізики:




1. Завдання з вибором однієї правильної
відповіді оцінюється в 0 або 1 бал.
2. Завдання на встановлення відповідності
(логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
3. Завдання відкритої форми з короткою
відповіддю (24, 25) є структурованими і складаються
з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0
або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні
відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник
одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання
структурованого завдання – 2.
Завдання 26–34 оцінюються 0 або 2 балами.
ЗНО-2015
Програма ЗНО з фізики
не змінилася
порівняно
з 2014 роком
Проблемні питання у підготовці випускників до
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики




Колективний спосіб організації навчання й
індивідуальний характер сприймання;
Відсутність системного підходу до планування
процесу вивчення теми, визначення ролі кожного
уроку в системі завдань, що ставляться перед
учнями під час її вивчення;
Організація прямого (учитель-учень є регулярним)
та зворотного (учень-учитель є нерегулярний,
епізодичний) зв’язку;
Вербальний характер навчання (учні слухають,
читають, спостерігають, розв’язують запропоновані
вчителем задачі)
Проблемні питання у підготовці випускників до
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики


Недостатність знань особливостей
психічного розвитку учнів (розумові
здібності, нахили, тип уваги, пам’яті,
мислення, сприймання, характер,
темперамент, воля тощо), механізмів
перебігу когнітивних процесів і врахування їх
у навчально-пізнавальній діяльності;
Психологічних особливостей класних
колективів;
Проблемні питання у підготовці випускників до
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики



Недостатність приділення уваги
фізичному експерименту (джерело знань
і приклад їх можливого практичного
застосування)
Недостатнє використання ІКТ на різних
етапах опанування знань з фізики;
Невідповідність обсягу навчального
матеріалу, часу на його засвоєння;
Проблемні питання у підготовці випускників до
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики






відсутність систематичного повторення
навчального матеріалу;
Шаблонна структура уроків, їх одноманітність;
нехтування законами запам’ятовування:
повторення, асоціації, враження;
відсутність контролю записів у робочому
зошиті;
кліпове мислення молоді;
Невміння проводити математичні обчислення;
Проблемні питання у підготовці випускників до
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики



вивчення фізики на рівні стандарту, яке не
забезпечує повною мірою підготовки до ЗНО з
фізики;
певні труднощі деяких учителів при виконанні
деяких завдань ЗНО з фізики;
неякісний добiр фiзичних задач, який би
враховував пiзнавальнi можливостi й нахили
учнiв, рiвень їхньої готовностi до їх
розв’язування, розвивав би їхнi здiбностi
вiдповiдно до освiтнiх потреб.
Проблемні питання у підготовці випускників до
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики за
окремими темами



Особливої уваги потребують закладення
базових знань і понять курсу фізики основної
школи;
Найбільш проблематичні: умови рiвноваги тiл,
закони Гука, Паскаля, Архiмеда, означення
сили, моменту сили, сили тиску, сили тертя;
розрiзнювання поняття ваги i маси тiла, сили
тяжiння i ваги, тиск i силу тиску;
Проблемні питання у підготовці випускників
до зовнішнього незалежного оцінювання з
фізики за окремими темами


формули кiлькостi теплоти, що йде на
нагрiвання, теплоти згоряння палива, ККД
нагрівника, теплоти плавлення, теплоти
пароутворення, рiвняння теплового балансу у
випадку змiшування гарячої i холодної води;
застосування формул сили струму, напруги,
опору провідника, законів Ома для ділянки
кола, Джоуля—Ленца, електролізу;
підходи щодо підготовки школярів
до ЗНО на уроках фізики

ознайомити учнів з офіційними документами та
матеріалами, що описують процедуру
тестування з фізики, із програмовими вимогами
зовнішнього незалежного оцінювання з фізики,
із форматами тестових завдань (матеріали
зовнішнього незалежного оцінювання на сайті
Українського центру оцінювання якості освіти
(УЦОЯО) за адресою: www.testportal.com.ua),
процедурою тестування
структура уроку крізь призму
можливості використання тестових
завдань на кожному етапі.
Мотивація навчальної діяльності:
використання ланцюжкових тестових
завдань, на встановлення
відповідності, відновлення
правильної послідовності сприятиме
підвищенню мотивації навчальної
діяльності учнів

структура уроку крізь призму
можливості використання тестових
завдань на кожному етапі.

Актуалізація опорних знань:
використання тестових завдань різних
форматів дозволить забезпечити
максимальний обсяг актуалізованих знань
за досить короткий час
структура уроку крізь призму
можливості використання тестових
завдань на кожному етапі.

Етап формування та осмислення нових
знань, умінь :
для підвищення зацікавленості учнів в якості
прийомів доцільно використовувати тестові
завдання, що дозволить у процесі викладу
навчальної інформації акцентувати увагу на її
смислових моментах. Крім того,
використовувати тестові завдання можливо і для
підтримки уваги учнів (вивчення нового
передбачає не тільки викладення матеріалу
вчителем, але й активну діяльність самих учнів!)
структура уроку крізь призму
можливості використання тестових
завдань на кожному етапі


Осмислення нових знань і умінь:
завдання відновлення в пам'яті та усвідомлення
головних теоретичних положень уроку і
відпрацьовування нових прийомів навчальної
діяльності вирішуються в процесі самостійної
роботи учнів за певною системою пізнавальних
завдань, а також деяких видів тестів, у тому
числі й відкритих завдань із короткою
відповіддю
структура уроку крізь призму
можливості використання тестових
завдань на кожному етапі


Систематизація й узагальнення
нових знань і умінь :
Слід добирати такі тестові завдання, які
найкраще сприяють розкриттю істотних
ознак явищ і понять
структура уроку крізь призму
можливості використання тестових
завдань на кожному етапі


Застосування знань, умінь і навичок:
доцільно використовувати тестові
завдання різних форматів
структура уроку крізь призму
можливості використання тестових
завдань на кожному етапі


Підбиття підсумків уроку:
на етапі підбиття підсумків уроку має
бути використано 3-4 тестових завдання
(краще з вибором однієї правильної
відповіді) для вимірювання рівня
досягнення мети
підходи щодо підготовки школярів
до ЗНО на уроках фізики


Організувати систематичне повторення
навчального матеріалу. Слід повторювати
алгоритми, правила-орієнтири
розв’язування задач певних типів;
забезпечити виконання практичної
складової навчальної програми з фізики;
підходи щодо підготовки школярів
до ЗНО на уроках фізики


робити наголос не на запам’ятовування
навчального матеріалу, а на його
елементарному розумінні;
навчити на простих прикладах ураховувати
специфіку саме тестових завдань. (абітурієнт
зможе моментально відкинути два, а то й три
запропоновані дистрактори як такі, що
суперечать здоровому глузду);
підходи щодо підготовки школярів
до ЗНО на уроках фізики

в навчаннi фiзики важливою формою
роботи з учнями є складання ними задач,
якi за фiзичним змiстом подiбнi до тих, що
були розв’язанi на уроцi, наприклад
обернених задач. Цей прийом досить
ефективний для розвитку творчих
здiбностей учнiв, їхнього розумового
потенцiалу.
При розв’язуванні якісних і
розрахункових задач

необхідно формувати в учнів уміння
аналізувати, зіставляти, робити висновки,
уміння «читати» й аналізувати графіки
залежностей фізичних величин, таблиці,
фотографії дослідів, фізичних явищ,
експериментальних установок, формулювати
висновки, а тому – збільшити частку завдань на
відпрацювання умінь застосовувати знання в
зміненій, новій і незнайомій ситуації.
підходи щодо підготовки школярів
до ЗНО на уроках фізики



Виробленню в учнів навичок роботи з тестовими
завданнями сприяє застосування тестовихзавдань під
час самостійних, контрольних робіт.
Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише
правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити
їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час
зовнішнього оцінювання.
Слід познайомити учнів з алгоритмами виконання
тестових завдань різних форматів, аналізувати
результати тестування, виявляти типові помилки й
визначати шляхи їх усунення.
При плануванні підготовки до ЗНО








вчителю бажано звернути увагу на структуру тесту,
розподіл завдань тесту за тематичними блоками і
відповідно до цього розподілити відведений на
підготовку час.
Для кожної із тем доцільно виокремити такі етапи:
повторення теоретичного матеріалу й тренування
виконання тестових завдань;
самостійне виконання тесту з вибором однієї правильної
відповіді з кожної із підтем (у механіці – це кінематика,
динаміка, елементи статики і т.ін.);
розв’язування типових задач;
тренувальна контрольна робота з розв’язування задач;
узагальнююче повторення теми з аналізом типових
помилок;
самостійне ввиконання тренувального тематичного тесту
в форматі ЗНО.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа