close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
іске асыру жөніндегі есебі
Есеп беру жылы:
Іске асыру кезеңі:
Мемлекеттік ұйым:
2014 жыл
Бірінші кезең - 2011-2015 жылдар
ҚР Білім және ғылым министрлігі
Сыртқы әсердің талдауы
Сыртқы әсердің факторлары және оның мақсатты
индикатор жетістіктеріне ықпалы/нәтижелер
көрсеткіші
Индикатор: 2015 жылдан бастап ШЖМ-нан басқа
барлық білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы
қаржыландыру тетігі енгізіледі
1. ШЖМ-нан басқа барлық білім беру ұйымдарында
жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігін енгізу
көлемді қаржы көздерін қажет етеді.
2. Дүниежүзілік банктен несиенің кеш бекітілуіне
байланысты
ТжКБ
жан
басына
шаққандағы
қаржыландыру жүйесін байқаудан өткізу 2015 жылға
шегерілді
Қабылданған іс-шаралар
Жан басына шаққандағы қаржыландыруға көшу жүйесіне 8 467
мектепке дейінгі ұйымдар көшті.
2014 жылдың аяғына жан басына шаққандағы қаржыландыру
механизмін апробациялауға қатысқан мектептер саны – 63, 5
облыстан: Ақтөбе (15 мектеп), Алматы (4 мектеп), Ақмола
(13 мектеп), ОҚО (19 мектеп) және ШҚО (12 мектеп).
ТЖКБ ұйымдарында апробациялау басталмаған. 2015 жылдың
қыркүйек айынан 2018жылға дейін жан басына шаққандағы
қаржыландыруды апробациялау елдің екі аймағында жоспарлауда
(Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында), 48колледжде.
Барлығы Қазақстанда 13 241 білім беру ұйымдары қызмет етуде
2
(мектепке дейінгі, мектептер (ШКМ сіз) және колледждер).
Жиыны жан басына шаққандағы қаржыландырға көшкен білім
беру ұйымдар үлесі (ШКМ сіз) (8 467 + 63)/13 241*100 = 64,4%.
құрайды.
2014жылдың қорытындысы бойынша 17 037 (13,4%) мұғалім
Көрсеткіш:
Біліктілікті арттырудың жаңа жүйесі бойынша педагог
кадрлардың
біліктілігін
арттырудың
деңгейлік
біліктілігін арттырудан өткен педагогтер үлесі
бағдарламасы бойынша оқытылған, соның ішінде:
1. Педагогтар мен мектептердің біліктілікті арттыру
1. 1 114 адам «Өрлеу» ҰБАО АҚ базасында
бағдарламаларына қатысу қызығушылықтарының артуы
2. 5 623 адам «Назарбаев Зияткерлік мектеп» ДБҰ базасында
2.
Мұғалімдер
бағдарламасы
бойынша
сертификаттандырылғандарға жалақыға қосымша төлем
тағайындау, мемлекеттік бағдарлама аясында біліктілікті
арттыруды қаржыландыру.
Индикатор: Педагогтердің жалпы санына шаққанда
жоғары және бірінші санаты бар біліктілігі жоғары
педагог қызметкерлердің үлесі
1. Заңдар
Бес жылда бір рет біліктілігін арттыруды міндеттеу,
мерзімінен бұрын санатын арттыру мақсатында
аттестациялаудың жаңартылған ережелері. ҚР «білім
туралы» заңы
2. Қаржыландыру
Санаты үшін қосылатын үстемақыны кейінге қалдыру
2014 жылы педагог қызметкерлерінің жалпы саны 297 293
адамды құрады, 54 550 адам жоғарғы санатты, 94 645 адам бірінші
санатты.
Республикалық көрсеткіштерден төмен Қызылорда облысында
(43,8%), Маңғыстау (43,8%), Ақтөбе (44,6%), Қостанай (45,1%).
Республикалық көрсеткіштерден жоғары Астана қаласында
(55,7%), Алматы (53,2 %), Павлодар(57,8%), Қарағанды (53,8%)
облыстарында.
Бүгінгі таңда жоғары және бірінші санаты үшін қосымша
төлемнің
өсуі,
аттестация
талаптарын
қайта қаралуы,
аттестациядан өтуші педагогикалық қызметкерлердің санының
ұлғайуына әкелді.
3
Көрсеткіш: Педагогтердің жалпы санынан ағымдағы
Білімді басқару деректері бойынша 2014 жылы жалпы білім беру
жылы білім беру ұйымдарына жаңадан жұмысқа келген мектептеріне жұмысқа12 200 жас мамандар келген (барлық
жас мамандардың үлесі
педагогтар – 297 293).
1. Білім беру мекемелеріндегі төмен жалақы шарттары
12 200/297 293*100%=4,1%
2. Білім беруге байланысты емес ұйымдардың үздік
жалақы шарттар ұсынуы
Көрсеткіш: Жаратылыстану - математика циклі
пәндерін ағылшын тілінде оқытатын педагогтердің үлесі
1. Кадрларды даярлау және жұмыспен қамту.
Жаратылыстану - математика циклі пәндерін ағылшын
тілінде оқытатын педагогтерді даярлау жеткіліксіз.
Бірінші түлектер 2017жылы ғана дайын болады. Алайда,
барлық түлектер білім беру ұйымдарына жұмысқа
орналастырылатына ешқандай кепілдік жоқ.
2. Мұғалімдік қызметтің тартымдылығының жоқтығы.
«Болашақ»
стипендиясы
бойынша
білім
алған
жаратылыстану - математика циклі пәндері педагогтары
білім беру процесіне қатысы жоқ басқа да ұйымдардың
үздік жалақы шарттарын таңдауы.
Республикалық мектептерде жаратылыстану - математика циклі
пәндерін 50 090 педагогтардың (2013-2014 оқу жылы деректері
бойынша) 1 202 мұғалім .ағылшын тілінде оқытады.
АҚ «Халықаралық бағдарлама орталығы» деректері бойынша
31.12.2014жылға «Болашақ» бағдарламасымен 147 жаратылыстану
- математика циклі пәндері оқытушылары оқытылды. Олардың тек
қана 20 (13%) білім беру ұйымдарында ағылшын тілінде,соның
ішінде 17 ЖОО-да сабақ береді.
Көрсеткіш: Академиялық және ғылыми дәрежесі бар
«Өрлеу» ҰБАО АҚ есебінде 2014 жылы профессорбіліктілікті арттыру жүйесі мамандарының үлесі
оқытушылар құрамының (ары қарай ПОҚ) 778 оқытушы және
Академиялық
және
ғылыми
дәрежені
алу жаттықтырушы, соның ішінде ғылыми дәрежелі 43адам (5,5%) мүмкіндіктерінің артуы
ғылым докторы, 152адам (19,5%), – ғылым кандидаты – 6 адам.
(0,8%) PhD докторы, жиыны 201адамды құрайды.
4
«Назарбаев Зияткерлік мектеп» ДБҰ базасындаЖОО-ның ПОҚ
мұғалімдердің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасын
оқытуға қатысқан, жиыны 354оқытушы, соның ішінде 129адам
ғылым докторлары мен кандидаттары.
Біліктілікті арттыру жүйесіндегі ПОҚ жиыны – 1 132 адам,
соның ішінде ғылыми дәрежелі – 330адам, немесе 29,1%.
Көрсеткіш: Біліктілігін арттыру мен тағылымдамадан,
2014 оқу жылында ТжКБ мемлекеттік ұйымдардың ИПЖдің
оның ішінде өндірістік кәсіпорындар базасында өткен, жалпы санынан (29 278 чел.) барлығы 6 560 (22,4%) адам
ТжКБ ұйымдарының инженер-педагог кадрларының біліктілігін жоғарлатудан өтті
үлесі, жыл сайын
Көрсеткіш келесі формуламен есептеледі:
1. ТжКБ ұйымдары ынтымақтастық, серіктес шетелдік
(6 560 / 29 278) * 100% = 22,4%
және Қазақстандық компанияларда біліктілікті арттыру
мүмкіндіктерін белсенді іздейді.
2. Мемлекеттік білім беруді дамыту бағдарламасы
аясында қаржыландыру ТжКБ ұйымдарының инженерпедагог кадрларын шетелде кәсіби тағлымнан өтуіне
мүмкіндік береді.
3.
Технологиялардың
қарқынды
дамуы,
мамандықтардың жаңғыртылуы, жаңа материалдар мен
жабдықтардың пайда болуы және т.б. байланысты
қызметкерлер біліктілігін арттыру қажеттігін арттырады.
Көрсеткіш: Елде біліктілігін арттырудан және қайта
2014жылы 12мыңнан астам ЖОО оқытушылары біліктілікті
даярлаудан
өткен
жоғары
оқу
орындарының арттырудан өтті, соның ішінде 326 – кәсіпорын базасында, 254 –
5
профессорлар-оқытушылар құрамының үлесі, жыл сайын салалы орталықтарда, 10 –инженерлік зертханаларда, 325 – ғылыми
1. ЖОО-дары серіктес шетелдік және Қазақстандық орталықтарда, 820- шетелдік ЖОО-да. Еліміздегі ЖОО ПОҚ
компанияларда
біліктілікті
арттыруды
белсенді жиыны 43 199адамды құрайды.
қолдануда.
2. Мемлекеттік білім беруді дамыту бағдарламасы
аясында қаржыландыру ЖОО-дарының ПОҚ құрамына
«Болашақ» бағдарламасымен шетелде кәсіби тағлымнан
өтуіне мүмкіндік береді.
Облыстағы білімді басқару ақпаратттары бойынша Астана және
Индикатор:
Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестер Алматы қалаларында 3259 қамқоршылық кеңестер құрылған, ол
құрылған
жалпы мектептер санының 45,1% құрайды (2011-2012оқу
жылында-2666 (35,7%).
ҚРБҒМ №573 от 27.12. 2012 жылғы «Кейбір
білім
мекемелерінде
қамқоршылық
кеңестерін
құру
туралы
апробациялауды өткізу» Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру
мақсатында 2013 жылы республикалық зерттеу басталды, оған
жалпы 3 білім беру мекемесі қатысады:
1) Алматы қаласының Абай атындағы Республикалық арнайы
мектеп-интернаты
2) Астана қаласының ММ № 1 мектеп-лицейі
3) Астана қаласының ММ № 66 мектеп-лицейі
Жоғарыда көрсетілген білім мекемелерінде педагогикалық
кеңестер және ата-аналар жиналысында қамқоршылық кеңестердің
жұмысы мен оны сайлау кезеңдері, қамқоршылық кеңеске кіретін
кандидаттарды мұғалімдер , ата-аналар, үкіметтік емес ұйымдар
6
арасынан тағайындап алып олармен жұмыс істейтін бағыттары
бойынша әңгімелесу өткізілді.
Сонымен қатар қамқоршылық кеңестердің отырысының
циклограммасы мен перспективтік жоспары әзірленген.
2013-2014 оқу жылында қамқоршылық кеңестер қызметін
апробациялау эксперименттік мектептерде жалғасуда.
Апробациялау нәтижесінде ҚРБҒМ 2007 жылғы 22 қазанда №
501 «Қамқоршылық кеңестің жұмыс істеу қағидалары мен оларды
сайлау туралы» заңнамасына түзету енгізіледі, оның ішінде басқару
деңгейі
әртүрлі
мекемелерде
қамқоршылық
кеңестерін
ұйымдастыруды нақтылау, қаржыландыру (АҚ, ММ, РМК, РМҚК).
Корпаративтік
басқарудың
негізгі
ұстанымдары
басқару
жұмысының негізгі үш аспектісін көрсетеді: стратегияны қабылдау,
қаржыландыруды бекіту, кадрлық саясат.
Корпоративтікті қамтамасыз ету мақсатында, білім саласын
басқару айқындығын көрсету үшін мектепті басқаруды қамқорлық
кеңестері арқылы басқару
жолға қойылу тиіс, отбасылар,
мектептер, қоғамды білім беру жүйесінде маңызды роль атқаруы
тиіс.
Осыған байланысты 2014-2016 жылдары білім және ғылымның
негізгі даму саласы ретінде қамқоршылық кеңестерінің жұмысына
мониторинг жүргізу енгізілген.
2014 жылдың 1 қыркүйек жағдайында ТжКБ 467 мекемесінде
қамқоршылық кеңестері жұмыс атқаруда.
Колледждегі қамқоршылық кеңестері студенттерге әлеуметтік
жағынан көмек береді, ТжКБ жұмысшыларының жұмыс істеу
7
жағдайына, жемқорлықты жоюға арналған жүйелік шараларды
іске асыруға, жемқорлыққа қарсы заңдылықтың нормасын сақтауға
көмек көрсетеді.
Алматы және Астана қалалары мен облыстарының Білім
басқарамасының ақпараты бойынша ТжКБ
мекемелеріндегі
қамқоршылық кеңестердің жұмысы белгіленген жоспар бойынша
жүргізіліп, отырыстар жартыжылда бір рет өткізілген.
Отырыстарда МТБ бекіту, әлеуметтік-мәдени шараларды
ұйымдастыру, денсаулықты жақсартуға арналған шаралар,
өндірістік тәжірибелерді ұйымдастыру, тұрмыстық жағдайларын
жақсартуға, бітрушінің жұмыспен қамтылуын және т.б шараларды
өткізуге арналған сұрақтарды қарастырады.
127 жоғарғы оқу орнындарының ішінде 62 қамқоршылық
кеңестер жұмыс істеуде.
8
Индикатор:
Білім беру ұйымдарының басшылары менеджмент
саласында біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан
өтті
1. «Өрлеу» АҚ бағдарламаларды әзірлеуде жаңа
тәсілдерді пайдаланатын өз қызметкерлерінің біліктілігін
арттырады
2. Мемлекеттік білім беруді дамыту бағдарламасы
аясында қаржыландыру білім беру ұйымдарының
жетекшілерне арналған тегін курстар ұйымдастыруға
мүмкіндік береді.
2014 жылы ББҰБРИ және «Назарбаев Зияткерлік мектеп» ДБҰ
базасында 4 600ұйым басшылары оқудан өтті. 2013 жылы – 3 850
басшылар. 2012жылы ББҰБРИ базасында – 3 600 басшылар. 20122014жылдар аралығында менеджмент саласында біліктілікті
арттырудан өткен басшылардың жалпы саны 12 050 адамды
құрады.
Білім беру ұйымдары (мектепке дейінгі, жалпы білім беретін
мектептер, колледждар) басшыларының жалпы саны 24 110
адамды құрады (директорлар, директор орынбасарлары).
(12 050/24 110)*100%=49%
Бүгінгі таңда 62 ЖОО-да қамқоршылық кеңес қызмет етеді,10
корпоративті
басқару мемлекеттік ЖОО-да қадағалау кеңесі құрылған (Әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Л.Н. Гумилев атындағы
ЕҰУ, Абай атындағы ҚазҰАУ және ҚазҰПУ, Қ.Сәтпаев атындағы
ҚазҰТУ, Қ.Жұбанов атындағы АМУ, М.Х.Дулати атындағы
ТарМУ, Е.А.Бөкетов академигі атындағы ҚарМУ, М.О.Әуезов
атындағы ОҚМУ)
Назарбаев Университетінде Жоғарғы қамқоршылық кеңес және
қамқоршылық кеңес қызмет етеді.
Электрондық оқыту жүйесіне 1 159 білім беру ұйымдары
Индикатор:
Білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесі қосылған.
қолданылады
Ескі
мектептер
мен
шалғай
аудандардағы
қолданыстағы инфрақұрылымдар жаңалықтар енгізу үшін
Көрсеткіш:
Азаматтық
ЖОО-да
қағидаттарын енгізу
9
толықтырылмайды. Қазақтелекомның интернет желісін
орнатудың техникалық мумкіндіктері шектеулі.
2014 жылы мектеп мұғалімдер саны 297 293адамды құрады,
Көрсеткіш:
Оқытуда АКТ-ны пайдалану бойынша біліктілігін соның ішінде 2012-2014 жылы аралығында АКТ-ны пайдалану
арттырудан өткен педагогтер үлесі олардың жалпы бойынша біліктілігін арттырудан өткен-151 149мұғалім (51%).
санына шаққанда
Сонымен қатар «Өрлеу» ҰБАО АҚ «АҚТ- білім беру
ұйыдарында электрондық оқыту жүйесін ендіру негізінде
педагогикалық қызметкерлердің құзыреттілігі» курсын 8 000 адам
өтті
3жыл ішінде біліктілікті арттыру курстарынан өткен
педагогтардың жалпы саны 175 149 адамды құрайды.
Көрсеткіш келесі формуламен есептеледі:
(175 149 / 297 293) * 100% = 59%.
Индикатор: 1 компьютерге келетін оқушылар саны
Статистикалық деректерді жинақтау нәтижесі бойынша1
Мектептерде МТБ (компьютерлік техника) есептен компьютерге келетін оқушылар саны – 13.
шығаруды реттеу өңделмеген, бірнеше НҚА жетекшілікке
алуына байланысты, мектептердің ерекшелігін есепке
алмайды (сақтау, салық төлемдері және т.б.)
2.
Компьютерлік
техникамен
жабдықтауды
мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру, қосымша ЖАО
10
Индикатор:
3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі
тәрбиемен және оқытумен қамту
1. «Балапан» бағдарламасы.
2. Жеке меншік балабақшалар мен шағынорталықтардың ашылуы.
3. Жеке меншік балабақшаларды мемлекеттік
тапсырыс есебінен қаржыландыру.
Көрсеткіш:
Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан
мектепке дейінгі шағын орталықтар үлесі
1. Типтік балабақшалардың құрылысы балабақшаға
орын ушін ұлғайған кезекті жауып улгермеуі
2. Тұрғындардың сұранысы бойынша жеке меншіктік
шағын-орталықтар құрылуда, оларға қойылатын талаптар
типтік балабақшаларды ұйымдастыру талаптарынан
азырақ.
3. Балабақша құрысы жергілікті және/немесе
республикалық бюджеттен қаржы салымдарын талап
етеді.
Көрсеткіш:
Мектепалды даярлығымен қамтамасыз етілген 5-6
жастағы балалар үлесі
2014 жылы республика бойынша 727,5мың бала бартын 8 467
мектепке дейінгі ұйымдар жұмыс істеуде.
3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды
мектепке дейінгі
ұйымдармен қамтудың жоғарғы көрсеткіштері Павлодар (100%),
Қостанай (99,4%), Қараганды (98,3%), Батыс – Қазақстан (97,5%),
Шығыс-Қазақстан
(97,4%),
Солтүстік-Қазақстан
(91,7%)
облыстарында.
Республикалық көрсеткіштен төмен 6 аймақтарда – Алматы
(59%), Маңғыстау (53,1%), Жамбыл (70,7%), Оңтүстік Қазақстан
облыстары және Алматы қаласы (58,8%), Астана қаласы (63,1%).
Бүгінгі таңда мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан
мектепке дейінгі шағын орталықтар үлесі 54,7% құрайды 4 635
бірлік 188 110 адам контигентімен
Мектепке дейінгі тәрбиемен және оқыту Мемлекеттік жалпыға
білім беру стандартын жүзеге асыру мақсатында шағын
орталықтарда қысқа мерзімді күндізгі шағын біртіндеп азайту
қолға алынуда.
Бүгінде қысқа мерзімді күндізгі шағын орталықтар саны 789
бірлікке азайды, және 2 441 (52,6%) құрайды, ал толық күн шағын
орталықтар саны – 2 194 (47,3%) құрайды.
Толық күн шағын орталықтарының ең көп саны Оңтүстік
Қазақстан (339), Алматы (345), Солтүстік Қазақстан (261), Шығыс
Қазақстан (241), Павлодар (218) облыстары.
Білімді басқару деректері бойынша 1.10.2014 жылға мектепалды
даярлығымен 2 078мектепке дейінгі ұйымдар және 6 118 мектептер
(12 530 мектепалды даярлық сыныптар) қамтамассыз етуді.
11
Әр мектепте мектепалды даярлық
ашылды.
сыныптары Мектепалды даярлықпен 424 878 балалар қамтамасыз етілген,
оның ішінде қамтуға болатын 426 588 балалар.
Көрсеткіш келесі формуламен есептеледі:
(424 878 / 426 588) * 100% = 100%
Көрсеткіш:
Балабақшалардың жалпы санынан жеке меншік
2014 жылы республикада 1 261 жеке меншік балабақшалар
балабақшалар үлесі
жұмыс істеуде. Мемлекеттік балабақшалар саны - 3 832 бірлік.
Жекеменшік балабақшаларды арасында таратылатын
Балабақшалардың жалпы санынан жеке меншік балабақшалар
мемлекеттік тапсырысқа жергілікті және республикалық саны (1 261/3 832)*100% = 32,9%.
бюджеттен бөлінетін қаржы балабақша және шағынорталықтардың ашылуын ынталандырады.
12
Индикатор:
2020 жылға қарай 12 жылдық оқыту моделіне толық
көшу жүзеге көшу жүзеге асырылды.
12-жылдық білім беру бағдарламасы мазмұнын әзірлеу.
2015 жылдан бастап іске асырылады
Индикатор:
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» жобасы шеңберінде
Қазақстанның барлық өңірлеріндегі мектептер саны
Жетістіктер көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер ететін
факторлардың жоқтығы.
2015жылдың 1қаңтар жағдайы бойынша, республикада 17
физика-математикалық және химия-биологиялық бағыттағы
зияткерлік мектептер жұмыс істеуде Көкшетау, Семей, Өскемен,
Талдықорған, Алматы, Орал, Қарағанды, Шымкент (2), Астана (2),
Актөбе, Тараз, Павлодар, Қызылорда, Атырау, Қостанай
қалаларында.
Қалған 3 объектінің салып біту мерзімі: Алматы - мектебі – 2015
ж., Ақтау – 2015ж 1 кварталы., Петропавл – 2015ж. 2 кварталы.
Индикатор:
Жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім
беретін оқу бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылар
үлесі
Жаратылыстану-математика
пәндері
бойынша
экперименттік бағдарламалар әзірлеу.
2013-2014оқу жылында жаратылыстық-математикалық пәндер
циклінің білім сапасының мониторингісі -55% құрады.
Білім сапасын жақсарту мақсатында «Назарбаев Зияткерлік
мектептері»
ДБҰ
15пән
бойынша
интеграцияланған
экспериментальды оның ішінде жаратылыстық-математикалық
бағытындағы пәндер бойынша да сабақтар бағдарламаға енгізілген.
Мектептерде қиындығы жоғары есептерді шығару, ғылыми
маңызы бар дәрістерді оқуға, балаларды ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жасауға үйрету үшін Англия, Ресей, Бельгия, АҚШ
және т.б шет елдерден мамандар шақыртылуда.
2014 жылы мемлекетіміз физика ғылымы саласында білімі
жоғары екенін көрсетті,ресми емес рейтинг қорытындысы
13
Индикатор:
Қазақстандық
жалпы
білім
беретін
мектеп
оқушыларының
PISA,
TIMSS
халықаралық
салыстырмалы зерттеулеріндегі нәтижелері
1. Жыл сайын PISA, TIMSS қатысушы елдер санының
өзгеруі
2. Халықаралық тест тапсырмаларының Қазақстанның
бастауыш мектеп оқу бағдарламасына сәйкес келмеуі.
Индикатор:
бойынша 85 мемлекеттің ішінде командалық 8 орынды иеленді, 5
медальдер жеңіп алды (3 алтын, 2 күміс).
2013 жылы БҰТ тапсырмаларына логикалық есептер енгізіліп,
математика пәніне деген қызығушылықтарын арттырды.
Нақты көрсеткіш орташа балл болғандықтан, орындық
көрсеткіштен баллдық көрсеткішке көшу ұсынуда (халықаралық
орташа балл – 500).
Функционалдық салауттықты дамытудың ұлттық жоспары
әзірленген (2014-2016ж) .
Зерттеулер 2015жылы жүргізіледі, нәтижелерге қол жеткізу
2016жылы.
2013 жылы 3 желтоқсанда PISA-2012 Экономикалық
ынтымақтастық және даму ұйымы 15 жастағы оқушылардың
білімдері бойынша жетістіктерін жариялады.
Қазақстандық оқушылар 65 мемлекттің ішінде математика пәні
бойынша
49-орынды, жаратылыстық ғылымдар пәні
бойынша-52 орынды, оқу сауаттылығы бойынша – 63 орынды
иеленді.
PISA-2009
салыстырып
қарағанда
математика
және
жаратылыстық ғылымдар бойынша білімдері 405-432 балға дейін,
сәйкесінше оқу сауаттылығы бойынша ол 400-425 балkға дейін
өзгерді.
15 жастағы оқушылар арасында өткен халықаралық емтиханда
Қазақстанның 218 білім мекемелерінен (200 мектеп, 18 колледж)
2808 оқушы қатысты
2014жылдың 1қазанында 2 200жалпы білім беретін мектептер
14
Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалған
мектептер үлесі олардың жалпы санынан ұлғайды
1. Кедергісіз қол жеткізуді құру үшін қаржыландыру
2. Қашықтықтан оқуға мүмкіндік беретін ғылымитехникалық прогресс - электрондық технологияларды
енгізу.
3. Инклюзивті білім беру әлеуметтік-мәдени өзгерістер
туралы
ел
арасында
хабардарлығын
арттыру(толеранттылық пен түсінігін дамыту)
Көрсеткіш:
Бейіндік мектептердің жалпы санынан жаратылыстануматематика бағытындағы мектептердің үлесі
Заңдар – 12-жылдық білім беруге көшу аясында
күтілген бейімдік мектептерді енгізу жоспары сәйкесінше
кейінге шегерілді, көрсеткіш соған байланысты
Көрсеткіш: Мектептердің жалпы санынан сервистік
қызмет көрсететін жаңаша түрлендірілген кабинеттері
(химия, биология, физика, лингафонды мультимедиалық
кабинеттер) бар мектептер үлесі
Кабинеттерді
жабдықтауды
жергілікті
және
инклюзивті білім беру үшін жағдай жасады.
(2 200/7 222)*100=30,5%
Көп үлесін құраған Қызылорда (87%), Солтүстік - Қазақстан
(66,7%), Батыс-Қазақстан (54,9%), Ақтөбе (54,7%), Атырау (52,8%)
облыстары және Астана қаласы (63,6%).
Азырақ үлесін құраған Қарағанды (6,6%), Ақмола (11%),
Алматы (15,9%) облыстары.
Жаратылыстану- математикалық бағыттары бойынша бейінді
оқыту бағдарламасы 2015 жылы әзірленеді және апробацияланады.
Бұл еңбек нарығы сұраныстарын есепке алып, бейіндердің
икемді жүйесін өңдей отырып, білім алушыларды жеке оқытуға
және әлеуметтендіруге бағытталған жалпы білім беру мектептері
жоғары сыныптарында мамандандырылған дайындау (бейінді
оқыту) жүйесі.
Бейінді оқыту бағдарламасын іске асыру 2015 жылы жалпы
білім беру мектептері, лицейлер, гимназиялар, зияткерлік
мектептер, дарынды балаларға арналған мамандандырылған
мектептер жоғары сыныптарында басталады. Бейінді мектепке
қабылдау ұлттық тестілеу негізінде жүзеге асады.
Мектептердің пәндік кабинеттермен жабдықталуы 2014-2015оқу
жылы орта есеппен 49,3% (7 222 ден3 562 мектеп), оның ішінде:
 физика – 48% (3 468 мектеп),
 химия – 41,3% (2 986 мектеп),
 биология – 81,5% (2 904 мектеп),
15
 лингафонды мультимедиалық кабинеттер – 56,5% (4 085
мектеп).
Көрсеткіш: Мектептердің жалпы санынан апатты
2015жылдың 1қаңтар айына республикада 7 222 мектеп жұмыс
жағдайдағы мектептердің үлесі
істеді. Олардың. 136сы апатты жағдайда болды, жалпы мектеп
1. Мектептердің ескіруі, апатты жағдайдағы санының (7 222). 1,9% құрайды.
мектептердің орнына жаңа мектептердің құрылысы
2. Мектептерді күрделі жөндеуден өткізу жергілікті
бюджет шығымының үлкен бөлігін құрайды (әсіресе
аудандарда)
Көрсеткіш: Оқушы орнының тапшылығы
2014 жылдың 1қараша айына оқушы орнының тапшылығы 189
Әлеуметтік-мәдени өзгерістер - демографиялық өсу мектептен 58 419 орынды құрады.
және көші-қон, қала маңындағы тұрғындар тығыздығы
және ондағы мектептер санының аздығы.
Көрсеткіш: үш ауысымда сабақ жүргізетін мектептер
2015жылдың 1қаңтар айына республика мектептерінде үш
үлесі
ауысымда сабақ беру
99мектептерде жүргізілді (2013 ж. –
Әлеуметтік-мәдени өзгерістер - демографиялық өсу 112мектептерде), жалпы мектеп санының (7 222). 1,4% құрайды.
және көші-қон, қала маңындағы тұрғындар тығыздығы
және ондағы мектептер санының аздығы, сонымен қатар
мектептер мен сыныптардың жағдайы 2аусымдық оқуға
мүмкіндік бермеуі.
Көрсеткіш: Тасымалдауға мұқтаж балалардың жалпы
2014 жылдың 1қазан айына 31 420 мектеп жасындағы балалар
санынан мектепке және мектептен үйлеріне сапалы әрі санынан 27 595
мектеп жасындағы балалар сапалы және
ыңғайлы
тасымалдаумен
қамтылған
мектеп комфортты тасымалдаумен қамтылды.
оқушыларының үлесі
(27 595/31 420)*100 = 87,8%
Осы көрсеткішті іске асыруға әсер ететін негізгі фактор
тасымалдауды қаржыландыру болып табылады. РБ
республикалық бюджеттен қаржыландыру.
16
тасмалдауды қаржыландыруды мақұлдамады.
Көрсеткіш: «тірек мектептер» - ШЖМ-ға арналған
ресурстық орталықтар саны
1. Заңдар – тірек мектептерін статусын анықтауға және
қаржыландыруға заңнамалық актілердің қажеттігі.
2. Қаржыландыру – мектепке қажетті қаражат.
Көрсеткіш: Оқушылардың жалпы санынан білім беру
ұйымдарындағы спорт секциялары қызметімен орта білім
беру ұйымдарындағы оқушыларды қамту
1.
Оқушылар
арасында
спорт
секцияларына
қызығушылық пен сұраныстың артуына байланысты
мектептерде спорт секциялар желісінің өсуі. Дегенмен,
спортзалдардың
жетіспеушілігі,
заманауи
спорт
алаңдарының жоқтығы, спорттық құрал-жабдықтардың
тапшылығы бар.
2. Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт
кешендерінің қолжетімсіздігі.
3. Әлеуметтік-мәдени өзгерістер – салауатты өмір
салты қоғамның ажырамас құндылығы болып табылады.
4. Қазақстан спортшыларының олимпиада және басқа
да спорттық іс-шаралардығы халықаралық жеңістері.
2014 – 2015 оқу жылы 120 ресурстық орталықтар жұмыс
істейді, 2013-2014 жылы – 90.
Республикдағы жалпы білім беретін мектептерде 32 мыңнан
астам спорт секциялары жұмыс істеуде. Олардың жұмысымен
27,3% мектеп жасындағы балалар қамтылған ( 2013 ж.- 27%).
Білімді басқару деректері бойынша 2013жылдан бастап спорт
секцияларына қатысатын мектеп жасындағы балаларды белсендіру
саны күрт арта бастаған.
Жалпы білім беру мекемелеріндегі спорт секцияларының
санының 1 мың бірлікке артуы тек қана 4,6% ке көтерді.
Көрсеткіштердің артуына Лондон Олимпиадасында Қазақстандық
спортшыларының жетістікке жетуі негіз болды.
Сонымен қатар, спорт секциялар санының артуы мектептерде
спортты дамытуға бөлінген қаржыландыру есебіне байланысты
емес.
Бүгінгі таңда республика мектептерінің 26,7% спорт залдары,
2% мектеп – екі спорт залдары бар.два.
Тек 2702мектептер ғана қысқы спорт түрлеріне сабақ өткізуге
жағдай жасалған
23,7% оқушылар қысқы спорт түрлері бойынша сабақ алуға
және 1,5% - мектеп жағдайында жүзуге мүмкіншілікетері бар.
13% мектеп жасындағы балалардың денешынықтыру және спорт
17
Көрсеткіш:
Оқушылардың
жалпы
санынан
оқушыларды балалар-жасөспірімдер спорт мектебімен
қамту
Балалар-жасөспірімдер спорт мектеп желісінің өсуі.
Көрсеткіш: көркем, музыкалық, техникалық, ғылыми
шығармашылықпен қамтылған мектеп жасындағы
балалардың үлесі
1. Қосымша білім беру ұйымдар желісі мен
мектепішілік үйірмелер санының артуы.
2. Қосымша білім беру ұйымдар іс-әрекетін реттеуші
заңнамалық актілер қабылданды.
сабақтарына жыл бойы спорт залдарда қатысуға мүмкіндіктері
жоқ.
Сонымен қатар, бүгінгі таңда 4918 (немесе 68%) екі ауысымда,
95 (немесе 1,3%) – үш ауысымда сабақ оқуда.
Сонымен қатар, және бүгінгі таңда оқушыларды спорт
секцияларымен қамтамассыз ету оқу жылы бойы айтарлықтай
өзгеруде.
Сондықтан, қамтамассыз етуді арттырудың обьективті
көрсеткіштерін алуға негіздеме жоқ.
Сонымен қатар, оқушыларды спорт секциялары қамтамассыз ету
көрсеткіштер өсуін қайта қарау орындалмай қалу қаупін
арттырады.
2014-2015 оқу жылында жалпы орта білім беретін ұйымдарда
оқушылар контингенті 2615898 адамды құрайды.
Республикада
435 жас-өспірімдерге арналған спорттық
мектептер жұмыс істейді. Бүгінгі таңда онда 340064 немесе
13%оқушылар қамтылғын.
Бүгінгі күнде 833 (2013ж.-680) қосымша білім беру ұйымдар
жұмыс істепуде 629 200 (2013ж.-576209) балаларын қамтиды
немесе 24% (2013ж.-23,1%) құрайды.
2013-2014 оқу жылдарында қосымша білім беру ұйымдар саны
қарқынды өсті -153бірлік. ШҚО (39), Алматы (35), ОҚО (24),
Жамбыл (16), Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе (9дан) және т.б.
Қосымша білім берумен тәрбиелеу ұйымдар іс-әрекетін реттеуші
заңнамалық құқықтық реттейтін құжаттармен жұмыс жүргізілуде.
2014-2016жж. оқушылардың функционалдық салауттықты
18
дамытудың ұлттық жоспары жұмыс істеуде, 25 маусым 2012 №832
Үкімет қаулысымен бекітілген.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің 2011 жылғы 28
маусымдағы № 86 қаулысы «2011-2015 жылдары жазғы демалыс
кезінде, бос уақытта балаларға ойын-сауық Іс-шараларын және
денсаулығын жақсатру демалыстарын ұйымдасытыру».
17 мамыр 2013жылығы №499 Үкімет қаулысымен бекітілген
балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының типтік
ережелері қосымша білім беру ұйымдарының тәртібін айқындайды.
14 маусым 2013 жылғы № 228Үлгі ҚР БҒМ бұйрығымен
бекітілген балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының
қызмет түрлерінің типтік ережесі.
Бұл бағытта жұмыс жүргізілу жалғасуда.
Көрсеткіш: Даму мүмкіндігі шектеулі балалардың
2014жылы 1 қазан айына республика бойынша мүгедек
жалпы санынан инклюзивті біліммен қамтылған балалардың саны 94938болды. Соның ішінде 25633бала
балалардың үлесі
инклюзивті білім алумен қамтылды.
1. ПМПК кабинеттерін ашу, дамуындағы мүмкіндігі
(25 633/94 938)*100 = 27%
шектеулі балаларды оқыту үшін модульдік және
біріктірілген бағдарламалар әзірлеу.
2.
Педагогтар
ұлттық
ғылыми-тәжірибелік
педагогикалық
түзету
орталығының
базасында
біліктілігін жоғарлату курстарын өтеді (ҰҒТПТО)
19
Көрсеткіш: Күнкөрісі төмен отбасылардан шыққан
оқушыларды тегін дәрумендендірілген ыстық тамақпен
қамтамасыз ету
1. Ауылдық жерлерде мектеп тамағын жеткізушілерді
таңдаудың жоқтығы, жеткізуші бәсекелестігінің жоқ
болуы, шағын нарық және қатал талаптар сапалы
жеткізушілер таңдауды қиындатады.
2. Мектептегі тамақтануды қамтамасыз етуді
ұйымдастыру мемлекеттік сатып алу арқылы жүргізіледі,
ол сапалы жеткізушіні таңдауды қиындатады.
3.
Жергілікті
бюджеттен
қаржылындарудың
жеткіліксіздігі.
Индикатор:
Қатысушылардың жалпы санына шаққанда кәсіби
даярлық деңгейін бағалаудан және біліктілікті беруден
алғашқы реттен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі
(*қатысушылардың жалпы санына шаққанда кәсіби
даярлық деңгейін бағалаудан және біліктілікті беруден
алғашқы реттен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі)
ТжКБ студенттерінің бірнеше алдын ала тестілеулерге
қол жетімдігі
Бүгінгі күнде мектеп тағамымен 86,1% мектептің 85 %
оқушылары қамтамасыз етілді. Көп балалы отбасынан 99,7 %,
оқушылар, 2008 жылғы 25 қаңтарда №64 ҚР Үкіметінің Қаулысы
бойынша 49,5% бастауыш мектеп оқушылары әкімшілік
тарапынан тегін тағаммен қамтамасыз етілді.
11 облыстарда тегін ыстық тағаммен көп балалы отбасынан
100% балалар қамтамасыз етілді. Астана, Атырау облыстарының
100% бастауыш мектеп оқушылары әкімшілік тарапынан тегін
тағаммен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар, Алматы 95,3%,
Ақтөбе 98,8%, Батыс Қаз.99.2% облыстардың бастауыш мектеп
оқушылары тегін тағаммен қамтамасыз етілді.
2014жылы кәсіби даярлық деңгейін бағалаудан және біліктілікті
өткен 139 558 түлектер (105 152 күндізгі, 34 406 сырттай) 147
мамандықтан
702
оқу
орындарынан;
бірінші
реттен
сертификатталғандары 113 948 (82%), солардың 89 465 (85%)
күндізгі бөлімнен, 24 486 (71%) сырттай оқыту бөлімінен; қайта
тапсырумен сертификатталғандары 134 298 (96%) солардың
102 204 (97%) күндізгі бөлімнен, 32 094 (93%) сырттай оқыту
бөлімінен.
20
Индикатор:
ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік тапсырыс
бойынша оқуды бітіргеннен кейінгі алғашқы жылы
жұмыспен қамтылған және жұмысқа орналасқан
түлектердің үлесі
1. Жұмыс берушілер әрқашан жұмыс орындарын ұсына
алмайды
2. ТжКБ түлектері оқуларын ЖОО-да жалғастырды,
әскерге баруды, декретке шығуды таңдайды немесе басқа
себептермен жұмысқа орналаспайды
3. Еңбек нарығы елдегі экономика жағдайына тәуелді
Индикатор:
Ұлттық институционалды аккредиттеу рәсімінен өткен
колледждердің үлесі
1. Колледждер аккредитация үшін дайындық жүргізеді.
2. Аккредицияны алудың құнының жоғарылығы
колледждердің белсенділігін төмендетеді.
Облыстардағы білімді басқару деректері бойынша 2014 жылы
Астана, Алматы қалаларынан бітірген ТжКБ түлектері саны 137959
адам, оның ішінше мемлекеттік тапсырыс бойынша 73521 адам.
01.11.14 жылы жағдайында мемлекеттік тапсырыс бойынша
бітірген түлектер 57419 адам немесе 79% жұмысқа
орналастырылды.
Индикатор келесі формуламен есептеледі:
(57 419 / 73 521) * 100% = 78%
2014жылы 467 мемлекеттік колледжтердің 9 колледждері өз
қаражат есебінен ұлттық институционалды аккредиттеу рәсімінен
өтті.
Индикатор келесі формуламен есептеледі:
(9 / 467) * 100% = 2%
Көрсеткіш:
Мамандықтардың
жалпы
санынан
кәсіптік
2012-2014ж.ж. мамандық және біліктілік бойынша 257 кәсіптік
стандарттармен
қамтамасыз
етілген
ТжКБ стандарттар әзірленді.
мамандықтарының үлесі
ТжКБда мамандықтар классификаторында 222 мамандықтар
Кәсіптік стандарттар бірнеше орындаушылармен және 1347 білітілік қарастырылған.
әзірленеді, сондықтан ТжКБ арналған стандарттарды
әзірлеудің жалпы үйлесімділіктің болмауы байқалады.
21
Көрсеткіш:
ТжКБ мамандықтары бойынша жұмыс берушілердің
қатысуымен (кәсіптік стандарттар негізінде) әзірленген
үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының үлесі
ТжКБ мамандықтарына арналған бағдарламалар және
Типтік оқу жоспарларын әзірлеуге қаржыландыру
бөлінеді
Көрсеткіш:
Жұмыс
берушілердің
және
халықаралық
сарапшылардың
қатысуымен
әзірленген
ықпалдастырылған оқыту бағдарламаларының үлесі
Типтік оқу жоспарларын әзірлеу үшін халықаралық
сарапшылар мен жұмыс берушілерді тарту
Көрсеткіш:
ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік тапсырыс
есебінен оқитындардың жалпы санынан кәсіпорындар
базасында тәжірибеден өтуге арналған орындармен
қамтамасыз етілген білім алушылар саны
1. Колледждер өндірістік тәжірибені қамтамасыз ету
барысында жұмыс берушілермен белсенді жұмыс
жүргізуде.
2. Кейіннен жұмыспен қамту үшін жұмыс
берушілердің қызығушылығы талаптары бойынша
мамандарды даярлау.
3. Қаржыландыру студенттердің өндірісте өндірістік
тәжірибеден өту мүмкіндігіне әсер етеді
2014 жылы ТжКБ мамандықтарына арналған 85 бағдарламалар
және типтік оқу жоспарлары әзірленді. Әзірленген кәсіптік
стандарттардың (барлығы 257) жалпы санының 33% құрайды,
2014 жылы ТжКБ мамандықтарына арналған 85 бағдарламалар
және типтік оқу жоспарлары әзірленді, сондай-ақ 30
ықпалдастырылған оқыту бағдарламалары, бұл 2014 жылы ТжКБ
мамандықтары бойынша әзірленген бағдарламалар және типтік оқу
жоспарларының барлығының 35% құрайды.
2014 жылы 271 236 студент тәжірбиеден өтуді қажет еткен,
олардың 230 866 адамы кәсіпорындар базасында тәжірибеден өтуге
арналған орындармен қамтамасыз етілген.
Көрсеткіш келесі формуламен есептеледі:
(230 866 / 271 236) * 100% = 85%
22
Көрсеткіш:
Білім алушылардың жалпы санынан жұмыс берушілер
қаражаты есебінен ТжКБ білім алушыларының үлесі
Қаржыландырудың жеткіліксіздігі студенттердің оқу
ақысын жұмыс берушілердің есебінен төлеу мүмкіндігіне
әсер етеді.
Көрсеткіш:
Техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған типтік
жастағы жастардың үлесі
1. Мектептердегі ерте бағдар беруді енгізу немесе
жоқтығы
2. Әлеуметтік-мәдени өзгеріс - колледжге түсуші
жастардың демографиялық санының азаюы.
Көрсеткіш:
ТжКБ жүйесінде енгізілген оқушы орындарының саны
1. Колледждердің инфроқұрылымдарын тұрғызушы
сенімді немесе сенімсіз құрылыс фирмалары
2. Колледж құрылыстарын жеткілікті қаржыландыру
2014жылы жұмыс берушілер қаражаты есебінен оқитын және
оқу ақысын алатын студенттер саны 5 194, ТжКБ білім
алушыларының жалпы санының (531 453адам) 1,0% құрайды.
Көрсеткіш келесі формуламен есептеледі:
(5 194 / 531 453) * 100 = 1%
Көрсеткіш:
ТжКБ оқушылары үшін жатақханаларда жаңадан
енгізілген орындар саны
1.Колледждердің инфрақұрылымдарын тұрғызушы
сенімді немесе сенімсіз құрылыс фирмалары
2. Колледж құрылыстарын жеткілікті қаржыландыру
Жергілікті атқарушы органдардың деректеріне сәйкес
құрылысты қаржыландыру есебінен Алматы, Павлодар, Жамбыл
облыстарында 595 орындық 6 жатархана берілді: Астана, Ақмола,
Жамбыл облыстарында 2015-16 жж. 40орындық жатақханаларды
пайдалануға беру жоспарланған.
2014-2015 оқу жылы ТжКБ жүйесінде оқушылардың құрамы 531
453 адамды құрады. Олардың тұрғындардың жалпы санынан 16,6%
немесе 484 977 адамы 14 пен 24 жас аралығындағы жастар
(01.01.14 жыл жағдайына – барлығы 2 921 253адам).
Көрсеткіш келесі формуламен есептеледі:
(484 977 / 2 921 253) * 100 = 16,6%
2014-2015 оқу жылы басында 3колледжа пайдалануға берілді:
Карамемір Алматы қаласында 600 орындық, Тараз және Жамбыл
облыстарында
600
орындық
колледж
200
орындық
жаттарханасымен бірге, Киевка ауылы Карағанды облысында 200
орындық коллдеж 100 орындық жатарханасымен бірге.
23
Көрсеткіш:
ТжКБ оқу орындарының жалпы санынан қазіргі
заманғы оқу жабдықтарымен жарақтандырылған оқу
орындарының үлесі
1. ТжКБ оқыту құрал жабдықтарымен жабдықтау
қаржысының болуы немесе жоқтығы
2. Қолданыстағы құрал жабдықтарды іске асыру үшін
өндірілген жаңа жабдықтарды бақылау және мониторинг
жасау.
Индикатор:
Жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті
тәуелсіз бағалаудан алғашқы реттен өткен ЖОО
түлектерінің оған қатысқандардың жалпы санынан үлесі
ЖОО түлектерінің біліктілігін сертификаттау үшін
нормативтік және институционалдық базаның жоқтығы.
2011 жылмен 2014 жыл аралығынды 467 ТжКБ мемлекеттік оқу
орындарының 336 оқу орындар нем есе 72% қазіргі заманғы оқу
жабдықтарымен жарақтандырылған. 2014 жылы 170 ТжКБ
мемлекеттік оқу орындарына МТБ шеберханалар мен
зертханаларға 4250,0 млн.теңге сомма мемлекеттік бюджет
қаражатынан бекітілген.
Жүзеге асыру 2015 жылға жоспарлануына
Индикатор бойынша деректер жоқ.
байланысты
24
Индикатор:
Жоғары оқу орындарында мемлекеттік тапсырыс
бойынша білім алған түлектердің ЖОО бітіргеннен кейін
бір жыл ішінде мамандығы бойынша жұмысқа
орналасқандардың үлесі
1. ЖОО әлеуметтік әріптестермен/жұмыспен қамту
өндірістерімен ынтымақтастығын жақсарту
2. Елдегі экономикалық ахуал өндіріске қызметкерлер
алуға әсер етуі мүмкін
Индикатор:
Әлемнің үздік университеттері рейтингінде көрсетілген
Қазақстанның жоғары оқу орындарының саны
1. ЖОО халықаралық рейтингтер талаптарына сай
болулары қажет
2. Ақылы болғандықтан, ЖОО рейтингке қатысуын
қаржыландыру
Индикатор:
Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық
институционалды аккредиттеуден өткен жоғары оқу
орындарының үлесі
1. ЖОО аккредитация ауға қызығушылығы
2. Аккредитация алуды ынталандыру механизмін
әзірлеу
Индикатор:
2014 жылы ЖОО 153,5 мың астам мамандар бітірді,соның
ішінде түлектердің тек 10% ғана магистартураға түсті, шет елдерге
2,1% , жұмыс істеуде 78% жұмысқа орналастырылды, 23%жұмыс
іздеуде.
2014жылы QS рейтінгісінде 10 Қазақстандық ЖОО аталынды
және 400-үздік топ ЖОО құрамына екі ЖОО кірді Әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық университеті 305орынды алды. «601-650
Топ» құрамына Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ және Т.Рысқұлов
атындағы ҚазЭУ, «651-700 Топ» құрамына М.О.Әуезов атындағы
ОҚМУ және ҚБТУ, Абай атындағы ҚазҰПУ, «Топ 701+» құрамына
Е.А.Бөкетов академигі атындағы ҚарМУ, Қ.Сәтпаев атындағы
ҚазҰТУ, Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ кірді,
114-азаматтық ЖОО-ның 66-сы ұлттық институционалды
аккредиттеуден өткен: білімді сапалы қамтамасыз етудің тәуелсіз
Қазақстандық агенттігінде (БСҚТҚА) – 39 жоо, аккредиттеу және
рейтингтің тәуелсіз агенттігінде (АРТА) – 24, Ұлттық талдамалық
орталықта (ҰТО) - 29.
114-азаматтық
ЖООның
33-і
арнайы
мамандандырылған
25
Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық
мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу
орындарының үлесі
1. ЖОО аккредитация ауға қызығушылығы
2. Аккредитации алуды ынталандыру механизмін
әзірлеу
аккредиттеуден өткен: білімді сапалы қамтамасыз етудің тәуелсіз
Қазақстандық агенттігінде (БСҚТҚА) – 19 ЖОО, аккредиттеу және
рейтингтің тәуелсіз агенттігінде (АРТА) – 17, Ұлттық тізімге
енгізілген – 1.
26
Индикатор:
Отандық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске
енгізудің негізінде білім мен ғылымды кіріктіру жолымен
инновациялық қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу
орындарының үлесі
ЖОО
инновациялық
қызметтерінің
дамуына
қызығушылығы.
Бүгінгі күнде 7 ЖОО-да ғылыми зерттеулердің нәтижелерін
өндіріске енгізудің инновациялық құрылымы бар: Әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Қ.Сәтпаев атындағы
ҚазҰТУ, ҚазҰАУ, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ, ҚарМТУ,
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ.
Назарбаев Университетінің тәжірибесінен жаңа білімді және
технологияларды генерациялау үшін 10-ЖОО инновациялық
бағыты жұмыс істейді.
13
ЖОО-да
ғылыми
зерттеулердің
нәтижелерін
коммерциализацияландыру орталықтары (офистары) ашылған.
4 ЖОО-да жеке сектордың қаражатын тарту арқылы қазіргі
заманғы жабдықтары бар ғылыми және жобалық-конструкторлық
ұйымдардың бірлескен құрылымдық бөлімшелер құрылған.
Индикатор:
Соңғы
5
жылда
импакт-факторлы
ғылыми
Соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми журналдарда
журналдарда жарияланымдары жарық көрген ЖОО-ның жарияланымдары жарық көрген ЖОО-ның профессор-оқытушы
профессор-оқытушы
құрамының
және
ғылыми құрамы 1,6% (629 адамды) құрайды. ПОҚ жалпы саны 40 320адам.
қызметкерлердің үлесі
Индикатор келесі формуламен есептеледі:
Авторлық
құқықпен
қорғалған
материалдарды
(629 / 40 320) * 100 = 1,6%
қолдануға жазбаша рұқсат алуды импакт-факторлы
журналдардың шарттары талап етеді. Демек, барлық
авторлар қол жетімді емес сондықтан жариялауды
рәсімдеуді кешеуілдетеді.
2013-2014оқу жылы мамандарды даярлауға мемлекеттік
Көрсеткіш:
27
Бакалавриаттың мемлекеттік тапсырыс көлемінен
магистратура бағдарламалары бойынша мемлекеттік
тапсырыс бойынша оқитындар үлесі
1. Магитратура бағдарламасын ұсынатын ЖОО-дары
көбейюде
2. Магитратурада оқығысы келетіндердің саны артуда
Көрсеткіш:
Оның ішінде бакалавриаттың мемлекеттік тапсырыс
көлемінен біржылдық магистратура бағдарламалары
бойынша
Бейімді бағыттағы магистрларды даярлау мемлекеттік
тапсырыс аясында жүзеге асырылмайды
Көрсеткіш:
2012 жылдан бастап жыл сайын мемлекеттік
тапсырыстың өсуімен PhD докторлық бағдарламалары
бойынша мемлекеттік тапсырыс бойынша білім
алушылар үлесі
1. «Назарбаев Университетіне» докторантураға
қабылдауды қысқарту
2. PhD докторантура бағдарламалары бойынша
оқытуды қаржыландыруда мемлекетік тапсырысты
арттыру
Көрсеткіш:
Қазақстан Республикасында кредиттерді ауыстырудың
еуропалық үлгісі (ECTS) бойынша кредитті қайта
ауыстырудың қазақстандық моделін енгізген ЖОО үлесі
тапсырыс саны бакалавриат бойынша 35 053 грант, магистратура –
6959 орын, PhD докторантура – 520 орын.
2014-2015оқу жылы 34 165 грантты құрады, соның ішінде
магистратурағы 7 065 (20,6%).
Жетістіктер көрсеткішке жетпеудің негізгі себебі 2012жылдан
бастап қаржыландырудың жоқтығы.
2013-2014оқу жылы мамандарды даярлауға мемлекеттік
тапсырыс саны PhD докторантура – 520 орынды құрады.
2014-2015оқу жылы 34 165 грантты құрады, соның ішінде
докторантураға - 656.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында кредиттерді
ауыстырудың еуропалық үлгісі (ECTS) бойынша кредитті қайта
ауыстырудың қазақстандық моделін Қазақстанның барлық
28
1. Үрдісті енгізуді үйлестіру үшін академиялық
мобильділік және Болон үрдісінің орталығы құрылды
2. ЖОО еуропалық білім кеңістігіне кіруге
қызығушылығы
Көрсеткіш:
2015 жылдан бастап «Болашақ» бағдарламасының
стипендиаттары
магистратурада,
докторантурада,
бакалавриатта - бір семестрден бір академиялық жылға
дейін оқиды, ғылыми тағылымдамадан өтеді
Болашақ бағдарламасына республикалық бюджеттен
қаржыландыру бөлу
азаматтық ЖОО енгізген (114-ЖОО).
1994 жылдан 2014 жылға дейін 10902 стипендиясы
тағайындалған,7383 маман дайындалған (2014 жылы 944 адам оқу
бітірді, 273- бакалавриат, 305 -магистратура, 5-докторантура, 361тағылымдама).
Қазіргі уақытты 2 132 стипендиаттар оқуда, оның 483 бакалавриат
бағдарлама
боынша,
1155-магистратура,73докторантура,7-интернатура және клиникалық ординатура, 414адам тағылымнан өтуде, 728-степендиаттар ғылыми-зерттеу білім
беру ұйымдарының ғылыми және педагог қызметкерлері,708арнайы техникалық бағыттағы, 316-мемлекеттік қызметкерлер,
265- экономика және басқару сала қызметкерлері, 96- медициналық
мамандық өкілдері, 19- өнер және БАҚ өкілдері..
Степендиаттардың көбі Ұлыбритания мен Ирландияда -43%,
АҚШ және Канададан-35%, Еуропада-13%,Азияда-6%, ТМД -3%
елдері ЖОО-да оқиды.
Көрсеткіш:
Республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапханаға
Бүгінгі таңда 114 азаматтық ЖОО-ның 80-нен астамы
қолжетімділігі бар жоғары оқу орындарының үлесі
Республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапханасымен келісім
1. Оқытушы профессорлық құрам мен студенттер жасаған.
арасында РХЭК қол жетімділігі туралы ақпарат бойынша
жұмыстың жоқтығы
2. Халықаралық кітапханалар әртүрлі әдебиеттер
29
таңдамасын және көптеген дерек көздерді ұсынады
3. Ұлттық және мемлекеттік ЖОО үшін тоқсан
сайынғы төлем 98000 теңге, ал жеке университеттер үшін
70000 теңге
Көрсеткіш:
Мамандықтар бойынша жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі үлгілік оқу жоспарларындағы жоғары
оқу орындарының академиялық еркіндігін кеңейту,
бакалавриатта таңдау компонентін ұлғайту
1. ЖОО еуропалық білім кеңістігіне кіруге құлықты.
Осы мақсатпен үрдісті енгізуді үйлестіру үшін
академиялық мобильділік және Болон үрдісінің орталығы
құрылды.
2. Кредитті технологиямен оқыту бойынша оқу үрдісін
ұйымдастыру ережесі іске енгізілген.
Көрсеткіш:
Жоғары импакт-факторлы ғылыми журналдарда
жарияланымдары бар «Назарбаев Университетінің»
магистранттары мен докторанттарының үлесі
1. Магистранттар мен докторанттардың ғылыми
мақалаларын жоғары импакт факторлы ғылыми
журналдарда жариялауға Университет қызығушылық
танытуда
2. Шетелдік ЖОО-дары оқытушы профессорлық
құрамын тарту
Көрсеткіш:
Білім беру бағдарламалырының мазмұнын таңдау құқығы
кеңейтілген
бакалавриатта
55%,
магистратурада
70%,
докторантурада 90%-ке дейін.
Аймақтық еңбек нарығына ерекшеліктерін ескеруді ЖООдарының академиялық еркінгын және мобильділікті жоғарлатады.
12жылдық білім беруге көшуге байланысты жалпы міндетті
пәндерді кәсіптік білім беру мектептері пәндерімен сабақтастыру
болжамдалған.
Жүзеге асыру 2015жылға жоспарлануына
Индикатор бойынша деректер жоқ.
байланысты
30
Жоғары
білім
беру
жүйесіндегі
шетелдік
студенттердің, оның ішінде коммерциялық негізде
оқитындардың үлесі
1. Академиялық мобильділік бойынша ЖОО аралық
келісімдерге қатысу
2. Үкіметаралық келісім және Болон үрдісіне қатысу
3. Шетелдің ЖОО-дарында ақылы оқуды таңдау
тартымдырақ
4. Шәкіртақы беру / шетел студенттері үшін гранттар,
сонымен қатар академиялық мобильділік бойынша
бағадарламаларға қатысу
Көрсеткіш:
Техникалық жоғары оқу орындарының жалпы санынан
инновациялық құрылымдар, ғылыми зертханалар,
технопарктер,
орталықтар
құрған
жоғары
оқу
орындарының үлесі
1. ЖОО-дарда инновациялық құрылымдар және
зерттханалар бар, немесе оларды құруға потенциалдары
жеткілікті
2. Заманауи жабдықтарды сатып алуға арналған
мемлекеттік сатып алуларда ғылыми спецификаны есепке
алмайтын әкімшілік кедергілер бар
3. Мемлекеттік гранттар жүйесі арқылы инновациялық
құрылымдарды қаржыландыруды ұлғайту, инновациялық
жобаларды әзірлейтін және орындайтын оқытушы
профессорлық құрамды материалды ынталандыру
2014-2015 оқу жылы Қазақстандық ЖОО-да в 9 077 шетелдік
студенттер оқуда (жалпы күндізгі оқу бөлімінің 2,5 % құрайды).
Жиыны күндізгі бөлім студенттері – 357 990.
Көрсеткіш келесі формуламен есептеледі:
(9 077 / 357 990)*100% = 2,5%
ЖОО-дарда инновациялық құрылымдар жұмыс істейді.
Мониторинг нәтижелері 37мемлекеттік ЖОО-да 541 ғылымизерттеу бөлімдері барын көрсетті.
3 ұлттық 15 инженерлік зертханалар ұжымдық қолданыста.
31
жүйесін жақсарту қажет.
Көрсеткіш:
Жоғары оқу орындарының жалпы санынан ғылыми
және жобалау-конструкторлық ұйымдардың құрылымдық
бөлімшелерін құрған жоғары оқу орындарының үлесі
1. ЖОО ғылыми потенциалына және зертханаларына
сай ғылым докторларының болуы
2. Ғылыми және жобалық-конструкторлық ұйымдарды
ынтыландырудың
керекті
механизмдерін
құру
қажеттілігі.
Көрсеткіш:
Магистратура мен докторантураны аяқтаған, жоғары
оқу орнын бітірген жылы ЖОО-лар мен ғылыми
ұйымдарға еңбекке орналасқан жоғары оқу орындары
түлектерінің үлесі
1. ЖОО мен ғылыми ұйымдарға жұмысқа тұрған
магистратура мен докторантура түлектерін қалдыру және
тарту механизмдерін әзсіздігі, комерциялық ұйымдардың
үздік жалақы шарттарын ұсынуы.
2. Әлсіз қаржыландыру. Еңбекақыны жоғарлату қажет
немесе ЖОО мен ғылыми ұйымдарға жұмысқа тұрған
магистратура мен докторантура түлектерін қалдыру және
тарту механизмдерін әзірлеу
Көрсеткіш:
Азаматтық ЖОО-лардың білім беру қызметін МЖӘ
есебінен қаржыландыру үлесі
Осы жылы жоғары оқу орындарында 46 ғылыми-зерттеу, ғылыми
практикалық және оқу орталықтары құрылған, 14 әртүрлі
инновациялық білім-ғылым орталықтары шетел және отандық
инвесторларды тарту арқылы ашылған.
2014 жылы 12962 магистрлер даярланған, соның ішінде 10730
(82,7%) жұмыспен қамтамасыз етілген, 1335 адам яғни 10,3%
жоғары оқу орындарының ҒЗИ-да.
2014 жылы 373докторанттар даярланған, соның ішінде 331(89
%) жұмыспен қамтамасыз етілген.
2014жылы модернизация аясында 30дан астам жоғары оқу
орындар МЖӘ арқылы
материалдық
–техникалық,
оқу-зертханалық
базасы
32
МЖӘ аясында ғылыми және жобалық конструкторлық толықтырылды.
ұйымдарға қатысу үшін жеке меншік белсенділігін
Қазіргі кезде жұмыс берушілер қаражаты есебінен 4053
арттыруды ынталандыру механизмі қажет
студенттер ЖОО-да оқуда.
2014 жылы қаржы 5 млрд теңгені құрады. Жоғары білімді
қаржыландыру үлесі жалпыдан 7%құрайды.
Көрсеткіш:
Азаматтық ЖОО-дардың ғылыми және инновациялық
Барлық ұлттық ЖОО-да техникалық мамандықтар жүзеге
қызметін МЖӘ есебінен қаржыландыру үлесі
асырылуда, ғылыми және инновациялық қызметін МЖӘ есебінен
Ғылыми және жобалық конструкторлық ұйымдарды қаржыландыру жүргізілуде.
ынтыландырудың керекті механизмдерінің жоқтығы.
2014жылы қаржыландыру 2,5 млрд.теңгені құрады. Ғылымды
қаржыландыру үлесі жалпыдан (35,9 млрд. теңге) 7%құрайды.
Көрсеткіш:
Оқушылардың жалпы санынан спорт секциялары
Оқушылардың жалпы санынан 60мыңнан астам . студенттер
қызметімен ЖОО-дарда оқитындарды қамту
спорт секцияларына барады (357 990 күндізгі бөлім студенттері
1. ЖОО спорттық секциялар жүйесін дамыту, ЖОО саны).
ішіндегі және ЖОО аралық спорттық іс шараларды
ұйымдастыру
2. Спорттық секцияларға қызығушылық пен сұранысқа
өсу бар
3. Көпетеген спорт кешендерінің студенттер үшін қол
жетімді еместігі
4. Спортзалдардың жетіспеушілігі, заманауи спорт
алаңдарының жоқтығы, спорттық құрал-жабдықтардың
тапшылығы
5. Әлеуметтік-мәдени өзгерістер – салауатты өмір
салты қоғамның ажырамас құндылығы болып табылады
33
6. Казақстан спортшыларының олимпиада және басқа
да спорттық іс-шаралардығы халықаралық жеңістері.
Индикатор:
Барлық жастағы адамдар үшін білім берудің түрлі
нысандары мен типтерін енгізу
1. Барлық жастағы әртүрлі формадағы және түрдегі
білімге мамандандырылған құрылымның жоқтығы
2. Өмір бойы білім беру бойынша мамандардың
тапшылығы
3. Тұрғындар өмір бойы білім алу мүмкіндігі туралы
ақпараттандырылмаған және үздіксіз білімін жетілдіру
қажеттігі туралы азаматттық сананың әлсіздігі
Көрсеткіш:
Жұмыс берушілермен бірлесіп, техникалық және
қызмет көрсету еңбегінің қызметкерлерін қайта даярлау
және біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстары
үшін модульдік оқу бағдарламаларының саны
1. Әлеуметтік серіктестерінің ынтымақтастығын
негізге ала отырып колледждер бағдарламалар әзірлейді
2. Модульдік бағдарламаларды жасау бойынша
заңнамалық актілерге өзгерістер енгізілген
3. Қызметкерлерін қайта даярлауға және біліктілігін
жоғарлатуға компаниялар арасында сұраныс бар
4. Қысқа мерзімді қайта даярлау және жоғарлату
бойынша сұраныстың жоқтығы.
2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 467 ТжКБ ұйымдарында
Камқоршылық кеңестер жұмыс істейді.
Жоғары білімде ҚР «Білім туралы» заңына сәйкес күндізгі,
сырттай және кешкі қашықтықтан білім беру технологиясы – білім
алушы мен педагог қызметкердің жанама (алыстан ) немесе толық
емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық және
телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге
асырылуда.
ЖОО-да қашықтықтан оқыту ережесіне сай
ендірілуде.(ҚРҮҚ 2012 жылғы 19 қыркүйек № 112).
Техникалық және қызмет көрсету еңбегі қызметкерлерінің
біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстары үшін 20
модульдік оқу бағдарламалары әзірленді.
34
Индикатор:
Жастардың жалпы санынан жастар саясаты мен
патриоттық тәрбие саласындағы іс-шараларды іске
асыруға белсенді түрде қатысатын жастар үлесі
1. Аудандарда жастар ұйымының дамуы
2. 2020 жылға дейінгі «Қазақстан 2020 болашаққа жол»
мемлекеттік жастар саясатының концепциясы және 20132015 жж іс-шаралар жоспары қабылданды.
3. Жастар жобаларын іске асыруға мемлекеттік
тапсырыс бөлінеді
4. Қазақстан жастары қатыса алатын халықаралық
жастар форумдарын ұйымдастыру және өткізу
Көрсеткіш:
Депутаттардың жалпы санынан барлық деңгейлердегі
өкілді органдарға сайланған жастар үлесі
Ұйымдастырушылық дағдысы және көшбасшылық
қасиеті жоғары белсенді жастарды оқыту, жастар ұйымы
жетекшілері жобаларын жүзеге асыру («Жастардың
кадрлық резерві», «Мемлекеттік қызметші мектебі»)
«Жастар қоғамдық ұйымдары: мәселелері мен келешегі» атты
әлеуметтік зерттеу жүргізілді және нәтижелері талдау есебінде
берілген.
Қазақстан Республикасының Конституцияның 2т. 86б.сәйкес
жергілікті өкілдік органдар қызметіне кезекті сайлаулар 2017 ж.
өткізіледі.
Сол себептен, келесі сайлау болғанша, осы көрсеткіш
өзгермейді ( 2012 ж. 130 жас депутаттар сайланды, немесе 3,9 %
жалпы санынан).
Көрсеткіш:
Жастар ұйымдарының қызметіне қатысатын жастар
«Жастар қоғамдық ұйымдары: мәселелері мен келешегі» атты
үлесі
әлеуметтік зерттеу көрсеткіші бойынша жастар ұйымдарының
Әкімшілікпен бірге жастар мен жастар ұйымдарына қызметіне қатысатын жастар үлесі 27%құрады.
арналған ресурстық орталықтар құру
2. Жастардың жастар саясатын дамытуға қатысты
35
ұсыныстарын
талқылау
жөніндегі
халықаралық
сарапшылардың және ҮЕҰ қатысуымен өңірлік
кездесулерді ұйымдастыру
3. Әлеуметтік-мәдени өзгерістер – әлеуметтік желілер
және жастар ортасында қайырымдылық мәдениетін
қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды дамыту.
Көрсеткіш:
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
шеңберінде
әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыруға
тартылған республикалық жастар ұйымдарының үлесі
1. 2020 жылға дейінгі «Қазақстан 2020 болашаққа жол»
мемлекеттік жастар саясатының концепциясы және 20132015 жж іс шаралар жоспары, «Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс туралы» ҚР Заңы қабылданды
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әлеуметтік
маңызы бар жобаларды іске асыруға тартылған республикалық
жастар ұйымдарының 18,7 % үлесін құрайды.
«Студент жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеуді дамыту»
шараларын жүргізу аясында 2014 жылы әскери-патриоттық
ұйымдар, әскери-спорттық, әскери-іздестіру және спорттықтехникалық клубтар желісін қалыптастыруға 28,5 млн. теңге
бөлінген.
Көрсеткіш: Жоғары және бірінші біліктілікті
2014
жылы
«Балапан»
бағдарламасының
ББДМБ-на
санаттағы педагог қызметкерлерінің үлесі
кіріктіргеннен кейін іске асыру көзделіп отыр. Іске асыру 2015
Жетістіктер көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер ететін жылдан басталады.
факторлардың жоқтығы.
Көрсеткіш: Көп тілдік оқытуға бағытталған мектепке
398 балабақшада балаларды көптілді оқыту жүзеге асырылуда,
дейінгі ұйымдардың үлесі
од еліміздегі балабақшалардың жалпы санынан 10,4% (3832)
құрайды.
Көрсеткіш: Инклюзивті білім беру үшін жағдай
2014
жылы
«Балапан»
бағдарламасының
ББДМБ-на
жасалған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі
кіріктіргеннен кейін іске асыру көзделіп отыр. Іске асыру 2015
Жетістіктер көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер ететін жылдан басталады.
36
факторлардың жоқтығы.
Көрсеткіш: Біліктілігін арттыру курсынан өткен
Бүгінгі күні мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 74 511
педагог қызметкерлерінің педагогтердің жалпы санынан (14 278 шағын орталықтар педагогтары) адам жұмыс жасайды.
үлесі
Біліктілігін арттыру курсынан өткен педагог қызметкерлерінің
педагогтердің жалпы санынан үлесі - 24,8 % құрайды, оның ішінде
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының меңгерушілері – 1397
адам, әдіскерлер – 1541, 15556 – басқа мамандар.
Көрсеткіш: Балаларды қорғаудың инновациялық
2014
жылы
«Балапан»
бағдарламасының
ББДМБ-на
жобалары байқауына қатысатын мектепке дейінгі кіріктіргеннен кейін іске асыру көзделіп отыр. Іске асыру 2015
ұйымдардың үлесі (жобалық іс-әрекет, дойбы, шахмат, жылдан басталады.
денсаулық сақтау технологиялары және т.б.)
Жетістіктер көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер ететін
факторлардың жоқтығы.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа