close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Державна служба України
з надзвичайних ситуацій
Організація управління
у надзвичайних ситуаціях
Тема. ФС-1.2. Організація інформування та
оповіщення про загрозу і виникнення
надзвичайної ситуації.
МЕТА ЗАНЯТТЯ:
1. Розглянути основні керівні документи,
поняття, що використовуються, завдання,
засоби оповіщення та інформування при
загрозі та виникнення НС.
2. Ознайомити з основними заходами
оповіщення та інформування щодо
зниження наслідків надзвичайних ситуації
техногенного та природного характеру.
Навчальні питання :
1. Оповіщення та інформування та
шляхи їх впровадження.
2. Порядок оповіщення та
інформування.
3. Функціональні обов’язки начальника
служби оповіщення та інформування
цивільного захисту.
Перше навчальне питання.
Оповіщення та інформування
та шляхи їх впровадження.
Оповіщення
доведення
сигналів
і
повідомлень органів управління ЦЗ про загрозу
та виникнення НС, аварій, катастроф, епідемій,
пожеж тощо до центральних і місцевих органів
виконавчої
влади,
підприємств,
установ,
організацій
та
населення;
Система
оповіщення
комплекс
організаційно-технічних заходів, апаратури і
технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів
та каналів зв’язку, призначених для своєчасного
доведення
сигналів
та
інформації
про
виникнення НС до центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій та населення.
Інформацію
з
питань
цивільного захисту становлять
відомості
про
надзвичайні
ситуації, що прогнозуються або
виникли, з визначенням їх
класифікації, меж поширення і
наслідків, а також про способи
та методи захисту від них.
Оповіщення про загрозу
або виникнення НС полягає
у своєчасному доведенні
такої інформації до органів
управління ЦЗ, сил ЦЗ,
суб’єктів господарювання та
населення.
Основні заходи захисту населення
і територій від НС
1. Оповіщення про загрозу або виникнення НС;
2. Інформування у сфері ЦЗ;
3. Укриття населення у захисних спорудах;
4. Заходи з евакуації;
5. Інженерний захист території;
6. Радіаційний і хімічний захист населення і територій;
7. Медичний захист, забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення;
8. Біологічний захист населення, тварин і рослин;
9. Психологічний захист населення;
10. Навчання населення діям у НС.
ЗУ від 2.10.12. № 5403_VI “Кодекс ЦЗ України”.
Начальник цивільного
захисту об’єкту
Штатний
працівникз
питань ЦЗ
ОГД
Голова
евакокомісії
Евакокомісія
Уповноважений
керівник з ліквідації
НС
Голова комісії з
питань НС
Комісія з питань
НС
Штаб з ліквідації НС
Оповіщення і
зв’язку
Охорони
громад.
порядку
Протипожежна
Інженернотехнічна
Ф о р м у в а н н я
Енерге
тики
Медич
на
с л у ж б
Об’єктові невоєнізовані формування та
Зведені загони,
команди, групи, пости
РХЗ
ЦЗ
Авто
транспортна
МТЗ
Комуна
льнотехнічна
о б’ є к т а
формування загального призначення
Рятувальні загони
(команди, групи)
ТИПОВА СТРУКТУРА ЕВАКОКОМІСІІ ОБ‘ЄКТУ
Голова ЕК
Заступник голови ЕК
Г р у п и
Зв'язку і
оповіщення
Обліку
евакуйованих
Супроводження
евакуйованих
Представники
Представники на ЗЕП
Секретар ЕК
е вакокомісії
Збору і відправлення
евакуйованих
Вивезення
майна об'єкту
Забезпечення
зустрічі та
розміщення
евакокомісії
Представники на пунктах
(станціях) посадки
Підприємства, установи та організації незалежно від
форм власності і господарювання:
• планують і здійснюють необхідні заходи для захисту своїх працівників,
об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру;
• розробляють плани локалізації і ліквідації аварій (катастроф) з
подальшим погодженням із спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
• підтримують у готовності до застосування сили і засоби із запобігання
виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;
• створюють та підтримують матеріальні резерви для попередження та
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
• забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу
виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 р.
“Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи
централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. №192
"Про затвердження Положення про організацію оповіщення
і зв'язку в надзвичайних ситуаціях".
Це Положення визначає порядок:
-оповіщення керівного складу центральних
і
місцевих
органів
виконавчої влади та відповідних органів ЦЗ;
-забезпечення зв'язку
для
центральних
і
місцевих
органів
виконавчої
влади,
членів
комісій
з
надзвичайних
ситуацій
на
території, де виникла надзвичайна ситуація;
-забезпечення зв'язку для взаємодії між виконавцями рятувальних, інших
невідкладних і відновлювальних робіт та відповідними органами управління;
-забезпечення можливості приймання передач радіомовлення для населення, яке
постраждало від наслідків надзвичайної ситуації, в місцях його тимчасового
проживання;
-проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних
засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ.
Оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях
забезпечується за допомогою єдиної національної
системи зв'язку (ЄНСЗ).
Сигнали оповіщення ЦЗ, повідомлення про загрозу
та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про
дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до
працівників
підприємств,
установ,
організацій,
населення всіма наявними засобами зв'язку, мовлення,
оповіщення.
Підприємства електрозв'язку забезпечують на договірних умовах експлуатаційно-технічне обслуговування
апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ,
що належить до сфери управління центральних та
місцевих органів виконавчої влади, знаходяться в
пунктах управління, на підприємствах, в установах і
організаціях.
Відповідальність за збереженість апаратури і технічних засобів
оповіщення та зв'язку ЦЗ і їх технічну готовність несуть керівники
підприємств, установ, організацій (у тому числі органів МВС), де
установлено ці засоби. Відповідальність за технічну готовність
апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ, виконання
організаційно-технічних заходів з попередження несанкціонованого
запуску несуть підприємства електрозв'язку, що прийняли ці засоби
на експлуатаційно-технічне обслуговування.
Категорично забороняється самостійно проводити відключення
(перенесення на інше місце) апаратури і технічних засобів
оповіщення та зв'язку ЦЗ без дозволу відповідного органу ЦЗ. За
самовільне відключення систем оповіщення посадові особи
притягаються до відповідальності згідно із законодавством.
Для здійснення контролю за станом готовності систем
централізованого оповіщення черговими службами органів ЦЗ та
НС передаються контрольні сигнали (команди). Порядок та час їх
передавання визначаються спеціальною інструкцією.
Друге навчальне питання
Порядок оповіщення та
інформування.
Види зв’язку
Основні:
- радіозв’язок;
- телефонний зв’язок;
- телевізійний зв’язок.
Неосновні:
- Мобільний зв’язок;
- Локальні комп'ютерні
мережі;
- Посильними.
Вузол зв'язку пункту управління - це організаційно-технічне
об'єднання сил і засобів зв'язку, розгорнутих для забезпечення
управління.
Стаціонарні вузли зв'язку
Рухомі вузли зв'язку
обладнуються на автомобілях,
обладнуються в захищених
у бронетранспортерах, літаках,
спорудах на міських (заміських)
гелікоптерах і в залізничних
запасних пунктах управління
вагонах. Вони призначаються
ЦЗ Автономної Республіки Крим,
областей, міст, районів, центральних для забезпечення зв'язку при
виході з ладу стаціонарних
органів виконавчої влади.
вузлів зв'язку при проведенні
рятувальних робіт та
вирішенні інших термінових
завдань, що виникають раптово.
Основні завдання і вимоги щодо систем
оповіщення та інформування.
- передача органам управління ЦЗ і населенню сигналів
оповіщення про загрозу надзвичайних ситуацій, пов'язаних із
викидом радіоактивних, хімічних речовин, катастрофічного
затоплення та інших надзвичайних ситуацій;
- забезпечення безупинного управління підпорядкованими
органами управління, службами і силами ЦЗ;
- обмін інформацією між взаємодіючими органами управління,
службами і силами ЦЗ;
- своєчасна передача сигналів, команд і розпоряджень з питань
ЦЗ.
Оцінкою готовності системи зв'язку до роботи є відповідність
її вимогам, що пред’являються:
- своєчасність;
- достовірність;
- надійність передачі усіх видів повідомлень.
Своєчасність зв'язку досягається:
завчасним обладнанням вузлів зв'язку на пунктах
управління області, міста, району, міністерства
(відомства) і проведенням організаційних і інженернотехнічних заходів щодо підготовки систем оповіщення
та інформування до роботи в мирний і воєнний час;
високою готовністю, надійністю, мобільністю і
пропускною спроможністю систем зв'язку;
оперативним і стійким управлінням зв'язком;
дотриманням установлених правил ведення переговорів
і передач, скороченням обсягу переданої інформації і
формалізацією розпоряджень і повідомлень;
чіткою організацією оперативно-технічної служби на
вузлах зв'язку і здійсненням жорсткого контролю за
проходженням інформації;
правильним вибором засобів для передачі повідомлень
різноманітної категорії терміновості й обсягу.
Достовірність - це спроможність зв'язку забезпечувати відтворення переданих повідомлень у
пунктах прийому із заданою точністю.
Вона досягається:
підтримкою технічних характеристик каналів і
засобів зв'язку у встановлених нормах;
використанням для передачі найбільш важливої
інформації каналів зв'язку високої якості;
повторною передачею по одному або
одночасною передачею повідомлень по
декількох каналах;
застосуванням
зворотної
перевірки
та
апаратури підвищеної достовірності.
Надійність зв'язку - це спроможність протистояти
перешкоджанню передачі інформації що передається.
Вона досягається:
застосуванням спеціальної апаратури зв’язку;
дотриманням встановлених правил і порядку
ведення переговорів, передач і повідомлень;
обмеженням кола осіб, що допускаються до
використання зв'язку;
правильним розміщенням засобів зв'язку,
встановленням і суворим дотриманням
режиму їхньої роботи.
При підготовці та проведенні рятувальних
робіт основними завданнями зв'язку є:
своєчасний
прийом
та
доведення
до
підпорядкованих органів управління, служб і
сил ЦЗ розпоряджень і сигналів;
оповіщення їх про загрозу радіоактивного,
хімічного і бактеріологічного (біологічного)
зараження та катастрофічного затоплення;
забезпечення безупинного управління підпорядкованими органами управління, силами ЦЗ,
взаємодії між ними, своєчасного доведення
інформації до взаємодіючих органів управління
і сил.
Системи оповіщення ЦЗ
Загальнодержавна;
Територіальна;
Місцевих автоматизованих систем
централізованого оповіщення;
Спеціальна;
Локальна та об’єктова.
Ці системи забезпечують оповіщення
та подальше інформування:
чергових служб міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади по
службових телефонах;
чергових служб місцевих органів
виконавчої влади;
чергових аварійно-рятувальних служб;
сил цивільного захисту;
населення, яке знаходиться в зоні
можливого ураження.
Залежно від рівня надзвичайної
ситуації централізоване
оповіщення здійснюється:
оперативним черговим ДСНС - чергових служб
центральних органів виконавчої влади, чергових
служб територіальних органів ЦЗ, сил ЦЗ;
оперативним черговим територіального органу
ЦЗ - керівного складу та чергових служб
місцевих органів виконавчої влади, населення,
що знаходяться на території, на якій може
виникнути чи виникла надзвичайна ситуація, а
також сил ЦЗ.
Стаття 31. Інформування у сфері
цивільного захисту
1. Інформацію
з питань цивільного захисту
становлять відомості про надзвичайні ситуації,
що прогнозуються або виникли, з визначенням
їх класифікації, меж поширення і наслідків, а
також про способи та методи захисту від них.
2.
Органи управління цивільного захисту
зобов’язані надавати населенню через засоби
масової інформації оперативну та достовірну
інформацію, зазначену в частині першій цієї
статті, а також про свою діяльність з питань
цивільного захисту, у тому числі в доступній для
осіб з вадами зору та слуху формі.
Зразок тексту інформування при
надзвичайній ситуації
(При загрозі радіоактивного зараження)
УВАГА! Говорить Управління з надзвичайних ситуацій.
ГРОМАДЯНИ! Виникла безпосередня загроза радіоактивного
зараження.
Приведіть у готовність засоби індивідуального захисту і тримайте
їх постійно при собі. Користуйтесь засобами індивідуального
захисту за командою органів ЦЗ. Для захисту поверхні шкіри від
зараження використовуйте одяг.
Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте
харчові продукти та зробіть запаси води. Оповістіть сусідів.
Надайте допомогу хворим і людям похилого віку.
При
аварії
на
хімічно
небезпечному
об’єкті
Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій.
Громадяни!
Сталася
аварія
на
_________________
З
виливом
сильнодіючої
отруйної
речовини
–
аміаку.
Хмара зараженого повітря поширюється у напрямі селища
___________
В зону хімічного зараження потрапляють ____________________і
повністю селище ____________.
Населенню
вулиць:
__________,
____________,
знаходитися в будинках. Провести герметизацію своїх квартир
(будинків).
Населенню вулиць: _____________, _________, - негайно
залишити житлові будинки, заклади, підприємства і вийти в район
гори _____________________________________________________.
Надалі дійте згідно з вказівками управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення.
При загрозі повені
Увага! Говорить управління з питань надзвичайних
ситуацій.
Громадяни! У зв'язку з підвищенням рівня води у річці
______ очікується підтоплення будинків у районі
вулиць _______________і селища ______________.
Населенню, яке проживає на цих вулицях і в селищі,
зібрати необхідні речі, продукти харчування, воду,
вимкнути газ і електроенергію і вийти в район гори
______ для реєстрації на збірному евакопункті (школа
№ _____) і відправлення в безпечні райони.
Аналогічні повідомлення будуть передаватися і під
час інших аварій і стихійних лих.
Локальні системи оповіщення
повинні забезпечувати оповіщення:
керівників та інших працівників потенційно
небезпечного об'єкта;
оперативних
чергових
аварійних
служб,
відповідних
територіальних
органів
ЦЗ,
територіальних органів внутрішніх справ за
допомогою прямих телефонів;
керівників та інших працівників підприємств,
установ (насамперед дитячих, навчальних,
медичних закладів, що знаходяться в межах зони
можливого ураження), організацій і населення.
Об'єктові системи оповіщення
повинні забезпечувати оповіщення:
керівників та інших працівників підприємства;
оперативних чергових аварійних служб, відповідних
територіальних органів ЦЗ, територіальних органів
МВС за допомогою прямих телефонів.
Для оповіщення чергових служб центральних і
місцевих органів виконавчої влади, керівного
складу територіальних органів ЦЗ та НС
створюються системи циркулярного виклику.
Для забезпечення роботи систем
оповіщення використовуються:
місцеві мережі зв'язку;
мережі проводового (ефірного);
радіомовлення та телебачення (канали
звукового супроводження);
постійно діючі мережі радіозв'язку;
електросирени та технічні засоби
оповіщення.
ПКМУ №1567.
Схема проходження інформації від об’єкта де виникла НС
Органи влади
ДСНС
Оперативний
черговий ДСНС
Держ. адмін.
Оперативночергова
служба
ДСНС
Голова та
посадові
особи ДСНС
• ОГ ДСНС
• МОГ ДСНС
• ОМШ
Схема інформування
про загрозу виникнення
або впливу наслідків НС
Третє навчальне питання
Функціональні обов’язки
начальника служби
оповіщення і зв’язку
цивільного захисту.
У разі загрози або виникнення надзвичайної
ситуації керівники підприємств зв'язку
зобов'язані:
- забезпечувати постійну організаційну та технічну готовність
апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ до
виконання завдань в умовах загрози або виникнення
надзвичайної ситуації;
- забезпечувати оперативне позачергове надання парольних
телефонних розмов та передавання категорійних телеграм
членам спеціальної Урядової комісії, посадовим особам
центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, відповідних органів ЦЗ і
членам комісій з надзвичайних ситуацій;
- забезпечувати органи управління роботами з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації необхідними видами зв'язку;
- своєчасно доводити до споживачів послуг зв'язку діючі
правила користування зв'язком.
Категорично забороняється:
самостійно проводити відключення
(перенесення на інше місце)
апаратури і технічних засобів
оповіщення та зв'язку ЦЗ без дозволу
відповідного органу ЦЗ. За самовільне
відключення систем оповіщення
посадові особи притягаються до
відповідальності згідно із чинним
законодавством України .
За експлуатаційно-технічне
обслуговування систем оповіщення
відповідальність покладається:
на генеральну дирекцію Укртелекому - за
загальнодержавну;
на керівництво відповідних дирекцій
Укртелекому - за регіональну;
на головних інженерів на потенційно
небезпечних об'єктах.
У разі загрози або виникнення надзвичайної
ситуації керівники підприємств зв'язку
мають право:
- одержувати від місцевих органів виконавчої влади та
відповідних територіальних органів ЦЗ інформацію про її
характер, масштаби, дію факторів ураження та вжиття заходів
щодо захисту персоналу;
- запроваджувати в
установленому
законодавством
порядку тимчасові обмеження на надання послуг
електрозв'язку для населення та підприємств;
- використовувати (за домовленістю) самостійно для
резервування власних засобів або у взаємодії відомчі засоби
зв'язку з метою забезпечення ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації.
Наказ МНС
від 5 лютого 1999 року N 39
«Про затвердження Тимчасової інструкції з
перевірки і оцінки стану техногенної безпеки
потенційно небезпечних об'єктів
господарювання»
Стан готовності системи оповіщення керівного складу,
робітників і службовців, населення про загрозу і виникнення
НС у мирний і воєнний час, та постійне інформування його про
стан наявної обстановки
2.1.Стан готовності системи оповіщення керівного складу:
а) Наявність плануючих документів по організації оповіщення
керівного складу.
(Постанова КМУ від 15.02 99р. № 192 "Про затвердження Положення про
організацію оповіщення і зв’язку у НС")
– наявність в плані ЦО розділу (з додатками) щодо організації
системи оповіщення
Додатки:
список телефонів керівного складу
схема оповіщення керівного складу ЦО
список телефонів членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб
схема оповіщення членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб
список телефонів чергових служб району та міста
Оцінка
Готові - розроблені в
повному обсязі, своєчасно
уточнюються і
корегуються.
В основному готові – розроблені в
повному обсязі. Виявлено до 2-х недоліків,
що принципово не впливають на
організацію оповіщення.
Обмежено готові – виявлено
більше 2-х недоліків що
принципово не впливають на
організацію оповіщення.
б) Наявність чергової служби на об’єкті і її готовність до дій по оповіщенню
керівного складу:
– організація цілодобового чергування;
– наявність на диспетчерському пункті:
• інструкції по організації оповіщення;
• списку телефонів керівного складу;
• схеми оповіщення керівного складу ЦЗ;
• списку телефонів членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб;
• схеми оповіщення членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб;
• списку телефонів чергових служб району та міста;
• засобів індивідуального захисту;
– чіткість дій черговій зміни;
– практичне оповіщення та сбір керівного складу.
Готові – організоване
чергування. Чергова
зміна чітко виконує
обов’язки.
В основному готові –Організоване
цілодоб черг. В діях черг зміни
мають місце окремі недоліки,
які не привели до затримки передачі
сигналів.
Обмежено готові –В діях чергової зміни
Мають місце окремі недоліки, Які привели до
Затримки передачі Сигналів не більше як на 2
хвилини.
в) Забезпеченість автоматизованими засобами оповіщення
– наявність автоматизованої системи оповіщення (типу “ГОРІХ-О”)
Готові – наявність апаратури
оповіщення та її технічний стан
забезпечує оповіщення
100% керівного складу,
робітників і службовців.
В основному готові – наявність
апаратури оповіщення та її технічний
стан забезпечує оповіщення не менше
90% керівного складу.
Обмежено готові – наявність
апаратури оповіщення та її
Технічний стан забезпечує оповіщення
не менше 70% керівного складу.
2.2. Готовність системи оповіщення:
Готові
В основному
готові
Обмежено
готові
- забезпеченість справною апаратурою
оповіщення;
100%
Не менше 90%
Не менше
70%
- забезпеченість справними електросиренами, які
підключені
до
системи
централізованого
оповіщення (від потреби)
100%
Не менше 90%
Не менше
70%
- забезпеченість справними електросиренами, які
підключені до локальних систем оповіщення (від
потреби);
100%
Не менше 90%
Не менше
70%
забезпеченість
апаратури
оповіщення
аварійними
джерелами
живлення
на
підприємствах, де вона встановлена (від потреби);
100%
Не менше 90%
Не менше
75%
Показники
- наявність та підготовленість вузлів зв’язку,
диспетчерських служб об’єктів до централізованої
передачі сигналів оповіщення і інформації
населення по радіотрансляційній мережі;
2.3. Озвучення територій. Охоплення радіо- і
телемовленням екологічно та техногеннонесприятливих населених пунктів.
Повн. укомп.
необх.
апаратур. і
підгот.
фахівцями.
100%
Повн. укомп.
необх. апарат.
Фахівці
нетвердо
знають свої
обов’язки.
Не менше 90%
Необх.апарат.
укомпл. не
менше 75%,
фахівці нерв.
знають свої
обов.
Не менше
75%
Оцінка за підпункти № 2.1 та 2.2
Готові – за
Всіма
Показниками
"Готові".
В основному готові –
за всіма показниками
не нижче "В
основному готові".
Обмежено
готові - за всіма
показниками не
нижче
"Обмежено
готові".
Не готові – не
виконані вимоги
оцінки "Обмежено
готові" по одному з
показників.
Загальна оцінка за розділ:
Готові – за
Всіма
Показниками
"Готові".
В основному
готові – за
Всіма
показниками "В
Основному
готові".
Обмежено
готові – за
Всіма
показниками не
Нижче
"Обмежено
готові".
Не готові –
якщо не
виконані вимоги
Оцінки
"Обмежено
готові".
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа