close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
3859 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійної роботи з дисципліни
«Основи римського приватного права»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“ПРАВОЗНАВСТВО”
УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ
Суми
Сумський державний університет
2015
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із
дисципліни «Основи римського приватного права» / укладач
А. В. Гончарова. – Суми : Сумський державний університет, 2015. –
22 с.
Кафедра АГПФЕБ
ПЕРЕДМОВА
Науково-теоретичне і практичне значення правової
культури Стародавнього Риму, практика глибокого аналізу
майнових відносин та ситуацій, чіткість висновків з конкретних
правових явищ та інші досягнення римської цивілістики мають
неперехідне значення. Саме цей фактор зумовлював незгасаючий
інтерес до римської цивілістики ось уже понад півтори тисячі
років. І цей інтерес виправданий, оскільки скарбниця римської
цивілістики до кінця ще не вичерпана, повною мірою не
використана, її надбання ще не стали з усією повнотою надбанням
людства. Безцінні здобутки римської цивілістики ще довго будуть
слугувати людству. Багато що з неї повинно бути досліджено,
вивчено і використано нами в сучасній правовій практиці.
Для захисту інтересів української держави, її громадян
необхідно знати і розуміти іноземне законодавство, а це
неможливо без знання римського приватного права. Крім того,
майже вся термінологія римського приватного права, зокрема такі
поняття, як віндикація, негаторний позов, презумпція, реституція,
контракти і пакти, консенсуальні договори та інші, що утвердилися
в українській юридичній літературі і практиці, можуть бути краще
засвоєні і зрозумілі лише за умов успішного вивчення римського
приватного права.
Важливо також відзначити, що римське приватне право
характеризується чіткістю визначень і високою юридичною
технікою, оволодіння якими має велике значення для сучасного
юриста. Це допомагає чітко формулювати і застосовувати сучасне
законодавство.
Для побудови такої держави необхідні висококваліфіковані
фахівці-юристи, які мають бути добре обізнані з принципами та
основними положеннями сучасного цивільного права, яке починає
свій родовід із часів Стародавнього Риму. Без таких знань і таких
фахівців розбудова демократичної і правової держави на засадах
ринкової економіки неможлива. Тому оскільки без доброго
опанування надбанням минулого неможливо успішно будувати
майбутнє, цивільну підготовку сучасних юристів треба починати з
ґрунтовного ознайомлення із здобутками правової культури Риму.
ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА РИМСЬКОГО ПРАВА
Поняття та предмет вивчення курсу римського цивільного
права. Теоретико-пізнавальне значення римського права. Етапи
розвитку римського права. Елементи римського права (jus).
Принципи римського права.
Основні системи римського права: цивільне право (jus
сіvіlе), право народів (jus gentium), преторське право (jus
praetorium). Поділ римського права на право публічне (jus
publicum) і право приватне (jus privatum). Характеристика
римського приватного права.
Рецепція римського права. Вплив римського права на
національне право України. Етапи впливу.
Характеристика літератури з римського права.
Тема 2. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Поняття й види джерел римського цивільного права.
Джерела пізнання римського права.
Джерела правотворення.
Звичаї: поняття, вимоги та види. Правові звичаї. Царські
закони.
Закони. Закони XII таблиць. Плебісцити. Форми діяльності
римських юристів. Закон про цитування. Судовий прецедент.
Постанови сенату. Поняття та кодифікація преторського
едикту.
Імператорські конституції, їх види. Кодифікація Юстиніана.
Тема 3. СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Поняття статусного права. Поняття правоздатності та
дієздатності. Правоздатність у галузі публічного та приватного
права. Категорії суб’єктів прав.
Правоздатність фізичних осіб. Зміст правоздатності.
Виникнення правоздатності. Втрата та обмеження правоздатності
(саріtіs dеmіnіtіо). Поняття громадянської честі. Позбавлення
громадянської честі.
Поняття та види статусних судів.
Дієздатність фізичних осіб. Обмеження дієздатності. Особи
не дієздатні і частково дієздатні. Опіка і піклування.
Поняття, ознаки і види юридичної особи. Виникнення та
припинення юридичних осіб. Правоздатність і дієздатність
юридичних осіб. Основні характеристики юридичних осіб.
Тема 4. ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА
Поняття здійснення суб’єктивних прав. Мета захисту
суб’єктивних прав.
Поняття цивільного позову (асtіо). Види позовів: цивільні та
гонорарні позови. Позови суворого права і позови доброї совісті;
речові і особисті позови; штрафні позови; змішані позови; позови
суспільні; ноксальні позови; позови з фікцією. Колізія та комуляція
позовів.
Захист та заперечення проти позову.
Особливі засоби преторського захисту: інтердикти,
стипуляція, реституція, введення у володіння.
Форми захисту суб’єктивних прав. Поняття та особливості
римського цивільного процесу. Види римського цивільного
процесу. Легісакційний процес. Формулярний процес. Преторська
формула, її складові частини. Зміст екстраординарного процесу.
Поняття позовної давності. Відмінність позовної давності
від законних строків. Початок перебігу позовної давності. Перерва
перебігу позовної давності та її підстави. Припинення перебігу
позовної давності. Наслідки впливу позовної давності.
Тема 5. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Поняття сімейного права. Сім’я у римській державі.
Поняття та види споріднення: агнатське та когнатське. Визначення
споріднення за лініями і ступенями.
Сутність шлюбу: поняття та види (cum manu, sіnе mаnu).
Умови вступу в шлюб. Способи укладання і припинення шлюбу.
Конкубінат. Особисті й майнові відносини подружжя.
Зміст батьківської влади. Встановлення батьківської влади.
Узаконення і усиновлення. Пекулій і його види.
Припинення батьківської влади. Емансипація.
Тема 6. РЕЧІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА
Поняття речового права. Види речових прав. Види речей.
Речі сакральні і речі релігійні. Речі публічного права. Речі
манципні і речі неманципні. Речі тілесні і речі безтілесні. Речі
рухомі і речі нерухомі. Речі, що перебувають в обороті, і речі,
вилучені з обороту. Речі родові і речі індивідуально визначені. Речі
подільні і неподільні. Речі споживчі і речі неспоживчі. Речі прості і
складні. Плоди. Доходи. Майно.
Тема 7. ВОЛОДІННЯ (POSSESIO)
Поняття володіння. Поняття держання. Види володіння.
Володіння законне і незаконне. Володіння добросовісне і
володіння недобросовісне. Припинення володіння. Захист
володіння. Посесорний захист. Петиторний захист. Види
преторських інтердиктів, спрямованих на захист володіння.
Тема 8. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Поняття права власності. Зміст права власності. Право
володіння. Право користування. Право розпорядження.
Види права власності: квірітська, бонітарна, провінційна,
власність перегрінів. Злиття усіх форм власності і виникнення
поняття приватної власності.
Право спільної власності. Правовий режим спільної
власності.
Набуття права власності. Первісні і похідні способи набуття
права власності. Окупація. Скарб. Специфікація. Набуття права
власності за давністю. Злиття і змішування.
Набуття права власності за договором. Традиція. Набуття
права власності за спадкоємством. Втрата права власності.
Захист права власності. Речові позови захисту права
власності. Віндикаційний
позов.
Негаторний
позов.
Публіціанський позов. Прогібіторний позов.
Тема 9. ПРАВО НА ЧУЖІ РЕЧІ
Поняття права на чужі речі. Поняття та види сервітутів:
сервітути речові й особисті, сільські й міські. Виникнення та
припинення сервітутів. Захист сервітутів.
Поняття емфітевзису та суперфіцію, їх відмінність від
сервітуту. Заставне право як вид права на чужу річ. Фідуціарна
угода. Ручна застава. Іпотека. Виникнення заставного права.
Припинення заставного права.
Тема 10. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Поняття зобов’язання та його роль у цивільному обороті.
Зміст зобов’язання.
Підстави виникнення зобов’язань та
класифікація зобов’язань. Поняття юридичних фактів та їх
різновиди.
Сторони в зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні. Цесія.
Переведення боргу. Зобов’язання з кількома кредиторами або
боржниками.
Поняття та порядок виконання зобов’язання. Виконання
зобов"язання належному кредитору і належним боржником. Час
виконання. Місце виконання. Спосіб виконання.
Наслідки невиконання зобов’язань. Особиста і майнова
відповідальність боржника. Умови відповідальності: вина, шкода.
Відповідальність за прострочення. Збитки. Види збитків.
Звільнення боржника від відповідальності. Випадок і непереборна
сила.
Оновлення зобов’язання (новація). Припинення зобов’язань.
Правові засоби забезпечення виконання зобов’язань.
Тема 11. ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Поняття договору (соntractus). Договори односторонні,
двосторонні і синаглагматичні. Суттєві елементи договору:
предмет, кауза, згода. Додаткові елементи договору: строк (dіеs),
умова (соndiriо), місце (lосиs), спосіб (mоdus), доповнення
(аccеssіо), штрафна стипуляція (stipulatio роеnае).
Умови дійсності договору. Форма договору.
Забезпечення договорів. Цілі і засоби забезпечення. Правові
форми забезпечення: задаток, неустойка, поручительство, застава.
Припинення договору.
Класифікація договорів.
Вербальні договори: стипуляція.
Літеральні
договори:
прибутково-видаткові
книги,
сінграфи, хірографи.
Реальні договори: договір позики (mutuum), договір схову
(dероsіtum), закладний договір (ріgnus).
Консенсуальні договори: купівля-продаж (еmрtіо-vеnditiо),
договір найму речей (lосаtіо соnductiо), договір-доручення
(mаndatum), договір товариства (sосіеtаs).
Тема 12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НІБИ З ДОГОВОРІВ
Поняття зобов’язань ніби з договорів. Зобов’язання, що
виникають із безпідставного збагачення. Кондикція та її види.
Позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу. Позов
про повернення наданого, мета якого не здійснилася. Позов про
набуття за несправедливою підставою.
Ведення чужих справ без доручення. Необхідні умови і
правові наслідки.
Тема 13. ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поняття та виникнення приватних деліктів (dеlісtum).
Окремі види деліктів: особиста образа (іnjuriа), крадіжка (furtum),
грабунок (rаріnа), протиправне порушення або знищення чужого
майна (dаntum іn jurio dаtum), насильство і погроза (metus), обман
(dоlus), заподіяння шкоди кредиторам (fraus сrеdіtоrum).
Тема 14. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НІБИ З ДЕЛІКТІВ
Поняття зобов’язання, що виникає ніби з делікту. Його
зміст та правові ознаки.
Види ніби деліктів. Відповідальність судді за недбале або
неправильне виконання своїх обов’язків. Відповідальність за
“вилите й викинуте”. Відповідальність за “поставлене або
підвішене”. Відповідальність господарів готелів, заїжджих дворів і
кораблів.
Тема 15. СПАДКОВЕ ПРАВО
Поняття і види спадкування. Універсальне і сингулярне
спадкоємство. Спадкодавець і спадкоємці. Спадкове майно.
Спадкування за заповітом (tеstаmеntum). Порядок укладення
заповіту та його форма. Умови дійсності заповіту. Зміст заповіту.
Спадкоємці за заповітом. Право на обов’язкову частку. Коло осіб,
що мають право на обов’язкову частку.
Спадкування за законом. Випадки спадкування за законом.
Коло спадкоємців за законом. Спадкування за правом
представлення.
Поняття відкриття спадщини. Необхідні дії для прийняття
спадщини. Наслідки прийняття спадщини.
Поняття і види легатів. Поняття фідеїкомісу.
Захист спадкових прав.
ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ
1. Етапи розвитку римського права.
2. Вплив римського права на національне право України.
3. Принципи, які надають сили римському праву.
4. Які ви знаєте елементи римського права (jus)?
5. Яка відмінність римського приватного права від римського
цивільного права?
6. Рецепція римського права.
7. Система римського права.
8. Характерні особливості римського приватного права.
9. Поняття звичаю та звичаєвого права.
10. Закони та плебісцити.
11. Предмет римського приватного права.
12. Роль римського приватного права та його значення для
сучасної цивілістики.
13. Кодифікація Юстиніана.
14. Діяльність юристів як джерело правотворення.
15. Закон про цитування.
16. Які ви знаєте види імператорських конституцій?
17. Поняття джерел права.
18. Джерела правотворення римського права.
19. Поняття римського сімейного права.
20. Загальна характеристика римських судових процесів та їх види.
21. Які характерні відмінності екстраординарного процесу від
формулярного?
22. Поняття цивільного процесу.
23. Загальна характеристика легісакційного процесу.
24. Мета захисту суб’єктивних прав.
25. Статусні суди.
26. Яка відмінність формулярного процесу від легісакційного?
27. Колізія та комуляція позовів.
28. Що таке літісконтестація?
29. Сторони цивільного процесу.
30. Преторська формула, її складові частини.
31. Поняття і види позовів.
32. Поняття статусного права.
33. Яка відмінність позовної давності від законних строків?
34. Зміст правоздатності.
35. Поняття здійснення прав.
36. Які фактори впливали на правоздатність?
37. Обмеження дієздатності.
38. Поняття й види юридичних осіб.
39. Умови створення та припинення юридичної особи.
40. Поняття правоздатності.
41. Поняття дієздатності.
42. Характерні особливості юридичної особи.
43. Поняття й види споріднення в римській сім’ї.
44. Зміст батьківської влади.
45. Поняття шлюбу та його види.
46. Що таке конкубінат?
47. Умови вступу до шлюбу.
48. Особисті і майнові відносини подружжя в шлюбі.
49. Поняття емансипації.
50. Яка відмінність усиновлення від узаконення?
51. Припинення шлюбу.
52. Дарування між подружжям.
53. Встановлення батьківської влади.
54. Які ви знаєте види речових прав?
55. Поняття речей та їх види.
56. Поняття речового права.
57. Яка відмінність речового права від зобов’язального?
58. Поняття плодів та майна.
59. Які ви знаєте форми преторського захисту?
60. Поняття та зміст права власності.
61. Яка відмінність віндикаційного позову від негаторного?
62. Речові позови захисту права власності.
63. Яка відмінність похідного способу набуття права власності від
первісного?
64. Правомочності власника.
65. Що таке традиціо?
66. Які ви знаєте види права власності?
67. Способи набуття права власності.
68. Набуття права власності за давністю.
69. Первісний спосіб набуття права власності.
70. Поняття та види сервітутів.
71. Особливі види сервітутів.
72. Поняття та форми заставного права.
73. Що таке ручна застава?
74. Поняття фідуціарної угоди.
75. Поняття права на чужі речі.
76. Виникнення і втрата сервітутів.
77. Чим відрізняються земельні сервітути від емфітевзісу?
78. Особисті сервітути.
79. Яка відмінність суперфіцію від емфітевзісу?
80. Втрата права власності.
81. Захист та заперечення проти позову.
82. Поняття іпотеки.
83. Суттєві елементи договору.
84. Випадкові елементи договору.
85. Які ви знаєте земельні сервітути?
86. Виникнення батьківської влади.
87. Припинення батьківської влади.
88. Які ви знаєте види зобов’язань?
89. Підстави виникнення зобов’язань.
90. Яка відмінність договору від зобов’язання?
91. Сторони у зобов’язанні.
92. Виконання зобов’язання.
93. Поняття зобов’язання
94. Джерела зобов’язань.
95. Поняття і класифікація договорів.
96. Зміст договору.
97. Умови дійсності договорів.
98. Захист права власності.
99. Які договори називаються консенсуальними?
100. Яка відмінність контрактів від пактів?
101. Які договори складають групу реальних?
102. Що таке вербальні договори?
103. Поняття літеральних договорів.
104. Що таке стипуляція та її характеристика?
105. Що означає термін “римське право”?
106. Яка відмінність синграфів від хірографів?
107. Наслідки виконання зобов’язань.
108. Зобов’язання ніби з договорів.
109. Поняття громадянської честі.
110. Поняття та види деліктів.
111. Класифікація зобов’язань.
112. Припинення зобов’язання.
113. Зобов’язання ніби з деліктів.
114. Поняття спадкування.
115. Прийняття спадщини.
116. Форма заповіту.
117. Що таке спадкова трансмісія?
118. У яких випадках настає спадкування за законом?
119. Спадково-правові відносини.
120. Час відкриття спадщини.
121. Поняття спадкового права.
122. Поняття та умови дійсності заповіту.
123. Спадкування за заповітом.
124. Яка відмінність універсального наступництва від
сингулярного?
125. Поняття фідеїкомісу.
126. Законна частка у спадкуванні.
127. Позбавлення громадянської честі.
128. Опіка і піклування: порядок встановлення та припинення.
129.
Яка
відмінність
одностороннього
договору
від
двостороннього?
130. Складові системи римського приватного права та їх
характеристика.
131. Володіння і тримання.
132. Заміна осіб у зобов’язанні.
133. Становлення Римської держави.
134. Поняття та види володіння.
135. Форми договорів.
136. Предмет навчальної дисципліни “Основи римського
цивільного права”.
137. Що таке “саріtіs dеmіnutіо”?
138. Володіння і похідне володіння.
139. Володіння правом.
140. Зміст володіння.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Виконання запропонованих робіт дозволяє перевірити
правильне засвоєння студентами теоретичних положень, розуміння
тих чи інших положень норм римського приватного права і є
засобом перевірки самостійної роботи студентів та їх підготовки
до заліку.
Контрольна робота повинна бути виконана за одним з
нижчезазначених варіантів. Варіанти контрольних робіт розподіляє
викладач. Роботи, виконані з порушенням цього порядку, на
рецензування не допускаються.
Кожний варіант контрольної роботи налічує два завдання.
Орієнтований обсяг контрольної роботи – 15-20 сторінок формату
А4 рукописної форми. Сторінки необхідно пронумерувати, а також
залишити поля для зауважень рецензента. У кінці роботи
необхідно зазначити використану літературу, зазначити дату
написання роботи і підписати її.
Роботу необхідно виконувати чітким почерком, грамотною
літературною мовою. Виконана і належним чином оформлена
контрольна робота повинна бути подана на рецензію в строк,
установлений навчальним планом. Студенти, які своєчасно не
подадуть або ж подадуть роботи, виконані не за своїм варіантом,
до заліку не будуть допущені.
Вирішення кожного завдання повинно бути розгорнутим,
вміщувати правовий аналіз обставин, викладених в його умові.
Відповіді на запитання повинні показати вміння студента
аналізувати і узагальнювати матеріал, який був вивчений ним, а не
повторювати текст підручника.
Контрольні запитання та казуси
ВАРІАНТ 1
Які види речових прав існували в Давньому Римі.
Казус
За якої умови правоздатність поширювалася і на немовля,
що перебувало у лоні матері, тобто ненароджене на світ?
ВАРІАНТ 2
Назвіть основні види прав на чужі речі.
Казус
Під час епідемії римська похоронна колегія, вичерпавши
власні засоби, звернулася за допомогою до банкіра-трапезита, але
не змогла повернути позику у встановлений термін.
Чи міг трапезит звернути стягнення на майно окремих
членів похоронної колегії?
ВАРІАНТ 3
Визначити поняття та види прав на чужі речі.
Казус
Після смерті спадкодавця, який не залишив заповіту, не
виявилося законних спадкоємців, і на спадщину стали
претендувати далекий родич померлого й емансипований син
померлого. Кому віддасть перевагу претор?
ВАРІАНТ 4
Окресліть основні підстави припинення зобов"язання.
Казус
Амелій неодноразово просив Боніата про сплату боргу в
розмірі 1000 сестерціїв. Боніат щоразу ухилявся від сплати, але
потім сказав: “Ти мені набрид. Щоб ти відчепився від мене, я
заплачу. Але присягайся, що більше ти мене цим діймати не
будеш”. Амелій присягнувся. Але Боніат так і не сплачував борг.
Створилася дивна ситуація: якщо мовчати – нічого не одержиш,
якщо подати позов – порушиш присягу.
Що міг би сказати з цього приводу претор?
ВАРІАНТ 5
Чим відрізняються пакти від контрактів.
Казус
У римського громадянина Товерія було три онуки. Один
народився від сина, який жив разом із батьком. Другий онук
народився в сім’ї емансипованого сина. Третій був народжений
дочкою, яка перебувала у правильному римському шлюбі.
Який з онуків перебував під владою діда Товерія?
ВАРІАНТ 6
Види особистих цивільних позовів.
Казус
Дикий олень, клеймований стрілою, був уже схоплений
мисливцем, але зумів вирватися й утекти. Майже в той самий час
його застрелив інший мисливець. Хто власник здобичі?
ВАРІАНТ 7
Особливості формулярного процесу.
Казус
Похідним способом набуття права власності у римському
праві було:
• trаdіtіо;
• розпорядження на випадок смерті (заповіт);
• присудження, тобто придбання, за судовим рішенням;
•сила закону.
Що загального між ними.
ВАРІАНТ 8
Обмеження дієздатності.
Казус
Авелій залишив заповіт, в якому призначив своєму
старшому синові Октавію половину спадщини, а друга половина
спадку залишалася не заповіданою. Хто одержить не заповідану
частину спадку, якщо у Авелія є два сини і живий батько?
ВАРІАНТ 9
Зміст договору.
Казус
Чи винен громадянин, якщо він захотів виступити як
тореадор, підійшов до загону для биків із червоною ганчіркою.
Бики повибігали із загону і потрапили до рук злодіїв.
ВАРІАНТ 10
Екстраординарний процес: причини виникнення.
Казус
Якщо римляни сумнівалися у правовому статусі людини, то
якою була загальна практика вирішення цієї ситуації: людина
залишалася рабом чи їй надавалася свобода.
Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною
навчального процесу. Головною метою цієї роботи є засвоєння
навчального матеріалу, розвиток у студентів юридичного
мислення і формування правосвідомості.
Самостійна підготовка до семінарських занять передбачає
ознайомлення з основними положеннями опорного конспекту
лекцій з дисципліни “Римське право” і рекомендованою до теми
літературою.
До семінарського і практичного заняття студенти
самостійно готують питання та вирішують ситуаційні завдання.
Самостійна робота студентів передбачає також написання
рефератів з питань, зазначених у планах семінарських занять, які
потім заслуховуються та обговорюються в аудиторії.
Самостійною роботою є також підготовка доповідей на
наукові студентські конференції.
Формою контролю як самостійної, так і іншої роботи
студентів передбачено складання заліку наприкінці семестру.
Індивідуальна робота зі студентами
Поряд із лекційними і семінарськими заняттями для засвоєння
дисципліни “Римське право” навчальними планами передбачено
також проведення індивідуальних занять зі студентами. Така
індивідуальна робота повинна враховувати особисті здібності і
бажання кожного студента.
Для індивідуальних занять запропоновані ті теми з питань
римського права, які не заплановані як обов’язкові. Вибір цих тем
базується на інтересах студентів - майбутніх спеціалістів. З кожної
теми розроблено план індивідуальної роботи, який передбачає:
постановку проблемного завдання, його вирішення за допомогою
нормативного матеріалу, написання рефератів та проведення
консультацій. Формою контролю за цим процесом стають
індивідуальні теоретичні співбесіди із нечисельними групами або
індивідуально.
Основною формою проведення індивідуальних занять із
студентами є формування навичок самостійної роботи з
нормативним матеріалом та спеціальною літературою з курсу,
вміння аналізувати і вирішувати проблемні питання і робити
висновки та обгрунтування як теоретичного, так і практичного
характеру.
Список літератури
1. Дождев Д. В. Римское частное право: учебник для вузов / под
общ. ред. академика РАН д-ра юр. наук, проф. В. С. Нерсесянца. —
М. : НОРМА, 2002. — 784 с.
2. Підопригора О. А. Основи римського приватного права:
підручник для студ. юрид. вузів і фак-тів / О. А. Підопригора. —
К.: Вентурі, 1997. — 333 с.
3. Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права /
И. Б. Новицкий– М.: Юридическая литература, 1972. – 296 с.
4. Античные писатели: словарь / М. В. Белкин (науч. ред.). — СПб.
: Лань, 1999. — 448 с
5. Бойко А. И. Римское и современное уголовное право /
А. И. Бойко— СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. — 257 с.
6. Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в
сучасному спадковому праві України: автореф. дис... канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Васильченко Віталій Васильович., Київський ун-т
ім. Т. Шевченка. — К., 1997.
7. Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в
сучасному спадковому праві України: дис. канд. юрид. наук:
12.00.03 / Васильченко Віталій Васильович., Київський ун-т
ім. Т. Шевченка. — К., 1997. — 175 с.
8. Васильченко В. В. Римське спадкове право на тлі права
сучасного / В.В. Васильченко— Запоріжжя : Верже, 1999. —
130 с.
10. Гиббон Эдуард. История упадка и разрушения Римской
империи / Э. Гиббон. — СПб. : Наука, 1999. — 344 с.
11. Гонгало Р. Ф. Суперфіцій у римському праві та його рецепція у
сучасному цивільному праві України: автореф. дис. канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Гонгало Регіна Францівна., НАН України; Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2000. — 18 с.
12. Гонгало Р. Ф. Суперфіцій у римському праві та його рецепція у
сучасному цивільному праві України: дис. канд. юрид. наук:
12.00.03 / Гонгало Регіна Францівна., Одеська держ. юридична
академія. — О., 2000. — 152 с.
13. Гутьєва В. В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у
праві України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 /
Гутьєва Віра Василівна., Львівський національний ун-т ім. Івана
Франка. — Л., 2003. — 19 с.
14. Дементьева В. В. Магистратура диктатора в ранней Римской
республике / П. Г. Демидова, Ярославский гос. ун-т. — Ярославль,
1996. — 128 c.
15. Дождев Д. В. Основные защиты владения в римском праве /
Д. В. Дождев, РАН; Институт государства и права (Москва). — М.,
1996. — 238 с.
16. Дождев Д. В. Римское архаическое наследственное право /
Дождев Д.В. — М. : Наука, 1993.
17. Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. для вузов /
Д. В. Дождев— М. : Изд. группа "ИНФРА-М", Норма, 1996.
19. Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь : К источникам рим.
права. — М. : Спарк, 1997.
20. Ємельянова Л. В. Система забезпечення зобов'язань у
римському праві: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 /
Л. В. Ємельянова, Одеська національна юридична академія. — О.,
2001. — 20 с.
21. Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении
римского сакрального и публичного права / РАН; Институт
всеобщей истории. Центр изучения римского права. — М. : Наука,
2001. — 327 с.
22. Зайков А. В. Enchiridium : метод. пособие по курсу "Рим. част.
право"/ А.В. Зайков.— Екатеринбург : Изд-во Гуманитар. ун-та,
1997.
23. Законы XII таблиц / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории,
Центрромантики; сост. и перевод Л. Л. Кофанова; отв. ред.
В. И. Уколова. — М. : ИВИ, 1996.
24. Зюбанов О. Н. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые
основы глубинной старины / О. Н. Зюбанов, В. М. Попов —
Воронеж : Издательско-полиграфическая фирма "Воронеж", 2000.
— 45 с.
26. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека: Древний
Рим: Государственное устройство. Искусство. Наука. Философия /
редактор В. Бутромеев. — М. : Современник, 1997. — 544 с.
27. Институции Юстиниана / Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук,
юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Центр изучения
рим. права; пер. Д. Расснера; под ред. Л. Л. Кофанова,
В. А. Томсинова. — М. : Зерцало, 1998.
28. Калюжний Р. А. Римське приватне право: Програма курсу для
студ. Київського ун-ту права / Р. А. Калюжний— Київський ун-т
права. — К. : Видавництво Київського ун-ту права, 2002. — 34 с.
29. Карабущенко П. Л. Римская аристократия и римское право:
учеб. пособие / П. Л. Карабущенко — Астраханский филиал
Московского открытого социального ун-та (Астраханский
социальный ин-т). — Астрахань : Издательство Астраханского
филиала Московского открытого социального ун-та (АстФ МОСУ
АСИ), 1999. — 121 с.
Навчальне видання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійної роботи з дисципліни
«Основи римського приватного права»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“ПРАВОЗНАВСТВО”
УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ
Відповідальний за випуск М. М. Бурбика
Редактор Н. В. Лисогуб
Комп’ютерне верстання А. В. Гончарової
Підписано до друку 26.01.2015, поз.
Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Тираж 40 пр. Зам. №
Собівартість видання
грн
к.
Видавець і виготовлювач
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До друку та в світ
дозволяю на підставі
“Єдиних правил”, п. 2.6.14
Начальник організаційно методичного управління
В.Б.Юскаєв
3859 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи з дисципліни
«Основи римського приватного права»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”
УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ
Усі цитати, цифровий
та фактичний матеріал,
бібліографічні дані
перевірені, написання
одиниць відповідає стандартам
Укладач
А. В. Гончарова
Відповідальний за випуск
М. М. Бурбика
Декан факультету
А. М. Куліш
Суми
Сумський державний університет
2015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа