close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОСТАЧАННЯ АПТЕК
ТОВАРОМ. ВІДДІЛ ЗАПАСІВ.
Товарний запас і визначення поточної потреби в ліках
Товарний запас – це маса лікарських засобів і виробів
медичного призначення, яка перебуває у сфері обігу і
підлягає реалізації.
До товарних запасів належать:
товари, які є в наявності в аптеці та її відокремлених
структурних підрозділах
товарі, закуплені і оплачені аптекою і залишені на
відповідальне зберіганні у постачальника або ті ,
що пебувають в дорозі
товарні запаси, які здані на переробку (наприклад,
лікарська рослинна сировина)
Товарні запаси в сумі і в днях встановлюються для
кожної аптеки індивідуально. Це залежить від багатьох
чинників – товарообігу, номенклатурної чисельності
лікарських препаратів та інш. Надлишки товарних
звапасів ведуть до зв”язування коштів, відсутність ліків
в аптеці – до втрати своїх відвідувачів.
Визначення поточної потреби в ліках.
Для визначення мінімальної кількості лікарського
препарату певного найменування необхідно мати
наступну інформацію:
наявна (залишок) кількість препарату
коли (як часто) поновлюється замовлення
скільки замовити повторно
Потосчний облік товару дає можливість прослідкувати чого і
скільки є в аптеці, але й зпрогнозувати терміни і об”єм нових
закупок. Для цього треба визначити:
темпи продажу лікарського засобу (середній попит за певний
період), це залежить від сезонності і пр.
Тривалість часу між перевіркою залишків товарних запасів
Резерви запасів
Для встановлення кількісного обсягу замовлення
використовують таку формулу:
КОЗ = (ППТЗ + ПОЗ) х СДНП + РЗ – З
де КОЗ – кількісний обсяг замовлення конкретного препарату
ППТЗ - періодичність перевірки товарних запасів в аптеці
ПОЗ – період отримання замовлення
СДНП – середньоденний норматив продажу лікарського засобу
РЗ – його резервний запас
З – прогнозований залишок на день поставки
Завдання i функцiї вiддiлу запасiв аптеки
Основними завданнями вiддiлу запасiв є:
прийом медикаментiв i других товарiв аптечного
асортименту, якi поступають в аптеку з оптового
фармацевтичного пiдприємства (складу, заводу);
забезпечення правильного зберiгання товарiв;
вiдпуск товарiв другiм вiддiлам аптеки (рецептурновиробничому, готових лiкарських засобiв,
безрецептурного вiдпуску), ЛПУ, органiзацiям i
установам, прикрiплених до аптеки на постачання
(дитячi садики, пункти, спортклуби, школи,
дрiзнороздрiбнiй сiтцi - аптечнi пункти, кіоски);
виготовлення концентратiв, напiвфабрикатiв, ВАЗ,
проведення лабораторнофасувальних робiт.
Виходячи з вищевказаних завдань працiвники вiддiлу
запасiв виконують наступнi види робiт або функцiї:
складають закази-замовлення для подачi постачальнику,
заказ-вимога враховує попит населення на товари
аптечного асортименту;
займаються визначенням потреби в лiках на рiвнi аптеки;
заповнюють штангласи лiкарськими субстанцiями для
асистентської кiмнати;
контролюють термiни придатностi i якостi лiкарських
засобiв;
приймають накладнi-вимоги i комплектують замовлення для
вiддiлiв аптеки, ЛПУ, iнших покупцiв;
ведуть лабораторно фасувальнi роботи;
готує угоди на поставку продукцiї.
3. Склад примiшень вiлiддiлу запасiв. Рацiональна органiзацiя
робочих мiсць
До примiщень вiддiлу запасiв вiдносяться:
заготiвельна;
фасувальна;
матерiальнi кiмнати;
примiщення для обслуговування прикрiплених ЛПУ;
розпакувальна
4. Номенклатрура працiвникiв вiддiлу запасiв. Положення про
працiвникiв вiддiлу.
При викладi «Положення » про посаду необхiдно висвiтлювати
наступнi питання:
особа з якою освiтою має право займати посаду;
ким назначається та звiльняється;
чим керується в своїй роботi;
обов’язки;
права
Положення про завiдуючого вiддiлом-провiзора
1. Посаду зав. вiддiлом займає особа з вищою
фармацевтичною освiтою.
2. Зав. вiддiлом назначається на посаду i звiльняється
звiдувачем аптекою.У випадках
передбачених законодавством, завiдувач аптеки
заключає з зав. вiддiлом договор про повну матерiальну
вiдповiдальнiсть.
3. Зав.вiддiлом в своїй роботi керується чинним
законодавством, статутом аптеки,
положенням про зав.вiддiлом аптеки, наказами та
iншими нормативними актами, затвердженими МОЗ, а
также правилами внутрiшнього розпорядку аптеки.
На прикладi зав.вiддiлом запасiв розглянено завдання та обов’язки:
здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів, що
визначають діяльність органів управління та закладів охорони
здоров’я організацію фармацевтичної служби;
організовує роботу відділу по забезпеченню населення та оптових
покупців лікарськими засобами і медичними товарами, що
підлягають з відпуску з структурного підрозділу;
контролює наявність у відділі необхідного асортименту
фармацевтичних товарів і медичних виробів згідно із
затвердженими нормативами;
створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших
медичних виробів відповідно до їх властивостей і вимог
Державної фармакопеї;
впроваджує облік наджодження і збуту товарно-матеріальних
цінностей і коштів;
аналізує показники роботи відділу, вживає заходів щодо їх оптимації;
організовує робочі місця та впроваджує їх автоматизацію;
розробляє та впроваджує заходи з охорони праці і протипожежного
захисту, дотримування правил особистої та виробничої гігієни;
дотримується принципів медичної деонтології;
постійно удосконалює свій професійний рівень.
Зав.вiддiлом повинен знати:
чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що
регламентують діяльність органів та установ охорони здоров”я;
організацію фармацевтичної служби в державі;
організацію роботи відділу по забезпеченню населення та аптечних і
лікувально-профілактичних установ, інших оптових покупців
лікарськими засобами і товарами медичного призначення;
технологію індивідуального та дрібносерійного виготовлення ліків, оцінку їх
якості та правила зберігання;
особливості прийому, зберігання і відпуску отрути, наркотичних речовин,
психотропних препаратів, прекурсорів, та інших лікарських засобів, що
підлягають Комітету по контролю за наркотиками МОЗ України;
порядок обліку руху основних і оборотних засобів, основи бухгалтерського
обліку і звітності;
контроль процесів управління основними ланками фармацевтичних закладів;
організацію виконання договірних обов’язків;
методи визначення попиту і розрахунку потреби в лікарських препаратах і
товарах медичного призначення;
порядок проведення повного і цільового фармацевтичного обстеження;
сучасну літературу за фахом, методи її аналізу та узагальнення
Положеня про провiзора відділу запасів аптеки
Посаду провiзора займає особа з вищою
фармацевтичною освiтою
Назначається i звiльняється завiдуючим
аптекою.
В своїй роботi провiзор керується чинним
законодавством, положення про
провiзора аптеки, наказами iнструкцiями
В своїй роботi пiдпорядковується
безпосередньо завiдуючому вiддiлос i його
заступнику, а при вiдсутностi зав. аптекою або
його заступнику.
Провiзор вiддiлу запасiв зобов’язаний:
здiйснювати прийом рецептів-вимог, перевiряти правильнiсть їх оформлення,
сумiснiсть входящих iнгредiєнтiв;
проводити приготування концентрованих розчинiв, напiвфабрикатiв,
внутрiаптечних заготовок;
розпридiляти роботу серед фасувальникiв i приймати розфасовану
продукцiю;
дотримуватись правила зберiгання медикаментiв в матерiальних кiмнатах в
строгій вiдповiдностi з їх властивостями i вимогами ДФ, наказiв,
iнструкцiй;
Слiдкувати за правильнiстю оформлення штангласiв з запасами
медикаментiв;
поповняти запаси медикаметiв у вiддiлах аптеки;
проводити комплектацiю запасiв вiддiлiв i здiйснювати їх вiдпуск;
слiдкувати за термiном зберiгання виготовлених лiкiв, знiмати в установленму
порядку лiки з протермiнованим троком придатностi;
приймати участь в складана замовлень на медикаменти;
вести облiк дефектури;
приймати участь в отриманнi медикаментiв i здiйснювати контроль за
правильним їх розмiщенням зберiгання;
контролювати дотримання санрежиму в примiщеннях аптеки
Положення про фасувальника:
Приймає на роботу i звiльняє фасувальника завiдiвач аптеки.
В своїй роботi керується Положення про фасувальника та
правилами внутрiшнього розпорядку
Фасувальник зобов’язаний:
виконуват роботу з рофасовки i дозування лiкарських засобiв i
др.виробiв;
приймати участь в прийманнi i розпридiленнi товарiв серед
вiддiлв аптеки;
правильно використовувати i дотримувати в чистотi
обладнання, ваговимiрювальнi прилади i фасувальнi машини;
виконувати вказiвки провiзора i фармацевта, зв’язанi з
виробничою дiяльнiстю
фасувальник несе вiдповiдальнiсть за якiсть виконаної роботи i
санiтарний стан робочого мiсця.
5. Органiзацiя прийому товарiв в аптецi
В аптеку лiкарськi засоби поступають iз аптечних
складiв (баз), виробникiв лiкiв, iмпортерiв.
Станом на 01.01.2005 р. аптеки обслуговували 1181
аптечних складiв (баз) Деякi суб’єкти господарювання
(305) мають лiцензiї та роздрiбну та оптову реалiзацiю
лiкiв.
Аптека може приймати товарно-матерiальнi цiнностi:
на станцiї залiзної дороги;
воднiй пристанi (пiвдень України);
в аеропотрту (аптеки, якi мають лiцензiї на оптову
реалiзацiю);
на аптечному складi;
на хiмiко-фармацевтичному пiдприємствi;
безпосередньо в аптецi
Товар сопроводжує наступнi документи;
товарно-транспортна накладна;
податкова накладна;
копiя лiцензiї;
iдентифiкацiйний код платника податку;
сертифiкати шодо якостi виробника на кожний
препарат, кожну серiю;
в окремих випадках - сертифiкат аналiзу
незалежної лабораторiї.
5. Організація проведення
вхідногоконтролю якості лікарських
засобів в аптеках (роздрібна торгівля).
Уповноважена особа, її обов’язки.
Наказ № 436 передбачає два рiвнi контролю
лiкарських засобiв:
вхiдний контроль уповноваженою особою;
державний контроль територiальними iнспекцiями з
контролю якостi лiкарських засобiв.
Уповноважена особа - працівник з вищою
фармацевтичною освітою та стажем роботи не
менше двох років, на якого покладено
відповідальність за функціонування системи
забезпечення якості лікарських засобів в аптечному
закладі та надання дозволу на подальшу реалізацію
лікарських засобів.
При призначеннi уповноваженої особи необхiдно
робити запис в наказi по аптецi «Виконання обов’язкiв
за здiйснення вхiдного контролю якостi лiкарських
засобiв покласти на провiзора-аналiтика (або
зав.вiддiлом та iнш)» .
В наказi передбачити спецiалiста, на якого буде
поклладений вхiдний контроль лiкарських
засобiв при тимчасовiй вiдсутностi
уповноваженої особи. Для уповноваженої особи
повинна бути складена посадова iнструкцiя, в
якiй повиннi бути сформованi функцiональнi
обов’язки, права, взаємовiдносини,
вiдповiдальнiсть.
До компетенції уповноваженої особи
належить підготовка та оформлення висновку
щодо результатів вхідного контролю якості
серій лікарських засобів з відміткою про
передачу їх до реалізації.
Головними обов'язками уповноваженої особи є:
перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку, і
супровідних документів - накладних (з обов'язковим
зазначенням найменування, дозування, лікарської форми,
номера серії, кількості, назви виробника), сертифікатів якості
виробників, даних про реєстраційний статус лікарського засобу;
оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських
засобів;
ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта
господарської діяльності;
перевірка наявності в аптеці неякісних та
фальсифікованих серій лікарських засобів;
надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені
неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є
підозра щодо їх якості. Зупинення торгівлі такими
лікарськими засобами;
погодження внутрішнього порядку обігу лікарських засобів;
порядок проведення вхідного контролю якості лікарських
засобів, які надходять в аптеку:
До одержання письмового висновку
уповноваженої особи торгівля одержаними
лікарськими засобами забороняється!
Уповноважена особа перевіряє відповідність
одержаних лікарських засобів супровідним
документам щодо кількості, дозування, номерів серій,
термінів придатності, реєстраційного статусу,
найменування, лікарської форми, виробника. Кожна
серія лікарських засобів повинна супроводжуватися
сертифікатом щодо якості, що видається
виробником, завіреним печаткою останнього
постачальника.
Додатково повиннi супроводжуватись висновком щодо якостi, що
виданий лабораторією, підпорядкованою або уповноваженою
Державною інспекцією:
• субстанцiї, що використовуються в аптеках для виготовлення
парентеральних лiкарських форм i лiкiв, що застосовуються в очнiй
практицi (за всiма показниками);
• наркотичнi лiкарськi засоби, психотропнi речовини iпрекурсори, якi
належать до Перелiку ;
• лiкарськi зсоби, що використовуються для наркозу, у тому числi
iнгаляцiйного /за винятком кисню i закису азоту ;
• рентгеноконтраснi, в тому числi барiю сульфат (етiотраст для iн’єкцiй,
йодамiд 300, йодамiд 380, левовiст, магневiст, омнiпак, омнiскан,
сканлюкс, ультравiст 240, ультравiст 300, ультравiст 370, урографiн,
барiю сульфат);
• протитуберкульознi /у тому числi комбiнованi/, що мiстять
рифампiцин, iзонiазид, етамбутол, пiразинамiд (акт-3, акт-4, єкокс,
iзонiазид, iзонiазид-Дарниця, етамбутол, етамбутол-Дарниця,
етамбутолу-гiдрохлорид, етибi, зукокс, зукокс плюс, коксайд, комбутол,
майрин-п макокс, макокс плюс, макрозид, мiлi кокс, отофа, пi-кокс,
пiзина, пiразинамiд, пiразинамiд-Дарниця, рiфацин, римактазид
150/100, ринiзид форте, рифабутин, рифампiцин, рифампiцинДарниця, рифампiцин+iзонiазид+пiразинамiд, рифатар, рифацин,
рифiнакс, рукокс-4, р-цин, р-цинекс, тибiнiл, тубоцин, форекокс,
При роздрiбнiй реалiзацiї кожна серiя лiкарської
рослинної сировини «ангро» i в розфасованому виглядi
повинна проходити контроль за окремими
показниками АНД в лабораторiях, якi пiдпорядкованi
територiальним державним iнспекцiям.
Групова тара, зовнішня (вторинна) та внутрішня
(первинна) упаковки, маркування, листок-вкладка,
зовнішній вигляд без розкриття упаковки
перевіряються на цілісність, однорідність, наявність
пошкоджень, якість пакувальних матеріалів. При
потребі, якщо виникла підозра щодо якості, лікарські
засоби перевіряються з розкриттям упаковок
стосовно розмірів, форми, кольору, однорідності,
кількості одиниць в упаковці, наявності забруднень.
При
позитивному результаті вхідного контролю
уповноважена особа передає одержані серії
лікарських засобів в реалізацію.
При негативному результаті вповноважена особа
складає акт про виявлені дефекти, який є підставою
для повернення партії постачальнику. Копія акта
подається у територіальну інспекцію, яка після
проведення додаткової перевірки та вибіркового
лабораторного аналізу вживає заходів щодо
інформування інших аптек про виявлені неякісні або
фальсифіковані лікарські засоби та контролює дії
постачальника щодо їх знищення, утилізації або
повернення (у разі неякісних серій) виробнику.
У разі виникнення сумніву щодо якості лікарських
засобів при виконанні візуального контролю
вповноважена особа відбирає зразки сумнівних
лікарських засобів та направляє їх у територіальну
інспекцію для проходження лабораторних досліджень.
На час проведення таких досліджень, до остаточного
вирішення питання про їх якість, серія сумнівних
лікарських засобів перебуває у карантині, ізольовано
від інших лікарських засобів, з позначенням "Торгівля
заборонена до окремого розпорядження".
Уповноважена особа повинна мати окрему кiмнату,
набiр необхiдної нормативно-довiдникової лiтератури.
В неї повиннi зберiгатися копiї дiючих лiценiй
постачальникiв, розом з угодами про постачання з
пакетом усiх необхiдних документiв.
7. Органiзацiя зберiгання товарiв аптечного
асортимненту.
Кліматичні вимоги до режиму зберігання. Вимоги
включають наступні параметри: температуру, відносну
вологість повітря, повітряний обмін, газовий склад повітря і
освітленість.
Передбачені кілька режимів зберігання.
Кімнатна температура .......................................+ (18 ...20)
Прохолодна температура ..................................+ ( 12...15)
Холодильна камера
.....................................+ (4...0 )
Висока температура повітря ...............більше +20
Низька температура повітря ................нижче 0
Інші температурні умови обговорюються в інструкції
до лікарських засобів.
Відносна водлогість повітря (ВВП) – показник, який
характеризує степінь насиченості повітря водяними
парами і вимірюється у процентах %. Випаровування
води із товарів призводить до кількісних та якісних
втрат, в основному до природної втрати за рахунок
висушення та в’янення (засихання). Крім того,
підвищена вологість повітря сприяє винекненню
мікробіологічного псуття, корозії металічних
поверхонь.
Вибір оптимальної ВВП визначається передовсім
хімічним складом товарів, їх гігроскопічністю,
температурою зберігання і наявністю захисних
оболонок. Відносна вологість повітря в сухому
приміщенні не повинна перевищувати 60 %, а в
приміщенні з підвищеною вологою складає 65 %.
В приміщеннях зберігання лікарські засоби розміщуються
окремо:
- в суворій відповідності з токсикологічними групами: список А
(отруйні та наркотичні речовини); список Б (сильнодіючі
речовини) та загальний список.
Лікарські засоби списків А та Б повинні зберігатися згідно з
діючими наказами;
- у відповідності з фармакологічними групами;
- в залежності від способу вживання (внутрішнє, зовнішнє);
- лікарські засоби "ангро" відповідно з агрегатним станом
(рідкі окремо від сипучих, газоподібних і т.д.);
- у відповідності з фізико-хімічними властивостями
лікарських засобів і впливу різних факторів зовнішнього
середовища;
- з врахуванням установлених термінів придатності для
лікарських засобів;
- з врахуванням характеру різних лікарських форм.
Вироби медичного призначення слід зберігати окремо
за групами:
- гумові вироби;
- вироби з пластмас;
- перев'язочні засоби та допоміжні матеріали;
- вироби медичної техніки.
Всі лікарські засоби в залежності від фізичних та фізикохімічних властивостей, дії на них різноманітних факторів
зовнішнього середовища, розподіляються на такі:
- які вимагають захисту від світла;
- які вимагають захисту від дії вологи;
- які вимагають захисту від випаровування;
- які вимагають захисту від дії підвищеної температури;
- які вимагають захисту від пониженої температури;
- які вимагають захисту від дії газів, що містяться в
навколишньому середовищі;
- пахучі, барвні;
- дезинфікуючі засоби.
Особливості зберігання лікарських засобів та виробів
медичного призначення з
урахуванням їх термінів
придатності. Термін придатності визначається НТД.
Згідно з діючими вимогами термін придатності
вказується на упаковках для всіх лікарських засобів.
Якщо в НТД на лікарські засоби вказано "Препарат
контролюється щорічно" або "Активність
контролюється щорічно", на упаковці, крім
"Придатний до...", ставиться відповідний напис.
Окремі лікарські засоби нарівні з основним терміном
придатності мають додатковий. Лікарські засоби, які
мають додатковий термін придатності , після
закінчення основного, підлягають переконтролю в
конрольно-аналітичній лабо-раторії і, при
позитивному результаті аналізу, реалізуються згідно з
додатковим терміном придатності . Переконтролю
підлягають також препарати, в яких до закінчення
терміну придатності виявлені ознаки зовнішніх змін.
Імпортні препарати переконтролю не підлягають.
Терміни придатності лікарських засобів, виготовлених
в аптеці, наведені у відповідних документах. В місцях
зберігання лікарських засобів для вчасної їх реалізації
вони розташовуються з врахуванням залишкового
терміну придатності.
Забороняється реалiзовувати з аптеки лiки з протермiнованим
сроком придатностi.
Для виготовлених в аптецi лiкарських встановленi термiни
зберiгання:
воднi розчини, що вмiщують бензилпенiцилiн, глюкозу - 1
очнi краплi, слизи - 2
емульсiї, сусаензiї - 3
iншi лiкформи - 10 днiв
Розчини пiд обкатку - 2
8. Обов”зковий мінімальний асортимент лікарчських засобів
для аптеки
Аптека повинна мати обов’язковий асортимент лiкарських
засобiв.Ця норма регламентується наказом МОЗ України 25.11.2004
N 569, яким затверджений обов'язковий мiнiмальний асортимент
для аптек
Обов'язковий мiнiмальний асортимент лiкарських засобiв для
аптек
№ з/п
Назва
№ з/п
Назва
№ з/п
Назва
1
Аденозинтрифосфор
на кислота
37
Інозин
73
Платифілін
2
Алохол *
38
Інгаліпт *
74
Полівітаміни *
3
Алтея *
39
Кальцію хлорид
75
Преднізолон
4
Комбінація
гідроксидів
алюмінію та магнію
*
40
Каптоприл
76
Прокаїн
5
Амброксол
41
Клотримазол
77
Пропранолол
6
Аміаку розчин *
42
Комбінація з етиловим
ефіром альфа-бромізовалеріанової кислоти *
78
Протигемороїдальні
свічки *
7
Аміодарон
43
Кофеїн-бензоат натрію
79
Раунатин *
8
Ампіцилін
44
Левамізол
80
Регідрон *
9
Аскорбінова кислота
45
Лідокаїн
81
Розчин йоду *
10
Аспаркам *
46
Лінімент бальзамічний за
Вишневським *
82
Сальбутамол
11
Атенолол
47
Лоперамід
83
Сена *
9. Оформлення вiдпуску товарно-матерiальних
цiнностей вiддiлам аптеки, дрiбнороздрiбнiй мережi
,ЛПУ
З вiддiлу запасiв в iншi вiддiли аптеки, ЛПУ та iншим
органiзацiя i устновам, также в прикрiплену сiтку товар
вiдпускається за накладною-вимогою АП-16. В накладнiй
вказується дата , № доручення. В накладних-вимогах назву ядiв,
наркотичних речовин, спирту етилового вказується латинскою
мовою. Крiм цього, накладнi вимоги на яди,наркотики та спирт
повиннi виписуватися на окремих бланках. Вони повиннi мати
штамп ЛПУ, печатку i пiдпис керiвника установи або його зама.
В емх обов’язково повинноо бути вказано назва вiддiлення,
концентрацiя спирту, призначення лiкiв.
На окремих бланках виписуються также лiки для
новонароджених з вiдповiдним надписом «Для
новонараджених».
Накладнi для ЛПУ в 3- х екземплярах, 1 з товарним
звiтом передається в бухгалтнрiю, другий покупцю для
оплати, третiй - отримувачу товару. На медикаментi, що
пiдлягаютьпредметно-кiлькiсному облiку - в 4-х,
останнiй залишається - в матерiально вiдповiдальної
особи, що вiдпустила.
10. Органiзацiя лабораторно-фасувальних робiт i їх
документальне оформлення
Лабораторнi роботи включають: виготовлення
концентратiв для подальшого використання при
виготовленнi лiкiв з метою прискорення процесу
виготовлення напiвфабрикатiв, складовою частиною
складної лiкарської форми, яку готують теж для
прискорення виготовлення i вiдпуску лiкiв.
У вiддiлi запасiв проводяться також фасувальнi роботи розфасовуються виготовленi внутрiаптечнi заготовки та iншi
лiкарськi засоби i аптечного асортименту. Лабораторнi роботи
проводить провiзор, розфасовує - фасувальник.
Документальне оформлення (облiк) лабораторно-фасувальних
робiт ведется в «Журналi облiку лабораторних i фасувальних
робiт» АП-11. Журнал має бути прономерований,
прошнурований, скрiплений печаткою i пiдписом. За правильне
оформлення документацiї по облiку лабораторних i фасувальних
робiт несе вiдповiдальнiсть провiзор вiддiлу запасiв. В Журналi
лабораторнi роботи записуються окремо вид фасувальних робіт.
В Журналi вiдображаються виданi в роботу товари i сировина i
виготовлена, розфасована i здана продукуцiя - перевiд в товар готовi лiки.
Журнал складається з наступних граф: № серiї , дата,
найменовання товару (сировина), од.вимiру, сума за
роздрiбною цiною, назва готовой продукцiї, є графа ,
яка вiдображає тарифи виготовлення лiкформ.В
Журналi вказуються дооцiнки i уцiнки на - якщо сума
по роздрiбнiй цiнi виданих в роботу товарiв (сировина, посуда) разом з тарифами для виготовлення i
вiдпуску нижче вартостi го-тового продукту виникає
дооцiнка. Якщо навпаки - уцiнка. Дооцiнка i уцiнка
мо-же виникти при закругленнi цiн.
На пiдставi даних Журналу в кiнцi кожного мiсяця
пiдраховується пiдсумковi суми i кладається довiдка
окремою строкою.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа