close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2015 РІК
Львів - 2015
2
ЗМІСТ
Вступ
1.
Аналіз економічного та соціального розвитку області за
попередній період
1.1. Оцінка економічного та соціального розвитку області у
2013-2014 роках в контексті виконання основних завдань
Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Львівської області на 2014 рік, реалізації обласних програм та
загальнодержавного розвитку
1.2. Головні проблеми соціально-економічного розвитку області
4
5
5
55
2.
Цілі, пріоритети та основні макропоказники соціальноекономічного розвитку Львівської області у 2015 році
61
3.
Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і
соціальної сфери та досягнення поставлених цілей
64
4.
Фінанси
4.1. Податково-бюджетна політика.
4.2. Фінансово-господарська діяльність
66
66
67
5.
Ринкові перетворення
5.1. Розвиток підприємництва
5.2. Розвиток внутрішньої торгівлі та послуг
5.3. Цінова і тарифна політика
68
68
68
70
6.
Механізми регулювання
6.1. Інвестиційна діяльність
6.2. Обласні програми з вирішення головних проблем розвитку
соціально-економічної сфери області у 2015 році
71
71
72
7.
Розвиток реального сектору економіки.
7.1. Паливно-енергетичний комплекс
7.2. Промисловий комплекс
7.3. Агропромисловий комплекс
7.4. Розвиток дорожнього господарства, транспорту та зв'язку
7.5. Будівельна діяльність
73
73
74
77
78
80
8.
Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародної
співпраці
82
9.
Соціальна сфера
9.1. Ринок праці та зайнятість населення
9.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
9.3. Соціальний захист
84
84
85
85
3
10.
9.4. Сімейна та молодіжна політика
9.5. Захист прав дітей
9.6. Житлово-комунальне господарство
9.7. Енергоощадність та енергоефективність у соціальній та
бюджетній сферах
87
89
90
91
Гуманітарна сфера
10.1. Охорона здоров’я
10.2. Освіта
10.3. Культура та збереження історико-культурної спадщини
10.4. Фізична культура та спорт
10.5. Туристична та рекреаційно-курортна сфера
93
93
94
94
96
97
Природокористування та охорона довкілля
99
12. Основні завдання та напрямки розвитку малих міст
101
11.
Додатки:
1. Основні показники економічного та соціального
розвитку області.
2. Організаційні заходи щодо забезпечення виконання
завдань Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Львівської області на 2015 рік.
3. Перелік і структура комплексних програм за
головними напрямами діяльності соціально-економічного
та культурного розвитку Львівської області, які
передбачається фінансувати в 2015 році.
4. Програма
капітального
будівництва
об’єктів
соціально-культурного
та
житлово-комунального
призначення за рахунок коштів бюджету розвитку
обласного бюджету на 2015 рік.
5. Перелік першочергових природоохоронних заходів,
для фінансування яких необхідно залучити кошти
обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища у складі обласного бюджету у 2015 році.
4
ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської
області на 2015 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економічного
розвитку, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації за
участі галузевих департаментів, управлінь облдержадміністрації, профільних
комісій Львівської обласної ради, територіальних структурних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій та
виконкомів міських рад міст обласного значення на виконання розпорядження
голови облдержадміністрації від 28.08.2014 № 428/0/5-14 "Про розроблення проекту
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на
2015 рік".
Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України" та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621
"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету".
-
Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020";
проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року.
Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
Львівської області на 2015 рік, визначає заходи та завдання для розвитку галузі
(сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і
заходам обласних цільових програм.
У Програмі враховані основні напрями розвитку, показники та заходи
програм економічного і соціального розвитку на 2015 рік 9 міст обласного значення
та 20 районів.
В сучасних умовах першочергового значення набуває необхідність здійснення
заходів з оборони, забезпечення соціальних стандартів, реалізація заходів з
енергозбереження та пошук позабюджетних джерел економічного зростання
регіону. Крім того, актуальною проблемою області є незадовільний стан
транспортної інфраструктури, зокрема автомобільних доріг, вирішення якої надасть
додаткові економічні стимули та покращить якість життя населення регіону.
Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської
області на 2015 рік повинно забезпечити активізацію економічної діяльності,
сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих
проблем, використанню внутрішніх і зовнішніх можливостей області та її територій.
5
РОЗДІЛ І. АНАЛІ3 ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД
1.1. Оцінка економічного та соціального розвитку області у
2013 - 2014 роках у контексті виконання основних завдань Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області
на 2014 рік, реалізації обласних програм та загальнодержавного
розвитку
Реальний сектор економіки
Промисловий комплекс
Промисловий комплекс області формує п’яту частину валового регіонального
продукту регіону, за обсягом реалізації промислової продукції серед регіонів
України область перебуває у чільній десятці, а наявний технічний потенціал
спроможний забезпечувати позитивну динаміку обсягів виробництва широкого
асортименту промислової продукції.
У 2014 році структурно промисловий комплекс докорінно не змінився,
найбільшою структурною часткою залишилася переробна промисловість, а
головними її галузями є харчова, виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність, машинобудування та виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
За підсумками 2014 року очікується реалізувати промислової продукції на
31,4 млрд грн або на 1,9% більше ніж у 2013 році.
Динаміка
обсягів реалізації промислової продукції, млрд грн
6
Динаміка обсягів реалізації продукції
у структуріпромисловоговиробництваЛьвівщиниза 2012-2014 рр., %
2012р.
2013р.
2014р.
очік.
100,0
100,0
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
4,5
4,7
4,6
Переробна промисловість
80,6
80,3
75,6
37,4
36,8
33,4
2,5
3,0
3,4
9,3
-
9,3
-
9,4
-
7,4
3,5
3,0
*
1,7
1,9
5,5
9,5
1,9
4,3
3,2
9,0
10,7
8,9
3,8
14,9
15,0
19,8
Назва галузей
Промисловість
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічна діяльність
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устаткування
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устатковання
Постачання електроенергії,
кондиційованого повітря
газу,
пари
та
* - галузь введена в статистичну звітність з 2013 року.
Структура промисловості області характеризується невисокою часткою
продукції кінцевого виробництва, на інвестиційну продукцію припадає майже 12%.
Упродовж 2014 року промислові підприємства працювали над пошуком
ринків постачання сировинних ресурсів та збуту готової промислової продукції,
покращенням свого фінансового стану, заходами інноваційного розвитку,
створенням нових робочих місць, збереженням інвестиційної привабливості
комплексу.
7
Динаміка
темпівпромисловоговиробництвазаосновнимивидамидіяльності
Львівщиниза 2012-2014 рр., %
2012р.
2013р.
2014р.
очік.
1,4
1,1
-3,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
-14,4
1,5
2,2
Переробна промисловість
-3,8
1,3
-3,1
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічна діяльність
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
8,6
1,4
-3,5
9,3
5,4
5,4
4,7
-0,8
-9,0
-
-
-
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
-1,6
-8,9
-11,7
*
19,9
-14,8
-5,6
-10,8
-1,7
-4,6
3,1
-0,7
-0,9
-10,3
Назва галузей
Промисловість
з неї
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої -8,2
неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво, виробництво готових -10,6
металевих виробів, крім машин і устаткування
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і -10,5
устатковання
Постачання електроенергії,
кондиційованого повітря
газу,
пари
та
34,1
* - Галузь введена в статистичну звітність з 2013 року.
Однак, у підсумку змінити ситуацію на краще більшості промислових
підприємств галузей переробної промисловості не вдалося, що за попередніми
даними призвело до зменшення обсягів виробництва на 3,1%.
Фактично заходи Програми соціально-економічного розвитку області в
частині промислового виробництва у 2014 році не реалізовано. Основними
причинами спаду обсягів виробництва є неритмічна робота ряду промислових
підприємству у зв’язку з:
- невиконанням контрактів на реалізацію готової продукції та закупівлю
сировини з суб'єктами Російської Федерації;
- втратою розгалуженої мережі представництв, які працювали у АР Крим та
на сході країни;
- зменшенням обсягів поставок готової продукції у східні області країни та АР
Крим;
8
- коливаннями валютного курсу, що призводить до збільшення кредитного
портфеля підприємств та зменшення валютної виручки;
- зниженням купівельної спроможності населення.
Водночас вживався ряд заходів для створення сприятливих умов для
розміщення на території області нових підприємств, створення нових робочих місць,
а саме: проводилася робота щодо реалізації проектів концепцій створення
Новороздільського та Яворівського індустріальних парків. Тривала робота щодо
пошуку можливих компаній-резидентів (учасників, інвесторів), залучення коштів
для побудови внутрішньої інженерно-технічної інфраструктури та підвищення
організаційної спроможності Центрів Регіонального Розвитку (м.Яворів, м.Новий
Розділ).
Агропромисловий комплекс
Агропромисловий комплекс області серед інших регіонів України займає
провідне місце за обсягами виробництва.
У 2014 році 66% валового виробництва сільськогосподарської продукції
зосереджувалося в господарствах населення, 34% - у сільськогосподарських
підприємствах (у 2013 році - 33 %).
Основу
сільськогосподарського
виробництва
області
складають
1029 фермерських господарств, 417 сільськогосподарських підприємств та понад
301 тис. індивідуальних підсобних господарств.
У 2014 році (за попередніми даними) всіма категоріями господарств
забезпечено виконання програмних завдань. Зокрема, валова продукція сільського
господарства (у постійних цінах 2010 року) зросла на 5,7% у порівнянні з 2013
роком. Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції у вартісному
виразі становить 9,3 млрд. грн. У сільськогосподарських підприємствах обсяг
валового виробництва продукції зріс на 10,1%, а в господарствах населення - на
3,5 %.
У 2014 році зросло валове виробництво продукції рослинництва на 10,7 %,
проте тваринництва зменшилося на 1,4 %.
Динаміка темпів зростання (зменшення)
обсягів валового виробництва сільськогосподарської продукції, у %
9
Розвиток галузі рослинництва у 2014 році забезпечувався за рахунок
збільшення посівних площ сільськогосподарських культур на 0,8 %, у тому числі під
зернові культури на 0,2 %, під технічні на 8,1 %. Проведено закладку нових
насаджень плодових і ягідних культур на площі 592 га.
Впровадження інноваційних та прогресивних технологій в аграрне
виробництво забезпечило зростання врожайності основних сільськогосподарських
культур, обсягів їх виробництва та продуктивності тваринництва.
У 2014 році зібрано 1,4 млн тонн зерна (найбільше за роки незалежності
України), 0,8 млн.тонн цукрових буряків, 1,7 млн тонн картоплі, 0,5 млн тонн
овочів, 0,1 млн тонн плодів і ягід. Досягнуто збільшення обсягів виробництва до
попереднього року за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських
культур: зернових на 19%, цукрових буряків на 23%, картоплі на 8%, овочів на 4,8%,
плодів і ягід на 2,6 %.
Виробництво картоплі, овочів, цукру, м'яса птиці у повному обсязі забезпечує
потребу регіону відповідно до фізіологічних норм споживання населенням.
Позитивну динаміку демонструє галузь свинарства – темпи зростання
поголів'я до попереднього року становили 4,8%. Набуває розвитку дрібне
тваринництво, чисельність поголів'я овець і кіз за останні чотири роки збільшилася
на 40%.
Водночас поголів’я ВРХ продовжує зменшуватися. На даний час утримується
230 тис. гол. ВРХ, з яких 140 тис. гол. корів, 350 тис. гол. свиней, 35 тис. гол. овець і
кіз, 8,8 млн. гол. птиці всіх видів.
У 2014 році за попередніми даними вироблено 176,6 тис. тонн м’яса (у живій
вазі), що на 6,2 % менше, ніж у 2013 році, молока – 601,1 тис. тонн, що на 3,0 %
менше та яєць – 519,3 млн. штук, що на 2,2 % менше.
10
Обсяги
виробництва продукції тваринництва
Розвиток сільського господарства у 2014 році забезпечувався за рахунок
проведення реконструкції 5-ти тваринницьких приміщень. У минулому році введено
в дію реконструйовані приміщення для утримання 30 тис. гол. свиней у ТзОВ
«Галичина-Захід» Стрийського району, 250 голів ВРХ у ФГ «Межиріччя»
Жидачівського району, 200 гол. корів у СТзОВ «Прогрес» Бродівського району, 24,0
тис. голів свиней у ТзОВ «Барком» (2 приміщення) у Золочівському районі.
У Мостиському районі введено в дію елеваторний комплекс на 104,4
тис. тонн одночасного зберігання зерна та закладено капсулу під будівництво
комбікормового заводу.
Розпочато роботи по будівництву та реконструкції тваринницьких приміщень
у ФГ «Пчани - Денькович» Жидачівського району (150 голів корів), СТзОВ
«Підгірці» Бродівського району (100 гол. корів), ННВЦ «Комарнівський»
Городоцького району (200 гол. корів), ТзОВ «Барком» Радехівського району
(100 гол. корів), ТзОВ «Данута» Миколаївського району (100 тис. гол. птиці курейнесучок).
У сільське господарство області залучено 42,4 млн. дол. США іноземних
інвестицій, освоєно 140 млн грн капітальних інвестицій. Реалізуються інвестиційні
проекти із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій: ТзОВ «Галіція Грінері»
(будівництво тепличного комплексу), ТБ «Сад» (закладка багаторічних насаджень),
СВК «Добротворець»
(молокопереробний
цех),
СТзОВ «Прогрес
плюс»
(будівництво елеватора).
В області створено 59 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з
яких 53 обслуговуючі та 6 - виробничі.
Вживаються заходи щодо забезпечення доступу товаровиробників до ринків
збуту. Функціонують 117 ринків, проведено 1850 продовольчих ярмарків.
В області ефективно працює оптовий ринок ТзОВ «Шувар», на якому
впроваджуються нові послуги для продавців та споживачів продукції. Зокрема, у
2014 році реалізовано проект дистанційного продажу через систему Інтернет.
Запроваджено попереднє замовлення торгових місць на пільгових умовах, що дає
можливість уникнути посередників та росту цін на сільськогосподарську продукцію.
11
У 2014 році інноваційні заходи, спрямовані на підвищення технічного рівня
виробництва та випуску нової продукції, здійснювали підприємства:
- ТзОВ «Яблуневий дар» - встановлення лінії з переробки моркви та
виробництва морквяного соку та пюре;
- ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» - технічне
переоснащення холодильного обладнання для зберігання масла вершкового
(3 холодильні камери);
- ТзОВ «Радехівський цукровий завод» - будівництво складу безтарного
зберігання цукру, модернізація виробничих потужностей для покращення
технологічного процесу виробництва цукру, енергозбереження та покращення
якості продукції;
- ПП «Оліяр» - введення в експлуатацію лінії з переробки насіння сої та
ріпаку.
Реалізовувалася
Комплексна
програма
підтримки
та
розвитку
агропромислового комплексу Львівської області на 2013 - 2015 роки. З обласного
бюджету на виконання програми у 2014 році виділено 7,0 млн грн, у тому числі із
загального фонду 4,7 млн грн, спеціального фонду - 2,3 млн грн, профінансовано 3,6
млн грн. Кошти в основному спрямовувалися на розвиток галузі тваринництва,
зокрема для надання дотації особистим селянським господарствам та малим
підприємствам, які утримують від 4 до 30 корів. Крім цього, проводилася робота
щодо визначення господарств населення, на базі яких будуть створені малі сімейні
ферми з подальшим їх об’єднанням у кооперативи. Програмою також передбачено
заходи щодо покращення якості та підвищення родючості ґрунтів.
Дієвою підтримкою молочних виробників області стане підписаний у 2014
році Меморандум про взаєморозуміння між облдержадміністрацією та Об’єднанням
співробітництва міжнародного розвитку уряду Канади щодо реалізації протягом
семи років проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні». Проект спрямовано на
надання різного виду допомоги в першу чергу кооперативним формам
господарювання.
Заходи з підтримки аграріїв реалізуються через інші міжнародні проекти, які
здійснюють діяльність у Львівській області – швейцарсько-український проект
«Розвиток органічного ринку в Україні», проект «Управління двома ланцюгами
доданої вартості сільськогосподарської продукції» (Данія).
За сприяння аграрних наукових установ області започатковано розробку
типових бізнес-планів, які пропонуються безробітним через територіальні центри
зайнятості. Протягом 2012 - 2014 років зареєстровано 285 фізичних осібпідприємців у сфері агарного бізнесу.
Паливно-енергетичний комплекс
Промисловим видобутком вугілля в області займається 8 шахт, в т. ч. 7 шахт
ДП «Львіввугілля» та ПАТ «Шахта «Надія», переробкою та збагаченням вугілля –
ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Основною тенденцією роботи вугільної галузі у 2014 році було збільшення
видобутку вугілля.
У 2013 році виробництво товарного вугілля складало 875,8 тис. тонн.
За розрахунками очікується виробництво товарного вугілля у 2014 році в
обсязі 1077,4 тис. тонн (123% до 2013 року).
12
Збільшення виробництва товарного вугілля у 2014 році порівняно з
2013 роком очікується за рахунок реалізації наступних заходів:

введення в дію нових лав на шахтах ДП «Львіввугілля»;

реалізації інвестиційних проектів на шахтах ДП «Львіввугілля» –
«Червоноградська», «Степова», «Лісова»;

видобутку вугілля з пласта «Сокальський», якого при зольності до 25%
можна без збагачення постачати споживачам.
У 2013 році видобуток нафти складав 117,6 тис. тонн.
За очікуваними розрахунками буде видобуто нафти у 2014 році в обсязі 126,5
тис. тонн (102,2% до 2013 року).
Збільшення видобутку нафти у 2014 році порівняно з 2013 роком очікується
за рахунок наступних заходів:
- інтенсивна підготовка родовищ до промислової розробки з метою отримання
приросту запасів нафти;
- впровадження нових прогресивних технологій, зокрема буріння похилоспрямованих свердловин підприємствами нафтовидобувної галузі;
- застосування сучасних технічних методів, у т. ч. поточних та капітальних
ремонтів діючих нафтовидобувних свердловин для інтенсифікації нафтовіддачі
пластів;
- ініціювання збільшення обсягів фінансування як з державного бюджету
України, так і за кошти інвесторів з метою підготовки родовищ до промислової
розробки та збільшення видобутку нафти.
У 2014 році розпочато будівництво розвідувальної свердловини та
впроваджено новий більш енергоефективний компресор на ВКС-1.
Виробництво електричної енергії в області забезпечують: Добротвірська
теплова електростанція (ТЕС) ПАТ "ДТЕК Західенерго", блок-станції: ТЕЦ-1 ЛМКП
„Львівтеплоенерго”. Добротвірська ТЕС, перебуваючи в об’єднаній енергосистемі
України (ОЕС), виробляє електроенергію відповідно до єдиного балансу
електроенергії.
У
2014р.
очікуване
виробництво
електричної
енергії
складе
2041,9 млн. кВт. год.:
- на Добротвірській ТЕС - 1919 млн кВт. год., (95,8% до 2013 року, у зв’язку з
реконструкцією енергоблоку ст. 8 ДТЕС та зменшенням експортних поставок);
- блок - станціями - 122,9 млн. кВт. год.(81,7% до 2013 року).
Постачання електроенергії для потреб споживачів в області здійснюють
ПАТ „Львівобленерго”, ТзОВ„Енергія - Новий Розділ”, ТзОВ “НВП Енергія Новояворівськ”.
У 2014 році очікувана потреба в споживанні електроенергії 4789,7млн кВт год.
Витрати на капітальний ремонт обладнання та мереж по електроенергетичних
підприємствах зросли у порівнянні з 2013 роком в середньому на 15%.
Оплата за електроенергію споживачами за 2014 рік становила 100%, як і
рівень розрахунків з Енергоринком.
У 2014 році на родовищах області очікується видобути 632,4 млн
м3природного газу, що на 85 млн м3 менше, ніж у 2013 році.
13
Видобуток ведеться, в основному, на низькопродуктивних родовищах з
щорічним природним спадом обсягів видобутку на 5%, що пов’язане з тривалою їх
розробкою, тому зусилля газодобувних організацій спрямовуються у першу чергу на
стабілізацію обсягів газовидобутку.
АТ «Львівгаз»
У Львівській області газифіковано природним газом 42 міста, 32 селища
міського типу, 1354 сільських населених пунктів, 8897 промислових підприємств та
об’єктів комунально–побутового призначення, 1611 бюджетних установ і
організацій, 773913 житлових квартир (будинків). Рівень газифікації області складає
74,07%.
За 10 місяців 2014 року згідно інвестиційної програми забезпечено виконання
робіт з капітального ремонту газового господарства на суму 12,6 млн грн, зокрема
виконано:
- капітальний ремонт газопроводів (реконструкція, заміна): 52 об’єкти
загальною довжиною 16,8 км;
- капітальний ремонт та заміна обладнання газорозподільчих (ГРП) та
шофорозподільчих пунктів (ШРП) - 24 шт.;
- заміна засувок на лінійній частині газопроводів - 8 шт.;
- капремонт засобів електрохімічного захисту (ЕХЗ) – 13 шт.
ГПУ «Полтавагазвидобування»
На
території
Львівської
області,
Львівським
відділенням
ГПУ “Полтавагазвидобування” проводиться геологічне вивчення перспективних
площ, дослідно-промислова та промислова розробка родовищ вуглеводнів в межах
35 ліцензійних ділянок.
За 10 місяців 2014 рокуз 32 родовищ, що розробляються в межах Львівської
області, видобуто 514,4 млн м3 природного газу. В експлуатацію введено 7 нових
свердловин, з яких додатково отримано видобуток газу в обсязі 28,3 млн м3 газу.
За рахунок пошуково-розвідувального буріння відкрито нові поклади
вуглеводнів в межах Дубаневицького та Південно-Грабинського родовищ,
прирощено запаси газу в обсязі 91 млн м3.
УМГ «Львівтрансгаз»
Основні завдання газотранспортного напряму у нафтогазовій промисловості
України спрямовані на забезпечення надійного транспортування природного газу до
споживачів України та транзит газу на експорт.
Транспортна інфраструктура
В області функціонує розгалужена транспортна інфраструктура. Щільність
автомобільних та залізничних шляхів Львівщини є найвищою серед областей
України. На жаль, стан більшості автомобільних доріг загального користування
області не відповідає належним техніко-експлуатаційним показникам. Лише
автомагістралі Київ – Чоп, Львів – Рава – Руська, Львів – Шегині, Львів – Краковець,
які були відремонтовані в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро2012, відповідають задовільним умовам руху автотранспорту.
Загальна протяжність мережі автомобільних доріг складає 18202,7 км, у тому
числі загального користування – 8372,7 км, комунальної власності – 9830 км. За цим
показником область займає третє місце в Україні.
14
Впродовж звітного року галузь працює в режимі вкрай
обмеженого
фінансування розвитку дорожньої інфраструктури. У 2014 році наявні обсяги
фінансування з державного бюджету не забезпечують не тільки нормативної, але й
мінімальної потреби у проведенні робіт з ремонтів та утримання мережі доріг
загального користування.
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 169 передбачалося
виділення 146,17 млн грн на поточні середні ремонти найбільш проблемних ділянок
автомобільних доріг державного значення, які втратили несучу здатність. Згідно з
цією постановою фінансування не проводилося. Підрядні організації виконують
заплановані роботи власними ресурсами в борг, сума виконаних робіт становить
18,5 млн грн. Відсутнє фінансування з державного бюджету щодо погашення
кредиторської заборгованості за виконані роботи у попередні роки на суму 397,1
млн грн.
Вибірково поточним ремонтом відремонтовано ділянки автомобільних доріг
загальною вартістю 30,5 млн грн. На автомобільних дорогах загального
користування ліквідовано 185 тис. м² ямковості.
Відповідно до щорічної Програми фінансування робіт з будівництва,
реконструкції та ремонтів доріг за рахунок спеціального фонду коштів обласного
бюджету з передбачених на 2014 рік 55,8 млн грн. Службою автомобільних доріг
використано на ці цілі понад 25,5 млн. грн.
Основною причиною невиконання запланованих обсягів робіт є відсутність у
підрядних організацій обігових коштів, що спричинено значними обсягами
заборгованості з державного бюджету за виконані в попередні роки роботи,
непроведенням належних розрахунків і авансових платежів органами
держказначейства.
Фактично цілі програми соціально-економічного розвитку області в частині
дорожнього господарства у 2014 році не досягнуто, а саме, дороги міжобласного
сполучення не приведено до задовільного експлуатаційного стану, заплановані
об’єкти доріг загального користування місцевого значення не відремонтовано в
повному обсязі.
Роботи з будівництва, ремонту та експлуатації доріг комунальної власності
проводяться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Сума фінансових
ресурсів, враховуючи залишки попередніх років, складає 207,4 млн грн, роботи
ведуться на 1842 об’єктах вулиць і доріг комунальної власності практично в усіх
населених пунктах області. Органами місцевого самоврядування виконано робіт на
дорогах і вулицях комунальної власності на 57% від запланованих обсягів
фінансування.
Автомобільний транспорт
Попит в автобусних пасажирських перевезеннях на приміських та міжміських
автобусних маршрутах загального користування забезпечували 80 перевізників, які
обслуговували 717 автобусних маршрутів загального користування, в тому числі 334
міжміських та 383 приміських маршрутів.
У Львівській області нараховується 1927 населених пунктів, у тому числі 78
міст і селищ міського типу та 1849 сільських населених пунктів. Всі міста і селища
міського типу забезпечені автобусним сполученням. З 1849 сільських населених
пунктів 1806 охоплено автобусним сполученням, що становить 97,7% всіх сіл
області з населенням більше 10 осіб.
15
З метою оптимізації маршрутної мережі пасажирських перевезень розроблена
Концепція розвитку маршрутної мережі пасажирських автобусних перевезень у
Львівській області. Впровадження Концепції дасть змогу вдосконалити організацію
руху пасажирського транспорту області й організацію пасажирських перевезень на
основі сучасних засобів комп’ютерної техніки, зв’язку, супутникової навігації та
програмних систем автоматизованого проектування й управління, у тому числі
створити належні умови для стабільного та пріоритетного розвитку і
функціонування сфери пасажирського транспорту області, забезпечити
переоснащення пасажирського транспорту області сучасними транспортними
засобами. У 2015 році буле розроблено Програму оптимізації маршрутної мережі.
З 2013 року обсяги вантажних перевезень усіма видами транспорту значно
зменшились, особливо автомобільним транспортом, який у 2014 році перевіз на
13,8% вантажів менше, ніж у 2013 році.
Відбувається щорічне скорочення обсягів пасажирських перевезень усіма
видами транспорту. Основні причини – зменшення чисельності населення та
подорожчання вартості проїзду.
Залізничний транспорт
Львівська залізниця продовжує працювати над реалізацією комплексної
програми оновлення залізничного рухомого складу України на 2008 - 2020 роки у
напрямку оновлення локомотивного парку вантажних і пасажирських вагонів,
дизель- і електропоїздів з підвищенням їх комфортності і сервісного обслуговування
та програми розвитку транспортних коридорів і комплексної програми утвердження
України як транзитної держави у напрямку залучення транзитних вантажів,
удосконалення технологій перевезень.
На сьогоднішній день 77% електропоїздів і 92 % дизель-поїздів на Львівській
залізниці відпрацювали призначений виробником нормативний термін служби. У
2013 - 2014 роках кошти з державного бюджету на придбання рухомого складу не
виділялись. Очікується зменшення перевезень вантажів та пасажирів у 2014 році
порівняно з 2013 роком.
Укрзалізницею у 2004 році укладена Кредитна Угода з Європейським Банком
реконструкції і розвитку, частина коштів по якій виділяються для оплати за
консультаційні послуги і проектування (транш А – 2,8 млн дол. США) та
будівництва нового двоколійного Бескидського тунелю (транш В – 40 млн дол.
США). Станом на 15.01.2015 прокладено 641 м тунелю.
Залізничним транспортом у 2014 році очікується відправлення 3,1 млн т
вантажів, що на 3,2 % менше ніж у 2013 році. Планується перевезти у 2014 році 29,4
млн. пасажирів, що на 3,4 % менше 2013 року.
Авіаційний транспорт
ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького":
Актуальність розвитку ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила
Галицького" визначена Законом України "Про генеральну схему планування
території України", а також Державною цільовою програмою розвитку стратегічних
аеропортів України, схвалену розпорядженням Кабміну від 05.03.2008 р. №506-р,
якими аеропорт м. Львова визначений регіональним державним стратегічним
аеропортом.
Стратегія економічного розвитку ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені
Данила Галицького" передбачає поступове нарощення пасажиропотоків і
вантажовідправлення за рахунок його реконструкції. В основу Концепції розвитку
16
“Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького" покладено завдання
перетворення аеропорту в міжнародний регіональний транспортний вузловий
аеропорт трансконтинентального значення.
У 2014 році очікується на 1% зменшення перевезення пасажирів авіаційним
транспортом через загальне зменшення кількості авіарейсів. Водночас,
відкриваються нові авіарейси, зокрема компанією «Meridianafly» започатковано
новий рейс Львів - Неаполь.
Зв’язок
Підприємствами пошти та зв’язку Львівської області за січень–листопад 2014
року реалізовано послуг на 1818,5 млн грн, у тому числі населенню – на
1264,6 млн грн (69,5% від загального обсягу). Основну частку обсягу реалізованих
послуг склали послуги мобільного і телефонного зв’язку (55,6% і 16,7% відповідно).
Порівняно з відповідним періодом 2013 року обсяг реалізованих послуг пошти та
зв’язку збільшився на 10,7%.
ЛФ ПАТ “Укртелеком”
Послуги місцевого телефонного зв’язку на території Львівської області
надаються за допомогою 709 міських та сільських АТС ПАТ «Укртелеком»,
невпинно зростає частка цифрових АТС, здатних надати весь необхідний комплекс
послуг зв’язку на рівні сучасних вимог. На 124 АТС впроваджено вузли мереж
передавання даних АDSL. Всі центральні АТС районів Львівської області та міст
обласного підпорядкування – сучасні цифрові АТС. Це дозволяє корпоративним
абонентам скористатися послугами ISDN PRI для підключення відомчих
міні - АТС.
Для забезпечення широкого доступу до мережі Інтернету проведено роботи
по розширенню майданчиків мережі широкосмугового доступу (далі - ШСД)
Львівської філії ПАТ «Укртелеком» за технологією ADSL2+.
З метою реорганізації районних вузлів зв’язку шляхом їх укрупнення і
створення міжрайонних вузлових центрів, побудованих за принципом
функціональної доцільності розпочато реалізацію Програми оптимізації мережі
поштового зв’язку, що включає проведення широкомасштабного комплексу робіт,
спрямованих на підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості надання
послуг та скорочення непродуктивних витрат.
Львівська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
За 2014 рік Львівською дирекцією надано послуг на суму 184,2 млн грн, що
становить 100,3% виконання плану. Діяльність підприємства забезпечувало 3455
штатних працівників.
Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.
Львівською філією КРРТ у 2014 році отримано доходів на 20,5 млн. грн. З
метою визначення зони охоплення цифровим телевізійним мовленням, проведено
аналіз покриття території області, який показав охоплення регіону стійким сигналом
на рівні до 50% території та до 60% населення.
Виконання плану робіт за 2014 рік:
- планово-профілактичні роботи виконано згідно з планом-графіком;
- введено в дію передавач ТРК «Шансон» у м. Львові на частоті 107,2 МГц, у
м. Стрий на частоті 90,9 МГц;
- введено в дію передавач ТзОВ «Прес.тайм.ком.юа» у м. Львові на частоті
107,2 МГц.
17
Будівельна діяльність
У 2013 році спостерігалася тенденція щодо значного сповільнення темпів
спаду обсягів будівельних робіт.
Підприємства Львівщини у 2014 році виконали будівельних робіт на
2358,1 млн грн. Індекс будівельної продукції у 2014 році порівняно з 2013 роком
становив 88,2%.
За видами об’єктів 40,6% обсягу будівельної продукції припало на інженерні
споруди, на будівництві нежитлових будівель виконано третину від загального
обсягу робіт, житлових будівель – 26,2%.
Спад обсягів будівельних робіт допущений на будівництві інженерних споруд
(на 18,2%) та нежитлових будівель (на 18,5%). Натомість, порівняно з 2013 роком
зросли на 11,9% обсяги робіт на будівництві житла.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з
нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 80,4% від
загального обсягу, роботи з капітального та поточного ремонту – по 9,8%.
Політична ситуація в державі, коливання валютних курсів, високі ставки по
кредитах – це ті чинники, що викликають негативні явища в будівництві, а саме
падіння обсягів будівництва.
Динаміка приросту (зниження) обсягів будівельних робіт, %
18
Темпи зростання (зниження) обсягів будівельних робіт за 2010-2014 рр.,
у % до попереднього року
Гуманітарна та соціальна сфери
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я та заклади ЗПСМ
У Львівській області за 9 місяців 2014 року показник народжуваності
(приведений до річного виразу) збільшився на 0,4 в.п. до 12%. Показник природного
скорочення населення, приведений до річного виразу, склав за 9 місяців 2014 року
0,6% проти 0,8% за аналогічний період 2013 року.
19
Станом на 01.11.2014 кількість закладів загальної практики-сімейної
медицини (ЗПСМ) становить 299 одиниць (проти 290 у 2013 році), з них: 182 –
сільських лікарських амбулаторій (СЛА), 9 – міських лікарських амбулаторій МЛА,
40 – відділення ЗПСМ, 54 – закладів охорони здоров’я з дільницями ЗПСМ.
94,8% сільських лікарських амбулаторій та 81,8% міських амбулаторій мають
статус сімейних. Оснащеність закладів охорони здоров’я, що надають первинну
медичну допомогу, відповідно до табелів складає в цілому 39,6%, у т. ч. амбулаторій
ЗПСМ – 43,8%, фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАПів) – 45,1%.
Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів у
цілому по області складає 93,7%. Укомплектованість фізичними особами посад
лікарів сільських дільничних лікарень, лікарських амбулаторій та фельдшерськоакушерських пунктів (ФАПів) сягає 100%.
Рішенням сесії Львівської обласної ради від 09.09.2014 № 1188 фінансовий
ресурс з Програми розвитку сімейної медицини у сумі 4 млн грн знято.
Із січня 2013 року забезпечено функціонування єдиної системи екстреної
медичної допомоги у відповідності до Закону України «Про екстрену медичну
допомогу». В області працює 166 бригад екстреної медичної допомоги.
За кошти обласного бюджету і субвенції з державного бюджету впродовж
2013 - 2014 років усі бригади екстреної медицини Львівщини 100% забезпечені
паливом і необхідними медикаментами. У 2014 році МОЗ України передано для
служби екстреної меддопомоги області 87 медичних автомобілів, закуплених за
кошти держбюджету. З позабюджетних коштів усі бригади (53 од.) Львівської
станції швидкої медичної допомоги (СШМД) забезпечені GPS-навігацією.
Серед проблемних питань функціонування служби екстреної медичної
допомоги залишаються наступні: недостатнє забезпечення медичним транспортом;
недостатній рівень забезпеченості автомобілів екстреної (швидкої) медичної
допомоги медичним інструментарієм; не введено в експлуатацію єдину обласну
оперативно-диспетчерську службу (ОДС) центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф (м. Львів, вул. П.Орлика, 6) у зв’язку з призупиненням
фінансування Національного проекту «Вчасна допомога».
Кількість ліжок денних стаціонарів у поліклініках складає 2551, що становить
10,1 на 10 тис. населення.
В області розгорнуто 110 ліжок хоспісної допомоги: 30 – у Львівській міській
лікарні Хоспіс, 25 – у 4-й МКЛ м. Львова, 15 – у Сокальській ЦРЛ, 15 – у
Старосамбірській ЦРЛ, в Олеській районній лікарні Буського району – 25.
У медзакладах обласного підпорядкування продовжується реалізація
Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі –
програмно-цільовим методом фінансування охоплено 54 заклади охорони здоров’я
обласного підпорядкування.
Усі лікувально-профілактичні заклади області надають медичну допомогу
відповідно до адаптованих локальних клінічних протоколів. У лікувальнопрофілактичних закладах створено систему моніторингу управління якістю
медичної допомоги і забезпечено контроль за впровадженням і дотриманням
закладами охорони здоров'я затверджених МОЗ України медичних стандартів
(уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги.
Щороку проводяться масові акції з профілактики захворювань у Львівській
області: у 2014 році проведено «Дні діагностики та профілактики глаукоми», «Дні
профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання», «Дні
вимірювання
артеріального
тиску
населення»,
«Дні
профілактики
20
онкозахворюваньстатевої сфери у чоловіків», «Дні профілактики патології шийки
матки і грудної залози у жінок», «Дні профілактики і раннього виявлення цукрового
діабету» тощо. Загалом під час акцій проведено профільні медичні огляди
1111,6 тис. осіб, у 18,25% виявлено патологію, для лікування якої пацієнти
скеровані у відповідні медичні заклади.
Освіта
На 1 січня 2015 року на Львівщині функціонувало 766 одиниць дошкільних
навчальних закладів, у яких виховувалось 70,0 тис. дітей.
Середній показник охоплення дітей від 1 до 6 років дошкільною освітою зріс
із 46% у 2013 році до 48% у 2014 році, всіма формами дошкільної освіти охоплено
100% дітей 5-річного віку.
Найкращі результати щодо охоплення дітей дошкільною освітою у містах:
Моршині – 86%, Трускавці – 84%, Самборі – 80%, Стрию – 74%, Червонограді –
73%, у районах: Кам’янка-Бузькому – 54%, Бродівському – 52%, Сокальському –
51%.
На Львівщині ведеться будівництво 4 нових дошкільних навчальних закладів,
зокрема: у Сокальському районі (с. Пристань – 25 місць, с. Сілець – 90 місць), у
Самбірському районі (м. Новий Калинів – на 115 місць), у Городоцькому районі
(смт Великий Любінь – на 150 місць).
Розпочато будівництво у Миколаївському районі (ДНЗ с. Рудники – на
40 місць) та у Пустомитівському районі (ДНЗ с. Містки – на 20 місць, ДНЗ с. Зубра
– на 150 місць). Передбачається продовжити будівництво у Жовківському районі
В’язівського ДНЗ – на 15 місць.
У 2014 році відкрито дошкільний навчальний заклад у с. Деревня
Жовківського району (з короткотривалим перебуванням дітей у приміщенні
Деревнянської ЗОШ) – на 20 місць та реорганізовано 25 шкіл у навчально-виховні
комплекси «ЗНЗ-ДНЗ». У діючих дошкільних навчальних закладах та НВК відкрито
79 додаткових груп, з них – 55 з короткотривалим режимом перебування.
У 2014 році 2 приміщення дошкільних навчальних закладів у сільській
місцевості (у с. Ясенівка Бродівського району на 25 місць та с. Кавсько Стрийського
району на 75 місць), які використовувалися не за призначенням, повернуто до
комунальної форми власності.
Обласним бюджетом на виконання Програми розвитку освіти Львівщини на
2013 - 2016 роки у 2014 році виділено 2,6 млн грн на розширення мережі
дошкільних навчальних закладів та груп, що дало можливість створити додатково
понад 2 тис. місць шляхом відновлення ДНЗ, створення НВК та відкриття груп у
діючих дошкільних навчальних закладах.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у 2014-2015 навчальному
році в області функціонує 1399 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається
256208 учнів (1377 – денні комунальні (253347 учнів), 13 – приватні, 7 – вечірні, 2 –
інші відомства). У 2014 – 2015 навчальному році у перший клас області зараховано
27363 дитини. Упродовж 2014 року в області призупинено функціонування
11 загальноосвітніх навчальних закладів (7 – комунальної форми власності, 3 –
приватної, 1 – іншого відомства), реорганізовано 39 загальноосвітніх навчальних
закладів у навчально-виховні комплекси.
21
Загальноосвітні навчальні заклади
Доступу дітей до опорних навчальних закладів сприяє програма «Шкільний
автобус». На Львівщині в сільських місцевостях 21 тис. учнів та дошкільнят
проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів. Завдяки
державній соціальній цільовій програмі «Шкільний автобус», тобто за 10 років, у
Львівській області придбано 257 шкільних автобусів: 119 – за кошти державного
бюджету, 26 – коштом Світового банку, 101 – місцевого бюджету (обласного,
районних, міських), 11 – за спонсорські кошти. У 2014 – 2015 навчальному році 90%
учнів та дітей дошкільного віку забезпечено підвезенням до навчальних закладів.
В області у 1364 ЗНЗ облаштовано 1031 комп’ютерний клас, де розміщено
9920 робочих місць з комп’ютером. Таким чином, у середньому по області в
комп’ютерному класі розміщено 9,6 комп’ютерів. Середній показник забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів НКК – 75% (ЗОШ I-II ступенів –
70%, ЗОШ I-III ступенів – 100%).
Учнівська молодь успішно представляє Львівщину в інтелектуальних
змаганнях на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. У 2013 – 2014 навчальному
році переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стали
67 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, що складає 54% від кількості
учасників від області, 5 – переможці Міжнародних олімпіад (3 срібні, 2 бронзові
медалі).
Львівщина в останні роки в числі перших серед областей України за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
З обдарованою учнівською молоддю працює Львівська обласна Мала академія
наук. Організовано дистанційне навчання із здібними сільськими школярами
області. Понад 350 учнів очно-дистанційної школи отримали можливість
включитися в навчальний процес дистанційного навчання. Учні Львівської обласної
Малої академії наук у цьому році вибороли 37 перемог у Всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт.
За результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт 22 учні та студенти навчальних закладів Львівщини у
2013 – 2014 навчальному році отримували стипендію Президента України та
Кабінету Міністрів України, з вересня 2014 – 2015 навчального року таких
стипендіатів є 18 осіб. 25 учнів і студентів – переможці Міжнародних конкурсів з
української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного імені Тараса Шевченка.
У 2014 році відповідно до Програми розвитку освіти Львівщини на 2013 –
2016 роки для розвитку обдарованої молоді виділено 660 тис грн, у тому числі для
22
преміювання переможців Всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад,
конкурсів та учителів, які їх підготували, 200 тис. гривень.
Для дітей з особливими освітніми потребами створено 12 Центрів ранньої
допомоги дітям, відкрито 7 класів на базі спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів для дітей з різними нозологіями. 20 спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів забезпечують рівний доступ до освіти дітей з особливими потребами.
Система професійно-технічної освіти Львівської області охоплює
58 професійно-технічних навчальних закладів та 3 установи. У 2013-2014 роках
реорганізовано 8 ПТНЗ у вищі професійні училища.
У професійно-технічних навчальних закладах області щорічно навчається
понад 29 тис. учнів з 136 робітничих професій та 14 спеціальностей за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 54% учнів одночасно із професією
здобувають повну загальну середню освіту, 81% юнаків і дівчат навчаються за
складними, інтегрованими та наукоємними професіями, 80% здобувають дві та
більше професій, що підвищує мобільність випускників на ринку праці.
У порівнянні з показниками по Україні за кількістю професійно-технічних
навчальних закладів Львівщина посідає четверте місце; за кількістю учнів, які в них
навчаються – друге.
У 2013 – 2014 навчальному році випуск кваліфікованих робітників ПТНЗ
області становив 12356 осіб, у центрах при виправно-трудових колоніях (ВТК) –
810 осіб. Працевлаштовано за професією 74,6% випускників ПТНЗ, продовжують
навчання у вищих та інших навчальних закладах – 13%, призвані на військову
службу – 5%.
В області створено ряд навчально-практичних центрів:
 за сприяння компанії «ХенкельБаутехнік (Україна)» на базі Львівського вищого
професійного художнього училища (будівельна галузь);
 за сприяння компанії «Кнауф» на базі Львівського ВПУ дизайну та будівництва
(будівельна галузь);
 за сприяння міжнародного благодійного Фонду Роберта Боша в рамках проекту
«Покращення професійно-практичної освіти в Україні» на базі Львівського
професійного ліцею харчових технологій (хлібопекарська галузь);
 за рахунок ресурсів навчального закладу на базі Львівського ВПУ ресторанного
сервісу та туризму (галузь туризму, комерційної діяльності, готельної справи).
Професійно-технічні навчальні заклади Львівщини велику увагу приділяють
впровадженню в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних
технологій.
Загальна кількість комп’ютерів у ПТНЗ становить 2248 од.; загальна кількість
комп’ютеризованих лабораторій і кабінетів – 168 од. Всі навчальні заклади
підключені до мережі Інтернет, користуються електронною поштою та мають свої
Web-сайти.
Культура
Культурне обслуговування населення Львівської області забезпечує 3014
установ, у т.ч. 1373 – заклади культури клубного типу (із них 1283 знаходиться в
сільській місцевості), 1327 публічних бібліотек (у т.ч. 1140 – сільські бібліотекифілії ЦБС), 161 музей (у т.ч. 14 – головних та понад 50 філій і відділів, 147 музеїв на
громадських
засадах),
2
історико-культурні
заповідники
(обласного
підпорядкування), 79 навчальних закладів (у т.ч. 74 – початкові спеціалізовані
23
мистецькі заклади і 5 – вищі мистецькі навчальні заклади І-II рівнів акредитації), 9
театрів, філармонія, 5 концертних організацій, Львівський державний цирк, 4 парки,
обласний центр народної творчості, контора прокату кіновідеофільмів та 52
кіновідеоустановки.
Музейна мережа у 2014 році збагатилася двома новими об’єктами. 19 жовтня
відкрито музей Президента Української Головної Визвольної Ради Кирила Осьмака
у с. Недільна Старосамбірського району. 30 листопада з нагоди завершення
ювілейного року Тараса Шевченка, у Бірківському навчальному комплексі імені
Т. Шевченка Яворівського району відкрито шкільний музей «Шевченкова світлиця».
У 2014 році на утримання галузі Міністерством фінансів України доведено
розрахункові показники в розмірі 481,2 млн грн, затверджено місцевими радами –
496,8 млн грн, збільшено на 19,0 млн грн або на 3,9%.
У 2014 році реалізовано обласні програми у галузі культури на загальну суму
3027,8 тис грн, з них:
 Програма поповнення бібліотечних фондів на 2014 рік – 900 тис. грн;
 Програма розвитку культури на 2014 рік – 500 тис. грн.;
 Програма підтримки кінематографії на 2014 рік – 427,8 тис. грн;
 Програма розвитку української мови, української культури та історичної
свідомості громадян України на території Львівської області на 2012 –
2014 роки – 1,2 млн грн.
Видатки обласного бюджету на програми розвитку культури на Львівщині,
тис. грн
Театрами обласного підпорядкування у 2014 році здійснено 9 нових
постановок, показано близько 900 вистав, які переглянули близько 85 тис. глядачів.
Концертними установами обласного підпорядкування проведено понад 550
концертів.
Упродовж 2014 року відбулись вагомі міжнародні фестивалі такі, як
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози», Міжнародний фестиваль
сучасної музики «Контрасти», Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев –
2014». У фестивалях брали участь представники США, Великої Британії, Франції,
24
Чорногорії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, Австрії, Азербайджану, Ізраїлю, Швеції,
Німеччини, Білорусі та України.
У 2014 році театрально-концертні установи обласного підпорядкування
активізували гастрольну діяльність.
Львівська обласна філармонія здійснила гастрольні поїздки в Німеччину,
Францію, Іспанію, Польщу, Словаччину.
Галицький академічний камерний хор здійснив гастрольне турне у
Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію, Німеччину, Швейцарію.
Львівський
академічний
обласний
музично-драматичний
театр
ім. Ю. Дрогобича презентував вистави в Україні (Мукачево, Чернівці, Тернопіль,
Одеська область). У рамках обласної програми розвитку української мови здійснено
гастролі у Латвію, під час яких українській громаді передано книги українських
видавництв, сценічні костюми українському театральному колективу, здійснено
показ вистав у Державній українській гімназії (м. Рига) та м. Смілтене. Підписано
договір про подальшу співпрацю.
Серед найвагоміших проектів у музейній справі Львівщини – Міжнародна
конференція «Історія релігій в Україні», яка відбулась 12 – 16 травня у Львівському
музеї історії релігії.
1 липня у Музеї визвольної боротьби України відкрито виставку «Лицарі
Червоної калини» (з нагоди 100-ліття від початку Першої світової війни).
1 грудня у Палаці Мистецтв відкрилася інтерактивна експозиція «Революція
Гідності: ціна свободи», організована телеканалом ZIK спільно із відомими
художниками.
У 2014 році організовано та проведено низку вагомих заходів, серед яких
особливий акцент був присвячений ювілею Тараса Шевченка.
За участі відомих творчих колективів та виконавців 19 січня 2014 року
реалізовано мистецький благодійний захід «Яблунева ялинка». За його результатами
зібрано кошти на виготовлення та встановлення (травень 2014 року) мистецької
меморіальної таблиці з нагоди 150-річчя створення першого українського
професійного театру в Галичині, на сцені якого здійснено прем’єрну постановку
вистави «Назар Стодоля» Тараса Шевченка.
8 червня в селі Нагуєвичі, на батьківщині Івана Франка, відбулись урочисті
культурно-мистецькі заходи «Величні постаті України – від Кобзаря до Каменяра»
за участі Національного заслуженого академічного українського народного хору
України імені Григорія Верьовки, відомих культурних та громадських діячів
України, знаних науковців та академіків, талановитих майстрів мистецтв.
Театрально-концертні установи здійснили ряд тематичних прем’єрних
постановок вистав та концертних програм.
Упродовж року організовано тематичні мистецькі виставки: «Шевченкіана у
творчості українських митців» у Львівському історичному музеї; «І оживе добра
слава, слава України...» у Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького;
фотовиставку Василя Пилип’юка «Україна – земля Тараса» у Львівській
національній галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького; виставку творів народного
художника України, лауреата Шевченківської премії Євгена Безніска в Музеї
етнографії та художнього промислу Національної академії наук України; виставку
«Шевченкіана» у Львівському палаці мистецтв; виставку із фондових матеріалів
«Т.Г. Шевченко та М.Г. Грушевський» у Державному меморіальному музеї
Михайла Грушевського у Львові.
25
У травні відбулась Міжнародна наукова конференція «Апостол правди і
науки», організована Львівським національним університетом ім. І. Франка.
У вересні - листопаді 2014 року Львівським академічним обласним театром
ляльок реалізовано мистецький проект «Дітям Львівщини у ювілей Кобзаря».
28 грудня в приміщенні Львівського національного академічного театру опери
та балету ім. С. Крушельницької відбувся заключний захід Року Шевченка –
прем’єра хореографічної композиції у виконанні Заслуженого ансамблю танцю
України «Юність».
У рамках ювілейних заходів відкрито нові пам’ятники Т. Шевченку.
Заслуговує на увагу низка заходів, що пройшли в бібліотеках з нагоди
відзначення 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. Серед них – книжковоілюстративні експозиції, літературно-мистецькі вечори, читацькі конференції:
«Історична візія України і Тарас Шевченко», «Кобзар на карті України і в світі»,
«Для нас Тарас – це Україна: і самостійна, і єдина», «Тихий ангел пролетів. Сповідь
Тараса Шевченка», «Тарас Шевченко в контексті національної і світової культури»
та ін.
Упродовж року організовано та проведено заходи з відзначення державних
свят, ювілеїв: Дня Матері, 158-ї річниці від дня народження та 98-ї річниці від дня
смерті Івана Франка, Дня Конституції та Дня незалежності України, 148-ї річниці
від дня народження М. Грушевського, 105-ї річниці від дня народження БогданаІгоря Антонича та інші.
Фізична культура та спорт
В області успішно розвиваються такі види спорту, як стрільба кульова,
стрільба стендова, стрільба з лука, боротьба вільна, бокс, велоспорт-трек, сучасне
п’ятиборство, фехтування, біатлон, санний спорт, футбол, гандбол, футзал, водне
поло, настільний теніс, художня гімнастика, шахи, успіхи представників яких є
візитною карткою України.
У вищих лігах України команди майстрів представлені у футболі, футзалі,
водному поло, хокеї, гандболі (жінки), волейболі (чоловіки), баскетболі (чоловіки),
регбі, настільному тенісі. До складу збірних команд України входять понад 200
спортсменів Львівщини, ще понад 200 є кандидатами до збірних команд.
Загалом у 2014 році спортсмени Львівщини на світових та європейських
спортивних форумах вибороли 109 медалей (36 золотих, 29 срібних та 44
бронзових), 69 спортсменам Львівщини присвоєно звання «Майстер спорту
України», 11 – «Майстер спорту міжнародного класу», 1 – «Заслужений майстер
спорту України», 2 тренери отримали звання «Заслужений тренер України».
У Львівській області функціонує 93 ДЮСШ, серед яких 14 шкіл вищої
категорії, 19 шкіл першої категорії, 36 – другої і 24 – без категорії. У цих закладах
займається 28730 учнів, з якими працює 1191 тренер. Загалом у галузі фізичної
культури та спорту працює 4261 штатний працівник (у т. ч. 1158 жінок), серед яких
2344 – працівники навчальних закладів (1650 – вчителі фізичної культури, 657 –
викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, 37 інструкторів дошкільних навчальних
закладів), 966 тренерів, 148 методистів та інструкторів фізичної культури.
На розвиток сфери фізкультури та спорту Львівщини значний вплив має
реалізація обласних цільових програм, зокрема:
- Програма підтримки та розвитку спорту у сільській місцевості Львівської
області на 2014 рік. У кошторисі на виконання програми на 2014 рік було
26
передбачено 500 тис. грн. За ці кошти придбано 666 комплектів спортивного
інвентарю для всіх 666 сільських та селищних рад Львівщини (зокрема 198 –
волейбольних сіток, 61 – баскетбольних м’ячів та кілець зі сіткою, 407 – сіток для
футбольних воріт та 666 – комплектів для гри в настільний теніс).
- Обласна програма з покращення соціального захисту багатодітних сімей, які
проживають на території Львівської області (розділ: навчання дітей з багатодітних
сімей плаванню) діє до 2015 року. У кошторисі видатків у 2014 році на реалізацію
зазначеної програми було передбачено 300 тис. грн. Програма реалізовувалася на
базі 12 басейнів Львівщини і охопила заняттями плаванням понад 1400 дітей з
багатодітних родин.
Ринок праці та зайнятість населення
За результатами вибіркових обстежень населення з питань економічної
активності за методологією МОП у Львівській області впродовж 9 місяців
2014 року, у порівнянні з відповідним періодом 2013 року, зафіксовано:
 зменшення чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років з 1105,1 тис. до
1049,5 тис. осіб та зменшення рівня зайнятості економічно активного населення з
58,8% до 55,9% (в Україні – з 60,7% до 57,4%);
 збільшення чисельності безробітних у віці 15-70 років з 82,1 тис. до
95,9 тис. осіб; збільшення рівня безробіття (за визначенням МОП) з 6,9% до 8,4%
(в Україні – з 7,0% до 8,9%).
На початок 2015 року кількість зареєстрованих безробітних становила
25,2 тис. осіб, з яких 58,7% складали жінки, 51,3% – молодь у віці до 35 років.
Станом на 01.01.2015 кількість актуальних вакансій становила 986 одиниць, у
тому числі: 567 одиниць – для робітників, 337 – для службовців, 82 – для тих, хто не
має професії та спеціальної підготовки, 47 – для працівників сільського
господарства.
Загалом навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) склало
26 безробітних.
У 2014 році було укомплектовано 45,7 тис. вакансій. Рівень укомплектування
вакансій збільшився з 73,3% до 90,0%.
За сприяння служби зайнятості роботою забезпечено 47,2 тис. осіб, з них
25,8 тис. осіб з числа зареєстрованих безробітних, що на 1,8 тис. осіб або 7,7%
більше ніж у 2013 році. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних зріс з
31,1% до 33,5%. Середня тривалість пошуку роботи безробітними у порівнянні з
2013 роком зменшилася з 145 до 120 календарних днів.
Професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації проходили
12,3 тис. осіб (у 2013 році – 12,2 тис.). Рівень охоплення профнавчанням безробітних
зріс з 15,8% до 16,0%. Рівень працевлаштування безробітних після закінчення
навчання зріс з 90,8% до 94,1%.
Скеровано на професійне навчання на замовлення працедавців 10,9 тис. осіб, з
них 914 осіб підвищили кваліфікацію перед відкриттям підприємницької діяльності.
Для підтримання конкурентоспроможності осіб старше 45 років видано 352
ваучери на навчання. Серед обраних професій (спеціальностей) найпопулярніші:
«Електрогазозварник», «Комп’ютерні мережі та системи», «Водій навантажувача»,
«Бджоляр» та «Плодоовочівник», «Столяр будівельний», «Землевпорядкування»,
«Тракторист-машиніст с/г виробництва», «Програмне забезпечення систем».
27
Залучено до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру
загалом 9,0 тис. осіб, з числа зареєстрованих безробітних – 8,6 тис. осіб (у минулому
році – 9,5 тис. осіб, з них безробітні – 8,9 тис. осіб). Рівень залучення безробітних до
участі в громадських та інших тимчасових робіт становив 11,1% проти 11,5% торік.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та коштів місцевих бюджетів громадські
роботи організовано для 1697 безробітних.
Соціальний захист населення
Упродовж 2014 року виконувались завдання та заходи, спрямовані на
забезпечення максимального та ефективного захисту найуразливіших категорій
громадян.
Проведена в повних обсягах нарахувань виплата державних соціальних
допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму
2823,7 млн гривень.
Діє єдина технологія прийому громадян, що дає можливість підвищити якість
їх обслуговування.
Запроваджено новий порядок призначення житлових субсидій на основі
соціальної норми житла та соціальних нормативних послуг. Житлову субсидію
отримали 54,1 тис. сімей (6,8% від сімей, які проживають у регіоні) на суму
92,2 млн грн та 4,2 тис. сімей на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного палива на суму 411,7 тис. гривень.
Реалізовується урядова програма виплати малозабезпеченим родинам
компенсації від підвищення цін та тарифів на комунальні послуги, яку на суму
108,3 тис грн. отримали 793 сім’ї.
Забезпечено надання пільг за соціальною та професійною ознаками понад
1 млн. осіб.
Проведено виплату разової допомоги до 5 травня майже 102 тис. ветеранам
війни на суму 39,1 млн гривень.
Почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 320 жінкам, яким
виплачено одноразову винагороду на суму 3,9 млн гривень.
У збільшених розмірах на суму 95,4 млн грн виплачена допомога 5,6 тис.
громадянам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного
розладу, на догляд за ними.
В області реалізуються державні програми соціального захисту громадян, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (9229 осіб), на загальну суму
15,5 млн гривень.
Упродовж оздоровчої кампанії 2014 року послугами оздоровлення та
відпочинку охоплено понад 169,7 тис. дітей шкільного віку пільгових категорій
(60,5% від загальної кількості дітей), з них 7,7% – забезпечено послугами
оздоровлення, 52,8% – послугами відпочинку. На цю мету використано 11,7 млн грн
з обласного бюджету.
Закуплено 1240 путівок на оздоровлення дітей у закладах оздоровлення та
відпочинку, що знаходяться на узбережжях Чорного та Азовського морів, а також
880 путівок – у заклади оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території
Львівської області.
28
Запроваджено пілотний проект з оздоровлення дітей шкільного віку пільгових
категорій у зимовий період. Послугами оздоровлення та відпочинку в лікувальнооздоровчому закладі «Ровесник» (Сокальський район) у зимовий період
скористалось 103 дитини.
За державні кошти 2014 року оздоровлено 633 дитини в державному
підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія».
З числа громадян, внутрішньо переміщених з тимчасово окупованих
територій України та районів проведення антитерористичної операції, на території
області оздоровлено та відпочило 623 дитини, 80 – за її межами.
Послуги з соціальної реабілітації для дітей-інвалідів, які передбачають
розвиток всіх базових навичок, зокрема комунікативних, соціально-емоційних,
навичок самообслуговування та інших, надають 10 реабілітаційних центрів. Курс
реабілітації пройшли 372 дитини-інваліда.
Важливе місце в інтеграції інвалідів до суспільного життя посідає професійна
реабілітація, головною складової якої виступає професійне навчання (перенавчання
та підвищення кваліфікації). Професійна реабілітація проводиться Міжрегіональним
центром соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів за 30
робітничими спеціальностями. Курс комплексної реабілітації пройшли 311 інвалідів.
Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення,
забезпечено потребу 745 інвалідів у кріслах колісних та 1264 – у засобах
реабілітації.
Львівським казенним експериментальним підприємством засобів пересування
та протезування за технологією всесвітньо відомої фірми «ОТТО-ВОСК»
виготовлені протезно-ортопедичні вироби для 7 учасників АТО, ще 3 учасники
проходять обстеження та готуються до протезування.
Санаторно-курортне лікування отримали 1412 пільговиків, у тому числі 371
інвалід війни, 516 інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, 16
інвалідів спинальників.
Забезпечення спецавтотранспортом потребує 5455 інвалідів, з них 177 –
забезпечення автомобілями першочергово, 386 – позачергово та 4892 – в порядку
загальної черги. Упродовж 2014 року видано 73 автомобілі з числа гуманітарних
надходжень та 12 таких, що були в користуванні.
Створено систему надання соціальних послуг (29 територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), якою упродовж звітного
періоду надано соціальних послуг 90,2 тис. одиноким непрацездатним,
малозабезпеченим громадянам, інвалідам, у т. ч. майже 19 тис. осіб обслужено
відділеннями соціальної допомоги вдома.
Впроваджено механізм надання соціальних послуг на платній основі. Платні
послуги на суму 1023,0 тис. грн отримали 11,5 тис. осіб.
В області функціонує 9 стаціонарних відділень для тимчасового та постійного
проживання громадян, у яких на повному державному утриманні на сьогодні
перебувають 272 одинокі особи.
Організована та проводиться робота щодо надання грошової та натуральної
допомоги, яку на суму близько 6,1 млн грн отримали 33,8 тис. одиноких
непрацездатних громадян та інвалідів.
Новими послугами, які впроваджені в практику територіальними центрами є:
29
 робота мультидисциплінарних команд у складі лікаря, медсестри, соціального
працівника або інших спеціалістів, які з метою наближення послуг до споживача
виїжджають у села області;
 створення прокатних пунктів засобів реабілітації (при 24 територіальних
центрах), якими упродовж 2014 року обслужено 667 осіб;
 соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» (міста Львів, Стрий,
Дрогобич), у якому слухачі-пенсіонери мають можливість вивчати іноземні мови
(англійську, німецьку, польську), комп’ютерну грамоту, здобути знання з
психології та педагогіки, займатись у групах оздоровчої фізкультури, брати
участь в аматорських гуртках;
 Львівським міським територіальним центром при храмах Святого Климентія
Папи, Покрови Пресвятої Богородиці, Всіх Святих Українського народу, Різдва
Пресвятої Богородиці відкрито центри денного дозвілля для літніх людей;
 транспортні послуги через транспортну службу Львівського територіального
центру отримали 569 осіб з особливими потребами.
В області діє 7 організацій, які забезпечують соціальний супровід бездомних
громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їм надаються санітарногігієнічні, правові та побутові послуги.
Організована та контролюється робота 13 будинків-інтернатів, у яких
проживає 1813 осіб. В інтернатних установах створені належні умови для
перебування і задоволення життєвих потреб.
Один з трьох в Україні СПТУ-інтернатів професійної реабілітації учнівінвалідів знаходиться в місті Самборі, де навчаються 312 учнів з різних регіонів
нашої держави.
Ефективно проводиться реалізація заходів з надання усі видів підтримки
внутрішньо переміщеним особам. Станом на 01.01.2015 забезпечено тимчасове
розміщення 9656 громадян, внутрішньо переміщених з тимчасово окупованих
територій України та районів проведення антитерористичної операції.
З 1 вересня в школи області пішло майже 1400 дітей. Понад 200 дітей відвідує
дошкільні установи.
Новий навчальний рік в інститутах розпочався для 817 студентів з числа
переселенців, у т. ч. майже 200 – першокурсники.
Тимчасово переселеним громадянам при потребі надаються медичні послуги з
обстеження, лікування, хірургічного втручання та реабілітації медичними закладами
області, у т. ч. на безкоштовній основі дороговартісні процедури онкохворим,
хворим на цукровий діабет, ниркову недостатність та іншим.
На облік взято 125 вагітних жінок та 58 дітей до року. Народилося 53 дитини.
За сім’ями, у складі яких є немовлята, закріплені патронатні служби.
За сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 182 переселенці. Самостійно
в районах області працевлаштовано майже 1400 громадян. Встановлено статус
безробітного 518 громадянам.
Виплачуються належні соціальні допомоги та пенсії за зверненнями громадян.
Зокрема, державну соціальну допомогу призначено 503 сім’ям з дітьми.
Для покриття витрат на проживання, у т. ч. на оплату житлово-комунальних
послуг, щомісячну адресну грошову допомогу на суму 7033,6 тис. грн отримали
3280 сімей.
30
Грошова допомога надана 199 сім’ям (майже 700 особам) Управлінням
Верховного Комісара ООН у справах біженців на загальну суму 1075 тис. гривень.
Підготовлені всі об’єкти для їх тимчасового проживання в осінньо-зимовий
період.
В області затверджено низку регіональних програм, метою яких є посилення
державних стандартів і які спрямовані на конкретні вразливі категорії громадян,
зокрема:
1. Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян
Львівської області на 2014 – 2017 роки, на виконання завдань якої використано
18195,2 тис. гривень.
Одноразова адресна допомога виплачена:
- на суму 2410,0 тис. грн 20 сім’ям, родичі яких загинули під час Революції
Гідності;
- на суму 13857,7 тис. грн 115 сім’ям, родичі яких загинули під час виконання
завдань в умовах правового режиму воєнного стану, здійснення АТО або від рук
агресорів (сепаратистів, терористів);
- на суму 500,0 тис. грн 949 малозабезпеченим громадянам за зверненням до
голови обласної державної адміністрації;
- на суму 824,8 тис. грн 2229 ветеранам Української Повстанської Армії,
вдовам (вдівцям) політв’язнів і вдовам (вдівцям) ветеранів УПА.
Відшкодування видатків на суму майже 65,0 тис. грн здійснено родинам на
поховання 54 учасників національно-визвольних змагань.
На підтримку діяльності 34 громадських організацій інвалідів, ветеранів та
політичних в’язнів і репресованих Львівщини виділені кошти на суму 260,0 тис. грн,
на дофінансування на конкурсних засадах 19 мікропроектів щодо покращення життя
соціально незахищених груп населення області – 278,0 тис. гривень.
2. Програма надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним
категоріям громадян – реабілітованим за ст. 3 Закону України «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні» та потерпілим від політичних репресій.
Одноразову адресну допомогу на суму 2401,9 тис. грн отримали 12317 осіб.
3. Комплексна обласна програма соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 – 2014 роки.
Відшкодування за пільгове медичне забезпечення лікарськими засобами та
зубопротезуванням на суму 1281,7 тис. грн отримали 4129 осіб.
4. Обласна комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації
інвалідів на 2011 – 2014 роки для надання пільг з оплати за житлово-комунальні
послуги малозабезпеченим сім’ям, які складаються з двох інвалідів, одиноким
інвалідам, інвалідам по зору І та ІІ групи. Організаціям-надавачам послуг
відшкодовано 8,3 млн. гривень.
5. Програма надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим
громадянам області Львівською обласною радою. Одноразову адресну допомогу на
суму 10,2 млн грн отримали 6231 малозабезпечена особа.
6. Обласна програма з покращення соціального захисту багатодітних сімей,
які проживають на території Львівської області, на 2008 – 2015 роки. Для придбання
12615 дітям із багатодітних сімей шкільного інвентарю до Дня знань профінансовані
кошти на суму 850 тис. гривень.
Всі завдання програм у 2014 році виконані.
31
Сімейна політика
На Львівщині реалізовується Обласна соціальна програма соціального захисту
багатодітних сімей, які проживають на території Львівської області, на період до
2015 року. На виконання цієї програми проведено безкоштовне навчання плаванню
дітей з багатодітних сімей Львівщини, на що щорічно виділяється
300,0 тис. гривень.
У травні 2014 року спільно з громадською організацією «Молодіжноспортивне об’єднання соціально-активних молодіжних ініціатив» проведено
IV дитячий соціальний фестиваль «Лютин», участь у якому взяли понад 1000 дітей
пільгових категорій з усієї області. Обсяг видатків склав 10 тис. гривень.
У червні 2014 року проведено етап «Спеціальної Олімпіади – Львів» до
Міжнародного дня захисту дітей, у якому взяли участь діти з вадами розумового
розвитку. На підтримку цього заходу з обласного бюджету було виділено
15,0 тис. гривень.
З жовтня до грудня 2014 року спільно з громадською організацією
«Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» проведено цикл навчальних
тренінгів та семінарів з метою привернення уваги громадськості до проблеми
торгівлі людьми. Семінари проведені в Самбірському, Пустомитівському,
Городоцькому, Золочівському та Мостиському районах.
У рамках обласної акції Міжнародної кампанії «16 днів проти гендерного
насильства» проведено круглі столи та семінари в районах та містах області.
Виготовлено інсталяції щодо проблеми насильства над жінками, які виставлялися в
парку ім. Івана Франка та у сквері біля обласної державної адміністрації, на що з
обласного бюджету виплачено 5,0 тис. гривень.
На заходи з відзначення Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят
обласним бюджетом було передбачено 139,4 тис. гривень. Закуплено 894 квитки для
дітей пільгових категорій у Перший український театр для дітей та юнацтва на суму
15,0 тис грн, 1000 квитків на перегляд новорічних мультфільмів у ДКП "Кінотеатр
"Сокіл" на суму 15,0 тис грн, 445 квитків на циркову виставу у Львівський
державний цирк на суму 26,2 тис. грн та 3262 солодких подарунки на суму
86,2 тис. гривень.
Захист прав дітей
Станом на 31.12.2014 на первинному обліку служб у справах дітей області
перебувало 2690 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на
31.12.2013 – 2790). З них у сімейні форми виховання влаштовано 88,1% (на
31.12.2013 – 86,02%).
Найкращий показник щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у сімейні форми виховання у Бродівському – 95,9%,
Городоцькому – 88,3%, Дрогобицькому – 95,9%, Жовківському – 89,7%,
Миколаївському – 87,5%, Мостиському – 95%, Перемишлянському – 88,7%,
Пустомитівському – 89,7%, Радехівському – 87,8%, Стрийському – 92,1%,
Яворівському – 94,2% районах області та м. Львові – 90,8%, м. Борислав – 90,9%,
м. Моршин – 100%, м. Новому Роздолі – 93,3% та в м. Трускавці – 92,6%.
32
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Національне усиновлення. Станом на 31.12.2014 на регіональному обліку
дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 629 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з них по віку: до 3 років – 6 дітей, з них перебуває в
сімейних групах 4 дітей; від 3 до 6 років – 25 дітей, з них перебуває в сімейних
групах 22 дитини; від 6 до 10 років – 75 дітей, з них перебуває в сімейних групах 62
дитини; від 10 до 15 років – 263 дитини, з них перебуває в сімейних групах 186
дітей; від 15 до 18 років – 260 дітей, з них перебуває в сімейних групах 156 дітей.
Упродовж року на регіональний облік з усиновлення поставлено 70 дітей (у
2013 році – 70 дітей).
Станом на 31.12.2014 у Львівській області налічувалося 125 кандидатів в
усиновлювачі, з них: 8 – бажають усиновити дитину до 1 року; 41 – бажають
усиновити дитину до 3 років; 41 – бажають усиновити дитину до 5 років; 25 –
бажають усиновити дитину до 10 років; 10 – бажають усиновити дитину від 10 до 18
років.
У 2014 році усиновлено 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. З них громадянами України 36 дітей та 4 дитини усиновлені іноземними
громадянами (за 2013 рік – 34, з них громадянами України – 28).
33
Динаміка усиновлення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Опіка та піклування. Станом на 31.12.2014 під опікою та піклуванням
громадян перебувало 2001 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського
піклування, що становить 74,4% від загальної кількості дітей даної категорії. Цей
показник у 2014 році збільшився на 0,6 в.п. у порівнянні з показником станом на
31.12.2013.
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
виховуються під опікою/піклуванням громадян
Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Станом на 31.12.2014 в
області функціонувало 29 дитячих будинків сімейного типу та 108 прийомних сімей,
в яких виховувалося 369 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
що становить 13,7% від загальної кількості дітей даної категорії (у 2013 році
показник влаштування в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу становив
11,7 %).
34
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу
Водночас ще великою залишається кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах – 8,9% (2013 рік –
11,3%).
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Станом на
31.12.2014 на обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад
перебувало 1005 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах з них: 10
дітей схильних до бродяжництва та жебрацтва; 961 дитина, яка проживає в сім’ях,
де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 34 дитини, які зазнали
фізичного та іншого насильства з боку дорослих. У 436 неблагополучних сім’ях
виховується 1011 дітей, 133 сім’ям надається соціальний супровід
рай/міськцентрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
У 2014 році для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
місцевими органами виконавчої влади, депутатами та окремими громадянами
надано 716 матеріальних, 1406 гуманітарних та 3406 психологічних допомог.
У притулку для дітей служби у справах дітей обласної державної
адміністрації упродовж 2014 року соціальний захист надано 163 дітям (упродовж
2013 року – 111), з них перейшли з 2013 року 15 дітей.
Усього за час функціонування притулку (13.02.1997 – 31.12.2014) соціальний
захист надано 5531 дитині. Із загальної кількості дітей, які перебували в притулку
впродовж 2014 року, обстежено вузькими спеціалістами 163 дитини, проліковано в
закладах охорони здоров’я 50 дітей (упродовж 2013 року – 85 та 24 дитини
відповідно). В умовах притулку надано медичну допомогу 119 дітям (упродовж 2013
року – 116).
Психологом притулку проведено:
 802 індивідуальних консультації (упродовж 2013 року – 503);
 248 групових консультацій (упродовж 2013 року – 211);
 220 консультацій з батьками (упродовж 2013 року – 139).
Працівниками служб у справах дітей області за 2014 рік, під час проведення
профілактичних рейдів (1152 рейдів), обстежено 1212 сімей, з яких вилучено 24
дитини. Ініційовано притягнення до відповідальності 165 батьків. Попереджено 729
батьків. Позбавлено батьківських прав судами області 132 особи.
35
Грошові доходи населення та заробітна плата
За підсумками 2014 року номінальні доходи населення складуть
77,5 млрд грн, що на 5% більше у порівнянні з 2013 роком. У загальній структурі
доходів населення частка заробітної плати складе 38,6%, соціальних допомог та
інших одержаних поточних трансфертів – 40,1%, прибутку та змішаного доходу –
17%.
Динаміка ринку депозитів та кредитів фізичних осіб, млрд грн
У 2014 році наявні доходи населення на одну особу склали 23,8 тис. грн, що
на 5% більше в порівнянні з 2013 роком. Наявні щомісячні доходи в розрахунку на
одну особу - 1979,50 гривень.
Витрати населення у 2014 році склали 77,5 млрд грн, що на 5% більше в
порівнянні з 2013 роком. У загальній структурі витрат населення частка витрат на
купівлю товарів та послуг у 2014 році складає 84,4%.
У 2014 році заробітна плата у Львівській області на одного працівника
складає в середньому за рік 2928,0 грн, що на 5% більше у порівнянні з 2013 роком.
Середньомісячна заробітна плата, грн
36
Житлово-комунальне господарство
У галузі функціонує 195 підприємств з надання житлово-комунальних послуг.
Надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення забезпечує 27
спеціалізованих підприємств, а надання послуг теплопостачання – 23
теплопостачальні організації.
Рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги (усього з початку
року від нарахованих сум)
Станом на 01.12.2014 рівень оплати становить 101,0 %.
У Львівській області спостерігається позитивна динаміка створення об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків.
37
Динаміка створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ), станом на 01 січня наростаючим підсумком
Упродовж 2014 року створено 70 об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків.
У житловому господарстві відбувається формування реального господаря
житла та впровадження альтернативних форм управління житловим фондом.
Неодноразово проводилися зустрічі міських голів та голів райдержадміністрацій з
головами ОСББ, публікуються статті в газетах, у мережі Інтернет доступна
інформація щодо діяльності ОСББ.
Проводяться роботи з благоустрою території - у населених пунктах Львівської
області очищено та впорядковано 143 парки і 356 скверів та 1787 кладовищ.
Ліквідовано 796 виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ.
Створено ряд нових об’єктів благоустрою, зокрема 6 дитячих та один
спортивний майданчик. Посаджено на території населених пунктів 167,1 тис. нових
саджанців дерев та близько 63,0 тис. саджанців кущів.
Енергоощадність та енергоефективність у соціальній та бюджетній сфері
У 2014 році продовжувалась підтримка та стимулювання населення області на
впровадження енергоощадних заходів за Програмою енергозбереження для
населення Львівщини на 2013 – 2016 роки, відповідно до якої здійснюється
відшкодування з обласного бюджету 15% - 20% річних відсоткової ставки за
кредитами, отриманими населенням на здійснення енергоощадних заходів.
Операторами Програми є 5 банків (ВАТ АКБ «Львів», ВАТ «Ощадбанк»,
ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «ОКСІ БАНК», ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”)
та 9 кредитних спілок («Анісія», «Вигода», «Самопоміч», «Довіра», «Єднання»
«Бойківщина», «Шанс», «Гільдія вуглекопів», «Львівська»).
У 2014 році за Програмою кредити отримали 1 155 позичальників на загальну
суму 15,9 млн. грн., сума відшкодування з обласного бюджету склала 2,3 млн грн.
38
Видатки обласного бюджету на виконання заходів Програми енергозбереження
для населення Львівщини у 2010 – 2014 рр., тис. грн
У рамках Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на
2010-2015 рр. у 2014 році реалізовано заходити з енергозбереження у 20 установах
освітньої сфери області на загальну суму 4,2 млн грн, що дасть змогу зменшити
кошторисні видатки, пов’язані із енергетичним забезпеченням цих об’єктів.
Видатки обласного бюджету на виконання Програми енергозбереження для
бюджетної сфери Львівщини у 2012 – 2014 рр., тис. грн
Екологія
Протягом останніх років через практично повне руйнування системи очисних
споруд в області спостерігається зростання скиду недостатньо очищених стічних
вод та стічних вод без очистки в природні водні об’єкти, що призводить до
забруднення поверхневих вод.
39
Причинами незадовільного стану річок області є:
- скид стічних вод у поверхневі водойми без належної очистки з території міст
та сільських населених пунктів;
- накопичення 0,4-1,0 м шару забрудненого мулу в руслах, що призводить до
погіршення якісного складу води в межах міст;
- значне захаращення берегів та водного дзеркала річок сміттям та
господарсько-побутовими відходами;
- повені та паводки;
- невиконання заходів із створення, винесення в натуру та впорядкування
прибережних захисних смуг місцевими органами влади;
- недотримання режиму в прибережних смугах і водоохоронних зонах;
розташування об’єктів господарської діяльності, житлової забудови, розорювання
земельних ділянок в межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.
В області нараховується близько 85 комплексів очисних споруд з очистки
стічних вод населених пунктів та виробничих підприємств. У переважній більшості
такі об’єкти збудовані на ресурсній базі технічних рішень 60-70-х років минулого
століття. На сьогодні знос основних фондів сягає понад 50 відсотків, технічне
обладнання застаріле та замортизоване.
Також на якість очистки негативно впливає та призводить до забруднення
поверхневих водних об'єктів аварійний стан мережевих та магістральних
трубопроводів.
Одним з головних завдань по оздоровленню річок області є будівництво
очисних споруд та каналізаційних мереж, розчистка русел річок на окремих
ділянках, влаштування прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, винесення
будівель і споруд з прибережних захисних смуг, виконання робіт по залуженню
території заплав.
Суттєвим чинником негативного впливу на природні ресурси області, а також
одним із потенційних джерел забруднення довкілля є розміщення відходів.
У населених пунктах області щорічно створюється близько 5,0 млн. м 3
твердих побутових відходів (далі – ТПВ), з яких централізовано збирається та
розміщується на полігонах ТПВ лише 1,8 млн. м3 (37%), решту вивозиться стихійно.
На території Львівської області знаходиться 671 сміттєзвалище, загальною
площею понад 500 га, з яких лише у 15 є дозвільні документи.
На даний час в області відсутні діючі полігони твердих побутових відходів,
сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи. Через відсутність необхідних
сортувальних та переробних споруд та механізмів технологія захоронення
здійснюється з порушенням нормативних вимог, що, у свою чергу, призводить до
забруднення навколишнього природного середовища та швидко заповнюються
наявні сміттєзвалища, площа і кількість яких вимушено зростає.
Погіршення екологічної ситуації в місцях захоронення відходів пов’язано із
забрудненням практично всіх природних ресурсів: атмосферного повітря, ґрунтів,
поверхневих і підземних вод. На жодному сміттєзвалищі області не проводяться
роботи з рекультивації відпрацьованих ділянок.
Окремою, надзвичайно складною екологічною і соціальною проблемою є
питання функціонування Львівського міського сміттєзвалища, розташованого в
с. Великі Грибовичі Жовківського району, на яке щороку вивозиться біля 1 млн м3
побутових та невелика кількість мало небезпечних промислових відходів.
Сміттєзвалище перевищило передбачені санітарними нормами терміни
функціонування та підлягає закриттю і рекультивації.
40
Розв’язання проблеми безпечного поводження з ТПВ можливе через
створення сучасних сміттєпереробних заводів, полігонів та спеціалізованих
підприємств зі збору ТПВ.
Основними забруднювачами атмосферного повітря у Львівській області
залишаються підприємства енергетики та видобутку і розподілу палива та
геотермальної енергії, що становить 98,3% від загальних викидів стаціонарними
джерелами по області.
Причинами надмірних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
є повільне впровадження пилогазоочисного обладнання на підприємствах, на яких в
якості палива використовується природне вугілля.
Залишається
гострою
проблема
недотримання
підприємствами
технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконання у
встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня;
повільне впровадження сучасних технологій очищення викидів; відсутність
ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок.
Діє обласна Програма скорочення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами найбільших підприємствзабруднювачів Львівської області на 2009 – 2017 рр. Заходи Програми виконуються
за кошти підприємств. Програмою заплановано виконання 85 заходів по зменшенню
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що дасть змогу зменшити
викиди на 40 тис. тонн.
Левову частку виконання Програми в кількості зменшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря до 30 тис. тонн в період до 2017р.
повинна реалізувати ВП "Добротвірська ТЕС" ПАТ "ДТЕК "Західенерго", яка
входить до переліку 100 найбільших забруднювачів України.
На території Львівської області функціонує 350 об’єктів природнозаповідного фонду загальною площею 157,5 тис. га, з них 25 од. –
загальнодержавного значення, площею 64,6 тис. га, 325 од. – місцевого значення,
площею 92,9 тис. га. Відношення площі ПЗФ до площі області становить 7,2%.
Заповідними територіями охоплено всю область. Найбільше об’єктів у
Карпатському регіоні та на Розточчі.
З урахуванням того, що Львівська область є досить густозаселеною,
розширення природно-заповідного фонду є можливим і доцільним за рахунок
створення нових заповідних об’єктів на території лісфонду, зокрема, Карпатського
регіону.
Одним із основних чинників, що опосередковано сприяють негативному
впливу на стан природно-заповідного фонду в Львівській області, є відсутність
закріплених на місцевості меж значної частини територій та об'єктів ПЗФ, що
створює підґрунтя для різних порушень, а саме: порушення заповідного режиму,
зміну площі та конфігурації меж, самозахоплення земель ПЗФ тощо.
Для покращення функціонування об’єктів природно-заповідного фонду та
розвитку заповідної справи в області діють наступні програми:
– Регіональна програма формування екологічної мережі Львівської області на
2007 – 2015 роки;
– Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області на
2009 – 2020 роки.
41
З метою реалізації зазначених програм та збереження біорізноманіття області
розпочато розробку проектів створення двох великоплощинних об’єктів національних природних парків «Чайковицький» на території Самбірського району
та «Бойківщина» на території Турківського району.
Клопотання щодо створення цих національних природних парків схвалено
Мінприроди. Завершальний етап роботи з їх створення заплановано на 2015 рік.
Екологічна просвітницька робота серед населення, його поінформованість про
стан довкілля є важливим завданням з точки зору формування екокультури
населення, дбайливого та раціонального його ставлення до використання природних
багатств. Така робота, головним чином, здійснюється через формування та
розповсюдження літератури екоосвітнього та природоохоронного спрямування,
участі в просвітницьких заходах, надання методичної, інформаційної та
консультативної допомоги як в індивідуальному порядку, так і через засоби масової
інформації.
В області постійно проводяться природоохоронні акції та конкурси, семінари і
конференції для підприємств, установ органів влади і місцевого самоврядування,
видаються буклети, брошури, плакати, компакт-диски на екологічну та
природоохоронну тематику.
Для широкого розповсюдження екологічної інформації створено систему
екологічного інформування населення, здійснюється інформування громадськості з
актуальних питань в сфері навколишнього середовища на сторінках обласних ЗМІ та
Інтернет - видань, проводяться виступи на Львівському обласному радіо,
телепрограмах, що транслюються в ефірі Львівської державної телерадіокомпанії.
З метою впорядкування населених пунктів, парків, скверів, алей, лісових
насаджень, висадження дерев, ліквідації та впорядкування несанкціонованих
сміттєзвалищ, берегів річок та озер, щорічно проводиться місячник озеленення та
благоустрою та День довкілля.
Туризм та рекреація
У 2014 році в рамках реалізації Програми розвитку туризму та рекреації у
Львівській області на 2014 – 2017 роки в туристично-рекреаційній сфері регіону
реалізовано заходи з підтримки та розвитку туристичного іміджу Львівщини,
вдосконалення туристичної інфраструктури, зростання популярності Львівщини
серед туристів, підвищення професійного рівня працівників туристичнорекреаційної сфери, створення сприятливих умов в управлінні та координації
туристичною сферою, реалізації міжнародних туристичних проектів, впровадження
нових туристичних продуктів.
Суттєвих результатів досягнуто у розвитку туристичної інфраструктури,
зокрема, розроблено та встановлено систему туристичних вказівників та
інформаційних щитів за європейськими стандартами для ознакування шляхів
активного туризму на пішохідних туристичних шляхах «На гору Пікуй», «На гору
Маківку», а також міжнародному велосипедному шляху R63 «Шляхами бравого
вояка Швейка».
Здійснено розробку електронної програми-додатка до смартфонів
«Туристичний путівник по Львівщині», картографічне забезпечення розміщення
туристично-рекреаційних ресурсів та туристичних шляхів на електронній карті
Львівщини, розроблено новий дизайн та оновлено структуру туристичного інтернетсайту, а також проведено дослідження та описи туристично-рекреаційних ресурсів
42
районів області, автобусних, пішохідних та велосипедних маршрутів, закладів
проживання та харчування для наповнення електронної карти, додатка до
смартфонів, туристичного інтернет-сайту.
Реалізовувалась ефективна маркетингова політика щодо просування
туристично-рекреаційних можливостей Львівщини шляхом:

створення туристичного логотипу області та гасла «Львівщина –
дивовижні відкриття»;

організації зйомок телепередач «Подорожуй Першим» Національної
телерадіокомпанії України та телесюжетів «Мій путівник» телепрограми «Сніданок
з «1+1»;

представлення туристично-рекреаційної привабливості області на
туристичнихпрезентаційних заходах у Республіці Польща та в Україні
(Херсонщина, Закарпаття, Тернопільщина, м.Київ, м.Львів, м.Дрогобич, м.Сколе,
м.Трускавець);

організації пізнавальних турів для вітчизняних та іноземних делегацій
та ЗМІ, зокрема, Канади, Польщі та України;

виготовлення та розповсюдження туристичних путівників та буклетів
«Львівщина туристична запрошує», «Курорти Львівщини: лікування, оздоровлення,
відпочинок», «Мандруймо Львівщиною», «Дорога в гори», «Мандрівки
Львівщиною. Туристичні маршрути», «Екскурсії Львівщиною», а також сувенірної
продукції (яворівська дерев’яна тарілка, презентаційні торбинки, футболки, значки,
папки, пакети, конверти, горнятка тощо);

розробки та апробації нових туристичних маршрутів («Шляхами
Бойківщини»,
«СкеліДовбуша»,
«Перлини
Львівських
Карпат»,
«ГалицькаВенеція»);

супроводу та наповнення туристичного
сайту Львівщини
(tourism.loda.gov.ua); створення Календаря туристично привабливих подій.
Організовано та проведено туристичні заходи на Львівщині, серед яких
найбільш вагомими стали Львівський міжнародний форум індустрії туризму та
гостинності, Бойківський форум «Туризм та традиції», Ярмарок рекреаційного
туризму, Трускавецький міжнародний туристичний форум, фестиваль «Шляхами
бравого вояка Швейка», Всесвітній день туризму, міжнародні та всеукраїнські
конференції тощо.
Проведено семінар для представників сфери сільського туризму «Сільський
зелений туризм у нових умовах розвитку економіки та нових викликах» у
Сколівському районі; семінар-тренінг з підвищення кваліфікації екскурсоводів та
гідів-перекладачів Львівщини; круглі столи щодо внесення змін до Закону України
«Про туризм» у частині обов’язкової категоризації готелів.
Укладено договори про міжрегіональну співпрацю в сфері туризму між
Львівською і Тернопільською та Львівською і Херсонською областями.
Значно активізувалась робота щодо реалізації міжнародних туристичних
проектів:
«Гео-Карпати
–
українсько-польський
туристичний
шлях»;
«Стимулювання розвитку туризму в Карпатському регіоні шляхом покращення
43
сервісу та безпеки туристів»; «Спільна промоція туристичних можливостей та
культурно-історичної спадщини Львівської області, Підкарпатського та
Люблінського воєводств»; «Через кордони без бар’єрів – інтеграція
неповносправних осіб через туризм і культуру»; «Промоція спільної культурноісторичної спадщини Польщі та України»; «Транскордонна співпраця для
рекреаційного туризму польсько-українського прикордоння».
Забезпечення соціально-економічного розвитку
Підприємництво
Мале та середнє підприємництво – це той сегмент економіки, який сьогодні
суттєво впливає на загальні показники економічного розвитку області.
В області функціонує майже 2,5 тис. середніх підприємств, понад 158,1 тис.
суб’єктів малого бізнесу, у тому числі – 36,0 тис. юридичних осіб та 122,1 тис.
підприємців - фізичних осіб.
Динаміка кількості малих підприємств та фізичних осіб-підприємців
У середньому на 10 тис. населення припадає 70 малих підприємств (в Україні
– 82 підприємства), і за цим показником серед регіонів України Львівська область
посідає 12-е місце.
44
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць
\
Відносний показник кількості малих підприємств на 10 тис. населення
перевищував загальнообласний показник у містах Львові (130), Трускавці (129),
Моршині (85) та Пустомитівському районі (86).
У 2014 році зареєстровано 8 701 суб’єкт підприємницької діяльності, з яких
1996 юридичних осіб, 6 705 фізичних осіб-підприємців. Знято з державної реєстрації
18 030 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 701 юридична особа, 17 329
фізичних осіб-підприємців. Збільшення кількості знятих з державної реєстрації
юридичних та фізичних осіб-підприємців пов’язано з прийняттям 13 травня 2014
року Верховною Радою України Закону України № 1258-VII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким
принципом», який набув чинності 08 липня 2014 року. Зазначеним законом
спрощено процедуру припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем.
Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становила 103,6 тис.
осіб. (на 5,2% або на 5,6 тис. осіб менше порівняно з попереднім роком), у тому
числі кількість найманих працівників – 97,5 тис. осіб (на 6,9% або на 7,2 тис. осіб
менше).
45
Динаміка середньорічної кількості зайнятих та найманих працівників на
малих підприємствах, тис. осіб
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами за
2013 рік досягнув 26 млрд грн (проти 25,4 млрд грн у 2012 році). Найбільші обсяги
реалізованої продукції зафіксовано у підприємств оптової та роздрібної торгівлі
(39,4% від загального обсягу реалізації), промисловості (14,6%) та будівництві
(7,9%).
46
Розподіл обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
малими підприємствами за видами економічної діяльності, %
Частка малих підприємств у загальній кількості суб’єктів підприємницької
діяльності є досить значною (95,2%), проте тут зосереджено 27,8% від загальної
кількості найманих працівників на підприємствах та ними забезпечено 19,8 % від
загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).
Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до
зведеного бюджету області за 9 місяців 2014 року становить 53,9%, але за
підсумками року цей показник зазвичай значно зменшується.
Частка малих підприємств в економіці Львівщини, %
В області створено та з 1 січня 2014 р. функціонують 29 центрів надання
адміністративних послуг, з яких 20 - при районних державних адміністраціях та 9 –
при міських радах міст обласного значення.
Крім того, на Львівщині успішно впроваджена електронна система надання
адміністративних послуг на всій території нашої області.
47
Вже створено електронну систему «Галерея послуг» для роботи
адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (внутрішній сайт для
роботи державних службовців).
Також розроблено Інтернет-портал «Галерея послуг» Львівської області
(зовнішній сайт для громадян-суб’єктів звернення, http://e-services.loda.gov.ua/). На
зовнішньому сайті розміщені адміністративні послуги, які надаються центрами
надання адміністративних послуг та вся необхідна інформація для їх отримання.
Однією з основних функцій зовнішнього сайту є можливість реєстрації, створення
особистого кабінету громадянина та звернення до адміністраторів за консультаціями
чи послугами в електронному вигляді.
В електронній системі «Галерея послуг» зобов’язані та будуть працювати всі
суб’єкти надання адміністративних послуг у кожній райдержадміністрації та
міських радах міст обласного значення. У системі доступні всі результати роботи
суб’єктів надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних
послуг, тобто надані адмінпослуги, протерміноване виконання надання адмінпослуг,
відмова та причини відмови в наданні адміністративних послуг.
Торгівля та послуги
У 2014 році оборот роздрібної торгівлі становив45 млрд. грн. і зменшився
проти 2013 року за порівняльними цінами на 3,4%, обсяг обороту роздрібної
торгівлі на одну особу становив17,7 тис. грн.
Динаміка обороту роздрібної торгівлі за 2010-2014 роки,
млрд.грн.
45,0
39,3
36,2
31,3
25,2
2010
2011
2012
2013
2014
Частка продажу товарів вітчизняного
виробництва у товарообороті роздрібної торгівлі підприємств, %
Продовольчі
товари
Непродовольчі
товари
2010
2011
2012
2013
90,5
90,8
87,5
89,3
51,7
45,0
41,0
41,6
Спостерігається тенденція поглинання фінансово слабких підприємств
великими, більш фінансово незалежними підприємствами. Малі підприємства, не
48
витримуючи конкуренції, змушені закриватися або здавати в оренду свою торгову
площу більш фінансово незалежним торговим підприємствам.
Динаміка розвитку мережі підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства (юридичних осіб)
Упродовж 2013 року у м. Львові та області відкрито 297 торговельних
підприємств торговою площею 61,2 тис. м кв., створено 1351 робочих місць.
Упродовж 2014 року у м. Львові та області відкрито 239 торговельних
підприємств торговою площею 23,7 тис. м кв., створено 698 робочих місць.
Найбільшими серед нових торговельних підприємств були: у м. Львові –
торгово-офісний центр «Роксолана» (площа будівлі 12500 м2, 250 робочих місць),
багатофункціональний комплекс «Ріус» площею 9600 тис.м2, магазин ТзОВ
«Країна Вин» торговою площею 130 м2 (6 робочих місць); у м.Борислав —
торговий комплекс ТзОВ ТВК “Львівхолод” торговою площею 277 м2 (38 робочих
місць); у м.Дрогобич – магазин взуття ТзОВ «Карі Україна» торговою площею
250 м2 (6 робочих місць), у м.Новий Розділ – магазин продовольчих товарів “Юлія”
торговою площею 60 м2 (5 робочих місць); у м.Самбір – магазин будівельних
матеріалів “Леокераміка” торговою площею 200 м2 (3 робочих місця); у м. Стрий –
магазин взуття ТзОВ «Карі Україна» торговою площею 247 м2 (3 робочих місця), у
м.Червоноград – магазин «Комфорт» ТзОВ «ВМВ Холдінг» торговою площею
227 м2 (3 робочих місця) та магазин “Скапіно” ПП Корчук О.І. торговою площею
200 м2 (1 робоче місце), магазин продовольчих товарів “Кишенька” торговою
площею 61 м2 (2 робочих місця); у м. Трускавець – торговий центр «Європа»
торговою площею 2235 м2 (4 робочих місця); у Бродівському районі – магазин
“Рукавичка-2” ТзОВ, ТВК “Львівхолод” торговою площею 380 м2 (31 робочих
місць), супермаркет “Наш край” торговою площею 80 м2 (8 робочих місць), у
Жидачівському районі (м.Ходорів) – торговий центр “Рукавичка” торговою
площею 740 м2 (13 робочих місць), у Пустомитівському районі – торговий центр
ПП Живко Л.Б. торговою площею 7140 м2 (37 робочих місць), у Сокальському
районі – магазин одягу торговою площею 343 м2 (2 робочих місця); у Стрийському
районі (с.Дуліби) міні-маркет торговою площею 200 м2 (2 робочих місця), у
Турківському районі – магазин «Дитячий світ» торговою площею 72 м2 (2 робочих
місця), у Яворівському районі – три підприємства мережі роздрібної торгівлі ПП
“Ліна-Захід” загальною торговою площею 194 м2 (10 робочих місць).
У січні – листопаді 2014 року оборот ресторанного господарства (з
урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) зменшився проти січня –
листопада 2013 року на 7,7% і становив 1288,1 млн грн, що зумовлено політичними
та економічними подіями в Україні, зниженням реальної купівельної спроможності і
зміною структури споживчих витрат населення, різким зростанням цін на продукти,
49
які є основною сировиною для галузі, та в подальшому низьким попитом населення
на послуги ресторанного господарства.
Для подолання кризового стану власники та керівники підприємств вживають
різних заходів, які в цілому відповідають концепції та формату закладів
ресторанного господарства області та статусу споживачів.
Проводилося розширення мережі об'єктів ресторанного господарства.
Упродовж 2014 року у м. Львові відкрито 50 об’єктів ресторанного
господарства на 1744 посадкових місць, створено 360 робочих місць; у Львівській
області відкрито 32 об’єкти ресторанного господарства на 1150 посадкових місць,
створено 160 робочих місць.
У м. Львові відкрито:
- ресторани: «Балатон» на 130 п.м., «Львівські забави» на 200 п.м., «Мафія»
на 100 п.м., «Пироги, Пошта на Друкарській» на 40 п.м, «Кулінаріум» на 150 п.м.,
«Бартоломей» на 50 п.м., Ретро-ресторан на вул. Валовій на 50 п.м., “Львівська
забава” на 200 п.м.,«Мон-шеф» на 50 п.м., “ Ратуша” на 200 п.м., «Таурус» на 200
п.м., "Шкоцька" на 50 п.м., «Kavalier» на 70 осіб, “ Vapiano” на 200 п.м та піцерія
“Да-вінчі “ на 146 п.м.;
- заклади готельного господарства: «Таурус» на 93 номера,"Атлас Делюкс" на
43 номери, «KavalierBoutiqueHotel» на 30 номерів;
В області відкрито: ресторанно-торгівельний комплекс ПП Савчин
(с.Болехівці Дрогобицького району) на 100 п.м.; ресторани «Родина»
(с.МохнатеТурківського району) на 80 п.м., «Імпреза» (м.Яворів) на 100 п.м ; кафебар ПП Андріїв (с.Болехівці Дрогобицького району) на 150 п.м.; бар (с.
ЗавадівкаТурківського району) на 60 п.м; кафе-бар «Перлина» (с. Дроговиж
Миколаївського району) на 120 п.м.; кафе-бар «Хутірець» (м.Миколаїв) на 40 п.м.;
кафе-бар «Сонячне» ПП.Бобак (м. Самбір) на 50 п.м.; кафе «Перевесло» (м. Радехів)
на 140 п.м.; кафе «Сапфір» (м. Стрий) на 36 п.м; їдальня ТзОВ «Туристична
компанія «Лакс»(м.Трускавець) на 20 п.м.
Нефінансові послуги. Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) у січні –
жовтні 2014 року становив 13,6 млрд.грн. (з урахуванням зміни цін на 15,3% більше,
ніж у січні– жовтні 2013 року), у тому числі реалізованих населенню – 2,9 млрд грн
(21,8% від загального обсягу). Враховуючи таку динаміку, очікуваний обсяг
нефінансових послуг за підсумками 2014 року складе 16,3 млрд грн, що на 12,4%
більше, ніж у 2013 році.
Найбільші обсяги реалізованих послуг за основними видами економічної
діяльності у 2014 році припадають на:
- транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність;
(становили майже половину з загального обсягу реалізованих послуг);
- інформацію та телекомунікації;
- операції з нерухомим майном.
У структурі надання інших видів послуг переважають перукарські послуги,
послуги з ремонту автомобілів та ремонту житла.
Цінова ситуація
Упродовж 2014 року спостерігалась нестабільність цінової ситуації, яка
супроводжувалась періодичним зростанням цін на окремі продукти харчування. У
2014 році споживчі ціни у Львівській області підвищились на 26,7%, в Україні – на
50
24,9%. Найбільший вплив на інфляційні процеси мало падіння курсу гривні та
політична ситуація в країні.
З метою стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області діє
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 жовтня 2013 року
№ 692/0/5-13 «Про регулювання цін на основні види продовольчих товарів», що
забезпечує реалізацію наданих Урядом повноважень щодо регулювання цін на
основні продовольчі товари.
Бюджет
До Державного бюджету України у 2014 році надійшло 13 738,2 млн грн
податкових та митних платежів, що на 16,7% більше ніж у 2013 році, у тому числі
збір податків і зборів до Державного бюджету України, що контролюється
податковими органами, становив 3 037,7 млн грн, що на 7,5% більше ніж у
2013 році.
До місцевих бюджетів у 2014 році надійшло 4 833,3 млн грн податків, зборів
та платежів, що на 8,5% більше ніж у 2013 році, у тому числі податкових надходжень
– 4 081,6 млн грн, що на 7,2% більше ніж у 2013 році.
Динаміка надходжень податків, зборів, неподаткових та митних платежів
до бюджетів усіх рівнів, млрд грн
У 2014 році митницею перераховано до Державного бюджету податків та
зборів у сумі 6 692,3 млн грн (у т. ч. до загального фонду – 5 742,8 млн грн, до
спеціального фонду – 949,4 млн грн) та забезпечено позитивну динаміку росту
митних платежів у порівнянні з 2013 роком на 1 154,6 млн грн або ж на 20,9%, у
тому числі по загальному фонду зростання – 18,5% (896,4 млн грн) та по
спеціальному фонду – 37,3% (258,2 млн грн).
51
Інвестиційна діяльність
Пріоритетними галузями інвестування у Львівській області є промисловість,
операції з нерухомим майном, інжиніринг, будівництво, торгівля, а також діяльність
транспорту та зв’язку.
У січні – вересні 2014 року підприємства та організації Львівщини освоїли
5857,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 5,7% менше, ніж у січні – вересні
2013 року. На кожного мешканця області в середньому припало 2323,1 грн
капітальних інвестицій.
Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції у матеріальні
активи (98,7%). З них у житлові будівлі спрямовано більше третини усіх інвестицій,
нежитлові будівлі – 16,5%, інженерні споруди – 15,8%. На придбання машин,
обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 28,0% всіх вкладень. У
нематеріальні активи направлено 1,3% капітальних інвестицій.
Майже три чверті капітальних інвестицій використано на створення і
придбання нових активів, 3,1% – на придбання активів, які були у використанні. На
реконструкцію, модернізацію існуючих активів витрачено 17,7% усіх вкладень, на
капітальний ремонт – 6,1%.
За рахунок власних коштів підприємств та організацій здійснено 53,8%
капітальних інвестицій. Скоротилась частка інвестицій, профінансованих з
державного бюджету, і склала 0,4%. За рахунок коштів місцевих бюджетів освоєно
0,9% інвестицій. Питома вага кредитів банків становила 12,3%, іноземних інвесторів
– 1,2%.
Найбільші обсяги капітальних інвестицій у січні–вересні 2014 року освоїли
промислові підприємства Львівщини. Ними здійснено 1936,4 млн. грн. інвестицій,
що становило 33,1% від обласного обсягу. Зокрема, значні інвестиції освоїли
підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(740,0 млн грн), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
(423,9 млн грн), з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної
діяльності (227,8 млн грн), машинобудування (145,5 млн грн).
Майже третину усіх інвестицій області освоєно будівельними організаціями
та фізичними особами-забудовниками, які здійснили 1896,6 млн. грн. капітальних
вкладень.
Значно наростили обсяги інвестування порівняно з січнем – вереснем 2013
року організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, які спрямували у
свій розвиток 587,9 млн грн (10% від загальнообласного обсягу капітальних
інвестицій), підприємства з тимчасового розміщування й організації харчування
(167,8 млн грн), а також сфери інформації та телекомунікацій (71,4 млн грн).
Вагомою була частка капітальних інвестицій, здійснених у транспорт,
складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність (5,5%), сільське, лісове та
рибне господарство (4,0%).
Порівняно з січнем – вереснем 2013 року в загальному обсязі капітальних
інвестицій питома вага оптової та роздрібної торгівлі суттєво зменшилась
(на 4,9 в.п.) та склала 6,0%. У січні – вересні 2014 року на оновлення основних
засобів торгівельні підприємства витратили 350,8 млн грн.
Скоротилося інвестування соціальної сфери області. Так, установами охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги здійснено 33,5 млн грн капітальних
інвестицій, організаціями освіти – 20,4 млн грн.
52
На будівництві житла у січні – вересні 2014 року освоєно 2042,2 млн грн, що в
1,4 рази більше у порівнянні з січнем–вереснем 2013 року. Більшість цих коштів
(58,6%) інвестовано населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків.
У 2014 році очікується недопущення спаду обсягів капітальних інвестицій
більше, ніж на 10 % від рівня 2013 року і за очікуваними розрахунками обсяг
капітальних інвестицій складе 9718,5 млн грн.
Обсяги капітальних інвестицій за 2012 – 2014 рр., %
Динаміка зростання (зниження)
обсягів капітальних інвестицій за 2012 – 2014 рр.
Щодо іноземного інвестування , то упродовж січня – вересня 2014 року в
підприємства та організації Львівщини залучено 33,2 млн. дол. США прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
Загалом з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці за січень –
вересень 2014 року в економіці області відбулося зменшення сукупного обсягу
іноземного акціонерного капіталу на 230,4 млн дол, або на 13,5% відносно початку
року.
Вкладення в економіку області у січні – вересні 2014 року здійснили
інвестори з 33 країн світу. Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Кіпру
(14,2 млн дол), Нідерландів (4,8 млн дол), Німеччини (3,5 млн дол), Канади (2,2 млн
дол) та Польщі (2,0 млн дол).
53
З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні – вересні 2014
року, найбільше спрямовано в будівельні підприємства області – 10,7 млн дол
(майже третина від загальнообласного обсягу). Також значні обсяги інвестицій
надійшли в підприємства промисловості – 7,8 млн дол (23,5%), транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 4,4 млн дол (13,2%),
професійної, наукової та технічної діяльності – 2,4 млн дол (7,2%).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у
Львівщину з початку інвестування, на 1 жовтня 2014 року становив 1471,0 млн дол
США. У розрахунку на одного мешканця області припало 583,5 дол США прямих
іноземних інвестицій.
Зовнішньоекономічна діяльність
Для зовнішньої торгівлі Львівської області характерним є перевищення
імпорту над експортом, при цьому від’ємне сальдо останніми роками збільшувалось
і у 2012 році досягло 2,03 млрд дол. США. Щоправда, у 2013 році, у зв’язку із
значним скороченням імпорту, від’ємне сальдо скоротилося до 1,36 млрд дол. США.
У січні – листопаді 2014 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі області склало
1,05 млрд дол США, і, оскільки динаміка експорту є позитивною, а імпорту –
негативною, то очікується, що розмір від'ємного сальдо не перевищить показники
2013 року.
Близькість до ЄС сприяє тісному співробітництву Львівщини з країнами
Європейського Союзу. У 2013 році простежувалася тенденція до зростання частки
зовнішньоторговельних операцій з країнами ЄС у загальному обсягу зовнішньої
торгівлі області: експорт у ці країни становив 67,2% від загального експорту області
(зростання на 15,9%), а імпорт склав 71,4% від загальнообласного імпорту
(зростання на 2,1%). За підсумками 11 місяців 2014 року експорт до країн ЄС склав
71,9% від загального експорту області (зростання на 5,3% до відповідного періоду
2013 року), а імпорт – 66,2% від загальнообласного імпорту (скорочення на 5,8% до
січня – листопада 2013 року).
Останніми роками чільне місце в структурі експорту області займали
механічні, електричні машини та обладнання і їх частини. За результатами 2012 року
за обсягами експорту електричне і механічне обладнання склало 22,2 % до
загального експорту області. У 2013 році цей показник зріс до 26,8%, а у 2014 – до
27,5%.
Жири та олії за 2012 рік вийшли на друге місце в товарній структурі експорту
області, продемонструвавши зростання в 2,3 раза до 2011 року. Їхня частка в
загальному експорті області за 2012 рік зросла до 21,7%.Проте у 2013 році поставка
жирів та олії на експорт зменшилася на 75,0 %, що суттєво вплинуло на скорочення
загального експорту області. У 2014 році їх експорт скоротився ще на 30,9%.
Текстиль і текстильні вироби у 2012 році посіли четверте місце за обсягами
експорту (11,1% від загальнообласного експорту). У 2013 році частка цієї товарної
групи зросла до 11,8%. У 2014 році текстиль вийшов на друге місце за обсягами
експорту (12,0%).
У 2013 році на другому місці за обсягами експорту опинилися готові харчові
продукти, переважно – продукти переробки плодів та овочів (15,3% експорту). За
2014 рік ця товарна група з часткою 11,6% опустилася на третє місце. Порівняно із
2013 роком їх експорт знизився на 7,5%.
54
На третьому місці за обсягами експортних поставок упродовж останніх років
перебували деревина та вироби з деревини (із постійним зростанням обсягів) –
11,0 % від експорту у 2012 році; 11,1% – у 2013 році, а у 2014 році – 11,5 %, що
вивело цю товарну групу на четверте місце за обсягами експорту.
Упродовж останніх років експорт меблів посідає п’яте місце в структурі
експорту. У 2013 році їх частка склала 8,2%, а у 2014 році – 8,6% від
загальнообласного експорту.
У структурі імпорту області дуже суттєву частку складають енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки: з року в рік зростають як обсяги імпорту,
так і відсотки до загального імпорту області – до 40,5% за 2012 рік. Щоправда, у
2013 році цей відсоток склав 26,9%. У першу чергу, саме ця товарна група зумовлює
і надалі зумовлюватиме від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі області. Так, у 2014 році
цей відсоток склав 33,7%.
Другу позицію впродовж останніх років за обсягами імпорту утримують
механічне обладнання, машини та механізми, електротехнічне обладнання та їх
частини. Зокрема, у 2012 році частка імпорту цієї товарної групи склала 9,1% у
загальному імпорті області, у 2013 році - 13,0%. Зафіксовано зростання імпорту на
9,9 %. У 2014 році ця частка теж складає 13,0%.
На третю позицію за обсягами імпорту (8,5 %) у 2014 році вийшли текстиль і
текстильні вироби.
Традиційно великі обсяги імпорту припадають на полімерні матеріали,
пластмаси та каучук: у 2013 році частка цієї товарної групи в імпорті області склала
8,2%, а у 2014 році – 7,8%, що вивело її на четверте місце в загальнообласному
імпорті.
Четверту позицію за обсягами імпорту області впродовж останніх років
займав імпорт недорогоцінних металів та виробів з них. Але за 2012 рік імпорт цієї
товарної групи знизився на 16,7% і склав 6,0% від загального імпорту області. У
2013 році – 8,2 %, а у 2014 році – 6,6 %. І зараз це п’яте місце за обсягами імпорту.
На шостому місці впродовж останніх років перебувають продукти рослинного
походження (здебільшого – плоди та цитрусові). Так, у 2013 році їх частка в
загальному імпорті складала 5,8 %, а у 2014 році – 5,6 %.
Міжнародне співробітництво
Розвиток галузі міжнародного співробітництва йде в таких напрямах:
діяльність у сфері транскордонного співробітництва, розвиток міжнародної та
міжрегіональної співпраці, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції,
залучення міжнародної технічної допомоги, утвердження позитивного іміджу та
популяризація регіону за його межами.
Львівська область є активним учасником міжнародних і міжрегіональних
відносин. На території області відбуваються чисельні заходи міжнародного
характеру. Регіон часто відвідують делегації іноземних держав (високопосадовці,
дипломати, інвестори, культурні діячі, спортсмени та ін.).
Станом на 01.01.2015 Львівська обласна державна адміністрація має 54
діючих документи про співпрацю з регіонами та установами іноземних держав. З
них: 27 – угоди про співпрацю з іноземними партнерами, 13 – меморандуми про
співпрацю, решта – інші двосторонні документи (протоколи про наміри, декларації,
виконавчі протоколи тощо). Щороку йде робота з активізації співпраці Львівщини з
регіонами-партнерами в рамках цих міжрегіональних документів, а також розробки
55
нових угод про міжрегіональне співробітництво. Зокрема, Львівщина намагається
налагодити нові контакти з регіонами країн Європи (Франція, Італія, Іспанія,
Великобританія).
Забезпечується реалізація спільних проектів з регіонами іноземних держав.
Починаючи з 2008 р. Львівська область бере участь у проекті «Дружні регіони у
серці Європи» (Львівська область – Малопольське воєводство РП – Тюрингія ФРН)
та «Семінарі майбутнього» (Львівська область – Малопольське воєводство РП –
Тюрингія ФРН).
На території регіону забезпечується реалізація проектів міжнародної технічної
допомоги, що відібрані на фінансування в рамках Програми транскордонного
співробітництва Україна – Польща – Білорусь. Львівщина розробляє пропозиції до
нової програми ЄС “Україна – Польща – Білорусь” на період 2014 – 2020 рр.
Реалізується Регіональна програма співпраці із закордонними українцями,
трудовими мігрантами та реемігрантами на 2013 – 2015 рр., метою якої є
забезпечення співпраці із закордонними українцями та трудовими мігрантами,
збереження їх етнічної та національно-культурної ідентичності, залучення
інтелектуального, культурного, духовного та фінансового потенціалу закордонних
українців для підтримки регіонального розвитку, налагодження співпраці Львівської
області з державами проживання українців, а також узагальнення та поширення
позитивного досвіду подолання проблем трудової міграції.
Львівська область бере участь у міжнародних організаціях (Асамблея
європейських прикордонних регіонів та Інститут регіонів Європи) та єврорегіонах.
Зокрема, продовжується робота спільно з партнерами МА «Карпатський
Єврорегіон» щодо просування пропозиції про прийняття ЄС окремої операційної
програми для Карпат “Карпатський Горизонт”.
Проводиться
активна
співпраця
органів
регіональної
влади
з
Представництвом МЗС України у Львові, а також дипломатичними представництвами, культурними центрами іноземних держав у Львівській області тощо.
1.2. Головні проблеми соціально-економічного розвитку області
У промисловому комплексі:

складна політична ситуація обумовила невиконання контрактів на
реалізацію готової продукції та закупівлю сировини із суб'єктами Російської
Федерації; втрату розгалуженої мережі представництв, які працювали у АР Крим та
на сході країни; зменшення обсягів поставок готової продукції в східні області
країни та АР Крим;

коливання валютного курсу, що призводить до збільшення кредитного
портфеля підприємств та зменшення валютної виручки;

зниження купівельної спроможності населення, що впливає на попит
продукції та обумовлює зниження обсягів виробництва галузей, орієнтованих на
внутрішній ринок;

висока залежність переробної промисловості
від кон’юнктури
зовнішніх ринків;
56

низький рівень насичення внутрішнього ринку продукцією
вітчизняного виробництва;

недостатня модернізація та технічне переоснащення галузей
промисловості (як результат є високе фізичне та моральне зношення основних
виробничих фондів);

мінімальна частка високотехнологічних виробництв призводить до
скорочення попиту на власні науково-дослідні та прикладні розробки і стримує
розвиток трансферу технологій;

обмежений доступ підприємств базових галузей промисловості до
кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки комерційних банків, особливо на
довгостроковий період для технічного переозброєння;

обмежена кількість експортоорієнтованих виробничих підприємств.
В агропромисловому комплексі:
- у галузі тваринництва – спад поголів'я ВРХ, у тому числі корів, втрачено
генетичний ресурс, внаслідок чого є досить низькою продуктивність тварин,
зокрема надій молока;
- у галузі рослинництва – зниження родючості ґрунтів через збільшення площ
кислих ґрунтів та зменшення вмісту гумусу в ґрунті;
- у питаннях розвитку сільських територій – недостатній розвиток
сільськогосподарської кооперації, малого підприємництва на селі та соціальної
інфраструктури.
У паливно-енергетичного комплексі
- нестабільна робота ДП "Львіввугілля" та, відповідно, недостатнє місячне
відвантаження товарної продукції (близько 50 тис тонн), яке не відповідає
можливостям (біля 92 тис. тонн), що призводить до погіршення економічного стану
підприємства та, одночасно, і ПАТ "Львівської вугільної компанії", яке здійснює
переробку й збагачення видобутого шахтами вугілля;
- негативні наслідки довготривалого видобування нафти і газу та зменшення
загазованості навколишнього середовища м. Борислава;
- високе податкове навантаження при видобуванні вуглеводнів з родовищ, що
експлуатуються понад століття;
- складна та довготривала процедура на погодження земельних майданчиків
під будівництво нафтових та газових свердловин у різних районах області;
- передача у власність ПАТ "Львівобленерго" безгоспних електромереж.
У сфері транспортної інфраструктури
- невідповідність стану більшості автомобільних доріг загального
користування області належним техніко-експлуатаційним показникам, що значною
мірою обумовлено незначними обсягами фінансування з державного бюджету, які
не забезпечують не тільки нормативної, але й мінімальної потреби в проведенні
робіт з ремонтів та утримання мережі доріг загального користування;
- значні обсяги заборгованості з державного бюджету за виконані в попередні
роки роботи, непроведення належних розрахунків і авансових платежів органами
держказначейства;
- недосконала організація руху пасажирського транспорту області;
57
- необхідність оновлення локомотивного парку вантажних і пасажирських
вагонів, дизель- і електропоїздів з підвищенням їх комфортності і сервісного
обслуговування.
- недосконалість чинного законодавства в частині приміських автоперевезень;
- недосконалість державної політики щодо перевезення пільгових категорій
громадян.
У будівельній галузі
- складна економічна ситуація, зокрема коливання валютного курсу, висока
вартість кредитів комерційних банків призводить до зменшення внутрішнього
попиту на будівництво нового житла;
- спад у промисловому виробництві безпосередньо впливає на обсяги
нежитлового будівництва;
- скорочення обсягів державних централізованих капітальних вкладень,
зменшення інвестиційних можливостей більшості суб'єктів господарювання;
- високий ступінь зношення основних фондів, їх занедбаність внаслідок
відсутності сприятливого інвестиційного клімату;
- особливість бюджетного процесу в частині надходження основного потоку
фінансового ресурсу до підрядних організацій, що негативно впливає на загальний
показник обсягу виконаних будівельних робіт за підсумками року.
У галузі житлово-комунального господарства
- відсутність централізованого водопостачання та водовідведення у ряді
населених пунктів;
- незадовільний стан мережі водопостачання та водовідведення, що
спричиняє виникнення аварій, значні втрати води, зниження якості води та
порушення графіків її подачі;
- понаднормативні мережеві та будинкові втрати води і теплоносія;
- відсутність в достатній кількості будинкових приладів обліку;
- висока зношеність житлового фонду;
- для бюджетної сфери області проблемою є невідповідність споруд вимогам
державних будівельних норм, чинним з 1 січня 1994 року. Практично всі будинки,
які були збудовані у попередній період, потребують проведення комплексних
заходів із їх термореновації спрямованих на зменшення теплоємності споруд,
трансмісійних та конвенційних втрат тепла.
У сфері екології
- зростання скиду недостатньо очищених стічних вод та стічних вод без
очистки в природні водні об’єкти, що призводить до забруднення поверхневих вод
через практично повне руйнування системи очисних споруд;
- стихійний вивіз твердих побутових відходів, що обумовлено відсутністю
діючих
полігонів
твердих
побутових
відходів,
сміттєпереробних
та
сміттєспалювальних заводів;
- проблема функціонування Львівського міського сміттєзвалища;
- повільне впровадження пилогазоочисного обладнання на підприємствах, на
яких в якості палива використовується природне вугілля;
58
- відсутність закріплених на місцевості меж значної частини територій та
об'єктів ПЗФ, що створює підґрунтя для різних порушень, а саме: порушення
заповідного режиму, зміну площі та конфігурації меж, самозахоплення земель ПЗФ.
У сфері торгівлі та ресторанного господарства
- зменшення ролі малого підприємництва у сфері торгівлі – малі підприємства
поглинаються більш фінансово спроможними;
- обмеження споживчого кредитування через нестабільну фінансову ситуацію;
- недостатня ефективність системи контролю за дотриманням санітарногігієнічних норм і правил на виробництві;
- низька доступність послуг для незаможних верств населення;
- зростання цін на продукти харчування;
- відсутність законодавчого акта про внутрішню торгівлю;
- валютні коливання.
У сфері підприємництва
- необхідність подальшого спрощення процедури отримання фізичними та
юридичними особами адміністративних послуг, забезпечення її швидкості,
доступності, більшої зручності та зрозумілості для одержувачів, зниження вартості
адміністративних послуг для громадян і підвищення їхньої якості;
- низький рівень поінформованості суб’єктів малого і середнього
підприємництва про порядок та умови провадження господарської діяльності;
- незавершеність процесів щодо зниження регуляторних функцій, які
обмежують фінансово-господарську діяльність суб’єктів малого підприємництва;
- обмеженість доступу до фінансово-кредитних ресурсів.
У сфері зайнятості населення:
- недостатня кількість вільних робочих місць та вакантних посад на ринку
праці;
- низький рівень оплати праці, зокрема по вакансіях, заявлених
роботодавцями до центрів зайнятості (1546,7 грн), майже вдвічі менший за
середньомісячну заробітну плату в області;
- наявність «тіньової» зайнятості та виплати заробітної плати «в конвертах»,
відсутність на законодавчому рівні відповідальності працедавців і найманих
працівників за нелегальне працевлаштування;
- недостатня сума коштів на організацію громадських робіт у місцевих
бюджетах міст та районів області. Це унеможливлює забезпечення тимчасовою
зайнятістю громадян, а також не дозволяє вирішити низку питань в інтересах
громад.
У галузі охорони здоров’я:
– недостатній фінансовий ресурс для повноцінного функціонування галузі
охорони здоров’я області, зокрема, на забезпечення закладів охорони здоров’я
59
медикаментами, одноразовими розхідними матеріалами (дихальні контури, зонди,
датчики і т.п.), придбання сучасного медичного обладнання, проведення поточних і
капітальних ремонтів;
– створення центрів первинної медико-санітарної допомогияк самостійних
юридичних осіб (було прийнято рішення про недоцільність їх створення до
закінчення пілотного проекту з реформування в Україні);
– відсутність підтримки органів місцевого самоврядування у питаннях
оптимізації стаціонарної ліжкової мережі в області;
– недостатній розвиток денних стаціонарів у поліклініках;
– моральне і фізичне зношення значної частини медичного обладнання,
насамперед, наркозно-дихального, інтенсивної терапії, рентгенодіагностичного,
ендоскопічного, лабораторного та ін.;
– вирішення питання фінансування з державного та обласного бюджетів
реконструкції обласного перинатального центру в рамках Національного проекту
«Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства»;
– створення Центральної регіональної оперативно-диспетчерської служби
відповідно до єдиного державного стандарту шляхом виділення коштів з бюджету
Національного проекту «Вчасна допомога»;
– зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, особливо
ланки первинної медико-санітарної допомоги, дитячих та фтизіатричних
стаціонарів;
– незадоволення значної частини мешканців області якістю медичної допомоги.
У сфері фізичної культури, спорту та молоді
- необхідність об’єднання обласних управлінь з питань фізичної культури та
спорту облдержадміністрацій та обласних (регіональних) відділень Комітету з
фізичного виховання МОН України, передавши функції та штат освітянських
відділень в управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрацій;
- необхідність збереження та розвитку районної ланки в сфері управління
галуззю фізичної культури та спорту;
- необхідність вдосконалення формульного розрахунку фінансування галузі
фізичної культури і спорту;
- незавершеність робіт щодо об’єктів, внесених до програми «ЄВРО-2012»;
- незадовільний стан забезпечення спортивними залами загальноосвітніх шкіл
області;
- незадовільний стан матеріально-технічного, кадрового, фінансового
забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Усфері міжнародного співробітництва та туризму
- недостатнє фінансове забезпечення витрат на участь у заходах промоційного
і туристичного характеру, закордонних відрядженнях та на комунікації із
закордонними партнерами;
- неналежне фінансове забезпечення для сплати членських внесків Львівської
області в Асамблеї європейських прикордонних регіонів та Інституті регіонів
Європи, а також забезпечення співпраці з цими організаціями (участі у заходах які
щорічно організовуються АЄПР та ІРЄ);
60
- відсутність комплексної професійної програми підвищення кваліфікації
державних службовців за напрямом міжнародного співробітництва та туристичнорекреаційної галузі (зокрема при Львівському регіональному інституті державного
управління НАДУ при Президентові України).
В інвестиційній сфері:
-нестабільна економічна ситуація;
- підвищення прозорості та прогнозованості рішень органів влади,
ініціативності, кооперації з бізнесом, експертними та громадськими організаціями,
науковими інституціями;
- складність місцевої ринкової кон’юнктури (низький попит та рівень
споживання; висока вартість кредитних ресурсів; рівень податкового навантаження;
низька конкурентна спроможність ринку);
- погіршення інвестиційного клімату через складну ситуацію на сході
України.
61
РОЗДІЛ 2. ЦІЛІ, ПРІОРИТЕТИ ТА ОСНОВНІ
МАКРОПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області
на 2015 рік може стати платформою для впровадження та реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегії розвитку
Львівської області на період до 2027 року. Програма визначає цілі та пріоритети
державної регіональної політики та прогнозування розвитку Львівської області, а
також основні завдання центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, спрямованні на досягнення зазначених цілей.
Зокрема:
ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБЛАСТІ:
Пріоритети:
- залучення інвестиційного ресурсу в економіку області, а також донорської
допомоги;
- підвищення конкурентоздатності малого і середнього бізнесу та
конкурентоспроможності його продукції;
- підвищення рівня інноваційної діяльності в області та розвиток галузей з
високою доданою вартістю;
- впровадження енергоощадних заходів на підприємствах, бюджетній сфері,
стимулювання населення до енергозбереження;
- сприяння підприємствам-експортерам та подальша диверсифікація
зовнішніх ринків.
ЦІЛЬ 2. ПОКРАЩЕННЯ СТАНОВИЩА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ:
Пріоритети:
- збільшення виробництва агропродукції;
- створення нових видів бізнесу в неаграрній сфері; зокрема розвиток
виробництв альтернативних видів палива;
- сприяння сільсьгосподарської кооперації;
- розвиток сільських громад, у тому числі громад гірських територій.
ЦІЛЬ 3.
ПОТЕНЦІАЛУ:
РОЗВИТОК
ТУРИСТИЧНОГО
ТА
РЕКРЕАЦІЙНОГО
Пріоритети:
- розвиток мережі туристично-інформаційних центрів;
- розвиток туристичних маршрутів і шляхів;
- розвиток екомережі та рекреаційних зон.
ЦІЛЬ 4. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ:
Пріоритети:
- сприяння зайнятості населення;
- забезпечення підвищення соціальних стандартів життя населення;
- розвиток інфраструктури, зокрема покращення стану автомобільних доріг;
- збереження історико-культурного середовища, розвиток культури і
мистецтва, розвиток системи підтримки сім’ї, дітей і молоді тощо;
62
- підвищення фізичної активності населення;
- поліпшення екологічної ситуації, формування культури споживання,
енергоощадності, поводження з побутовими відходами тощо.
ЦІЛЬ 5. ПОЖВАВЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ:
Пріоритети:
- встановлення нових взаємовигідних соціально-економічних зв’язків між
територіями;
- реалізація програм міжнародної співпраці.
З урахуванням реалізації пріоритетних напрямів і заходів
визначено основні макропоказники соціально-економічного розвитку
Львівської області на 2015 рік:
У сфері реального виробництва:
 зростання обсягів промислового виробництва на 2% у порівнянні до
досягнутих показників попереднього року;
 приріст виробництва валової сільськогосподарської продукції на 0,4%;
 доведення виробництва товарного вугілля в обсязі 1408,7 тис. тонн;
 доведення видобутку нафти до 117,7 тис. тонн;
 забезпечення виробництва електроенергії в обсязі 2438,1 млн кВт год;
 приріст обсягів будівельних робіт на 2 % від рівня 2014 року.
У сфері підприємництва:
 зростання кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва
на 1%;
 забезпечення надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього
підприємництва до Зведеного бюджету області до 34-38%.
У сфері інвестиційної діяльності:
 залучення 90 млн дол. США іноземних інвестицій.
У сфері зовнішньоекономічної діяльності:
 експорт товарів на рівні 1340 млн дол. США і зростання на 1,0% від
показника 2014 року;
 імпорт товарів - 2400 млн дол. США і зниження на 9,6% від показника 2014
року.
У сфері торгівлі та послуг:
 зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі до 50 млрд грн.;
 збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі на одну особу до 19600 грн;
 збільшення обсягів реалізованих послуг на 10% до 17,2 млрд грн;
 введення в експлуатацію 130 закладів побутового обслуговування та
створення 300 робочих місць.
У сфері житлово-комунального господарства:
 зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт,
наданих послуг (на 20 – 30%);
 скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та
води (на 20 – 40%);
63
 забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг до рівня
98%.
У сфері соціального та гуманітарного розвитку:
 підвищення доходів у розрахунку на душу населення на 9%;
 зростання середньої номінальної заробітної плати на 5,5%;
 забезпечення роботою 47,5 тис. громадян, з них 26,0 тис. осіб з числа
зареєстрованих безробітних;
 охоплення
12,3 тис.
безробітних
професійною
підготовкою,
перепідготовкою та підвищенням кваліфікації;
 залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру
9,5 тис. осіб.
 стабілізація показника смертності дітей першого року життя нижче 8,0 на
1000 народжених живими, показника материнської смертності на рівні 10,0 на 100
тис. народжених живими;
 зниження смертності від серцево-судинних захворювань загалом на 5%,
зменшення інвалідизації від серцево-судинних захворювань на 3-5%;
 зниження рівня захворюваності на активний туберкульоз до 60,0 на 100 тис.
населення;
 збільшення закладів загальної практики – сімейної медицини більше, ніж на
15 одиниць;
 підвищення питомої ваги населення, що отримує медичну допомогу у
закладах загальної практики – сімейної медицини до 65% у міській місцевості та
78% у сільській місцевості.
 збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 52%;
 впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення показника
забезпеченості навчальних закладів комп’ютерною технікою;
 працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.
У сфері туризму та рекреації:
 збільшення на 2-3% обсягу реалізації туристично-рекреаційних послуг, на
3-4% вітчизняних та іноземних туристичних та екскурсійних потоків у регіоні;
 зростання на 3% обсягу інвестицій у туристично-рекреаційну галузь
області.
64
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА
ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
З метою підвищення економічної спроможності області необхідно
забезпечити:

проведення
модернізації,
технічного
переоснащення,
перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств за перспективними
напрямами;

впровадження на підприємствах енергозберігаючих технологій;

сприяння розвитку в області індустріальних парків та кластерів;

розвиток великотоварного високоефективного виробництва продукції
тваринництва: будівництво та реконструкція тваринницьких ферм і комплексів,
розбудова системи логістики;

спрямування коштів бюджетів розвитку місцевих бюджетів лише на
об’єкти, у яких передбачається введення пускових комплексів, черг або повне
завершення будівництва у поточному бюджетному році;

контроль за недопущенням початку будівництва капіталомістких
об’єктів без гарантованого інвестиційного забезпечення;

сприяння залученню інвесторів на засадах державно-приватного
партнерства;

інформаційно-фінансова підтримка експортерів;

промоція розвитку молодіжного підприємництва.
З метою розвитку сільських територій необхідно забезпечити:

нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;

реалізацію
Комплексної
програми
підтримки
та
розвитку
агропромислового комплексу Львівської області на 2013 – 2015 роки;

розвиток мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із
заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції;

проведення реалізації через територіальні центри зайнятості,
розроблених освітньо-науковими установами бізнес-проектів для започаткування
власної справи.
З метою розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу необхідно
забезпечити:

організацію рекламно-пізнавальних турів для представників преси і
туристичних компаній з України та з-за кордону по місцях туристичнорекреаційного значення області;

розробку, виготовлення і розповсюдження туристичної інформаційнорекламної та сувенірної продукції з туристичним логотипом Львівщини;

оновлення
туристично-екскурсійної,
готельно-відпочинкової
і
санаторно-курортної та інших баз даних, суміжних до сфери туризму й відпочинку;

розробку, ознакування та впровадження шляхів активного туризму;
65

винесення в натуру меж територій та об’єктів природно-заповідного
фонду;

впровадження прогресивного світового досвіду регулювання та
стимулювання туристично-рекреаційної галузі.
З метою підвищення якості життя населення необхідно забезпечити:

охоплення послугами професійної реабілітації осіб з обмеженими
фізичними можливостями, учасників антитерористичної операції та постраждалих
учасників Революції гідності, сприяння у пошуках роботи;

ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення
антитерористичної операції;

охоплення житловими субсидіями інвалідів, ветеранів та інших
категорій малозабезпечених громадян;

покращення стану автомобільних доріг;

реконструкцію лікувального корпусу обласного кардіологічного центру,
корпусів Львівського державного онкологічного регіонального лікувальнодіагностичного центру з розширенням ліжкової мережі;

забезпечення функціонування єдиної системи надання екстреної
(невідкладної) медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену
медичну допомогу»;

створення мережі закладів соціальної опіки осіб похилого віку шляхом
передачі вивільненого ліжкового фонду існуючих сільських дільничних лікарень
органам соціального захисту;

впровадження автоматизованої системи електронного документообігу в
центрах надання адміністративних послуг та суб’єктах надання адміністративних
послуг;

проведення інвентаризації і паспортизації об’єктів культурної
спадщини та виготовлення пам’ятко-охоронної документації на щойно виявлені
об’єкти культурної спадщини;

переведення об’єктів бюджетної сфери на альтернативні, нетрадиційні
види палива.
З метою пожвавлення транскордонної співпраці необхідно забезпечити:

виконання зобов'язань за міжнародними договорами;

розповсюдження інформації про область за кордоном з метою
популяризації Львівщини та формування міжнародного позитивного іміджу України;

розробку і реалізацію на території області заходів, пов’язаних із
залученням міжнародної технічної допомоги;

участь області в міжнародних європейських регіональних організаціях і
об’єднаннях.
66
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСИ
4.1. Податково-бюджетна політика
Головна мета: підвищення ефективності адміністрування податків, зборів,
митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування,
надання послуг громадянам і бізнесу на консультативних і дорадчих засадах та, як
результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для
розвитку підприємництва й торгівлі.
Основні заходи та завдання:
 Розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом:
- підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів та
позиціонування органів державної фіскальної служби, як відкритих і готових до
конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом;
- формування інформаційного поля про діяльність ГУ державної фіскальної
служби у Львівській області;
- неупереджене та справедливе застосування податкового законодавства;
- зменшення адміністративного навантаження для громадян та бізнесу.
 Надання високоякісних сервісів громадянам та бізнесу, впровадження нових
електронних сервісів і вдосконалення існуючих послуг:
- розробка і впровадження ефективної моделі надання «сервісу» громадянам та
бізнесу;
- розвиток існуючих і впровадження інноваційних електронних сервісів
громадянам та бізнесу.
 Сприяння розвитку міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у
сфері митного регулювання:
- підвищення ефективності процедур митного контролю;
- реформування системи притягнення до відповідальності за порушення
митних правил;
- розвиток митної інфраструктури.
 Здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів та митних
платежів:
- підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків;
- посилення функції оцінки й управління ризиками як основи контролю за
повнотою сплати податків, зборів та митних платежів;
- удосконалення системи стягнення податкового боргу.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 забезпечення стабільного та ритмічного наповнення до бюджетів усіх рівнів,
відповідно до розрахункових показників Міністерства фінансів України;
 макроекономічна стабілізація, формування прогнозної бюджетної та
податкової системи;
 зменшення податкового навантаження, що вплине на зменшення собівартості
товару або послуг, зміцнення конкурентних позицій вітчизняних підприємств.
67
4.2. Фінансово-господарська діяльність
Головна мета: вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу
підприємства і напрямів його використання з метою забезпечення стабільно високої
прибутковості; балансування в часі надходжень і витрат платіжних засобів;
підтримування належної ліквідності та своєчасності розрахунків.
Основні заходи та завдання:
 Мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування
виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;
 Контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових
ресурсів;
 Забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами
господарювання, бюджетом, банками;
 Забезпечення фінансової та управлінської прозорості суб’єктів
господарювання області;
 Залучення ресурсів на інноваційний розвиток підприємств з метою
підвищення технологічного рівня виробництва та випуску удосконаленої продукції;
 Розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, зокрема таких, що
впливають на підвищення рівня заробітної плати працівників та зайнятості;
 Оновлення техніко-технологічної бази підприємств.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 зменшення сумарного обсягу збитків збиткових підприємств;
 зростання прибутку підприємств області.
68
РОЗДІЛ 5. РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
5.1. Розвиток підприємництва
Головна мета: створення сприятливих умов для розвитку малого і
середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіону,
розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості різних
соціально-гендерних груп населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання.
Основні заходи та завдання:
 Виконання основних заходів Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Львівській області на 2015 - 2016 роки;
 Створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в частині
якісного надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних
послуг у всіх районах і містах області;
 Впровадження автоматизованої системи електронного документообігу у
центрах надання адміністративних послуг та суб’єктах надання адміністративних
послуг;
 Зменшення кількості адміністративних і регуляторних актів та процедур;
 Промоція розвитку молодіжного підприємництва в області;
 Промоція продукції дрібних місцевих виробників та стимулювання її збуту
(виставки, ярмарки, конференції тощо).
Критерії ефективності розвитку сфери:
 зростання кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва на
1%;
 забезпечення надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього
підприємництва до Зведеного бюджету області до 34-38%;
 запровадження системи електронного документообігу між адміністраторами
центрів надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних
послуг.
5.2. Розвиток внутрішньої торгівлі та послуг
Головна мета: сприяння подальшому розвитку споживчого ринку,
формуванню розгалуженої мережі підприємств торгівлі та сфери послуг, здатної
задовольнити потреби населення в якісних товарах і послугах, у тому числі в
послугах ресторанного господарства гарантованої якості та за доступними цінами.
Основні заходи та завдання:
 Збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, формування
його ефективної інфраструктури з орієнтацією на освоєння малоефективних зон
сільської місцевості, впровадження сучасних стандартів торговельного
обслуговування;
 Наповнення споживчого ринку області якісними та доступними за ціновими
пропозиціями товарами;
 Публічне обговорення перспективних планів розвитку і розміщення об’єктів
роздрібної мережі на території адміністративно-територіальних одиниць області;
 Введення в дію нових сучасних торговельних підприємств, зокрема:

у м. Львові:
69
o
на вул. Куліша - Під Дубом – торгово-розважальний комплекс «Форум
Львів» (площа – 45000 кв.м). Комплекс буде складатись з трьох поверхів та
включати в себе торгову галерею, продуктовий супермаркет «Сільпо»,
супермаркет «Комфі» та розважальну зону із кінотеатром і дитячим
розважальним центром;
o
на вул. Кульпарківська - Наукова – торгово-розважальний центр
«Леополіс» (площа 69000 кв. м.);
o
на вул. Липинського – Промислова – торгово-офісний центр (площа –
8000 кв.м.);

у м. Стрий – магазин промислових товарів торговою площею 100 м 2 (4
робочих місця);

у Буському районі — магазин торговою площею 280 м 2 (3 робочих
місця);

у Дрогобицькому районі (с.Летня) торговельний комплекс торговою
площею 86 м 2 (3 робочих місця);

у Жовківському районі (м. Рава-Руська) – меблевий магазин торговою
площею 89 м 2 (5 робочих місць);

у Миколаївському районі (м. Миколаїв) – магазин «Продукти» торговою
площею 160,8 м 2(3 робочі місця);

у Яворівському районі (смт. Шкло) – торгово-побутовий комплекс.
 Розвиток підприємницької ініціативи населення та створення нових робочих
місць у сфері побуту з урахуванням Нормативів забезпеченості населення
побутовими послугами, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 09.03.2010 № 252 (завдання щодо створення нових робочих
місць у сфері надання побутових послуг населенню на 2012 – 2014 роки);
 Впровадження заходів маркетингових комунікацій для покращення
конкурентного стану підприємств ресторанного господарства;
 Розвиток віртуального ринку ресторанних послуг, у якому представлені
ресторани регіону в мережі Інтернет, On-line замовлення комплексу надання
ресторанних послуг для клієнтів через мережу Інтернет, розповсюдження рекламної
інформації закладів ресторанного господарства;
 Жорсткий контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на
підприємствах ресторанного господарства з боку держави;
 Завершення будівництва та відкриття об’єктів ресторанного і готельного
господарств (розвиток відкритої мережі ресторанного господарства прогнозується
за двома основними напрямами: перший – розвиток підприємств швидкого
харчування; другий – розвиток ресторанів середнього рівня), у т. ч. найбільші:
- : у м. Львові:
o
ресторану - пивоварні «Правда. Beer Theatre. Львів.» (площа Ринок, 23)
(Холдинг емоцій «Фест») на 300 п.м. (відкрито у січні 2015 року);
o
заклади ресторанного господарства у торгових центрах «Форум Львів»
(вул. Під Дубом, 7а) та “Леополіс” (вул.Кульпарівська);
- в області – у Стрийському (с.Добряна, 300 п.м.), Дрогобицькому (с. Старе
село, 200 п.м.; с. Летня, 106 п.м.), Турківському районі (с.Мохнате, 148 п.м.).
Критерії ефективності розвитку сфери:


зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі до 50,0 млрд грн;
збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі на одну особу до 19600 грн.
70
5.3. Цінова і тарифна політика
Головна мета: забезпечення стабільності цін, контрольованості та
прогнозованості цінової ситуації на ринку основних груп продовольчих товарів
області.
Основні заходи та завдання:
 Оперативне відстеження (моніторинг) процесів і тенденцій, які набувають
розвитку у сфері цінової та тарифної політики на споживчому ринку області і ринку
житлово-комунальних послуг;
 Реалізація повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», а саме
державного регулювання цін на товари, що мають особливе значення для підтримки
життєвого рівня населення;
 Зменшення цінового тиску на споживчому ринку соціально важливих видів
товарів та послуг;
 Стабілізація цінової ситуації, впровадження комплексу заходів щодо
недопущення необґрунтованого зростання цін на основні продукти харчування,
забезпечення товарної насиченості споживчого ринку шляхом збільшення обсягів
реалізації вітчизняної продукції за доступними цінами;
 Оптимізація виробничої структури високотоварних сільськогосподарських
підприємств, глибока переробка продукції тваринництва і рослинництва, що
дозволить замінити дорогі дефіцитні імпортні продукти на істотно дешевші
вітчизняного виробництва;
 Введення в дію нових сучасних торговельних підприємств та подальше
відродження функціонування мережі гуртових баз;
 Збільшення обсягів виробництва товарів споживчого ринку, особливо
продуктів харчування, подальше нарощування об’ємів та розширення асортименту
побутових послуг;
 Залучення всіх можливих резервів оптимізації вартості житлово-комунальних
послуг та підвищення їх якості, у тому числі за рахунок зменшення непродуктивних
втрат, здійснення заходів з ресурсо- та енергозбереження.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 стабілізація цінової ситуації на споживчому ринку області;
 прозорість формування цін і тарифів, підвищення соціального захисту
населення від необґрунтованого та безпідставного завищення цін, реалізація
соціальних гарантій, насамперед для низькооплачуваних і малозабезпечених
громадян;
 насичення споживчого ринку товарами належної якості за доступними
економічно обґрунтованими цінами.
71
РОЗДІЛ 6. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ
6.1. Інвестиційна діяльність
Головна мета: стимулювання залучення капітальних інвестицій, у т.ч.
іноземних інвестицій, в усі сфери та галузі економіки області.
Основні заходи та завдання:
 Реалізація заходів Програми інвестиційного розвитку Львівської області на
2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 травня 2011 року
№ 126;
 Забезпечення ефективного використання коштів інвестиційних субвенцій з
державного бюджету, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток
області;
 Забезпечення ефективного використання коштів державного фонду
регіонального розвитку, що спрямовуються на фінансування інвестиційних програм;
 Здійснення доінвестиційної підготовки території шляхом розробки
генеральних планів, схем планування інвестиційно-привабливих земельних ділянок
і комплексів;
 Сприяння потенційним інвесторам у питаннях консультативної допомоги
відповідно до законодавства України, у супроводженні інвестиційних проектів, які
реалізуються на території області;
 Координація співпраці інвесторів і місцевих органів влади;
 Забезпечення супроводу Інвестиційного порталу області шляхом наповнення
його новими інвестиційними об’єктами, пропозиціями та проектами;
 Поширення інформації про інвестиційну привабливість області в
міжнародних тематичних заходах за кордоном шляхом активізації участі в
міжнародних форумах, семінарах, конференціях і виставках, через засоби масової
інформації та мережу Інтернет;
 Сприяння залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства
до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури області та
реалізації інвестиційних проектів використання нетрадиційних і відновлюваних
джерел енергії, розвитку й застосування екологічно чистих технологій з утилізації
твердого і побутового сміття;
 Сприяння розвитку індустріальних парків в області;
 Проведення засідань Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при
облдержадміністрації, що є постійним консультативно-дорадчим органом.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 залучення 90 млн дол. США іноземних інвестицій;
 забезпечення сприятливих умов для створення нових підприємств і залучення
капіталу та інвестицій, збільшення кількості конкурентно-здатних робочих місць і
зростання рівня зайнятості населення;
 покращення інвестиційно-технічної інфраструктури області з орієнтацією на
задоволення потреб інвесторів;
72
 створення розгалуженої мережі організацій посередників для надання на
ринкових засадах всебічної допомоги підприємствам у розгортанні інвестиційної
діяльності.
6.2. Обласні програми з вирішення головних проблем розвитку
соціально-економічної сфери області у 2015 році (в додатку № 8 рішення
обласної ради від 20.01.2015 № 1290 та від 17.02.2015 № 1305).
73
РОЗДІЛ 7. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
7.1. Паливно-енергетичний комплекс
Головна мета:
- забезпечення стабільної роботи підприємств вугільної промисловості,
збільшення видобутку та реалізації вугілля, збереження робочих місць, підвищення
рівня гарантованої безпеки шахтарів;
- збільшення видобутку нафти з метою незалежності нафтопродуктів від
імпорту та збільшення кількості транспортування нафти;
- надійне, якісне та безаварійне забезпечення електроенергією споживачів усіх
категорій області;
- будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж, проведення
ремонтів основного та допоміжного обладнання, виконання ремонтноексплуатаційних робіт на енергооб’єктах магістральних і міждержавних
електричних мереж;
- забезпечення надійного газопостачання споживачів області.
Основні заходи та завдання:
Нафтовидобування:
 Інтенсивна підготовка родовищ до промислової розробки з метою отримання
приросту запасів нафти;
 Активізація впровадження нових прогресивних технологій, зокрема буріння
похило спрямованих свердловин підприємствами нафтовидобувної галузі;
 Збільшення об’ємів геолого – розвідувальних робіт для пошуку
перспективних площ та пошуково-розвідувального буріння на них нових родовищ;
 Впровадження нових технологій для стабілізації видобутку газу.
Електроенергетика
ПАТ "Львівобленерго":
 Завершення реконструкції ПС 110/6 кВ "Львів-3" - основної в схемі живлення
центру м. Львова та ПЛ-110кВ "Південна-Щирець-Комарно-Добрівляни";
 Завершення будівництва ПС 110/35/6 кВ "Трускавець-91", опорної підстанції
в схемі живлення міста-курорту Трускавець, міста Стебник та ВО "Полімінерал".
(ПС введена в роботу у 2010 р. з одним силовим трансформатором 110/35/6 кВ
потужністю 25 мВА.);
 Розпочати будівництво ПС 110/35/6кВ "Львів-31" на вул. Єрошенка, та ПЛ110кВ "Борислав-Турка-Тухля" (з введенням першого етапу "Борислав-Турка");
 Реконструкція живлячих ПС 110-35 кВ "Мостиська", "Дубляни", "Кам’янкаБузька", "Червоноград-2", "Стрий-17", "Доброгостів", "Добротвір", "Борислав-22";
 Розпочати реконструкцію ПС 110/6 кВ "Львів-5" – джерело живлення
південного району м. Львова;
 Переведення на напругу 110 кВ ПС 35/10 кВ "Глинна", що дозволить
збільшити пропускну здатність транзиту 35 кВ між ПС "Львів-18" та ПС "Солонка";
 Будівництво нових ПЛ-35 кВ "Щирець-Горожанка" та "Запанська-Погірці".
74
 Заміна 217 км повітряних ЛЕП 0,4 кВ з голими проводами на ЛЕП з
ізольованими проводами СІП для підвищення стійкості мережі та безпеки населення
в умовах стихійних явищ;
 Встановлення 60 шт. розвантажувальних трансформаторних ПС 10/0,4 кВ для
підвищення якості електропостачання споживачів населених пунктів області.
Західна електроенергетична система (Західна ЕС):
 Розроблення й реалізація програм модернізації і реконструкції та ремонтноексплуатаційного обслуговування енергетичного обладнання, спрямованих на
забезпечення належної надійності роботи магістральних електромереж і
регіональної енергосистеми в складі Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України.
ПАТ «ДТЕК «Західенерго»:
 Розроблення проекту Програми розвитку та технічного переоснащення ПАТ
"Західенерго" на період до 2016 року;
 Впровадження інтегрованої в межах товариства автоматизованої системи
комерційного обліку електроенергії та програмно-технічних комплексів для
взаємодії зазначеної системи із суміжними суб’єктами оптового ринку
електроенергії;
 Впровадження системи управління охороною праці та промисловою
безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або
аналогічного міжнародного стандарту.
Газовидобування
 Виконання сейсморозвідувальних робіт;
 Виконання пошуково-розвідувальних та експлуатаційних (проходка) робіт.
Вуглевидобування
 Стабілізація роботи діючих підприємств та підвищення рівня безпеки праці
шахтарів;
 Введення в дію лави №134 шахти «Степова»;
 Введення в роботу 11 нових лав та прохідницьких вибоїв (потреба в
бюджетних коштах складає 97,8 млн грн).
Критерії ефективності розвитку галузі:
 зростання обсягів промислового виробництва у добувній промисловості і
розроблення кар’єрів – на 2,2%, у галузі постачання електроенергії газу, пари та
кондиціонованого повітря – на 2,4%;
 доведення виробництва товарного вугілля в обсязі 1408,7 тис. тонн;
 доведення видобутку нафти до 117,7 тис. тонн;
 забезпечення виробництва електроенергії в обсязі 2438,1 млн кВт год;
 забезпечення видобутку газу на родовищах області в обсязі 584,8 млн м3.
7.2. Промисловий комплекс
Головна мета: підвищення конкурентоспроможності промислової продукції за
рахунок розвитку пріоритетних галузей для потреб внутрішнього ринку, реалізація
політики імпортозаміщення в окремих галузях, розвиток високотехнологічних
75
перспективних виробництв, підтримка регіонального виробника та експортерів
промислової продукції.
Основні заходи та завдання:
 підвищення технологічного рівня виробництв через залучення необхідних
інвестиційних ресурсів та інноваційних моделей управління;
 модернізація та впровадження енергозберігаючих технологій виробництва.
 надання практичної допомоги у вирішенні проблемних питань діяльності
промислових підприємств, у тому числі експортерів продукції;
 підтримка кластерних ініціатив;
 підтримка та створення індустріальних парків.
 У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування –
розвиток передбачається за рахунок проведення модернізації, технічного
переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств за
перспективними напрямами:
- впровадження
у
дрібносерійне
виробництво
низькопідлогового
вузькоколійного трамвая та нового тролейбуса довжиною 12 м з низьким рівнем
підлоги на Спільному українсько-німецькому підприємстві "ЕлектронТранс" ПАТ
"Концерн-Електрон";
- проведення випробувань і державної сертифікації електричного автобуса з
джерелом живлення від акумуляторних батарей на ТзОВ "Спільне Українсько Німецьке підприємство "Електронтранс".
 У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів,
крім машин і устаткування:
- збільшення обсягів промислового виробництва на ТзОВ "Діскавері-бурове
обладнання";
- активізація діяльності "Кластера механообробки";
- збільшення асортименту ортопедичної продукції, вдосконалення обладнання
для переміщення пацієнтів, частини обладнання медичних ліжок, які поставляються
у Данію, на ТзОВ "Гульдманн-Україна";
- впровадження нового технологічного процесу з автоматизованого складання
котлів на ТзОВ "Ромтех".
 На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції:
- збільшення обсягів виробництва на ДП “Бетон-центр" ТзОВ “ТКС Бетон" у
зв'язку з розширенням ринків збуту;
- збільшення обсягів цегли керамічної на ЗАТ "Роздільський керамічний
завод", будівельних сумішей на ТзОВ з ІІ "ХенкельБаутехнік Україна", добавок для
цементів та будівельних розчинів на ТзОВ НВФ "Реагент", а також ТзОВ "Снежка
Україна";
- закінчення будівництва та введення в експлуатацію заводу з виробництва
газобетонних блоків на ТзОВ "ТБК-Львів" та сухих будівельних сумішей на ТзОВ
"Грін МП ІНВЕСТ".
 У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів – за рахунок збільшення обсягів вітчизняного виробництва з
орієнтацією на українського споживача, що передбачається здійснити в результаті
ефективного використання сировинної бази і посилення захисту вітчизняного
76
виробника шляхом створення системи захисту внутрішнього ринку, зокрема від
тіньового виробництва:
- впровадження у виробництво нових колекцій на ТДВ " Львівський маяк",
ТДВ Львівська фірма "ЮНІСТЬ", ПАТ "ТРОТТОЛА", ЗАТ "Українська панчішна
компанія", ТОВ"Дюна-Веста", оновлення спецобладнання на ТзДВ "Галант";
- розширення збуту на внутрішній ринок на ТДВ "ВЕСНА-Захід";
- збільшення обсягів промислового виробництва на діючих підприємствах,
зокрема, ВАТ “Бориславська швейна фабрика “Спецодяг" та ТзОВ “Хельтекс",
ТзОВ "Декарест", ПП “Майя", ТДВ "Самбірська швейна фабрика", ТзОВ “Йоха
Україна".
 На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва
паперу та поліграфічної діяльності:
- введення в дію нового підприємства ТзОВ "Вудіндастріс";
- розширення асортименту меблевих виробів та нових ринків збуту за рахунок
укладання нових договорів щодо співпраці із закордонними партнерами на
ВАТ "Меблевий комбінат "Стрий";
- збільшення
виробництва
гофропродукції
на
ТзОВ
"МондіПекеджінгБегсЮкрейн", ТзОВ "Галпак", друкованої продукції на ДП
"Видавничий дім "Укрпол" та санітарно-гігієнічних виробів на ПАТ "Кохавинська
паперова фабрика";
- модернізація технологічних процесів у ДП "Бродівський лісгосп".
 У виробництві основних фармацевтичих продуктів і фармацевтичних
препаратів – шляхом реалізації політики імпортозаміщення, введення в дію нових
потужностей та нарощування виробництва лікарських форм і субстанцій відповідно
до міжнародних вимог
- збільшення випуску інфузійних розчинів на ДП "Фарматрейд" та
АТ "Галичфарм".
Критерії ефективності розвитку галузі:
 зростання обсягів промислового виробництва на 2% у порівнянні до
досягнутих показників попереднього року, у переробній галузі – на 1,8% (у т.ч. у
галузях із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності – 2,0%, машинобудування – 2,5%, у текстильному виробництві,
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 3,5%, із
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,2%, у металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів та із виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробництва на
рівні 2014 року);
 збільшення обсягів виробництва інноваційної продукції – на 2,5%;
 створення понад 11 тис. нових робочих місць на діючих і новостворених
підприємствах переробної промисловості;
 доведення питомої ваги реалізації вітчизняних товарів на внутрішньому
ринку до рівня не менше 30%.
77
7.3. Агропромисловий комплекс
Головна мета: формування інноваційної моделі розвитку сільського
господарства, спроможної забезпечити його зростання, конкурентоспроможність та
надійну економічну основу розвитку українського села.
Основні заходи та завдання:
 Забезпечення виконання Комплексної програми підтримки та розвитку
агропромислового комплексу Львівської області на 2013-2015 роки;
 Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення в розрізі
користувачів;
 Сприяння розвитку органічного виробництва сільськогосподарської
продукції;
 Сприяння розвитку біоенергетики;
 Забезпечення
реалізації
державних
програм
підтримки
сільськогосподарського виробництва;
 Сприяння розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських
кооперативів із заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції;
 Реалізація через територіальні центри зайнятості, розроблених освітньонауковими установами бізнес-проектів для започаткування власної справи;
 Сприяння залученню інвестицій у створення матеріальної бази для
виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції:
Будівництво:
У рослинництві:
- ТзОВ «ГаліціяГрінері» Буського району – тепличний комплекс на 5 га;
- Компанія «Райз» Мостиського району - комбікормовий завод;
У скотарстві:
- ФГ «Пчани-Денькович» Жидачівського району, потужністю 150 корів;
- ФГ «Білак» Самбірського району, потужністю 200 корів;
У свинарстві:
- ТзОВ «Верес» Яворівського району, потужністю 800 гол. свиней.
Реконструкція:
У скотарстві:
- СТзОВ «Підгірці» Бродівського району, потужністю 100 корів;
- ННВЦ «Комарнівський» Городоцького району, потужністю 200 гол. корів;
- ТзОВ «Барком» Радехівського району, потужністю 100 гол. корів;
- СФГ «Ліщук Н.С.» Самбірського району, потужністю 150 голів ВРХ.
У свинарстві:
- ТзОВ «Екоферм» Городоцького району, потужністю 10,0 тис. гол. свиней;
- ТзОВ «Еко Міт» Кам'янка-Бузького району, потужністю 1,2 тис. гол. свиноматок;
- СОК «Сільські послуги» Старосамбірського району, потужністю 300 гол. свиней;
У вівчарстві:
- ТзОВ «Меринос Захід» Дрогобицького району, потужністю 600 гол. овець;
78
У птахівництві:
- ТзОВ «Агросвірж» Перемишлянського району, потужністю 24,0 тис. гол. курейбройлерів;
- ТзОВ «Данута» Миколаївського району, потужністю 100 тис. гол. птиці з
виробництва яєць.
 Сприяння технологічному переоснащенню переробних підприємств:
- ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» – технологічне
переоснащення лінії з виробництва сухого знежиреного молока класу «екстра», що
дасть можливість експортувати продукцію в країни Європейського Союзу;
- ТзОВ «Яблуневий дар» – впровадження нової торгової марки та виробництво
фруктових соків на основі концентрату.
Критерії ефективності розвитку галузі:
 приріст виробництва валової сільськогосподарської продукції до 2014 року на
0,4%, продукції харчової промислової - на 1,2%.
7.4. Розвиток дорожнього господарства, транспорту та зв'язку.
Дорожнє господарство
Основні заходи та завдання:
 Приведення доріг державного значення за напрямками міжобласного
сполучення до задовільного експлуатаційного стану – виконання робіт з
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за рахунок
надходжень до обласного бюджету збору за першу реєстрацію транспортних засобів
в сумі 8,0 млн грн, а також вільного залишку цих надходжень, який склався на 1
січня 2015 року (за мінусом кредиторської заборгованості, яка виникла у зв'язку з не
проходженням платежів через органи казначейської служби в 2014 році);
 Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного
бюджету для обласного бюджету відповідно до норм, визначених статтею 103.1
Бюджетного кодексу України;
 Забезпечення заходів з покращення безпеки дорожнього руху на автошляхах
області.
Транспорт
Основні заходи та завдання:
Автобусні перевезення
 Оптимізація маршрутної мережі пасажирських автоперевезень Львівської
області;
 Формування малорентабельних рейсів з рейсами на маршрутах зі значним
пасажиропотоком з метою забезпечення автобусним сполученням населених
пунктів області.
Залізничний транспорт
 Оновлення рухомого складу;
79
 Будівництво Бескидського тунелю;
 Посилення ролі залізниці:
- зміцнення позицій на ринку транспортних послуг;
- розробка та реалізація перспективних програм.
Авіація
 відкриття нових авіамаршрутів та збільшення авіарейсів.
Критерії ефективності розвитку:
Автобусні перевезення
 перевезення 174,3 млн пасажирів, що на 4,2% більше у порівнянні з 2014
роком
 перевезення 8,9 млн тонн вантажів, що на 2,3% більше, ніж у 2014 році за
рахунок оновлення рухомого складу та збільшення попиту на вантажні перевезення.
Залізничний транспорт
 перевезення залізничним транспортом 3,2 млн тонн вантажів, що на 3,2%
більше очікуваного у 2014 році, а також відправлення 30,5 млн пасажирів, що на 4%
більше 2014 року.
Авіація
 перевезення 0,2 млн тонн вантажів, що відповідає рівню перевезень 2014 року
та відправка 528 млн. пасажирів, що на 30% більше 2014 року за рахунок відкриття
нових авіарейсів.
Зв’язок
Основні заходи та завдання:
ЛФ ПАТ “Укртелеком”
 Розширення існуючих майданчиків широкосмугового доступу до Інтернет
для задоволення існуючого попиту;
 Подальша модернізація мережі телефонного зв’язку, заміна застарілого
обладнання на сучасні електронні та квазіелектронні АТС (за умови затвердження
інвестиційного плану ПАТ «Укртелеком»);
 Забезпечення подальшого розвитку новітніх послуг ADSL, IP-TV, WI-FI,
мобільного зв’язку;
 Забезпечення швидкісним Інтернетом навчальних закладів, закладів культури
та охорони здоров’я.
Львівська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
 Розвиток інформаційної структури підприємства (збільшення комп’ютерних
комплексів автоматизованих робочих місць – «Відділення зв’язку», «Електронний
переказ»; збільшення кількості спеціалізованих електронно-касових апаратів та
модернізованих серверних комплектів);
 Удосконалення транспортної мережі;
 Розширення спектра й підвищення якості поштових та інших послуг;
 Автоматизація та механізація технологічних процесів;
 Запровадження виплати через відділення Укрпошти соціальних виплат та
пенсій.
Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.
80
 Наближення кількості програм у сільській місцевості до кількості програм у
містах (з метою підвищення інформованості і культурно-просвітницького рівня
сільського населення);
 Розвиток конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг,
зокрема, послуг мовлення;
 Зниження вихідної потужності передавачів, зменшення енергоспоживання
передавачів, що значно зменшить екологічне навантаження на навколишнє
природнє середовище та забезпечить значну економію електроенергії;
 Створення телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення прийому на
всій території області до 30 каналів цифрового телевізійного мовлення в стандарті
MPEG-4 і 3-х програм FM радіомовлення для потреб громадських, державних та
комунальних телерадіоорганізацій;
 Встановлення передавачів FM-радіомовлення для організації обласного і
місцевого мовлення, системи оповіщення населення, трансляції програм
Національної радіокомпанії України, що створить альтернативу проводовому
мовленню.
7.5. Будівельна діяльність
Головна мета: поступове нарощення обсягів будівельних робіт, підвищення
ефективності капітальних вкладень та стимулювання будівельної активності у сфері
енергоефективного будівництва.
Ризики:
зростання рівня інфляції, що впливає на підвищення цін на будівельні
матеріали;
збільшення кількості обсягів незавершеного будівництва, що
спричиняється несвоєчасним фінансування будівництва та, відповідно, призводить
до щорічного перерахунку залишкових кошторисних вартостей об’єктів
будівництва.
Основні заходи та завдання:
 Проведення, відповідно до нормативно визначеної процедури, конкурсного
відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку у Львівській області, з метою
формування Переліку пріоритетних до фінансування об’єктів;
 Формування Програми капітального будівництва об’єктів соціальнокультурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету
розвитку обласного бюджету на 2015 рік, враховуючи комплексний підхід до
фінансування соціально важливих об’єктів за рахунок акумулювання бюджетів усіх
рівнів;
 Стимулювання інфраструктурного розвитку сільських та селищних громад за
рахунок коштів обласного бюджету та грантових коштів (міжнародна технічна
допомога);
 Пріоритетне спрямування коштів місцевих бюджетів на введення пускових
комплексів, черг або повне завершення будівництва об’єктів у поточному
бюджетному році;
81
 Проведення жорсткого контролю за недопущенням початку будівництва
капіталомістких об’єктів без гарантованого інвестиційного забезпечення;
 Проведення моніторингу використання коштів державного та місцевих
бюджетів, які спрямовуються у 2015 році на соціально-економічний розвиток
територій Львівської області, з метою ефективного використання бюджетних
коштів;
 Стимулювання будівельної активності у сфері енергоефективного
будівництва.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 приріст обсягів будівельних робіт на 2% від рівня 2014 року;
 введення в експлуатацію соціально важливих об’єктів, що фінансуються за
рахунок бюджетних та грантових коштів, у т.ч. співфінансування за рахунок коштів
обласного бюджету, що сприятиме:
- покращенню санітарно-гігієнічних умов для навчання учнів та розширенню
мережі дошкільних навчальних закладів;
- покращенню надання медичних послуг в області;
- збереженню пам'яток історії та розвитку галузі культури.
82
РОЗДІЛ 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
Зовнішньоекономічна діяльність
Головна мета: формування оптимального балансу зовнішньоторговельних
операцій за рахунок нарощування обсягів експорту високотехнологічної продукції,
науково-технічних розробок, робіт і послуг та активного пошуку нових ринків
збуту, нарощування обсягів конкурентоспроможної експортоорієнтованої продукції,
вивчення
та
застосування
світового
досвіду
для
підвищення
конкурентоспроможності економіки регіону.
Основні заходи та завдання для розвитку сфери у 2015 році:
 Вивчення та прогнозування кон’юнктури ринків, пошук нових ринків збуту
для продукції, що експортувалася до РФ;
 Сприяння виходу регіональних товаровиробників на зовнішній ринок,
залученню інвестицій, удосконаленню технологій, впровадженню інновацій;
 Інформаційна підтримка підприємств-експортерів Львівщини в розширенні
їхньої присутності на міжнародних торговельних ринках та в пошуку бізнеспартнерів за кордоном;
 Активізація участі підприємств області в міжнародній виробничій кооперації;
 Промоція товарів і послуг, виробниками яких є підприємства області, на
зовнішньому ринку, у т. ч. через залучення торговельно-економічних відділів при
Посольствах України за кордоном, представлення продукції на регіональних,
національних та міжнародних виставках, економічних форумах; використання
Інтернет-каналів і медіа-ресурсів тощо;
 Орієнтація зовнішньоторговельних зв’язків на довгострокову перспективу
через створення умов для переходу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності від
разових поставок до поставок за довгостроковими договорами;
 Диверсифікація товарної структури експорту, поступове формування
галузевої спеціалізації області на зовнішніх ринках з огляду на сучасні зміни у
структурі міжнародної торгівлі, зокрема, збільшення частки високотехнологічної
продукції, розширення сектора торгівлі послугами;
 Внесення пропозицій до роботи міжурядових комісій з питань торговельноекономічної співпраці.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 Зростання експорту товарів на 11,9% до 1500,0 млн дол. США;
 зменшення негативного сальдо торговельного балансу до 950 млн дол. США.
Міжнародне співробітництво
Головна мета: розширення та поглиблення міжнародного, міжрегіонального та
прикордонного співробітництва, налагодження партнерських зв'язків та укладення
міжнародних договорів у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини,
екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму,
фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя.
83
Основні заходи та завдання:
 Організація зустрічей і переговорів з представниками іноземних держав,
міжнародних організацій, союзів і угруповань, їх місій та представництв;
 Сприяння виконанню зобов'язань за міжнародними договорами України;
 Організація роботи щодо розповсюдження інформації про область за
кордоном з метою популяризації Львівської області та формування міжнародного
позитивного іміджу України;
 Налагодження й розвиток міжнародних і міжрегіональних контактів
Львівщини;
 Обмін делегаціями та реалізація відповідних міжрегіональних угод і
виконавчих протоколів до них;
 Популяризація досягнень області в економічній, культурній, туристичній
сферах;
 Розробка і реалізація на території області заходів, пов'язаних із залученням
міжнародної технічної допомоги та сприяння залученню в економіку області
іноземних інвестицій;
 Сприяння поширенню інформації з питань європейської інтеграції, у т. ч.
досвіду сусідніх країн щодо набуття членства в ЄС та інших стратегічних напрямів;
 Участь Львівської області в міжнародних європейських регіональних
організаціях і об’єднаннях (Міжрегіональна Асоціація "Карпатський Єврорегіон",
Асамблея Європейських Регіонів, Асоціація Європейських Прикордонних Регіонів
та ін.);
 Участь представників регіону в роботі міжнародних організацій, міжурядових
комісій, комітетів, робочих груп тощо, здійснення підготовки проектів угод,
договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх
зносин, погодження їх у встановленому порядку з Міністерством закордонних справ
України.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 розширення міжнародного співробітництва із зарубіжними країнами;
 формування позитивного міжнародного іміджу регіону;
 налагодження бізнес контактів з країнами – партнерами;
 реалізація проектів міжнародної технічної допомоги;
 підвищення рівня поінформованості громадян про зміст національних
інтересів, мету європейської інтеграції України, історію ЄС, стандарти життя в
європейських державах.
84
РОЗДІЛ 9.СОЦІАЛЬНА СФЕРА
9.1. Ринок праці та зайнятість населення
Головна мета: забезпечення ефективної політики зайнятості.
Основні заходи та завдання:
 Підвищення результативності співпраці з роботодавцями у пошуку вакансій
та забезпечення їх потреби в укомплектуванні вільних робочих місць;
 Забезпечення адресного та індивідуального підходу щодо надання послуг
клієнтам служби зайнятості з метою прискорення їх працевлаштування, насамперед
соціально незахищених верств населення, інвалідів та забезпечення молоді першим
робочим місцем;
 Здійснення заходів щодо профілактики настання страхових випадків, у тому
числі шляхом виплати допомоги по частковому безробіттю з метою запобігання
значному вивільненню працівників та підтримки роботодавців в умовах наявних
загроз на ринку праці;
 Сприяння розвитку підприємництва шляхом започаткування безробітними
підприємницької діяльності, зокрема мешканцями сільської місцевості, з метою
відродження сільськогосподарського виробництва;
 Стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць,
легалізації та створення нових робочих місць шляхом отримання компенсації
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
працевлаштування безробітних на нові робочі місця;
 Проведення профорієнтаційної роботи з населенням, зокрема з батьками та
педагогічними працівниками, випускниками загальноосвітніх шкіл, спрямованої на
вибір навчальних закладів для здобуття фаху за актуальними на місцевому ринку
праці професіями/спеціальностями;
 Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для
додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних
та інших категорій осіб;
 Організація професійного навчання безробітних за скерування центрів
зайнятості, зокрема під замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням
та для організації підприємницької діяльності;
 Сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком
старше 45 років шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки або
підвищення кваліфікації;
 Забезпечення ефективного співробітництва з органами місцевої влади,
профспілками, працедавцями, громадськістю та іншими зацікавленими структурами
з метою недопущення зростання обсягів безробіття й забезпечення соціальних
гарантій.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 забезпечення роботою 47,5 тис. громадян, з них 26,0 тис. осіб з числа
зареєстрованих безробітних, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення
та зменшення рівня безробіття;
85
 одноразова виплата допомоги з безробіття для започаткування власної справи
990 безробітним для сприяння розвитку підприємництва, зокрема у сільській
місцевості з метою відродження сільськогосподарського виробництва;
 надання компенсації єдиного внеску роботодавцям за працевлаштування 1000
осіб, що сприятиме стимулюванню роботодавців до збереження існуючих робочих
місць, легалізації та створення нових робочих місць;
 охоплення 12,3 тис. безробітних професійною підготовкою, перепідготовкою і
підвищенням кваліфікації та надання ваучерів на навчання 350 особам старше 45
років, з метою укріплення їх конкурентоздатності на ринку праці;
 залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру 9,5 тис. осіб.
9.2. Грошові доходи населення та заробітна плата.
Головна мета: забезпечення зростання облікованих доходів населення,
підвищення рівня оплати праці.
Основні заходи та завдання:
 Систематичне заслуховування керівників підприємств, установ та організацій
з низьким рівнем оплати праці і керівників підприємств-боржників на засіданнях
робочих груп з легалізації зайнятості та заробітної плати, районних (міських)
комісіях з питань забезпечення погашення боргів з виплати заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат;
 Здійснення обстежень підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності на предмет дотримання державних гарантій в оплаті праці;
 Проведення системного моніторингу за рівнем оплати праці на економічно
активних підприємствах;
 Забезпечення проведення систематичних перевірок фінансово-господарської
діяльності підприємств, установ та організацій з метою виявлення виплати
заробітної плати в «конвертах»;
 Здійснення роз’яснювальної роботи щодо проведення індексації заробітної
плати;
 Забезпечення розвитку галузей економіки області, інтенсифікація господарств
на основі впровадження інновацій, підвищення продуктивності праці;
 Стимулювання зростання доходів працездатного населення за допомогою
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості;
 Забезпечення ліквідації заборгованості із виплати заробітної праці на
економічно активних підприємствах.
Критерії ефективності розвитку сфери у 2015 році:
 зростання середньомісячної заробітної плати на 5,5%;
 зростання номінальних доходів населення на 9%;
 підвищення доходів у розрахунку на душу населення на 9%.
9.3. Соціальний захист.
Головна мета: забезпечення якісного соціального рівня та якості життя,
соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, їх соціалізації та
соціальної безпеки в суспільстві.
86
Основні заходи та завдання:
 Забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної
допомоги, у тому числі адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;
 Організація роботи державних соціальних інспекторів, посилення контролю
за їх діяльністю щодо перевірок достовірності інформації, яка необхідна для
вирішення питання надання всіх видів соціальної допомоги;
 Проведення щомісячної інвентаризації баз даних Єдиного державного
реєстру осіб, які мають право на пільги;
 Ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення
антитерористичної операції;
 Охоплення житловими субсидіями малозабезпечених верств населення,
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання;
 Охоплення послугами професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними
можливостями, учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників
Революції гідності, сприяння у пошуках роботи;
 Забезпечення
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями
спецавтотранспортом;
 Здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського
призначення;
 Забезпечення санаторно-курортного лікування ветеранів війни та інвалідів;
 Забезпечення безоплатними ліками та медичними послугами із
зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 Соціальна підтримка та реінтеграція в громадянське суспільство внутрішньо
переміщених осіб, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, та бездомних
громадян;
 Організація співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які
опинилися у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями з числа
вимушених переселенців;
 Проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
населення з питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень
у законодавстві.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 обсяг субвенції для виплат через органи соціального захисту допомог сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу передбачено в сумі 3014,9 млн гривень;
 середньомісячна кількість осіб, яким виплачуватимуться державні соціальні
допомоги складатиме до 155 тис. осіб, понад 82 тис. осіб – одержувачів допомоги
при народженні дитини, понад 18 тис. – одиноких матерів;
 збільшення загальної кількості одержувачів житлової субсидії в
опалювальний період до 66,5 тис. осіб;
 покращення житлових-побутових умов підопічних будинків-інтернатів,
раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.
87
9.4. Сімейна та молодіжна політика
Сімейна політика
Головна мета: координація діяльності щодо забезпечення повною мірою
соціалізації сімей; забезпечення всебічного культурного та фізичного розвитку дітей
з багатодітних і малозабезпечених сімей, організації змістовного дозвілля,
виховання й навчання тощо; забезпечення належного оздоровлення та відпочинку
дітей, багатодітних сімей і сімей з дітьми з функціональними обмеженнями.
Основні заходи та завдання:
 Сімейна політика:
 підтримка багатодітних сімей;
 підготовка молоді до подружнього життя.
 Гендерна політика:
 проведення заходів з підвищення рівня обізнаності у питаннях гендерної
рівності та формування гендерно-чутливої політики.
 Попередження насильства у сім’ї та протидія торгівлі людьми:
 запровадження механізму запобігання насильству в сім’ї через створення
мережі центрів роботи з жертвами та особами, які вчиняють насильство в сім’ї;
 розробка корекційних програм з насильниками та навчання тренерів для їх
проведення;
 проведення регіональної кампанії «Стоп насильству!» та акції «16 днів проти
насильства!»;
 проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою запобігання проявам
торгівлі людьми;
 проведення обласної конференції з протидії торгівлі людьми, проведення
навчань для спеціалістів.
 Оздоровлення та відпочинок дітей
 забезпечення реалізації та використання 100% путівок, котрі надаються
Львівській області для оздоровлення дітей пільгових категорій в Українському
дитячому центрі «Молода гвардія»;
 проведення огляд-конкурсу дитячих закладів оздоровлення і відпочинку з
метою підвищення рівня безпеки та якості надання оздоровчих послуг;
 оздоровлення не менше 70% дітей від загальної кількості дітей шкільного віку
області;
 забезпечення якісним оздоровленням не менше 40% дітей шкільного віку;
 проведення перевірки діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
області.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 збільшення кількості дітей шкільного віку, котрі отримали послуги з
оздоровлення й відпочинку дітей, та збільшення якісного показника оздоровлення
порівняно з попередніми роками;
 оздоровлення 100% дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
 оздоровлення 70% дітей з багатодітних сімей;
88




оздоровлення не менше 50% дітей з особливими потребами;
оздоровлення 100% дітей, котрі потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС;
зменшення кількості жертв насильства в сім’ї;
зменшення кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
Молодіжна політика
Головна мета: залучення громадських об’єднань, що представляють інтереси
молоді, до процесу прийняття органами виконавчої влади відповідних рішень;
забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної
політики; підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій, які проводять
заходи на виконання державної молодіжної політики у Львівській області.
Основні заходи та завдання:
 Національно-патріотичне виховання молоді та допомога Збройним силам
України:
 утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування
загальнолюдських цінностей у молоді;
 проведення молодіжних таборувань поблизу г. Маківка з нагоди 100-річчя бою
Січових Стрільців, військово-вишкільних таборів «Лицар честі», «Звитяга»,
«Чорні хлопці», «Теребіж», обласної теренової гри «Легенда УПА» та ін.;
 реалізація заходів, спрямованих на відзначення дат та подій героїчного
минулого України.
 Налагодження міжнародної співпраці молодіжних організацій:
 забезпечення розвитку європейського молодіжного співробітництва;
 проведення молодіжних обмінів, спільних семінарів, тренінгів, обмінів
волонтерами тощо;
 організація спільних заходів з українцями зарубіжжя.
 Розвиток молодіжного підприємництва та працевлаштування молоді:
 створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
 проведення профорієнтаційних заходів серед молоді: семінари, тренінги,
конкурси, бізнес-школи тощо.
 Розвиток громадської активності:
 стимулювання молоді до відстоювання власної позиції та розвитку громадських
організацій, як основи громадянського суспільства;
 створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального
самовдосконалення молоді;
 проведення лідерських шкіл, Форуму молодих лідерів Львівщини, молодіжної
зустрічі «Галицький авангард» та інше.
 Популяризація та формування здорового способу життя молоді:
 проведення на Львівщині заходів на виконання Всеукраїнської інформаційнопрофілактичної акції «Відповідальність починається з мене»;
 організація роз’яснювальної роботи серед молоді;
 проведення конкурсів соціальної реклами та її розміщення тощо.
 Виконання обласних програм:
 Регіональної цільової соціальної програми «Молодь Львівщини» на 2009 – 2015
роки;
89
 Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2009 – 2015 роки.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 збільшення кількості молоді, які залучатимуться до молодіжних об’єднань
Львівщини;
 активізація участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної
політики;
 підвищення активності молоді Львівщини у суспільному житті.
9.5. Захист прав дітей
Головна мета: реалізація на території області державної політики з питань
соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
Основні заходи та завдання:
 Забезпечення належної організації роботи працівників служб у справах дітей
й посилення контролю за їх діяльністю щодо забезпечення законних прав та
інтересів дітей;
 Забезпечення належного ведення Єдиного електронного банку даних про
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 Забезпечення належного ведення Єдиного електронного банку даних про
дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;
 Забезпечення раннього виявлення дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах, та постановки їх на облік;
 Забезпечення своєчасного виявлення дітей, які залишились без батьківського
піклування, надання їм статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування, і постановки їх на облік;
 Забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав дітей;
 Запобігання поширенню соціального сирітства, безпритульності та
бездоглядності;
 Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї;
 Забезпечення влаштування дітей, які набули правового статусу, в сімейні
форми виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного
типу);
 Забезпечення спільного проживання та виховання братів і сестер при
влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 Забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
населення з питань діяльності органів служб у справах дітей та нововведень у
законодавстві;
 Забезпечення контролю за станом утримання та виховання дітей, які
проживають у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,
дитячих будинках сімейного типу, і в сім’ях, де батьки не виконують батьківських
обов’язків;
 Забезпечення участі територіальної громади у захисті прав та розвитку
дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в інтересах дітей;
90
 Забезпечення розвитку різних форм співробітництва з іншими державами,
міжнародними організаціями для розв’язання нагальних проблем у сфері охорони
дитинства.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 соціальний захист дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
 активізація роботи з кандидатами в усиновлювачі щодо усиновлення дітей
старшого віку;
 збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, влаштованих у сімейні форми виховання до 89% від загальної кількості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (опіка й піклування,
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);
 зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються у інтернатних закладах системи МОН, МОЗ і
Мінсоцполітики до 8% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
 збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, влаштованих під усиновлення;
 забезпечення координації зусиль органів виконавчої влади області щодо
подолання проблем, пов’язаних з соціальним сирітством;
 підвищення рівня обізнаності населення щодо захисту прав дітей.
9.6. Житлово-комунальне господарство
Головна мета: стабільне функціонування підприємств житлово-комунального
господарства та забезпечення безперебійної життєдіяльності населених пунктів на
території області.
Основні заходи та завдання:
 Проведення активної роботи щодо залучення державних і кредитних ресурсів
під державні гарантії для комунальних підприємств з метою реалізації
інвестиційних проектів;
 Забезпечення реалізації таких програм:
 програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2007 – 2015
років;
 програми «Питна вода» у Львівській області на 2012 – 2020 роки;
 регіональної цільової економічної програми енергоефективності у Львівській
області на 2014 – 2015 роки;
 цільової програми передачі гуртожитків Львівської області у власність
територіальних громад на 2014 – 2015 р.
 Застосування механізму ринкових відносин та встановлення економічно
обґрунтованих тарифів, впровадження кластерної політики для забезпечення
високого технологічного сучасного рівня поводження з твердими побутовими
відходами;
91
 Покращення стану водопровідних мереж та зменшення
нераціональних
витрат, втрат питної води у зовнішніх мережах та відповідність її бактеріологічнохімічних показників вимогам чинних санітарних норм;
 Встановлення технологічних засобів обліку води і стічних вод на
підприємствах теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства;
 Заміщення використання природного газу альтернативними видами палива та
джерелами відновлювальної енергії;
 Забезпечення виконання заходів відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність
територіальних громад на 2012 – 2015 роки»;
 Організація громадських обговорень і слухань з проблемних питань житловокомунального господарства.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 забезпечення споживачів якісними та в повному обсязі послугами житловокомунального господарства відповідно до встановлених нормативів і національних
проектів;
 зменшення кількості втрат та покращення якості питної води;
 зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт,
наданих послуг (на 20 – 30%);
 скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та води
(на 20 – 40%);
 розв’язання проблеми поводження з твердими побутовими відходами;
 зростання загальної кількості утворених об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків;
 забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг до рівня 98%;
 завершення передачі відомчого житла в комунальну власність.
9.7. Енергоощадність
бюджетній сферах
та
енергоефективність
у
соціальній
та
Головна мета: впровадження енергоощадних проектів у бюджетній сфері та
стимулювання впровадження населенням області енергоощадних заходів.
Основні заходи та завдання:
 Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями
споживачів через стимулювання впровадження енергоощадних заходів;
 Стимулювання впровадження населенням області енергоощадних заходів
шляхом реалізації механізму компенсації відсотків за кредитами на заходи з
енергозбереження;
 Популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг
енергоощадності, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;
 Переведення об’єктів бюджетної сфери на альтернативні, нетрадиційні види
палива;
 Проведення моніторингу стану та ефективності впровадження енергоощадних
заходів, а також стану використання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах
бюджетної сфери;
 Передбачення в місцевих бюджетах коштів на реалізацію заходів з
енергоощадності в бюджетній сфері;
92
 Розвиток приватно-публічного партнерства в регіоні, створення умов для
реалізації кластеру енергозбереження і відновлювальної енергетики через
об’єднання громадськості, наукових установ, місцевого самоврядування та бізнесу і
фінансових установ;
 Запровадження механізму стимулювання реалізації комплексних заходів з
енергозбереження для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ,
який здійснюватиметься за рахунок надання субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам у рамках Програми енергозбереження для населення
Львівщини на 2013 – 2016 роки.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 зменшення рівня споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів на
об’єктах бюджетної сфери області;
 підвищення рівня питомих показників ефективності використання
енергоресурсів і відповідне зменшення частки кошторисних видатків на оплату за
спожиті енергоносії у структурі видатків.
93
РОЗДІЛ 10. ГУМАНІТАРНА СФЕРА
10.1. Охорона здоров’я
Головна мета: покращення стану здоров'я населення, у першу чергу за
рахунок зниження захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань,
онкологічної патології та інших соціально обумовлених недуг; збереження
репродуктивного здоров’я; оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів
з метою забезпечення відповідного доступу населення до медичних послуг усіх
рівнів надання медичної допомоги.
Основні заходи та завдання:
 Завершення реконструкції обласного клінічного перинатального центру;
 Формування оптимальної мережі первинного рівня надання медичної
допомоги (амбулаторій сімейної медицини) у міській та сільській місцевості
шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я,
забезпечення матеріально-технічного оснащення і кадровим забезпеченням;
 Забезпечення функціонування єдиної системи надання екстреної
(невідкладної) медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену
медичну допомогу»;
 Подальше створення мережі закладів соціальної опіки осіб похилого віку
шляхом передачі вивільненого ліжкового фонду існуючих сільських дільничних
лікарень органам соціального захисту;
 Розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги, розширення
мережі денних і стаціонарів вдома, закладів (відділень) медико-соціальної
допомоги, хоспісів тощо;
 Подальша реалізація програмно-цільового методу фінансування для розвитку
пріоритетних напрямів галузі охорони здоров’я;
 Забезпечення контролю за дотриманням закладами охорони здоров’я області
затверджених МОЗ України медичних стандартів (уніфікованих клінічних
протоколів) надання медичної допомоги в рамках реалізації Концепції управління
якістю медичної допомоги та стандартизації;
 Реалізація проектів Світового Банку та міжнародних організацій у сфері
онкопревенції, подолання епідемії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу;
 Подальше проведення масових профілактичних акцій серед населення
області.
Критерії ефективності розвитку галузі:
 стабілізація показника смертності дітей першого року життя нижче 8,0 на
1000 народжених живими, показника материнської смертності на рівні 10,0 на 100
тис. народжених живими;
 зниження летальності від гострого інфаркту міокарда на 3-5%, а смертності –
на 4-5%;
 зниження смертності від серцево-судинних захворювань загалом на 5%,
зменшення інвалідизації від серцево-судинних захворювань на 3-5%;
 зниження рівня захворюваності на активний туберкульоз до 60,0 на 100 тис.
населення;
 забезпечення антенатальним доглядом 98% вагітних жінок;
94
 зниження рівня первинного виходу на інвалідність серед населення
працездатного віку до 60,0 на 10 тис. населення;
 досягнення показника забезпеченості населення стаціонарними ліжками
цілодобового використання нижче 87,0 на 10 тис. населення, збільшення кількості
ліжок денного перебування у поліклініці на 10%;
 збільшення закладів загальної практики – сімейної медицини більше, ніж на
15 одиниць;
 підвищення питомої ваги населення, що отримує медичну допомогу у
закладах загальної практики – сімейної медицини до 65% у міській місцевості та
78% у сільській місцевості.
10.2. Освіта
Головна мета: створення умов для надання якісної освіти.
Основні заходи та завдання:
 Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом звільнення
приміщень ДНЗ від оренди, відкриття груп, будівництва ДНЗ, створення НВК;
 Підключення навчальних закладів до мережі Інтернет, забезпечення
швидкісним і якісним Інтернетом навчальних закладів та створення сайтів усіх
місцевих органів управління освітою, освітніх округів;
 Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою;
 Розширення практики інклюзивного навчання дітей у дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладах;
 Забезпечення ефективного функціонування опорних шкіл освітніх округів;
 Моніторингові дослідження об’єктивності оцінювання навчальних досягнень
учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 Формування механізму співпраці між професійно-технічними навчальними
закладами і суб’єктами господарювання в умовах регіонального фінансування;
 Покращення матеріально-технічної бази ПТНЗ шляхом створення навчальнопрактичних центрів професійно-технічної освіти за галузевим спрямуванням.
Критерії ефективності розвитку галузі:
 збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 52% та
зменшення наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах на 100 місць до
135 дітей;
 впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення показника
забезпеченості навчальних закладів комп’ютерною технікою;
 відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах результатам зовнішнього незалежного оцінювання;
 створення єдиного освітнього інформаційного простору;
 працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.
10.3. Культура та збереження історико-культурної спадщини
Культура
95
Головна мета: організація мистецьких заходів, спрямованих на розвиток
національної культури, її популяризацію на вітчизняному та міжнародному рівні,
підвищення привабливості мистецьких і культурних закладів для України та
світової спільноти.
Основні заходи та завдання:
 Підготовка та відзначення Року Андрея та Климентія Шептицьких,
відзначення 200-річчя від дня народження автора Державного Гімну України
М. Вербицького;
 Запобігання безпідставному скороченню чисельності закладів культури,
особливо у сільській місцевості;
 Надання цільової підтримки закладам культури обласного підпорядкування;
 Організація та проведення заходів з відзначення державних, національних
свят та ювілейних дат;
 Проведення фестивалів народної творчості, мистецьких пленерів, семінарів з
метою підтримки культури на селі;
 Проведення міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів
(музичного мистецтва «Віртуози» і «Контрасти», театрального мистецтва «Золотий
Лев на вулиці» і «Золотий Телесик» та ін.);
 Забезпечення бюджетного фінансування комплектування бібліотечних фондів
книжковою продукцією, періодичними та електронними виданнями;
 Розвиток аматорського мистецтва та творчих спілок;
 Організація та забезпечення розвитку академічного мистецтва;
 Забезпечення комп’ютеризації закладів культури області і діяльності
Регіонального тренінгового центру (відповідно до вимог угоди (ІRЕХ).
Критерії ефективності розвитку галузі:
 покращення умов для функціонування закладів культури обласного
підпорядкування;
 забезпечення закладів культури комп’ютерною технікою та збільшення
доступу до мережі Інтернет;
 підвищення якості культурно-мистецьких послуг, які надаються мешканцям
області;
 збереження стабільної кількості закладів культури, у першу чергу, у сільській
місцевості;
 організація та проведення запланованих культурно-мистецьких заходів.
Збереження історико-культурної спадщини
Головна мета: створення сприятливих умов для розвитку галузі охорони
культурної спадщини в регіоні, забезпечення належного рівня збереження та
використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті.
Основні заходи та завдання:
 Контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної
спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
 Інвентаризація об’єктів культурної спадщини;
 Паспортизація об’єктів культурної спадщини;
96
 Виготовлення пам’ятко-охоронної документації на щойно виявлені об’єкти
культурної спадщини;
 Розроблення проектно-кошторисної документації пам’яток архітектури для
проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках
культурної спадщини;
 Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтнореставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини;
 Проведення досліджень, вивчення та впорядкування історичних кладовищ,
поховань та меморіалів;
 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій;
 Проведення суцільного археологічного обстеження території області
«Археологічний кадастр Львівської області»;
 Розвиток історико-культурних заповідників;
 Збереження та використання замків, фортець і палаців Львівської області;
 Збереження пам’яток дерев’яної сакральної архітектури Львівської області;
 Забезпечення комплексу робіт на пам’ятках дерев’яної сакральної
архітектури, які номінуються до списку Світової спадщини ЮНЕСКО;
 Заходи із популяризації історико-культурної спадщини Львівської області;
 Інвентаризація земель історико-культурного призначення;
 Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.
Критерії досягнення ефективності розвитку:
 внесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України у
Львівській області на основі завершення комплексної інвентаризації нерухомих
пам’яток та розробки пам’яткоохоронної документації;
 створення єдиної інформаційно-методичної бази з охорони культурної
спадщини в регіоні;
 реалізація інвестиційних програм з розбудови інфраструктури історичного
туризму в історичних містах регіону;
 популяризація пам’яток як об’єктів світової культурної спадщини;
 розширення міжнародних, культурних і наукових зв’язків;
 активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел
залучення інвестицій.
10.4. Фізична культура та спорт
Головна мета: покращення умов для занять фізичною культурою та спортом
в області, у першу чергу серед мешканців сільської місцевості, дітей та молоді;
проведення системної роботи з підготовки спортивного активу області до
всеукраїнських та міжнародних змагань усіх рівнів; забезпечення участі
представників Львівщини у складі збірних команд України в іграх ХХХI Олімпіади
2016 року в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), ІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх
2016 року в Ліллегаммері (Норвегія), І Європейських іграх 2015 року в Баку
(Азербайджан), зимовому (Тбілісі, Грузія) та літньому (Австрія – Ліхтенштейн)
юнацьких фестивалях 2015 року.
Основні заходи та завдання:
 Проведення обласних змагань з різних видів спорту та участь спортсменів
Львівщини у Всеукраїнських змаганнях;
 Організація міжнародних турнірів на теренах Львівщини;
97
 Подальший розвиток центрів олімпійської підготовки із зимових видів спорту
у м. Новояворівську та зі стендової стрільби у м. Львові;
 Робота щодо узгодження та змін у законодавчих нормативно – правових
документах на державному рівні;
 Проведення капітальних і поточних ремонтів, робіт з благоустрою
спортивних споруд та спортивного інвентарю з метою їх підготовки до веснянолітнього й осінньо-зимового сезонів;
 Використання спортивних споруд закладів освіти для проведення оздоровчої
та фізкультурно-спортивної роботи під час канікул й у вихідні дні;
 Забезпечення доступності спортивних споруд для спортсменів і глядачів з
особливими фізичними потребами.
Критерії ефективності розвитку галузі:
 збереження кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом (з
розрахунку на 1 тис. ос.);
 облаштування спортивних та дитячих майданчиків у Львівській області;
 збереження кількості підприємств, установ і організацій, де проводиться
фізкультурно-оздоровча робота;
 збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячих
фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення;
 здобуття представниками Львівської області нагород різного ґатунку на
світових та європейських форумах у 2015 та подальших роках.
10.5. Туристична та рекреаційно-курортна сфера
Головна мета: Формування та популяризація конкурентоспроможного на
внутрішньому та міжнародному ринках туристично-рекреаційного продукту,
здатного максимально задовольнити потреби туристів, забезпечити на цій основі
комплексний розвиток територій.
Основні заходи та завдання:
 Формування та утвердження туристично-рекреаційного образу Львівщини на
світовому й вітчизняному ринках:
 представлення
туристично-рекреційної
привабливості
області
на
міжнародних і вітчизняних туристичних виставках, форумах, презентаціях
тощо;
 організація пізнавальних турів для представників преси і туристичних
компаній з України та з-за кордону по місцях туристично-рекреаційного
значення області;
 розробка, виготовлення й розповсюдження туристичної інформаційнопрезентаційної та сувенірної продукції з туристичним логотипом Львівщини;
 супровід туристичної інтернет-сторінки Львівщини;
 організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій,
конференцій, фестивалів, акцій тощо;
 поновлення туристично-екскурсійної, готельно-відпочинкової, санаторнокурортної та інших баз даних, суміжних до сфери туризму й відпочинку.
 Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури:
 проведення паспортизації об’єктів і суб’єктів туристично-рекреаційної
діяльності та інфраструктури;
98
 розробка, виготовлення і встановлення туристичних вказівників та
інформаційних щитів для ознакування автомобільних туристичних шляхів;
 розробка, ознакування та впровадження шляхів активного туризму;
 постійне оновлення електронної картосхеми розміщення туристичнорекреаційних ресурсів та інфраструктурних об’єктів.
 Удосконалення системи управління і регулювання галузі туризму та
рекреації:
 забезпечення роботи координаційних рад з питань туризму та курортів;
 надання інформаційної, консультаційної, методичної допомоги суб’єктам
туристично-відпочинкової та санаторно-курортної галузі області;
 координація із відповідними державними органами й громадськими
організаціями для створення безпечних, комфортних та якісних умов
перебування туристів.
 Підвищення професійного рівня працівників туристично-рекреаційної сфери:
 організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів
тощо;
 вивчення і впровадження прогресивного світового досвіду регулювання та
стимулювання туристично-рекреаційної галузі;
 співпраця з навчальними закладами з питань підготовки туристичних кадрів.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 зростання рівня популяризації Львівщини як регіону туристично-рекреаційної
привабливості, що дасть можливість залучити туристів у регіон та інвестиції в
розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, збільшить кількість робочих
місць, забезпечить належний рівень обслуговування туристів і підвищення
професійного рівня працівників туристично-рекреаційної галузі;
 збільшення на 2-3 % обсягу реалізації туристично-рекреаційних послуг, на
3-4% вітчизняних та іноземних туристичних і екскурсійних потоків у регіоні;
 зростання на 3 % обсягу інвестицій у туристично-рекреаційну галузь області.
99
РОЗДІЛ 11. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА
ДОВКІЛЛЯ
Головна мета: поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня
екологічної безпеки в області, досягнення безпечного для здоров'я людини стану
навколишнього природного середовища, припинення втрат біологічного та
ландшафтного різноманіття, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
населення.
Основні заходи та завдання:
 Охорона і раціональне використання водних ресурсів:
 забезпечення виконання заходів з будівництва та реконструкції
об’єктів очистки стічних вод та водовідведення в містах Самбір, Моршин,
Турка, Кам’янка-Бузька, Радехів, Броди, Городок, Борислав;
 виконання та координація виконання регіональної Програми «Питна
вода України» у Львівській області на 2012 – 2020 роки в частині розвитку
та реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства населених
пунктів області;
 проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також здійснення
заходів для боротьби з шкідливою дією вод на території населених
пунктів області.
 Виконання заходів щодо зменшення негативного впливу небезпечних та
твердих побутових відходів:
 забезпечення реалізації заходів обласної програми поводження з
твердими побутовими відходами, зокрема:
o здійснення заходів із будівництва, реконструкції та облаштування
полігонів ТПВ;
o впровадження системи роздільного збирання й екологічно безпечного
зберігання та вивезення ТПВ;
o виконання необхідних заходів щодо закриття та рекультивації
Львівського полігону ТПВ в с. Великі Грибовичі.
 Забезпечення виконання в області заходів щодо скорочення викидів в
атмосферне повітря:
 виконання заходів обласної Програми скорочення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
найбільших підприємств-забруднювачів Львівської області на 2009 –
2017 рр.
 Реалізація заходів щодо розвитку природно-заповідного фонду:
 створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, у т.ч., національних природних парків
«Чайковицький» та «Бойківщина»;
 централізоване
виготовлення
охоронно-межових
знаків
та
інформаційних аншлагів на території та об’єкти природно-заповідного
фонду;
 винесення в натуру меж територій та об’єктів природно-заповідного
фонду;
100
 забезпечення проведення заходів виробничо-організованого характеру,
наукової, рекреаційної та еколого-просвітницької діяльності на території
регіональних ландшафтних парків.
 Сприяння підвищенню рівня громадської свідомості з питань охорони
навколишнього природного середовища:
 підвищення екологічного рівня свідомості й інформованості населення
щодо стану та вирішення регіональних екологічних проблем, залучення
населення до практичних дій для збереження довкілля;
 організація та проведення природоохоронних акцій, конференцій і
семінарів на екологічну тематику.
Критерії досягнення ефективності розвитку:
 збільшення загальної площі природо-заповідного фонду області;
 збереження і розширення ландшафтної та біотичної різноманітності;
 зменшення скидів неочищених стічних вод у природні водні об’єкти та
покращення стану поверхневих вод;
 недопущення забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод
небезпечними відходами;
 підвищення рівня знань та громадської свідомості з питань охорони
навколишнього природного середовища.
101
РОЗДІЛ 12. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ
Проблемні питання розвитку малих міст:
 відсутність системної державної підтримки в питаннях соціальноекономічного та культурного розвитку малих міст, у тому числі щодо подолання
монофункціональності їх економіки, незважаючи на прийняття спеціальної цільової
державної програми з цієї проблематики;
 недостатній рівень фінансових ресурсів, у першу чергу власних, на
проведення робіт з розвитку й модернізації міської житлово-комунальної та
соціально-культурної інфраструктури;
 зростаючі з року на рік обсяги та вартість ремонтних робіт, яких потребують
об’єкти міської соціальної інфраструктури, сфери комунальних послуг, дорожнього
господарства тощо;
 припинення будівництва соціального житла.
Головна мета: надання підтримки у вирішенні проблем соціальноекономічного розвитку малих міст за рахунок коштів субвенцій державного
бюджету і обласного бюджету в рамках діючих обласних програм.
Основні напрями підтримки розвитку малих міст:
 У межах субвенції державного бюджету, яку надають області на будівництво,
реконструкцію, капітальний та поточні ремонти вулиць і доріг комунальної
власності – здійснення відповідних робіт у малих містах;
 У контексті реалізації завдань Державної цільової програми підтримки
соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 – 2015 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 року №1090,
виконання заходів:
 Програми розроблення містобудівної документації у Львівській області
на 2011 – 2015 роки – щодо розроблення і коригування генеральних
планів та історико-архітектурних опорних планів малих міст, а також
землевпорядної документації;
 Програми «Питна вода» на 2012 – 2020 роки у Львівській області –
щодо сприяння технічному переоснащенню та зміцненню матеріальнотехнічної бази і фінансового стану міських комунальних підприємств,
впровадження енергозберігаючих технологій у сфері тепло- та
водопостачання і вуличного освітлення у житлово-комунальній сфері
малих міст;
 Обласної програми поводження з твердими побутовими відходами на
2007 – 2015 роки – щодо забезпечення житлово-комунальних господарств
малих міст обладнанням для збирання твердих побутових відходів і
сучасною технікою для їх вивезення;
 Програми розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки та Програми
поповнення бібліотечних фондів – щодо забезпечення покращення
матеріально-технічного стану навчальних закладів усіх типів і
продовження практики поповнення книжкових фондів бібліотек малих
міст україномовною літературою;
102
 Регіональної програми розбудови сфери охорони культурної спадщини
Львівської області на 2013 – 2015 роки і Програми розвитку туризму та
курортів у Львівській області на 2014 − 2017 роки – щодо виконання робіт
щодо інвентаризації та паспортизації об’єктів історико-культурної
спадщини малих міст, реставрації та усунення аварійного стану історикоархітектурної спадщини історичних міст області, пристосування їх
пам’яток для музейних і виставкових потреб, включення їх до
національних та міжнародних туристичних маршрутів;
 Обласної цільової програми фінансування підвищення кваліфікації –
щодо перепідготовки кадрів для органів місцевого самоврядування малих
міст;
 додатка 4 «Програма капітального будівництва об`єктів соціальнокультурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів
бюджету розвитку обласного бюджету на 2015 рік» до Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на
2015 рік – забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури та
комунального господарства малих міст;
 додатка 5 «Перелік першочергових заходів, фінансування яких
здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2015 рік» до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Львівської області на 2015 рік – здійснення
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
каналізування, водопостачання і водовідведення малих міст;
 Продовження роботи щодо вдосконалення регуляторної бази ведення
підприємницької діяльності, оптимізації дозвільно-погоджувальної процедури її
започаткування.
Критерії ефективності розвитку сфери:
 за рахунок всебічного сприяння розвитку підприємницької діяльності і
максимально можливого збереження робочих місць на підприємствах і організаціях
малих міст – забезпечення скорочення кількості безробітних на 0,7%;
 утримання питомої ваги консолідованої суми надходжень до бюджетів малих
міст від діяльності малого бізнесу не менше рівня 2014 року;
 введення в дію біля 140,0 тис. кв. м житла, добудови акушерського корпусу
Миколаївської центральної районної лікарні, збільшення кількості місць у дитячих
дошкільних закладах на 2,1% за рахунок введення в дію садочків у м. Новий
Калинів і Моршин, збільшення місць у діючих садочках у містах: Золочів, Новий
Розділ, Самбір та інших;
 здійснення технічного переоснащення мережі міських лікарень та
амбулаторно-поліклінічних закладів і забезпечення їх усім необхідним для надання
населенню малих міст якісних лікувально-профілактичних послуг;
 збільшення питомої ваги житлового фонду обладнаного: центральним
газопостачанням на 0,2%, центральним водопостачанням – на 0,3% і каналізацією –
на 0,6%;
 прискорення процесу переходу житлового фонду малих міст на
енергозберігаючі сучасні системи опалення;
103
 сприяння розвитку житлового будівництва, у першу чергу індивідуального
(найбільші очікувані обсяги будівництва житла – у містах Бориславі, Винники,
Городку, Жидачеві, Пустомитах, Самборі, Сколе, Сокалі та інших);
 збільшення дохідної частини міських бюджетів малих міст на 3,5%.
Основні показники
соціально-економічного розвитку малих міст Львівської області у 2015 році
Назва показника
Одиниця
виміру
2013 рік,
звіт
2014 рік,
очікуване
2015 р.
2015 рік,
до
проект 2014р.,
%
Трудові ресурси малих міст
Чисельність населення на
тис. осіб
498,7
498,7
498,7
початок року
Чисельність працівників,
тис. осіб
137,1
136,4
137,0
зайнятих у галузях економіки
Кількість безробітних
тис. осіб
13,4
13,9
13,8
Економічний розвиток малих міст
Обсяг промислової продукції (у
млн грн
7732,7
7500,7
7575,0
діючих цінах відповідного року)
Обсяг капітальних вкладень за
млн грн
961,3
933,1
950,0
рахунок усіх джерел фінансування (у цінах відповідних років)
Обсяг роздрібного товарообігу
млн грн
2443,4
2438,8
2523,3
Обсяг реалізації платних послуг
млн грн
1910,0
1503,4
1560,0
Рівень забезпеченості населення основними
елементами соціальної інфраструктури в малих містах
Питома вага житлового фонду,
який обладнано:
- централізованим
%
93,6
93,8
94,0
газопостачанням
- централізованим
%
79,1
79,3
79,5
водопостачанням
- централізованим
%
28,4
27,4
26,7
теплопостачанням
- каналізацією
%
69,3
69,6
70,0
Місткість міських лікарень
ліжок
8317
8322
8362
Місткість амбулаторновідвід. в
14742
14752
14752
поліклінічних закладів
зміну
Кількість учнів у середніх
учнів
59149
59336
59381
навчальних закладах
Додаткова потреба в місцях у
місць
1863
1860
1850
середніх навчальних закладах
Кількість дітей у дитячих
осіб
13117
13388
13665
дошкільних закладах
Додаткова потреба в місцях у
місць
5945
5930
5890
дитячих дошкільних закладах
Наявна місткість телефонної
номерів
116699
116594
116657
мережі
Додаткова потреба в номерах
номерів
2099
2045
1985
100,0
100,4
99,3
101,1
101,8
103,5
103,8
100,2
100,3
97,5
100,6
100,5
100,0
100,1
99,5
102,1
99,3
100,1
97,1
104
Назва показника
Одиниця
виміру
2013 рік,
звіт
2014 рік,
очікуване
2015 р.
2015 рік,
до
проект 2014р.,
%
телефонної мережі
Введення в експлуатацію потужностей соціальної сфери в малих містах
Загальна площа житла
тис. кв. м
147,4
155,0
139,8
Лікарняних ліжок
ліжок
0
0
30
Місць у дитячих дошкільних
місць
20
120
520
закладах
Показники діяльності суб’єктів малого підприємництва малих міст
Кількість підприємств малого
од.
9394
9457
9535
бізнесу
Чисельність працівників
осіб
29113
29337
29450
підприємств малого бізнесу
Виручка від реалізації продукції
млн грн
2300,2
2379,8
2460,0
(робіт, послуг) підприємств
малого бізнесу
Кількість підприємців-фізичних
осіб
23372
23467
23600
осіб
Питома вага надходжень до
%
15,0
14,7
14,8
міських бюджетів малих міст від
діяльності малого бізнесу
Фінансові показники малих міст
Сума дохідної частини міських
млн грн
823,3
850,6
880,0
бюджетів малих міст
Сума видаткової частини міських
млн грн
861,2
896,1
914,0
бюджетів малих міст
90,2
–
у 4,3р
100,8
100,4
103,4
100,6
100,7
103,5
102,0
ДОДАТКИ:
Додаток 1
до Програми соціально економічного та культурного
розвитку Львівської області на 2015 рік
Основні показники економічного та соціального розвитку області
Одиниця
виміру
Показники
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
2015 р.
до
2014р.,
%
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Промисловість
Обсяги реалізованої
промислової продукції у
діючих цінах
Приріст, зниження (-) обсягів
виробництва промислової
продукції
млрд грн
30,8
31,4
34,0
%
1,1
-3,1
2,0
х
9351,2
100,4
3200,0
100,3
6151,2
100,4
100,5
х
5716,8
100,5
3634,4
100,2
100,5
х
100,2
х
420
100,7
301,4
100,0
1030
100,0
2438,1
98,7
1408,7
130,3
117,7
98,2
12,1
102,5
8,9
102,3
Сільське господарство
млн грн
8813,3
Валова продукція у постійних
9314,0
цінах 2010 р. - всього
у тому числі:
млн грн
2898,9
3190,5
 сільськогосподарські
підприємства
млн грн
5914,4
6123,5
 господарства населення
%
100,7
105,7
у% до попереднього року
Із загального обсягу валової
продукції:
млн грн
5135,9
5686,8
 рослинництво
%
98,8
110,7
 у% до попереднього року
млн
грн
3677,4
3627,2
 тваринництво
%
103,5
98,6
 у% до попереднього року
Кількість:
- сільськогосподарських
одиниць
417
417
підприємств
- індивідуальних підсобних
тис. один.
303,5
301,4
господарств
- фермерських підприємств
одиниць
1025
1029
Паливно-енергетичний комплекс
Виробництво електроенергії
млн
2606,0
2470,0
кВт год
Виробництво вугілля
958,0
1077,4
тис тонн
товарного
Виробництво нафти сирої
тис тонн
117,6
119,8
Транспорт
Перевезено вантажів:
млн тонн
13,7
11,8
- автотранспортом загального
10,5
8,7
користування;
2
Показники
Одиниця
виміру
- залізничним транспортом
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
2015 р.
до
2014р.,
%
3,2
3,1
3,2
103,2
255,7
256,7
261,4
101,8
166,4
167,6
174,3
104,2
29,4
30,5
104,0
Перевезено пасажирів:
- автобусами
загального
користування;
- залізничним транспортом;
млн осіб
Обсяги будівельних робіт
млн грн
2420,6
2316,5*
2645,8*
102*
%
-7,2
-11,8
2
х
2538,5
100,0
Приріст, зниження (-) обсягів
будівельних робіт
млн осіб
30,4
Будівельна діяльність
СОЦІОГУМАНІТАРНА СФЕРА
Гуманітарна сфера
Середня чисельність наявного
населення
тис. осіб
2539,6
2538,5
Охорона здоров’я
Кількість
лікарів
усіх
спеціальностей
у т.ч. на 10000 осіб населення
Кількість
середнього
медичного персоналу
у т.ч. на 10000 осіб населення
Лікарні
у т.ч. на 10000 осіб населення
Амбулаторно - поліклінічні
заклади
Амбулаторно - поліклінічні
заклади
у т.ч. на 10000 осіб населення
тис. осіб
12,757
12,725
12,7
99,8
осіб
50,6
50,5
50,4
99,8
тис. осіб
24,831
24,91
24,99
100,3
осіб
(тис.
ліжкомісць)
(ліжкомісць)
98,4
98,8
99,2
100,4
22,241
22,1
21,95
99,3
88,2
87,6
87,0
99,3
одиниць
229
247
262
106,1
48,1
48,4
51,0
105,4
191,13
192,20
203,7
106,0
740
766
800
104,4
308
432
46,7
310
456
48,5
314
486
50,0
101,3
106,6
103,1
34,5
12,2
34,5
14,0
35,5
14,5
102,9
103,6
тис. відв.
за зміну
відв. за
зміну
Освіта
Кількість
постійних одиниць
дошкільних закладів усього
у тому числі:
у міських поселеннях
одиниць
у сільській місцевості
одиниць
Кількість місць у постійних тис. місць
дошкільних закладах – усього
у тому числі:
у міських поселеннях
тис. місць
у сільській місцевості
тис. місць
3
Показники
Одиниця
виміру
Охоплення дітей постійними
%
дошкільними закладами (у
процентах до кількості дітей
відповідного віку) – усього
у тому числі:
у міських поселеннях
%
у сільській місцевості
%
Кількість
загальноосвітніх одиниць
денних
комунальних
навчальних закладів
у тому числі:
у міських поселеннях
одиниць
у сільській місцевості
одиниць
Кількість
учнів
у тис. осіб
загальноосвітніх
денних
комунальних
навчальних
закладах
у тому числі:
у міських поселеннях
тис. осіб.
у сільській місцевості
тис. осіб.
Кількість вихованців у дитячих
осіб
будинках та школах-інтернатах
для дітей сиріт
Кількість місць в дитячих
місць
будинках та школах-інтернатах
для дітей-сиріт
Кількість вихованців у школах
осіб
інтернатах для дітей з вадами
фізичного або розумового
розвитку
Кількість
професійноодиниць
технічних навчальних закладів
Кількість учнів у професійноосіб
технічних навчальних закладах
Кількість вищих навчальних
закладів
III-IV
рівня одиниць
акредитації
Кількість студентів у вищих
навчальних закладах III-IV
осіб
рівня акредитації
Кількість вищих навчальних
одиниць
закладів I-II рівня акредитації
Кількість студентів у вищих
навчальних закладах I-II рівня
осіб
акредитації
Культура
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
48
50
52
2015 р.
до
2014р.,
%
Х
66
24
1384
68
26
1377
70
28
1371
Х
Х
99,6
340
1044
254,7
340
1037
253,4
340
1031
254,3
100,0
99,4
100,4
158,3
92,9
362
161,9
93,1
346
162,4
93,6
330
100,3
100,5
95,4
464
464
464
100,0
2415
2497
2554
102,3
59
58
58
100,0
31781
29527
28555
96,7
22
23
23
100,0
113554
118609
119000
100,3
22
22
22
100,0
19468
18891
19000
100,6
4
Показники
Кількість публічних бібліотек
сфери управління Міністерства
культури України – усього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість закладів культури
клубного
типу
системи
Міністерства культури України
– усього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість
кіноустановок
з
платним показом – усього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість театрів
(включаючи театри - студії)
Кількість
концертних
(філармонічних) залів
Кількість
дитячих
шкіл
естетичного виховання
Фізкультура та спорт
Кількість
підприємств,
установ,
організацій,
де
проводиться
фізкультурнооздоровча
робота,
(без
урахування
кількості
загальноосвітніх, професійнотехнічних
та
вищих
навчальних закладів)
Кількість
ДЮСШ,
спеціалізованих
ДЮСШ
олімпійського резерву, шкіл
вищої спортивної майстерності
Кількість
дитячих
фізкультурно-спортивних
клубів за місцем проживання
населення
Одиниця
виміру
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
одиниць
1328
1327
1327
2015 р.
до
2014р.,
%
100
одиниць
одиниць
одиниць
188
1140
1373
187
1140
1373
187
1140
1373
100
100
100
одиниць
одиниць
одиниць
92
1281
52
92
1281
52
92
1281
52
100
100
100
одиниць
одиниць
одиниць/
місць
одиниць/
місць
одиниць
31
21
9/
3671
1/
576
74
31
21
9/
3671
1/
576
74
31
21
9/
3671
1/
576
74
100
100
100
одиниць
1300
1300
1300
100,0
одиниць
93
93
93
100,0
одиниць
64
64
64
100,0
32
32
100,0
100
100
Соціальна сфера
Сім’я та молодь, захист дітей
Центр соціальних служб для
сім’ї,
дітей
та
молоді
одиниць
32
5
Показники
(ЦСССДМ)
Центр соціально-психологічної
допомоги
Соціальний центр матері та
дитини
Соціальний гуртожиток
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які перебувають на
обліку
Кількість усиновлених дітей
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, влаштованих під
опіку/піклування
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, влаштованих у
прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу
Зайнятість та ринок праці
Кількість
населення,
яке
передбачається зайняти, усього
у тому числі:
- пpацевлаштування в галузях
економіки
у т. ч. зареєстровані
безробітні
- скерування на навчання і
підвищення кваліфікації
- скерування на гpомадські
роботи
Одиниця
виміру
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
2015 р.
до
2014р.,
%
одиниць
1
1
1
100,0
одиниць
1
1
1
100,0
одиниць
осіб
1
2790
1
2690
1
2670
100,0
99,3
осіб
осіб
34
2059
40
2001
40
2001
100
100
осіб
327
369
400
108,4
осіб
68001
68578
69340
101,1
-”-
46309
47235
47500
100,6
23994
25835
26000
100,6
-”-
12225
12338
12340
100,02
-”-
9467
9005
9500
105,5
тис. осіб
711,8
712,7
714
100,2
-“-
659,3
660,7
663
100,3
млн грн
11997,9
12550,6
12972,1
103,4
Соціальний захист
Контингент одержувачів пенсій
- усього
- з них пенсіонери, що
отримують
пенсію
за
Законами України «Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування»
та
«Про
пенсійне забезпечення»
Обсяги пенсійних виплат по
всіх контингентах одержувачів
пенсій
і
допомога
непрацездатним
6
Показники
малозабезпеченим громадянам
Надомне
обслуговування
одиноких громадян похилого
віку та інвалідів
Кількість
матерів,
яким
здійснюється
виплата
державної допомоги на дітей
до 3-х років
Кількість одиноких матерів,
яким здійснюється виплата
державної допомоги
Кількість
одержувачів
допомоги при народженні
дитини
Обсяги виплат допомог сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам,
тимчасової
державної допомоги дітям та
допомоги
на
догляд
за
інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу
Виділення спецавтотранспорту
(безкоштовно, за пільговою
ціною)
для
забезпечення
інвалідів
Доходи населення
Доходи населення
Доходи населення
особу
Середньомісячна
плата
на
одну
Одиниця
виміру
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
2015 р.
до
2014р.,
%
тис. осіб
19,7
19,0
19,3
101,6
тис. осіб
76,7
10,4
5,2
50,0
-”-
18,5
18,1
18,3
101,1
-”-
68,5
79,2
82,7
104,4
млн грн
2543,4
2823,7
3014,9
106,8
од.
55
-
40
Х
млн грн
грн/на
душу
населення
73782
77471
84443
109,0
22622,9
23754
25891
109,0
2789,04
2928,0
3089,0
105,5
16 229,6
18 571,5
18 905,0
101,8
11 774,2
4 455,4
13 738,2
4 833,3
14 067,1
4 837,9
102,4
100,1
заробітна
грн
БЮДЖЕТ
Надходження податкових і
млн грн
митних платежів до бюджетів
у тому числі:
до Державного бюджету
млн грн
до місцевого бюджету
млн грн
РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ
Розвиток підприємництва та елементів ринкової інфраструктури
Кількість підприємств малого
бізнесу
- чисельність працівників на
од.
36006
37000
37500
101,0
осіб
103600
103000
103000
100,0
7
Показники
малих підприємствах
- виручка
від
реалізації
продукції (робіт, послуг)
Кількість малих підприємств
на 10 тис. населення
Кількість
підприємцівфізичних осіб
Сума надходжень до Зведеного
бюджету від діяльності малого
бізнесу
Інвестиційні фонди та компанії
(у т. ч. філії)
Регіональні фонди підтримки
підприємництва
Агенції регіонального розвитку
Консалтингові фірми
Аудиторські фірми
Бізнес-інкубатори
Бізнес - центри
Технопарки та технополіси
Одиниця
виміру
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
2015 р.
до
2014р.,
%
млн грн
26017,7
27500
28500
103,6
64
70
70
100,0
осіб
122119
123000
123800
100,6
млн грн
2212,9
2400,0
2700,0
112,0
одиниць
21
26
26
100,0
одиниць
1
1
1
100,0
одиниць
одиниць
одиниць
oдиниць
oдиниць
одиниць
14
25
56
2
16
3
14
25
57
1
16
3
15
26
58
1
16
3
107,0
104,0
101,6
100,0
100,0
100,0
39314,4
45027,4
50000,0
108,7
107,2
96,6
100,2
х
15483,0
17739,0
19600,0
110,5
Розвиток торгівлі
Обсяг
обороту
роздрібної
торгівлі
(з
урахуванням
млн грн
товарообороту юридичних і
фізичних осіб-підприємців)
Темп зростання (зниження)
%
обороту роздрібної торгівлі
Обсяг
обороту
роздрібної
грн.
торгівлі на одну особу
Інвестиційна діяльність
Обсяги капітальних інвестицій
млн грн
9816,7**
9718,5*
10690,4*
100,0*
Приріст, зниження (-) обсягів
капітальних інвестицій
%
-18,6**
-10
0
х
млн дол
США
1706,03
1480,0
1570,0
106,1
90,0
у
2,25 р.
1500,0
111,9
2450,0
102,1
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій, у наростаючому
підсумку (станом на 1 січня)
Обсяг
прямих
інвестицій
Експорт
Імпорт
іноземних
млн дол
88,3
40,0
США
Зовнішньоекономічна діяльність
млн дол
1290,9
1340,0
США
млн дол
2655,0
2400,0
8
Показники
Одиниця
виміру
2013р.,
звіт
2014 р.,
очікуване
2015 р.,
прогноз
2015 р.
до
2014р.,
%
США
Екологія
Обсяги скидання стічних вод у
поверхневі води
у т.ч. кількість забруднених
стічних вод, що скидаються у
поверхневі водойми
з них
без очистки
Кількість підприємств, які
здійснюють викиди шкідливих
речовин в атмосферу
Загальна кількість шкідливих
викидів в атмосферне повітря –
усього
у т. ч.
стаціонарних джерел
пересувних джерел
Кількість токсичних відходів ІІІІ класів небезпеки у сховищах
організованого складування –
усього
Утворилося відходів І-ІІІ класів
небезпеки на підприємствах і в
організаціях
Природно-заповідний фонд
Загальна площа
Кількість природно-заповідних
об’єктів
у т.ч.
загальнодержавного
значення
заповідників
національних природних
парків
регіональних ландшафтних
парків
ландшафтних заказників
млн м³
218,2
224,0
228,4
101
млн м³
46,16
46,5
46,5
100
млн м³
2,0
2,0
2,0
100
одиниць
3517
4000
4200
105
тис. тонн
238,4
235,0
230,0
98
тис. тонн
121,4
120,0
117,5
98
тис. тонн
117,0
115,0
112,5
98
тис. тонн
36,886
36,286
37,145
102
тис. т
1,859
2,109
2,359
112
тис. га
148,6
157,5
203,5
129
одиниць
347
350
352
100,3
одиниць
25
25
27
104
од./га
1/2084,5
1/2084,5
1/2084,2
100
од./га
3/58350,5
3/58350,5
5/104350,6
166/179
од./га
4/47379,0
5/56298,9
5/56298,9
100
од./га
43/30886,6
43/30886,6
43/30886,6
100
*- враховуючи зміни вартості будівельно-монтажних робіт;
**- відповідно до методології проведення статистичних спостережень за капітальними
інвестиціями
Додаток 2
до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Львівської області на 2015 рік
Організаційні заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2015 рік
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції відповідно, до
розподілу
функціональних
обов’язків
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Промисловий комплекс
1.
Сприяння участі регіональних
виробників у всеукраїнських,
регіональних та міжнародних
виставково-ярмаркових заходах,
проведення презентацій продукції
промислових підприємств
Упродовж року
2.
Моніторинг показників підприємств,
діяльність яких має стратегічне значення
для економіки області та які формують
економічний потенціал області
Щоквартально
3.
Підготовка до створення індустріальних
парків у м.Новий Розділ та
Яворівському районі в рамках проекту
PBU/486/11 "Розвиток підприємництва
шляхом надання ділянок для реалізації
інвестиційних проектів у місті Любачів
та ґміні Любачів, а також відновлення
деградованих земель Яворівського
Щопіврічно
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації,
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації,
міська рада м.НовийРоділ
Яворівська районна
державна адміністрація
2
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
району та м. Новий Розділ" ( Програма
Транскордонної Співпраці ПольщаБілорусь-Україна 2007 – 2013)
4.
Встановлення контролю за виконанням
Регіональної програми інноваційного
розвитку Львівської області на 2013 –
2015 роки та надання звітів згідно
встановленим порядком
Щопіврічно
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації,
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Агропромисловий комплекс
1.
Забезпечення виконання Комплексної
програми підтримки агропромислового
комплексу Львівської області на 2013 –
2015 роки
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
2.
Проведення аудиту земель
сільськогосподарського призначення в
розрізі користувачів
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
3.
Сприяння розвитку органічного
виробництва сільськогосподарської
продукції
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
4.
Сприяння розвитку біоенергетики
Упродовж року
Департамент
Директор
Заступник голови
3
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Відповідальні за
виконання
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Виконавець
Хто контролює
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
5.
Забезпечення реалізації державних
програм підтримки
сільськогосподарського виробництва
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
6.
Сприяння розвитку мережі
обслуговуючих сільськогосподарських
кооперативів із заготівлі та збуту
сільськогосподарської продукції
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
7.
Сприяння розвитку малого аграрного
бізнесу
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
8.
Сприяння технологічному
переоснащенню переробних підприємств
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
9.
Сприяння залученню інвестицій у
розвиток виробництва
Упродовж року
Департамент
агропромислового розвитку
Директор
департаменту,
Заступник голови
облдержадміністра
4
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
сільськогосподарської продукції та
переробної промисловості
Виконавець
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Відповідальні за
виконання
голови
райдержадміністрацій
Хто контролює
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Підприємництво
1.
Встановлення моніторингу виконання
Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Львівській
області на 2015 – 2016 роки та надання
звітів згідно встановленого порядку
Щоквартально
2.
Забезпечення організації надання
адміністративних послуг через
електронний сервіс «Галерея послуг»
Львівської області
Упродовж року
3.
Вдосконалення процедури видачі
документів дозвільного характеру,
оформлених територіальними органами
виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг
ІІ півріччя
4.
Забезпечення участі підприємців області
в конкурсному відборі для проходження
стажування в Німеччині у рамках
Упродовж року
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення, суб’єкти надання
адміністративних послуг
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
Директор
департаменту,
керівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Директор
департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
5
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Програми «GIZ» (Уряд ФРН)
Виконавець
Відповідальні за
виконання
облдержадміністрації
Хто контролює
розподілу
функціональних
обов’язків
Інвестиційна діяльність
1.
Забезпечення
проведення
XV
Міжнародного економічного форуму
Жовтень
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
2.
Забезпечення проведення засідання Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів при
обласній державній адміністрації
Щоквартально
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Будівельна діяльність
1.
Розробка, затвердження та реалізація
Комплексної
регіональної
програми
розвитку житлового будівництва у
Львівській області на 2015 рік
І квартал 2015 р.,
реалізація упродовж року
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
2.
Розробка та затвердження заходів на 2015
рік щодо забезпечення земельними
ділянками
та
житлом
сімей
військовослужбовців, що загинули в
АТО, їх реалізація
Лютий 2015 р.,
упродовж року
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації,
відділ
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
Керівники структурних
підрозділів
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
6
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
апарату
облдержадміністрації
3.
Забезпечення
впровадження
райдержадміністраціями та органами
місцевого самоврядування міст обласного
значення містобудівних кадастрів
І етап – 2015 р.
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи рад міст
обласного значення
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації
Начальник управління,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
4.
Забезпечення проведення архітектурномістобудівних рад при управлінні
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
Упродовж року
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
5.
Здійснення координації роботи органів
державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування
щодо
розроблення
містобудівної документації у Львівській
області
Упродовж року
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
6.
Забезпечення реалізації
заходів
із
створення геоінформаційної системи
містобудівного
кадастру
Львівської
області
Упродовж року
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
7.
Здійснення координації роботи органів
державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо вибору ділянок для
будівництва доступного та соціального
Упродовж року
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
7
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
житла на території області
Хто контролює
функціональних
обов’язків
8.
Здійснення координації заходів щодо
залучення забудовників до пайової участі
в розвитку інженерної та соціальної
інфраструктури, контроль за їх повним
нарахуванням і цільовим використанням
Упродовж року
1.
Сприяння
виконанню
заходів
з
реконструкції,
будівництва
та
капітального
ремонту
систем
водопостачання
населених
пунктів
області згідно основних напрямків
обласної програми «Питна вода» у
Львівськійобласті на 2012 – 2020 роки
Зменшення
споживання
паливноенергетичних ресурсів та впровадження
використання
альтернативних
видів
палива на виконання Регіональної
цільової
економічної
програми
енергоефективності у Львівській області
на 2014 – 2015 роки
Забезпечення реалізації інноваційних та
інвестиційних
проектів
з
енергозбереження
на
виконання
Регіональної
цільової
економічної
програми
енергоефективності
у
Львівській області на 2014 – 2015 роки
Упродовж року
Забезпечення покращення якості надання
житлово-комунальних послуг населенню
області:
Управління
архітектури,
містобудування
та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Департамент житловокомунального господарства
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Департамент житловокомунального господарства
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Департамент житловокомунального господарства
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Департамент житловокомунального господарства
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
Житлово-комунальне господарство
2.
3.
4.
8
№
з/п
Зміст заходу
продовження заміни магістральних
водогонів, вуличних і будинкових
водопровідних мереж з метою
зменшення втрати води в процесі її
транспортування від свердловин до
споживачів, а також модернізації
насосного обладнання водопровідних
та насосних станцій із встановленням
обладнання для регулювання обертів
електродвигунів;
- продовження поступової заміни
існуючих магістральних теплових
мереж на попередньо ізольовані
труби внутрішньобудинкових мереж
опалення та гарячого водопостачання,
стан яких є вкрай незадовільним;
- встановлення засобів обліку
Проведення широкої роз’яснювальної
роботи
серед
населення
щодо
необхідності
забезпечення
оплати
спожитих житлово-комунальних послуг у
повному обсязі та щодо створення ОСББ
(проведення круглих столів, семінарів,
конференцій, участь в зборах ОСББ).
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
розподілу
функціональних
обов’язків
-
5.
Хто контролює
Упродовж року
Департамент житловокомунального господарства
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Енергоощадність та енергоефективність у соціальній та бюджетній сферах
1.
Забезпечення
реалізації
механізму
компенсації населенню області коштів за
кредитами на заходи з енергозбереження,
згідно з Програмою енергозбереження
для населення Львівщини на 2013 – 2016
роки
Упродовж року
Департамент економічного
розвитку,
торгівлі
та
промисловості
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
9
№
з/п
2.
Зміст заходу
Популяризація економічних, екологічних
та соціальних переваг енергоощадності,
підвищення громадського освітнього
рівня у цій сфері
Термін
виконання
Упродовж року
3.
Забезпечення
реалізації
заходів
з
енергозбереження
та
виготовлення
проектно-кошторисної документації для
об’єктів бюджетної сфери області
Упродовж року
4.
Впровадження механізму стимулювання
заходів з енергозбереження для об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ)
Упродовж року
Виконавець
Департамент економічного
розвитку,
торгівлі
та
промисловості
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад
міст
обласного
значення
Департамент економічного
розвитку,
торгівлі
та
промисловості
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації
Департамент економічного
розвитку,
торгівлі
та
промисловості,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад
міст
обласного
значення
Відповідальні за
виконання
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Хто контролює
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Директор департаменту,
керівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Зайнятість населення
1.
Забезпечення
оперативного
збору
інформації про вакансії із різноманітних
джерел та після її опрацювання негайне
доведення до уваги шукачів роботи
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
2.
Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи з роботодавцями
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
Директор обласного
центру,
Заступник голови
облдержадміністра
10
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
про:
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості

3.
фінансові стимули роботодавців,
зокрема: отримання компенсації єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування
за
працевлаштування безробітних на нові
робочі місця; допомоги з часткового
безробіття; можливості видачі ваучерів
особам старше 45 років;

необхідність легалізації трудових
відносин і підвищення їх соціальної
відповідальності
за
використання
неформальних форм зайнятості
Стимулювання збереження існуючих
робочих місць, легалізації та створення
нових робочих місць шляхом компенсації
єдиного внеску за працевлаштування
громадян
Виконавець
Відповідальні за
виконання
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Хто контролює
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
4.
Максимальне сприяння громадянам у
започаткуванні власного бізнесу шляхом
надання одноразової виплати допомоги з
безробіття для започаткування власної
справи, передусім у сільській місцевості
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
5.
Забезпечення
адресного
та
індивідуального підходу щодо надання
послуг клієнтам служби зайнятості, що
сприятиме
працевлаштуванню
безробітних, зокрема осіб, що мають
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню, молоді, інвалідів,
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
11
№
з/п
6.
Зміст заходу
мешканців села
Забезпечення організації професійної
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації, безпосередньо
на
замовлення
працедавців,
з
урахуванням поточної та перспективної
потреби економіки
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
7.
Надання у встановленому порядку особам
віком старше 45 років, страховий стаж
яких становить не менше 15 років,
ваучерів
для
проходження
перепідготовки
або
підвищення
кваліфікації
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
8.
Забезпечення залучення громадян до
громадських та інших робіт тимчасового
характеру
з
метою
забезпечення
додаткового стимулювання мотивації до
праці
та
матеріальної
підтримки
безробітних та інших категорій громадян
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
9.
Забезпечення
охоплення
профорієнтаційними заходами, а також
заходами, спрямованими на прискорення
працевлаштування, посилення мотивації
до праці, психологічної підтримки та
навчання методам пошуку роботи осіб,
котрі перебувають на обліку в службі
зайнятості
Проведення превентивної інформаційнороз’яснювальної роботи з населенням у
випадках
запланованого
масового
вивільнення працівників з підприємств,
установ та організацій
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятос
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
10.
12
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
зайнятості
Хто контролює
обов’язків
11.
Активне сприяння у пошуку роботи за
новим місцем проживання громадянам,
які проживали в АР Крим, Донецькій та
Луганській областях та переселеним із
зони АТО
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості,
районні, міські та
міськрайонні центри
зайнятості
Директор обласного
центру,
керівники районних,
міських та
міськрайонних центрів
зайнятості
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
12.
Забезпечення організації масових заходів
обласного значення, у тому числі для
молоді, з метою її професійного
визначення та здобуття освіти за
перспективними
професіями,
спеціальностями на ринку праці за участі
широкого
кола
роботодавців
та
навчальних закладів
Проведення спільних масових заходів
(ярмарків вакансій, круглих столів,
конференцій,
семінарів)
з
метою
відпрацювання організаційних підходів
щодо вирішення питань соціального
захисту
інвалідів,
їх
професійної
реабілітації та сприяння зайнятості
Надання профорієнтаційних послуг, у
тому
числі
із
застосуванням
психодіагностичного
тестування,
інвалідам, котрі звернулися до центру
зайнятості, з метою прискорення їх
адаптації до умов ринку праці та
професійної інтеграції у суспільство
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості
Директор обласного
центру
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості
Директор обласного
центру
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Львівський обласний центр
зайнятості
Директор обласного
центру
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
13.
14.
Заробітна плата
13
№
з/п
1.
2.
3.
4.
Зміст заходу
Здійснення
моніторингу
показників
заробітної плати за видами економічної
діяльності та в розрізі адміністративнотериторіальних одиниць області
Термін
виконання
Упродовж року
Виконавець
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Відповідальні за
виконання
Директор департаменту
Хто контролює
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заслуховування керівників підприємств,
установ та організацій з низьким рівнем
оплати праці і керівників підприємствборжників на засіданнях робочих груп з
легалізації зайнятості та заробітної плати,
районних (міських) комісіях з питань
забезпечення погашення боргів з виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат тощо
Проведення обстежень підприємств,
установ та організацій незалежно від
форм власності щодо дотримання
державних гарантій в оплаті праці
Щомісячно
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Постійно
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Здійснення роз’яснювальної роботи щодо
проведення індексації заробітної плати
Постійно
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
Соціальний захист
1.
Співпраця та взаємообмін інформацією із
структурами та організаціями, які
володіють інформацією про майновий та
Упродовж року
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
14
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
фінансовий
стан
громадян,
що
звертаються за державною соціальною
підтримкою
Виконавець
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Відповідальні за
виконання
міські голови міст
обласного значення
Хто контролює
розподілу
функціональних
обов’язків
2.
Обстеження побутових умов проживання
сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах, у тому числі сімей
з числа вимушених переселенців, з метою
здійснення
соціального
супроводу,
виявлення проблемних питань та вжиття
заходів з їх вирішення
Упродовж року
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення,
центри соціальних служб
для дітей, сім’ї та молоді
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення,
керівники центрів
соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
3.
Системне наповнення Центрального
банку інвалідів інформацією про їх
потреби щодо забезпечення засобами
реабілітації та протезування, санаторнокурортним
лікуванням
та
спецавтотранспортом
Упродовж року
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
4.
Проведення
широкої
інформаційнороз’яснювальної
роботи
шляхом
висвітлення норм та вимог законодавства
соціального спрямування в засобах
масової інформації, виступів на радіо та
телебаченні, проведення громадських
слухань, прес-конференцій, «круглих
столів»
Співпраця з громадськими організаціями,
які представляють інтереси вразливих
категорій громадян, та інститутами
громадянського суспільства
Упродовж року
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
5.
15
№
з/п
Термін
виконання
Зміст заходу
Виконавець
Відповідальні за
виконання
обласного значення
6.
Запровадження
вдосконалених
та
спрощених
механізмів
надання
адміністративних та соціальних послуг
відвідувачам системи соціального захисту
Упродовж року
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення,
територіальні центри
обслуговування одиноких
непрацездатних громадян
Хто контролює
обов’язків
Директор департаменту,
голови
райдержадміністрацій,
міські голови міст
обласного значення,
директори
територіальних центрів
обслуговування
одиноких
непрацездатних
громадян
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Освіта
1.
Проведення урочистості з нагоди
нагородження переможців
Всеукраїнських предметних олімпіад та
конкурсів, а також вчителів, які їх
підготували
Травень
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
2.
Організація літніх профільних шкілтаборів для обдарованої учнівської
молоді
Червень-серпень
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
3.
Організація профільних шкіл
учнівського самоврядування
Червень-серпень
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
лідерів
16
№
з/п
Термін
виконання
Зміст заходу
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
обов’язків
4.
Проведення міжнародного форуму шкіл
імені М. Шашкевича і Т.Г. Шевченка
Упродовж року
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
5.
Проведення обласних фахових конкурсів
Упродовж року
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
6.
Проведення
літньої
академії
міжнародного українознавчого табору
–
Червень-серпень
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
7.
Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін, конкурсу захисту
науково-дослідних робіт, турнірів та
забезпечення
участі
учнів
у
Всеукраїнських та Міжнародних етапах
олімпіад, конкурсів, турнірів
Організація та проведення обласного та
заключного
етапу
Міжнародних
конкурсів
імені
П. Яцика
та
ім. Т.Шевченка
Упродовж року
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
8.
17
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
обов’язків
9.
Організація та проведення конференцій,
круглих столів, семінарів
Упродовж року
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Фізична культура і спорт
1.
2.
3.
4.
Організаційна робота щодо підготовки та
проведення спортивно-масових заходів на
території області та забезпечення участі
збірних команд Львівщини у
Всеукраїнських змаганнях
Робота щодо узгодження та змін у
законодавчих нормативно-правових
документах на державному рівні
(підготовка відповідних пропозицій)
Здійснення загального керівництва щодо
подальшого розвитку центрів
олімпійської підготовки із зимових видів
спорту у м. Новояворівську та зі
стендової стрільби у м. Львові
Здійснення загального керівництва у
проведенні робіт з благоустрою
спортивних споруд та спортивного
інвентарю, з метою підготовки до
Згідно із
всеукраїнським
календарем
спортивно-масових
заходів на 2015 рік
та листів
Мінмолодьспорту
України
Упродовж року
Упродовж року
Упродовж року
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
обласні федерації з видів
спорту
Заступник голови
облдержадміністра
Начальник управління, ції, відповідно до
керівники обласних
розподілу
федерацій з видів спорту функціональних
обов’язків
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
обласні федерації з видів
спорту
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
Начальник управління, ції, відповідно до
керівники обласних
розподілу
федерацій з видів спорту функціональних
обов’язків
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
18
№
з/п
5.
6.
Зміст заходу
весняно-літнього та осінньо-зимового
сезонів, проведення капітальних та
поточних ремонтів
Використання спортивних споруд
закладів освіти для проведення
фізкультурно-спортивної та оздоровчої
роботи у вихідні дні та під час канікул
(підготовка відповідних листів,
розв’язання спорів)
Забезпечення доступності спортспоруд
для спортсменів і глядачів з особливими
фізичними потребами
(моніторинг, підготовка відповідних
листів до власників спортивних споруд)
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Упродовж року
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
департамент соціального
захисту облдержадміністрації,
Львівський регіональний
центр фізичної культури та
спорту інвалідів «Інваспорт»
Керівники відповідних
структурних підрозділів
Керівники відповідних
структурних підрозділів
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Молодіжна політика
1.
2.
3.
Організаційна та координаційна робота
щодо підготовки та проведення
молодіжних масових заходів
Організаційна та координаційна робота
щодо підготовки та проведення заходів
національно-патріотичного виховання
молоді
Організаційна і координаційна робота
щодо реалізації питання зайнятості та
працевлаштування молоді (організація
Упродовж року
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
громадські молодіжні
організації
Начальник управління
Упродовж року
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
громадські молодіжні
організації
Начальник управління
Упродовж року
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
громадські молодіжні
організації
Начальник управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
19
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
роботи волонтерів, проведення
волонтерських таборів тощо )
4.
5.
Організаційна і координаційна робота
щодо підтримки талановитої молоді
(гранти Президента України та премії
Кабінету Міністрів України)
Заходи в рамках проведення
Всеукраїнської інформаційнопрофілактичної акції «Відповідальність
починається з мене» у 2015 році
Упродовж року
Упродовж року
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації
Начальник управління
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
громадські молодіжні
організації
Начальник управління
Хто контролює
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Туризм та рекреація
1.
Виготовлення
і
встановлення
туристичних вказівників, інформаційних
щитів українською та англійською
мовами для ознакування автомобільного
туристичного шляху «Львів – Шегині»
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
2.
Розробка та ознакування туристичного
шляху дерев’яної архітектури “МатківБориня”
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
3.
Розробка, ознакування та впровадження
шляхів активного туризму на території
області
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
20
№
з/п
Зміст заходу
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Хто контролює
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
4.
Розроблення і виготовлення туристичних
презентаційно-довідкової та сувенірної
продукції з туристичним логотипом
Львівщини
(путівники,
довідники,
туристичні каталоги, карти, буклети,
бюлетні,
сувенірна
продукція
з
туристичним логотипом Львівщини)
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
5.
Представлення туристично-рекреаційної
привабливості Львівщини в міжнародних
та вітчизняних туристичних виставках,
форумах, конференціях тощо (Польща,
Німеччина, Грузія, Україна: Львів, Київ,
Харків,
Полтава,Чернігів,
Ужгород,
Одеса, Херсон та інші)
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
6.
Організація інформаційно-пізнавальних
турів для представників преси і
туристичних компаній з України та з-за
кордону по туристично привабливих
місцях області
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
7.
Здійснення супроводу туристичної
інтернет-сторінки Львівщини
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
8.
Здійснення картографічного забезпечення
розміщення
туристично-рекреаційних
ресурсів, інфраструктурних об’єктів та
туристичних шляхів на електронній карті
Упродовж
року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
21
№
з/п
Термін
виконання
Зміст заходу
Виконавець
Відповідальні за
виконання
Львівщини
9.
Наповнення та модифікація програми
(додатка) «Туристичний путівник по
Львівщині»
Упродовж року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
10.
Сприяння
реалізації
міжнародних
проектів, програм та міжнародний обмін
досвідом фахівців у галузі туризму та
рекреації
Упродовж року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
11.
Організація та проведення туристичних
форумів,
виставок,
презентацій,
конференцій, фестивалів, акцій тощо
Упродовж року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
12.
Сприяння вдосконаленню кваліфікації
фахівців у сфері туризму, рекреації та
суміжних
галузях
(організація
навчальних семінарів і тренінгів для
спеціалістів
РДА,
з
підвищення
кваліфікації екскурсоводів та гідівперекладачів, для провідників по горах,
представників туристично-рекреаційного
комплексу)
Упродовж року
Департамент міжнародного
співробітництва та туризму
облдержадміністрації
Директор департаменту
Хто контролює
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Фінанси
1.
Забезпечення
надходжень
податків
і
Упродовж року
Головне управління ДФС
Начальник головного
Заступник голови
22
№
з/п
2.
3.
4.
5.
Зміст заходу
зборів та інших платежів, єдиного внеску
в порядку, встановленому законом, а
також
забезпечення
контролю
за
своєчасністю, достовірністю, повнотою їх
нарахування та сплати до бюджетів всіх
рівнів і відповідних позабюджетних
фондів
Забезпечення
реалізації
державної
політики
у
сфері
боротьби
з
правопорушеннями під час застосування
податкового, митного (при виконанні
повноважень з контрольно-перевірочної,
оперативно-розшукової
роботи,
досудового розслідування, перевірок
фінансових операцій, які можуть бути
пов’язані
з
відмиванням
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом)
законодавства
Організація
роботи
із
погашення
податкового боргу платників податків, а
також
стягнення
своєчасно
перерахованих та/або несплачених сум
єдиного внеску з платників єдиного
внеску
Здійснення прогнозування та проведення
аналізу надходжень податків і зборів,
інших платежів на території області
Підвищення
ефективності
адміністрування податків, зборів, митних
платежів
та
єдиного
внеску
на
Термін
виконання
Виконавець
України
області
у
Львівській
Відповідальні за
виконання
управління
Хто контролює
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Головне управління ДФС
України
у
Львівській
області
Начальник головного
управління
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Головне управління ДФС
України
у
Львівській
області
Начальник головного
управління
Упродовж року
Головне управління ДФС
України
у
Львівській
області
Начальник головного
управління
Упродовж року
Спеціалізована Державна
податкова інспекція по
роботі з великими
Начальник інспекції
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
23
№
з/п
6.
7.
Зміст заходу
загальнообов’язкове
державне
страхування , надання послуг бізнесу і, як
результат,
забезпечення
наповнення
дохідної частини бюджету, створення
сприятливих
умов
для
розвитку
підприємництва й торгівлі
Забезпечення
адекватності
сплати
податків у відповідності до показників
соціально-економічного
розвитку
Львівщини у 2015 році шляхом
підвищення
ефективності
методів
протидії мінімізації сплати податків,
посилення функції оцінки та управління
ризиками, як основи контролю за
повнотою сплати податків, зборів поряд
із наданням високоякісних сервісів і
послуг в адмініструванні податків
Підвищення рівня середньої заробітної
плати працівників підприємств, які
перебувають на обліку в СДПІ з ОВП у
м.Львові,
і
доведення
його
до
загальнодержавного
або
середньогалузевого рівня та, як наслідок,
збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб, як основного
бюджетоутворюючого джерела доходів
місцевих бюджетів, шляхом вжиття
заходів по боротьбі з тінізацією доходів
громадян та ухилення від сплати податку,
підвищення рівня контролю за діяльністю
суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють виплату й оподаткування
зарплати, інших доходів громадян з
Термін
виконання
Виконавець
Відповідальні за
виконання
платниками податків у
м. Львові
Хто контролює
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Спеціалізована Державна
податкова інспекція по
роботі з великими
платниками податків у
м. Львові
Начальник інспекції
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Упродовж року
Спеціалізована Державна
податкова інспекція по
роботі з великими
платниками податків у
м. Львові
Начальник інспекції
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
24
№
з/п
Зміст заходу
8.
порушенням
вимог
податкового
законодавства
Надання високоякісних сервісів бізнесу,
впровадження інноваційних електронних
сервісів та вдосконалення існуючих
послуг
9.
Забезпечення
платежів до
України
надходжень
Державного
Термін
виконання
митних
бюджету
Відповідальні за
виконання
Виконавець
Упродовж року
Спеціалізована Державна
податкова інспекція по
роботі з великими
платниками податків у
м. Львові
Начальник інспекції
Упродовж року
Львівська
України
Начальник митниці
митниця
ДФС
Хто контролює
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
Заступник голови
облдержадміністра
ції, відповідно до
розподілу
функціональних
обов’язків
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа