close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Актуальні питання реалізації
Закону України “Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”
Олег Мірошніченко
директор Департаменту державної регуляторної
політики Держпідприємництва України,
заслужений економіст України
м.Одеса
2013 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 9, ст. 79 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3720-VI ( 3720-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.170
N 4231-VI ( 4231-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 37, ст.445
N 5212-VI ( 5212-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.439
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{ У тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган" в
усіх відмінках замінено словами "уповноважений орган" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Державна регуляторна політика у сфері
господарської діяльності
- напрям державної політики, спрямований на вдосконалення
правового регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або
іншими органами державної влади та суб'єктами
господарювання, недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення
втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що
здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені
Конституцією та законами України.
РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
• Проект регуляторного акта
• Аналіз регуляторного впливу (АРВ)
• Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
• Оприлюднення проекту регуляторного акта разом з АРВ
• Робота з заінтересованими суб’єктами (отримання зауважень і
пропозицій, проведення громадських слухань тощо)
• Прийняття регуляторного акта
• Опублікування прийнятого регуляторного акта
• Відстеження результативності регуляторного акта
• Звіт про відстеження результативності регуляторного акта
РЕГУЛЯТОРНИЙ
нормативно-правовий
акт
АКТ
інший офіційний письмовий
документ
- встановлює, змінює чи скасовує норми права
- застосовується неодноразово
- стосується невизначеного кола осіб
Адміністративні відносини
Господарські відносини
між регуляторним органом та
суб’єктами господарювання
між іншим органом державної
влади та суб’єктами
господарювання
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ
ДОЦІЛЬНІСТЬ
АДЕКВАТНІСТЬ
ЕФЕКТИВНІСТЬ
обґрунтована необхідність державного регулювання
господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми
відповідність форм та рівня державного регулювання
господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми
та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив
забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта
максимально можливих позитивних результатів за рахунок
мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання,
громадян та держави
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ
забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів
господарювання, громадян та держави
ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ
послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям
державної політики, планам з підготовки проектів регуляторних актів
► відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій
регуляторних органів
ПРОЗОРІСТЬ
► обов'язковий розгляд ініціатив, зауважень та пропозицій
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань
► обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних
актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань
інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
15 грудня – останній строк затвердження плану
Вид проекту
№ регуляторного
акта
Назва
проекту
Обґрунтування
необхідності
прийняття
проекту
Строк
підготовки
проекту
Орган
(підрозділ)
відповідальний
за розробку
проекту
Примітки
(спосіб
оприлюднення,
внесення змін
до плану тощо)
25 грудня – останній строк оприлюднення плану
Зміни до плану вносяться впродовж 10 робочих днів з дня:
•
початку підготовки проекту (проект розробляється регуляторним органом)
•
внесення проекту на розгляд регуляторного органу (ініціатором розробки
проекту є інші зацікавлені особи)
УВАГА! не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта!
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
•
стислий виклад змісту проекту регуляторного акта;
•
поштова та електронна (e-mail) адреса розробника проекту
регуляторного акта та Держпідприємництва
•
назва друкованого ЗМІ та/або адреса офіційної сторінки в
мережі Інтернету, де розміщатиметься проект
регуляторного акта та АРВ (у разі їх відсутності вказується інший
спосіб оприлюднення, який гарантує доведення інформації до
зацікавлених осіб)
•
строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції (від 1 до 3 місяців);
•
спосіб надання зауважень та пропозицій
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
ТА АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
КОЛИ?
не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення
повідомлення
ДЕ?
•
друковані ЗМІ регуляторного органу;
або
•
друковані ЗМІ, визначені регуляторним органом (якщо відсутні власні)
Перевага надається офіційним друкованим ЗМІ.
та/або
•
на офіційній сторінці регуляторного органу в мережі Інтернету
У разі відсутності друкованих ЗМІ та офіційних сторінок в мережі Інтернету
для оприлюднення використовується будь-який інший спосіб, який
гарантує доведення інформації до мешканців відповідної адміністративнотериторіальної одиниці чи до відповідної територіальної громади
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2004 р. N 150
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади ( 3-2002-п )
1.
У пункті 8:
підпункти 1 і 2 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
"плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
відомості про регуляторну діяльність органу".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий підпункту 1 вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять
першим, абзаци дев'ятий - двадцять третій підпункту 2 вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять
сьомим.
2. Пункт 9 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами
такого змісту:
"плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
відомості про регуляторну діяльність органу".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим.
ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ
Держпідприємництву
регуляторний орган
подає:
проект регуляторного акта
+
аналіз регуляторного впливу
+
копію повідомлення про
оприлюднення
УВАГА! Документи повинні подаватися після закінчення
строку для отримання зауважень та пропозицій від
громадськості щодо проекту регуляторного акта та АРВ
ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
Держпідприємництво:
•
проводить аналіз проекту регуляторних актів та АРВ на
відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”
строк розгляду – не більше місяця
•
приймає рішення про погодження проекту регуляторного
акта або про відмову в погодженні (остання містить
обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо проекту та/або АРВ)
•
створює за зверненням розробника проекту
регуляторного акта погоджувальну групу для
проведення консультацій та усунення суперечностей
ФОРМИ ДІАЛОГУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
зауваження, пропозиції, рекомендації
щодо:
ПИСЬМОВА
• необхідності підготовки проектів регуляторних
актів або їх перегляду;
• оприлюдненого проекту регуляторного акта та
АРВ до нього;
• відстеження результативності регуляторних актів.
відкриті обговорення питань, пов'язаних з
регуляторною діяльністю:
УСНА
 громадські слухання;
• конференції;
• семінари;
• форуми;
 круглі столи;
 організація громадських приймалень тощо
ПРАВО ГРОМАДСЬКОСТІ БРАТИ УЧАСТЬ В
РЕГУЛЯТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
гарантується ст. 6 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
 подавати пропозиції до плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів;
Громадяни
 брати участь у розробці проектів
регуляторних актів;
Суб'єкти
господарювання
Їх об'єднання
Наукові
установи
Консультативнодорадчі органи
мають
право
 бути залученими регуляторними органами
до:
- підготовки АРВ;
- виконання заходів з відстеження
результативності;
 самостійно готувати АРВ та проводити
заходи з відстеження результативності
регуляторних актів
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
АРВ - інформативно-аналітичний документ, який
обґрунтовує:
•
необхідність державного регулювання;
•
відповідність регулювання принципам державної
регуляторної політики;
•
досягнення максимально можливих позитивних
результатів за рахунок мінімально необхідних витрат
АРВ супроводжує кожен проект регуляторного акта.
СТРУКТУРА АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Назва проекту регуляторного акта, до якого готується АРВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання.
Цілі державного регулювання.
Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
Строк дії регуляторного акта.
Показники результативності регуляторного акта.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акта.
Дата підготовки
Підпис розробника
___________________ Керівник регуляторного органу
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ЯКУ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
РОЗВ’ЯЗАТИ ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
• короткий аналіз причин, через які виникла проблема;
• масштаб проблеми;
• основні групи, на які впливає проблема;
• можливість розв'язання проблеми за допомогою
ринкових механізмів;
• існуюче правове регулювання відносин у сфері яких
виникла проблема;
• можливість внесення змін до чинних регуляторних
актів
При формулюванні проблеми
Масштаб проблеми - підтверджується офіційними
статистичними даними
При визначенні сфери впливу визначаються:
Основні групи
“Внутрішні підгрупи”
Держава
Суб'єкти господарської
діяльності
Громадяни
певної сфери діяльності
(наприклад, суб'єкти господарювання, що
займаються перевезеннями пасажирів)
територіальна громада
(певної адміністративно-територіальної
одиниці, населеного пункту)
УВАГА! Для кожної групи проблема повинна бути дійсно значимою
2. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Основні правила формулювання цілі
ціль повинна бути:
1) безпосередньо пов’язаною із вирішенням проблеми;
2) реально досяжною;
3) викладеною чітко та лаконічно;
4) вимірюваною.
•
У разі необхідності:
встановлюється відповідність цілям державних стратегічних
документів, державних програм або програмних документів
місцевого рівня;
•
враховуються особливості соціально-економічного розвитку
певної території.
2. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Основні правила формулювання цілі
ціль повинна бути:
1) безпосередньо пов’язаною із вирішенням проблеми;
2) реально досяжною;
3) викладеною чітко та лаконічно;
4) вимірюваною.
•
У разі необхідності:
встановлюється відповідність цілям державних стратегічних
документів, державних програм або програмних документів
місцевого рівня;
•
враховуються особливості соціально-економічного розвитку
певної території.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ
СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ
• альтернатив - не менше 2-х;
• оцінка і аналіз ризиків кожної з альтернатив;
• причини відмови від застосування альтернативи;
• аргументи щодо переваги обраного способу
Правило: розглядаються лише такі альтернативи,
які спроможні вирішити існуючу проблему.
ЯКІ АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ДОЦІЛЬНО РОЗГЛЯДАТИ:
•
збереження існуючого стану (ситуація до впровадження
регуляторного акта);
•
внесення змін до чинних регуляторних актів;
(крім випадків коли проектом передбачається вносити зміни до чинних регулювань)
•
нерегуляторні механізми (ринкова самоорганізація);
•
альтернативні способи регулювання;
•
зміна жорсткості окремих вимог регулювання або санкцій за
їх невиконання
Правило: кожна з альтернатив, визначених для
вирішення проблеми, не може бути запроваджена
одночасно з іншою альтернативою.
4. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАХОДИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
• механізми дії регуляторного акта, які призведуть до
розв’язання проблеми;
• організаційні заходи, які мають здійснити органи влади
для впровадження регуляторного акта
5. МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ У
РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
• вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта;
• можливість впровадження та виконання вимог
регуляторного акта;
• механізм компенсації можливої шкоди у разі настання
очікуваних наслідків дії акта (за необхідності);
• інформація про періодичність здійснення державного
контролю та нагляду за дотриманням вимог акта
ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА
ДІЮ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Політико-правові:
Економічні:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
політична нестабільність;
введення надзвичайного стану;
зміни в чинному законодавстві;
реформи;
корупція;
цензура тощо.
Природно-екологічні:
•
•
•
поліпшення/погіршення екологічної ситуації;
зміна кліматичних умов;
стихійні лиха тощо.
•
•
•
•
•
•
Соціально-культурні:
•
•
•
•
соціальна напруженість в суспільстві;
рівень урбанізації;
зміни демографічної ситуації в країні;
рівень освіти населення тощо.
конкуренція;
монополізація;
інфляція;
економічна інтеграція;
прискорення/уповільнення темпів
економічного зростання;
інвестиції;
зміна умов імпорту/експорту;
зміни у фінансово-кредитній системі країни;
посилення державного регулювання,
зокрема цінового;
припинення бюджетного фінансування
тощо.
Технологічні:
•
•
розвиток сучасних комп’ютерних технологій;
зміни у технологіях виробництва продукції
тощо.
МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ
ВИМОГ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Визначається для кожної зі сфер впливу
регуляторного акта:
•
Держави (в особі певного органу державної влади)
•
Суб'єктів господарської діяльності (яких стосується
регулювання, які повинні виконувати вимоги регуляторного акта)
•
Громадян (у разі, якщо їх стосується вплив регулювання)
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПРИЙНЯТТЯ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА. АНАЛІЗ ВИГОД ТА ВИТРАТ
• таблиця вигод/витрат;
• період, за який будуть здійснюватися розрахунки;
• таблиця з початковими даними для розрахунків;
• розрахунок грошового розміру кожної вигоди та
витрати;
• загальний економічний та соціальний ефект від
впровадження регуляторного акта
ВИГОДИ/ВИТРАТИ
•
текстова форма – розмір неможливо підрахувати, виражаються
тільки в текстовій формі
•
числова форма - розмір виражається в цифровій формі
(але не в грошовому еквіваленті)
•
монетарна форма – розмір виражається в грошовому еквіваленті
(гривні, долари тощо)
Всі визначені вигоди та витрати заносяться до
Таблиці вигод та витрат:
Сфера впливу
Інтереси держави
Інтереси суб’єктів
господарювання
Інтереси громадян
Вигоди
Витрати
ПЕРІОД РОЗРАХУНКІВ ТА ПОШУК ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ
При обранні періоду для розрахунків вигод та витрат необхідно
враховувати:
•
•
чим більший період – тим точніші результати;
період для розрахунків повинен враховувати всі основні вигоди та
витрати, що виникнуть впродовж дії регуляторного акта
як правило, застосовують період 1 рік
Для збору початкових даних використовуються різні
джерела інформації:
1)
2)
3)
4)
5)
власні спостереження та вимірювання;
результати соціологічних опитувань;
висновки експертів;
офіційні видання та звіти державних органів, установ, організацій;
статистичні збірники та інша інформація органів статистики.
РОЗРАХУНОК ВИГОД ТА ВИТРАТ
•
•
•
•
Основні правила:
розрахунок проводиться для всіх кількісних та
монетарних вигод (витрат);
кожна вигода (витрата) має свій алгоритм розрахунку;
прогноз повинен бути реалістичним;
бажано враховувати інфляційні процеси
Вид вигод/витрат
Збільшення надходжень до
бюджету від підвищення
ставок єдиного податку
Сума вигод/витрат,
грн.
121 000 грн.
Коментар щодо розрахунку
(прогнозована кількість СГД, які будуть
сплачувати єдиний податок в 2008 р. х
заплановану середню суму єдиного
податку) – (кількість СГД, які сплачували в
2007 р. х на середню суму єдиного податку)
(3500 х 190 грн.) – (3200 х 170 грн.)
(прогнозована сума надходжень від сплати
єдиного податку в 2008 р. – сума
надходжень від сплати єдиного податку в
2007 р.) 665 000 грн. – 544 000 грн.
ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ ВИГОД ТА ВИТРАТ
Вид вигод/витрат
Сума вигод/витрат, грн.
Коментар щодо розрахунку
Вигоди держави
1.
2. Всього вигод
Витрати держави
3.
4. Всього витрат
5. Всього вигод/витрат держави
(рядок 2 – рядок 4)
або
(рядок 4 – рядок 2)
Вигоди суб'єктів господарювання
Витрати суб'єктів господарювання
6. Всього вигод/витрат суб'єктів господарювання
Вигоди громадян
Витрати громадян
7. Всього вигод/витрат громадян
Сумарні вигоди/витрати
рядок 5 + рядок 6 + рядок 7
ОЦІНКА ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
1. Попередня оцінка здійснюється після формування
Таблиці вигод та витрат:
•
за кількістю вигод/витрат (значна кількість витрат при невеликій
•
за формою вигод/витрат
•
за сферами впливу (якщо вигоди отримує одна зі сфер впливу, а
кількості вигод може свідчити про неефективність регуляторного акта або про
недоцільність його прийняття на цьому етапі)
(якщо в таблиці містяться вигоди/витрати
тільки в текстовій формі необхідно оцінити їх суспільну важливість)
значну кількість витрат несе інша, то є велика ймовірність виникнення проблем
з виконанням вимог регуляторного акта)
2. Остаточна оцінка здійснюється після проведення
розрахунків та визначення загального економічного
ефекту регулювання
Ефект = ∑ Вигод – ∑ Витрат
УВАГА! Повинні бути враховані інтереси всіх груп впливу
7. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРОКУ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Важливо!
Строк дії регуляторного акта повинен:
- співвідноситися із цілями прийняття та механізмами
впровадження;
- бути достатнім для розв’язання проблеми і досягнення
цілей регулювання.
8. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО
АКТА
Показники результативності – основа для
відстеження результативності регуляторного акта.
На підставі їх аналізу здійснюється:
• оцінка стану впровадження регуляторного акта;
• оцінка досягнення цілей, задекларованих при прийнятті
регуляторного акта
Для статистичних показників результативності обов'язкове
визначення прогнозних значень.
9. ЗАХОДИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ
ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
•
строки проведення базового та повторного відстежень;
•
методи проведення відстеження результативності;
•
види даних, які використовуватимуться;
•
група осіб, які братимуть участь в соціологічному
опитуванні (цільова група);
•
експерти (організації), які залучатимуться для
проведення заходів з відстеження;
•
критерії відбору експертів
АРВ – ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Розділ 9 АРВ – план проведення відстеження
результативності регуляторного акта.
До Звіту про відстеження результативності в
повному обсязі переносяться такі розділи АРВ:
•
цілі прийняття регуляторного акта
•
показники результативності регуляторного акта та їхні
прогнозні значення
ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Вимірюваність – можливість обчислення показників
результативності та представлення їх в певних одиницях
(днях, гривнях, відсотках тощо)
Неправильне формулювання
показника результативності
захист прав та інтересів
територіальної громади щодо
повноти та своєчасності сплати
податків
Правильне формулювання
показника результативності
сума надходжень до міського
бюджету від сплати єдиного
податку, грн.
ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Конкретність – однозначність формулювання показників,
унеможливлення їхнього подвійного тлумачення.
Неправильне формулювання
показника результативності
Правильне формулювання
показника результативності
підвищення прозорості та
кількість проведених конкурсів на
конкретизація процедур, пов'язаних право оренди комунального майна
з орендою комунального майна
ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Нейтральність – відсутність у визначенні показників
узагальнень (наприклад, “приведення до відповідності”,
“оптимізація”), слів-визначень (наприклад, “збільшення”,
“зменшення”), тощо.
Неправильне формулювання
показника результативності
оптимізація витрат часу суб’єктами
господарювання на отримання
дозволу на виконання будівельних
робіт
Правильне формулювання
показника результативності
час, що витрачається суб’єктами
господарювання на отримання
дозволу на виконання
будівельних робіт, днів
ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ *
Статистичні показники результативності:
•
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов’язаних з дією акта;
•
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється
дія акта;
Соціологічні показники результативності:
•
розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
•
час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами,
пов’язаними з виконанням вимог акта;
•
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
стосовно основних положень регуляторного акта.
* Визначені у п.10 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.
ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Статистичні показники результативності:
•
•
•
•
кількість проведених конкурсів, тендерів, аукціонів тощо ;
кількість виданих дозволів, рішень, розпоряджень, укладених договорів тощо;
кількість приміщень, споруд, будівель, тощо;
кількість випадків притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання за
порушення вимог акта.
Соціологічні показники результативності:
•
•
•
•
випадки вимоги документів поза встановленим переліком;
джерела інформації про процедуру, документи, етапи її проходження тощо;
кількість дозвільних установ, які необхідно відвідати під час проходження
процедури;
сума неофіційних витрат під час проходження процедури тощо.
Статистичні або соціологічні показники:
•
•
•
відмови у видачі дозволів, погоджень тощо;
кількість та тривалість перевірок контролюючими органами діяльності суб’єктів
господарювання;
скарги від суб’єктів господарювання на недотримання вимог законодавства.
ВИДИ ВІДСТЕЖЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА
СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
1. Базове відстеження результативності проводиться:
- до набрання чинності РА (як правило);
- після набрання чинності РА (у разі проведення відстеження
результативності з використанням тільки статистичних даних).
2. Повторне відстеження результативності проводиться:
- через рік з дня набрання чинності РА але не пізніше, ніж через
два роки (як правило);
- менше, ніж через рік після набрання чинності РА (у разі, якщо
строк дії РА становить менше року).
3. Періодичне відстеження результативності проводиться:
- раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності.
СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер
Назва виконавця заходів з відстеження
Цілі прийняття акта
Строк виконання заходів з відстеження
Тип відстеження
Методи одержання результатів відстеження
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність
та способи одержання даних
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного
акта
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей регуляторного акта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Дата підготовки
___________________ Керівник регуляторного органу
1. ВИД ТА НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА, ДАТА ЙОГО
ПРИЙНЯТТЯ ТА НОМЕР
• Вид регуляторного акта (закон, наказ, постанова, рішення тощо)
• Назва регуляторного акта (для базового відстеження – робоча
назва проекту РА)
• Дата прийняття регуляторного акта (тільки для повторного та
періодичних відстежень)
• Номер регуляторного акта (тільки для повторного та
періодичних відстежень)
Наприклад:
Проект рішення _____________ міської ради «Про встановлення ставок єдиного
податку»
Рішення _____________ міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку»
від 25.03.2008 №111
2. НАЗВА ВИКОНАВЦЯ ЗАХОДІВ З ВІДСТЕЖЕННЯ
Назва організації,
результативності.
яка
виконала
відстеження
Такою організацією може бути:
• Державний орган – розробник регуляторного акта;
• Спеціалізовані дослідницькі організації.
Наприклад:
Департамент економічного розвитку ____________ міської ради
Товариство з обмеженою відповідальністю «Соціологічні дослідження»
3. ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Відповідають цілям, визначеним у другому
розділі аналізу регуляторного впливу
4. СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ВІДСТЕЖЕННЯ
Строк виконання заходів з відстеження – проміжок
часу впродовж якого безпосередньо виконувалися
заходи з відстеження.
Вказується дата початку і дата завершення заходів з
відстеження
Тривалість відстеження не може перевищувати 45
робочих днів.
Вірно
З 15 серпня по 20 вересня 2013 року
Невірно
Третій квартал 2013 року
5. ТИП ВІДСТЕЖЕННЯ
Вказується тип проведеного відстеження, тобто :
• Базове відстеження
• Повторне відстеження
• Періодичне відстеження
6. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДСТЕЖЕННЯ
Метод одержання результатів відстеження –
сукупність способів збору, обробки та аналізу
інформації.
У відстеженні результативності використовується два
методи одержання результатів:
- статистичний;
- соціологічний.
7. ДАНІ ТА ПРИПУЩЕННЯ, НА ОСНОВІ ЯКИХ ВІДСТЕЖУВАЛАСЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, А ТАКОЖ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ДАНИХ
1. Прогнозні значення показників результативності (визначені
у АРВ).
2. Способи одержання даних по кожному з показників
результативності (тип даних, джерело отримання даних).
3. У разі проведення соціологічного опитування:
-
визначення цільової групи та її обсягу;
-
обґрунтування використаного типу опитування та методу
проведення опитування.
8. КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
Перелік отриманих кількісних та якісних значень показників
результативності. Короткий опис отриманих значень показників
результативності.
ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
Перелік значень показників результативності, отриманих за
результатами проведення базового та повторного відстежень.
ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
Перелік значень показників результативності, отриманих за
результатами проведення базового, повторного та періодичного
відстежень.
9. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО
АКТА ТА СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ НИМ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ
БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
РОЗДІЛ ВІДСУТНІЙ.
ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
- порівняльний аналіз статистичних показників за результатами базового
та повторного відстежень, порівняння їх з прогнозними значеннями;
- порівняльний аналіз соціологічних показників за результатами базового
та повторного відстежень;
- висновки за результатами порівняльного аналізу статистичних та
соціологічних показників.
ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
- порівняльний аналіз статистичних показників за результатами базового,
повторного та періодичного відстежень, порівняння їх з прогнозними
значеннями;
- порівняльний аналіз соціологічних показників за результатами базового,
повторного та періодичного відстежень;
- висновки за результатами порівняльного аналізу статистичних та
соціологічних показників.
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗВІТІВ ПРО
ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
•
неправильно визначені (або взагалі відсутні) строки
виконання заходів з відстеження результативності;
•
не зазначені методи проведення відстеження
результативності;
•
відсутні дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність;
•
відсутнє визначення цільової групи відстеження;
•
відсутні показники результативності;
•
некоректні порівняння статистичних даних, які
використовуються для відстеження результативності;
•
відсутні або некоректно наведені дані по визначених
показниках результативності.
http://www.dkrp.gov.ua/info/2104
ДЯКУЮ
ЗА
УВАГУ!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа