close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

8 клаÑ

код для вставкиСкачать
«Затверджую»
Директор школи:
8-й клас, Фізична географія України. (52 год, 1,5 години на тиждень)
№
1
Дата
за планом проведення
/
/
Зміст уроку
ВСТУП. Фізична географія України, предмет і методи досліджень.
Формування території України. Сучасний
адмін.-терит. устрій.
Тип уроку
Обладнання
Домашнє
завдання
Вивчення
нового
матеріалу
Фізична карта
України, карта
адмін.-терит.
устрою, атласи
§1. Скласти
схему «Методи
географічних
досліджень»
Державні вимоги
 характеризує: зміст курсу; методи географічних досліджень;
 наводить приклади: формування території України;
 показує: на карті одиниці адміністративно-територіального устрою
Розділ І. УКРАЇНА ТА її ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (10 год.) Тема І. Фізико-географічне положення України (2 год.)
Фізична карта
§2. Обч. найкор.
Вивчення
Фізико-географічне положення
світу, фізична
відстань від кранового
2
/
/
карта України,
 називає: крайні точки і розміри території України, суміжні з нею держави;
йньої пд. точки
території України
матеріалу
атласи
 характеризує: кордони та особливості географічного положення України;
Укр. до екв.
положення України стосовно годинних поясів;
§3.
Розташування території України
Карта
півкуль,
 визначає: координати крайніх точок України; поясний і місцевий час;
Формування та
Розв'язати
глобус, фізична
відносно географічних поясів
 робить висновки: про особливості географічного положення України.
вдосконалення
3
/
/
карта України,
задачу в
ПР 1. Нанесення на контурну карту крайніх
вмінь і навичок
атлас
точок, географічного центру України …
зошиті
Тема 2. Джерела географічної інформації (4 год.)
Експедиційні та стаціонарні
Вивчення
§4-5. Усно
Фіз. к. Укр.,
дослідження. Карти — джерела
атласи,
нового
відповісти на  називає: джерела географічної інформації;
4
/
/
географічних знань, їх зміст і
краєвиди
матеріалу
запитання
 наводить приклади: географічних видань;
призначення
 характеризує: методи і засоби отримання географічної інформації;
Фіз. карта Укр.,
§6. Скласти
Розширення
Картографічні проекції,
 розпізнає: картографічні проекції;
атласи, плакати
кросворд (10
 види карт, їх зміст і призначення;
знань, умінь
5
спотворення площ, форм, кутів,
/
/
з різними видами
запитань) за
 добирає: різні джерела географічних знань;
та навичок
відстаней.
картогр. проекцій
темою
6
/
/
Топографічні карти та їх
практичне використання.
ПР 2 Опис місцевості та розв'язання задач за
навчальними топографічними картами.
Тема 3. Географічні дослідження на території України (4 год.)
Географічні дослідження на
7
/
/
території України
Роль у вивченні природи та госп.
8
/
/
України видатних учених
9
/
/
10
/
/
Сучасні географічні дослідження.
Українське географічне товариство
Підсумкова контрольна робота №1
за темою «Україна та її географічні
дослідження»
Засв. навичок та
вмінь учнів на
практиці
Фрагмент навч.
топо- карти ,
компас, транспортир, лінійка,
дод. дж. інф.
Вивчення нового
матеріалу
Розширення
знань, умінь та
навичок
Розширення
знань, умінь та
навичок
Фізична карта
України, атласи
Енцикл., твори
відомих
географів, портр.
Енцикл., твори
відомих
географів, портр.
Систематизації
й узагальнення
знань
дидактичні
матеріали
§7. Оформити
висновки до ПР
§8. Скласти
таблицю
§9. Скласти
таблицю
§10-11. Скл.
таблицю
 визначає: види спотворень на картах;
 користується: топографічними картами, атласами, географічними
енциклопедіями, словниками, довідниками.
 називає: географічні відомості про територію України різних часів;
видатних учених — дослідників природних умов і природних ресурсів
України;
 характеризує: періоди географічного вивчення території України; внесок
відомих вчених у дослідження природних умов і природних ресурсів
України;
 аналізує: історію географічного вивчення території України;
 користується: географічною енциклопедією України, творами відомих
географів.
№
Дата
за планом проведення
Зміст уроку
Тип уроку
Обладнання
Домашнє
завдання
Державні вимоги
Розділ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (21 год.) Тема 1. Тектонічні структури (1 год.)
Вивчення
Тектонічна
Тектонічна карта України.
§12. Продовж.  визначає: поняття «платформа», «щит», «область складчастості»;
нового
та фіз. карти
11
Характеристика основних
х-ку тектон.
/
/
 називає і показує на карті: тектонічні структури в межах України.
структур
матеріалу
Укр., атласи
тектонічних структур.
Тема 2. Геологічна будова (1 год.)
12
/
/
§13. Скласти
короткий опис
природи за часів
палеозойської або
мезозойської ер
Геологічна будова України
Комбінований
Геол. та тектон.
карти Укр.,
геохрон. таблиця,
атласи
Рельєф України. Загальний план
будови поверхні
Вивчення
нового
матеріалу
Фіз. карта Укр.,
краєвиди атласи
Комбінований
Геол. та тектон.
карти Укр.,
геохрон. таблиця,
атласи
Продовжити
порівняльну х-ку
Комбінований
Фіз. карта Укр.,
атласи
§16.
Вивчення нового
матеріалу
Фіз. карта Укр.,
атласи
§17-19.
Засв. навичок та
вмінь учнів на
практиці
Атласи, зошити
для ПР
Оформити
висновки до ПР
Клімат. карта
Укр., схема «Сон.
радіація», атл.
Фіз. й клімат.
карти світу та
Укр., атлас, ППЗ
Клімат. карта
світу, клімат.
карта України
§20. Підг. пов.
про циклони та
антиц., бризи
 визначає: вік гірських порід за геологічною картою;
 порівнює: особливості природних умов території в різні ери;
 пояснює: геохронологію розвитку території України; вплив
дніпровського зледеніння, лесонакопичення, неотектонічних рухів на
формування рельєфу;
 наводить приклади: поширення гірських порід різного віку.
Тема 3. Рельєф (3 год.)
13
/
/
14
/
/
Характеристика височин і низовин
території України
15
/
/
Геоморфологічна будова України
Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси (3 год.)
Різноманітність і багатство
16
корисних копалин України, їх
/
/
зв'язок з геологічною будовою
ПР 3 Встановлення взаємозв'язків між
17
тектонічними структурами, формами рельєфу та
/
/
корисними копалинами на території України.
§14. Підг. 4 пит,
що починаються
словом «Чому?»,
«Як?», «Що?», «Де?»
§15.
 аналізує: взаємозв'язок основних форм рельєфу і тектонічних структур;
фізичну, геологічну, тектонічну карти;
 називає і показує на карті: основні орографічні одиниці України:
низовини, височини гірські пасма, головні річкові долини, найвищі точки
рівнинної частини Українських Карпат і Кримських гір, перевали;
 наводить приклади: поширення основних типів і форм рельєфу.
 пояснює: взаємозв'язки між геологічною будовою території та
корисними копалинами; класифікацію родовищ корисних копалин
України;
 визначає: господарське значення мінерально-сировинних ресурсів;
 наводить приклади: поширення родовищ корисних копалин;
 висловлює судження: про заходи по раціональному використанню та
охороні корисних копалин.
Тема 5. Кліматичні умови та ресурси (4 год.)
18
/
/
Чинники кліматоутворення.
Вивчення нового
матеріалу
Вивчення нового
матеріалу
19
/
/
Загальні риси клімату України.
Основні кліматичні показники.
20
/
/
Погода і небезпечні погодні явища.
Кліматичні ресурси.
Вивчення нового
матеріалу
21
/
/
Прогноз погоди. Синоптична карта.
Урок-узагальнення і систем.
знань
Клімат. карта
України, атласи
/
Підсумкова контрольна робота №2
за темою «Загальна характеристика
природних умов і ресурсів»
Систематизації
й узагальнення
знань
дидактичні
матеріали
22
/
§21. Вивчити
визначення
§22. Скл.
табл.«+ та риси клімату»
§23. Повторити
тему «Клімат»
 називає: основні кліматотвірні чинники; основні кліматичні показники;
 характеризує: розподіл та річний хід кліматичних показників;
кліматичні ресурси України;
 наводить приклади: небезпечних явищ природи;
 аналізує: дані метеорологічних спостережень;
 виконує: інструментальні спостереження за погодою;
 складає: прогноз погоди за синоптичними картами, народними
прикметами;
 дає господарську оцінку кліматичним умовам і ресурсам України;
 робить висновки: про закономірності розподілу кліматичних показників по
території України.
№
Дата
за планом проведення
Зміст уроку
Тема 6. Внутрішні води (5 год.)
Поверхневі води України. Загальна
23
/
/
характеристика річок України.
Тип уроку
Обладнання
Вивчення нового
матеріалу
Домашнє
завдання
§24. Розр. заг.
падіння та похил
р. Дніпро
§25. Зібрати
матеріал про
болота України
24
/
/
Головні річкові системи України.
Розширення
знань, умінь та
навичок
25
/
/
Озера, лимани, водосховища і
ставки. Канали
Комбінований
26
/
/
Болота. Підземні води. Водний
баланс і водні ресурси
Розширення
знань, умінь та
навичок
Фіз. карта Укр.,
атласи
§27-28. Усно
відповісти на
запитання
Засв. навичок та
вмінь учнів на
практиці
Атласи, зошити
для ПР
Оформити
висновки до ПР
ППЗ, фіз. карта
Укр., карта
ґрунтів, схеми
ґрунтових
профілів,
§29. Визначити,
які типи ґрунтів
поширені у вашій
місцевості
Оформити
висновки до ПР
ПР 4 Позначення на контурній карті річок,
27
/
/
озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз
забезпеченості водними ресурсами різних
територій України.
Фіз. карта Укр.,
ілюстрації річок,
атласи
§26. Усно
відповісти на
запитання
Державні вимоги
 називає: основні річкові басейни України;
 показує на картах: річки, озера, лимани, водосховища, канали;
 характеризує: загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок,
каналів, озер, лиманів, водосховищ України; ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод;
 пояснює: зв'язок гідрологічного режиму річок і озер з кліматичними
умовами, підземними водами;
 аналізує: природні умови басейнів, річок, озер; показники водних
ресурсів і водного балансу України;
 дає оцінку: водозабезпеченості території України та її окремих регіонів;
 робить висновки: про закономірності в розподілі річкового стоку,
поширенні озер, боліт.
Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси (2 год.)
28
/
/
Ґрунтовий покрив України
Вивчення нового
матеріалу
29
/
/
Характеристика основних типів
ґрунтів. ПР 5 Аналіз закономірностей
Засв. навичок та
вмінь учнів на
практиці
Атласи, зошити
для ПР
Вивчення
нового
матеріалу
Фіз. карта
Укр., карта
рослинного
покриву Укр.,
атласи,
гербарії
Фіз. карта
Укр., атласи
дидактичні
матеріали
поширення ґрунтів на території України






називає: основні чинники ґрунтоутворення;
наводить приклади: генетичних типів ґрунтів;
пояснює: умови грунтоутворення, особливості поширення ґрунтів;
характеризує: земельні ресурси України;
аналізує: карту ґрунтів України;
робить висновки про: закономірності поширення ґрунтів на рівнинній
частині України і в горах; основні заходи з раціонального використання і
охорони земельних ресурсів.
Тема 8. Рослинний покрив (1 год.)
30
/
/
Рослинний покрив України
§31. Скласти
опис лікарської
рослини своєї
місцевості




називає: основні типи рослинного покриву України;
характеризує: видовий склад рослинності; стан рослинних ресурсів;
розпізнає: рослини, занесені до Червоної книги України;
наводить приклади: рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги
України; ендемічних і зникаючих видів рослин;
 аналізує: карту рослинності України; вплив господарської діяльності на
рослинний покрив;
 робить висновки: про закономірності поширення основних типів
рослинності в Україні.
Тема 9. Тваринний світ (1 год.)
31
32
/
/
/
Тваринний світ України
Вивчення
нового
матеріалу
/
Підсумкова контрольна робота №3
за темою «Внутрішні води»,
«Грунти і зем. рес-си», «Росл. і твар.
світ»
Систематизації
й узагальнення
знань
§32. Скласти
опис тварини
своєї
місцевості
 називає: фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;
 характеризує: видовий склад і поширення тварин; тваринні ресурси
України;
 розпізнає: види тварин, занесених до Червоної книги України;
 наводить приклади: акліматизації та реакліматизації тварин;
 робить висновки: про закономірності поширення тваринного світу, стан
тваринних ресурсів.
№
Дата
за планом проведення
Зміст уроку
Тип уроку
Обладнання
Домашнє
завдання
Державні вимоги
Розділ III. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ (11 год.) Тема 1. Природно-територіальні комплекси (1 год.)
Фіз. карта Укр.,
Формування
§33. Вивчити
Природно-територіальні комплекси
карта ФГР,
 називає: чинники формування природно-територіальних комплексів;
нових знань,
схему в
33
/
/
схеми, таблиці,
 характеризує: особливості взаємодії компонентів природи у ПТК.
(ПТК)
вмінь, навичок
зошиті
ППЗ
Тема 2. Фізико-географічне районування (1 год.)
Ландшафтна
 називає: одиниці фізико-географічного районування;
Засвоєння
§34. Вивчити  аналізує: карту фізико-географічного районування України;
карта Укр.,
нових знань і
34
Фізико-географічне районування
/
/
карта ФГР,
 робить висновки про: прояви широтної зональності на території України;
терміни
вмінь
атласи
необхідність впровадження зональних природоохоронних заходів
Тема 3. Зона мішаних і широколистяних лісів (1 год.)
35
/
Зона мішаних хвойношироколистих лісів
/
Формування
нових знань,
вмінь, навичок
Атласи,
ілюстрації,
ППЗ
§35. Усно
відповісти на
запитання
 показує на карті: природні зони рівнинної частини України;
 характеризує: взаємозв'язки між компонентами природи у природних
зонах мішаних і широколистяних лісів;
 наводить приклади: природоохоронних територій;
 розпізнає: географічне положення, межі зон, підзон
Тема 4. Зона лісостепу (1 год.)
36
/
Зона лісостепу
/
Комбінований
Атласи,
ілюстрації,
ППЗ
§36. Усно
відповісти на
запитання
 порівнює: зональні особливості лісостепу з іншими зонами;
 характеризує: взаємозв'язки між компонентами природи у зоні
лісостепу;
 наводить приклади: природоохоронних територій;
 розпізнає: географічне положення, межі зони;
 оцінює: вплив господарської діяльності людини на природні особливості
зони лісостепу
Тема 5. Зона степу (1 год.)
37
/
/
Зона степу.
ПР № 6 Складання порівняльної
характеристики природних зон і країв України
(за вибором)
§37.
Засв. навичок та
вмінь учнів на
практиці
Атласи, зошити
для ПР
Засвоєння
нових знань і
вмінь
Атласи,
фізична карта
України, ППЗ
Атласи,
фізична карта
України, ППЗ
§39. Продовж.
Комбінований
Засвоєння
нових знань і
вмінь
Атласи, фізична
карта України,
ППЗ, ілюстрації
§40. Усно
Оформити
висновки до ПР
 порівнює: зональні особливості степової зони з іншими природними зонами
України;
 характеризує: взаємозв'язки між компонентами природи у зоні степу;
 наводить приклади: природоохоронних територій; географічне положення, межі зони та підзон;
 оцінює: вплив господарської діяльності людини на природні особливості
зони степу.
Тема 6. Українські Карпати (2 год.)
38
/
/
Українські Карпати. Географічне
положення та характеристика
природних компонентів
39
/
/
Висотна поясність ландшафтів
Карпат. Поділ на природні області.
Природоохоронні території
§38. Скласти
оповід.«Один
день в Укр.
Карпатах»
складання
порівняльної
схеми
 називає: чинники формування висотної ландшафтної поясності
Українських Карпат;
 характеризує: природу Українських Карпат; наводить приклади:
проявів висотної поясності;
 розпізнає: географічне положення та межі природних областей
Українських Карпат;
 пояснює: причини виникнення і прояв стихійних природних явищ і
процесів у горах;
 порівнює: гірські природні області;
 робить висновки про: закономірності висотної поясності в горах; вплив
природних умов на господарювання в Укр. Карпатах.
Тема 7. Кримські гори (2 год.)
40
/
/
Кримські гори
відповісти на
запитання
 називає: чинники формування висотної ландшафтної
Кримських гір;
 характеризує: природу Кримських гір;
 наводить приклади: проявів висотної поясності;
поясності
№
41
Дата
за планом проведення
/
/
Тип уроку
Обладнання
Домашнє
завдання
Державні вимоги
Комбінований
Атласи,
фізична карта
України, ППЗ
§41. Позн. на
контурну
карту
об’єкти ПЗФ
 розпізнає: географічне положення та межі природних областей і
Кримських гір;
 аналізує: відмінності у природі Українських Карпат та Кримських гір;
 пояснює: причини виникнення і прояв стихійних природних явищ і
процесів у горах;
 порівнює: гірські природні області;
Фіз. карта світу,
фіз.. карта Укр.,
краєвиди, ППЗ,
атласи
Фіз. карта світу,
фіз.. карта Укр.,
краєвиди, ППЗ,
атласи
§42. Підг. доп.
про росл. і твар.
світ Азовського
моря




Вивчення
нового
матеріалу
Фіз. карта Укр.,
карта «Охорона
природи»
Комбінований
Фіз. карта Укр.,
атласи
§47. Усно
відповісти на
запитання
§48-49. Усно
відповісти на
запитання
Україні. Нанесення на контурну карту основних
природоохоронних об'єктів України.
Засв. навичок та
вмінь учнів на
практиці
Атласи, зошити
для ПР
Оформити
висновки до ПР
Атлас Мик.
обл., конт.
карти
Вивчити
конспект
Зміст уроку
Висотна поясність ландшафтів
Кримських гір. Поділ на природні
області. Природоохоронні території
Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну (2 год.)
Засвоєння
Природні комплекси морів, що
нових знань і
42
/
/
омивають Україну. Чорне море.
вмінь
називає: розміри, глибини, елементи берегової лінії;
характеризує: природні умови Чорного і Азовського морів;
пояснює: причини наявності сірководню в Чорному морі;
показує на карті: найбільші острови, півострови, коси, затоки, протоки і
течії;
 робить висновки: про стан природних ресурсів Чорного і Азовського
морів, проблеми їх використання і охорони.
Засвоєння
§43. Усно
нових знань і
відповісти на
запитання
вмінь
Розділ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА (6 год.) Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні (3 год.)
Основні забруднювачі навкоЗасвоєння нових
Плакати, кар§44. Підг.
44
/
/
знань і вмінь
тки із завд..
реферат
лишнього середовища в Україні
Вплив геоекологічної ситуації на
§45. Прод.
 пояснює: суть поняття «геоекологічна ситуація»;
Комбінований
Атласи
45
/
/
роботу над реф..
населення
 характеризує: сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; законодавчі
акти про екологічну ситуацію, природно-заповідний фонд України;
УрокДодаткова
Законодавство про екологічну
§46.
Усно відп.
46
/
/
вплив аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього
на запитання
конференція
літ-ра
ситуацію в Україні
середовища;
Підсумкова контрольна робота №4
 аналізує: вплив геоекологічної ситуації на здоров'я населення.
Систематизації
дидактичні
за темою «Природні комплекси і ФГР»,
й узагальнення
47
/
/
матеріали
«Використання природних умов і природних
знань
43
/
Азовське море
/
ресурсів та їх охорона
Тема 2. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів (3 год.)
48
/
/
49
/
/
50
/
/
Природно-заповідний фонд
України
Національна екологічна мережа.
Моніторинг навколишнього
середовища
ПР 7 Аналіз карти геоекологічної ситуації в
 розрізняє: категорії природно заповідного фонду України;
 пояснює: зміст і організацію Моніторингу навколишнього середовища;
 робить висновки про: створення національної екологічної мережі;
основні шляхи використання і охорони природних умов і природних
ресурсів України.
РЕЗЕРВ ЧАСУ (3 год.)
51
/
/
Фізико-географічна характеристика
Миколаївської області
Вивч. нового
матеріалу
52
/
/
Загальна характеристика
природних умов і природних
Комбінований
«Перевірено» ЗДНВР:
Практичних
робіт:
Контрольних
робіт
І семестр
2
ІІ семестр
5
Всього
7
3
1
4
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа