close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Створення простих запитів в
Microsoft Access.
Статистичні розрахунки за
допомогою запитів.
Використання мови SQL
Лекція 4
1.Створення простих запитів








Поняття запиту.
Методи створення запитів.
Конструктор запитів.
Порядок створення запитів
Запуск, збереження і копіювання запитів.
Встановлення умов відбору
Логічні вирази в запитах
Створення розрахункових полів.
1.1.Поняття запиту до БД



Запити - об’єкти БД, які зберігаються і можуть
багаторазово використовуватися. Призначені для
пошуку та обробки інформації в таблицях БД.
При створенні запиту задаються умови відбору, за
допомогою яких здійснюється вибірка необхідних
записів з таблиць і розміщення їх в нові
динамічні набори (проекції таблиць).
В більшості сучасних СУРБД для написання
запитів явно або неявно використовується мова
SQL (Structured Query Language – мова
структурованих запитів)
1.2.Створення запитів до БД





Конструктор – універсальний спосіб створення
запитів будь-якого типу.
Простой запрос - майстер дає можливість створити
запит, що базується на одній або кількох таблицях, а
також підвести підсумки. .
Перекрестный запрос – такі запити виводять дані в
формі, що подібна до електронної таблиці, і
використовуються для підведення підсумків.
Повторяющиеся записи - запит вибирає записи, що
повторюються в даній таблиці.
Записи без подчиненных - запит вибирає записи в
головній таблиці, які не містять запписів в підлеглих
таблицях .
Вікно вибору способу створення запиту
(виклик - кнопка “Создать” у вікні БД)
1.3. Конструктор запитів
Для створення запитів слід активувати вкладку
Запросы вікна БД.
Конструктор запросов MS Access дозволяє:
 створювати запити в режимі розмітки QBE
(Query by example – запит за зразком).
 В режимі діалог добавляти таблиці, їх поля та
вирази в бланк запиту.
 Запускати запити на виконання і проглядати
результати роботи запитів.
 Запускати перегляд та редагування
розробленого запиту в редакторі мови SQL.

1.3.1.Вікно конструктора запитів
Область
таблиць
Шаблон для
формування
поля запиту
Список таблиць,
що є основою
запиту
Розмітка
QBE
1.4.Порядок створення запиту






Запустити конструктор запитів.
Добавити таблиці, дані з яких будуть
вибиратися в запиті.
В рядку “Имя таблицы” з списку вибрати
ім’я таблиці.
В рядку “Имя поля” з списку вибрати
конкретне поле, вміст якого необхідно
відобразити запитом.
Задати
режим
сортування
в
рядку
“Сортировка”
Задати умову відбору в рядку “Условие
отбора”.
1.5.Запуск і збереження запиту



Запуск запиту можна за допомогою кнопки
Запуск на ПІ.
Збереження запиту здійснюється командою
меню Файл - Сохранить (або кнопкою на
ПІ). При першому збереженні слід вказати
ім’я запиту. При повторному збереженні
цього не треба.
Для створення подібних запитів зручно
застосовувати команду меню Файл Сохранить как... При цьому створюється
копія вихідного запиту під новим ім’ям.
1.5.Запуск і збереження запиту
При першому збереженні запиту слід
вказати його ім’я
1.5.Запуск і збереження запиту
При створенні копії запиту слід вказати
його нове ім’я або вибрати іншу БД чи файл
1.6.Встановлення умов відбору
Для вибіпрки інформації з таблиць БД
по певному критерію, слід задати умову
відбору в рядку “Условие отбора”.
 Наступний запит буде виводит дані
лише для осіб жіночої статі

Приклад
задання умови
відбору
1.6.Встановлення умов відбору
Результати виконання запиту з умовою відбору
1.7.Логічні вирази в запитах
В умовах відбору допускаються такі
логічні оператори:
 стандартні (= , < , <= , > , >= , <>);
 додаткові: AND, OR, NOT.

Формат запису
Опис оператора
(умова1) AND (умова2) Логічне “І”. Обидві умови
(умова1) OR (умова2)
NOT (умова)
повинні виконуватися
Логічне “АБО”. Повинна
виконуватися одна з умов
Логічне заперечення.
1.7.1 Приклад
Відеофрагмент створення запиту
1.8.Математичні розрахунки
В загальному виді, динамічні поля
створюються так:
Ім’яСтовпчика : вираз
 Вираз  це формула для розрахунку.
Аргументами виразів можуть бути:
 константи;
 назви полів таблиць, що містять
вихідні дані для розрахунків
 функції, в т.ч. підготовлені за
допомогою “Построителя
выражений”

1.8.1.Приклад виразу

Необхідно розрахуквати кольоровий
показник крові по формулі:
КП 
Гемоглобін
Еритроцити
, г / л 3
, Т / л  100
Вираз в запиті до БД матитме такий вид:
КП: [назва поля]*3/([назва поля]*100)
 У квадратних дужках вказуються
повні назви полів таблиць згідно
конкретної бази даних!

Результати виконання запиту з умовою відбору та
розрахунковим полем
2.Статистичні розрахунки за
допомогою запитів
Групування даних.
 Агрегатні функції.
 Приклад запиту

2.1.Групування даних у запитах

Режим
статистичного
аналізу
вмикається за допомогою команди
Групповые операции в меню Вид (або
кнопкою на ПІ). В розмітку QBE
додається рядок “Групповые операции“
2.1.1.Встановлення групування

Для проведення агрегатування даних в
полі “Групповые операции“ з списка слід
вибрати одну з функцій агрегатування
даних.
2.2.Статистичні функції
Назва
функції
SUM
AVG
MIN
MAX
COUNT
STDEV
VAR
Призначення
Сума значень поля
Середнє арифметичне значення
Найменше значення поля
Найбільше значення поля
Кількість записів в полі
Середньоквадратичне
відхилення значень поля
Декларування змінної
2.3.Приклад запиту для
проведення статистичних
операцій
Необхідно розробити наступний запит:
“Розрахуйте середні значення концентрації
гемоглобіну,роботи
кількості
еритроцитів
та
Результати
запиту
для визначення
кольорового
показника
осіб жіночої
статі.”
статистичних
параметрів
вибірки

2.3.1.Зауваження

Запит для проведення статистичних
розрахунків не повинен містити полів з
унікальними ідентифікаторами даних
(наприклад, поле первинного ключа, поля
“Прізвище”, “Ім’я”)
2.4.Приклад 2
3.Використання мови SQL
 Основні
поняття SQL
 Запит до однієї таблиці на SQL
 Запити з використанням декількох
таблиць
3.1.Основні поняття SQL




Structured Query Language (SQL) – мова
структурованих запитів - мова програмування,
орієнтована спеціально на реляційні бази даних.
Розроблена дана мова в кінці 70-рр. ХХст.
фірмою IBM для роботи з СУРБД DB2.
З 1987р. – міжнародний стандарт роботи з
даними. Робота з мовою SQL підтримується всіма
сучаснними СУРБД.
Структура базового діалекту мови
регламентується ANSI (Американський
Національний Інститут Стандартів).
3.1.1.Види операторів SQL







визначення даних (БД, визначення і знищення
таблиць і індексів) ;
запиту на вибір даних (SELECT);
модифікації даних (додавання, видалення і
обновлення);
арифметичних обчисленнь, обробки текстів і
логічних значень;
створення представлень (віртуальних таблиць);
упорядкування рядків та стовбців таблиці;
агрегатування даних: групування даних і
застосування до цих груп деяких статистичних
функцій.
3.1.2.Особливості таблиць SQL

SQL використовує і створює ряд віртуальних таблиць:
представлень, курсорів, неіменованих робочих
таблиць, у яких формуються результати запитів на
одержання даних з базових таблиць.
Запит
користувача
Віртуальна
Реальна
Збережена
SQL
Робоча
Базова
таблиця
Представлення
Базова
таблиця
Сервер бази даних
Курсор
Базова
таблиця
3.1.3.Типи даних у SQL
Назва типу
Призначення
INTEGER
Ціле число (до 10 цифр + знак)
SMALLINT "коротке ціле" (до 5 цифр + знак)
DECIMAL(p,q) Десятковий дріб, має p цифр (0 < p <
16) + знак; q - число цифр після
десяткової крапки (q < p)
CHAR(n)
Рядок з n символів (0 < n < 256)
VARCHAR(n) Рядок символів змінної довжини
DATE
Дата (по замовчуванню mm/dd/yy)
TIME
Час (по замовчуванню hh.mm.ss )
MONEY
Декларування змінної
3.1.4.Стуктура запиту на SQL
SELECT перелік полів даних, формул для обчислення
значнь нових полів, агрегатних функцій.
 Імена полів записуються в [], розділювач – кома.
FROM перелік таблиць, з яких вибираються значення
полів;
WHERE перелік умов для відбору даних (набір
логічних функцій);
GROUP BY перелік полів для групування даних
 Застосовується при використанні агрегатних функцій
в операторі SELECT;
HAVING перелік умов відбору груп заданих у
попередньому операторі;
3.2.Простий запит на мові SQL
Для редагування запиту на SQL слід:
 Відкрити запит в режимі конструктора;
 Або запустити конструктор для створення нового
запиту. При цьому добавляти таблиці в бланк QBE не
треба;
 В меню «Вид» вибрати «Режим SQL»;
 В вікні редактора ввести текст запиту.
Примітка:
 Оператори мови SQL можна писати в один рядок,
додаткове вирівнювання і форматування тексту
непотрібне. Завершується запит символом «;».
Прииклад запиту на мові SQL
3.3.Запит до кількох таблиць
Реалізація запиту до кількох таблиць на SQL
виконується аналогічно до простого запиту, окрім:
 В секції WHERE слід вказати умову для з’єднання
таблиць, наприклад:
pasport.[СodePerson]=result.[CodePerson]
Приклад запиту:
Висновки
У даній лекції висвітлено такі
питання:
 Створення простих запитів.
 Статистичні розрахунки за
допомогою запитів.
 Використання мови SQL для
створення запитів
Джерела додаткової
інформації

Електронний посібник на локальній веб-сторінці
кафедри:
ауд. № 28: http://mainserver/
ауд. № 1, 5 : http://miserver/
Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н.
Статистические методы в медико-биологических
исследованиях с использованием Excel. К.:
«Морион».
Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ
пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.
Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная
версия):. – К.: Изд- группа BHV.
11 - Chimes.mp3



FAUSTO PAPETTI - SLEEPY SHORES.mp3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа