close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
Курси, які випереджують час
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
курсів підвищення
кваліфікації педагогічних
і керівних кадрів
у 2015 році
(рекламний проспект)
Зміст
Інформаційний лист "Про орієнтовний перелік курсів підвищення кваліфікації
педагогічних і керівних кадрів у 2015 році (рекламний проспект)"............................................. 4
Графік подачі замовлень на підвищення кваліфікації педкадрів на 2015 рік .......................... 7
Кафедра менеджменту освіти та психології
Корпоративне навчання ................................................................................................................ 8
Методисти районних (міських) методичних служб ................................................................. 10
Директори та заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів ....................... 13
Керівники та методисти позашкільних закладів освіти ........................................................... 31
Вихователі загальноосвітніх інтернатних закладів .................................................................. 33
Керівники спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів ............................................. 36
Вихователі спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів ............................................ 37
Учителі спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів.................................................. 38
Учителі ЗНЗ, які здійснюють інклюзивне (у т.ч. індивідуальне навчання) учнів з
особливими освітніми потребами, асистенти вчителя, асистенти вихователя ...................... 40
Учителі-логопеди системи освіти .............................................................................................. 44
Учителі-дефектологи (логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги) ДНЗ усіх типів .............. 47
Практичні психологи закладів освіти ........................................................................................ 50
Соціальні педагоги ...................................................................................................................... 60
Педагоги-організатори загальноосвітніх шкіл.......................................................................... 62
Керівники гуртків та педагоги-організатори дитячо-юнацьких клубів ................................. 66
Вихователі ГПД ........................................................................................................................... 77
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання
Учителі суспільно-гуманітарного циклу ................................................................................... 81
Учителі української мови і літератури ...................................................................................... 82
Учителі російської мови і літератури ...................................................................................... 101
Учителі світової літератури ...................................................................................................... 111
Учителі німецької мови............................................................................................................. 116
Учителі французької мови ........................................................................................................ 120
Учителі англійської мови .......................................................................................................... 122
Учителі історії, правознавства і курсу «Людина і світ» ........................................................ 132
Учителі етики та християнської етики .................................................................................... 143
Учителі художньо-естетичного циклу..................................................................................... 144
Учителі ритміки та хореографії................................................................................................ 145
Учителі образотворчого мистецтва.......................................................................................... 146
Учителі музичного мистецтва .................................................................................................. 152
Учителі художньої культури .................................................................................................... 157
2
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Завідувачі та методисти дошкільних навчальних закладів ....................................................159
Вихователі дошкільних навчальних закладів ..........................................................................163
Музичні керівники дошкільних навчальних закладів ............................................................174
Інструктори з фізичної культури дошкільних навчальних закладів .....................................176
Учителі початкових класів ........................................................................................................177
Учителі фізичної культури ........................................................................................................191
Учителі предмета «Захист Вітчизни».......................................................................................198
Кафедра природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання
Учителі природничо-математичного циклу та економіки .....................................................199
Учителі біології ..........................................................................................................................202
Учителі основ здоров’я ..............................................................................................................206
Учителі географії........................................................................................................................208
Учителі економіки ......................................................................................................................216
Учителі фізики та астрономії ....................................................................................................217
Учителі хімії ...............................................................................................................................226
Учителі математики ...................................................................................................................231
Учителі інформатики .................................................................................................................244
Учителі трудового навчання і технологій................................................................................251
Бібліотекарі закладів освіти ......................................................................................................257
Спеціалізація .................................................................................................................................260
Стажування ...................................................................................................................................267
Перепідготовка .............................................................................................................................273
3
УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 129-а, тел/факс: (062) 305-18-86, е-mail: [email protected]
від 30.04.2014 р. № 442/02
Директору департаменту, начальникам
управлінь (відділів) освіти міських рад та
райдержадміністрацій, завідувачам
(директорам) методичних кабінетів
(центрів), керівникам навчальних закладів
обласної комунальної власності
на №
Про орієнтовний перелік курсів
підвищення кваліфікації педагогічних
і керівних кадрів у 2015 році
(рекламний проспект)
Регіональна система післядипломної педагогічної освіти ґрунтується на концептуальних
засадах безперервної освіти та програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 рр.». Вона включає
підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, самоосвіту.
З метою виявлення та задоволення запитів і потреб на освітні послуги педагогів
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти пропонує «Орієнтовний
перелік курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів у 2015 р. (рекламний
проспект)». ДоноблІППО розглядає підвищення кваліфікації як одну зі складових
післядипломної освіти, що характеризується приведенням у відповідність фахової
компетентності педагогічних працівників до потреб і вимог суспільства.
Основним завданням курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є
формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціальногуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використовувати новітні
освітні та інформаційно-комунікаційні технології. Регіональна система підвищення
кваліфікації виконує три взаємопов’язані функції: компенсаторну (ліквідація прогалин у
базовій освіті), адаптивну (оперативна підготовка до змін в освітньому і суспільному житті),
розвивальну (забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення науковими знаннями,
задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та духовних потреб особистості).
Інститутом продовжується практика підвищення кваліфікації керівних і педагогічних
кадрів з поєднанням різноманітних традиційних та інноваційних форм організації навчання.
Основними формами навчання є очна, очно-дистанційна, очно-заочна, які передбачають
оптимальне поєднання очного та дистанційного навчання, дозволяє підвищити якість
самостійної роботи слухачів, розвивати їхню інформаційну культуру шляхом широкого
застосування в навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних
технологій.
Продовжується робота з перспективними освітянами Донецького регіону в межах новітньої
моделі післядипломної освіти – Відкритого університету інноваційної педагогіки (ВУІП). В
основу цієї моделі покладені компетентнісно орієнтовані технології навчання, тьюторський
науково-методичний супровід, проектно-діяльнісний підхід. Стрижневим напрямом роботи
4
Відкритого університету є сприяння творчій самореалізації молодих керівних, методичних і
педагогічних кадрів на засадах компетентнісно орієнтованої освіти через педагогічне
проектування. На розвиток професійної траєкторії, активізацію їх творчого потенціалу
спрямована діяльність Відкритого університету інноваційної педагогіки, на базі якого діють
Школи молодих творчих педагогів та Школи професійної майстерності.
Започаткована у 2014 році Студія інноваційних технологій продовжує свою діяльність.
Суттєвою відмінністю студійної форми роботи від будь-якої іншої традиційної форми є те, що
навчання проходить одночасно на трьох рівнях: теоретичному, практичному і методичному.
Методика студійного навчання являє собою єдність різноманітних методів, призначених для
вирішення завдань додаткової освіти. Педагогічна студія покликана вирішувати проблему
перекладу процесу підвищення кваліфікації у стан творчий, інноваційний.
Модульно-пролонгована система неперервного навчання педагогів представлена
обласними очно-заочними школами-лабораторіями педагогічної майстерності, завданням
яких є поширення досвіду інноваційної діяльності на засадах пріоритетних напрямів розвитку
сучасної системи освіти, реалізація освітньої професійної траєкторії протягом життя.
Для вчителів, які займаються підготовкою учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів,
запропоновано інноваційну форму підвищення кваліфікації – Лабораторію науковометодичного супроводу дитячої обдарованості, змістовою складовою якої є практичне
відпрацювання новітніх освітніх технологій у роботі з обдарованими дітьми.
З метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду, творчих напрацювань
педагогів Донецької області здійснюється розробка і впровадження програм обласних
авторських творчих майстерень (АТМ) кращих учителів-практиків.
У системі освітньої діяльності ДоноблІППО інтенсивного розвитку набули інноваційні
моделі навчання, зокрема кредитно-модульна система, мобільна (інтегровані курси,
розраховані на фахівців, які викладають декілька предметів), змішана (навчання з
максимальним наближенням до слухача) та модель корпоративного навчання.
На сучасному етапі розвитку регіональної системи підвищення кваліфікації значне місце
посідає кредитно-модульна система навчання, яка розглядається як інноваційна і
застосовується для привнесення якісних змін, що сприяє: підвищенню рівня відповідальності
педагогічних працівників за власний вибір у навчанні, темп власного розвитку, розвиток
навичок самоосвіти; оперативному реагуванню методичних служб на забезпеченн системи
неперервності освіти педкадрів на засадах компетентнісного підходу; врахуванню
індивідуальних потреб слухачів щодо змісту і способів організації навчального процесу.
Реалізація кредитно-модульної моделі відкриває практично необмежені можливості для
формування змісту навчання, здатного гнучко реагувати на конкретні умови освітнього
процесу, потреби практики; стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів; реалізації
творчого потенціалу педагога.
Задля задоволення потреб освітян області, які мають педагогічне навантаження з кількох
предметів, згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ
Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 р.), Донецький облІППО
продовжує впроваджувати технології підвищення кваліфікації одночасно за кількома
спеціальностями для вчителів, які викладають декілька навчальних предметів одного
профілю – інтегровані курси.
Особливою моделлю навчання є змішана – курси підвищення кваліфікації з
максимальним наближенням до слухачів (виїзні курси).
Модель корпоративного навчання передбачає підготовку керівних і педагогічних кадрів
навчального закладу системи загальної середньої освіти, який працює за єдиною науковометодичною темою. Науково-методичний супровід самоосвітньої та практичної діяльності
слухачів на період курсової та післякурсової підготовки здійснюється через систему
тренінгів, ділових ігор, семінарів, консультацій, які внесені до спільних планів облІППО,
методичної служби міста (району) закладу освіти.
В умовах упровадження нових Державних стандартів початкової та загальної середньої
освіти досвід роботи з актуальних сучасних проблем реалізується через проблемнотематичні курси, які є органічною частиною загальної системи підвищення кваліфікації.
5
Донецький облІППО продовжує активно впроваджувати систему довгострокових форм
післядипломної освіти – спеціалізації та стажування.
На курсах зі спеціалізації слухачі зможуть розширити профіль своєї професійної педагогічної
діяльності в межах певної спеціальності: для керівників закладів освіти, «Інклюзивна освіта»,
«Художня культура та образотворче мистецтво», для вихователів-методистів та вихователів
дошкільних навчальних закладів, «Основи здоров’я», «Інформатика».
Стажування здійснюється за такими напрямками освіти: гуманітарний напрям (українська
мова та література, російська мова та література, світова література), природничий напрям
(хімія, біологія, природознавство, екологія), для практичних психологів загальноосвітніх
навчальних закладів освіти, для вчителів англійської мови, які викладають в початкових
класах, для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів.
Важливою ланкою регіональної системи підвищення кваліфікації залишається
перепідготовка кадрів на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та
практичного досвіду за фахом 7.03010301 «Практична психологія» (друга вища освіта).
Пролонгованість різних видів, форм і засобів підвищення кваліфікації та перепідготовки
дозволить педагогічним кадрам області задовольнити індивідуальні і групові потреби із
урахуванням специфіки діяльності навчальних закладів різних типів, що функціонують у
нашому регіоні.
Просимо методичні служби:
1. Своєчасно ознайомити кожного педагогічного працівника з рекламним проспектом
курсів підвищення кваліфікації з метою його мотивації на відповідні курси та форми й місце
їх проведення. Звертаємо увагу на необхідність якісного аналізу запитів і потреб педагогів
на освітні послуги, вивчення можливостей про проведення курсів з максимальним
наближенням до слухачів для своєчасного подання замовлення про їх проведення.
2. З метою проведення навчальним відділом первинної експертизи загальної кількості
замовлень на 2015 рік просимо надіслати попереднє замовлення (загальну кількість
педагогів міста (району) та якісний склад за формою (додаток 1 – таблиця excel)) на
електронну адресу: [email protected] до 25 серпня 2014 року.
3. Замовлення на курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію та стажування на 2015
рік (кількісний та якісний склад) подавати в паперовому та електронному варіанті до
навчального відділу з 15 до 19 вересня 2014 року (графік додається).
4. Замовлення на перепідготовку подавати до деканату факультету перепідготовки та
спеціалізації за формою (додаток 2).
5. Для співбесіди із завідувачами кафедр, центрів та відділів облІППО щодо замовлення
на курси у 2015 році (у день подачі замовлення навчальному відділу згідно з графіком) мати
при собі витяг з електронної таблиці (додаток 1 – таблиця excel) в паперовому та
електронному варіанті.
6. Звертаємо увагу, що згідно з «Положенням про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 р. за № 488/23020), «1.5.
Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між
закладом-замовником та закладом-виконавцем».
При оформленні договору рекомендуємо скористатися «Типовим договором про
навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових
освітніх послуг навчальними закладами» (наказ МОН України від 11 березня 2002 року
№ 183, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2002 року за № 329/6617 «Про
затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами»).
Контактні телефони: Навчальний відділ – (062) 304-21-18.
Деканат факультету перепідготовки та спеціалізації – (062) 311-60-66.
Ректор
О.І. Чернишов
6
Графік
подачі замовлень на підвищення кваліфікації педкадрів на 2015 рік
15.09.14 р.
Горлівка, Добропілля, Добропільський р-н, Артемівськ,
Артемівський р-н, Димитрове, Ясинувата, Ясинуватський р-н,
заклади ОКВ цих міст (районів)
16.09.14 р.
Авдіївка, Макіївка, Старобешівський р-н, Красний Лиман,
Великоновосілківський р-н, Тельманівський р-н,
Красноармійськ, Красноармійський р-н, Торез, Новогродівка,
Єнакієве, заклади ОКВ цих міст (районів)
17.09.14 р.
Костянтинівка, Костянтинівський р-н, Шахтарськ,
Шахтарський р-н, Олександрівський р-н, Дебальцеве,
Маріуполь, Волноваський р-н, Сніжне, Селидове, Дзержинськ,
заклади ОКВ цих міст (районів)
18.09.14 р.
Дружківка, Докучаєвськ, Слов’янськ, Слов’янський р-н,
Жданівка, Кіровське, Новоазовський р-н, Першотравневий
р-н, Володарський р-н, Амвросіївський р-н, Краматорськ,
Вугледар, Харцизьк, Мар’їнський р-н, заклади ОКВ цих міст
(районів)
19.09.14 р.
м. Донецьк: Пролетарський р-н, Петровський р-н, Кіровський
р-н, Куйбишевський р-н, Ленінський р-н, Київський р-н,
Калінінський р-н, Будьоннівський р-н, Ворошиловський р-н,
МіськВО, ПТНЗ, заклади ОКВ цих міст (районів)
7
Код
курсів
Форма проведення
Структура реклами
За
змістом
1. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
1.1.
1.1.1.
Корпоративне
навчання
Інтегровані
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
КОРПОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ
Той керує розвитком суспільства, Оновлені
хто володіє інформацією!
Моделювання єдиного
інформаційно-освітнього простору ЗНЗ
Для педагогічних працівників та керівників
навчального закладу регіональної мережі
Шкіл майбутнього (ЗОШ № 7 м. Ясинуватої)
з предметною підготовкою (2 предмети на вибір
з переліку: українська мова та література,
російська мова та література, світова
література, історія, правознавство, математика,
біологія, географія, фізика, хімія)
Ви бажаєте оволодіти необхідними для
професійної діяльності вміннями:
 ефективно використовувати на практиці
сучасні ІКТ;
 моделювати єдиний інформаційно-освітній
простір, враховуючи потреби і можливості Вашого
навчального закладу;
 створювати електронне портфоліо успіху та
розвитку?
тоді обирайте ці курси!
Актуальність визначається: інформатизацією
системи освіти, що забезпечує розвиток єдиного
інформаційно-освітнього простору на державному
рівні та визначає адекватний розвиток керівних і
педагогічних
кадрів
освіти;
підвищенням
ефективності
управління розвитком
єдиного
інформаційно-навчального середовища системи
освіти через упровадження сучасних засобів ІКТ у
діяльність керівних і педагогічних кадрів;
необхідністю створення комфортних умов навчання
для всіх учнів із різними здібностями та інтересами;
потребою неперервного й оперативного оновлення
фахових знань керівних і педагогічних кадрів.
Мета: формування професійних та ІКТкомпетентностей керівних і педагогічних кадрів.
Завдання:
 сприяти реалізації управлінських функцій на
основі засобів ІКТ;
 відпрацювати сучасні ІКТ в управлінській та
педагогічній діяльності;
 систематизувати
знання
керівних
і
педагогічних кадрів закладів освіти щодо
використання
ІКТ
у
розбудові
єдиного
інформаційно-освітнього простору.
Слухачі курсів будуть мати можливість
8
ознайомитися з наступними темами: «Тенденції
розвитку закладів освіти в напрямі формування
єдиного
навчального
середовища»,
«ІКТкомпетентність керівних і педагогічних кадрів
освіти в структурі професійної діяльності»,
«Засоби і технології автоматизації управлінської та
педагогічної діяльності вчителів», «Можливості
сучасних програмних засобів ІКТ, їх вплив на
формування освітньо-інформаційного середовища
педагогічної діяльності. Програмне забезпечення
інформаційно-технологічного
середовища
педагогічної діяльності», «Програмні пакети і
багатофункціональні комплекси адміністративного
спрямування».
На дистанційному етапі будуть запропоновані
модулі з навчальних предметів, що дасть змогу
підвищити професійний рівень як учителівпредметників.
Після опрацювання навчальної програми слухачі
будуть:
 знати:
шляхи
модернізації
навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
національної та регіональної системи освіти;
технології управління інноваційними процесами в
закладі освіти; шляхи впровадження ІКТ в
управлінську та навчально-виховну роботу; основи
менеджменту та проектування; тенденцій розвитку
системи освіти в напрямі формування єдиного
інформаційного простору освітньої галузі і
принципів формування єдиного інформаційного
середовища навчального закладу; можливостей
використання засобів ІКТ для інтенсифікації праці
керівника; програмних продуктів адміністративного
і навчального спрямування, критеріїв добору
програмних і апаратних засобів ІКТ, особливостей
упровадження ІКТ у професійній діяльності;
застосування
ресурсу
мережі
Інтернет
у
професійній діяльності та можливостей їх
використання в навчальному процесі;
 уміти: визначати шляхи модернізації навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
національної та регіональної системи освіти;
використовувати ІКТ в управлінській та навчальновиховній роботі; здійснювати інноваційні підходи до
забезпечення функціонування навчального закладу
на засадах освітнього менеджменту та проектної
технології;
сприяти
розвитку
професійної
майстерності педагогів; використовувати програмні
системи адміністрування діяльності навчального
закладу; планувати й організовувати навчальновиховний процес з використанням програмних
засобів і систем; організовувати кадровий облік з
використанням програмні системи адміністрування
діяльності навчального закладу; організовувати
9
діловодство навчального закладу з використанням
сучасних програмних засобів і систем.
Варіативна складова представлена спецкурсом
«Методика
та
методологія
педагогічного
дослідження», де розглядаються основні вимоги до
проектування та здійснення кожного із головних
елементів структури дослідницького процесу, що
допоможе педагогам ЗНЗ у практичній діяльності.
Той, хто володіє інформацією,
володіє світом!
1.2.
8.
8.1.
МЕТОДИСТИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
Відкритий університет інноваційної педагогіки
Де великі ідеї стають великими?
Оновлені
ВУІП
Школа молодого
Школа молодого творчого методиста
творчого методиста
Для молодих творчо працюючих методистів
районних (міських) методичних служб, методистів
очно-дистанційні
ПТНЗ, позашкільних навчальних закладів
очний етап – 108 г.
Брайан Трейсі стверджує, що метою стратегії є
+
відшукання такого шляху, який вимагає найменших
дистанційний етап
витрат часу та енергії і дає можливість досягти
найбільшого успіху. Саме у Школі молодого
творчого методиста (ШМТМ) Ви отримаєте
можливість визначити прості правила особистого
успіху та розвитку професійної компетентності.
Метою роботи Школи є забезпечення
системного навчання працівників методичних
служб усіх рівнів щодо опанування технологій
моделювання і
проектування професійного
зростання педагога в системі методичної роботи.
Програмою передбачено поглиблення знань з
теорії і практики вдосконалення і розвитку
професійної компетентності педагогів у системі
методичної роботи, нестандартного підходу до
вирішення
проблем
забезпечення
науковометодичного супроводу в умовах інноваційних змін,
сучасних
педагогічних
технологій,
теорії
моделювання і проектування різних форм організації
методичної роботи, розробки освітніх проектів.
Провідними формами, технологіями навчання є
інтерактивні лекції, практикуми, тренінги, дебати,
інтерактивні ігри, проектування, моделювання,
самопрезентації,
консультації,
самоосвітня
діяльність.
Робота кожного слухача ШМТМ забезпечена
системно-дидактичним комплексом на паперових і
електронних носіях, наочними матеріалами до
практичних занять, банком мультимедійних
презентацій,
інформаційним
пакетом
дистанційного
етапу.
Для
взаємодії
на
дистанційному етапі використовується платформа
дистанційного навчання Moodle.
10
Навчання в Школі передбачає наявність у
кожного слухача значущої проблеми професійної
діяльності, інструментом розв’язання якої стане
його
індивідуально-творчий
проект
(або
кооперативний), а також підвищення рівня
інформаційної культури методиста.
Інформаційна культура передбачає наступне:
 уміння формулювати мету діяльності та
обирати найбільш адекватний поставленій меті
інформаційний засіб;
 уміння
систематизувати
та
адекватно
сприймати інформацію, отриману з різних джерел;
 рефлексія власної діяльності з використанням
інформаційних засобів;
 відкритість до сприйняття нової інформації,
здатність до навчання протягом усього життя
Разом моделюємо, ви – втілюєте!
1.2.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Реальні завдання – реальне виконання Оновлені
Інтегровані
проблемні
Проектування та моделювання
професійного зростання педагогічних
очно-дистанційні
працівників у системі неперервної освіти
очний етап – 72 г.
Для методистів районних (міських) методичних
+
кабінетів (центрів), ПТНЗ, позашкільних
дистанційний етап
навчальних закладів з предметною підготовкою
(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та
література, російська мова та література, світова
література, історія, правознавство, математика,
біологія, географія, фізика, хімія)
Будь-яка
найсучасніша
система
освіти
залишається залежною від рис та вмінь його
величності педагога (В.Сухомлинський). Тому
саме ці курси стануть у нагоді щодо моделювання
методичної роботи з керівними та педагогічними
кадрами в добу освітніх змін.
Реалізація концепції неперервної освіти педагогів
у системі післядипломної педагогічної освіти,
програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки»,
підготовка вчителя до роботи за новими базовими
Державними
стандартами
освіти
обумовлює
необхідність удосконалення організації методичної
роботи з педагогами, забезпечення їх професійного
зростання в міжатестаційний період на основі
використання інноваційних педагогічних технологій.
Метою і завданнями курсів є оновлення і
поглиблення знань і вмінь працівників МК (МЦ)
щодо використання технологій проектування і
моделювання методичної роботи з педагогічними
кадрами, оволодіння практичними навичками
науково-методичного супроводу індивідуального
професійного маршруту педагога в системі його
неперервної освіти.
11
Стрижнем підвищення кваліфікації виступає
проектна діяльність, використання дистанційних
технологій навчання. Значна увага приділятиметься
організації дослідно-експериментальної, пошукової
роботи в освітніх закладах, методичної роботи на
засадах інноваційних змін.
Курси будуть проходити за очно-дистанційною
формою, на основі кредитно-модульної системи
навчання,
враховуючи
диференційований,
компетентнісний підхід, використання сучасних
акмеологічних та андрагогічних технологій.
Методистам, які працюють у навчальних
закладах за сумісництвом, на дистанційному етапі
будуть запропоновані модулі з навчальних
предметів, що дасть змогу підвищити професійний
рівень як учителів-предметників.
Варіативна складова програми спрямована на
розширення і поглиблення загальної професійної
культури методиста, задоволення освітніх потреб і
запитів, містить спецкурси, факультативи за
потребами слухачів.
Методист – учитель учителів
1.2.2.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Чи потрібен методичній службі
інноваційний розвиток?
Управління інноваційним розвитком районного
(міського) методичного кабінету (центру)
Для завідувачів (директорів) районних (міських)
методичних кабінетів (центрів)
Саме на цих курсах Ви отримаєте такі знання,
які стануть головним інструментом управління
інноваційним розвитком Р(М) МК(Ц).
Актуальність
підвищення
кваліфікації
завідувачів (директорів) методичних кабінетів
(центрів) визначається перманентними процесами
модернізації освіти України, що відбуваються в
руслі інтеграції як національної системи освіти, так
і окремих її елементів до світового освітнього
простору. Підвищення кваліфікації керівників МС
є закономірністю щодо розбудови інноваційного
розвитку методичного кабінету, пошуку основних
підходів до управління та проблеми забезпечення
функціонування
дієвої
системи
науковометодичної роботи в сучасних умовах. З іншого
боку, проведення курсів є виконанням вимог
чинного
законодавства
України
(зокрема
Конституції України, Закону України «Про освіту»
та інших нормативно-правових актів), реалізації
прав громадян на післядипломну освіту.
Тому на курсах передбачається розгляд проблеми
інноваційного
розвитку районних
(міських)
кабінетів (центрів) у зв’язку з потребою значного
12
Нові
розширення їх завдань і функцій в умовах
формування національної системи освіти, розкриття
сутності інноваційного методичного закладу району
(міста) та основних підходів до управління.
Метою курсів є забезпечення особистіснофахових потреб завідувача в підвищенні
професійно-кваліфікаційних якостей як фахівця,
що реалізовується через оновлення та модернізацію
методологічних, теоретико-практичних базових та
професійно-фахових знань для компетентнісного
виконання професійної діяльності. Реалізація цієї
мети досягається через вирішення завдань:
 удосконалення та розвиток базових та
професійно-фахових компетентностей завідувачів
(директорів);
 освоєння практики впровадження інновацій;
 формування мотивації та стимулювання
потреби до самонавчання і самовдосконалення,
активізації громадянської позиції;
 проаналізувати кращий досвід та віднайти
оптимальну модель науково-методичної роботи в
регіоні на основі андрагогічних принципів та
особливостей навчання дорослих;
 гармонізації професійного розвитку керівника
та його творчого потенціалу.
Варіативна складова програми спрямована на
розширення і поглиблення загальної професійної
культури керівника, задоволення освітніх потреб і
запитів, містить спецкурси, факультативи за
потребами слухачів.
Людей не змінити, але можна
змінити їх робочий процес
1.3.
8.
8.2.
ДИРЕКТОРИ ТА ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Відкритий університет інноваційної педагогіки
Сучасний менеджмент
ВУІП
освітніх інновацій
Школа управлінської
майстерності
Модернізаційні тренди в сучасній освіті,
запуск інноваційних проектів та ініціатив
Інтегровані
у навчальному закладі
Для директорів ЗНЗ, які опікуються проблемою
очно-дистанційні
розробки та реалізації освітніх проектів,
очний етап – 108 г.
з предметною підготовкою
+
(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та
дистанційний етап література, російська мова та література, світова
література, історія, правознавство, математика,
біологія, географія, фізика, хімія)
Якщо Ви шукаєте нові підходи до управління
навчальних
закладом,
бажаєте
навчитися
впроваджувати інноваційні проекти та хочете
багато знати з теорії сучасного менеджменту, то ці
13
Нові
курси для вас!
Суспільна потреба в школах нового покоління
потребує особливої уваги до інноваційних
процесів, до того, що заважає і що сприяє
виникненню та поширенню освітніх інновацій.
Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає,
що нове в педагогіці – це не лише ідеї, підходи,
методи, технології, які ще не використовувалися, а
й той комплекс елементів або окремі елементи
педагогічного процесу, які дають змогу ефективно
вирішувати завдання розвитку і саморозвитку
творчої особистості. Така діяльність потребує чітко
спланованих системних дій з боку всіх учасників
навчально-виховного процесу закладу освіти.
Мета курсів: формування лідерів інноваційних
перетворень, діяльність яких спрямована на
розвиток навчального закладу.
Завдання:
 вивчення особливостей розвитку навчального
закладу на засадах менеджменту освітніх інновацій;
 відпрацювання
технологій
управління
інноваційними процесами в закладах освіти.
Освітньою програмою курсів передбачається
висвітлення та опрацювання наступних питань:
інноваційний менеджмент як взаємопов’язаний
комплекс дій, що націлений на досягнення чи
підтримку необхідного рівня життєдіяльності та
конкурентоспроможності навчального закладу;
інноваційний процес як процес створення,
засвоєння, розповсюдження та використання
інновацій; планування інноваційної діяльності
організації; місія та цінності навчального закладу
(орієнтація діяльності організації на інновації);
визначення стратегічних напрямів інноваційної
діяльності й визначення цілей у кожному з них,
вибір оптимальної для кожного напрямку
інноваційної
стратегії
розвитку
закладу;
організація інноваційної діяльності; мотивація
учасників інноваційної діяльності; систематична
оцінка результатів інноваційної діяльності.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає фахову підготовку з предметів
суспільно-гуманітарного циклу.
Навчання буде пов’язане з вивченням сучасних
підходів до викладання предмета з метою
забезпечення нового Державного стандарту освіти.
У варіативній складовій навчальної програми
будуть розглянуті актуальні питання розвитку
сучасної освіти України відповідно до запитів
слухачів курсів.
Знання для ефективного управління
14
9.
9.1.
Студія інноваційних технологій
Бути на крок попереду чи пасти задніх?
Студія інноваційних
технологій
Інноваційні технології
в діяльності керівника ЗНЗ
Інтегровані
Для керівників закладів освіти м. Донецька
тематичні
(з інтеграцією  предмети суспільногуманітарного циклу)
очно-дистанційні
(2 предмети на вибір з переліку: українська мова
очний етап – 72 г.
та література, російська мова та література,
+
світова література, історія, правознавство)
дистанційний етап
Бажаєте бути успішними керівниками? Хочете
бути обізнаними в управлінській інноватиці світу,
України, області? Приходьте до нас! Наш
інтелектуальний потенціал до Ваших послуг!
Інноваційна діяльність являє собою особливий
вид діяльності, орієнтованої на вдосконалення
науково-педагогічного,
навчально-методичного,
організаційного,
правового,
фінансовоекономічного, кадрового, матеріально-технічного
забезпечення системи освіти, здійснюється у формі
реалізації інноваційних проектів і програм.
Рушійною силою змін у навчальному закладі є
також і управлінська та професійна компетентність
його керівників. Багато в чому організація
інноваційної діяльності залежить саме від їхньої
небайдужості, зацікавленості, бажання йти вперед,
створювати новий імідж закладу освіти, сприяти
підготовці конкурентоспроможного випускника,
який зможе успішно інтегруватися в сучасний
соціум.
Мета: сприяння формуванню керівника нової
формації, спроможного через запровадження
інновацій забезпечувати нову якість освітнього
процесу у власному навчальному закладі
Завдання:
 забезпечити слухачів сучасною нормативноправовою базою щодо здійснення інноваційної
діяльності;
 формувати активну потребу в підвищенні
управлінської культури;
 сприяти формуванню компетентностей щодо
впровадження в навчально-виховний процес
інноваційних технологій.
Під час курсів буде здійснюватися модульний
підхід
до
викладання.
Для
забезпечення
ефективності
курсової
перепідготовки
розробляються нові модулі та оновлюються
апробовані.
Після опрацювання навчальної програми слухачі
будуть знати:
 оновлену нормативно-правову базу щодо
здійснення інноваційної діяльності;
15
Нові
 моделі
управлінської
діяльності
щодо
впровадження новацій у навчально-виховний
процес;
 шляхи підвищення якості освітніх послуг;
 новітні форми, методи та методики роботи з
педагогами
щодо
формування
колективу
однодумців;
уміти:
 використовувати сучасну нормативно-правову
базу щодо здійснення інноваційної діяльності;
 визначати ефективну, відповідну меті закладу
освіти модель управлінської діяльності щодо
впровадження новацій у навчально-виховний
процес;
 забезпечувати результативність кроків щодо
підвищення якості освітніх послуг;
 використовувати новітні форми, методи та
методики роботи з педагогами щодо формування
колективу однодумців.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає фахову підготовку з предметів
суспільно-гуманітарного циклу.
Фахова складова за предметом – після
опрацювання навчальної програми слухачі будуть:
 знати: сучасні підходи до викладання
предмета відповідно до нових Державних
стандартів освіти; шляхи підвищення якості
суспільно-гуманітарної освіти; сучасні методи
навчання суспільно-гуманітарним дисциплінам;
механізми оцінювання результатів навчальної
діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні
підходи до організації навчально-виховного
процесу, спрямованого на формування навичок
активного
та
конструктивного
входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації;
 уміти: забезпечувати викладання предмета
відповідно до сучасних підходів до викладання
предмета
згідно
з
новими
Державними
стандартами освіти; сприяти підвищенню якості
суспільно-гуманітарної
освіти;
поліпшувати
суспільно-гуманітарну підготовку учнів завдяки
оновленню змісту та запровадження сучасних
методів навчання; удосконалювати механізми
оцінювання результатів навчальної діяльності
учнів;
сприяти
реалізації
та
розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати
інноваційні підходи до організації навчальновиховного процесу, спрямованого на формування
навичок активного та конструктивного входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації.
16
Варіативна складова представлена спецкурсом
«Методика
та
методологія
педагогічного
дослідження», де розглядаються основні вимоги до
проектування та здійснення кожного із головних
елементів структури дослідницького процесу, що
допоможе
керівникам
ЗНЗ
у практичній
педагогічній діяльності.
Увійдіть сьогодні в коло людей, які
визначають завтрашній день!
10.
10.1.
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Неперервність професійної освіти
Обласна очно-заочна
через дистанційні технології
школа-лабораторія
Дистанційні освітні технології
очно-заочні
супроводу та підтримки освітньої діяльності
очний етап – 108 г.
педагогічних та керівних кадрів
+
Для керівників ЗНЗ з предметною підготовкою
міжсесійний період (2 предмети на вибір з переліку: українська мова та
література, російська мова та література, світова
література, історія, правознавство, математика,
біологія, географія, фізика, хімія)
Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо організації
і здійснення роботи з педагогічними кадрами у
міжатестаційний період, підготовки педагогів до
неперервної
освіти,
використання
телекомунікаційних технологій для взаємодії
віддалених один від одного учасників освітнього
процесу, то ці курси для вас!
Актуальністю зазначеної тематики курсів
визначається нова освітня парадигма, яка полягає в
необхідності забезпечення рівного доступу до
якісної освіти для всіх тих, хто повинен навчатися,
хто має бажання, потребу навчатися впродовж
життя і хто має для цього можливості.
Серед найсучасніших освітніх технологій, які
активно заявили про себе наприкінці XX століття і
набули сьогодні помітного поширення в
розвинутих країнах світу, є дистанційні технології
навчання, які підтримують і забезпечують
дистанційну освіту і суттєво урізноманітнюють
ринок освітніх послуг.
Одним із шляхів забезпечення неперервності
розвитку педагогічної освіти є запровадження
інноваційних форм організації професійної
підготовки
та
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників, зокрема: центрів
педагогічної
майстерності,
педагогічних
майстерень, майстер-класів, у тому числі в режимі
відеоконференцзв’язку, дистанційного навчання.
Мета:
формування
компетенцій
щодо
організації і здійснення роботи з педагогічними
кадрами в міжатестаційний період засобами
дистанційних освітніх технологій.
17
Нові
Завдання:
 Знайомство з особливостями дистанційних
освітніх технологій в освіті.
 Знайомство
з
основними
напрямками
використання дистанційних технологій у роботі з
педагогічними
та
керівними
кадрами
в
міжатестаційний період.
 Аналіз досвіду установ, які займаються
реалізацією
дистанційного
навчання
в
післядипломній педагогічний освіті.
 Знайомство з особливостями навчання
дорослих.
 Підготовка до неперервної освіти засобами
дистанційних освітніх технологій.
 Розвиток і формування вмінь: оцінювати
адекватність
використання
технологій
дистанційного навчання поставленим завданням та
існуючим умовам; розробляти цілісні фрагменти
навчально-методичних
комплексів
для
дистанційного супроводу навчального процесу;
проводити експертизу матеріалів для дистанційного
навчання на основі критеріїв; готувати і проводити
відео-конференції,
вебінари,
форуми,
чати;
використовувати телекомунікаційні технології для
опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників освітнього процесу.
Навчальна
програма
охоплює
питання
організаційно-методичного аспекту відкритої освіти,
стану та перспективи розвитку дистанційного
навчання,
розбудови
єдиного
освітнього
інформаційного простору, особливостей навчання
дорослих. Значна увага приділяється опануванню
дистанційними освітніми технологіями, підготовки
та проведенню он-лайн заходів.
Варіативна
складова
реалізується
через
предметні модулі.
Нам з вами по дорозі!
1.3.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Я успішний менеджер!
Інтегровані
Чи, може, так собі?..
тематичні
Реалізація профільного навчання: управлінський
очно-дистанційні
та організаційно-методичний аспекти
очний етап – 72 г.
Для керівників закладів освіти (з інтеграцією 
+
предмети суспільно-гуманітарного циклу)
дистанційний етап
(2 предмети на вибір з переліку: українська мова
та література, російська мова та література,
світова література, історія, правознавство)
Ми активно націлені на задоволення Ваших
потреб щодо знання сучасних підходів до організації
профільного навчання. Ці курси для Вас!
Профільна освіта розглядається як система
спеціалізованої
підготовки
старшокласників.
18
Нові
Головна мета – профорієнтаційна робота серед
учнів, ліквідація розриву між шкільною освітою та
вимогами вузів, знайомство старшокласників з
реальними потребами ринку праці, максимальна
підготовка їх до усвідомленого вибору професії.
Під час профільного навчання враховуються
інтереси та здібності кожного учня.
Організація профільної освіти залежить від
ініціативи
самих
закладів
освіти,
рівня
професіоналізму педагогів, програмно-методичного,
інформаційно-технологічного
забезпечення,
ініціативи самих учнів, їхніх батьків тощо.
До досягнення мети профільної освіти в першу
чергу повинні бути готовими керівники закладів
освіти, тому що багато в чому якість такої підготовки
залежить від рівня їхньої управлінської та
професійної кваліфікації, бажання створити умови
для якісної підготовки конкурентоспроможного
випускника, який буде готовий до успішної інтеграції
в сучасне суспільство.
Мета: формування нових поглядів, нових
компетентностей керівників закладів освіти для
забезпечення профільної освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах.
Завдання:
 забезпечити слухачів сучасною нормативноправовою базою щодо здійснення профільного
навчання;
 сприяти поновленню знань та придбанню
нових компетентностей, необхідних керівникам
закладів освіти для підвищення якості профільної
освіти.
Під час курсів буде здійснюватися модульний
підхід до викладання. Для забезпечення ефективності
курсової перепідготовки розробляються нові модулі
та оновлюються апробовані.
Після опрацювання навчальної програми слухачі
будуть знати:
 оновлену
нормативно-правову
базу
функціонування закладу освіти для забезпечення
нових Державних стандартів освіти;
 шляхи модернізації навчально-виховного
процесу відповідно до стратегії національної та
регіональної системи освіти;
 структуру та зміст допрофільної підготовки та
профільного навчання;
 сучасні технології навчання в профільній
освіті;
 шляхи
підвищення якості
освіти на
профільному рівні;
уміти:
 використовувати сучасну нормативно-правову
базу для забезпечення якісного функціонування
19
навчального закладу та забезпечення нових
Державних стандартів освіти;
 визначати шляхи модернізації навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
національної та регіональної системи освіти;
 здійснювати
інноваційні
підходи
до
забезпечення функціонування навчального закладу
в умовах профільності навчання.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає фахову підготовку з предметів
суспільно-гуманітарного циклу.
Фахова складова за предметом – після
опрацювання навчальної програми слухачі будуть:
 знати: сучасні підходи та методи навчання
щодо викладання предмета відповідно до нових
Державних
стандартів
освіти;
механізми
оцінювання результатів навчальної діяльності
учнів;
шляхи
реалізації
та
розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні
підходи до організації навчально-виховного
процесу, спрямованого на формування навичок
активного
та
конструктивного
входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації;
 уміти: забезпечувати викладання предмета
відповідно до сучасних підходів до викладання
предмета відповідно до нових Державних
стандартів освіти; удосконалювати механізми
оцінювання результатів навчальної діяльності
учнів;
сприяти
реалізації
та
розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати
інноваційні підходи до організації навчальновиховного процесу, спрямованого на формування
навичок активного та конструктивного входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації.
Варіативна складова представлена спецкурсом
«Методика
та
методологія
педагогічного
дослідження», де розглядаються основні вимоги до
проектування та здійснення кожного із головних
елементів структури дослідницького процесу, що
допоможе керівникам закладів освіти в практичній
педагогічній діяльності.
Інтелектуальний капітал для Вас!
1.3.2.
Інтегровані
тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Я успішний менеджер!
Чи, може, так собі?..
Реалізація профільного навчання: управлінський
та організаційно-методичний аспекти
Для керівників закладів освіти (з інтеграцією 
предмети природничо-математичного циклу)
(2 предмети на вибір з переліку: математика,
біологія, географія, фізика, хімія)
20
Нові
Ми активно націлені на задоволення Ваших
потреб щодо знання сучасних підходів до організації
профільного навчання. Ці курси для Вас!
Профільна освіта розглядається як система
спеціалізованої
підготовки
старшокласників.
Головна мета – профорієнтаційна робота серед
учнів, ліквідація розриву між шкільною освітою та
вимогами вузів, знайомство старшокласників з
реальними потребами ринку праці, максимальна
підготовка їх до усвідомленого вибору професії.
Під час профільного навчання враховуються
інтереси та здібності кожного учня.
Організація профільної освіти залежить від
ініціативи
самих
закладів
освіти,
рівня
професіоналізму педагогів, програмно-методичного,
інформаційно-технологічного
забезпечення,
ініціативи самих учнів, їхніх батьків тощо.
До досягнення мети профільної освіти в першу
чергу повинні бути готовими керівники закладів
освіти, тому що багато в чому якість такої підготовки
залежить від рівня їхньої управлінської та
професійної кваліфікації, бажання створити умови
для якісної підготовки конкурентоспроможного
випускника, який буде готовий до успішної інтеграції
в сучасне суспільство.
Мета: формування нових поглядів, нових
компетентностей керівників закладів освіти для
забезпечення профільної освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах.
Завдання:
 забезпечити слухачів сучасною нормативноправовою базою щодо здійснення профільного
навчання;
 сприяти поновленню знань та придбанню
нових компетентностей, необхідних керівникам
закладів освіти для підвищення якості профільної
освіти.
Під час курсів буде здійснюватися модульний
підхід до викладання. Для забезпечення ефективності
курсової перепідготовки розробляються нові модулі
та оновлюються апробовані.
Після опрацювання навчальної програми слухачі
будуть знати:
 оновлену
нормативно-правову
базу
функціонування закладу освіти для забезпечення
нових Державних стандартів освіти;
 шляхи модернізації навчально-виховного
процесу відповідно до стратегії національної та
регіональної системи освіти;
 структуру та зміст допрофільної підготовки та
профільного навчання;
 сучасні технології навчання в профільній
освіті;
 шляхи
підвищення якості
освіти на
21
профільному рівні;
уміти:
 використовувати сучасну нормативно-правову
базу для забезпечення якісного функціонування
навчального закладу та забезпечення нових
Державних стандартів освіти;
 визначати шляхи модернізації навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
національної та регіональної системи освіти;
 здійснювати
інноваційні
підходи
до
забезпечення функціонування навчального закладу
в умовах профільності навчання.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає фахову підготовку з предметів
природничо-математичного циклу.
Фахова складова за предметом – після
опрацювання навчальної програми слухачі будуть:
 знати: сучасні підходи та методи навчання
щодо викладання предмета відповідно до нових
Державних
стандартів
освіти;
механізми
оцінювання результатів навчальної діяльності
учнів;
шляхи
реалізації
та
розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні
підходи до організації навчально-виховного
процесу, спрямованого на формування навичок
активного
та
конструктивного
входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації;
 уміти: забезпечувати викладання предмета
відповідно до сучасних підходів до викладання
предмета відповідно до нових Державних
стандартів освіти; удосконалювати механізми
оцінювання результатів навчальної діяльності
учнів;
сприяти
реалізації
та
розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати
інноваційні підходи до організації навчальновиховного процесу, спрямованого на формування
навичок активного та конструктивного входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації.
Варіативна складова представлена спецкурсом
«Методика
та
методологія
педагогічного
дослідження», де розглядаються основні вимоги до
проектування та здійснення кожного із головних
елементів структури дослідницького процесу, що
допоможе керівникам закладів освіти в практичній
педагогічній діяльності.
Інтелектуальний капітал для Вас!
22
1.3.3.
Інтегровані
проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Нові цілі потребують нових
Оновлені
знань! Будете рости над собою чи
животіти?
Шляхи забезпечення високої ефективності
функціонування сучасного закладу освіти
Для заступників директорів з навчально-виховної
роботи закладів освіти (з інтеграцією 
предмети суспільно-гуманітарного циклу)
(2 предмети на вибір з переліку: українська мова
та література, російська мова та література,
світова література, історія, правознавство)
Ризикни стати успішнішим!
XXI століття є «епохою змін», що вимагає від
керівників шкіл генерування та реалізації нових
ідей та освітніх ініціатив. Ідеал керівника нового
тисячоліття – це лідер інноваційних перетворень,
діяльність якого спрямована на розвиток школи.
Керівник закладу освіти – це творча
високоосвічена особистість, яка повинна володіти
сучасними знаннями та вміннями в галузі
менеджменту й інноваційної педагогіки, мати
високі
моральні,
естетичні,
комунікативні,
світоглядні та інші якості.
Переконання дією для такого керівника є
найефективнішим способом подолання опору
консерватизму та руху вперед. Наслідок такого
управління – школа стає відкритою педагогічною
системою, яка, як магніт, притягує носіїв нових
ідей. Адже інновації – це не «впровадження»
чужого досвіду, яким би передовим він не був.
Досвід не передається, передаються ідеї. Передові
освітні технології дають їм змогу реалізувати ідеї,
здійснити «матеріалізацію» мрій.
Пропоновані курси підвищення кваліфікації
заступників директорів закладів освіти будуть
спрямовані на підвищення рівня управлінської,
науково-методичної
та
професійно-фахової
компетентностей заступників директорів закладів
освіти відповідно до їх функціоналу.
Мета:
формування
лідерів
інноваційних
перетворень, діяльність яких спрямована на
розвиток школи.
Завдання: сприяти розвитку вміння інтегрувати
ідеї, технології і менеджмент; формувати здатність
приймати самостійні рішення та готовність їх
відстоювати на шляху до нової якості школи.
Під час курсів буде здійснюватися модульний
підхід до викладання. Для забезпечення ефективності
курсової перепідготовки розробляються нові модулі
та оновлюються апробовані.
Після опрацювання навчальної програми слухачі
будуть знати:
23
 оновлену
нормативно-правову
базу
функціонування закладів освіти для забезпечення
нових Державних стандартів освіти;
 шляхи модернізації навчально-виховного
процесу відповідно до стратегії національної та
регіональної системи освіти;
 шляхи впровадження ІКТ в управлінську та
навчально-виховну роботу;
 основи менеджменту та проектування;
 методологію самостійної роботи дорослих у
системі безперервної освіти;
 психологічні
основи
діяльнісного
мотивоутворення;
 застосування нетрадиційних форм методичної
роботи;
уміти:
 використовувати сучасну нормативно-правову
базу для забезпечення якісного функціонування
навчального закладу та забезпечення нових
Державних стандартів освіти;
 визначати шляхи модернізації навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
національної та регіональної системи освіти;
 використовувати ІКТ в управлінській та
навчально-виховній роботі;
 здійснювати
інноваційні
підходи
до
забезпечення функціонування навчального закладу
на засадах освітнього менеджменту та проектної
технології;
 сприяти розвитку професійної майстерності
педагогів;
 формувати
систему
мотивоутворення
власного закладу освіти.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає фахову підготовку з предметів
суспільно-гуманітарного циклу.
Фахова складова за предметом – після
опрацювання навчальної програми слухачі будуть:
 знати: сучасні підходи до викладання
предмета відповідно до нових Державних
стандартів освіти; шляхи підвищення якості
суспільно-гуманітарної освіти; сучасні методи
навчання суспільно-гуманітарним дисциплінам;
механізми оцінювання результатів навчальної
діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні
підходи до організації навчально-виховного
процесу, спрямованого на формування навичок
активного
та
конструктивного
входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації;
 уміти: забезпечувати викладання предмета
відповідно до сучасних підходів до викладання
24
предмета відповідно до нових Державних
стандартів освіти; сприяти підвищенню якості
суспільно-гуманітарної
освіти;
поліпшувати
суспільно-гуманітарну підготовку учнів завдяки
оновленню змісту та запровадження сучасних
методів навчання; удосконалювати механізми
оцінювання результатів навчальної діяльності
учнів;
сприяти
реалізації
та
розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати
інноваційні підходи до організації навчальновиховного процесу, спрямованого на формування
навичок активного та конструктивного входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації.
Варіативна складова представлена спецкурсом
«Методика
та
методологія
педагогічного
дослідження», де розглядаються основні вимоги до
проектування та здійснення кожного із головних
елементів структури дослідницького процесу, що
допоможе заступникам директорів закладів освіти в
практичній педагогічній діяльності.
Учімося, випереджуючи час!
1.3.4.
Інтегровані
проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Інвестиції через професіоналізм. Оновлені
Професіоналізм через освіту
Інноваційні підходи
до управління навчальним закладом
Для заступників директорів з навчально-виховної
роботи закладів освіти (з інтеграцією 
предмети природничо-математичного циклу)
(2 предмети на вибір з переліку: математика,
біологія, географія, фізика, хімія)
Бажаєш
 управляти школою по-новому,
 бути лідером в освіті,
 володіти
сучасними
інформаційними
технологіями?
тоді ці курси для вас!
XXI століття є «епохою змін», що вимагає від
керівників шкіл генерування та реалізації нових
ідей та освітніх ініціатив. Ідеал керівника нового
тисячоліття  це лідер інноваційних перетворень,
діяльність якого спрямована на розвиток школи.
Керівник ЗНЗ  це творча високоосвічена
особистість, яка повинна володіти сучасними
знаннями та вміннями в галузі менеджменту й
інноваційної педагогіки, мати високі моральні,
естетичні, комунікативні, світоглядні та інші якості.
Переконання дією для такого керівника є
найефективнішим способом подолання опору
консерватизму та руху вперед. Наслідок такого
управління  школа стає відкритою педагогічною
системою, яка, як магніт, притягує носіїв нових
25
ідей. Адже інновації  це не «впровадження»
чужого досвіду, яким би передовим він не був.
Досвід не передається, передаються ідеї. Передові
освітні технології дають їм змогу реалізувати ідеї,
здійснити «матеріалізацію» мрій.
Пропоновані курси підвищення кваліфікації
заступників директорів закладів освіти будуть
спрямовані на підвищення рівня управлінської,
науково-методичної
та
професійно-фахової
компетентностей заступників директорів закладів
освіти відповідно до їх функціоналу.
Мета:
формування
лідерів
інноваційних
перетворень, діяльність яких спрямована на
розвиток школи.
Завдання:
 сприяти розвитку вміння інтегрувати ідеї,
технології і менеджмент в навчально-виховний
процес;
 відпрацювати
технології
управління
інноваційними процесами у закладі освіти;
 систематизувати
знання
заступників
директорів закладів освіти щодо технології
управління змінами.
Під час курсів буде здійснюватися модульний
підхід до викладання. Для забезпечення ефективності
курсової перепідготовки розробляються нові модулі
та оновлюються апробовані.
Після опрацювання навчальної програми слухачі
будуть знати:
 оновлену
нормативно-правову
базу
функціонування закладів освіти та забезпечення
нових Державних стандартів освіти;
 шляхи модернізації навчально-виховного
процесу відповідно до стратегії національної та
регіональної системи освіти;
 технології
управління
інноваційними
процесами в закладі освіти;
 шляхи впровадження ІКТ в управлінську та
навчально-виховну роботу;
 основи менеджменту та проектування;
 методологію самостійної роботи дорослих у
системі безперервної освіти;
 психологічні
основи
діяльнісного
мотивоутворення;
 застосування нетрадиційних форм методичної
роботи;
уміти:
 використовувати сучасну нормативно-правову
базу для забезпечення якісного функціонування
навчального закладу та забезпечення нових
Державних стандартів освіти;
 визначати шляхи модернізації навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
26
національної та регіональної системи освіти;
 використовувати ІКТ в управлінській та
навчально-виховній роботі;
 здійснювати
інноваційні
підходи
до
забезпечення функціонування навчального закладу
на засадах освітнього менеджменту та проектної
технології;
 сприяти розвитку професійної майстерності
педагогів;
 формувати
систему
мотивоутворення
власного закладу освіти.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає фахову підготовку з предметів
природничо-математичного циклу.
Фахова складова за предметом  після
опрацювання навчальної програми слухачі будуть:
 знати: сучасні підходи до викладання
предмета відповідно до нових Державних
стандартів освіти; шляхи підвищення якості
природничо-математичної освіти; сучасні методи
навчання природничо-математичним дисциплінам;
механізми оцінювання результатів навчальної
діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні
підходи до організації навчально-виховного
процесу, спрямованого на формування навичок
активного
та
конструктивного
входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації.
 уміти: забезпечувати викладання предмета
відповідно до сучасних підходів до викладання
предмета відповідно до нових Державних
стандартів освіти; сприяти підвищенню якості
природничо-математичної освіти; поліпшувати
суспільно-гуманітарну підготовку учнів завдяки
оновленню змісту та запровадження сучасних
методів навчання; удосконалювати механізми
оцінювання результатів навчальної діяльності
учнів;
сприяти
реалізації
та
розвитку
інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати
інноваційні підходи до організації навчальновиховного процесу, спрямованого на формування
навичок активного та конструктивного входження
випускників школи в сучасні суспільні процеси та
досягнення високого рівня самореалізації.
Варіативна складова представлена спецкурсом
«Технологія аналізу результатів роботи освітньої
системи», де розглядається алгоритм проведення
педагогічного аналізу, що сприятиме формуванню
аналітичної компетентності заступників директорів
закладів освіти.
Учитися сьогодні – лідирувати завтра!
27
1.3.5.
Інтегровані
тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Інновації у виховний процес
упроваджуємо помірковано
Моделювання інноваційної
та управлінської діяльності
заступника директора з виховної роботи
Для заступників директорів з виховної роботи
закладів освіти з предметною підготовкою
(2 предмети на вибір з переліку: українська мова
та література, російська мова та література,
світова література, історія, правознавство,
математика, біологія, географія, фізика, хімія)
Сучасні підходи до моделі взаємозв’язку ринку
освітніх послуг та освітніх ресурсів в Україні
передбачають наступні елементи: суспільство,
освітні ресурси, освіту (як систему, як процес, як
суспільну цінність та як результат), споживачів,
постачальників та виконавців освітніх послуг, при
цьому вони мають бути сконцентровані навколо
запитів суспільства та конкурентоспроможністю
випускника. Усе це на наших курсах !
Сучасна педагогічна практика характеризується
впровадженням новацій у педагогічний процес.
Зростає кількість ініціативних, творчо працюючих
педагогічних працівників, які виявляють стійкий
інтерес до проблем психолого-педагогічної науки,
самостійно розробляють нові педагогічні ідеї,
застосовують у шкільній практиці науковотеоретичні положення, що дозволяє знайти шляхи
подолання проблем навчально-виховної діяльності.
Тому нагальною потребою стало надання
можливості педагогічним працівникам ділитися
досвідом модернізації навчально-виховного процесу
в сучасному закладі освіти, представляти авторські
методики, технології, окремі інноваційні методи,
прийоми та форми роботи, моделі навчального та
виховного процесів, управлінської діяльності.
Мета та завдання:
 ознайомлення слухачів курсів із сучасними
актуальними питаннями виховання дітей та молоді,
з концептуальними основами змісту діяльності
заступника директора з виховної роботи в умовах
оновлення структури та змісту системи освіти;
 розвиток управлінського мислення заступника
керівника освітньої установи; створення шкільної
команди;
 формування методичних знань і умінь,
необхідних для стратегічного планування та
проектування освітньої установи.
У ході вивчення змістових модулів програми
курсів передбачається розгляд питань щодо
тенденцій розвитку загальної освіти, державної
політики в системі загальної освіти. Практичні
28
Нові
заняття спрямовано на вдосконалення навичок
роботи з педагогічними кадрами і розвитком їх
професійної культури; особистісним розвитком
заступника директора з виховної роботи та його
комунікативної культури, підвищення професійної
компетентності заступника директора з виховної
роботи освітньої установи. У ході тренінгів слухачі
розглянуть
питання
програмно-цільового
управління
освітньою
системою,
проектні
технології управління якістю освітніх послуг.
На дистанційному етапі будуть запропоновані
модулі з навчальних предметів, що дасть змогу
підвищити професійний рівень як учителівпредметників.
Варіативна складова включає питання з
проблеми
менеджменту освіти:
управління
організацією та персоналом.
Кінцевий результат: підвищення професійної
компетентності керівника професійної освітньої
установи; розвиток практичних умінь керівних кадрів
освітніх установ щодо моделювання і реалізації
виховного процесу відповідно до сучасних вимог;
готовність заступника директора з виховної роботи
до реалізації, отриманих у процесі навчання знань у
практичній управлінській діяльності.
Оцінка діяльності слухачів: розробка проекту
виховної системи сучасної школи; соціального
проекту по роботі з батьківською громадськістю
тощо.
Управління розвитком – основа
стабільності функціонування
1.3.6.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Єдиний інформаційно-освітній простір –
простір можливостей та успіху?
Підвищення ефективності
управління навчальним закладом
через упровадження сучасних ІКТ
Для керівників закладів освіти
Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо:
 використання засобів ІКТ для інтенсифікації
праці керівника закладу освіти;
 створення єдиного інформаційно-освітнього
простору ЗНЗ;
 залучення
всіх
учасників
навчальновиховного процесу в інформаційний простір ЗНЗ,
то ці курси для вас!
Актуальність визначається інформатизацією
системи освіти, що забезпечує розвиток єдиного
інформаційно-освітнього простору на державному
рівні та визначає адекватний розвиток керівних і
педагогічних
кадрів
освіти;
підвищенням
ефективності управління розвитком єдиного
29
Нові
інформаційно-навчального середовища системи
освіти через упровадження сучасних засобів ІКТ у
діяльність керівних і педагогічних кадрів;
потребою неперервного й оперативного оновлення
фахових знань керівних кадрів.
Мета: формування професійних та ІКТкомпетентностей керівних кадрів.
Завдання:
 сприяти реалізації управлінських функцій на
основі засобів ІКТ;
 відпрацювати сучасні ІКТ в управлінні
закладом освіти;
 систематизувати
знання
заступників
директорів закладів освіти щодо використання ІКТ
в управлінні.
Слухачі курсів будуть мати можливість
ознайомитися з наступними темами: «Тенденції
розвитку закладів освіти в напрямі формування
єдиного
навчального
середовища»,
«ІКТкомпетентність керівних і педагогічних кадрів
освіти в структурі професійної діяльності»,
«Засоби і технології автоматизації управлінської
діяльності кадрів системи освіти».
Можливості сучасних програмних засобів ІКТ,
їх вплив на формування освітньо-інформаційного
середовища педагогічної діяльності. Програмне
забезпечення
інформаційно-технологічного
середовища педагогічної діяльності.
Програмні пакети і багатофункціональні
комплекси адміністративного спрямування.
Після опрацювання навчальної програми слухачі
будуть:
 знати:
шляхи
модернізації
навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
національної та регіональної системи освіти;
технології управління інноваційними процесами в
закладі освіти; шляхи впровадження ІКТ в
управлінську та навчально-виховну роботу; основи
менеджменту та проектування; психологічні основи
діяльнісного мотивоутворення; тенденції розвитку
системи освіти в напрямі формування єдиного
інформаційного простору освітньої галузі і
принципів формування єдиного інформаційного
середовища навчального закладу; можливостей
використання засобів ІКТ для інтенсифікації праці
керівника; програмних продуктів адміністративного
і навчального спрямування, критеріїв добору
програмних і апаратних засобів ІКТ, особливостей
упровадження ІКТ у професійній діяльності;
застосування
ресурсу
мережі
Інтернет
у
професійній діяльності та можливостей їх
використання в навчальному процесі;
 уміти: визначати шляхи модернізації навчальновиховного процесу відповідно до стратегії
30
національної та регіональної системи освіти;
використовувати ІКТ в управлінській та навчальновиховній роботі; здійснювати інноваційні підходи до
забезпечення функціонування навчального закладу
на засадах освітнього менеджменту та проектної
технології;
сприяти
розвитку
професійної
майстерності
педагогів;
формувати
систему
мотивоутворення
власного
закладу
освіти;
використовувати програмні системи адміністрування
діяльності навчального закладу; планувати й
організовувати навчально-виховний процес з
використанням програмних засобів і систем;
організовувати кадровий облік з використанням
програмних систем адміністрування діяльності
навчального закладу; організовувати діловодство
навчального закладу з використанням сучасних
програмних засобів і систем.
Варіативна складова представлена спецкурсом
«Методика
та
методологія
педагогічного
дослідження», де розглядаються основні вимоги до
проектування та здійснення кожного із головних
елементів структури дослідницького процесу, що
допоможе заступникам директорів ЗНЗ у
практичній педагогічній діяльності.
Сучасні інформаційні технології –
сучасні знання!
1.4.
1.4.1.
КЕРІВНИКИ ТА МЕТОДИСТИ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Очно-дистанційні
Експериментальна майстерня
Нові
Тематичні
керівників та методистів
позашкільного навчального закладу
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
Управління функціонуванням
+
і розвитком освітньої установи
дистанційний етап
на основі стратегічного менеджменту
Для керівників та методистів
позашкільних закладів освіти
Конкурентоспроможність позашкільного закладу
освіти (ПЗО) – запорука його успіху. Зміст
стратегічного управління конкурентоспроможністю
ПЗО проявляється в реалізації внутрішніх та
зовнішніх взаємозв’язків, які орієнтуються на
довгострокові перспективи розвитку. Хочете
дізнатися як це зробити? Наші викладачі готові Вам
допомогти.
Освіта належить до найважливіших напрямків
державної політики України. Держава виходить з
того, що освіта – це стратегічний ресурс соціальноекономічного, культурного і духовного розвитку
суспільства, поліпшення добробуту людей,
забезпечення національних інтересів, зміцнення
міжнародного
авторитету
й
формування
31
позитивного іміджу нашої держави, створення
умов для самореалізації кожної особистості.
Мета та завдання:
 формування у керівників і методистів ПЗО
додаткових знань, необхідних для ефективної
роботи менеджерів, у тому числі вмінь і навичок
для наступних видів діяльності: управлінської,
організаційної,
інформаційно-аналітичної,
проектно-дослідної, інноваційної;
 формування
інтелектуально-педагогічних,
експертно-аналітичних
і
операціональнорегулятивних компетентностей слухачів курсів;
 надання
методичної
допомоги
щодо
вдосконалення діяльності педагогів та методистів
позашкільної освіти, підвищення їх професійної
майстерності.
Під час роботи над змістовими модулями
слухачі визначать нові підходи до організації
освітнього процесу в установі додаткової освіти в
умовах
оновлення
її
змісту;
розглянуть
нормативно-правове забезпечення діяльності ПЗО,
вимоги до програмного забезпечення, до освітньої
програми як моделі освітнього процесу ПЗО.
Під час лекційно-практичних та тренінгових
занять передбачено розгляд питань, обговорення та
відпрацювання
практичних
навичок
щодо
ефективного управління ПЗО на основі проблемноорієнтованого аналізу, управління інноваційними
процесами; специфіки організації управління
освітньою установою; аналіз програми розвитку
позашкільного
закладу
освіти,
атестація
управлінських та педагогічних кадрів ПЗО.
На практико спрямованих заняттях слухачі
відпрацюють сучасні освітні технології в системі
додаткової освіти дітей, методи педагогічної
діагностики і педагогічного моніторингу якості
позашкільної освіти; спроектують основні шляхи
підвищення ефективності керівництва освітньою
установою та модернізації методичної служби
навчального закладу.
Варіативна складова включає модулі щодо
організації роботи керівника гуртка, підвищення
професійної
компетентності
педагогапозашкільника через оновлення форм і методів
роботи з вихованцями.
Кінцевий результат: готовність і здатність
педагогів застосовувати сучасні технології і
методики в ПЗО, розробляти і реалізовувати
програму розвитку освітньої установи; використання
методів оцінки для моніторингу якості додаткової
освіти; вибудовування індивідуальної освітньої
траєкторії; оволодіння освітніми технологіями і
прийомами проектування практичної діяльності;
готовність і здатність педагогів застосовувати сучасні
32
технології та методики виховної роботи з метою
самореалізації дітей та підлітків.
Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу
слухачі розробляють і захищають курсові проекти,
програми розвитку освітньої установи, методичні
розробки (за вибором), складають заліки та
виконують контрольні роботи згідно з вимогами
досліджуваних модулів.
Стратегічне управління – фактор
конкурентоспроможності!
1.5.
1.5.1.
ВИХОВАТЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ
Очно-дистанційні
Професійно-творчий саморозвиток
Проблемні
педагога – шлях до досконалості
очно-дистанційні
Психолого-педагогічні засади
очний етап – 72 г.
професійно-творчого саморозвитку
+
особистості вихователя інтернатного закладу
дистанційний етап
Для вихователів загальноосвітніх
інтернатних закладів
Життя – це відкриття, яке ми здійснюємо відносно
себе і навколишнього світу. (Ортега-і- Гассет)
Розв’язання проблеми курсів допоможе розкрити
нові обрії професійно-творчого саморозвитку
особистості вихователів інтернатних закладів.
Пошук нових шляхів саморозвитку, індивідуального
професійного
маршруту,
ознайомлення
з
психологією творчості створить можливості
вдосконалення себе як особистості. Набутий
індивідуальний стиль педагогічного мислення
розвине потребу у творчій самореалізації.
Основною метою модернізації освіти являється
досягнення нової якості освіти, що відповідає
новим соціально-економічним умовам в Україні та
основним напрямкам її розвитку. Однією з умов
реалізації цього завдання є забезпечення системи
освіти висококваліфікованими кадрами з новим
рівнем особистісного професійного розвитку,
педагогічними вміннями. У зв’язку з цим виникає
необхідність створення методичного простору
освітнього закладу, забезпечення його нормативноправової бази, ефективної організації освітньовиховного процесу.
Отже, особливо гостро постає питання
підвищення
кваліфікації
вихователів
загальноосвітніх
інтернатних
закладів
із
вищезазначених питань.
Метою курсів є надання ґрунтовної науковотеоретичної та методичної допомоги педагогам
щодо психолого-педагогічних засад професійнотворчого саморозвитку особистості вихователя
інтернатного закладу.
33
Нові
Завдання курсів:
 ознайомлення слухачів із нормативноправовим забезпеченням методичної і виховної
роботи в умовах інтернатного закладу;
 оволодіння практичними навичками науковометодичного супроводу реалізації індивідуального
професійного маршруту педагога в системі його
неперервної освіти;
 розвиток уміння використовувати сучасні
підходи до творчого саморозвитку особистості
вихователів інтернатних закладів.
Навчальним планом передбачено розгляд
передумов ефективності виховної роботи, методів і
прийомів навчання та виховання, способів
проектування особистісної моделі вдосконалення
своїх знань, умінь та навичок, оптимального
використання їх на практиці.
Під час практичних занять слухачі курсів будуть
мати можливість відпрацювати навички розвитку
творчого потенціалу та творчого стилю власної
професійної діяльності; планування виховної
роботи, розглянуть інтерактивні методи виховання,
інформаційно-комунікативні
технології,
які
можливо адаптувати в умовах загальноосвітніх
інтернатних закладів.
Для розвитку у слухачів творчого підходу до
викладання, уміння знаходити самостійне рішення
в різних навчальних ситуаціях, пропонується
застосовувати в роботі наявний арсенал активних
форм. Провідне місце займуть майстер-класи
педагогів-практиків, досвід яких представлено в
обласному банку перспективного педагогічного
досвіду, творчі звіти.
Варіативна
складова
курсів
передбачає
проведення тренінгу «Маршрут безпеки».
Успіх приходить до того, хто
робить улюблену справу!
1.5.2.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Виховання нового покоління
через сучасні освітні системи
Сучасні освітні системи та технології у виховній
роботі загальноосвітнього інтернатного закладу
Для вихователів загальноосвітніх
інтернатних закладів
Вплив особистості вихователя на молоду душу
становить ту виховну силу, яку неможливо замінити
ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні
системою заохочень і покарань. (К.Ушинський)
Кожна школа будує свою виховну систему,
матеріалом для якої слугують знання і вміння її
педагогів. Програма курсів допоможе окреслити
власні виховні можливості, прийняти найкращий
досвід, набути професіоналізму. Рівень вихованості
34
Нові
учнів залежить від технологічної компетентності
вихователя!
Значну увагу буде приділено становленню та
змісту нових технологій виховання, готовності
вихователів шкіл-інтернатів до впровадження
інноваційних освітніх технологій, що засновані на
активізації та інтенсифікації діяльності вихованців,
сприяють формуванню ключових життєво важливих
компетентностей особистості з урахуванням
сучасних пріоритетів освіти.
Метою курсів є висвітлення актуальних питань
інноваційного розвитку, сутності та особливостей
педагогічних технологій, інноваційної діяльності
вихователів загальноосвітніх інтернатних закладів.
Програмою
курсів
передбачено
розгляд
наступних
питань:
нормативно-правове
забезпечення виховного процесу в умовах
інтернатного закладу; використання сучасних
підходів до організації виховної роботи в умовах
школи-інтернату;
організація
учнівського
самоврядування та формування лідерських якостей
підлітків; методи психолого-педагогічного впливу
в профілактиці зловживання психоактивними
речовинами; профілактика девіантної поведінки
вихованців
інтернатних
закладів;
проектна
діяльність у роботі педагога-вихователя тощо.
Варіативна складова курсів спрямована на
ознайомлення з аспектами організації виховного
процесу; розгляд питань щодо ролі сім’ї в системі
соціалізації і виховання особистості, шляхів
підвищення виховних можливостей сім’ї в сучасних
умовах та психолого-педагогічної діагностики і
корекції дитячо-батьківських стосунків.
Разом відкриваємо унікальність кожного!
1.5.3.
Загальна підготовка
Сучасний арсенал педагога-вихователя Оновлені
Загальна підготовка
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Для вихователів загальноосвітніх
інтернатних закладів
Педагог є організатором дитячого життя.
(А.С.Виготський)
Йти в ногу з часом – запорука професійної
успішності педагога-вихователя. Ознайомлення з
сучасними підходами та тенденціями в галузі
виховання допоможе вихователю інтернатного
закладу орієнтуватися в складних реаліях життя,
визначити власну траєкторію виховного впливу на
зростаючу особистість. Тематичний зміст курсів
оновить бачення спеціаліста щодо проблеми та
дозволить знайти шляхи її розв’язання.
Сучасні вимоги щодо реформування освіти
передбачають нове ставлення до всієї системи
35
освітнього процесу в кожному навчальному
закладі. Це вимагає пошуку оптимальних засобів та
умов удосконалення організації та оновлення
змісту виховання й навчання, використання
ефективних форм і методів організації виховної
роботи в умовах інтернатного закладу.
Мета курсів: розгляд сучасних підходів до
планування та організації виховної роботи в умовах
інтернатних закладів з урахуванням нормативноправового
забезпечення,
розгляд
методики
психолого-педагогічної
діагностики,
методів
психологічного впливу на підлітків з метою
профілактики негативних проявів поведінки;
шляхів збереження і зміцнення здоров’я вихованців
в умовах інтернатних закладів.
У ході практичних занять слухачі курсів
набудуть умінь конструювання змісту виховання,
ознайомляться з інформаційним комплексом форм
виховної
роботи,
організаційно-методичним
забезпеченням виховної діяльності педагога.
Програмою курсів передбачено проведення
майстер-класів, тренінгів, занять практичного
проектування та моделювання, захист курсових
проектів, підготовка методичних кейсів на різних
видах носіїв.
Варіативна
складова:
«Педагогічне
проектування», «Реалізація моделі навчання «Один
учень – один комп’ютер», «Маршрут безпеки».
Через систему цінностей до
гармонійного розвитку особистості!
1.6.
1.6.1.
КЕРІВНИКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ
Проблемні, тематичні
Мистецтво управління – творчий пошук
Нові
Проблемні
Мистецтво управління
очний етап – 72 г.
Для керівників спеціальних шкіл-інтернатів для
дітей з особливостями психофізичного розвитку
Освіта – найвеличніше з усіх земних благ, але
тільки тоді, коли вона найвищої якості. Інакше
вона марна. (Р.Кіплінг)
Саме ці курси допоможуть сучасному
менеджеру
спеціальної
освіти
оволодіти
мистецтвом управління, втілювати модернізаційні
тренди в сучасній освіті осіб з особливими
потребами, запускати інноваційні проекти та
ініціативи, управляти навчальним закладом.
Актуальність пов’язана з підвищенням рівня
самоорганізації керівника навчального закладу, що
забезпечує функціонування та подальший розвиток
школи.
Мета та завдання курсів: оновлення знань з
питань управлінської діяльності керівника школи36
інтернату.
До професійного блоку навчального плану
входять актуальні питання щодо формування
професійної компетентності керівника спеціального
навчального закладу, його інформаційної культури.
Передбачені питання соціального захисту дітей
пільгових
категорій,
психології
управління,
майстер-класи на базі спеціальних шкіл-інтернатів
м.м. Донецька, Макіївки, Горлівки.
Варіативна
складова
пропонує
наступні
спецкурси: «Дистанційна освіта дітей-інвалідів»,
«Портфоліо керівника навчального закладу».
Якість освітніх послуг залежить
від якості управлінської
діяльності керівника
1.7.
1.7.1.
ВИХОВАТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ
Загальна підготовка
Виховна вертикаль
Оновлені
Загальна підготовка
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Для вихователів спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей
з особливостями психофізичного розвитку
Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не
буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в
інших… (В.Сухомлинський)
Залишити слід в душі дитини – прагнення
наставника. Програма курсів дасть відповідь на
основне питання сучасної педагогіки «Як створити
гармонійну територію дитинства?». Запропоновані
до розгляду методики, технології, підходи до
виховання
в
умовах
школи-інтернату
конкретизують інструментарій педагога-вихователя.
Актуальність визначена реформуванням системи
спеціальної освіти, яка передбачає нове ставлення
до всієї системи виховного процесу в кожному
навчальному закладі, де перебуває дитина з
особливими потребами.
Мета та завдання курсів: визначити нові підходи
до організації корекційно-виховної роботи з дітьми
різних вікових груп, сучасних змін у системі
спеціальної та інклюзивної освіти.
Зміст навчального плану передбачає пошук
шляхів удосконалення організації та оновлення
змісту виховання і навчання дітей з особливими
освітніми
потребами,
вирішення
питань
поглибленого
їх
психолого-педагогічного
діагностування,
відпрацювання
варіантів
індивідуального
освітнього-реабілітаційного
маршруту дитини.
Пропонується розглянути
питання щодо
проектування виховного простору для дітей з
37
особливими освітніми потребами, упровадження
сучасних виховних технологій у систему
корекційно-педагогічної роботи та основних
орієнтирів сучасного виховання, використання
інформаційно-комунікаційних технологій у системі
виховання дітей із психофізичними вадами
розвитку.
Програмою курсів передбачено проведення:
майстер-класів, тренінгів, занять практичного
проектування та моделювання, захист курсових
проектів, підготовка методичних кейсів на різних
видах носіїв.
Варіативна
складова:
«Педагогічне
проектування», «Реалізація моделі навчання “Один
учень – один комп’ютер”», «Інклюзивна освіта осіб
з
особливими
потребами
в
умовах
загальноосвітнього простору».
Доступність навчання, престиж
професії педагога-дефектолога,
радість творчості
1.8.
1.8.1.
УЧИТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ
Очно-заочні
Сучасний урок – витвір
Оновлені
Очно-заочні
педагогічного мистецтва
очний етап – 72 г.
+
Психолого-педагогічні засади сучасного уроку
міжсесійний період
Для вчителів спеціальних шкіл-інтернатів
для дітей з вадами розвитку
Учитель – це той же вчений, але у своїй
особливій лабораторії, де він, усебічно вивчаючи
учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки
найдосконаліших методів проектування доль і
людських душ. (Б.Патон)
Як стрімко розвивається суспільство, так
швидко змінюються вимоги до уроку. Тематика
курсів допоможе педагогу балансувати в руслі
дидактики та методики, змінюючи конструкцію
уроку відповідно до вимог сучасних школярів.
Актуальність обумовлена модернізацією системи
спеціальної освіти дітей з особливими освітніми
потребами, оновленням змісту спеціальної освіти та
пошуком новітніх форм навчання та виховання
дітей з особливостями розвитку.
Мета та завдання курсів: надання науковометодичної та практичної допомоги педагогам
спеціальних навчальних закладів щодо сучасних
тенденцій розвитку системи спеціальної та
інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми
потребами.
Навчальним планом курсів передбачено
розглянути урок в умовах спеціальної школи, який
залежить від готовності дитини до навчання, що
38
впливає на результати навчальних досягнень учнів
та корекцію порушених функцій.
Програма курсів передбачає систематизування
знань щодо наявних інноваційних педагогічних
технологій та методів навчання відповідно до
психофізіологічних
особливостей
дітей;
визначення етапів власного професійного розвитку
педагога-дефектолога.
Варіативна складова: «Інклюзивна освіта –
вимоги часу», «Державний стандарт спеціальної
освіти дітей з особливими освітніми потребами».
Від замислу до практичного впровадження
1.8.2.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Новий час – нова освіта
Стандартизація та оновлення
змісту спеціальної освіти
Для вчителів початкових класів спеціальних
шкіл-інтернатів для дітей з вадами розвитку
Державний стандарт – передумова реалізації
спеціальної освіти дітей з особливостями розвитку.
Опанування новими стандартами освіти
дозволить
учителю
підвищити
професійну
компетентність. Програма курсів вплине на
формування власної педагогічної траєкторії.
Школа-інтернат отримає педагога-професіонала.
Актуальність
обумовлена
модернізацією
системи спеціальної освіти дітей з особливими
освітніми потребами, упровадженням нових
державних стандартів.
Мета та завдання курсів: формування
професійної компетентності педагога спеціального
навчального закладу щодо впровадження нових
державних стандартів, інноваційних педагогічних
технологій в освітній процес шляхом формування
основних
груп
компетентностей
учнів,
спрямованих на корекцію особистості.
Навчальним планом передбачено розглянути
основні вимоги до стандартів спеціальної та
інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми
потребами, передумови ефективності уроку,
дидактичні ознаки системи уроків, формування
основних
предметних,
міжпредметних
компетентностей учнів засобами уроку.
Варіативна складова: «Інклюзивна освіта –
вимоги часу», «Індивідуальний освітній маршрут
дитини з особливими освітніми потребами».
Ідея, рішення, результат
39
Нові
1.9.
1.9.1.
УЧИТЕЛІ ЗНЗ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНКЛЮЗИВНЕ
(У Т.Ч. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ) УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ, АСИСТЕНТИ ВЧИТЕЛЯ, АСИСТЕНТИ ВИХОВАТЕЛЯ
Очно-дистанційні
Якісна освіта через єдність
Нові
Тематичні
дистанційних технологій
очно-дистанційні
Дистанційні технології супроводу та підтримки
очний етап – 72 г.
освітньої діяльності учнів в умовах
+
інклюзивного навчального закладу
дистанційний етап
Для вчителів ЗНЗ, які здійснюють інклюзивне
(у т.ч. індивідуальне) навчання учнів
з особливими освітніми потребами
Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо створення
системи дистанційного навчання для дітей з
обмеженими
можливостями,
використання
дистанційної форми навчання, розбудови єдиного
освітнього інформаційного простору, то ці курси
для вас!
Актуальністю
зазначеної
тематики
курсів
визначається нова освітня парадигма, яка полягає в
необхідності забезпечення рівного доступу до якісної
освіти для всіх тих, хто повинен навчатися, хто має
бажання, потребу навчатися впродовж життя і хто
має для цього можливості.
Серед найсучасніших освітніх технологій, які
активно заявили про себе наприкінці XX століття і
набули сьогодні помітного поширення в розвинутих
країнах світу, є дистанційні технології навчання, які
підтримують і забезпечують дистанційну освіту і
суттєво урізноманітнюють ринок освітніх послуг.
Державна цільова програма «Сто відсотків»
визначає одним із завдань створення системи
дистанційного навчання для дітей з обмеженими
можливостями та дітей, які перебувають на
довготривалому лікуванні.
МОН України 21 жовтня 2013 року було
затверджено Концепцію профільного навчання у
старшій школі. Важливу роль у реалізації
Концепції відіграє дистанційне навчання як форма
організації навчального процесу. Так, зазначається,
що в моделі «Опорна профільна школа»
перспективним є використання дистанційної форми
навчання, реалізації моделі «Районна мережева
організація профільного навчання», яка передбачає
широке використання дистанційних курсів.
У «Положенні про дистанційне навчання»
(затверджено наказом ДОН від 25.04.2013 р.
№ 466) зазначено, що педагогічні працівники
навчальних закладів, в яких організовано
дистанційне навчання, мають підвищувати свою
кваліфікацію щодо організації та володіння
технологіями
дистанційного
навчання
із
40
підтвердженням документом про підвищення
кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.
Наразі актуальним є підготовка педагогічних
кадрів до вирішення завдань у контексті реалізації
державних програм і концепцій.
Мета: формування компетенцій щодо організації
і здійснення роботи засобами дистанційних освітніх
технологій: з дітьми з обмеженими можливостями
та дітьми, які перебувають на довготривалому
лікуванні; у старшій профільній школі.
Завдання:
 знайомство з особливостями дистанційних
освітніх технологій в освіті;
 знайомство
з
основними
напрямками
використання дистанційних технологій в освіті;
 аналіз досвіду установ, які займаються
реалізацією дистанційного навчання в системі
інклюзивної та спеціальної освіти;
 знайомство з особливостями навчання дітей з
обмеженими можливостями;
 знайомство з особливостями організації
навчання в старшій профільній школі;
 підготовка до неперервної освіти засобами
дистанційних освітніх технологій;
• розвиток і формування умінь: оцінювати
адекватність використання технологій дистанційного
навчання поставленим завданням та існуючим
умовам; розробляти цілісні фрагменти навчальнометодичних комплексів для дистанційного супроводу
навчального процесу з урахуванням психологічних
особливостей дітей з обмеженими можливостями;
проводити експертизу матеріалів для дистанційного
навчання на основі критеріїв; готувати і проводити
відео-конференції,
вебінари,
форуми,
чати;
використовувати телекомунікаційні технології для
опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників освітнього процесу.
Навчальна
програма
охоплює
питання
організаційно-методичного аспекту відкритої освіти,
стану та перспективи розвитку дистанційного
навчання,
розбудови
єдиного
освітнього
інформаційного простору, особливостей навчання
дорослих. Значна увага приділяється опануванню
дистанційними освітніми технологіями, підготовки
та проведенню он-лайн заходів.
Більше, ніж ви бачите на
перший погляд
1.9.2.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Якісна освіта для кожного!
Технології роботи вчителя в інклюзивному класі
Для вчителів початкових класів ЗНЗ,
які здійснюють інклюзивне (у т.ч. індивідуальне)
41
Нові
навчання учнів з особливими освітніми потребами
Учити — значить вселяти надію. (Луї Арагон)
Освіта дітей з особливими освітніми потребами
потребує технологічної компетентності вчителя.
Занурення в проблему курсів сприятиме визначенню
технологічного підходу до інклюзивного навчання,
осмисленню ролі професійної команди в освітньому
процесі.
Технологічно
грамотний
педагог
інклюзивного навчання – жаданий фахівець у кожній
школі. Саме таким Ви станете після цих курсів.
В умовах забезпечення якісного рівня освіти дітей
з особливими освітніми потребами технологічний
підхід у роботі вчителя є найбільш затребуваним у
сучасних умовах розвитку інклюзивної освіти.
Мета курсів – формування в учителів початкової
школи технологічної компетентності та професійної
майстерності для організації навчально-виховного
процесу в умовах інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами та підвищення
якості освітніх послуг.
Завдання:
сформувати,
узагальнити
та
систематизувати знання щодо технології роботи
вчителя в умовах інклюзивного навчання;
забезпечити набуття слухачами практичних навичок
реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами; розвинути установки щодо
необхідності впровадження інклюзивного навчання в
педагогічну практику, підвищення педагогічної
майстерності та компетентності.
Програмою курсів передбачено розгляд наступних
питань: теоретико-методологічні основи спеціальної
та інклюзивної освіти; організаційно-методичний
супровід
інклюзивної
освіти;
дидактика
інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми
потребами; педагогічні технології в умовах
інклюзивного
навчання;
диференційоване
викладання в умовах інклюзивної освіти тощо.
Навчальним планом передбачено розгляд
методів і прийомів навчання та виховання дітей з
особливими освітніми потребами, педагогічних
технологій інклюзивного навчання, способів його
індивідуалізації, особливостей диференційованого
підходу до навчання «особливих» учнів,
формування основних компетентностей учнів, які
мають особливості психофізичного розвитку в
процесі інклюзивного навчання.
На практичних заняттях слухачі курсів
відпрацюють навички роботи в інклюзивному класі,
розглянуть провідні методи навчання і виховання
дітей з різними нозологіями, інформаційнокомунікативні технології, які можливо адаптувати в
умовах інклюзивного навчання.
Варіативною складовою програми передбачено
спецкурси «Лідерство в інклюзивній школі»,
42
«Професійне співробітництво в інклюзивному
навчальному закладі».
Подаруйте себе дітям!
1.9.3.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Інклюзивна освіта – вимога часу!
Технологія роботи асистента вчителя
в інклюзивному класі
Для асистентів учителів, асистентів вихователів
ЗНЗ з інтегрованим та інклюзивним навчанням
Учитель повинен бути артистом, художником,
гаряче закоханим у свою справу. (А.Чехов)
Професійна допомога вчителя дитині з
особливими освітніми потребами можлива за
наявності грамотного помічника – асистента.
Програма курсів побудує професійну платформу
асистента для технологічного підходу до роботи в
інклюзивному класі. Опанування на цих курсах
новим напрямком педагогічної практики дозволить
опинитися у вирії професійності.
Формування
нової
педагогічної
когорти
(асистентів вчителів, які працюватимуть в умовах
інклюзивного навчання) – пріоритетне завдання
післядипломної педагогічної освіти. Основні
завдання асистента вчителя загальноосвітнього
навчального закладу з інтегрованим та інклюзивним
навчанням полягають в адаптації змісту та методів
навчання до можливостей і потреб дитини з
особливими освітніми потребами; застосування під
час
уроку
системи
корекційних
заходів,
спрямованих на опанування навчального матеріалу,
надання допомоги вчителю в організації, підтримці
та здійсненні навчально-виховного процесу.
Мета курсів – удосконалення науковометодичної
підготовки
асистента
вчителя,
вихователя, що працюють в системі інклюзивного
та
інтегрованого
навчання,
формування,
розширення та систематизація їх знань, умінь і
навичок, необхідних для виконання функцій на
посаді, яку обіймають; досконале володіння
ефективними формами, методами роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами.
Цьому сприяють знайомство слухачів з
актуальними проблемами спеціальної психології та
педагогіки, особливостями розвитку дітей з вадами
психофізичного розвитку різного віку, методами,
формами та прийомами роботи з дітьми з
особливими
освітніми
потребами,
рівнями
адаптації навчального та фізичного навантаження
до особливостей розвитку учнів.
Слухачі опрацюють технологію сучасного уроку
в умовах інклюзивного навчання, управління
поведінкою учнів під час навчання, інтеграції учнів
з особливими освітніми потребами через
43
Нові
забезпечення
стабілізуючого
впливу
та
відповідності програми.
На практичних заняттях будуть проведені рольові
ігри, психолого-педагогічні тренінги, які допоможуть
удосконалити комунікативні навички педагогів,
моделювати безпечну практику роботи та реагування
на непередбачені ситуації в міру їх виникнення.
Варіативна складова допоможе асистенту вчителя
зайняти достойне місце в команді професіоналів
інклюзивного навчання після ознайомлення зі
змістом таких модулів, як «Лідерство в інклюзивній
школі»,
«Професійне
співробітництво
в
інклюзивному навчальному закладі».
На
практиці
слухачі
ознайомляться
з
перспективним
досвідом
роботи
вчителів
м. Донецька й області в галузі інклюзивного
навчання.
Курси для тих, хто цінує час і користь!
1.10.
1.10.1.
УЧИТЕЛІ-ЛОГОПЕДИ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Проблемні, тематичні
Мовлення відображає мислення
Оновлені
Тематичні
Інноваційні підходи в системі логопедичного
очний етап – 72 г.
супроводу дітей з особливими потребами
Для вчителів-логопедів
дошкільних навчальних закладів усіх типів
Заговори, щоб я тебе побачив. (Сократ)
Упроваджуючи інноваційні підходи в системі
логопедичного супроводу дітей з особливими
потребами, педагог збагачує свою професійну
палітру. Програма курсів ознайомить з новітніми
ефективними методами логопедичної корекції, що
сприяє підвищенню професіоналізму. Розширення
власних умінь веде до вершин майстерності!
Реформування системи освіти осіб з особливими
потребами потребує розробки нових ефективних
методів
корекційно-попереджувального
та
розвивального навчання дітей з особливими
освітніми потребами, що відповідають сучасним
науковим
знанням
про
нормальний
і
дізонтогенетичний розвиток, у зв’язку з цим
особливо гостро постає проблема оновлення змісту
навчально-виховної
роботи
з
дітьми
із
мовленнєвою патологією.
Ця загальна мета особливо стосується розвитку
дошкільників з особливими потребами, а саме
створення умов щодо оволодіння ними рідною
мовою та мовленням як найголовнішим засобом
спілкування та пізнання, забезпечення всебічного
розвитку, корекції порушених функцій, ранньої
соціалізації та інтеграції в загальноосвітній простір.
Мета
курсів:
розвиток
професійних
44
компетентностей, що реалізують інноваційний
характер діяльності в системі логопедичного
супроводу дітей з особливими потребами.
При реалізації програми курсів головний акцент
буде зроблено на сучасні підходи щодо організації
логопедичного супроводу дітей з особливими
потребами, корекції порушень мови та мовлення у
дітей зі складними вадами розвитку, формування
психолого-педагогічної готовності дитини із
вадами мовлення до навчання в школі та розвиток
її комунікативної компетентності.
Буде подано аналіз теоретико-методологічних
основ і принципів, форм і методів навчання та
виховання, а також факторів і умов, які впливають
на ефективність цілеспрямованого формування
комунікативної компетенції у дошкільників із
вадами мови та мовлення. Велику увагу буде
приділено
використанню
інформаційнокомунікаційних технологій у системі корекційної
роботи вчителя-логопеда дошкільного навчального
закладу загального та компенсуючого типу.
Варіативна
складова
курсів
передбачає
проведення факультативів за вибором слухачів з
наступних тем: «Інклюзивна освіта осіб з
особливими потребами в умовах загальноосвітнього
простору», «Профілактика емоційного вигорання
вчителя-логопеда системи освіти», «Інформаційна
культура як складова професійної компетентності
вчителя-логопеда системи освіти».
Методичний арсенал учителялогопеда для ВАС!
1.10.2.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Логопедична інформаційна культура Оновлені
Інформаційна культура як складова професійної
компетентності вчителя-логопеда системи освіти
Для вчителів-логопедів системи освіти
Той, хто володіє інформацією, володіє світом!
Інформаційна культура є основним компонентом
професійної компетентності сучасного вчителялогопеда.
Програма
курсів
допоможе
інформатизувати та вивести на інноваційний рівень
зміст роботи вчителя-логопеда, надавши можливість
створити цікавий «Світ мовлення» для дітей з
особливими потребами. Сходинки до вершини
сучасного педагогічного мистецтва починаються з
інформаційних технологій.
Актуальність
визначається
сучасними
тенденціями інформатизації системи освіти, що
забезпечує розвиток єдиного інформаційноосвітнього простору на державному рівні та
визначає адекватний розвиток керівних і
педагогічних кадрів освіти.
Мета та завдання курсів: надання науково45
методичної та практичної допомоги з питань
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій у системі корекції вад мови та мовлення.
Для слухачів буде створено міні-педагогічна
студія новітніх корекційних технологій, на основі
якої педагоги зможуть ознайомитися із сучасними
інформаційно-комунікаційними
технологіями,
банком
мультимедійного
забезпечення
логопедичної роботи.
Варіативна
складова
курсів
передбачає
проведення факультативів та спецкурсів за
вибором слухачів з наступних тем: «Інклюзивна
освіта осіб з особливими потребами в умовах
загальноосвітнього
простору»,
«Створення
лінгводидактичного розвивального середовища в
умовах навчального закладу», «Профілактика
емоційного вигорання вчителя-логопеда системи
освіти», «Віртуальний робочий кабінет учителялогопеда системи освіти» та інші.
Сучасні інформаційні технології –
ефективний логопедичний супровід!
1.10.3.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Освітній заклад – осередок
Оновлені
формування сучасної особистості
Ціннісно орієнтована діяльність
у системі корекційно-виховної роботи
спеціального навчального закладу
Для вихователів спеціальних шкіл-інтернатів
для дітей з вадами розвитку
Обираючи програму цих курсів, Ви зможете:
отримати науково-теоретичну та методичну
допомогу щодо інноваційних підходів у системі
організації та змісту спеціальної освіти дітей з
особливими освітніми потребами; знайти особливі
форми педагогічної підтримки для кожної дитини;
отримати моральне задоволення від обраного фаху.
Модернізація
системи
спеціальної
освіти
зумовлює визначення інноваційних підходів у
системі виховання дітей з особливими освітніми
потребами. «Основні орієнтири виховання» як
програмний документ націлює педагога на ціннісно
орієнтовану діяльність у системі корекційної роботи.
Мета та завдання курсів: надання науковотеоретичної,
методичної
допомоги
щодо
інноваційних підходів у системі організації та
змісту спеціальної освіти дітей з особливими
освітніми потребами; формування професійної
компетентності вихователя спеціальної школи,
спрямованої на корекцію особистості дитини, що
забезпечує її індивідуальний розвиток та
соціалізацію в системі суспільних відносин.
Навчальним планом передбачено розгляд
передумов
ефективності
корекційно-виховної
46
роботи, способів індивідуалізації та диференціації
в процесі навчально-виховної роботи; розгляд
інтерактивних методів виховання, відпрацювання
інформаційно-комунікативних
технології,
які
модифікуються в умовах спеціального навчання.
Провідне
місце
займуть
майстер-класи
педагогів-практиків.
Варіативна складова пропонує спецкурси:
«Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми
потребами», «Педагогічні ідеї Л.С.Виготського в
теорії та практиці спеціальної освіти».
Секрет педагогічної майстерності – в
умінні визначити особливості кожної
дитини, підтримати та допомогти їй
1.11.
12.1.
УЧИТЕЛІ-ДЕФЕКТОЛОГИ
(ЛОГОПЕДИ, СУРДОПЕДАГОГИ, ТИФЛОПЕДАГОГИ) ДНЗ УСІХ ТИПІВ
Обласна авторська творча майстерня
Інклюзія – територія добра,
Нові
Обласна авторська
територія
захищеності
дитини
творча майстерня
Інклюзивна освіта дітей
очно-заочні
із розладами аутичного спектра
очний етап – 72 г.
Для учителів-дефектологів (логопедів,
+
сурдопедагогів, тифлопедагогів) дошкільних
міжсесійний період
навчальних закладів спеціального та
компенсуючого типу, а також ДНЗ, в яких
упроваджуються принципи інклюзивного навчання
Із досвіду роботи Дубрової І.М., завідувача
комунального дошкільного навчального закладу
компенсуючого
типу
(спеціального)
№ 168
«Особлива дитина» Макіївської міської ради.
Майстерність є в кожній сфері, у педагогічний
вона особлива. Навчити «особливу» дитину – означає
подолати стереотипи педагогіки та знайти той вектор
організації та змістового наповнення корекційного
освітнього простору, що має стати територією добра
та захищеності дитинства. Наповнення курсів
сформує із педагога-дошкільника справжнього
майстра щодо додавання барвів в «аутичний спектр».
У країні відбувається докорінне переосмислення
парадигми навчання і виховання дітей з розладами
аутичного спектра. На часі впровадження
інноваційних змін в організаційно-освітній системі,
якими передбачається включення дітей з аутизмом
у систему інклюзивного навчання. Сьогодні існує
низка надзвичайно актуальних проблем, пов’язаних
з цим порушенням розвитку, а саме: відсутність
законодавчої бази; питання діагностики, раннього
виявлення аутичних дітей, долучення їх до
ефективних корекційно-розвивальних та освітніх
програм; підтримка родин, які відчувають
розгубленість і безпорадність у зв’язку з
47
народженням «особливої» дитини.
Новітня парадигма навчання і виховання дітей з
розладами аутичного спектра – це результат
аналізу й переосмислення сутності процесу
психолого-педагогічного впливу на дітей з
аутизмом за світовою практикою та власним
досвідом, згідно з якою визначено головні підходи
до
побудови
інклюзивного
корекційнорозвивального та навчального процесів.
Мета: оновити систему знань та вмінь педагогівдефектологів дошкільних навчальних закладів
різних
типів
щодо
науково-методичного
забезпечення та організації психокорекційного
супроводу дітей з розладами аутичного спектра в
умовах реалізації стандартизації дошкільної та
початкової загальної і спеціальної освіти.
Завдання:
 сформувати знання та вміння щодо науковометодичного
забезпечення
та
організації
психокорекційного супроводу дітей з аутичними
порушеннями в умовах нових підходів до
стандартизації дошкільної та початкової загальної
освіти, реалізації моделей спеціального та
інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами;
 відпрацювати основи використання сучасних
науково-методичних підходів щодо розвитку
дитини з порушеннями аутичного спектра в
системі корекційного педагогічного впливу;
 розвинути установки щодо застосування
набутих
знань
у
системі
корекційного
педагогічного супроводу дітей з порушеннями
аутичного спектра в умовах спеціального та
інклюзивного навчання.
Програмою курсів передбачено розгляд питань
щодо забезпечення інклюзивного освітнього
простору дитини з розладами аутичного спектра,
особливостей реалізації сприятливих умов для
надання якісних освітніх послуг дітям з особливими
потребами,
створення
єдиного
освітньореабілітаційного
простору,
спрямування
корекційного освітнього процесу на реалізацію нових
програмно-методичних комплексів, адаптацію та
модифікацію програм з метою забезпечення
індивідуальної освітньої траєкторії дитини.
Варіативна
складова
курсів
передбачає
проведення факультативів за вибором слухачів з
наступних тем: «Індекс інклюзії: дошкільний
навчальний заклад», «Сучасний український
правопис»,
«Віртуальний
робочий
кабінет
педагога-дефектолога» та інші.
Прийняття особливості кожного –
щасливе дитинство!
48
1.11.1.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Інклюзивна освіта вимога часу!
Оновлені
Упровадження інклюзивного навчання
в дошкільних навчальних закладах
компенсуючого типу
Для учителів-дефектологів (логопедів,
сурдопедагогів, тифлопедагогів) дошкільних
навчальних закладів спеціального та
компенсуючого типу, а також ДНЗ, в яких
упроваджуються принципи інклюзивного навчання
Не дитина «підганяється» під умови та норми, що
існують в освітній установі, а, навпаки, уся система
освіти прилаштовується до потреб та можливостей
конкретної дитини. Тільки завдяки даним курсам
педагог-дефектолог зможе найти своє місце в системі
створення інклюзивного освітньо-реабілітаційного
простору,
оволодіє
сучасними
технологіями
навчання та виховання «особливих дітей», побудує
для вихованців міст толерантної інклюзивної освіти в
загальноосвітній простір сучасності.
Діяльність
системи
освіти
націлена
на
забезпечення оптимальних умов функціонування
всієї освітньої галузі, створення механізму її
саморегуляції; вибір інноваційних векторів розвитку
та побудову моделі інноваційного спрямування.
Сучасне законодавство визначає інклюзивну
освіту як інноваційну технологію. Саме надання
ранньої комплексної психолого-медико-педагогічної
допомоги дітям з особливими потребами вимагає
перегляду підходів до організації навчальновиховної роботи в дошкільних навчальних закладах
(групах) компенсуючого типу.
Мета та завдання курсів: удосконалення знань та
вмінь щодо організації корекційного навчальновиховного процесу згідно з вимогами базових,
корекційних, варіативних програм, з урахуванням
інноваційних процесів у загальній та спеціальній
дошкільній освіті, особливостями реалізації
інклюзивної
освіти
дітей
із
проблемами
психофізичного
розвитку
в
умовах
загальноосвітнього навчального закладу.
Програмою передбачено приділення уваги
питанням взаємодії всіх ланок спеціальної
освітньої
системи:
діагностиці,
навчанню,
вихованню, корекції та соціально-реабілітаційній
зорієнтованості навчально-виховного процесу.
Слухачам буде надано можливість роботи в
педагогічній
студії
новітніх
корекційних
технологій
інклюзивного
та
інтегрованого
навчання дітей з особливими потребами.
Варіативна
складова
курсів
передбачає
проведення факультативів за вибором слухачів з
наступних тем: «Індекс інклюзії: дошкільний
49
навчальний заклад», «Сучасний український
правопис»,
«Віртуальний
робочий
кабінет
педагога-дефектолога» та інші.
Компетентний педагог – ефективний
інклюзивний освітній простір дитини!
1.12.
1.12.1.
ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Очно-дистанційні
Освіта – навігатор життя, що дає
Тематичні
можливість у ньому орієнтуватися
очно-дистанційні Психологічний супровід формування системних
очний етап – 72 г.
якостей особистості дитини (синергетичний
+
підхід до розвитку особистості в сучасній школі)
дистанційний етап
Для практичних психологів загальноосвітніх
навчальних закладів освіти
Завдяки навчанню саме на цих курсах слухачі
зможуть впровадити в практику інноваційні зміни
сучасного психологічного знання із застосуванням
синергетичного підходу до формування системних
ознак особистості дитини (методологічна інновація
психологічної практики).
Актуальність:
необхідність
формування
системних ознак та якостей особистості кожної
дитини як важливої складової життєспроможної
дорослої людини в майбутньому на підставі
сучасної
методологічної
модернізації
психологічної практики.
В умовах формування інноваційного суспільства
в Україні та відповідно до основних напрямків
модернізації системи освіти в нашій країні
функціональними особливостями шкільної освіти
стає здатність педагогічних фахівців надавати учням
школи оптимальні можливості для розвитку і
виховання, створювати умови, в яких діти зможуть
оволодіти здатністю до системного засвоєння знань,
умінь і навичок. Така освітня мета обумовлена тим,
що кожен учень має сформувати своє мислення як
комплексний інструмент для подальшого засвоєння
і використання як академічних, так і соціальних
нормативів, навичок і уявлень.
Відповідно до системи освіти це означає, що
накопичення практичних навичок без урахування
теоретичних змін більше не виступає як
стовідсоткова гарантія професіоналізму фахівця.
Практичне знання необхідно просувати вперед до
нових теоретико-методологічних орієнтирів, тому
психологи-практики повинні «тримати руку на
пульсі» теоретичних інновацій у психології.
Сьогодні не викликає сумнівів, що людина
майбутнього не тільки всебічно в розумовому
відношенні розвинена особистість, а шкільна освіта
наступного століття  це не тільки сукупність
50
Нові
соціально-моральних або предметних уявлень,
якими має оволодіти дитина.
Виникає необхідність корінних змін у системі
освіти: треба навчити дитину самостійно
розв’язувати типові і нетипові життєві завдання,
вести пошук інформації, постійно оволодівати
новими знаннями. А для цього потрібні зовсім інші
підходи до розуміння і формування особистості,
ніж ті, що використовувалися раніше. Так,
необхідно формувати системне уявлення дітей про
навколишній світ соціальних і предметних явищ,
сформувати життєтворчу та життєспроможну і
психологічно безпечну особистісну позицію
майбутньої дорослої людини, сформувати у дитини
властивості соціально толерантної внутрішньої
культури як ключової ознаки людини майбутнього.
Формування системного уявлення дітей про
навколишній світ, про себе, про соціальні і
предметні явища життя розглядається як
найважливіша умова виховання людини, здатної
бути громадянином світу, тобто творчо мислячою
людиною, яка володіє креативним системним
поглядом на світ, проявляє соціальну толерантність
та виступає як носій гуманних цінностей та ідеалів.
Тому задача курсу: допомогти психологамфахівцям сформувати системні ознаки особистості
дитини як основу для досягнення майбутньою
дорослою людиною життєвого акме.
Мета
курсів:
формування
у
сучасних
практичних
психологів
системи
освіти
комплексного бачення особистості та основних
уявлень у рамках системного підходу до
трактування психологічної сутності людини,
заснованих на засадах синергетичної парадигми
сучасного
психологічного
знання,
що
розглядається як важливий показник професійної
компетентності практикуючого фахівця-психолога.
Проблемне питання курсу: як модернізувати
методологію практичної роботи в школі психологапрактика так, щоб сучасна психологічна служба в
загальноосвітній школі перетворилася із замкнутої
системи, що діалектично розвивається, у відкриту
систему, яка створюється суспільством для
виконання важливої задачі  виховання нової
генерації громадянина світу.
Основні ризики висвітлення проблеми в рамках
курсів: неоднаковий рівень стартової професійної
компетентності слухачів у контексті теоретикометодологічної
модернізації
сучасного
психологічного знання, недостатня обізнаність
слухачів щодо принципів синергетичної парадигми
психології, невміння використовувати принципи
системно-динамічного підходу до запитів корекції
та розвитку особистості.
51
Шляхи зняття бар’єрів ризику: пропедевтика
теоретичних і практичних знань з області
використання
синергетичних
принципів
модернізації
теорії
і
практики
роботи
психологічної служби в освіті в контексті
системно-динамічного підходу до корекції,
формування та розвитку дитячої особистості.
Задачі курсу:
 реалізація в роботі з дітьми можливостей,
резервів розвитку кожного віку на основі системнодинамічного підходу до розуміння дитячої
особистості як самодетермінованої нелінійно
організованої метасистеми (загальнотеоретичний,
філософсько-методологічний блок знань курсу);
 формування основних системних якостей
особистості, які випливають із синергетичної
концепції роботи сучасної психологічної служби в
школі
(загальнотеоретичний,
філософськометодологічний блок і професійно орієнтований
блок знань курсу);
 створення необхідних умов для розвитку
системних якостей дитячої особистості через
використання психолого-педагогічного досвіду
духовного
виховання
особистості
дитини
В.Сухомлинського, тренінгових арттерапевтичних
та ігротерапевтичних технологій як інструментів
формування
доброзичливості,
гуманізму
і
толерантності
дітей,
почуття
довіри
до
навколишнього світу, здатності відчувати щастя як
почуття, заснованого на усвідомленні дитиною
себе і своєї унікальності як балансу між власними
психофізичними можливостями і викликами
життєвого середовища (професійно орієнтований
блок знань курсу);
 надання своєчасної психологічної допомоги і
підтримки як дітям, так і їх батькам, вихователям,
учителям на засадах використання системного
знання про людину в контексті практичного
застосування основних принципів синергетичного
психологічного знання (арттерапія, інтерактивні
ігрові методи, тренінгові технології використання
комплексних конструктів як напрям синергетичної
модернізації
діагностико-аналітичної
функції
практичного психолога в системі освіти)
(професійно орієнтований блок знань).
Новий світ  результат
трансформації свідомості людей
1.12.2.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Які вимоги висуваються до
практичного психолога як ключової
фігури в умовах модернізації освіти?
Професійно-особистісне
самовизначення практичного психолога
52
Нові
в умовах модернізації освіти
Для практичних психологів ДНЗ
Професія сучасного психолога-практика, без
сумніву, належить до творчих професій, тому що
досягнення майстерності залежить не тільки від
успішності навчання й набуття певної суми знань і
навичок у ВНЗ (їх значення ні за яких умов не
можна применшувати), але й значною мірою від
багатьох особистих якостей і спеціальних
здібностей людини. Саме ці питання лягли в
основу навчальної програми курсів.
Модернізація змісту освіти вимагає від
практичних
психологів
знань
тенденцій
інноваційних змін у системі сучасної освіти,
розуміння сутності педагогічних технологій, знання
інтерактивних форм та методів навчання, критеріїв
технологічності,
оволодіння
технологіями
проектування,
діагностування,
створення
оптимальної моделі психологічного супроводу,
розвинутих
діагностичних,
дидактичних
та
рефлексивних умінь, уміння аналізувати й
оцінювати свій індивідуальний стиль роботи.
Оволодіння методологією, теорією і практикою
педагогічної
психології,
підвищення
рівня
компетентності в психологічному супроводі
основних напрямів розвитку освіти.
Стисла характеристика змістового наповнення
навчальної програми:
 Нормативно-правове забезпечення діяльності
практичного психолога.
 Теоретичні та методичні основи практичної
психології.
 Професійно-особистісне
самовизначення
психолога в умовах модернізації освіти.
 Організація науково-дослідницької роботи
практичного психолога.
 Психологічний
супровід
професійного
самовизначення підлітків та старшокласників.
 Психологічний супровід дітей з обмеженими
можливостями здоров’я в рамках інклюзивної освіти.
 Тренінг ефективної педагогічної взаємодії.
 Організація роботи психолога з батьківською
громадою.
 Методи корекції емоційних і поведінкових
порушень дітей.
Варіативна
складова
включає
спецкурс
«Використання потенціалу превентивних програм у
процесі формування життєвих навичок школярів».
Кінцевий результат: формування системного
розуміння психологічної структури допомоги,
корекції та реабілітації, навичок адекватного
застосування психологічних знань в освітній
діяльності; активізація професійно-особистісного
53
самовизначення практичного психолога в процесі
подальшого зростання; удосконалення роботи з
організації та представлення результатів проектної
та дослідницької діяльності.
Особистісне самовизначення – вищий
прояв життєвого самовизначення
1.12.3.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Чи потрібен психологічний супровід
освітнього процесу?
Психологічний супровід
освітнього процесу в умовах впровадження
нових Державних стандартів освіти
Для практичних психологів
загальноосвітніх навчальних закладів,
позашкільних навчальних закладів, ПТНЗ
Вас цікавить, як забезпечити успішну адаптацію
дитини до системи навчання в середній освітній
ланці, зберегти психологічне здоров’я дітей,
створити умови для подальшого особистісного
розвитку дитини? Відповіді на ці питання Ви
отримаєте сам на наших курсах!
Із введенням стандарту зростає значимість
психологічних знань в організації навчальновиховного процесу. Робота психолога стає
нерозривною з професійною діяльністю педагогів.
Актуальним стає нове поняття якості освіти.
Державні стандарти визначають сучасний погляд на
те, яким має бути зміст та результат освіти.
Змінюється навчально-методичне забезпечення,
вимоги до освітніх програм та навчальних планів, а
також
уявлення
про
критерії
професійної
майстерності вчителя нової школи. Робота психолога
стає необхідною складовою системи управління
освітнім процесом навчального закладу щодо
визначення інструментарію оцінки обов’язкових
критеріїв якості освіти. Система психологічного
супроводу навчально-виховного процесу будується
відповідно до сучасних вимог та задач суспільства.
Задачі, які вирішуються на різних ступенях
психологічного супроводу:
 Дошкільна освіта – забезпечення готовності
до школи на підготовчих курсах, попередження
дезадаптації.
 Початкова школа – забезпечення адаптації до
школи, розвиток навчальної та пізнавальної
мотивації, розвиток самостійності та самоорганізації,
підтримка бажання і вміння вчитися.
 Основна школа – супровід переходу до
основної школи, адаптації до нових умов навчання,
допомога в розв’язанні проблем, формування
життєвих навичок і компетенцій, збереження
психічного здоров’я.
Психологічний супровід сприяє розвитку
54
Нові
суб’єктної
активності
як
здатності
до
саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти.
Мета та завдання курсів – підвищення
професійної
компетентності
практичних
психологів щодо здійснення психологічного
супроводу освітнього процесу згідно з вимогами
нових Державних стандартів освіти.
Стисла характеристика змістового наповнення
навчальної програми:
 Модернізація
освіти
і
забезпечення
психологічного супроводу впровадження нових
Державних стандартів освіти.
 Забезпечення психологічної наступності між
освітніми ступенями.
 Система роботи психолога в період адаптації
до умов навчання.
 Система роботи ДНЗ та ЗНЗ з наступності як
компонент профілактики дезадаптації до навчання
в школі.
 Специфіка
професійної
діяльності
практичного психолога освітньої установи в
умовах введення нових Державних стандартів.
 Психологічний моніторинг в освітній установі
в умовах введення нових Державних стандартів.
 Фізичне та психічне здоров’я суб’єктів
навчально-виховного
процесу
в
умовах
впровадження нових Державних стандартів освіти.
 Духовно-моральний розвиток і виховання
особистості громадянина України в умовах
реалізації нових Державних стандартів освіти.
Варіативна
складова
включає
спецкурс
«Психологічний супровід впровадження освітніх
інновацій».
Кінцевий результат: знання теоретичних та
практичних аспектів змісту та організації
психологічного супроводу розвитку дітей різних
вікових категорій відповідно до вимог нових
Державних стандартів; володіння сучасними
підходами до організації освітнього простору в
закладі освіти відповідно до нових Державних
стандартів.
Нові стандарти – нова школа!
1.12.4.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Допоможемо кожному, навчимо Оновлені
необхідному, подаруємо віру в
себе і в життя
Психологічний супровід
формування життєздатної особистості
Для практичних психологів
загальноосвітніх навчальних закладів освіти
Після проведення курсів слухачі зможуть
здійснювати психологічний супровід формування
життєздатної дитячої особистості шляхом розвитку
55
ключових психологічних компетентностей дитини
(удосконалення практичних навичок).
Актуальність:
необхідність
формувати
життєтворчу (здатність до творчого пошуку
смислів
буття),
здатність
використовувати
смислотворчість як принцип емоційної, вольової і
базової вітальної саморегуляції особистість.
Головні тенденції сучасної школи – це не тільки
навчати, але й готувати всебічно розвинену,
здорову духовно та фізично особистість, яка б
перетворилася в майбутньому на спроможну до
конкуренції особистість, професіонала на ринку
праці. Запропонована програма курсів підвищення
кваліфікації
за
тематичним
спрямуванням
«Психологічний
супровід
формування
життєздатної особистості» відповідна до основних
змістових вимог Базового компоненту дошкільної
освіти України, Державних стандартів початкової і
загальної освіти, базової і повної середньої освіти,
освіти дітей із особливими потребами, що
обумовлено впровадженням у сучасний освітній
шкільний процес найважливіших ідей та
концептуальних положень Національної стратегії
розвитку освіти в Україні 2012-2021 рр.,
Регіональної програми «Освіта Донеччини» 20122016 рр. та Національної доктрини розвитку освіти.
Зазначимо, що сучасна освіта все більше
набуває ознак духовності та гуманізації. Усе це
обумовлено стратегічними змінами освітнього
процесу, за головний напрямок модернізації якого
покладено Державний освітній стандарт щодо
виховання всебічно гармонійно розвиненої та
одночасно життєздатної дитячої особистості.
Проблема формування життєздатної, а отже і
життєтворчої особистості привертала і привертає
увагу багатьох дослідників з різних галузей науки і
практики:
медиків,
психологів,
педагогів,
філософів, соціологів.
Існує багато підходів до розуміння і вирішення
цієї проблеми, один з яких пов’язує життєздатність
з поняттям психічного здоров’я людини.
Сам термін «психічне здоров’я» неоднозначний,
він, ніби, зв’язує дві науки і дві області практики
(медичну і психологічну). В останні десятиліття на
перетині медицини і психології виникла особлива
галузь – психосоматична медицина, в основі якої
лежить розуміння того, що будь-яке соматичне
порушення завжди так чи інакше пов’язане зі
змінами в психічному стані, стають головною
причиною захворювання, в інших – вони є ніби
поштовхом, що веде до хвороби, іноді особливості
психіки впливають на перебіг хвороби, іноді
фізичні недуги викликають психічні переживання і
психологічний дискомфорт.
56
Термін «психічне здоров’я» був введений
Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Основною умовою нормального психосоціального
розвитку дитини (крім здорової нервової системи)
визнається спокійна і доброзичлива обстановка,
створювана завдяки постійній присутності батьків
або осіб, які їх заміщають, які уважно відносяться до
емоційних потреб дитини, розмовляють і грають з
ним, підтримують дисципліну, здійснюють необхідне
спостереження і забезпечують сім’ю необхідними
матеріальними засобами. Підкреслюється, що в той
же час слід надавати дитині більше самостійності
незалежності, давати йому можливість спілкуватися з
іншими дітьми і дорослими поза домом і
забезпечувати відповідні умови для навчання.
Оскільки
головною
метою
діяльності
психологічної служби освіти є психологічне
здоров’я дітей дошкільного і шкільного віку, то
основу психологічної роботи з цього напрямку
складає повноцінний психічний розвиток дитини
на всіх етапах дитинства. Передбачається, що
обрана тема курсів матиме певну актуальність та
практичну значущість.
Мета курсів: поглиблення теоретичних знань і
розширення практичних умінь психологів, які
працюють у закладах освіти, щодо використання
психодинамічних і проективних технологій з метою
забезпечення психічного та психологічного здоров’я
дітей дошкільного та шкільного віку в процесі їх
навчання, розвитку і виховання в рамках освітнього
процесу в сучасному навчальному закладі.
Проблемне питання курсів: як, використовуючи
психодинамічні та проективні технології в роботі
практикуючого психолога в системі освіти в межах
його корекційно-компенсаторної і консультативнопросвітницької функцій, сформувати в структурі
дитячої
особистості
ключові
психологічні
компетентності, необхідні для повноцінного
дорослого життя в майбутньому:
 життєтворчість (здатність до творчого пошуку
смислів буття);
 система базових ментальних уявлень щодо
моделі здорового способу життя (ментальні
структури свідомості);
 здатність використовувати смислотворчість як
принцип емоційної, вольової і базової вітальної
саморегуляції, що має розглядатися як система ознак
психологічної компетентності учня сучасної школи.
Основні ризики висвітлення проблеми в рамках
курсів: неоднаковий рівень стартової професійної
компетентності слухачів, неповне уявлення і
практичне
оволодіння
психодинамічними
і
проективними технологіями психологічної практики.
Шляхи зняття бар’єрів ризику: пропедевтика
57
теоретичних і практичних знань з області,
використання проективних, ігро/арттерапевтичних
технологій (ігрові інтерактивні методи, казкотерапія,
тренінгова
робота,
розвиток
валеологічної
компетентності,
формування
життєбезпечного
масмедіа середовища життя дитини, поступкова
корекція особистості, комунікативні технології в
роботі практичного психолога як методична основа
поведінкової переорієнтації дитячої особистості).
Орієнтація на розвиток дитини визначає основні
задачі запропонованої програми курсів:
 за допомогою використання психодинамічних,
тренінгових та проективних технологій у роботі
практичного психолога закладу освіти зробити
можливим формування особистісних структурних
компонентів, що складатимуть її психологічну
компетентність;
 сформувати особистісні якості, які роблять
можливим подолання індивідуальних проблем у
розвитку, які розглядаються як результати
корекційно-компенсаторної роботи психолога в
рамках формування ключових особистісних
компетентностей
дитини,
спрямованих
на
формування моделі здорового способу життя в
дитячому віці.
Для вирішення поставлених задач програма
курсу передбачає організацію роботи зі слухачами
в рамках наступних тематичних напрямків:
 реалізація в роботі з дітьми можливостей,
резервів розвитку кожного віку на основі
використання
можливостей
психодинамічної
корекції особистості (арттерапія, інтерактивні
ігрові методи, проективні технології, тренінгові
технології) (загальнотеоретичний, філософськометодологічний блок знань курсу);
 формування індивідуальних особливостей
дітей: інтересів, здібностей, схильностей, виховання
почуттів, мотивації, захоплень, життєвих планів
тощо (арттерапія, інтерактивні ігрові методи,
тренінгові
технології)
(загальнотеоретичний,
філософсько-методологічний блок і професійно
орієнтований блок знань курсу);
 створення сприятливого для розвитку дитинипсихологічного клімату (у дошкільному закладі,
інтернаті, школі тощо), який визначається, з одного
боку, організацією продуктивного спілкування
дітей з дорослими й однолітками, з іншого –
створенням для кожної дитини на всіх етапах
онтогенезу ситуацій успіху в тій діяльності, яка є
для неї особистісно значущою (арттерапія,
інтерактивні методи, проективні технології,
тренінгові
технології)
(загальнотеоретичний,
філософсько-методологічний блок знань курсу);
 надання своєчасної психологічної допомоги і
58
підтримки як дітям, так і їх батькам, вихователям,
учителям (арттерапія, інтерактивні ігрові методи,
тренінгові
технології)
(загальнотеоретичний,
філософсько-методологічний блок і професійноорієнтований блок знань курсу);
 надання оперативної психологічної допомоги
дітям, які потрапили в складні життєві обставини:
психологічна травма (розлучення), труднощі
соціально-психологічної
адаптації
(синдром
шкільної дезадаптації), подолання особистісних
проблем (проблема мотивації навчання, агресивна
поведінка,
дитячий
суїцид)
(арттерапія,
інтерактивні ігрові методи проективні технології)
(професійно орієнтований блок знань курсу).
Здатність жити – найвеличніше
мистецтво в житті
1.12.5.
Загальна підготовка
Яка головна місія практичного
Оновлені
Загальна підготовка
психолога в закладі освіти?
очний етап – 144 г.
Загальна підготовка
Для практичних психологів
загальноосвітніх навчальних закладів,
позашкільних навчальних закладів, ПТНЗ
Основні мотивуючі чинники підвищення
кваліфікації практичних психологів на курсах
загальної підготовки:
 можливість
відкрити
для
себе
нові
перспективи професійного росту;
 можливість придбати значущі для роботи
практичного психолога знання, уміння та навички;
 підвищення власної конкурентоспроможності
на ринку психологічних послуг.
Можливість
обмінюватися
професійним
досвідом з колегами, отримувати професійну
допомогу з боку викладачів високого рівня.
Відповідно до Положення про психологічну
службу системи освіти в Україні основною метою
діяльності психологічної служби є психологічне
забезпечення
та
підвищення
ефективності
педагогічного процесу, захист психічного здоров’я
і соціального благополуччя всіх його учасників.
Вирішення цих завдань здійснюється за умови
створення
сприятливих
психологічних
та
соціально-педагогічних умов для формування й
розвитку особистості на кожному віковому етапі
згідно з головними завданнями психологічного
супроводу кожної ланки системи освіти.
Мета та завдання курсів: підвищення професійної
компетентності практичних психологів ЗНЗ щодо
здійснення психолого-педагогічного супроводу,
спрямованого на забезпечення умов для всебічного
особистісного розвитку дітей і учнівської молоді,
59
збереження їх психічного здоров’я, упровадження
діагностичних,
розвивальних,
корекційних,
просвітницьких
програм навчально-виховної
діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих,
вікових особливостей дітей різних категорій.
Тематика лекційних та практичних занять,
організація психологічної практики відповідають
змісту роботи психологічної служби ЗНЗ. Характер
та методика розкриття тем співвідноситься з
потребами практичних психологів ЗНЗ. Змістове
наповнення програми курсів містить матеріали
щодо
нормативно-правового
забезпечення
діяльності практичних психологів установ освіти
України, організаційно-методичних засад та
основних напрямів діяльності психологічної
служби ЗНЗ, психолого-педагогічного супроводу
впровадження освітніх інновацій у системі освіти,
методики організації та проведення тренінгових
занять, психологічного супроводу дітей різних
категорій, різноманітних форм розвивального
супроводу обдарованих дітей.
Варіативна складова включає змістові модулі
щодо попередження та подолання проявів
насильства в дитячому і сімейному середовищі й
організації роботи з дітьми, які зазнали насильства.
Кінцевий результат: ознайомлення з новітніми
досягненнями в області теоретичної та практичної
психології; удосконалення фахової майстерності
практичних психологів щодо використання
психодіагностичних, корекційних, розвивальних,
профілактичних, просвітницьких методик у своїй
діяльності; удосконалення вміння і навичок
консультативної роботи.
Особистісний розвиток
практичного психолога – основа
його професійного успіху
1.13.
СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ
Загальна підготовка
1.13.1.
Яка головна місія соціального
Оновлені
Загальна підготовка
педагога в школі?
очний етап – 144 г.
Загальна підготовка
Для соціальних педагогів
Підвищення
професійної
компетентності
соціальних педагогів в умовах неперервної освіти –
це системний, багатовимірний феномен, що має
цілісний, неперервний характер. Її здійснення
відбувається
із
врахування
особливостей
соціально-педагогічної діяльності в Україні,
базується на інноваційних технологіях професійної
підготовки відповідно до вітчизняних та світових
стандартів, тенденцій інтеграції у світовий освітній
60
простір та має випереджувальний характер.
Сучасна школа має виконувати нові соціальнопедагогічні функції, які зумовлені суспільними
змінами та проблемами, необхідністю мінімізації
негативних впливів оточуючого середовища на
дітей та учнівську молодь. Вирішення цих завдань
покладається, насамперед, на соціального педагога
як організатора соціально-педагогічної діяльності в
загальноосвітньому
навчальному
закладі.
Головною метою його роботи є організація
профілактичної, соціально значимої діяльності
дітей і дорослих у соціумі.
Мета та завдання курсів:
 Підвищення професійної компетентності
соціальних педагогів щодо підходів, технологій,
форм та методів соціально-педагогічної діяльності,
закріплення отриманих знань через самоаналіз і
моделювання власної професійної діяльності.
 Забезпечення неперервності освіти соціальних
педагогів як необхідної умови розширення і
поглиблення
професійної
підготовки,
що
обумовлює можливості переходу фахівця на новий,
вищий рівень професійної компетентності.
Підвищення
професійної
компетентності
соціальних педагогів відбувається шляхом реалізації
наступних завдань: отримання додаткових знань і
вмінь, що забезпечуються блоком професійних
модулів; активізації самостійної діяльності слухачів.
Програма курсів спрямована на соціальних
педагогів, які працюють в освітніх закладах,
забезпечуючи їм неперервність освіти, та включає
такі модулі: «Історична ретроспектива становлення
та розвитку соціально-педагогічної теорії та
практики», «Професійна діяльність соціального
педагога у вимірі сучасних завдань соціального
виховання», «Інноваційні методи та форми
соціально-педагогічної
роботи»,
«Соціальнопедагогічна
діяльність
щодо
профілактики
девіантної поведінки», «Технології соціальнопедагогічної роботи з сім’єю».
Змістове наповнення варіативної складової
включає модулі щодо попередження та подолання
проявів насильства в дитячому і сімейному
середовищі та організації роботи з дітьми, що
зазнали насильства.
Кінцевий результат – науково-теоретичне
осмислення мети, завдань основних напрямів
соціально-педагогічної діяльності в освітньому
закладі.
Підвищення професійної компетентності щодо
організації роботи соціального педагога, сучасних
технологій
здійснення
соціально-педагогічної
діяльності, основ соціальної та превентивної
педагогіки.
61
Психологічний комфорт і безпека учнів –
це одна зі складових гармонійних
відносин у соціальному середовищі
1.14.
1.14.1.
ПЕДАГОГИ-ОРГАНІЗАТОРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Очно-дистанційні
Чи можливе вдосконалення виховного Оновлені
Тематичні
простору без підвищення професійної
компетентності педагога?
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
Удосконалення виховного простору ЗНЗ
+
відповідно до вимог нових Державних стандартів
дистанційний етап
освіти та Основних орієнтирів виховання
Для педагогів-організаторів
загальноосвітніх навчальних закладів,
кураторів (педагогів-вихователів)
Основою навчання є практичні, тренінгові та
семінарські заняття, у ході яких розглядаються
тенденції інноваційних змін у системі сучасної
освіти, формується розуміння суті педагогічних
технологій,
відпрацьовуються
навички
використання інтерактивних форм та методів
навчання, критеріїв технологічності, оволодіння
технологіями
проектування,
діагностування,
створення оптимальної авторської методичної
системи, розвинутих дидактичних рефлексивних,
діагностичних умінь, уміння аналізувати й
оцінювати свій індивідуальний стиль.
Компетентна організація системи виховної
роботи щодо вирішення завдань цілісного
формування й розвитку особистості з урахуванням
вимог часу та можливостей школярів є досить
складним завданням.
Надзвичайно важливим на сучасному етапі
розвитку освіти є комплексний підхід до організації
і проведення системи виховних заходів, що
залежить від уміння педагога ставити й вирішувати
одночасно різні виховні завдання: набуття життєвих
навичок, сприяння самопізнанню, самореалізації,
самоствердженню
й
самовдосконаленню
особистості, розвиток навичок відповідальної
поведінки, формування громадянської позиції,
виховання гармонійно розвиненої особистості.
Підвищення
професійної
компетентності
слухачів щодо проектування та моделювання
виховного процесу, шляхів його вдосконалення
через оновлення змісту та форм роботи педагогаорганізатора,
організацію
та
керівництво
учнівським самоврядуванням і розвитком творчості
дітей відповідно до положень нових Державних
стандартів та Основних орієнтирів виховання.
Стисла характеристика змістового наповнення
навчальної програми:
62
 Нормативно-правове забезпечення навчальновиховного процесу.
 Планування виховної роботи в освітніх
установах в умовах переходу на нові Державні
стандарти.
 Соціалізація
особистості
учнів
через
організацію дитячого самоврядування.
 Дитячий рух як соціальний інститут
виховання підростаючого покоління.
 Технології супроводу дітей з обмеженими
можливостями здоров’я в рамках інклюзивної освіти.
 Теорія і практика проектування виховного
процесу.
 Форми і методи роботи з організації дозвілля
у виховному середовищі.
 Сучасні форми роботи з батьківською
громадою.
 Профілактична робота з дітьми девіантної
поведінки.
Кінцевий результат: оволодіння освітніми
технологіями
і
прийомами
проектування
практичної
діяльності
педагога-організатора
відповідно до положень нових Державних
стандартів та Основних орієнтирів виховання;
готовність
і
здатність
педагога-вихователя
застосовувати сучасні технології та методики
виховної роботи щодо розвитку дитячого
самоврядування та самореалізації дітей і підлітків.
Варіативна
складова
включає
спецкурс
«Використання потенціалу превентивних програм у
процесі формування життєвих навичок школярів».
Від пошуку до стійкого розвитку
1.14.2.
Авторські з теми
очний етап – 72 г.
Авторські
Інноваційні процеси – головна
ознака навчальних закладів, які
працюють у режимі розвитку
Проектне управління інноваційною та
дослідницькою діяльністю в освітніх установах
Для педагогів-організаторів
загальноосвітніх навчальних закладів
З
досвіду
роботи
Артамонової В.В.,
заступника директора з виховної роботи
Донецької гімназії № 70.
Обираючи авторські курси, Ви обираєте:
 тільки інтерактивні форми навчання;
 креативну команду викладачів-практиків;
 знайомство з інноваційними навчальними
закладами області.
Інноваційні процеси, які відбуваються в освіті,
стали ознакою кожного навчального закладу, який
працює в режимі розвитку. Інноваційна діяльність
63
Нові
у вихованні має різні форми й потребує
принципово нових механізмів взаємодії теорії і
практики.
На
сучасному
етапі
розвитку
суспільства, що характеризується надзвичайною
динамічністю, мінливістю і рухливістю, проектний
тип культури починає домінувати. Він поступово
посідає одне з провідних місць у механізмі
перетворення всієї освітньої діяльності.
Мета та завдання: ознайомлення слухачів курсів
із сучасними актуальними питаннями виховання
дітей та молоді; концептуальними основами змісту
діяльності
педагога-організатора
в
умовах
оновлення структури та змісту системи освіти;
формами організації виховної діяльності на основі
інноваційних технологій і можливостями їх
ефективного використання в педагогічній практиці.
Сучасні підходи до організації виховної роботи:
нормативно-правове
забезпечення
системи
виховання,
створення
програм
виховання,
методика визначення мети та завдань у діяльності
педагога-організатора – включаються в змістові
модулі курсової роботи.
У програмі курсів розглядаються такі питання:
основи проектного менеджменту; організаційнометодичні основи діяльності з розвитку інноваційних
процесів в освітній установі; організаційна структура
і форми інноваційної та дослідницької діяльності
педагогів-організаторів
та
учнів;
технологія
організації дослідницької діяльності педагогів та
учнів; аналіз й експертиза результатів інноваційної та
дослідницької діяльності; моніторинг інноваційної та
дослідницької діяльності в освітній установі, форми
поширення і впровадження «продуктів» інноваційної
та дослідницької діяльності; соціальне партнерство в
системі роботи школи.
Варіативна складова включає тренінгові курси з
впровадження превентивних програм у виховний
процес загальноосвітнього навчального закладу.
Кінцевий результат: оволодіння освітніми
технологіями і прийомами проектування практичної
діяльності; створення пакета методичних матеріалів
для оптимізації виховної діяльності школи: у роботі
з класними керівниками, із соціальними партнерами
та учнями; готовність і здатність педагогів
застосовувати сучасні технології та методики
виховної роботи в цілях розвитку дитячого
самоврядування та самореалізації дітей та підлітків.
Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу
слухачі індивідуально або колективно (у складі групи
до 5-6 осіб) розробляють навчально-методичні
пакети (комплект інформаційних, дидактичних і
методичних матеріалів до навчального проекту).
Інновація – основа змін виховної практики.
64
Загальна підготовка
1.14.3.
Як створити насичене та
Оновлені
Загальна підготовка
яскраве дозвілля школярів?
очний етап – 144 г.
Загальна підготовка
Для педагогів-організаторів
загальноосвітніх навчальних закладів,
кураторів (педагогів-вихователів)
Викладачі та педагоги-практики розкриють
шляхи вдосконалення організаційно-масової та
культурно-просвітницької роботи дітей і учнівської
молоді в шкільній діяльності, презентують систему
координації діяльності дитячих та юнацьких
громадських організацій.
Сучасному вихованню має бути повною мірою
властива випереджувальна роль у демократичному
процесі державотворення, воно має стати засобом
розвитку духовної культури, зупинення соціальної
деградації, стимулом пробудження високих
моральних якостей – совісті, патріотизму,
людяності, почуття громадянської і власної
гідності, творчої ініціативи тощо; засобом
самоорганізації, особистісної відповідальності
дітей та молоді; запорукою громадянського миру і
злагоди в суспільстві.
Суттєва роль у цій діяльності відводиться
педагогам-організаторам
загальноосвітніх
навчальних закладів. Взаємодіючи з усім
педагогічним колективом, педагоги-організатори
покликані забезпечити необхідні умови для
особистісного розвитку як окремої дитини, так і
цілого дитячого колективу, спираючись на
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України».
Мета
та
завдання
курсів:
підвищення
професійної компетентності слухачів щодо
підходів, технологій, моделей, форм та методів
організації роботи з формування ціннісних
ставлень та орієнтацій учнівської молоді в закладах
системи освіти через оновлення змісту та форм
роботи педагога-організатора.
Програма курсів включає модулі щодо
актуалізації оновленої нормативно-правової бази
виховної роботи, розглядає сучасні підходи до її
реалізації, упровадження інноваційних технологій
у виховну роботу з учнями, основи превентивної
педагогіки, а також знайомство з досвідом
педагогів-новаторів області з означених питань.
На курсах розглядатимуться питання організації
виховного процесу на засадах особистісно
орієнтованого,
комунікативно-діяльнісного,
системного, творчого і компетентнісного підходів
та забезпечення сприятливих умов для подальшого
розвитку цілісної системи виховання щодо
65
прищеплення учнівській молоді загальнолюдських
цінностей.
Варіативна
складова
включає
спецкурс
«Самовдосконалення педагога як засіб професійної
самореалізації особистості».
Кінцевий результат: розуміння сутності процесу
виховання, його загальних і конкретних цілей,
завдань, організаційних форм, засобів, методів;
уміння комплексно планувати мету, завдання,
добирати зміст, форми, методи, засоби роботи,
передбачати можливі результати та наслідки
проектування діяльності педагога-організатора
щодо формування ціннісних ставлень учнів.
Ціннісне ставлення особистості –
основа її духовності
1.15.
1.15.1.
КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ТА ПЕДАГОГИ-ОРГАНІЗАТОРИ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КЛУБІВ
Проблемні, тематичні
Що допоможе дитині соціалізуватися в
Проблемні
суспільстві?
очний етап – 72 г.
Формування соціально активної
особистості засобами позашкільної освіти
Для керівників гуртків
туристського та екологічного напрямів
Етапи соціалізації, її складові, чинники, що
сприяють успішній реалізації людині в соціумі,
технології, методи та прийоми роботи, які
використовуються
в
процесі
формування
соціальної компетентності – ось деякі аспекти
змістовного наповнення курсів.
Сучасне
суспільство
породжує
нову
антропологічну реальність: людина все більше
виступає суб’єктом власної життєдіяльності та
суспільних відносин, відповідальним за прийняті
ним рішення. Суб’єктно розвиваючись людина не
лише адаптується до існуючої суспільної
реальності, але і на її основі вибудовує власну
життєдіяльність, детерміновану як вимогами
соціуму, так і внутрішніми потребами людини.
Саме тому соціальне виховання підростаючого
покоління наразі має бути орієнтоване на розвиток
соціальності індивіда, складовими якої є соціальна
активність, соціальна мобільність, соціальна
зрілість, оскільки в сучасних умовах уже не можна
обмежитися лише засвоєнням людиною суспільно
визнаних норм і правил, соціального досвіду.
Мета та завдання:
 формування і розвиток компетентності
керівників гуртків щодо формування соціально
активної особистості;
 модернізація методичного інструментарію і
66
Нові
предметних компетенцій керівників гуртків;
 підвищення рівня професійної компетентності
педагогічних працівників на основі вивчення
сучасних педагогічних технологій.
Під час роботи над змістовими модулями
слухачі визначать нові підходи до організації
освітнього процесу в позашкільних навчальних
закладах в умовах оновлення змісту додаткової
освіти;
розглянуть
нормативно-правове
забезпечення діяльності ПНЗ, вимоги до
програмного забезпечення, до освітньої програми
як моделі освітнього процесу ПНЗ. Під час
лекційно-практичних та тренінгових занять
передбачено розгляд питань, обговорення та
відпрацювання
практичних
навичок
щодо
формування позитивної спрямованості як основи
розвитку життєвої компетентності особистості.
На практико спрямованих заняттях слухачі
відпрацюють сучасні освітні технології в системі
позашкільної освіти дітей, методи педагогічної
діагностики і педагогічного моніторингу якості
позашкільної освіти; спроектують основні шляхи
підвищення професійної компетентності керівника
гуртка.
Варіативна складова розглядає основи проектної
діяльності, її можливості щодо формування
соціально зрілої особистості.
Кінцевий результат: оволодіння освітніми
технологіями і прийомами проектування практичної
діяльності; підвищення професійної компетентності
педагогів-позашкільників
щодо
формування
соціальної поведінки як способу вияву активності
особистості; отримання зворотної, релевантної
інформації для організації роботи керівника гуртка.
Оцінка діяльності: вхідний і вихідний контроль,
залік. За підсумками курсів слухачі розробляють
індивідуальні та групові проекти.
Активність особистості – форма вияву
її індивідуальності, творчості та
професіоналізму
1.15.2.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проектуючи розвиток позашкільного
закладу, пам’ятайте: особистість
опановує не лише необхідні знання, а й
найвище мистецтво – мистецтво жити
Формування життєтворчої особистості
в умовах оновлення змісту гурткової роботи
Для керівників гуртків туристсько-спортивного,
фізкультурно-спортивного, оздоровчого та
військово-патріотичного напряму загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладів
Розробляючи і здійснюючи індивідуальну
освітню траєкторію, візьміть за основу знання та
67
Нові
навички, які отримаєте саме в рамках цих курсів.
Сьогодні, як ніколи гостро, постає завдання
осмислення й пізнання нових педагогічних реалій,
створення нової філософії освіти, відкритої до
таємниць життя людини, її прагнень, життєвого й
духовного світу. Від того, як навчальний заклад
допоможе своїм вихованцям спроектувати їхню
життєву траєкторію, залежить успішність та міра
реалізованості дитини в майбутньому.
Мета та завдання:
 розкриття шляхів розбудови концептуальнометодологічного та організаційно-практичного
забезпечення компетентнісно спрямованої освіти в
контексті педагогіки життєтворчості;
 надання
методичної
допомоги
щодо
вдосконалення діяльності керівників гуртків
позашкільних навчальних закладів, підвищення їх
професійної майстерності;
 модернізація методичного інструментарію і
предметних компетенцій керівників гуртків.
Під час вивчення змістових модулів головний
акцент робиться на розгляд питань, пов’язаних з
основами педагогіки життєтворчості. У змістових
модулях аналізуються концепції життєвого шляху
особистості в широкому контексті її соціальнокультурної життєдіяльності, підходи до осмислення
життєтворчості, що сформульовані світовою
педагогічною думкою і сучасною філософією освіти
та пов’язані зі становленням інформаційного
суспільства,
глобальними
проблемами
та
інтеграційними тенденціями в освіті.
У програмі курсів передбачено розгляд питань
щодо нормативно-правового забезпечення системи
позашкільної освіти, нових підходів до організації
освітнього процесу в закладах позашкільної освіти.
Варіативною складовою є спецкурс «Системноцільове
(стратегічне)
планування
культури
життєтворчості особистості».
Кінцевий результат: підвищення професійної
компетентності педагогів у галузі сучасних
педагогічних технологій; застосування сучасних
педагогічних технологій в організації навчальної
діяльності; реалізація на практиці отриманих знань
у конкретній діяльності педагога.
Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу
слухачі розробляють і захищають курсові проекти,
методичні розробки (за вибором), складають залік
та виконують контрольні роботи згідно з вимогами
навчальних модулів.
Школа життєтворчості – нова модель
навчального закладу XXI століття
68
1.15.3.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Чи існує зв’язок між стилем
педагогічної діяльності та рівнем
розвитку освітнього простору гуртка?
Становлення творчого стилю
педагогічної діяльності на основі
моделювання освітнього простору гуртка
Для керівників гуртків технічного напряму
Високої якості освітніх послуг можна досягти
тільки за наявності висококласних педагогів, які
постійно вдосконалюють свою майстерність,
мобільно реагують на зміни, що відбуваються в
освітньому просторі. А стати висококласним
педагогом допоможуть наші курси.
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки
зростає інтерес до індивідуальності педагогапрофесіонала, який зумовлений переглядом змісту
освіти і пошуком нових парадигм навчання та
виховання. Метою формування індивідуального
стилю діяльності керівника гуртка технічного
напряму
є
самоактуалізована
творча
індивідуальність, яка перебуває в гармонії із
собою, професією, зі світом і почуває себе
щасливою в професійній діяльності, виражаючи
свою неповторність особистим «почерком» –
індивідуальним стилем діяльності.
Мета та завдання: надання методичної допомоги
щодо вдосконалення діяльності керівників гуртків
позашкільних навчальних закладів, підвищення їх
професійної
майстерності;
модернізація
методичного
інструментарію
і
предметних
компетенцій
керівників
гуртків
технічного
напряму; підвищення надпрофесійних компетенцій
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів; підвищення професійної
компетентності педагога в методичному супроводі
основних напрямів розвитку позашкільної освіти.
Зміст навчальних модулів включає основи
педагогіки позашкільної освіти дітей, тенденції її
розвитку, методологічні та нормативно-правові
основи
діяльності
педагога
позашкільного
навчального
закладу,
психолого-педагогічний
супровід освітнього процесу. У процесі навчання
слухачі матимуть змогу опрацювати програми
гуртків позашкільного навчального закладу, їх
структуру, процедуру захисту та експертизи;
методичне забезпечення освітньої програми і
створення навчально-методичного комплекту до
неї. У ході виконання практичних вправ слухачі
опрацюють питання щодо навчального заняття в
системі позашкільної освіти, методику роботи з
обдарованими дітьми та основи дослідної роботи в
системі позашкільної освіти. У вивченні змістових
69
Нові
модулів акцентується увага керівників гуртків на
систему моніторингу якості позашкільної освіти.
Варіативна складова включає питання щодо
розвитку технічної творчості дітей та орієнтування
їх на технічні спеціальності.
Кінцевий результат: підвищення професійної
компетентності педагогів у галузі сучасних
педагогічних технологій; застосування сучасних
педагогічних технологій в організації навчальної
діяльності; реалізація на практиці отриманих знань
у конкретній діяльності педагога.
Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу
слухачі розробляють і захищають курсові проекти,
робочі навчальні програми, методичні розробки (за
вибором), складають залік та виконують контрольні
роботи згідно з вимогами навчальних модулів.
Педагог нової формації: дослідник,
лідер, креативна особистість
1.15.4.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Від музики в душі до естетизації
освітнього середовища
Естетизація навчально-виховного процесу
засобами музичного мистецтва
Для керівників гуртків музичного напряму
Мистецький освітній простір надає можливість
школі виконувати важливе завдання сучасної
державної політики – формування творчої всебічно
розвиненої особистості. Участь у розв’язуванні
проблеми та вирішенні завдань курсів дозволить
сформувати власне бачення моделі змісту
мистецької освіти та коригувати її щодо траєкторії
особистісного розвитку учнів.
Програма
курсів
сприятиме
підвищенню
професійної майстерності, ерудиції та загальної
культури керівників гуртків, розвитку їх ініціативи і
творчості, активізації роботи щодо впровадження в
практику сучасних педагогічних технологій та
передового досвіду і, в наслідок цього, підвищенню
ефективності навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти.
Стрижневою ідеєю естетизації навчальновиховного процесу є спрямованість на формування
у школярів естетичних цінностей, які далі будуть
втілюватись ними в життя, входити в їхній
життєвий простір. Стратегічні завдання та напрями
реформування загальноосвітньої та позашкільної
освіти вимагають відпрацювання нових підходів до
підвищення кваліфікації керівників гуртків
музичного
напряму.
Головним
соціальним
завданням на сучасному етапі є створення умов для
розвитку здібностей, талантів, обдарувань дітей та
молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів.
Головна мета курсів: сприяти підвищенню
70
Нові
професійної майстерності, ерудиції та загальної
культури керівників гуртків, розвитку їх ініціативи
і творчості, активізації роботи щодо впровадження
в практику сучасних педагогічних технологій та
передового досвіду і, в наслідок цього, підвищення
ефективності навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх та позашкільних закладах.
Соціально-гуманітарна підготовка керівників
гуртків дасть можливість опрацювати матеріали,
пов’язані з процесами модернізації системи освіти
на державному та регіональному рівнях. Цей блок
акцентує увагу на тому, що одним із важливих
напрямів української освіти є гуманітарний, який
забезпечує
естетизацію
навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх та позашкільних
закладах освіти засобами мистецтва.
Професійний блок спрямовано на засвоєння
практичних знань, умінь і навичок:
 ознайомлення слухачів із поняттями про
сучасну національну систему музичного виховання,
основними
інтерактивними
педагогічними
методиками, інноваційними технологіями та
оновленим змістом позашкільної освіти;
 вироблення
здатності
оцінювати,
адаптовувати, розробляти нові навчальні та
контрольні матеріали з урахуванням віку та
інтелектуальних потреб дітей;
 формування
у
слухачів
мотиваційної
компетентності до постійного вдосконалення
фахової майстерності на підставі аналізу
перспективного педагогічного та власного досвіду.
Під час роботи на курсах слухачі матимуть змогу
брати участь в інтерактивних формах навчання,
проектуванні мультимедійного забезпечення занять,
оформленні власного методичного портфоліо
(кейсу). Ознайомляться з авторськими технологіями,
педагогічним досвідом кращих керівників вокальних
гуртків Донецької області. Розроблять творчі
проекти, поділяться власним досвідом щодо розвитку
музичної обдарованості
вихованців. Слухачі
отримають методичну та практичну допомогу з
питань специфіки вокально-хорової роботи в
колективах різних художньо-виконавських напрямів;
із питань репертуарної політики, яка тісно пов’язана
з етапами становлення творчого колективу та його
концертною діяльністю, особливостями аранжування
музичних творів, із сучасними комп’ютерними
технологіями та їх застосуванням на практиці.
Варіативна складова навчального плану включає
вивчення спецкурсу «Культура наукової української
мови. Українське ділове мовлення в системі роботи
керівника гуртка музичного напряму».
Знайди свою педагогічну мелодію
71
1.15.5.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Ми так багато говоримо про
творчість, а чи потрібно?
Проблема творчості в процесі саморозвитку
педагога позашкільного закладу
Для керівників гуртків
декоративно-прикладного напряму
Життя показало: викладати тільки те, що вчора, і
точно так, як учора, не можна. Не існує меж
професійного саморозвитку, оскільки цей процес
динамічний, діалектичний і зумовлений новими
цілями й вимогами, які з’являються відповідно до
змін стандартів професійної діяльності, ідеальних
уявлень про сенс, зміст, форми і методи
професійної діяльності. Розкрити свій творчий
потенціал допоможуть наші курси.
Майстерність педагога доцільно розглядати як
найвищий рівень педагогічної діяльності, як вияв
творчої активності особистості вчителя. Концепція
педагогічної освіти України визначила своєю
метою «формування вчителя, який здатний
розвивати особистість дитини і зорієнтований на
особистісний та професійний саморозвиток і
готовий працювати творчо в закладах освіти
різного типу». Тому особливого значення в наш час
набуває проблема самоосвіти вчителів, спрямована
саме на їхній професійний саморозвиток.
Мета та завдання:
 підвищення рівня професійної компетентності
керівника гуртка через використання новітніх
технологій декоративно-прикладного мистецтва;
 модернізація методичного інструментарію і
предметних компетенцій керівників гуртків
декоративного-прикладного напряму;
 надання
методичної
допомоги
щодо
вдосконалення діяльності педагогів та позашкільної
освіти, підвищення їх професійної майстерності.
У програмі курсів передбачено розгляд питань
щодо нормативно-правового забезпечення системи
позашкільної освіти, нових підходів до організації
освітнього процесу в закладах позашкільної освіти.
У рамках курсів слухачі опрацюють такі питання:
методологічна культура педагога-позашкільника;
форми організації видів діяльності з вихованцями;
удосконалення методики викладання шляхом
застосування сучасних освітніх технологій (сучасні
освітні технології в системі позашкільної освіти
дітей: інтерактивні методи навчання як засіб
розвитку учнів, проектний метод навчання в
системі
позашкільної
освіти
в
контексті
профільного навчання), розвиток обдарованості
дітей в умовах ПНЗ.
На практичних заняттях слухачі отримають
змогу вдосконалити навички складання авторських
72
Нові
програм та аналізу позашкільної освітньої
програми як моделі освітнього процесу; застосують
методи досягнення професійного успіху в
педагогічній діяльності педагога-позашкільника.
Педагогічна
діагностика
і
педагогічний
моніторинг, моніторинг якості позашкільної освіти
дітей – ще одна складова практичних занять, яка
дасть змогу підготувати керівника гуртка до
аналізу власної діяльності.
Варіативна складова включає факультативи з
удосконалення професійних і надпрофесійних
компетенцій та тренінг педагогічної взаємодії.
Кінцевий результат: готовність і здатність
педагогів застосовувати сучасні технології і
методики в позашкільних навчальних закладах;
розробляти і реалізовувати освітню програму
гуртка ПНЗ; використовувати методи оцінки для
моніторингу якості позашкільної освіти; визначати
тип обдарованості, вибирати адекватні методи і
форми
роботи
з
обдарованими
дітьми,
вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію.
Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу
слухачі розробляють і захищають курсові проекти,
робочі навчальні програми, методичні розробки (за
вибором), складають залік та виконують контрольні
роботи згідно з вимогами до навчальних модулів.
Творчий педагог – творчий учень
1.15.6.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Знайди секрет мистецьких візерунків Оновлені
Розвиток творчих здібностей дітей
засобами декоративно-ужиткового мистецтва
Для керівників гуртків
декоративно-ужиткового напряму
Опрацювання стрижневих завдань курсової
підготовки націлює на вирішення основного питання
сучасної позашкільної освіти «Як сформувати
гармонійну, усебічно розвинену життєспроможну
особистість».
Запропоновані
до
опанування
художньо-педагогічні методики та технології
конкретизують інструментарій педагога, націлюють
на ефективні прийоми, викликані потребою часу.
Одним із найважливіших завдань сучасної
позашкільної освіти є цілеспрямоване залучення
дітей до цінностей культури, освоєння ними форм і
методів спілкування з культурною спадщиною
минулого й сучасності, формування творчої
діяльності й усвідомлення загальнолюдських
цінностей. Прилучення дітей до цінностей
національної та світової культури сприяє
усвідомленню дітьми талановитості народів,
засвоєнню загальнокультурних цінностей, участі в
подальшому розвитку культури народів світу.
Декоративно-ужиткове мистецтво – один з
73
найважливіших
напрямків
у
шкільній
та
позаурочній діяльності, адже в процесі виховання та
творчого розвитку особистості саме декоративноужиткове мистецтво відіграє значущу роль,
допомагаючи дитині увійти у світ творчості та
краси, прилучитися до скарбів народної культури.
Мета курсів – сприяти глибокому науковотеоретичному осмисленню мети, завдань основних
напрямків сучасного виховання підростаючого
покоління в умовах позашкільної роботи в гуртках
декоративно-ужиткового
напрямку;
удосконаленню фахової компетентності керівників
гуртків щодо розвитку творчих здібностей учнів
засобами декоративно-ужиткового мистецтва.
Завдання курсів:
 створити відповідні дидактичні умови
послідовного та систематичного ознайомлення
слухачів курсів із здобутками культур народів
світу та практичного їх опрацювання;
 ознайомити
з
прийомами
формування
національної самосвідомості в учнівської молоді
через освоєння технологій народних ремесел.
Навчальний план містить змістові модулі щодо
вивчення декоративно-ужиткової творчості, яка
своїм корінням пов’язана з народним мистецтвом і
поєднує в собі три важливі функції: моральну,
естетичну й художньо-практичну.
Слухачі ознайомляться з досвідом майстрів
Донецької області та кращими традиціями
української та світової декоративно-прикладної
творчості.
Варіативна складова навчального плану включає
вивчення спецкурсів «Українська вишивка»,
«Валяння», «Художнє витинання з паперу».
Утвори веселку талантів
Авторські
1.15.7.
Чи можлива соціалізація
Оновлені
Авторські з проблеми
дитини засобами ПНЗ?
очний етап – 72 г.
Соціалізація дітей в умовах модернізації
системи позашкільної освіти
Для керівників гуртків соціально-реабілітаційного
та суспільно-гуманітарного напряму
Із досвіду роботи Карнаух Л.М., методиста
БДЮ Кіровського району м. Донецька, лауреата
обласного
туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Джерело творчості – 2008».
Соціалізація має дві цілі: сприяти взаємодії
людей через виконання ними різних соціальних
ролей та дисемінація соціального досвіду і зразків
позитивної поведінки. Як їх досягти, допоможуть
визначитися компетентні фахівці.
Соціалізація особистості являє собою процес її
74
навчання, виховання і засвоєння нею соціальних
норм, цінностей, зразків поведінки. У процесі
соціалізації відбувається постійне усвідомлення,
закріплення і творче засвоєння норм і правил
поведінки, прийнятих у певному суспільстві.
Найважливішим фактором соціалізації особистості
є перебування в колективі і самореалізація через
колектив. Саме колектив гуртка навчального
закладу, який вихованець відвідує за власним
бажанням, є тим чинником, що сприяє його
саморозвитку і самореалізації. Тому важливо
побудувати навчально-виховний процес у гуртку
відповідно до запитів та потреб дитини.
Мета та завдання:
 формування і розвиток компетентності
керівників гуртків щодо успішної соціалізації дітей
різних категорій;
 модернізація методичного інструментарію і
предметних компетенцій керівників гуртків;
 підвищення рівня професійної компетентності
педагогічних працівників на основі вивчення
сучасних педагогічних технологій.
Змістове наповнення програми курсів містить
матеріал щодо тенденцій розвитку додаткової освіти
дітей, управління якістю освіти та виховання;
проблеми моделювання виховних систем на основі
регіональних програм розвитку освіти в Донецькій
області, методологічні та нормативно-правові
основи діяльності педагога навчального закладу. У
рамках лекційно-практичних занять вивчаються
питання
психолого-педагогічного
супроводу
навчально-виховного процесу.
У рамках курсів передбачено відпрацювання
вимог щодо розробки авторських програм, її
методичного забезпечення освітньої програми і
створення навчально-методичного комплекту до
програм додаткової освіти. Під час практичних
занять слухачі розглянуть навчальне заняття в
системі позашкільної освіти, методику роботи з
дітьми, які потребують
особливої уваги,
познайомляться
з
досвідом
упровадження
інклюзивної освіти в умовах навчального закладу.
Усі модулі носять суто практичний характер,
модулі присвячені практичному застосуванню,
отриманих знань і вмінь у роботі з вихованцями.
Теоретичний матеріал дається рівно в тій мірі, який
необхідний для успішного засвоєння необхідних
прикладних знань.
Варіативна складова курсів включає тренінги
щодо організації роботи з батьками.
Кінцевий результат: оволодіння освітніми
технологіями
і
прийомами
проектування
практичної діяльності; підвищення професійної
компетентності педагогів-позашкільників у галузі
75
використання технологій виховання дітей з
особливими потребами та дітей, які потребують
особливої уваги; отримання зворотної, релевантної
інформації для організації роботи керівника гуртка.
Оцінка діяльності: вхідний і вихідний контроль,
залік. За підсумками курсів слухачі розробляють
індивідуальні та групові проекти.
Успішна соціалізація – успішна особистість!
1.15.8.
Загальна підготовка
Я хочу стати майстром. Як і де?
Оновлені
Загальна підготовка
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Для керівників гуртків
Молодому фахівцю дуже важко орієнтуватися у
вирі педагогічних новацій та технологій.
Викладацька команда допоможе опанувати
необхідні знання та навички, спрямує педагога на
особистісний та професійний розвиток.
Сучасний
етап
розвитку
суспільства,
утвердження позашкільної освіти як складової
структури
освіти
України
зумовили
переосмислення її місця і ролі, визначення
основних засад підвищення якості. Позашкільна
освіта є цілеспрямованим процесом оволодіння
систематизованими знаннями про культуру,
природу, людину, суспільство. Також вона
забезпечує застосування знань на практиці,
опанування вміннями та навичками творчої
діяльності. Від компетентності педагога залежить
побудова навчально-виховного процесу гуртка на
взаємній співтворчості з дітьми, на визнанні
самостійності
особистості
та
взаємній
зацікавленості в суспільному успіху.
Мета та завдання: підвищення професійної
компетентності керівників; ознайомлення слухачів
курсів із сучасними актуальними питаннями
виховання дітей та молоді, з концептуальними
основами змісту діяльності керівника гуртка в
умовах оновлення структури та змісту системи
позашкільної освіти.
Програмою курсів передбачено засвоєння
оновленої нормативно-правової бази, теорії
управління педагогічним процесом, методик і
технологій
проектувальної,
діагностичної,
аналітичної і дослідницької діяльності, тренінгової
технології.
У ході лекційно-практичних занять розглядаються
основи педагогіки додаткової освіти дітей; тенденції
розвитку позашкільної освіти України та її інтеграція
у світовий простір; методологічні та нормативноправові основи діяльності педагога позашкільного
закладу; психолого-педагогічний супровід освітнього
процесу;
програма
гуртка
позашкільного
76
навчального закладу, її структура, захист, експертиза;
навчальне заняття в системі позашкільної освіти;
методика роботи з обдарованими дітьми.
Варіативна складова спрямована на готовність
педагога до впровадження інновацій у навчальновиховний процес ПНЗ.
Кінцевий результат: оволодіння освітніми
технологіями і прийомами проектування практичної
діяльності; готовність і здатність педагогів
застосовувати сучасні технології та методики
виховної роботи з метою розвитку дитячого
самоврядування та самореалізації дітей і підлітків.
Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу
слухачами розробляються і захищаються курсові
проекти, робочі навчальні програми, методичні
розробки (за вибором).
Позашкілля – територія дитячої творчості
1.16.
1.16.1.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
ВИХОВАТЕЛІ ГПД
Очно-дистанційні
Яким чином організувати педагогічний
супровід для забезпечення
особистісного розвитку і виховання в
умовах освітнього процесу?
Розвиток позиції суб’єкта навчально-виховної
діяльності в молодшому шкільному віці
в контексті технології педагогічного супроводу
Для вихователів ГПД
Креативний колектив педагогів допоможе
розібратися з технологіями педагогічного супроводу
учнів молодшого шкільного віку, які передбачають
оновлення змісту, засобів, методів освітнього
процесу, спрямованого на виявлення і використання
суб’єктного досвіду вихованця, розкриття способів
його мислення, проектування індивідуальної
траєкторії розвитку через реалізацію освітньої
програми з урахуванням особистісних потреб учнів.
Навчальна діяльність із початком навчання в
школі повинна придбати для молодшого школяра
особистісний
зміст,
стати
сферою
його
особистісної самореалізації. Останнє передбачає
підтримку становлення суб’єктності дитини як
результату
накопичення
та
осмислення
відповідного особистісного досвіду – досвіду
самоорганізації в діяльності. Тому найбільш
інтегрованим проявом особистісного досвіду в
молодшому шкільному віці є становлення позиції
суб’єкта навчально-виховної діяльності, а розвиток
досвіду прояву даної позиції стає в цей період
метою і особливого роду змістом освіти.
Мета та завдання курсів – підвищення
професійної компетентності вихователів ГПД щодо
77
Нові
проектування процесу педагогічного супроводу
становлення позиції суб’єкта навчально-виховної
діяльності молодших школярів.
Стисла характеристика змістового наповнення
навчальної програми:
 Нормативно-правове забезпечення сучасної
системи виховання.
 Сучасні вимоги до організації навчальновиховного процесу в умовах ГПД.
 Становлення позиції суб’єкта навчальновиховної діяльності молодшого школяра в
контексті технології індивідуального педагогічного
супроводу в умовах ГПД.
 Теорія і практика конструювання виховного
процесу в умовах ГПД.
 Форми і методи роботи з організації дозвілля
у виховному середовищі.
 Професійна компетентність вихователя ГПД в
умовах переходу на нові Державні стандарти освіти.
Варіативна складова включає змістові модулі
щодо створення портфоліо педагога-вихователя як
один із шляхів узагальнення власного досвіду роботи
та підвищення рівня професійної компетентності.
Кінцевий результат: оволодіння прийомами
педагогічного супроводу становлення позиції
суб’єкта навчально-виховної діяльності молодшого
школяра; реалізація на практиці за умови дотримання
необхідних вимог системи особистісно-розвиваючих
ситуацій у контексті технології педагогічного
супроводу становлення у молодших школярів позиції
суб’єкта навчально-виховної діяльності.
Від суб’єктної діяльності до
індивідуальної траєкторії розвитку
1.16.2.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Розвиток професійної компетентності Оновлені
педагога-вихователя: особиста
проблема чи вимога сучасності?
Удосконалення професійної
компетентності вихователя ГПД
Для вихователів ГПД
Викладачі, науковці та практики допоможуть
визначитися з чинниками, які впливають на
вдосконалення
професійної
компетентності
педагога-вихователя.
Професійна компетентність вихователя ГПД та
шляхи її розвитку в умовах компетентнісно
орієнтованого навчання й виховання відіграють
важливу роль
у становленні
особистості
молодшого школяра. Тому усвідомлення власного
рівня професійної компетентності й педагогічної
майстерності, визначення шляхів професійного
розвитку забезпечує підвищення результативності
78
процесу формування ключових компетенцій
молодших школярів.
Мета та завдання курсів – удосконалення
професійної компетентності вихователів ГПД на
засадах модернізації змісту, форм i методів
виховання, упровадження iнновацiйних технологій
у навчально-виховний процес.
Опрацювання змістових модулів спрямовано на
знайомлення зі змістом, складовими критеріями та
показниками
професійної
компетентності
вихователів
ГПД,
отримання
методичних
рекомендацій щодо форм і методів формування
ключових компетентностей вихованців у контексті
оновлення виховного простору ГПД. Слухачі
відпрацьовують навички моделювання алгоритму
(програми) підвищення власного рівня професійної
компетентності та форми й методи самоосвітньої
діяльності.
У межах факультативу «Соціальна взаємодія
сім’ї і навчального закладу» розкриваються
питання: сучасна сім’я в системі соціалізації і
виховання
особистості;
шляхи
підвищення
виховних можливостей сім’ї в сучасних умовах;
психолого-педагогічна діагностика й корекція
дитячо-батьківських стосунків; актуальні проблеми
сімейного виховання, шляхи їх вирішення.
Кінцевий результат – підвищення методологічної
та теоретичної компетентності до роботи в умовах
оновлення змісту, форм та методів виховання.
Формування вмінь здійснювати інтегровану
практико-теоретичну професійну діяльність, що
сприятиме формуванню інноваційного освітнього
простору за логікою варіативного розвитку
мотиваційно-смислової освіти.
Удосконалення професійної
компетентності вихователя ГПД –
шлях до підвищення
результативності виховного процесу
1.16.3.
Загальна підготовка
Реалізація принципів особистісно
Оновлені
Загальна підготовка
зорієнтованого навчання і виховання.
Чи можливо це в процесі переорієнтації
очний етап – 144 г.
змісту освіти?
Загальна підготовка
Для вихователів ГПД
Творчий колектив науковців та практиків
спрямують Вас на оновлення системи науковотеоретичних знань та створення власних
педагогічних наробок.
Суспільна потреба спонукає сучасну школу і,
насамперед, початкову ланку освіти, учителів ГПД
та педагогів-науковців – до пошуку нових
79
педагогічних ідей і технологій, до поширення і
запровадження передового педагогічного досвіду.
Професіоналізація педагога і входження його в
інноваційний режим роботи неможливі без
якісного підвищення фахового рівня, творчого
самовизначення, в якому провідну роль відіграє
його налаштованість на самовдосконалення,
самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливе
забезпечення нової якості освіти.
Мета та завдання курсів – удосконалення
професійної майстерності вихователя ГПД на
основі модернiзацiї змісту, форм i методів
виховання, впровадження iнновацiйних технологій
у навчально-виховний процес.
Під час курсів широко висвітлюються варіанти
режиму роботи класів та різновікових груп; методи
та прийоми виховання свідомого ставлення до свого
здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої
соціальної цінності; надаються рекомендації щодо
обладнання ігрової кімнати, різноманітних форм
планування, а також критерії оцінювання роботи
ГПД через розкриття відповідних змістових
модулів: «Управління розвитком виховного процесу
групи подовженого дня як умова вдосконалення
професійної компетентності вихователя ГПД»,
«Проектування інноваційного освітнього простору
ГПД», «Реалізація завдань “Основних орієнтирів
виховання учнів” у процесі оновлення виховного
простору ГПД», «Педагогічний досвід як основа
розвитку
сучасного
виховного
простору
навчального закладу», «Психолого-педагогічний
супровід виховного процесу».
Варіативна складова включає питання щодо
забезпечення та особливості організації роботи
вихователя
ГПД
із
впровадження
курсу
«Донеччинознавство».
Кінцевий результат: інтеграція професійних та
особистісних якостей педагога, чітка орієнтація на
майбутню педагогічну діяльність; формування
готовності до постійного підвищення освітнього
рівня, потреби в актуалізації і реалізації свого
особистого потенціалу, здатність самостійно
набувати нові знання та вміння, розвитку власних
здібностей, у прагненні до самореалізації в
соціально корисній діяльності.
Професійна майстерність
вихователя – шлях до успіху дитини!
80
2.
2.1.
8.
8.3.
КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ
УЧИТЕЛІ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Відкритий університет інноваційної педагогіки
Навчайся з нами, щоб бути кращим! Оновлені
ВУІП
Школа молодого
Школа молодого творчого педагога
творчого педагога
Для молодих творчих педагогів (з інтеграцією 
предмети суспільно-гуманітарного циклу)
Інтегровані
(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та
література, російська мова та література,
очно-дистанційні
світова література, історія, правознавство)
очний етап – 108 г.
Обираючи Школу молодого творчого педагога
+
(ШМТП), Ви обираєте:
дистанційний етап
 тільки інтерактивні форми навчання;
 молоду і креативну команду тьюторівнаставників;
 творче ситуативне моделювання;
 насичену культурологічну підготовку.
ШМТП – це динамічна модель післядипломної
педагогічної освіти, в основу якої покладені
компетентнісно орієнтовані технології навчання,
тьюторський
науково-методичний
супровід,
проектно-діяльнісний підхід.
Мета ШМТП – творчий саморозвиток
індивідуальності молодого вчителя, опанування
ним інноваційних освітніх технологій, соціоігрових
прийомів режисури уроку, формування вміння
результативно використовувати їх у педагогічному
процесі. Практико орієнтована спрямованість
Школи реалізується через опанування слухачами
сучасних педагогічних технологій різного рівня,
розробку
власних
інноваційних
проектів,
самостійне втілення їх у життя при дистанційній
методичній підтримці з боку тьюторів.
Навчання в ШМТП проходить за очнодистанційною формою і складається з трьох етапів:
установча сесія, міжсесійний – дистанційний
період, залікова сесія (загальна тривалість
6 місяців).
Протягом
дистанційного
етапу
передбачена предметна інтеграція.
Програма курсів розрахована на молодих
педагогів зі стажем педагогічної діяльності до
10 років.
Провідний
принцип
організації
навчання –
активно-діяльнісний.
Слухачі
працюють у тренінговому режимі, практично
відпрацьовуючи новітні інформаційні технології
(хмарні технології, сервіси Cacoo та ін.), творче
ситуативне (проблемне) моделювання.
Серед форм і методів роботи Школи:
інтерактивна та проблемна лекції, креативні
лабораторії, ділові ігри, педагогічний театр,
81
майстер-клас тощо. Крім того для учасників
передбачена ціла низка культурологічних заходів,
спрямованих на розвиток естетичних смаків,
креативності
особистості,
розвиток
соціокультурної компетентності тощо.
ШМТП озброює технологіями,
розкриває таланти!
2.2.
9.
9.2.
УЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Студія інноваційних технологій
Усі , хто творчі та активні,
Оновлені
Студія інноваційних
сюди прибути ви повинні!
технологій
Теоретико-прикладні аспекти
уроку
української мови (літератури)
Тематичні
за новим Державним стандартом
очно-дистанційні
Для вчителів української мови і літератури
очний етап – 72 г.
Навчання
в
умовах
гнучкого
очно+
дистанційного формату допоможе кожному
дистанційний етап учаснику оновити науково-теоретичні знання та
реалізувати себе у творчо-пошуковій педагогічній
діяльності за допомогою тьютора. Практична
складова через систему тренінгів та майстер-класів
збагатить інноваційними технологіями, сприятиме
творчій самореалізації та професійному зростанню.
Актуальність проблеми розглядаємо у світлі
вимог сучасної системи освіти до уроку як
основної складової навчально-виховного процесу,
де вчитель щоденно через певні технології та
методичні дії впливає на розвиток мовнолітературної освіти учнів.
Основні проблеми, які вчитель має вирішувати на
уроці з учнями, – виробляти вміння критично
мислити, пробуджувати творчість, розвивати
активність, комунікабельність, створювати умови для
формування мовно-літературної компетентності.
Мета курсів: ознайомлення з інноваціями в
теорії та практиці філологічної освіти, з
концепцією сучасного уроку, з технологією
компетентнісно орієнтованого навчання в умовах
впровадження Державного стандарту.
Соціально-гуманітарна підготовка передбачає
опанування модулів щодо трансформаційних
процесів сучасної освіти та ролі школи в реалізації
її завдань.
Професійна складова передбачає розгляд
сучасного уроку як такого, що характеризується
ознаками:
 головною метою уроку є розвиток кожної
особистості в процесі навчання й виховання;
 на
уроці
реалізуються
особистісно
зорієнтований,
компетентнісний,
діяльнісний
підходи до навчання;
82
 організація уроку динамічна й варіативна;
 на уроці використовуються сучасні педагогічні
технології.
Термін навчання передбачає такі етапи:
1 етап: лекційно-практичні заняття щодо
концептуально-технологічного підходу до оновлення
сучасної системи освіти та змісту програмного
забезпечення вивчення української мови і літератури,
ознайомлення з науково-теоретичною базою
сучасного уроку мови і літератури.
2 етап – дистанційний – передбачає самостійнотворчу роботу під керівництвом тьютора.
3 етап: лекційно-практичні заняття з фахової
підготовки, проведення майстер-класів, захист
курсових проектів, підготовлених у міжсесійний
період, залік та визначення перспективи на
міжкурсовий період.
Варіативна складова – факультатив «Шляхи
удосконалення творчості учнів».
Якісна освіта через єдність технологій!
10.
10.2.
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Правильно встановленими
Оновлені
Обласна очно-заочна
сходами
можна
піднятись
на
школа-лабораторія
будь-яку висоту!
очно-заочні
Урок української мови і літератури
очний етап – 72 г.
в координатах сучасності
+
Для вчителів української мови і літератури,
міжсесійний період
які планують брати участь в обласних
та Всеукраїнських конкурсах
педагогічної майстерності
Тільки учасники школи-лабораторії матимуть
професійний шанс протягом навчання стати
знаними педагогами в області. Пропонується дуже
стислий формат очного навчання, самостійнотворча діяльність заочного періоду, організаційнометодична робота в групах та створення
індивідуальної педагогічної продукції, як-от:
представлення системи роботи через розкриття
технології та професійних секретів, проведення
майстер-класів тощо. Завершальним етапом
діяльності школи-лабораторії стане відкритий
конкурс «Педагогічний Х-фактор», який допоможе
реалізувати кожному професійні амбіції у
створенні власного іміджу творчого вчителя.
Школа-лабораторія – одна з інноваційних
моделей
дисемінації
ППД
педагогічних
працівників,
модульно-пролонгована
система
неперервного навчання педагогів протягом
міжатестаційного періоду. Така система надає
можливість розробляти слухачам власну освітню
професійну траєкторію.
Метою діяльності школи-лабораторії є:
83
 створення
оптимальних
умов
для
інтелектуального, морального, вольового розвитку
особистості
шляхом
організації
навчальновиховного процесу, зорієнтованого на формування
ключових компетентностей, сучасних психологопедагогічних технологій;
 розробка, апробація та впровадження в систему
загальної середньої освіти нового змісту, сучасних
технологій навчання, що забезпечують здатність
покращувати зміст діяльності в співробітництві,
взаємодопомозі;
 створення
педагогічної
системи
конструктивних
соціальних
відносин
між
учасниками освітнього процесу на основі визнання
їхньої самоцінності та їхніх потреб особистісного та
колективного зростання.
Основними завданнями є:
 розробка наскрізної програми навчання і
виховання, побудованої на засадах розбудови
пріоритетних напрямків розвитку сучасної системи
освіти з визначенням специфіки кожного етапу та
функціональної значущості кожного її учасника;
 створення колективу однодумців із числа
вчених,
методистів,
учителів-практиків,
управлінців, що підтримують дослідження й здатні
внести свою частку в його розвиток;
 підготовка і перепідготовка педагогічних
кадрів, здатних на практиці реалізувати ідеї та цілі.
Основні функції лабораторії: конструювання
нових педагогічних технологій та організаційних
форм навчання; проведення лекцій, семінарів, webсемінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів;
підвищення
професійної
компетентності
педагогічних кадрів; організація системи підготовки
вчителя до впровадження провідних ідей сучасної
освіти в практику роботи шкіл; підтримка творчих
педагогічних працівників; проведення Х-фактора
для педагогічних працівників; підвищення престижу
педагогічної праці.
Очікувані результати роботи школи-лабораторії:
науково
обґрунтована
апробована
система
діяльності школи-лабораторії спрямована на
розв’язання стратегічних завдань системи освіти,
формування життєвої компетентності особистості;
реалізація особистісного потенціалу через активні
й інтерактивні форми діяльності.
Програма передбачає три основні етапи:
1 (очний) етап: пропедевтично-прогнозувальний
(індукція).
2 (заочний) етап: включає очні консультації,
виконання домашніх завдань.
3 (очний) етап: робота Школи-лабораторії
закінчується проведенням педагогічного Х-фактора.
84
Бути сучасним – бути
конкурентоспроможним!
11.
11.1.
Лабораторія науково-методичного супроводу дитячої обдарованості
Майбутнє народжується сьогодні Нові
Лабораторія
науково-методичного
Шляхи самоактуалізації та самореалізації
супроводу дитячої творчого педагога в роботі з обдарованими дітьми
обдарованості
Для вчителів української мови і літератури
(з інтеграцією – світова література)
(підготовка
обдарованої молоді до обласних і
Інтегровані
Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів)
очно-дистанційні
Ми запрошуємо Вас! Якщо Ви бажаєте виявляти,
очний етап – 72 г. розвивати, підтримувати обдарованих дітей у різних
+
областях інтелектуальної, творчої та спортивної
дистанційний етап діяльності, спрямованої на виховання громадянина з
гуманістичним світоглядом, компетентного у
власній життєдіяльності, вдало організовувати
роботу з батьками щодо забезпечення єдиного
підходу до розвитку їх здібностей, підвищити рівень
фахової майстерності, то Вам до нас!
Модернізація національної освіти в Україні
визначила необхідність розвитку інтелектуального,
духовного потенціалу українського народу, підняття
науки і культури на світовий рівень. У зв’язку з цим
особливої
актуальності
набуває
проблема
формування національної еліти. Майбутнє нації, як
відомо,
визначають
найталановитіші
її
представники. Саме тому особлива увага
приділяється розвитку дитячої обдарованості, яка
розглядається як загальна психологічна передумова
творчого
розвитку
і
становлення
творчої
особистості. Для нас найважливішим в організації
роботи з обдарованими дітьми є створення
загального «поля креативності», яке сприяє
розвитку творчих здібностей учнів та педагогів.
Перспективним шляхом розв’язування проблем та
вирішення питань у роботі з обдарованими дітьми є
організація і проведення Лабораторії науковометодичного супроводу дитячої обдарованості.
Основна діяльність Лабораторії спрямована на
виявлення
творчих
педагогів,
складання
індивідуальної
траєкторії
слухача,
добір
інноваційних технологій, методів, форм, прийомів
роботи,
розвиток
професійно-творчої
самореалізації вчителів, створення комплексної
системи інформаційної підтримки, підвищення
показників успішності професійної компетентності
педагогів, які працюють з обдарованими дітьми,
надання
методичної
допомоги
вчителя
гуманітарних дисциплін в їх самостійній науковометодичній роботі. Творча педагогічна лабораторія
орієнтується на напрацювання практичного досвіду
роботи з обдарованими з питань підготовки до
85
участі в олімпіадах і конкурсах різних рівнів.
Мета Лабораторії передбачає забезпечення
сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної
обласної системи виявлення, розвитку, підтримки
обдарованих дітей у різних областях інтелектуальної,
творчої та спортивної діяльності; удосконалення
наукового й організаційно-методичного супроводу
розвитку обдарованості дитини; підвищення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників; удосконалення фахової майстерності
педагогічних кадрів області щодо супроводу
розвитку дитячої обдарованості.
Завдання творчої Лабораторії з розвитку дитячої
обдарованості
спрямовані
на
створення
максимально сприятливих умов для самореалізації
обдарованих
дітей;
розробку
і
поетапне
впровадження нового змісту освіти, інтерактивних
технологій навчання й виховання; створення
сприятливих умов для зростання, розвитку
творчого потенціалу вчителів.
Функції Лабораторії:
 дослідження стану програмно-нормативного та
науково-методичного
забезпечення
навчальновиховного процесу в загальноосвітніх навчальних
закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах із проблеми
формування та розвитку професійної компетентності
педагогів до роботи з обдарованими дітьми;
 виконання
наукових
досліджень
із
професійно-педагогічної підготовки вчителя до
роботи із обдарованими дітьми в навчальних
закладах,
районних
(міських)
методичних
кабінетах (центрах) та в обласному ІППО;
 організація
та
проведення
теоретикометодологічних, проблемно-цільових семінарів,
науково-практичних конференцій, педагогічних
читань, «круглих столів» та інших форм науковометодичної роботи з проблем формування та
розвитку професійної компетентності педагогів до
роботи з обдарованими дітьми в системі
післядипломної педагогічної освіти;
 виявлення і підтримка творчо обдарованих
педагогів та шляхів підвищення їх кваліфікації;
 розробка посібників, рекомендацій на допомогу
педагогам, які працюють з обдарованою молоддю;
 заслуховування доповідей, поданих на
конференції, педагогічні читання, засідання
лабораторії;
 підтримка творчих педагогічних працівників;
 підвищення престижу педагогічної праці;
 підготовка семінарів-практикумів, майстеркласів, педагогічних читань з питань формування
та розвитку професійної компетентності педагогів,
які працюють з обдарованими дітьми.
86
У кожній людині сонце. Тільки
дайте йому світити.
Сократ
12.
12.2.
Обласна авторська творча майстерня
Як вийти на новий рівень фахової Оновлені
Обласна авторська
майстерності
творча майстерня
Розвиток технологічного потенціалу вчителя
очно-заочні
української мови та літератури як чинник
очний етап – 72 г.
життєтворчості особистості школяра
+
Для вчителів української мови і літератури
міжсесійний період
За авторською методикою Попової Т.Ю.,
учителя-методиста української мови і літератури
Верхньоторецької ЗОШ Ясинуватського району,
Заслуженого
учителя
України,
переможця
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012».
АТМ – професійне зростання,
АТМ – це творче єднання,
АТМ – політ ідей нових,
АТМ – гуртує однодумців усіх!
Саме для Вас автор Попова Т.Ю. розкриє
секрети своєї професійної майстерності, зорієнтує
на педагогічний успіх, допоможе знайти важелі
самоорганізації та самореалізації в проблемі
формування і розвитку життєтворчості школяра.
Модернізація
загальної
середньої
освіти,
динамізація економіки країни зумовили необхідність
істотного оновлення освітнього змісту, структури,
методів, зорієнтованих на формування особистості,
компетентної у власній життєдіяльності. Зростає
роль технологічного потенціалу вчителя, здатного
розв’язати завдання сучасної освіти.
Мета організації та функціонування авторської
творчої майстерні (АТМ) полягає в підготовці
вчителя української мови та літератури як
конкурентоспроможного
фахівця
в
умовах
модернізації освіти в Україні до інноваційної
педагогічної діяльності.
Основні функції АТМ: наукова, методична,
інформаційна, проективна, навчальна, фасилітаційна.
Основні завдання АТМ: конструювання нових
педагогічних технологій та організаційних форм
навчання і виховання; підвищення професійної
компетентності педагогічних кадрів; підтримка
творчих педагогічних працівників; дисемінація
передового педагогічного досвіду; підвищення
престижу педагогічної праці.
Складові змістової діяльності АТМ: презентація
інноваційних моделей ефективної діяльності
педагогів;
вивчення
інноваційних
моделей
організації навчання та виховання; конструювання
педагогічних ситуацій.
Продуктом діяльності майстерні можуть бути
87
науково-методичні матеріали, персонал-технології,
портфоліо наукових та методичних розробок,
інноваційний
проект,
авторська
програма,
навчальний посібник тощо.
Програма містить чотири основні етапи:
1.
Пропедевтично-прогнозувальний
етап
передбачає виявлення вчителем української мови
та літератури власного рівня майстерності;
знайомство з авторською творчою майстернею
Т.Ю. Попової, її системою роботи, створеними та
апробованими в навчальному просторі методами,
технологіями, прийомами навчання та виховання.
2. Заочний етап передбачає низку консультацій з
учителем-майстром щодо методики проведення
інтегрованих позакласних заходів, роботи з
обдарованими учнями на уроках та в позаурочній
діяльності, формування аксіологічної складової при
вивченні української літератури тощо.
3.
Рефлексивно-корекційний
етап
уміщує
самоаналіз власної діяльності, її результативності,
визначення чіткої стратегії подальшого професійного
зростання, упровадження в практику своєї роботи
інноваційних технологій учителя-майстра.
4. Міжатестаційний етап передбачає вироблення
кожним учителем власної системи діяльності,
забезпечення результативності навчального процесу.
Упевнено крокуймо разом
сходинками майстерності!
12.3.
Обласна авторська
творча майстерня
очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
Швидкий шлях до професійного Оновлені
зростання – міф чи реальність
Формування життєвих компетентностей
учнів в умовах профільного навчання
Для вчителів української мови і літератури
За авторською програмою Ралькіної С.М.,
учителя Добропільського навчально-виховного
комплексу №1, учителя-методиста, переможця
обласного
туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2007».
Тільки в умовах профільного навчання можна
допомогти старшокласникам свідомо обирати
майбутню професію! Автор майстерні Ралькіна С.М.
подарує Вам незабутні хвилини спілкування,
запропонує власну методику, проведе майстер-класи
та залучить до створення творчого продукту.
Перспективним напрямом реформування системи
освіти є впровадження профільного навчання та
компетентнісно орієнтованого підходу в розвитку
творчої, конкурентоспроможної особистості.
Головною метою діяльності авторської творчої
майстерні (АТМ) вчителів є вдосконалення
професійної та науково-методичної підготовки
педагогічних працівників; опанування авторської
88
технології розвитку життєвих компетентностей
учня, створення власних методичних продуктів у
контексті технології вчителя-майстра.
Основні завдання:
 моделювати та апробувати авторську модель
досвіду з названої проблеми;
 збагатити
технологічний
потенціал
та
методичний досвід членів АТМ;
 створити сприятливі умови для дослідження
та пошуку власних оригінальних підходів до
вирішення проблем інноваційного розвитку освіти;
 забезпечити
науково-методичний
та
інформаційно-технологічний
супровід
занять
авторської творчої майстерні вчителів.
Продуктом діяльності АТМ можуть бути
науково-методичні матеріали, персонал-технології,
портфоліо наукових і методичних розробок,
інноваційний
проект,
авторська
програма,
навчальний посібник тощо.
Програма містить чотири етапи:
1.
Пропедевтично-прогнозувальний
етап
передбачає знайомство з АТМ С.М. Ралькіної, її
системою роботи, створеними та апробованими в
навчальному просторі методами, технологіями,
прийомами навчання та виховання, системою
позаурочної діяльності, планування власного
освітнього маршруту на наступних етапах.
2. Заочний етап передбачає низку консультацій з
учителем-майстром щодо методики проведення
інтегрованих позакласних заходів, роботи з
обдарованими учнями на уроках та в позаурочній
діяльності тощо.
3.
Рефлексивно-корекційний
етап
уміщує
самоаналіз власної діяльності, здобутків; визначення
чіткої стратегії подальшого професійного зростання,
упровадження в практику інноваційних технологій
учителя-майстра;
прийняття
рішення
про
впровадження в практику ідей та рекомендацій, що
сприятимуть покращенню діяльності педагога,
подальшому професійному зростанню.
4. Міжатестаційний етап передбачає вироблення
кожним учителем власної системи діяльності,
формування власного професійного почерку,
забезпечення результативності навчального процесу.
Крокуймо разом сходинками майстерності!
12.4.
Обласна авторська
творча майстерня
очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
Хочеш бути переможцем? Дізнайся як! Оновлені
Розвиток творчого потенціалу
вчителя-філолога в умовах упровадження
нового Державного стандарту
Для вчителів української мови і літератури
За авторською технологією Іноземцевої О.М.,
учителя Зугреської школи № 9, учителя89
методиста,
переможця
обласного
туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009».
Автор майстерні Іноземцева О.Л. через технології
ІКТ проведе Вас шляхами професійного успіху,
розвитку і саморозвитку. Допоможе опанувати тесттехнології, зорієнтує на ділову активність,
ознайомить з електронною дидактикою, організує і
проведе майстер-класи та тренінги. Працюючи в
майстерні, Ви відчуєте себе фахівцем і творцем в
умовах упровадження Державного стандарту освіти.
Упровадження нових інформаційних технологій
у навчальний процес відкриває перспективи щодо
гуманізації освіти, розширення і поглиблення
теоретичної бази знань, надання результатам
навчання практичної значущості.
Новітнім пріоритетом освітньої підготовки є
орієнтація на формування у фахівця навичок
ефективного використання комп’ютерів, що
впливає на підвищення рівня сукупної професійної
культури вчителя, сприяє формуванню його
медіакультури, без якої нині не уявляється посправжньому творчий учитель.
Мета: вивчення авторських освітніх технологій
як моделей спільної роботи вчителя й учнів щодо
планування, організації та проведення реального
процесу навчання за умови забезпечення
комфортності для всіх суб’єктів педагогічної
діяльності в умовах використання ІКТ.
Завдання авторської творчої майстерні (АТМ):
 здійснювати аналіз сучасних тенденцій
розвитку філологічної освіти;
 застосовувати проектні технології навчання
української мови та літератури як засіб
формування предметних компетентностей учнів;
 створювати власну «Я-концепцію» фахівця, що
поєднує самооцінку, самоповагу й саморозвиток;
 адаптуватися до постійних змін, активно й
творчо діяти;
 забезпечувати результативність і якість
навчально-виховного
процесу,
застосовуючи
технології інноваційного навчання.
Програма АТМ містить чотири основні етапи:
1.
Пропедевтично-прогнозувальний
етап
передбачає ознайомлення з АТМ О.Л. Іноземцевої,
її системою роботи. Опрацювання науковотеоретичного матеріалу щодо нових викликів
цивілізації та освіти, концептуальних положень
Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, інноваційних підходів до
навчання, медіакультури педагога тощо.
2. Заочний етап передбачає консультації з
науковцями,
методистами
щодо
науковотеоретичних та практичних підходів до створення
90
власного творчого продукту.
3. Рефлексивно-корекційний етап уміщує
самоаналіз власної діяльності, результативність;
прийняття рішення про впровадження в практику
ідей та рекомендацій, що сприятимуть подальшому
професійному зростанню.
4. Міжатестаційний етап передбачає вироблення
кожним учителем власної системи діяльності щодо
формування професійного почерку, забезпечення
результативності навчального процесу.
Крокуймо разом сходинками майстерності!
2.2.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Де праця – там успіх
Інтегровані
проблемні
Організаційно-методичний супровід розвитку
творчого потенціалу учнів в умовах ЗНЗ
очно-дистанційні
Для вчителів української мови і літератури
очний етап – 72 г.
(з інтеграцією – світова література)
+
(підготовка обдарованої молоді до обласних і
дистанційний етап
Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів)
Навчання на курсах надасть можливість педагогу
вдосконалити та поширити знання щодо навчання
обдарованих дітей, їх психологічних особливостей,
оволодіти здатністю їх активізувати і розвинути,
мати віру в учня, уміти поставити себе на місце
дитини, бути фахівцем вищого ґатунку – володіти
належними предметними, психолого-педагогічними і
методичними знаннями, мати високий рівень
інтелекту, широку ерудицію, творчий світогляд.
Проблема обдарованості в наш час стає все більш
актуальною. Це, насамперед, пов’язано з потребою
суспільства в неординарних творчих особистостях.
Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих
і талановитих дітей є одним із головних завдань
удосконалення системи освіти. Навчальний заклад –
це передусім творче середовище, яке сприяє
реалізації обдарувань формує нову людину, формує
її як творчу особистість, розкриття талантів якої має
збагатити суспільство.
Обдарована людина може дати державі,
суспільству в цілому значно більше, ніж людина з
посередніми
здібностями.
Тому
перед
педагогічними працівниками завжди стоїть
проблема навчання і виховання обдарованих дітей.
З огляду на це, основними завданнями сучасної
освіти є розвиток інтелектуальних і духовних
здібностей, природної обдарованості учнів,
формування в них творчого мислення, потреби й
уміння самореалізовуватися.
Мета
курсів:
підвищення
професійної
компетентності педагогічних працівників, залучення
їх до науково-дослідницької роботи з обдарованими
дітьми та вдосконалення фахової майстерності
91
Нові
педагогічних кадрів області щодо організаційнометодичного супроводу розвитку обдарованості.
Основні завдання спрямовані на дослідження та
впровадження
ефективних
технологій
організаційно-методичної роботи у вирішенні
проблеми щодо формування та розвитку
професійної компетентності педагогів до роботи з
обдарованими дітьми в системі післядипломної
педагогічної освіти.
Соціально-гуманітарна підготовка передбачає
знайомство слухачів з програмою курсової
перепідготовки, її корекцію та визначення
напрямків індивідуально-творчої роботи слухачів,
огляд сучасних фахових видань, а також
підвищення рівня освіченості педагогів з питань
формування професійної компетенції, інноваційних
технологій та методів навчання в роботі з
обдарованою молоддю.
Професійна підготовка передбачає розуміння
інноваційних технологій педагогічної освіти,
головних напрямків роботи з обдарованими дітьми,
формування власної професійної компетентності.
Зміст даного блоку дозволяє розглянути шляхи
модернізації навчально-виховного процесу щодо
успішного розвитку творчих здібностей в умовах
загальноосвітнього закладу освіти через оновлення
змісту та впровадження сучасних технологій
навчання талановитої молоді.
Для людини з талантом і любов’ю
до праці не існує перешкод.
Людвіг Бетховен
2.2.2.
Інтегровані
проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Робимо, діємо, творимо!
Оновлені
Сучасний урок як ефективний шлях до
формування креативної компетентності учнів
Для вчителів української мови і літератури
(з інтеграцією – світова література)
Тільки після проходження цих курсів Ви
зможете орієнтуватися в концептуальних засадах
Державного стандарту базової і повної середньої
освіти; проводити сучасні уроки з учнями основної
і старшої школи, дотримуючись основних вимог
навчальної програми; запроваджувати інноваційні
технології викладання мови та літератури
(інтерактивні, інтегративні тощо); застосовувати
сучасні
аудіовізуальні
засоби,
мас-медіа,
комп’ютерні технології.
Сучасна школа прагне до того, щоб ширше
використати можливості уроку як випробуваної
форми організації навчання і виховання учнів.
Завдання, поставлене перед кожним учителем, щоб
кожний урок сприяв розвитку пізнавальних
інтересів школярів, здобуттю навичок самостійного
92
поновлення знань, прищеплював любов до праці,
щоб вивчення основ наук було тісно пов’язане з
сучасним життям, відноситься і до вчителясловесника.
Урок, як цілісна система, яка реалізує освітню,
виховну й розвиваючу функцію навчання, є
багатогранним і багатоплановим.
Метою курсів є формування професійних та
ключових компетенцій учителя-словесника щодо
основних дидактичних концепцій і технологій
сучасного уроку української мови і літератури,
світової літератури.
Соціально-гуманітарний
блок
передбачає
знайомство слухачів з програмою курсової
перепідготовки,
визначення
напрямків
індивідуально-творчої
роботи
слухачів,
упровадження інноваційних технологій та методів
навчання, нормативно-правове забезпечення та
аспекти педагогічної освіти.
Професійна складова передбачає теоретичне та
практичне осмислення технологій сучасного уроку;
підвищення рівня освіченості педагогів з питань
формування власної професійної компетентності.
Зміст даного блоку дозволяє розглянути шляхи
модернізації навчально-виховного процесу щодо
успішної
соціалізації
учнів
в
умовах
загальноосвітнього навчального закладу освіти через
упровадження інноваційних технологій навчання.
Змістові модулі програми орієнтовані на лекційнопрактичні заняття, тренінги, практикуми, роботу з
комп’ютером, контрольно-оцінювальну діяльність.
Якщо вчитель поєднує в собі
любов до справи і до учня, він –
досконалий учитель.
Л. Толстой
2.2.3.
Інтегровані
тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Від вивчення українознавства – до Оновлені
формування національно свідомих
громадян України!
Українознавство в системі базових
гуманітарних дисциплін
Для вчителів української мови і літератури
(з інтеграцією – українознавство)
Українознавча складова курсів поглибить Ваші
знання про Україну та її культуру за концентрами:
Україна-етнос, природа, мова, нація, держава,
культура, Україна-ментальність, історична доля. На
дистанційному етапі передбачені додаткові
консультації з проблематики курсів та створення
авторського творчого продукту.
Курси орієнтують педагогів на вивчення
предмета «Українознавство», який закладає основу
національного самоусвідомлення, дає ключ до
93
розуміння складних соціально-історичних проблем
сучасності. Завданням українознавства є не тільки
відродження пам’яті історії, а й створення на ґрунті
уроків минулого передумов для осмислення
проблем сучасності та визначення перспектив і
способів досягнення мети у майбутньому.
Метою курсів є відродження правильного
розуміння поняття «українознавство», допомога
вчителю щодо формування питомих рис
громадянина,
підготовки
покоління
до
самостійного життєвого вибору шляху та
перспектив майбутнього, збагачення теоретичним і
практичним матеріалом.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителів
передбачає усвідомлення завдань, що стоять перед
школою й проголошені в сучасних стратегічних
документах про освіту.
Професійна підготовка полягає в осмисленні
вчителем
найголовніших
концентрів
українознавства: Україна-етнос, природа, мова,
нація, держава, культура, Україна – ментальність,
історична доля. Учителі матимуть змогу розробити
власні технологічні моделі уроків, вибудувати
конструктивно-прогностичні
персоніфіковані
проекти за філологічними новаціями.
Варіативна
складова
представлена
факультативом «Здоров’я – ознака ладу між
людиною і природою».
Мудрість минулого для знань
майбутнього!
2.2.4.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Учителю! Хочеш забезпечити
Оновлені
високі результати учнів у ЗНО?
Дізнайся як!
Моніторинг якості мовної освіти учнів
у системі підготовки до ЗНО
Для вчителів української мови і літератури
Саме Ви через науково-теоретичну і практичну
складові
оволодієте
мистецтвом
успішного
навчання учнів. Виконуючи замовлення держави на
підготовку конкурентоспроможного випускника,
оволодієте технологією моніторингових досліджень
та майстерністю підготовки учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання. Дистанційний етап
надасть
можливість
отримати
додаткові
консультації, визначитися в самоосвітній діяльності
та створити власний творчий продукт для подальшої
успішної реалізації окресленої проблеми в системі
мовно-літературної освіти учнів.
Проблема здійснення моніторингу в освіті на
сьогодні є надзвичайно актуальною, оскільки саме
моніторингові дослідження дають можливість
94
цілісно побачити реальний стан освіти. Але
важливим є не просто моніторинг освіти, а
відстеження та прогнозування її поступового
динамічного розвитку.
Метою курсів є орієнтація вчителів на
впровадження тестових технологій, організацію і
проведення аналітичної, корекційної, творчої
роботи, самоосвітньої діяльності, дослідницького
вивчення предмета, удосконалення педагогічної
майстерності щодо підготовки випускників до
зовнішнього оцінювання. Курси спрямовані на
вдосконалення знань учителів щодо державної
мовної політики, положень регіональної програми
«Моніторинг якості мовної освіти» та нормативнометодичного супроводу зовнішнього незалежного
оцінювання. Ці та інші питання розглядаються в
соціально-гуманітарному блоці курсів.
Професійна підготовка полягає в спрямуванні
змісту програми курсів на розуміння прогресивних
факторів
самоорганізованої
загальноосвітньої
системи, в якій підґрунтям усіх перетворень стають
реальні знання потенційних можливостей дітей,
прогнозування потреб і моделей розвитку
особистості.
Якість освіти - правильний вибір!
2.2.5.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Будь сучасним – опануй інтерактив! Оновлені
Інтерактивне навчання
в курсі «Українська мова і література»
Для вчителів української мови і літератури
Тільки Ви, пройшовши курс навчання, зможете
компетентно
запроваджувати
інтерактивні
технології на уроках української мови і літератури.
Ознайомившись
із
науково-теоретичною
і
практичною
складовими,
успішно пройдете
майстер-класи та створите власний творчий продукт
для подальшого підвищення фахової майстерності.
Дистанційний етап допоможе самоорганізуватися та
отримати консультаційну допомогу.
Цілеспрямований
розвиток
особистості
можливий лише за умов такої організації
навчального
процесу,
при
якому
наявні
інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють
розвиток когнітивних і креативних здібностей.
Найкраще сприяють цьому інтерактивні технології
навчання, зорієнтовані на творче проектування та
підвищення результативності освітньої діяльності.
Мета курсів полягає в ознайомленні вчителів із
різними методиками, які сприяють розвитку в
учнів навичок діалогічного мовлення, критичного
мислення, навчальної взаємодії, допомагають
створенню в класах комфортних умов навчання, за
яких кожен учень відчуває свою успішність,
95
інтелектуальну спроможність.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя дасть
можливість опрацювати матеріали, пов’язані з
процесами модернізації системи освіти на
державному та регіональному рівнях, розглянути
питання щодо впровадження нових стандартів,
переходу на нові методи навчання, введення
ефективних технологій оцінювання знань учнів,
профілізації старшої школи тощо.
Професійний блок зорієнтований на розуміння
суті інтерактивного навчання та технології
активної взаємодії всіх учасників.
Будь активним, будь сучасним,
будь затребуваним!
2.2.6.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Від стандартів освіти – до
Оновлені
новітніх технологій!
Діяльнісний підхід до реалізації
основних положень Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти
на уроках української мови і літератури
Для вчителів української мови і літератури
Під час курсів Ви зможете взяти до своєї
методичної скарбнички концепцію Державного
стандарту, яка націлена на реалізацію особистісно
орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного
підходів при викладанні української мови і
літератури. Тільки для Вас будуть проведені
майстер-класи, зорієнтовані на діяльнісний підхід у
процесі навчання. І саме Ви зможете створити
власний творчий продукт для підвищення фахової
майстерності.
Метою передбачено вивчення концептуальних
складових Державного стандарту базової і повної
загальної освіти, заглиблення в змістові лінії
освітньої галузі «Мови і літератури» та розробка
технологічних підходів до розвитку ключових
компетентностей учнів через базові предмети.
Змістове науково-теоретичне наповнення курсу
допоможе
зрозуміти
важливість
оновлення
Державного
стандарту
для
формування
мотиваційного
аспекту
навчання,
розвитку
предметної
та
комунікативно-інформаційної
компетентностей тощо. Практична складова курсу
націлена на апробацію та розробку методів і
прийомів для впровадження змістових ліній
Державного стандарту, вироблення авторської
позиції та застосування новітніх технологій.
Варіативна складова представлена спецкурсами та
факультативами: «Правила ділового спілкування»,
«Основи синтаксису», «Орфографічний практикум»,
«Літературне краєзнавство». Педагоги збагатяться
96
досвідом кращих учителів-філологів Донеччини та
зорієнтуються на вироблення власного педагогічного
стилю.
Від діяльнісного підходу до
праксеологічної продуктивності!
2.2.7.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Учитель, підготуй учня, у якого Оновлені
сам будеш навчатись!
Ділова активність на уроках
української мови і літератури
Для вчителів української мови і літератури
Саме Ви зможете опанувати науково-теоретичні
та практичні складові ділової активності на уроках
української мови та літератури. Взявши участь в
інтерактивних лекціях, практичних заняттях,
тренінгах, майстер-класах, зможете виробити
власний технологічний почерк професійної
діяльності.
Завдання сучасної школи – підготувати людину
до життя в інноваційному за типом розвитку
суспільстві, зробити людину дієвою, успішною, що
забезпечить системний прогрес суспільства. Освіта
повинна формувати сучасну систему цінностей,
орієнтація на яку дасть змогу людині максимально
самореалізуватися,
зміцнюючи
при
цьому
гуманістичні засади самого суспільства.
Мета курсів: удосконалення методичної,
психолого-педагогічної,
рефлексивної
компетентностей учителя, стимулювання педагогів
щодо використання активних методів організації
навчального процесу, на формування ділової
комунікативної
активності
учнів
через
застосування диференційованих вправ, рольових
ігор, проблемних ситуацій тощо.
Соціально-гуманітарна підготовка передбачає
вивчення модулів із питань модернізації сучасної
освіти, оновлених підходів до формування змісту
мовної і літературної освіти; нової концепції
літературної
освіти;
стандартизації
освіти;
діалогізації процесу навчання; інформатизації,
профілізації освіти, дистанційного й компетентнісно
орієнтованого навчання; ІКТ-компетенції тощо.
Професійна підготовка передбачає реалізацію
практичних ідей та завдань у системі проектних
технологій, які спрямовані на формування творчої
ініціативи, самостійної роботи, на отримання
позитивного результату діяльності, на вироблення
активної громадянської позиції тощо.
Навчись бути активним і
мобільним – цінуй свій час!
97
2.2.8.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Життя – це рух, життя– це клас! Оновлені
Учитель для дітей повинен бути ас!
Формування соціокультурної компетентності
учнів на уроках української мови і літератури
в освітньому середовищі сільської школи
Для вчителів української мови і літератури
сільських шкіл
Якщо Ви працюєте в сільській школі, радимо
курси, які націлені на вивчення змісту Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
специфіки компетентнісно орієнтованої освіти. Через
науково-теоретичний та практичний аспекти
змістового наповнення програми Ви зможете
оновити професійні знання, збагатитися досвідом
учителів-методистів, стати учасником майстеркласів, тренінгів, практичних занять, створити і
презентувати творчий продукт із заявленої проблеми.
Соціокультурне середовище, в якому живе
сільська дитина, має свої особливості і відрізняється
від того, в якому живе міська дитина. Це виявляється
в різнобічних відносинах, зв’язках, взаємостосунках
дитини з людьми, природою, культурою, взагалі із
суспільством, тому актуальною є підготовка вчителя
до формування предметних компетентностей в
умовах сільської школи.
Мета: удосконалення професійної майстерності
вчителів української мови, які працюють у
загальноосвітніх навчальних закладах сільської
місцевості,
формування
їх
мотиваційної,
когнітивної, технологічної та рефлексивної
готовності
до
формування
компетентної
особистості школяра.
Соціально-гуманітарна підготовка передбачає
опанування модулів щодо модернізації сучасної
освіти на державному та регіональному рівнях,
соціалізації сучасної особистості, профілізації
старшої школи тощо.
Професійна
підготовка
зорієнтована
на
активізацію фахової діяльності вчителя-філолога, на
ознайомлення з технологіями щодо розвитку
мовленнєво-лінгвістичних компетентностей учнів.
Програмою передбачено створення проекту такої
технологічної моделі, яка ґрунтується на засадах:
учень – співпраця – активна діяльність –
самоосвіта – дистанційне навчання.
Варіативна
складова
представлена
факультативом «Створення ситуації успіху».
Знайди ефективний шлях
соціокультурного розвитку школяра!
98
2.2.9.
Тематичні
очний етап – 72 г.
2.2.10.
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Візьми нову професійну висоту –
Оновлені
навчись готувати обдарованих учнів!
Система роботи вчителів української мови
і літератури базових шкіл щодо педагогічного
супроводу філологічно обдарованих учнів
Для вчителів української мови і літератури,
які працюють у базових школах
та зорієнтовані на різні форми роботи
з філологічно обдарованими учнями
В умовах діяльності базової школи важливо
реалізувати педагогічний супровід, що забезпечує
успішність підготовки філологічно обдарованих
учнів. Програма курсів передбачає науковотеоретичну підготовку з проблеми та участь у
практичних заняттях, тренінгах, майстер-класах
тощо. Кожному буде надана можливість
підготувати і презентувати власний проект роботи
з обдарованими учнями.
Робота з філологічно обдарованими дітьми
вимагає належного педагогічного супроводу:
змістової наповненості занять, зорієнтованості на
новизну інформації та різноманітні види творчої
діяльності тощо. Постала проблема підготовки
вчителя до роботи з обдарованими дітьми.
Метою курсів є створення тимчасового
мікросередовища для фахівців, які через лекційнопрактичну діяльність, тренінги, презентаційні
проекти, складання і виконання конкурсних
завдань,
дискусійно-аналітичну
роботу,
моделювання різних форм навчальних занять
матимуть можливість оновити науково-теоретичні
знання та збагатитися досвідом роботи науковців і
фахівців-колег із зазначеної проблеми.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя на
курсах сприятиме осмисленню актуальності
проблеми через визначення сучасних завдань
освіти на державному та регіональному рівнях.
Професійний блок модулів орієнтує фахівців
бути конкурентоспроможними та виховувати в
учнів прагнення бути успішними, брати участь в
інтелектуальних змаганнях і перемагати.
Варіативна
складова
представлена
факультативом
«Шляхи
розвитку
творчої
обдарованості учнів».
Для людини з талантом і любов’ю
до праці не існує перешкод!
Людвіг Бетховен
Загальна підготовка
Місяць ти віддай навчанню –
професійному зростанню!
Науково-практичні аспекти
фахового зростання вчителя-філолога
99
Оновлені
Для вчителів української мови і літератури
Навчання протягом чотирьох тижнів надасть
Вам можливість ознайомитись із філософією
сучасної системи освіти, особливостями навчання в
умовах упровадження нових Державних стандартів
і програм, з інноваційними педагогічними
технологіями, опрацювати досвід учителівноваторів, взяти участь у майстер-класах та
підготувати і захистити власний творчий проект.
Навчально-тематичний план і програма курсів
підвищення кваліфікації вчителів української мови
і літератури категорії «спеціаліст» та ІІ
кваліфікаційної категорії складені з урахуванням
сучасних вимог до викладання предмета,
відповідно до нових концептуальних підходів
мовно-літературної
освіти.
Спрямовані
на
оновлення, систематизацію та поглиблення
загальнопедагогічних
і
фахових
знань,
удосконалення педагогічної майстерності.
Мета курсів: підвищення рівня професійної
компетентності вчителів української мови і
літератури,
удосконалення
інформаційної,
методичної,
психолого-педагогічної
компетентностей як ключових.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя на
курсах полягає у вивченні матеріалів, пов’язаних зі
стратегією реформування системи освіти на
державному
та
регіональному
рівнях,
із
упровадженням Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти. Педагоги
матимуть можливість розглянути питання щодо
впровадження нових стандартів, профілізації старшої
школи, переходу на нові методи навчання тощо. Цей
блок акцентує увагу на тому, що одним із важливих
напрямів української освіти є гуманітарний, який
забезпечує духовний розвиток учнів.
Професійна
складова
курсів
передбачає
корекцію фахової підготовки, набуття навичок
педагогічної творчості. Учителі матимуть змогу
оволодіти технологією оцінювання навчальних
досягнень учнів, набути навичок аналізу уроку.
План курсів передбачає діяльність творчої
групи,
авторської
школи,
укладання
альтернативних програм, рекомендацій тощо.
Варіативна
складова
представлена
факультативами «Створення ситуації успіху»,
«Розвиток творчої обдарованості школяра».
Розширюємо педагогічні можливості
через системну підготовку
100
2.3.
12.
12.5.
УЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Обласна авторська творча майстерня
Від авторської методики до
Обласна авторська
технологічної культури
творча майстерня
вчителя-словесника
очно-заочні
ІКТ-компетенція як складова
очний етап – 72 г.
педагогічної майстерності вчителя-словесника
+
Для вчителів російської мови і літератури
міжсесійний період
Із
досвіду
роботи
вчителя-майстра
Сімонової І.В., учителя Донецької ЗОШ № 58,
лауреата обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації
«Російська мова».
Якщо ви прагнете приймати рішення і діяти
відповідно до особливостей застосування сучасних
освітніх технологій, маєте бажання підвищити
власну технологічну культуру, ви зробите
правильний вибір, обравши шлях від авторської
методики до технологічної культури вчителясловесника.
Модернізація системи освіти України, що
обумовлена соціально-економічними змінами в
суспільстві, вимагає перебудови діяльності
вчителя-словесника, яка має бути спрямована на
досягнення нової якості організації навчальновиховного процесу, підвищення рівня активності і
відповідальності за власну педагогічну діяльність,
формування творчої особистості школяра.
У зв’язку із цим важливого значення набуває така
якість педагога, як здатність до новаторства, а саме:
до пошуку нових форм, методів та способів
організації педагогічної взаємодії, яка відповідає
новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців.
Технократична
мовно-літературна
освітня
парадигма зорієнтовує вчителя мови і літератури на
оволодіння досвідом інноваційної професійнопедагогічної діяльності, побудованої на процесі
мобілізації наукових досягнень, перенесенні
перспективного досвіду в практичну площину,
передбачає формування інноваційної методичної
культури, творчий підхід при плануванні і
проведенні уроків, зокрема розробку самого уроку й
навчальних завдань, призначених для виконання,
вибір комунікативної стратегії уроку, оцінювання
результату і самого навчального процесу.
Мета та завдання курсів: формування
технологічної культури вчителя-словесника через
ознайомлення із авторською методикою вчителямайстра, опрацювання інноваційних педтехнологій,
у тому числі ІКТ; навчання технології виписування
стратегії уроку з особливим освітнім простором.
Характеристика
змістового
наповнення
101
Нові
навчальної програми: формування технологічної
культури вчителя-словесника орієнтованої на
підготовку до життя і професійної діяльності
технологічно культурної особистості, спроможної
компетентно, оперативно розв’язувати проблеми,
мислити конструктивно і логічно, активно
використовувати системний підхід у своїй
діяльності; яка характеризується прагненням до
неперервної професійної самоосвіти і саморозвитку,
адаптивністю, гнучкістю і мобільністю; активно
реалізує власні творчі здібності, особистісний
потенціал, необхідні для успішного оволодіння
перетворювальною діяльністю. Саме такі технології
та ІКТ будуть опрацьовувати слухачі разом з
учителем-майстром Сімоновою І.В.
Технологічна освіта є засобом технологічного
розвитку
та
становлення
особистості,
що
сприймається як результат розвитку людини як
суб’єкта
продуктивної
та
безпечної
перетворювальної діяльності з використанням
новітніх технологій. Гуманізм технологічної освіти
полягає також у тому, що вона сприяє формуванню
головних компонентів: життєвого і професійного
самовизначення, розвитку педагогічної майстерності.
Варіативна складова: за замовленням слухачів
на вибір буде запропоновано факультативи:
«Мультимедійний простір уроку словесності»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
Якісна освіта через єдність технологій!
Ми відкриті для співтворчості!
2.3.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Читання без кордонів
Інтегровані
проблемні
Формування творчого читача
з розвиненим критичним мисленням
очно-дистанційні
у процесі вивчення літератури
очний етап – 72 г.
Для вчителів російської мови і літератури
+
(з інтеграцією – світова література)
дистанційний етап
Якщо ви поділяєте такий погляд сучасного
письменства, як «Прочитана книжка – ще одне
прожите життя!» (С. Лук’яненко) та «Те, що
відволікає від читання, потрібно зробити
союзником у створенні мотивації до читання»
(О. Ісаєва), якщо ви бажаєте ознайомитися з
новітніми технологіями формування творчого
читача з розвиненим критичним мисленням, то ці
курси стануть вам у нагоді.
Основний мотив читання художніх творів у
сучасних школярів сьогодні носить прагматичний
характер і пов’язаний з необхідністю реалізації
навчальних програм. У зв’язку з цим виникають
серйозні протиріччя між особистісним читацьким
досвідом
учнів і
нормативним читанням,
102
Нові
регламентованим шкільною програмою. Як сьогодні
зацікавити книгою сучасну дитину, що живе в
насиченому інформаційному світі? Відповідь на це
питання ви отримаєте під час цих курсі.
Мета та завдання курсів: дати відповіді на
питання: що відбувається з книжкою і читанням на
сучасному етапі? який він, сучасний читач? які
його права? що означає читати? якому читанню ми
вчимо? з якою метою? що таке медіаосвіта? які її
можливості на уроці літератури?; надати сучасний
інструментарій
вчителю-словеснику
щодо
продуктивної мотивації школярів до читання як
програмових художніх творів літературного
канону, так і читання взагалі.
Слухачі ознайомляться з сучасними стратегіями
щодо виховання творчого читача з розвинутим
критичним
мисленням,
інноваційними
технологіями, будуть задіяні в практикумах зі
створення декларації прав читача, інноваційних
видів творів: фанфіки, міні-сага, наратив, кеннінги,
сиквел, мідквел, приквел, а також постерів,
мультимедіа продукції: 3D-книги, мультимедійний
плакат, буктрейлери тощо.
Варіативна складова: за замовленням слухачів на
вибір буде запропоновано низку факультативів:
«Технологічна
культура
вчителя-словесника»,
«Система роботи з літературно обдарованими
учнями», «Компаративістика на уроках літератури»,
«Мультимедійний простір уроку літератури»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
Стань членом клубу професійних
читачів! Читання не має кордонів!
2.3.2.
Інтегровані
проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Новий рівень освіти: від
текстоцентризму – до
читачецентризму
Сучасний аналіз та інтерпретація
художнього твору
Для вчителів російської мови і літератури
(з інтеграцією – світова література)
Якщо ви погоджуєтеся з тезами «Читання є там,
де є розуміння» та «Читання є там, де є діалог», то
дані курси підвищення кваліфікації розроблено
спеціально для вас. Ви маєте можливість стати
учасниками продуктивного полілогу, висловити
свою точку зору з питань доцільності та
можливостей
використання
лінгвокультурологічного
аналізу
на
уроках
літератури та світової літератури з метою
формування творчого читача з розвиненим
критичним мисленням. Якщо ваша мета – новий
рівень освіти, ці курси розроблено особисто для вас!
Уміння аналізувати та інтерпретувати художній
103
Нові
текст і текст взагалі необхідні кожній людині для
того, щоб бути успішною і реалізованою в
сучасному суспільстві. Таким чином, сьогодні
процес читання носить не тільки індивідуальний
характер, допомагає зрозуміти себе і навколишній
світ, але і все більше стає прагматичним і сприяє
соціалізації особистості в суспільстві. В основу
сучасного вивчення літератури в школі має бути
покладена не історія літератури певного періоду, а
художній світ цієї літератури, сприйнятий і
декодований учнем-читачем XXI століття.
Мета та завдання курсів: надати інструментарій
учителю-словеснику щодо сучасних підходів до
аналізу та інтерпретації художнього твору;
ознайомити з сучасними технологіями та техніками
аналізу та інтерпретації (наприклад, ведення
внутрішнього діалогу з автором).
Слухачі матимуть змогу опрацювати різні види
аналізу та інтерпретації художніх творів, у тому
числі компаративний, концептоцентричний.
Ви
також
матимете
можливість
стати
учасниками продуктивного полілогу, висловити
свою точку зору з питань доцільності та
можливостей
використання
лінгвокультурологічного аналізу на уроках світової
літератури з метою формування творчого читача з
розвиненим критичним мисленням. Ми чекаємо на
активного та творчого співрозмовника!
Словесникам буде запропоновано зразки аналізу
та інтерпретації, виконані переможцями олімпіад
різних форматів, а також матеріали вебінарів
«Академії сучасного уроку літератури, світової
літератури» та Санкт-Петербурзької академії
постдипломної педагогічної освіти; педагоги
завітають на уроки до вчителів-переможців
конкурсів фахової майстерності.
Варіативна складова: за замовленням слухачів на
вибір буде запропоновано низку факультативів:
«Технологічна
культура
вчителя-словесника»,
«Система роботи з літературно обдарованими
учнями», «Компаративістика на уроках літератури»,
«Мультимедійний простір уроку літератури»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
Аналізуємо та інтерпретуємо
художній текст разом! Зроби
впевнений крок назустріч новому!
2.3.3.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Відкритий університет сучасного
уроку російської мови і літератури
Формування мовленнєвої і читацької
культури учнів у процесі вивчення
предметів мовно-літературного циклу
104
Нові
Для вчителів російської мови і літератури
Ви бажаєте бути режисером свого уроку? Ви
намагаєтеся зробити свій урок максимально
високоефективним, дієвим, на якому розвивається
особистість учня, формується гуманістичний
світогляд школяра на основі оволодіння ним
оптимальним обсягом знань науки про мову та
літературу, на засадах розвитку всього комплексу
вмінь і творчого застосування набутих знань і умінь?
Відкритий університет сучасного уроку допоможе
вам знайти відповідь на ці і не лише на ці питання.
Ви маєте бажання ознайомитися із сучасними
технологіями формування мовної особистості та
читацької культури? Відкритий університет
сучасного уроку надасть вам таку можливість.
Ви хочете створювати для учнів індивідуальний
освітній маршрут та програми самореалізації
особистості? Відкритий університет сучасного
уроку допоможе вам вирішити цю проблему.
Сучасний урок становить собою діалогічну
взаємодію вчителя й учнів, при якому учень з об’єкта
навчання перетворюється на його суб’єкт. Завдання
вчителя – встановити гармонійні й двосторонні
відносини з учнями, організувати їхню пізнавальну
діяльність, пробудити творчу активність. Китайська
мудрість говорить: «Скажи мені – і я забуду, покажи
мені – і я запам’ятаю, дай зробити – і я зрозумію».
Ми надамо таку можливість слухачам курсів ПК.
Учителю необхідно повідомляти учням про
«маршрут» спільного просування від початку уроку
до його кінця; учень з допомогою вчителя повинен
бути зорієнтований у «просторі» уроку, він повинен
відчувати, як разом із учителем просувається до
поставленої мети. Ми надамо такий маршрут
слухачам ПК.
Мета та завдання курсів: надати інформацію щодо
моделювання сучасного уроку російської мови і
літератури; опрацювати інноваційні педтехнології
щодо проектування сучасної моделі уроку.
Урок російської мови і літератури повинен бути
уроком-замилуванням, уроком осягнення краси
слова, його невичерпних можливостей. На
кожному уроці школярам необхідно «вдивлятися і
вслухатися» в слово, і тоді прийде розуміння його
законів, його правил, його системи. І щоб
допомогти учням «вдивитися і вслухатися» в
слово, учитель повинен знати вимоги до сучасного
уроку, теорію уроку, логіку його побудови,
призначення кожного структурного елементу. Для
цього ми пропонуємо слухачам низку практикумів
і тренінгів, лабораторних робіт і веб-квестів,
майстерень і майстер-класів, відеоклуб і технопарк,
коучинг-сет
і
вебінарій,
афішування
перспективного педагогічного досвіду переможців
105
конкурсів фахової майстерності та соціалізацію
творчого доробку кращих словесників області.
«Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться…
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно,
чтоб в душу созвучья нахлынули дружно…»
(М. Риленков). Варіативна складова: під час
дистанційного етапу слухачам буде запропоновано
низку вебінарів з теми курсів та факультатив
«Персональний сайт учителя-словесника».
Формуємо пізнавальні інтереси учнів
разом! Відкриваємо секрети
майстерності! Відкритий університет
для сучасного вчителя-словесника!
2.3.4.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Новий рівень освіти: від мовної
компетентності до мовної особистості
Формування мовної особистості учня
на уроках російської мови та в позаурочний час
Для вчителів російської мови і літератури
Ви бажаєте, щоб кожний урок російської мови
був ефективним і творчим? Ви прагнете, щоби
кожен учень виявляв особисту зацікавленість у
вивченні предмета? Вас хвилює питання, як за
умови дефіциту навчального часу школяреві
надати ґрунтовні знання з російської мови? Для вас
є важливим не стільки те, наскільки дитина
обізнана щодо мови, скільки те, що вона зможе з
нею робити? Мета вашої роботи – виховати
інтелектуально
розвинену
особистість,
умотивовану на успіх? Якщо ваша мета – новий
рівень освіти, тоді ці курси саме для вас! Нам є що
з вами обговорити, нам є що вам запропонувати!
Запрошуємо до участі в опрацюванні новітніх
педтехнологій з формування мовної особистості!
Провідне значення мови посилюється тим, що
вона є не лише об’єктом вивчення і пізнання, а й
основним засобом, знаряддям навчання, виховання
і розвитку. Вивчення мови сприяє збагаченню
активного словникового запасу учнів, пізнанню та
усвідомленню особливостей життєвого досвіду
народів, мови яких вивчаються, важливості
оволодіння мовами та задоволенню потреби в
користуванні ними як засобом спілкування в різних
сферах
життєдіяльності,
розвиває
мовні,
інтелектуальні та пізнавальні здібності, формує
гуманістичний світогляд, моральні переконання та
естетичні смаки, сприяє засвоєнню національних і
загальнолюдських
цінностей,
використанню
інформаційних і комунікаційних технологій,
виховує в учнів потребу в удосконаленні власної
мовленнєвої культури протягом усього життя.
Мета та завдання курсів: підготувати фахівця,
який володіє сучасними технологіями формування
106
Нові
мовної
особистості,
здатної
до
успішної
соціалізації в суспільство, надати інструментарій
щодо
формування
комунікативно
активної
особистості, здатної застосовувати в конкретному
виді спілкування знання мови, способи взаємодії з
людьми, що оточують її та перебувають на
відстані, навички роботи в групі, володіння
різними соціальними ролями.
Варіативна
складова:
учителям
буде
запропоновано факультатив «Українське ділове
мовлення».
Від культури мислення – до культури
навчання! Нова освіта для нового покоління!
2.3.5.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Комунікативна культура –
упевнений крок до успішної
соціалізації особистості
Формування комунікативної культури учня
в процесі вивчення російської мови
Для вчителів російської мови і літератури
Якщо вас цікавить, яким чином у межах
сучасного уроку можна сформувати автоматизовані
навички використання типових конструкцій, як
розв’язати проблему розгортання тексту за темами
й семантичними полями, а також згорнути
вихідний текст до проблемного, як дібрати мовні
засоби до комунікативних умов використання, то ці
курси підвищення кваліфікації саме для вас.
Якщо ви бажаєте ознайомитися з інноваційними
технологіями формування мовної особистості з
високим рівнем комунікативної компетенції, ми
чекаємо на вас!
Якщо ви прагнете урізноманітнити прийоми
роботи щодо розвитку мовної обдарованості,
успішно готувати переможців конкурсів, олімпіад,
турнірів й інших творчих та інтелектуальних
змагань, запрошуємо вас до активного діалогу!
Навчання російській мові поряд із практичним
оволодінням предметом розвитку передбачає
виховання особистості, тому основним об’єктом і
метою опису мови в школі є не сама по собі
система мови, а особистість учня з його
цінностями, потребами, мотивами; особистість, яка
сприймає рідну мову як культурну спадщину.
Погляд на мову як на продукт культурноісторичного
середовища
розширює
межі
діяльнісного, комунікативного підходів. При цьому
основними одиницями навчання стають слово,
текст і комунікативна модель.
Мета та завдання курсів: надати інструментарій
учителю-словеснику щодо формування особистості
з високим рівнем комунікативної культури,
107
Нові
опрацювати інноваційні педтехнології роботи з
текстом та роботи щодо складання текстів різних
типів і жанрів; ознайомити словесників із творчим
доробком кращих учителів області за проблемою
курсів.
Основою освіти є мова, яка не тільки відображає
дійсність, але й інтегрує її, «створюючи особливу
реальність, в якій живе людина» (В.А. Маслова). У
сучасній науці проблема становлення та розвитку
мовної особистості знаходиться в полі зору багатьох
дослідників. Мовна особистість розуміється як
«багатокомпонентний набір мовних здібностей,
умінь, навичок, здатності до здійснення мовленнєвих
дій різного ступеня складності». Учені пропонують
структуру мовної особистості, що складається за
трьома
рівнями:
вербально-семантичним,
когнітивним та прагматичним. Між комунікативнодіяльнісними потребами та трьома рівнями мовної
особистості можна встановити взаємодію.
Варіативна складова: за замовленням слухачів на
вибір буде запропоновано низку факультативів:
«Технологічна
культура
вчителя-словесника»,
«Мультимедійний простір уроку словесності»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
Відшукай свій інструмент мистецтва
слова! Комунікативна культура – крок до
конкурентоспроможної особистості!
2.3.6.
Авторські
Від авторської методики до
Авторські з проблеми
технологічної культури
вчителя-словесника
очний етап – 72 г.
Технологічна культура як складова
педагогічної майстерності вчителя-словесника
Для вчителів російської мови і літератури,
світової літератури
За авторською методикою вчителя-майстра
Данілової І.М., учителя Торезького НВК «ЗОШ
№ 1 – ліцей “Спектр”», учителя-методиста,
нагородженого медаллю М.В. Гоголя.
Якщо ви прагнете приймати рішення і діяти
відповідно до особливостей застосування сучасних
освітніх технологій, маєте бажання підвищити
власну технологічну культуру, ви зробите
правильний вибір, обравши шлях від авторської
методики до технологічної культури вчителясловесника.
Модернізація системи освіти України, що
обумовлена соціально-економічними змінами в
суспільстві, вимагає перебудови діяльності
вчителя-словесника, яка має бути спрямована на
досягнення нової якості організації навчальновиховного процесу, підвищення рівня активності і
108
Нові
відповідальності за власну педагогічну діяльність,
формування творчої особистості школяра.
У зв’язку із цим важливого значення набуває така
якість педагога, як здатність до новаторства, а саме:
до пошуку нових форм, методів та способів
організації педагогічної взаємодії, яка відповідає
новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців.
Технократична
мовно-літературна
освітня
парадигма зорієнтовує вчителя мови і літератури на
оволодіння досвідом інноваційної професійнопедагогічної діяльності, побудованої на процесі
мобілізації наукових досягнень, перенесенні
перспективного досвіду в практичну площину,
передбачає формування інноваційної методичної
культури, творчий підхід при плануванні і
проведенні уроків, зокрема розробку самого уроку й
навчальних завдань, призначених для виконання,
вибір комунікативної стратегії уроку, оцінювання
результату і самого навчального процесу.
Мета та завдання курсів: формування
технологічної культури вчителя-словесника через
ознайомлення із авторською методикою вчителямайстра, опрацювання інноваційних педтехнологій,
у тому числі ІКТ; навчання технології виписування
стратегії уроку з особливим освітнім простором.
Характеристика
змістового
наповнення
навчальної програми: формування технологічної
культури вчителя-словесника орієнтованої на
підготовку до життя і професійної діяльності
технологічно культурної особистості, спроможної
компетентно, оперативно розв’язувати проблеми,
мислити конструктивно і логічно, активно
використовувати системний підхід у своїй
діяльності; яка характеризується прагненням до
неперервної професійної самоосвіти і саморозвитку,
адаптивністю, гнучкістю і мобільністю; активно
реалізує власні творчі здібності, особистісний
потенціал, необхідні для успішного оволодіння
перетворювальною діяльністю.
Саме такі технології будуть опрацьовувати
слухачі разом з учителем-майстром Данілової І.М.
Технологічна освіта є засобом технологічного
розвитку
та
становлення
особистості,
що
сприймається як результат розвитку людини як
суб’єкта
продуктивної
та
безпечної
перетворювальної діяльності з використанням
новітніх технологій. Гуманізм технологічної освіти
полягає також у тому, що вона сприяє формуванню
головних компонентів: життєвого і професійного
самовизначення, розвитку педагогічної майстерності.
Варіативна складова: за замовленням слухачів
на вибір буде запропоновано низку факультативів:
«Мультимедійний простір уроку словесності»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
109
Якісна освіта через єдність технологій!
Ми відкриті для співтворчості!
2.3.7.
Авторські з проблеми
очний етап – 72 г.
Від авторської методики до
технологічної культури
вчителя-словесника
Технологічна культура як складова
педагогічної майстерності вчителя-словесника
Для вчителів російської мови і літератури,
світової літератури
З досвіду роботи Лутової Т.А., учителя
Донецької ЗОШ № 18 з поглибленим вивченням
гуманітарних предметів, учителя-методиста,
переможця
обласного
конкурсу
фахової
майстерності «Педагогічний Х-фактор – 2012»,
лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2013».
Якщо ви прагнете приймати рішення і діяти
відповідно до особливостей застосування сучасних
освітніх технологій, маєте бажання підвищити
власну технологічну культуру, ви зробите
правильний вибір, обравши шлях від авторської
методики до технологічної культури вчителясловесника.
Модернізація системи освіти України, що
обумовлена соціально-економічними змінами в
суспільстві, вимагає перебудови діяльності
вчителя-словесника, яка має бути спрямована на
досягнення нової якості організації навчальновиховного процесу, підвищення рівня активності і
відповідальності за власну педагогічну діяльність,
формування творчої особистості школяра.
У зв’язку із цим важливого значення набуває така
якість педагога, як здатність до новаторства, а саме:
до пошуку нових форм, методів та способів
організації педагогічної взаємодії, яка відповідає
новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців.
Технократична
мовно-літературна
освітня
парадигма зорієнтовує вчителя мови і літератури на
оволодіння досвідом інноваційної професійнопедагогічної діяльності, побудованої на процесі
мобілізації наукових досягнень, перенесенні
перспективного досвіду в практичну площину,
передбачає формування інноваційної методичної
культури, творчий підхід при плануванні і
проведенні уроків, зокрема розробку самого уроку й
навчальних завдань, призначених для виконання,
вибір комунікативної стратегії уроку, оцінювання
результату і самого навчального процесу.
Мета та завдання курсів: формування
технологічної культури вчителя-словесника через
ознайомлення із авторською методикою вчителямайстра, опрацювання інноваційних педтехнологій,
110
Нові
у тому числі ІКТ; навчання технології виписування
стратегії уроку з особливим освітнім простором.
Характеристика
змістового
наповнення
навчальної програми: формування технологічної
культури вчителя-словесника орієнтованої на
підготовку до життя і професійної діяльності
технологічно культурної особистості, спроможної
компетентно, оперативно розв’язувати проблеми,
мислити конструктивно і логічно, активно
використовувати системний підхід у своїй
діяльності; яка характеризується прагненням до
неперервної професійної самоосвіти і саморозвитку,
адаптивністю, гнучкістю і мобільністю; активно
реалізує власні творчі здібності, особистісний
потенціал, необхідні для успішного оволодіння
перетворювальною діяльністю.
Саме такі технології будуть опрацьовувати
слухачі разом з учителем-майстром Лутовою Т.А.
Технологічна освіта є засобом технологічного
розвитку
та
становлення
особистості,
що
сприймається як результат розвитку людини як
суб’єкта
продуктивної
та
безпечної
перетворювальної діяльності з використанням
новітніх технологій. Гуманізм технологічної освіти
полягає також у тому, що вона сприяє формуванню
головних компонентів: життєвого і професійного
самовизначення, розвитку педагогічної майстерності.
Варіативна складова: за замовленням слухачів
на вибір буде запропоновано факультативи:
«Мультимедійний простір уроку словесності»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
Якісна освіта через єдність технологій!
Ми відкриті для співтворчості!
2.4.
2.4.1.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
УЧИТЕЛІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Очно-дистанційні
Відкритий університет сучасного
уроку світової літератури
Формування мовленнєвої і читацької
культури учнів у процесі вивчення предметів
мовно-літературного циклу
Для вчителів світової літератури
Ви бажаєте бути режисером свого уроку? Ви
намагаєтеся зробити свій урок максимально
високоефективним, дієвим, на якому розвивається
особистість учня, формується гуманістичний
світогляд школяра на основі оволодіння ним
оптимального обсягу знань науки про мову та
літературу, на засадах розвитку всього комплексу
вмінь і творчого застосування набутих знань і умінь?
Відкритий університет сучасного уроку допоможе
вам знайти відповідь на ці і не лише на ці питання.
111
Нові
Ви маєте бажання ознайомитися із сучасними
технологіями формування мовної особистості та
читацької культури? Відкритий університет
сучасного уроку надасть вам таку можливість.
Ви хочете створювати для учнів індивідуальний
освітній маршрут та програми самореалізації
особистості? Відкритий університет сучасного
уроку допоможе вам вирішити цю проблему.
Сучасний урок світової літератури становить
собою діалогічну взаємодію вчителя й учнів, при
якому учень з об’єкта навчання перетворюється на
його суб’єкт. Завдання вчителя – встановити
гармонійні й двосторонні відносини з учнями,
організувати
їхню
пізнавальну
діяльність,
пробудити творчу активність. Китайська мудрість
говорить: «Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і
я запам’ятаю, дай зробити – і я зрозумію». Ми
надамо таку можливість слухачам курсів
підвищення кваліфікації.
Учителю необхідно повідомляти учням про
«маршрут» спільного просування від початку уроку
до його кінця; учень з допомогою вчителя повинен
бути зорієнтований у «просторі» уроку, він повинен
відчувати, як разом із учителем просувається до
поставленої мети. Ми надамо такий маршрут
слухачам курсів підвищення кваліфікації.
Мета та завдання курсів: надати інформацію
щодо моделювання сучасного уроку світової
літератури; опрацювати інноваційні педтехнології
щодо проектування сучасної моделі уроку.
Урок світової літератури повинен бути урокомзамилуванням, уроком осягнення краси слова, його
невичерпних можливостей. На кожному уроці
школярам необхідно «вдивлятися і вслухатися» в
слово, і тоді прийде розуміння його законів, його
правил, його системи. І щоб допомогти учням
«вдивитися і вслухатися» в слово, учитель повинен
знати вимоги до сучасного уроку, теорію уроку,
логіку його побудови, призначення кожного
структурного елементу. Для цього ми пропонуємо
слухачам
низку практикумів
і
тренінгів,
лабораторних робіт і веб-квестів, майстерень і
майстер-класів, відеоклуб і технопарк, коучинг-сет
і
вебінарій,
афішування
перспективного
педагогічного досвіду переможців конкурсів
фахової майстерності та соціалізацію творчого
доробку кращих словесників області.
«Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться…
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно,
чтоб в душу созвучья нахлынули дружно…»
(М. Риленков).
Варіативна складова: під час дистанційного
етапу слухачам буде запропоновано низку
вебінарів з теми курсів та факультатив
112
«Персональний сайт учителя-словесника».
Відкриваємо секрети майстерності!
Моделюємо сучасний урок разом!
Відкритий університет для сучасного
вчителя-словесника!
2.4.2.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
З усіх мистецтв найважливіше –
мистецтво читання.
Йоганн Вольфганг Ґете
Формування літературної компетентності учнів
у процесі вивчення світової літератури
Для вчителів світової літератури
Якщо ви бажаєте ознайомитися з інноваційними
технологіями
формування
літературної
компетенції, ми чекаємо на вас!
Якщо ви прагнете урізноманітнити прийоми
роботи щодо розвитку літературної обдарованості
учнів, успішно готувати переможців конкурсів,
олімпіад, турнірів й інших творчих та
інтелектуальних змагань, запрошуємо вас до
активного діалогу!
Ви поділяєте точку зору сучасного письменства
про те, що «Читання – це подарунок?!» (Даніель
Пеннак), «Книга – друг людини!» (М. Аромштам)?
Тоді ці курси розраховані особисто для вас.
Нова Концепція літературної освіти ставить за
мету формування творчого читача з високим
рівнем
загальної
культури,
активною
громадянською
позицією,
національною
свідомістю, виховання в учнів поваги до
культурних традицій різних народів. Як зробити
цей процес оптимальним та продуктивним,
заохотити учнів до читання, мотивувати до
розширення кола читання – завдання вчителя.
Мета та завдання курсів: надати інструментарій
учителю-словеснику
щодо
формування
кваліфікованого читача з високим рівнем
літературної компетенції, опрацювати інноваційні
педтехнології роботи з художнім текстом та роботи
щодо написання творів різних жанрів; ознайомити
словесників із творчим доробком кращих учителів
області за проблемою курсів.
Ознайомившись зі змістовою лінією курсів та
опрацювавши модулі програми, словесники
навчаться формувати в учнів основи філологічного
мислення, здійснювати різні види інтерпретації та
філологічного аналізу тексту, формувати в учнів
уміння
розкривати
багатозначність
літературознавчих понять, значно розширити їхнє
коло й показати змінність у літературному процесі,
своєрідність виявлення у творах різних епох,
напрямів, течій; допомагати школярам виявляти
113
Нові
жанрові та стильові особливості творів; надавати
основні знання з теорії й практики художнього
перекладу, навчити застосовувати набуті знання в
процесі аналізу оригіналів та перекладів; розвивати
творчі здібності учнів, необхідні для здобуття
майбутньої професії; доносити до учнів, як
користуватися
словниково-довідковою
та
спеціальною літературою з філологічного профілю;
як навчити учнів самостійно відшукувати матеріал
з філологічної проблеми, готувати доповідь на
філологічну тему; як навчити учнів висловлювати
свої думки розлого, з науковою аргументацією й
літературознавчо грамотно; формувати вміння
вести діалог, дискусію з проблем літератури.
Варіативна складова: за замовленням слухачів
на вибір буде запропоновано низку факультативів:
«Мультимедійний простір уроку словесності»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
Зробіть союзником у створенні
мотивації до читання те, що
відволікає від книги! Мистецтво
читання – крок до успіху!
2.4.3.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Від технологічної культури вчителясловесника до авторської методики
Технологічна культура як складова
педагогічної майстерності вчителя-словесника
Для вчителів світової літератури
Якщо ви прагнете приймати рішення і діяти
відповідно до особливостей застосування сучасних
освітніх технологій, маєте бажання підвищити
власну технологічну культуру, ви зробите
правильний вибір, обравши шлях від авторської
методики до технологічної культури вчителясловесника.
Модернізація системи освіти України, що
обумовлена соціально-економічними змінами в
суспільстві, вимагає перебудови діяльності вчителясловесника, яка має бути спрямована на досягнення
нової якості організації навчально-виховного
процесу,
підвищення
рівня
активності
і
відповідальності за власну педагогічну діяльність,
формування творчої особистості школяра. У зв’язку
із цим важливого значення набуває така якість
педагога, як здатність до новаторства, а саме: до
пошуку нових форм, методів та способів організації
педагогічної взаємодії, яка відповідає новим
освітнім тенденціям та інтересам вихованців.
Технократична
мовно-літературна
освітня
парадигма зорієнтовує вчителя мови і літератури
на оволодіння досвідом інноваційної професійнопедагогічної діяльності, побудованої на процесі
мобілізації наукових досягнень, перенесенні
114
Нові
перспективного досвіду в практичну площину,
передбачає формування інноваційної методичної
культури, творчий підхід при плануванні і
проведенні уроків, зокрема розробку самого уроку
й навчальних завдань, призначених для виконання,
вибір комунікативної стратегії уроку, оцінювання
результату і самого навчального процесу.
Мета та завдання курсів: формування
технологічної культури вчителя-словесника через
ознайомлення
із
авторськими
методиками
вчителів-майстрів, опрацювання інноваційних
педтехнологій, у тому числі ІКТ; навчання
технології виписування стратегії уроку з
особливим освітнім простором.
Характеристика
змістового
наповнення
навчальної програми: формування технологічної
культури вчителя-словесника, орієнтованої на
підготовку до життя і професійної діяльності
технологічно культурної особистості, спроможної
компетентно, оперативно розв’язувати проблеми,
мислити конструктивно і логічно, активно
використовувати системний підхід у своїй
діяльності; яка характеризується прагненням до
неперервної
професійної
самоосвіти
і
саморозвитку;
адаптивністю,
гнучкістю
і
мобільністю; активно реалізує власні творчі
здібності, особистісний потенціал, необхідні для
успішного
оволодіння
перетворювальною
діяльністю.
Саме
такі
технології
будуть
опрацьовувати слухачі разом із кращими
вчителями
Донеччини:
Криворучком О.В.,
Мамченко Н.І., Соколовою Т.Є., Гарною С.Ю.
Технологічна освіта є засобом технологічного
розвитку
та
становлення
особистості,
що
сприймається як результат розвитку людини як
суб’єкта
продуктивної
та
безпечної
перетворювальної діяльності з використанням
новітніх технологій. Гуманізм технологічної освіти
полягає також у тому, що вона сприяє формуванню
головних компонентів: життєвого і професійного
самовизначення, розвитку педагогічної майстерності.
Варіативна складова: за замовленням слухачів
на вибір буде запропоновано факультативи:
«Мультимедійний простір уроку словесності»,
«Персональний сайт учителя-словесника».
Якісна освіта через єдність технологій!
Поповнюємо методичну скарбничку
авторськими педагогічними родзинками!
Ми відкриті для співтворчості!
115
2.5.
2.5.1.
Очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
УЧИТЕЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Очно-заочні
Творiмо майбутнє сьогодні!
Оновлені
Методика та сучасні технології
навчання німецької мови
Для вчителів німецької мови
Не потрібно навіть доводити необхідність
володіння декількома іноземними мовами, а саме
німецькою, бо соціальне замовлення вже визначило
пріоритети: Європа – наш спільний дім, освіта та
робота у високорозвиненій країні взаємно збагачує
держави, що розташовані на одному континенті і є
добрими сусідами та партнерами.
Актуальність проблеми зумовлена зміною
концепції мовної освіти, державного стандарту та
програми з предмета, які побудовано згідно з
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної
освіти,
що
проголошують
принцип
плюрилінгвального
підходу
у
вивченні
європейських
мов.
Зміну
пріоритетів
від
досконалого оволодіння однією мовою на користь
оволодіння декількома мовами на рівні побутового
спілкування покладено в основу навчання як
першої, так і другої іноземної мови. Перехід до
вивчення іноземної мови як обов’язкового предмета
з першого класу і вивчення другої іноземної мови з
п’ятого класу закладено в навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів.
Суспільно-гуманітарна складова пропонованого
курсу містить модулі, які висвітлюють зміни в
сучасній парадигмі освіти, нові стандарти та
концепцію багатомовної освіти, процес гуманізації
та демократизації освіти. Презентовано регіональні
програми з мовної освіти, міжнародну програму
гендерної рівності, технології формування та
розвитку життєтворчої особистості.
Функціональна складова надасть учителям
можливість ознайомитись із новими освітніми
ресурсами Інтернету для вчителів іноземних мов,
упровадженням цифрових та інформаційних
технологій у навчання. Передбачено проведення
практичних занять із використання інтерактивної
дошки та програмного забезпечення щодо
створення тестових завдань.
Фахову складову курсів побудовано за принципом
взаємодії європейських мов у процесі оволодіння як
першою, так і другою іноземною мовою як
обов’язковим навчальним предметом з урахуванням
принципу наступності, базованому на досвіді учнів у
вивченні рідної та першої іноземної мови. До курсу
включено вивчення європейських стандартів та
дескрипторів оцінювання навчальних досягнень
учнів, ознайомлення з новими формами і методами
116
навчання, вивчення досвіду вчителів-новаторів
стосовно двомовного та інтегрованого навчання.
Учителям німецької мови буде надано
можливість удосконалити практичні навички
володіння англійською мовою за потребою.
Варіативний
компонент
складається
з
факультативу «Профільні та інтегровані курси
німецькою мовою» та спецкурсу «Використання
ресурсу науково-дослідницької роботи в МАН для
вдосконалення
мовних
та
мовленнєвих
компетенцій учнів старшої профільної школи».
Удосконаленню немає меж!
2.5.2.
Інтегровані проблемні, тематичні
До Європи з відмінним знанням Оновлені
Інтегровані
європейських мов!
проблемні
Принципи плюрилінгвального навчання
іноземних мов
очний етап – 72 г.
Для вчителів німецької мови
(з інтеграцією – англійська мова)
Ви
прагнете
вдосконалити
рівень
комунікативної та плюрилінгвальної компетенції
учнів, надати їм дієвий інструмент для розвитку
компетенції життєтворчості, надійні інструменти
для створення території персонального успіху – ці
курси для вас!
Вибір
обраної
проблеми
зумовлено
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної
освіти,
які
проголошують
принцип
плюрилінгвального підходу та інтеграції процесу
вивчення європейських мов з іншими навчальними
предметами,
тобто
викладання
навчальних
предметів іноземними мовами. У вивченні
іноземних мов відбулося зміщення пріоритетів від
досконального оволодіння однією мовою на
користь оволодіння декількома мовами на рівні
побутового спілкування.
Суспільно-гуманітарна складова пропонованого
курсу містить модулі, які висвітлюють зміни в
сучасній парадигмі освіти, нові стандарти та
концепцію багатомовної освіти, процес гуманізації
та демократизації освіти. Презентовано регіональні
програми з мовної освіти, міжнародну програму
гендерної рівності, технології формування та
розвитку життєтворчої особистості.
Функціональна складова надасть учителям
можливість ознайомитись із новими освітніми
ресурсами Інтернету для вчителів іноземних мов,
упровадженням цифрових та інформаційних
технологій у навчання. Передбачено проведення
практичних занять із використання інтерактивної
дошки та програмного забезпечення зі створення
тестових завдань.
Фахову складову курсів побудовано за
117
принципом взаємодії європейських мов у процесі
оволодіння
другою
іноземною
мовою
як
обов’язковим навчальним предметом з урахуванням
принципу наступності, базованому на досвіді учнів
у вивченні рідної та першої іноземної мови. До
курсу включено вивчення європейських стандартів
та дескрипторів оцінювання навчальних досягнень
учнів, ознайомлення з новими формами і методами
навчання, вивчення досвіду вчителів-новаторів
щодо двомовного та інтегрованого навчання.
Учителям німецької мови буде надано
можливість удосконалити практичні навички
володіння англійською мовою за потребою.
Варіативний
компонент
складається
з
факультативу
«Міжпредметні
та
внутрішньопредметні зв’язки в навчанні другої
іноземної мови» та спецкурсу «Використання
ресурсу науково-дослідницької роботи в МАН для
вдосконалення
мовних
та
мовленнєвих
компетенцій учнів старшої профільної школи».
Вивчаєш мову – пізнаєш
культуру! Створимо територію
персонального успіху разом!
2.5.3.
Проблемні, тематичні
Іноземна мова – чинник
Тематичні
загальнокультурного прогресу
сучасного суспільства
очний етап – 72 г.
Міжпредметна інтеграція як один з ефективних
шляхів універсальної підготовки випускника
загальноосвітньої та профільної школи
Для вчителів німецької мови
Уміння мислити, робити узагальнення та
висновки – невід’ємна функція людини сучасності.
Уміння аргументовано спілкуватися декількома
мовами
підвищує
затребуваність
та
конкурентоспроможність фахівця, націленого на
успіх. Ці курси для вчителів, які мають бажання
вдосконалити сучасність засобами міжкультурного
спілкування.
Розвиток комунікативної компетентності учнів
засобами німецької мови та шляхом поглиблення
інтеграційних та міжпредметних зв’язків є
своєчасним й актуальним. Розширення міжнародних
зв’язків України приводить до інтернаціоналізації
всіх аспектів суспільного життя, і іноземна мова є
необхідною в різних сферах діяльності людини,
вона – дієвий чинник соціально-економічного,
науково-технічного
та
загальнокультурного
прогресу
суспільства.
Іноземна
мова
–
універсальний предмет, вивчення якого неможливе
без інтегрування з іншими предметами.
Гуманізація освіти зумовлює відмову від вузьких
118
Нові
прагматичних цілей вивчення іноземної мови, що
знаходить своє відображення в орієнтації процесу
навчання на формування та розвиток засобами цієї
навчальної дисципліни учня як мовної особистості.
Вторинна мовна особистість базується на готовності
людини до продукування дій в умовах автентичного
спілкування з представниками інших культур. Цей
діалог часто ускладнюється з причини низького
рівня предметної та мовленнєвої компетенції
комунікантів.
Суспільно-гуманітарна складова пропонованого
курсу містить модулі, які висвітлюють зміни в
сучасній парадигмі освіти, нові стандарти та
концепцію багатомовної освіти, процес гуманізації
та демократизації освіти, удосконалює знання
щодо інноваційної культури педагога.
Функціональна складова надасть учителям
можливість ознайомитись із новими освітніми
ресурсами Інтернету для вчителів іноземних мов,
упровадженням цифрових та інформаційних
технологій у навчання. Передбачено проведення
практичних занять із використання інтерактивної
дошки та програмного забезпечення щодо
створення тестових завдань.
Фахову складову курсів побудовано за принципом
взаємодії європейських мов у процесі оволодіння як
першою, так і другою іноземною мовою як
обов’язковим навчальним предметом з урахуванням
принципу наступності, базованому на досвіді учнів у
вивченні рідної та першої іноземної мови. До курсу
включено вивчення європейських стандартів та
дескрипторів оцінювання навчальних досягнень
учнів, ознайомлення з новими формами і методами
навчання, вивчення досвіду вчителів-новаторів щодо
двомовного та інтегрованого навчання.
Учителям буде надано можливість попрацювати
з аутентичними підручниками з профільного та
інтегрованого навчання предметів німецькою або
англійською мовою, ознайомитися з досвідом
проведення інтегрованих уроків.
Варіативний
компонент
складається
з
факультативу «Профільні та інтегровані курси
німецькою мовою» та спецкурсу «Використання
ресурсу науково-дослідницької роботи в МАН для
вдосконалення
мовних
та
мовленнєвих
компетенцій учнів старшої профільної школи».
Мова – усім знанням ключ!
119
2.6.
2.6.1.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
УЧИТЕЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Очно-дистанційні
Скільки мов ти знаєш, стільки
разів ти людина.
Йоганн Вольфганг Ґете
Специфіка викладання французької мови
як другої іноземної
Для вчителів французької мови
Якщо ви бажаєте ознайомитися з особливостями
викладання французької мови як другої іноземної,
ми чекаємо на вас!
Враховуючи сучасний стан міжнародних
зв’язків у різноманітних сферах життя, вихід
України в європейський і світовий простір,
іноземну мову необхідно розглядати як важливий
засіб міжкультурного спілкування. Сучасна
середня школа повинна сформувати в учнів такий
рівень знань, умінь та навичок, який би дав
можливість
її
випускникам
практично
підтримувати спілкування з носіями мови на
комунікативно достатньому рівні.
Оскільки донедавна, особливо на рівні середньої
школи, освіта залежала від потреб та реалій
держави, то сьогодні стала очевидною обмеженість
такого підходу. Щоби гідно підготувати молодь до
життя на Європейському континенті, потрібно
забезпечити їх знаннями, уміннями та досвідом
адаптації до мінливого суспільного контексту.
Таким чином, основним завданням людського
спілкування є мова, а в багатомовному просторі –
декілька мов.
Мета та завдання курсів: підвищити рівень
фахово-функціональної та методичної компетенції
слухачів; оновити знання щодо методики
викладання французької мови як другої іноземної;
ознайомити з різними підходами до планування
занять з французької мови, ознайомити з сутністю
фасилітації та інтерференції.
Загальна складова курсу містить модулі з питань
змін у сучасному освітянському полі, оновлених
підходів до формування змісту мовної освіти,
стандартизації освіти, інформатизації освіти.
Функціонально-фахова складова містить модулі
щодо актуальних проблем теорії та методики
викладання предмета; науково-теоретичної та
методичної підготовки з французької мови; основних
положень Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти; комунікативних технологій, які
ґрунтуються на активізації мовленнєвої діяльності
учнів; культури комунікації, моделювання сучасних
уроків, конструювання різнорівневих завдань для
контрольно-оцінювальної діяльності, використання
ППЗ у навчально-виховному процесі.
120
Нові
Варіативна складова: за замовленням слухачів
на вибір буде запропоновано низку факультативів:
«Мультимедійний простір уроку іноземної мови»,
«Персональний сайт учителя іноземної мови».
Володіння кількома мовами –
актуальна вимога часу!
2.6.2.
Проблемні, тематичні
Мова – твого життя основа
Оновлені
Проблемні
Формування мовної особистості учня через
очний етап – 72 г. упровадження технології розвитку критичного
мислення в процесі вивчення французької мови
Для вчителів французької мови
Якщо ви прагнете урізноманітнити прийоми
роботи щодо розвитку філологічної обдарованості
учнів засобами французької мови, успішно
готувати переможців конкурсів, олімпіад, турнірів
й інших творчих та інтелектуальних змагань, ми
чекаємо на вас!
Здатність
особистості
застосовувати
в
конкретному виді спілкування знання мови,
способи взаємодії з людьми, що оточують її та
перебувають на відстані, навички роботи в групі,
володіння різними соціальними ролями – засади
успішної соціалізації особистості, яка має високий
рівень комунікативної культури.
Розширення міжнародних зв’язків України веде
до інтернаціоналізації всіх аспектів суспільного
життя. Іноземна мова є необхідною в різних сферах
діяльності людини. Вона – дієвий чинник
соціально-економічного, науково-технічного та
загальнокультурного
прогресу
суспільства.
Гуманізація освіти зумовлює відмову від вузьких
прагматичних цілей вивчення іноземної мови. Це
знаходить своє відображення в орієнтації процесу
навчання на формування і розвиток учня як мовної
особистості засобами цієї навчальної дисципліни.
Мовна особистість базується на готовності людини
до продукування дій в умовах автентичного
спілкування з представниками інших культур.
Навчання
французької
мови
поряд
із
практичним оволодінням предметом передбачає
виховання особистості, тому основним об’єктом і
метою опису мови в школі є не сама по собі
система мови, а особистість учня з його
цінностями, потребами, мотивами.
Мета та завдання курсів: розширення набутих
раніше психологічних, дидактичних, педагогічних і
методичних знань щодо організації навчальновиховного процесу в середніх навчальних закладах,
поповнення знань щодо сучасних тенденцій навчання
французької мови, розвиток таких складових
професіоналізму, як дослідницька поведінка,
121
пошукова активність, креативність. Надання
інструментарію щодо формування особистості з
високим
рівнем
комунікативної
культури.
Опрацювання
інноваційних
педтехнологій
з
формування франкомовної компетенції учнів.
Сьогодні вчитель іноземної мови, зокрема
французької, не може обмежити свою діяльність
лише формуванням в учнів комунікативної
компетенції, що забезпечує успішне іншомовне
спілкування. Його завдання полягає в тому, щоби
засобами іноземної мови розвивати в учнів
інтелектуальні здібності, критичне мислення, про
що наголошується в Національній доктрині
розвитку освіти України у ХХІ столітті. У зв’язку з
цим робота вчителя щодо формування іншомовної
комунікативної мовленнєвої компетенції школяра
набуває іншого змісту. Її можна вважати
результативною лише в тому випадку, якщо
дитина, сприймаючи спілкування іноземною
мовою як природну потребу, здобуває навички
пошуку,
сприйняття,
обробки
інформації,
відтворення її в іншомовному мовленні, тобто
оволодіває критичним мисленням.
Якщо вас цікавить, яким чином у межах
сучасного уроку французької мови можна
сформувати автоматизовані навички використання
типових конструкцій, як підібрати мовні засоби до
комунікативних умов використання, то ці курси
саме для вас.
Якщо ви бажаєте ознайомитися з інноваційними
технологіями формування мовної особистості з
високим рівнем комунікативної компетенції, ми
чекаємо на вас!
Якщо ви прагнете урізноманітнити прийоми
роботи щодо розвитку мовної особистості,
розвивати комунікативну компетенцію, почуття
мови і рефлексивної діяльності, запрошуємо вас до
активного діалогу!
Варіативна складова: за замовленням слухачів
на вибір буде запропоновано низку факультативів:
«Мультимедійний простір уроку іноземної мови»,
«Персональний сайт учителя іноземної мови».
Сучасна освіта – сучасні знання!
2.7.
2.7.1.
УЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Очно-дистанційні
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Методична компетентність сучасного
вчителя іноземної мови: від А до Я
Сучасний методичний дизайн
уроку англійської мови
Для вчителів англійської мови
Ці курси для вчителів, які прагнуть оновити
122
Нові
форми і методи роботи та досягти успіху у
формуванні
активного
плюрилінгвального
користувача мови, конкурентоспроможного на
міжнародному та європейському рівні.
Будь сучасним та успішним – з нами це просто!
В урядовій програмі інтеграції України до
Європейського Союзу серед пріоритетних напрямків
визначено перегляд існуючих та впровадження нових
навчальних програм, створення умов для підготовки
підручників і навчальних матеріалів спільними
авторськими колективами й окремими авторами,
залучення досвідчених учителів до апробації нових
підручників, розробки дидактичних матеріалів та
посібників до діючих національних підручників,
профільних програм, курсів за вибором та
спецкурсів.
Соціально-гуманітарна складова пропонованих
курсів надає інформацію стосовно реформування
змісту та пріоритетів освіти, стану вивченості
пропонованої
теми
і
її
місця
серед
загальнонаукових проблем.
Функціональну
складову
спрямовано
на
засвоєння принципів укладання та вимог до
навчальних
програм, сучасних
підручників
іноземної мови, дидактичних матеріалів, мініпідручників та електронних посібників для
використання на уроках іноземної мови.
Предметно-фахову
складову
структуровано
відповідно до тематики курсів стосовно презентації,
вивчення та використання сучасних автентичних
технологій та методів навчання іноземних мов.
Особливу
увагу
приділено
впровадженню
принципів наочності та наступності в навчанні учнів
різних вікових категорій, інтерактивних діалогічних
та групових методів навчання, імітаційно-рольовому
та ситуативному мовленню.
На цих курсах заплановано викладання
спецкурсу «Сучасні інтерактивні технології
формування критичного мислення: дебати».
По закінченні курсів слухачі навчаться
використовувати, адаптувати і розробляти навчальні
матеріали для різних цілей у різних контекстах,
використовувати адекватні прийоми оцінювання й
контролю навчальної діяльності учнів, здійснювати
самооцінку шляхом спостережень та аналізу і
продовжувати цей процес поза межами курсу,
співпрацювати й обмінюватися досвідом з колегами
під час проходження курсу та після його завершення,
розробляти та впроваджувати навчально-дидактичні
матеріали та навчальні програми.
Знайди ключ від скриньки
методичних секретів!
123
2.7.2.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Майстерне володіння сучасними
Оновлені
технологіями – запорука якості освіти!
Сучасні технології формування комунікативної
компетенції учнів базової та старшої школи
Для вчителів англійської мови
Уміння спілкуватися, використовуючи аргументи
та докази, автентичні для слухача – найвищий
рівень взаєморозуміння. Уміння аргументовано
спілкуватися
декількома
мовами
підвищує
затребуваність та конкурентоспроможність фахівця,
націленого на успіх. Ці курси для вчителів, які
прагнуть оновити форми та методи роботи та
досягти
успіху
у
формуванні
активного
плюрилінгвального користувача мови.
В урядовій програмі інтеграції України до
Європейського Союзу серед пріоритетних напрямків
визначено перегляд існуючих та впровадження нових
навчальних програм, створення умов для підготовки
підручників і навчальних матеріалів спільними
авторськими колективами та окремими авторами,
залучення досвідчених учителів до апробації нових
підручників, розробки дидактичних матеріалів та
посібників до чинних національних підручників,
профільних програм, курсів за вибором та
спецкурсів.
Соціально-гуманітарна складова пропонованих
курсів надає інформацію щодо реформування
змісту та пріоритетів освіти, стану вивченості
пропонованої
теми
і
її
місця
серед
загальнонаукових проблем.
Функціональну
складову
спрямовано
на
засвоєння принципів укладання та вимог до
навчальних
програм, сучасних
підручників
іноземної мови, дидактичних матеріалів, мініпідручників та електронних посібників для
використання на уроках іноземної мови.
Предметно-фахову складову структуровано
відповідно до тематики курсів щодо презентації,
вивчення та використання нових автентичних
технологій та методів навчання іноземних мов.
Особливу
увагу
приділено
впровадженню
принципів науковості та наступності в навчанні
учнів різних вікових категорій, інтерактивних
діалогічних та групових методів навчання,
імітаційно-рольовому та ситуативному мовленню.
На курсах заплановано викладання спецкурсу
«Сучасні інтерактивні технології формування
критичного мислення: дебати».
По завершенні курсів слухачі навчаться
використовувати, адаптувати і розробляти навчальні
матеріали для різних цілей у різних контекстах,
використовувати адекватні прийоми оцінювання й
контролю навчальної діяльності учнів, здійснювати
124
самооцінку шляхом спостережень та аналізу і
продовжувати цей процес поза межами курсу,
співпрацювати й обмінюватися досвідом з колегами
під час проходження курсу та після його закінчення,
розробляти та впроваджувати навчально-дидактичні
матеріали та навчальні програми.
Удосконалюй мовленнєву
культуру протягом життя!
Випереджуй час!
2.7.3.
Очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
Очно-заочні
Учителю! Хочеш підготувати
Оновлені
компетентного учня? Ми навчимо: як!
Лінгводидактичні засади
формування іншомовної компетенції учнів
загальноосвітніх та профільних шкіл
Для вчителів англійської мови
Незаперечною є істина, що коли бажаєш з кимось
домовитися швидко та без перешкод, скористуйся
рідною мовою співрозмовника, і переможи ворога
ліпше на його полі та його ж зброєю.
Ми допоможемо озброїти учнів та вчителів
знаннями стосовно мови та культури іншої країни,
вживаючи
сучасні
технології
дидактичних
імітаційно-рольових ігор, інтерактивних технологій
та технологій співпраці в дискусії.
Сьогодні неможливо заперечувати великий
когнітивний потенціал володіння іноземними
мовами. Слід пам’ятати, що недостатнє знання
культури як своєї країни, так і країни, мова якої
вивчається, призводить до помилкової інтерпретації
деяких соціокультурних реалій, явищ та спричиняє
нерозуміння та несприйняття іншої культури.
Завдання: навчання лінгвокультурознавчому
компоненту комунікативної компетенції полягає не
в тому, щоб «замаскувати» їх під носіїв мови, а в
тому, щоб зробити його компонентом у сфері
міжкультурної комунікації. Важливим напрямом у
реформуванні змісту мовної освіти, її гуманізації,
гуманітаризації,
інтегративності
та
полікультурності є навчання іноземних мов на
засадах лінгводидактики. Згідно з науковими
даними, вивчення іноземної мови має базуватися
незалежно від стартових можливостей учнів на
зануренні в автентичне мовне середовище,
оскільки воно позитивно впливає на розвиток
психічних функцій дитини і стимулює розвиток
загальномовленнєвих умінь, що має позначитись на
підвищенні рівня володіння рідною мовою і
розвитку інтегративного плюрилінгвалізму.
Суспільно-гуманітарна складова цих курсів
надає інформацію щодо реформування змісту
освіти в цілому, її регіональних складових, нових
125
стандартів та вимог сучасності до якості та змісту
мовної освіти, виховних та розвивальних
можливостей навчального предмета, прийомів
соціалізації набутої мовної, мовленнєвої та
полікультурної компетенції.
Фахова та функціональна складові курсу
знайомлять учителя із технологіями та методами
навчання лінгводидактики не як окремого аспекту, а
невід’ємної частини загального процесу оволодіння
мовами. Особливе місце займають ознайомлення із
прийомами застосування елементів ейдетики в
навчанні лексики та розвитку навичок іншомовного
спілкування. Практична спрямованість курсів
надасть
учителям
можливість
не
просто
ознайомитись із науковими розробками з даного
питання, але й застосувати їх на практиці в процесі
розробки дидактичних матеріалів під керівництвом
досвідчених учителів та викладачів іноземної мови.
Варіативна складова містить факультатив
«Тестування як вид навчальної діяльності» та
спецкурс «Європейський мовний портфель».
По закінченні курсу вчителі зможуть планувати
навчальний процес, базуючись на впровадженні
лінгводидактичних принципів навчання, сучасних
передових технологій навчання іноземної мови,
конструювати навчальні заняття з іноземних мов з
використанням
автентичних
та
авторських
матеріалів із урахуванням принципів інформатизації
навчального процесу.
Не бійся досконалості – випереджуй час!
2.7.4.
Проблемні, тематичні
Дитиноцентризм – провідна ідея
Проблемні
сучасного навчання!
очний етап – 72 г. Дитиноцентровані методи навчання англійської
мови дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку на засадах стимулювання прагматичнопізнавальної та комунікативної активності
Для вчителів англійської мови, які викладають
англійську мову в ДНЗ та початковій школі
Доводити необхідність раннього навчання
іноземних мов на сучасному етапі міжнародного
інтегрування просто недоцільно. Адаптація дітей
до нового мовного світу, відмінного від світу
рідної мови та культури, – це найцікавіша задача
для батьків та вчителів. Нехтувати можливістю
всебічного розвитку своєї дитини не може ніхто.
Ми вас підтримаємо, надамо практичні поради та
залучимо до спільної праці з формування людини
майбутнього.
Важливим напрямком у реформуванні змісту
мовної освіти, її гуманізації, гуманітаризації,
інтегративності та полікультурності є раннє
126
Нові
навчання іноземних мов. Новий стандарт мовної
освіти, розробка і впровадження в навчання учнів
старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
Базової програми «Я у світі» зумовили перехід до
вивчення іноземної мови з першого класу
загальноосвітньої школи. Згідно з науковими
даними раннє вивчення іноземної мови корисне для
всіх дітей незалежно від їхніх стартових
можливостей, оскільки воно позитивно впливає на
розвиток психічних функцій дитини і стимулює
розвиток загальномовленнєвих умінь, що має
позначитись на підвищенні рівня володіння рідною
мовою і розвитку інтегративного плюрилінгвалізму.
У процесі оволодіння іноземними мовами
важливу функцію виконує вміння запам’ятовувати
великий обсяг нових лексичних одиниць. Оптимізації
процесу
запам’ятовування
сприяє
розвиток
асоціативного методу навчання, формування навичок
мовної здогадки, тобто застосування прийомів
ейдетики при навчанні іноземної мови.
Суспільно-гуманітарна складова цих курсів
надає інформацію щодо реформування змісту
освіти в цілому, її регіональних складових, нових
стандартів та вимог сучасності до якості та змісту
мовної освіти, виховних та розвивальних
можливостей навчального предмета, прийомів
соціалізації набутої мовної, мовленнєвої та
полікультурної компетенції.
Фахова та функціональна складові курсу
знайомлять учителя з принципами та методами
навчання дітей молодшого шкільного віку,
психофізичними особливостями учнів початкових
класів, специфікою планування навчального
процесу початківців. Особливе місце займають
ознайомлення з прийомами застосування елементів
ейдетики в навчанні лексики та розвитку навичок
іншомовного спілкування.
Практична спрямованість курсів надасть
учителям можливість не просто ознайомитись із
науковими розробками з цього питання, але й
застосувати їх на практиці в процесі розробки
дидактичних
матеріалів
під
керівництвом
досвідчених учителів та викладачів іноземної мови.
Під час курсів заплановано відвідування
навчальних
занять
у загальноосвітніх
та
спеціалізованих школах та дитячих садках на
інтерактивній основі з подальшим обговоренням.
Варіативна складова містить факультатив
«Тестування як вид навчальної діяльності» та
спецкурс
«Європейський
мовний портфель
молодшого школяра».
По закінченні курсу вчителі зможуть планувати
навчальний процес у початковій школі, базуючись
на застосуванні сучасних передових методів
127
навчання іноземної мови, конструювати навчальні
заняття з іноземних мов у початковій школі,
використовуючи автентичні та авторські матеріали
з урахуванням психофізичних особливостей учнів
молодшого шкільного віку та принципів
інформатизації навчального процесу.
Від технологій дитиноцентризму –
до інтенсифікації навчання!
2.7.5.
Комплексність, системність,
універсальність,
метапредметність – складові
очний етап – 72 г.
ефективної підготовки випускника
Міжпредметна інтеграція як один з ефективних
шляхів універсальної підготовки випускника
загальноосвітньої та профільної школи
Для вчителів англійської мови
Уміння мислити, робити узагальнення та
висновки – невід’ємна функція людини сучасності.
Уміння аргументовано спілкуватися декількома
мовами
підвищує
затребуваність
та
конкурентоспроможність фахівця, націленого на
успіх. Ці курси для вчителів, які мають бажання
вдосконалити сучасність засобами міжкультурного
спілкування універсально підготованих спеціалістів.
Розвиток комунікативної компетентності учнів
засобами іноземної мови шляхом поглиблення
інтеграційних та міжпредметних зв’язків є
своєчасним і актуальним. Розширення міжнародних
зв’язків України призводить до інтернаціоналізації
всіх аспектів суспільного життя, й іноземна мова є
необхідною в різних сферах діяльності людини,
вона – дієвий фактор соціально-економічного,
науково-технічного
та
загальнокультурного
прогресу
суспільства.
Іноземна
мова
–
універсальний предмет, вивчення якого неможливе
без інтегрування з іншими предметами.
Гуманізація освіти зумовлює відмову від вузьких
прагматичних цілей вивчення іноземної мови, що
знаходить своє відображення в орієнтації процесу
навчання на формування та розвиток засобами цієї
навчальної дисципліни учня як мовної особистості.
Вторинна мовна особистість базується на готовності
людини до продукування дій в умовах автентичного
спілкування з представниками інших культур. Цей
діалог часто ускладнюється з причини низького рівня
предметної та мовленнєвої компетенції комунікантів.
Суспільно-гуманітарна складова пропонованого
курсу містить модулі, які висвітлюють зміни в
сучасній парадигмі освіти, нові стандарти та
концепцію багатомовної освіти, процес гуманізації та
демократизації освіти, удосконалює знання стосовно
інноваційної культури педагога.
Проблемні
128
Нові
Функціональна складова надасть учителям
можливість ознайомитись із новими освітніми
ресурсами Інтернету для вчителів іноземних мов,
упровадженням цифрових та інформаційних
технологій у навчання. Передбачено проведення
практичних занять із використання інтерактивної
дошки та програмного забезпечення зі створення
тестових завдань.
Фахову складову курсів побудовано за принципом
взаємодії європейських мов у процесі оволодіння як
першою, так і другою іноземною мовою як
обов’язковим навчальним предметом з урахуванням
принципу наступності, базованому на досвіді учнів у
вивченні рідної та першої іноземної мови. До курсу
включено вивчення європейських стандартів та
дескрипторів оцінювання навчальних досягнень
учнів, ознайомлення з новими формами і методами
навчання, вивчення досвіду вчителів-новаторів
стосовно двомовного та інтегрованого навчання.
Учителям буде надано можливість попрацювати
з аутентичними підручниками з профільного та
інтегрованого навчання предметів англійською
мовою, ознайомитись з досвідом проведення
інтегрованих уроків.
Варіативний
компонент
складається
із
факультативу «Профільні та інтегровані курси
англійською мовою» та спецкурсу «Використання
ресурсу науково-дослідницької роботи в МАН для
вдосконалення
мовних
та
мовленнєвих
компетенцій учнів старшої профільної школи».
Надай учневі ґрунтовні знання – забезпеч
його конкурентоспроможність!
2.7.6.
Якісна освіта через єдність технологій!
Діяльнісні технології навчання іноземних мов
очний етап – 72 г.
на засадах упровадження принципів
євроінтегрованої іншомовної освіти та ЄМП
Для вчителів англійської мови
Ми можемо задовольнити прагнення ваших учнів
та їхніх батьків удосконалити рівень комунікативної
компетенції до загальноєвропейського рівня, надати
їм дієвий інструмент для розвитку компетенції
життєтворчості, надійні інструменти для створення
території персонального успіху. Бажаєте знати ЯК?
Тож, ці курси для вас!
Запровадження в освітній простір України
інноваційних змін, спрямованих на наближення до
стандартів мовної освіти країн Європейського Союзу,
що є важливою умовою інтеграції України в
європейський освітній, культурний, економічний
простір, створило підґрунтя для розробки Радою
Європи єдиного документа – Європейського мовного
портфоліо як універсальної форми самопрезентації та
Тематичні
129
Нові
самовдосконалення вчителів іноземних мов на основі
рефлексивної практики викладання іноземної мови,
самоосвіти, співпраці з іншими викладачами.
ЄМП є продуктом гуманізації та гармонізації
суспільства в цілому, роботи із систематизації,
узагальнення та вдосконалення підходів до змісту
мовної освіти в Україні на законодавчому та
концептуальному рівнях, покращення якості та
практичної
спрямованості
мовної
освіти,
опанування іноземними мовами на рівні,
достатньому для спілкування, здобуття освіти і
професії,
саморозвитку
та
вдосконалення
особистості протягом життя.
Курси розраховано на вчителів, які вже мають
досвід навчання іноземних мов дітей різних
вікових категорій і мають потребу в узагальненні
свого педагогічного досвіду у вигляді сучасного
документа, розробленого Радою Європи.
Мета курсів – підвищення професійної
компетентності вчителів іноземних мов, їхнє
заохочення не тільки до поглиблення власних
знань у сфері своєї професійної діяльності, але, що
найбільш важливо, до їхнього ефективного
впровадження в щоденну практику, підтримка
професійних учителів як агентів позитивних змін
щодо якості мовної освіти.
Соціально-гуманітарна підготовка на цих курсах
містить інформацію щодо реформування освіти в
цілому, її регіональних складових, нових стандартів
та вимог сучасності до якості та змісту мовної освіти.
Фахова та функціональна складові курсу
надають можливість учителю ознайомитись з
формами та методами узагальнення педагогічного
досвіду, надають консультації щодо організації
видавницької діяльності з метою розповсюдження
передового досвіду, залучають учителів до участі в
міжнародних освітніх проектах з удосконалення
мовних та мовленнєвих компетенцій учителів
іноземних мов, презентують досвід кращих
учителів, залучають до світової спільноти вчителів
англійської мови через співпрацю з Радою Європи
та Британською Радою в Україні.
По закінченні курсу вчителі навчаться
систематизувати свої напрацювання, матимуть
змогу презентувати свій досвід у вигляді
універсального документа – ЄМП як через мережу
Інтернету на освітніх платформах Ради Європи та
Британської Ради, так і в наочному режимі з метою
вдосконалення підходу до навчання іноземних мов
та професійного розвитку.
Оволодівай діяльнісними
технологіями – підвищуй
праксеологічну продуктивність учнів!
130
2.7.7.
Загальна підготовка
Тут розкривають секрети Оновлені
Загальна підготовка
фахового зростання
очний етап – 144 г.
Загальна підготовка
Для вчителів англійської мови
зі стажем роботи до 5 років
Ви – спеціаліст-початківець, який прагне досягти
успіху в кар’єрі вчителя іноземних мов, закріпити і
модернізувати професійні навички, вивести своїх
учнів
на
міжнародний
рівень
як
конкурентоспроможних фахівців. Ці курси – для вас!
Програму курсів зорієнтовано на сучасні вимоги
суспільства і професійні потреби слухачів курсу –
учителів, які проходять курси вперше і мають
бажання підвищити свій професійний рівень та
кваліфікаційну категорію.
Основною метою курсів є сприяння розумінню
слухачами принципів і методів навчання
англійської мови в контексті комунікативного
підходу, удосконалення знань та вмінь слухачів,
необхідних для забезпечення ними навчального
процесу, розвиток у слухачів здатності оцінювати,
адаптувати та розробляти навчальні матеріали з
урахуванням потреб учнів та конкретних
навчальних умов, цілеспрямоване формування
інноваційної культури педагога.
Курс є особистісно зорієнтованим, оскільки він
ставить собі на меті не тільки передати певні знання,
але й шляхом організації самоаналізу та педагогічної
рефлексії допомогти слухачам реалізувати свій
професійний та особистісний потенціал.
Соціально-гуманітарна
складова
курсової
підготовки дає можливість визначити місце даної
проблеми в системі сучасної освіти, надає уявлення
про модернізацію освітніх стандартів, місце
навчального предмета в системі шкільної освіти та
виховання.
Функціональна та фахова складові курсу мають
комунікативну спрямованість і передбачають
діяльність, у центрі якої знаходиться слухач.
Враховуючи
новітні
науково-педагогічні
дослідження, курс зорієнтовано на активне залучення
слухачів до процесу навчання із зосередженням на
завданнях, виконання яких потребує активних
практичних дій: планування навчального процесу,
розробку поурочного планування за діючими
підручниками, аналізу та самоаналізу уроку.
Важливим компонентом курсу є ознайомлення з
інноваційними формами і методами навчання,
інтегрованими та профільними курсами за
вибором, що обумовлено соціальним замовленням і
вимогами до оволодіння мовами як знаряддям
міжнаціонального спілкування.
131
До програми включено спецкурс і факультатив,
спрямовані на ознайомлення з тестуванням як видом
навчальної
діяльності,
пропедевтику
ЗНО,
використання
потенціалу
науково-пошукової
діяльності для розвитку мовних та мовленнєвих
компетенцій учнів. По завершенні курсу слухачі
краще усвідомлюватимуть різні підходи до вивчення
англійської мови, природу вербального спілкування,
роль і функції мови, їх значення для навчального
процесу, знання принципів комунікативного
викладання мов у процесі планування уроків,
відбору, адаптації та розробки навчальних завдань.
Учителі набудуть навичок користування іноземною
мовою для керування навчальною діяльністю учнів у
класі, розуміння і використовування відповідної
термінології для пояснення теорії та практики
викладання англійської мови.
Навчайся з нами – зроби свій
крок до самовдосконалення!
2.8.
9.
9.3.
УЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА І КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ»
Студія інноваційних технологій
Якість освіти через єдність Оновлені
Студія інноваційних
сучасних технологій!
технологій
Забезпечення якості суспільствознавчої
освіти шляхом упровадження інноваційних
Інтегровані
технологій навчання
проблемні
Для вчителів історії і курсу «Людина і світ»
(з інтеграцією – правознавство)
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
Інноваційне навчання – технологічне навчання.
+
Слухачам студії будуть представлено апробовані та
дистанційний етап найбільш результативні технології вивчення
суспільних
дисциплін.
Педагоги
матимуть
можливість змоделювати фрагменти навчального
процесу на засадах інноваційних технологій та
залучити найбільш продуктивні з них до власної
педагогічної системи з метою підвищення якості
суспільствознавчої освіти.
Залучення учнів до процесу активного навчання,
коли вони не просто запам’ятовують навчальний
матеріал, а й розуміють, інтерпретують, запитують,
формулюють проблеми, висувають гіпотези,
досліджують, творять, дебатують, оцінюють та
приймають рішення і є основною метою шкільної
суспільствознавчої освіти за Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти.
Мета курсів: визначити потенціал інноваційних
технологій навчання як умову забезпечення якості
шкільної суспільствознавчої освіти.
Завдання курсів:
 систематизувати знання слухачів щодо
концептуально-методологічних засад вивчення
132
суспільних дисциплін за новими Державними
стандартами, дидактичних умов і принципів
розвитку критичного мислення учнів;
 розкрити сутність інноваційних технологій та
відпрацювати вміння розробляти моделі занять на
їхніх засадах;
 розуміти
значущість
упровадження
інноваційних
технологій
розвитку
задля
формування досвіду відповідальних та свідомих
дій молодого покоління;
 сформувати
готовність
педагога
до
системного використання інноваційних технологій
у повсякденній педагогічній практиці.
Під час практичних, тренінгових занять, круглих
столів педагоги зможуть набути досвіду розвитку
предметних компетентностей учнів засобами
інноваційних технологій навчання, моделювання
фрагментів уроків та позаурочних занять на
інноваційних засадах.
Варіативну
складову
буде
представлено
спецкурсом, який розкриватиме застосування
технології розвитку критичного мислення в урочній
та позаурочній діяльності з базових дисциплін.
Будь попереду – обирай студію
інноваційних технологій!
12.
12.6.
Обласна авторська творча майстерня
АТМ – це кузня талантів!
Оновлені
Обласна авторська
творча майстерня
Розвиток розумових здібностей школярів через
організацію пошуково-дослідницької діяльності
очно-заочні
та участі в учнівських інтелектуальних змаганнях
очний етап – 72 г.
Для вчителів історії та правознавства
+
з досвідом роботи 8-25 років
міжсесійний період
За
авторськими
методиками
роботи
О.Л. Кожем’яки,
учителя
історії
та
правознавства Донецької ЗОШ № 12, та
С.В. Михальової,
учителя
історії
та
правознавства Краматорської ЗОШ № 22 з
профільним навчанням.
Учасники авторської творчої майстерні (АТМ)
не тільки ознайомляться, вивчать та опрацюють
досвід учителів-майстрів, а й створять під їхнім
керівництвом власний авторський продукт, який
використовуватимуть
у
своїй
подальшій
педагогічній діяльності. Даний формат передбачає
супровід випускника майстрами протягом усього
міжатестаційного періоду.
Пріоритетами
сучасної
шкільної
суспільствознавчої освіти є розвиток мислення,
пізнавальних здібностей учнів, що сприяє їхній
самореалізації в сучасному суспільстві. Організація
дослідницької діяльності при вивченні предметів
суспільствознавчого циклу та здійсненні виховної
133
роботи в навчальному закладі, залучення школярів
до інтелектуальних змагань сприяє формуванню
ключових
і
предметних
компетентностей
особистості.
Мета: підготувати конкурентоспроможного
фахівця до інноваційної педагогічної діяльності;
поширити перспективний досвід творчих педагогів
регіону щодо здійснення педагогічного супроводу
розвитку інтелектуальних здібностей учнів в
урочній та позаурочній діяльності, підвищення
результативності їхньої педагогічної праці.
Завдання:
 презентувати учасникам творчої майстерні
авторську
модель
організації
науководослідницької діяльності учнів 5-11 класів;
 систематизувати знання слухачів щодо
основних завдань та тенденцій сучасної освіти;
наукового та навчально-методичного забезпечення
викладання суспільних дисциплін тощо;
 сприяти залученню учасників майстерні до
підготовки школярів до участі в інтелектуальних
фахових змаганнях (олімпіадах, МАН, творчих
конкурсах та проектах);
 розвинути установки до аналізу та рефлексії
власної педагогічної діяльності.
Під час роботи АТМ слухачі навчаться
створювати
власну
модель
організації
дослідницької діяльності учнів в окремому
навчальному закладі, презентацію перспективного
педагогічного
досвіду
через
майстер-клас;
розробляти
соціально-орієнтовані
проекти,
доопрацюють реєстр творчих учнівських та
педагогічних професійних конкурсів. Окрема група
педагогів працюватиме над створенням кейсу
інтерактивних завдань, спрямованих на розвиток
творчих здібностей учнів.
Авторська майстерня – потужна
платформа для взаємозбагачення
досвідом і база для створення
спільних проектів!
12.7.
Обласна авторська
творча майстерня
очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
АТМ – це кузня талантів!
Оновлені
Педагогічний супровід
розвитку інтелектуальних здібностей учнів
при вивченні історії та правознавства
Для вчителів історії та правознавства
з досвідом роботи 8-25 років
За авторськими методиками Т.М.Філіпенко,
учителя історії та правознавства Курахівської
гімназії
«Престиж»
Мар’їнського
р-ну,
заслуженого вчителя України, та В.Л. Суткового,
учителя історії та правознавства Артемівського
НВК № 11, заслуженого працівника освіти України.
134
Автори цієї майстерні мають високі стабільні
результати в різних напрямках педагогічної
діяльності. Вони цікаві для своїх колег тим, що
розкривають технології свого успіху та діляться
власними доробками, показуючи приклад та
стимулюючи
слухачів
до
власного
самовдосконалення. Такий формат передбачає
супровід випускника майстрами протягом усього
міжатестаційного періоду.
Мета авторської творчої майстерні (АТМ):
підготовка конкурентоспроможного фахівця до
інноваційної педагогічної діяльності; поширення
перспективного досвіду творчих педагогів регіону
щодо здійснення педагогічного супроводу розвитку
інтелектуальних здібностей учнів в урочній та
позаурочній
діяльності,
підвищення
результативності їхньої педагогічної праці.
Завдання:
 систематизувати знання слухачів щодо
концептуально-методологічних засад вивчення
суспільних дисциплін за новими державними
стандартами; дидактичних умов і принципів
розвитку інтелектуальної обдарованості учнів;
 сформувати у слухачів уміння здійснювати
педагогічну
діагностику
та
розробляти
індивідуальну освітню траєкторію обдарованого
учня; складати пізнавальні завдання як базовий
інструментарій
розвитку
інтелектуальних
здібностей
школярів;
організовувати
та
стимулювати участь школярів в інтелектуальних
фахових змаганнях (олімпіадах та турнірах);
 розвинути установки до результативної,
продуктивної, ефективної діяльності педагога,
професійного росту слухачів АТМ.
Автори не тільки презентують досвід розвитку
інтелектуальних і творчих здібностей учнів, але й
залучать педагогів до відпрацювання вмінь
застосовувати авторські методики під час урочної
та позаурочної діяльності, розробляти навчальнометодичне забезпечення цього процесу. Під час
курсів
слухачі
навчаться
створювати
та
використовувати
індивідуальні
та
групові
продукти – сучасне дидактичне забезпечення щодо
розвитку інтелекту учнів засобами предмета через
олімпіади та турніри, візьмуть участь у ролі
спостерігачів, рахункової комісії, членів журі,
консультантів-наставників в обласних турнірах,
прослухають спецкурс «Система підготовки
вчителя до участі в професійних конкурсах» тощо.
Учителю! Підготуй учня, у якого ти
потім сам зможеш навчатися!
135
2.8.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Сучасна школа – школа
Інтегровані
громадянськості!
проблемні
Виховання громадянина і патріота
очно-дистанційні
засобами шкільної суспільствознавчої освіти
очний етап – 72 г.
Для вчителів історії і курсу «Людина і світ»
+
(з інтеграцією – правознавство)
дистанційний етап
Учителям буде представлено перспективний
досвід і надані рекомендації щодо організації
громадянської освіти та патріотичного виховання в
системі шкільної суспільствознавчої освіти.
Концепції громадянської освіти та виховання,
Проект концепції загальнодержавної цільової
соціальної програми патріотичного виховання
населення на 2013-2017 роки ставлять перед
системою освіти завдання щодо виконання
необхідного суспільству і державі соціального
замовлення на виховання патріота та громадянина
України.
Основною метою курсів є надання науковотеоретичної і практичної допомоги вчителям з
питань формування патріотизму та громадянськості
в учнів через вивчення локальної, регіональної,
національної історії, основ правознавства.
Завдання курсів: систематизувати знання щодо
концептуально-методологічних
засад
вивчення
суспільних дисциплін, визначення складових
громадянської
компетентності;
опрацювати
технології формування патріотизму та громадянської
компетентності учнів, розкрити їхню значущість для
формування досвіду відповідальних і свідомих дій
молодого покоління; забезпечення готовності
педагога до впровадження моделей громадянської
освіти у власну педагогічну практику.
На даних курсах педагоги матимуть змогу
опрацювати необхідну нормативно-правову базу,
проаналізують навчально-методичні комплекси з
історичної, правової та громадянської освіти,
визначаться з перспективними напрямками розробки
авторського навчально-методичного забезпечення.
Слухачі відпрацюють уміння моделювати уроки
та позакласні заходи з формування патріотичних
поглядів, ідеалів, громадянських цінностей
учнівської молоді.
Варіативну частину представлено спецкурсом та
факультативами щодо здійснення громадянської
освіти й виховання на уроках з історії та
правознавства, курсу «Людина і світ».
Активна громадянська позиція –
запорука процвітаючого суспільства!
136
Нові
2.8.2.
Інтегровані
проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
2.8.3.
Інтегровані
тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Інтеграція – запорука мислення Оновлені
в глобалізованому суспільстві!
Реалізація метапредметних зв’язків
та міжпредметної інтеграції
в процесі вивчення суспільних дисциплін
Для вчителів історії і курсу «Людина і світ»
(з інтеграцією – правознавство)
Знання з різних навчальних дисциплін, які
мають бути засвоєні учнями на рівні розуміння та
застосування, сприятимуть формуванню цілісної
картини світу лише за умов використання
потенціалу
міжпредметних
зв’язків
і
метапредметних технологій навчання.
Основною метою курсів є розкриття потенціалу
педагогічної інтеграції для розвитку дитини, її
самоідентифікації
та
самовизначення
на
гуманістичних засадах.
Завдання курсів:
 надання науково-теоретичної та практичної
допомоги вчителям з питань організації навчальновиховного процесу в умовах модернізації освіти;
 розуміння
значущості
інтеграції
щодо
забезпечення
формування
компетентної
особистості учня.
Роботу
слухачів
буде
спрямовано
на
усвідомлення
психолого-педагогічних
засад
організації навчального процесу в умовах
компетентнісної моделі навчання. Навчальні
модулі сприятимуть забезпеченню розуміння
слухачами
основних
засад
інтеграції,
відпрацюванню практичних навичок встановлення
міжпредметних зв’язків, проведенню інтегрованих
уроків на компетентнісних засадах.
Варіативну складову буде представлено курсом
за вибором учителів-практиків, який розкриватиме
здійснення інтеграції в урочній, позаурочній,
проектній діяльності завдяки інноваційним
технологіям навчання базовим дисциплінам –
історії, правознавства, курсу «Людина і світ».
Міжпредметні зв’язки – шлях до
кращого розуміння та розвитку!
Сучасний урок – це синтез
Оновлені
традицій та інновацій!
Компетентнісно орієнтований урок історії:
теорія і практика проведення
Для вчителів історії і курсу «Людина і світ»
(з інтеграцією – правознавство)
Слухачі цих курсів відпрацюють технологію
реалізації компетентнісного та особистісно
орієнтованого підходів на всіх етапах уроку як
цілісної дидактичної моделі, реалізують набуті
137
знання та вміння під час проведення навчальної
практики та матимуть змогу підготуватися та взяти
участь в обласному конкурсі «Компетентнісно
орієнтований урок».
Відповідно до Державного стандарту процес
формування компетентностей потребує оновлення
методів, способів, форм, технологій навчальної
діяльності, осмислення педагогами результатів
навчання
–
ключових
та
предметних
компетентностей.
Основною метою курсів є розкриття сутності
компетентнісно орієнтованої парадигми освіти,
надання практичної допомоги вчителям з
пріоритетних питань організації навчальновиховного процесу на засадах діяльнісного,
особистісно орієнтованого та компетентнісного
підходів згідно з Державним стандартом базової і
повної загальної середньої освіти та сучасними
тенденціями у викладанні суспільних дисциплін.
Завданням курсів є опрацювання інноваційного
змісту Державного стандарту базової і повної
загальної
середньої освіти, концептуальнометодологічних
засад
вивчення
суспільних
дисциплін
у
школі,
усвідомлення
засад
компетентнісно орієнтованого уроку та їхня
реалізація під час конструювання моделі сучасного
уроку й спрямування навчального процесу на
розвиток ключових і предметних (галузевих)
компетентностей учнів під час вивчення історії та
правознавства.
У процесі курсової перепідготовки вчителі
матимуть нагоду порівняти традиційну та
інноваційну моделі навчання, опрацюють сучасні
технології
та
моделі
викладання
історії,
правознавства щодо організації взаємодії учнів і
вчителя, моделюватимуть різні типи сучасного
компетентнісно орієнтованого уроку, майстеркласи, а також аналізуватимуть презентовані
моделі, навчаться здійснювати якісний самоаналіз.
Варіативна частина передбачає спецкурси та
факультативи «Реалізація проблемного підходу у
викладанні
предметів
суспільствознавчого
напрямку в старшій школі в умовах інтеграції».
Інноваційний урок – основа
сучасної освіти!
2.8.4.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Від компетентного вчителя - до Оновлені
компетентного учня
Підготовка вчителя до викладання історії за
новим Державним стандартом базової і повної
загальної середньої освіти
(освітня галузь «Суспільствознавство»)
138
Для вчителів історії і курсу «Людина і світ»
Упровадження Державних стандартів потребує
спеціаліста, готового працювати за вимогами нових
програм. Осмислення вчителем цих вимог та
результатів навчання – запорука формування
компетентної особистості. Саме на цих курсах
слухачі опрацюють нові програми з історії,
отримають навички моделювання практичних
занять на компетентнісних засадах.
Упровадження нових навчально-методичних
комплексів з історії, розроблених на засадах
діяльного,
особистісно
орієнтованого
та
компетентнісного підходів, потребує осмислення
вчителями-істориками змісту нових програм та
підручників відповідно до нових Державних
стандартів базової загальної середньої освіти.
Мета курсів: підготувати вчителя до викладання
історії за новими Державними стандартами, розвитку
ключових і предметних компетентностей учня
основної школи в урочній та позаурочній діяльності.
Завдання: систематизувати знання вчителів
щодо новацій у Державному стандарті освітньої
галузі «Суспільствознавство»; опрацювати сучасні
тенденції у викладанні історії та потенціал
інноваційних технологій як засобів формування
компетентної особистості.
Навчальна
програма
курсів
сприятиме
розумінню сутності праксеологічної спрямованості
діяльності вчителя, значенню вивчення та
дослідження локальної й регіональної історії для
самовизначення
особистості.
Програмою
передбачені заняття щодо моделювання уроківпрактикумів з історії, обмін досвідом з колегами
щодо
опрацювання
дискусійних
та
контраверзійних
питань,
з
опанування
технологіями розвитку критичного мислення учнів.
Такий підхід до побудови програми надасть
змогу не просто отримати систему теоретичних
знань щодо новацій у програмі, а й отримати
практичні
рекомендації
до
їх
якісного
впровадження в навчальних закладах області.
Працюємо за новими
державними стандартами –
працюємо на майбутнє!
2.8.5.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Від компетентного вчителя – до Оновлені
компетентного учня
Формування предметних (галузевих)
компетентностей школярів через організацію
роботи з історичними та правовими джерелами
Для вчителів історії та правознавства
Нові програми передбачають цикл уроківпрактикумів. На даних курсах слухачі опанують
139
кращі здобутки вітчизняного та європейського
досвіду добору та аналізу джерел, ознайомляться з
методикою вироблення в учнів самостійних
оціночних суджень як основи формування
предметних компетентностей.
Сучасні
тенденції
розвитку
шкільної
суспільствознавчої освіти головним результатом
визначають рівень сформованості історичної та
правової компетентності учнів. Важливою умовою
досягнення такого результату є розвинуте вчителем
уміння
учнів
визначати,
відбирати
та
використовувати весь спектр історичних і правових
джерел, включаючи текстові, візуальні та усні,
оточуюче історичне та правове середовище (у тому
числі музеї, архіви, пам’ятки тощо).
Метою курсів є ознайомлення педагогів з
європейським та вітчизняним досвідом роботи
щодо різних джерел і трансформування роботи з
ілюстративно-ознайомчої площини в практичнодослідницьку.
Завданням курсів є відпрацювання сучасних
методик роботи з джерелами; характеристика
педагогічних умов для розвитку інтелекту дитини, її
допитливості, уяви та критичного мислення,
визначення власної ідентичності та формування її
готовності до самореалізації в сучасному суспільстві.
Під час курсової перепідготовки вчителі на
практичних і тренінгових заняттях оволодіють
інноваційною методикою роботи з різними видами
джерел в урочній та позаурочній роботі, що
сприятиме
підвищенню
продуктивності
навчального процесу, формуванню досвіду творчої
діяльності учнів та вихованню відповідального
громадянина і патріота України.
Самостійно здобуваємо знання,
аналізуємо, оцінюємо, робимо висновки!
2.8.6.
Авторські з теми
очний етап – 72 г.
Авторські
Знаю! Умію! Навчу!
Підвищення інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителя суспільних дисциплін
Для вчителів історії та курсу «Людина і світ», які
мають початковий і достатній рівень володіння
комп’ютером для створення електронного продукту
За
авторською
методикою
роботи
П.Л. Морозова, учителя історії Дружківської
гімназії «Інтелект».
До уваги слухачів представлений перспективний
педагогічний досвід використання потенціалу
інформаційно-комунікаційних технологій щодо
розвитку ключових і предметних компетентностей
учнів у процесі вивчення історії та правознавства.
Саме на цих курсах учителі матимуть нагоду
140
Нові
опрацювати технологію створення та використання
авторського електронного забезпечення уроків
історії, підтримки роботи сайту, удосконалити власну
інформаційно-комунікаційну компетентність.
Входження української освіти в європейський
освітній простір потребує реформування загальної
середньої освіти, перш за все її інформатизації як
одного з шляхів забезпечення рівного доступу до
якісної освіти. Достатній рівень інформаційнокомунікаційної культури вчителя суспільних
дисциплін є нагальною потребою часу.
Мета курсів: надання науково-теоретичної та
практичної
допомоги
вчителям
з
питань
підвищення інформаційної культури педагога як
засобу формування ключових та предметних
компетентностей учня.
Завдання курсів:
 систематизувати знання щодо концептуальнометодологічних засад вивчення суспільних
дисциплін;
 ознайомити
з
авторською
методикою
П.Л.Морозова
«Використання
інформаційнокомунікаційних технологій щодо забезпечення
якості суспільствознавчої освіти»;
 розкрити
можливості
електронних
та
Інтернет-ресурсів щодо формування інформаційної
компетентності педагога та учнів;
 стимулювати самоосвітню діяльність учителя,
готовність працювати над підвищенням власного
професійного рівня в умовах безперервної
післядипломної
освіти,
сприяти
розвитку
рефлексивних здібностей.
Під час курсів слухачі здійснять аналіз навчальнометодичного забезпечення предметів інваріантної та
варіативної складової галузі, моделюватимуть
фрагменти уроків на засадах компетентнісно
орієнтованого підходу, навчаться створювати й
використовувати індивідуальні та групові продукти –
сучасне дидактичне забезпечення викладання історії
та правознавства, матимуть змогу прослухати
спецкурс «Система підготовки вчителя до участі в
професійних конкурсах» тощо.
Інформаційно обізнаний педагог –
конкурентоспроможний учитель!
2.8.7.
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Загальна підготовка
Перші курси – з нами! Поєднаймо Оновлені
теорію та практику!
Загальна підготовка
Для вчителів історії та правознавства,
які вперше проходять курси підвищення
кваліфікації або мають значну перерву в роботі
В умовах інформаційного суспільства знання
141
дуже швидко застарівають. Якщо Ви – молодий
спеціаліст, або маєте перерву у роботі, у разі, якщо
викладаєте
історію
та
правознавство
за
сумісництвом – ці курси для Вас. Ми допоможемо
стати сучасним фахівцем!
Нові підходи до організації освіти в умовах
упровадження нових Державних стандартів
зумовлюють необхідність подальшої модернізації
системи підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів. Головною метою підвищення кваліфікації
цієї категорії є приведення у відповідність
співвідношення між соціальними вимогами до
професійної діяльності педагога та рівнем його
підготовки до виконання професійних функцій в
умовах модернізації освіти.
Мета курсів – опрацювати засади дидактичних
підходів до навчання (діяльнісного, особистісно
орієнтованого,
компетентнісного),
технологій
їхнього реалізації в урочній та позаурочній
діяльності відповідно до Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти.
Завдання:
 усвідомити
концептуально-методологічні
засади шкільної суспільствознавчої освіти;
 удосконалити професійну компетентність
слухачів з питань загальної та методичної
підготовки щодо забезпечення якості навчання;
 опрацювати
методику
конструювання
сучасного уроку історії та правознавства,
проведення його аналізу та самоаналізу;
 сформувати готовність до впровадження
інноваційних технологій вивчення суспільних
дисциплін.
У зміст курсів включено професійний блок, що
передбачає опрацювання дидактичних засад
сучасного уроку історії та правознавства,
моделювання завдань для відпрацювання та
перевірки сформованості предметних історичних та
правових компетентностей, розвиток критичного
мислення учнів через організацію роботи з
джерелами, використання на уроках електронних
засобів навчання. Слухачам буде презентовано ППД
учителів історії та правознавства області тощо.
Диференціація
забезпечується
добором
спецкурсів та факультативів з урахуванням
індивідуальних потреб учителів.
Позитивними новаціями курсів є збільшення
кількості годин на навчальну практику для
ознайомлення з перспективним досвідом кращих
педагогів Донецької області.
Професійна компетентність – рівень і
результат набутого досвіду!
142
2.9.
2.9.1.
УЧИТЕЛІ ЕТИКИ ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
Очно-заочні
Духовно-моральне виховання: Оновлені
Очно-заочні
потреба часу чи данина моді?
очний етап – 72 г.
+
Формування компетентної особистості на засадах
міжсесійний період
загальнолюдських і християнських цінностей
Для вчителів етики та християнської етики
Християнська мораль мотивує рішення та
вчинки. Слухачі опрацюють технології аналізу та
коригування поведінки школярів відповідно до
моральних норм і християнських цінностей
українського народу, матимуть можливість
поставити питання щодо змісту цих курсів як
представникам Церкви, так і вчителям-практикам.
Сьогодні не лише загальноосвітні навчальні
заклади, а й Церква шукають інструменти для
подолання негативних чинників у нашому
суспільстві, намагаються забезпечити молодій
особі належну поінформованість про її духовний
світ, зв’язки з навколишнім світом. Виховні
можливості біблійної історії, світської та
християнської етики полягають в тому, що вони є
віддзеркаленням християнської культури, яка
зберегла людські почуття, еталонні цінності,
способи реагування людини на світ.
Мета курсів: надання науково-теоретичної та
практичної
допомоги
вчителям
етики,
християнської етики щодо збагачення дітей
духовно-етичними
знаннями,
розвитку
життєстверджуючого
мислення
та
набуття
поведінкових умінь на основі християнського
віровчення,
тисячолітньої
традиції
державотворення та християнства в Україні,
соціального досвіду дитини.
Завдання курсів: опрацювати концептуальнометодологічні засади викладання курсів духовноморального спрямування; висвітлити психологопедагогічні умови сприйняття учнями питань моралі,
духовності та релігійності; визначити духовновиховні та культурологічні аспекти християнського
вчення як підґрунтя моральних цінностей
українського суспільства; моделювати уроки з курсів
духовно-морального спрямування на засадах
компетентнісного,
особистісно
орієнтованого,
діяльнісного, аксіологічного підходів.
Слухачі курсів матимуть змогу поглибити
знання щодо психолого-педагогічних аспектів
вивчення
дисциплін
духовно-морального
спрямування,
реалізації
аксіологічного,
діяльнісного,
компетентнісно
орієнтованого
підходів, змісту Святого письма та його виховного
потенціалу. Крім розгляду теоретичних питань,
слухачам пропонуватимуться семінарські та
143
практичні заняття, моделювання уроків з курсу
«Етика», «Біблійна історія та християнська етика»,
майстер-класи провідних педагогів області.
Курси проводитимуться в співпраці із Донецькою
єпархією Української Православної Церкви.
Разом з інтелектом
розвиваймо духовність!
2.10.
10.
10.3.
УЧИТЕЛІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Створи веселкове сузір'я талантів Оновлені
Обласна очно-заочна
школа-лабораторія
Розвиток фахової майстерності вчителя
предметів художньо-естетичного циклу
очно-заочні
Для вчителів образотворчого мистецтва,
очний етап – 72 г.
музичного мистецтва, художньої культури
+
Робота
лабораторії
спрямована
на
міжсесійний період
високопрофесійну
підготовку,
викладачів
предметів художньо-естетичного циклу. Якщо ви
готові до самостійного творчого пошуку,
упровадження
інноваційних
педагогічних
технологій,
організації
художньо-естетичного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах на
принципово нових засадах, – ці курси для Вас!
Реалізація стратегічних напрямків, визначених
Державними стандартами базової і повної
загальної середньої освіти освітньої галузі
«Мистецтво», значною мірою залежить від
особистості, інноваційної культури педагогічних
кадрів, рівня їх компетентності й уміння
продукувати перспективні ідеї та їх реалізовувати.
В інноваційному освітньому середовищі на перше
місце ставиться професійна компетентність
педагога, його фахова майстерність, висока
моральна та духовна якість особистості.
Зміст школи-лабораторії включає в себе
формування художньо-практичної компетентності
через
науково-методичну
та
самоосвітню
діяльність, розробку алгоритму самоосвітньої
діяльності, перспективного плану фахового
зростання, складання портфоліо та участь у
професійному конкурсі фахової майстерності.
Для слухачів працюватиме майстерня ремесел за
різними напрямками мистецтва, будуть проведені
майстер-класи, заняття у творчих лабораторіях,
тренінги, вебінари та мистецькі форуми.
Підсумком роботи школи-лабораторії стануть
методичні кейси з електронними матеріалами щодо
науково-методичного забезпечення базових курсів
та міні-фестиваль «Мистецький вернісаж».
Разом до вершин педагогічної
майстерності!
144
2.11.
2.11.1.
Проблемні
очний етап – 72 г.
УЧИТЕЛІ РИТМІКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ
Проблемні, тематичні
Від пластики рухів до музично- Оновлені
хореографічної композиції
Мистецтво танцю як відображення
внутрішнього світу дитини
Для вчителів ритміки та хореографії,
керівників гуртків хореографічного напряму
Курси орієнтують слухачів на здійснення
навчально-виховної діяльності на основі сучасних
наукових досягнень педагогічної теорії та практики.
У процесі навчання ви отримаєте знання і навички з
психолого-педагогічних,
фундаментальних
і
професійно орієнтованих дисциплін у обсязі,
необхідному для викладання в освітніх закладах, що
дозволить формувати хореографічну культуру
школярів як частину їх духовної культури.
Сучасна система професійної підготовки
вчителя передбачає комплексний підхід у
розв’язанні проблеми всебічного гармонійного
розвитку особистості.
Необхідною
умовою
зазначеного процесу є естетизація змісту
педагогічної освіти, провідним засобом якої
визначається мистецтво. Хореографічне мистецтво
займає в реалізації такого підходу чільне місце.
Через хореографічні вправи, дії розвивається
пластика рухів, чуття гармонії, образне сприймання
музики, дарується переживання радості вільного
володіння моторикою власного тіла.
Хореографія – специфічний вид мистецтва, який
поєднує в собі засоби музичного, пластичного,
спортивно-фізичного та естетичного впливу на
особистість. Танцювальне мистецтво визначається
одним із ефективних засобів формування як
загальної, так і естетичної культури особистості.
Головна мета курсів: удосконалення теоретичної
бази та практичної підготовки вчителів ритміки,
хореографії ЗОШ щодо викладання предмета через
призму
діяльнісного,
особистісно
та
компетентнісно орієнтованих підходів, формування
життєвих
компетентностей
засобами
танцювального мистецтва; поглиблення науковотеоретичних знань із питань хореографічного
мистецтва та ритміки, надання методичної та
практичної допомоги слухачам курсів у розумінні
хореографії як синтетичного виду мистецтва та
його значення в житті людини.
Соціально-гуманітарна
підготовка
вчителя
полягає в осмисленні модернізаційних процесів,
пов’язаних зі становленням особистісно орієнтованої
освіти, гуманізацією освітнього процесу.
Професійна підготовка вчителя полягає в
опануванні ним інноваційних підходів до
145
викладання ритміки та хореографії; вивченні
нормативно-правових
документів
з
питань
загальної педагогіки та художньо-естетичної
освіти; набутті знань щодо врахування вікових та
індивідуальних
психологічних
особливостей
дитини в діяльності вчителя; ознайомленні з
психологічними передумовами розвитку творчої
обдарованості;
розкритті
особливостей
хореографічного мистецтва в Україні, його
фольклорних джерел; відтворенні особливостей
регіонального хореографічного мистецтва тощо.
Під час курсів слухачі будуть залучені до
практичної творчої роботи, обміну досвідом,
проведення майстер-класів, ознайомляться з
відеоматеріалами
кращих
хореографічних
колективів України та Донецької області.
Варіативна складова програми спрямована на
розширення і поглиблення загальної професійної
культури хореографів, задоволення освітніх потреб
і запитів, містить спецкурси, факультативи за
потребами слухачів.
Знайди свій обрій мистецтва
2.12.
2.12.1.
УЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Інтегровані очно-дистанційні
Зроби українське мистецтво Оновлені
Інтегровані
різнобарвним
проблемні
Українське образотворче мистецтво
очно-дистанційні
як складова художньої культури світу
очний етап – 72 г.
Для вчителів образотворчого мистецтва
+
(з інтеграцією – художня культура)
дистанційний етап
Ви вчитель образотворчого мистецтва і бажаєте
збагатити свої спеціальні та загальномистецькі
знання в їх взаємозв’язку та цілісності; готові до
впровадження в практику роботи нових сучасних
методик та технологій? Тоді ці курси для Вас!
Мистецтво – одна з форм суспільної свідомості,
складова частина духовної культури людства,
специфічний рід практично-духовного освоєння
світу.
Наразі актуальним є формування здатності учнів
щодо сприймання зразків мистецької спадщини
національної та регіональної спрямованості,
забезпечення
розуміння
ними
культурної
спадкоємності
поколінь,
духовного
зв’язку
мистецтва та національних традицій.
Головна мета курсів: удосконалення фахової
майстерності педагогів художньо-естетичного
циклу через опанування сучасними методиками й
технологіями викладання курсу «Образотворче
мистецтво» й інтегрованих курсів «Мистецтво»,
«Художня культура».
146
План курсів розкриває питання історії мистецтва
та його розвитку, сутності культури, її ролі в
суспільстві та духовному житті людини.
Передбачає визначення ролі художньої культури в
історії цивілізації, аналіз соціально-історичних
умов і національних особливостей розвитку
мистецтва культурних регіонів. План курсів сприяє
осмисленню
значення
художньо-естетичної
свідомості та самосвідомості учнів й надає
можливість формувати світоглядні орієнтації та
художньо-практичні компетентності.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя на
курсах
надасть
можливість
усвідомлення
напрямків модернізації системи освіти на
державному та регіональному рівнях, переходу на
нові методи і технології навчання, розкриє питання
гуманізації та гуманітаризації освіти тощо.
Професійна підготовка полягає в розкритті
сутності, особливостей, головних ознак та історії
українського
національного
мистецтва,
в
ознайомленні та впровадженні в практику роботи
нових
сучасних
і
прогресивних
методик
М.Пічкура, Н.Миропольської, Є.Бєлкіної, Л.Масол,
М.Кириченко,
Н.Киященко,
С.Коновець,
Л.Любарської, Н.Нічкало, О.Отич, О.Рудницької,
Г.Соцької, О.Шевнюк.
Програма курсів знайомить з новітніми
підходами до художньо-естетичного виховання
школярів, розкриває актуальні питання художньопедагогічної
науки,
надаються
методичні
рекомендації
щодо
аналізу-інтерпретації
мистецьких творів. Передбачена художньопрактична творча робота слухачів курсів із
використанням
мультимедійних
технологій,
ознайомлення з авторськими майстер-класами,
участь у культурологічній конференції, обмін
досвідом, культурологічна підготовка.
Варіативною
складовою
передбачено
впровадження спецкурсів «Українська художня
культура
як
складова
культури
світу»,
«Забезпечення
взаємозв’язку
різних
видів
мистецтва на уроках художньої культури».
Художнє пізнання полегшує
творче сприймання
2.12.2.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Педагогічна майстерність – Оновлені
крила в майбутнє
Розвиток педагогічної майстерності
вчителя образотворчого мистецтва в
контексті запровадження Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти
Для вчителів образотворчого мистецтва
147
На цих курсах ви зможете: ознайомитись з
цінними педагогічними ідеями, що відповідають
специфіці
предметної
галузі;
спрямувати
самоосвітню діяльність на процес удосконалення
фахової майстерності та підвищення праксеологічної
продуктивності; упроваджувати ефективні технології
навчання для покращення якості мистецької освіти.
У контексті нових підходів до побудови
національної системи освіти, реформування її на
основі
принципів
гуманізму,
національної
культури, запровадження Державних стандартів
базової і повної загальної середньої освіти
особливої актуальності набувають дисципліни
художньо-естетичного
циклу,
що
мають
забезпечувати духовно-творчий розвиток школярів,
та підготовка вчителя, здатного реалізувати нові
завдання художньо-естетичної освіти.
Головна мета курсів: розвивати педагогічну
майстерність учителів образотворчого мистецтва в
системі післядипломної педагогічної освіти
засобами
сучасних
художньо-педагогічних
технологій у контексті запровадження нових
Державних стандартів.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя на
курсах полягає у вивченні матеріалів, що пов’язані
зі стратегією реформування системи освіти на
державному та регіональному рівнях. Педагоги
матимуть можливість розглянути питання щодо
впровадження нових стандартів, переходу на нові
методи та технології навчання, профілізації
старшої школи тощо. Професійна підготовка курсів
передбачає оволодіння знаннями та навичками
щодо педагогічної творчості в контексті стилю
творчої індивідуальності. Учителі матимуть змогу
оволодіти художньо-педагогічними технологіями
навчання, розвитку, виховання та оцінювання
навчальних досягнень учнів, набути навички
аналізу уроку, побудованого за вимогами нового
Державного стандарту. Програма передбачає
послідовне вивчення питань загальних вимог до
нових навчальних програм, теоретичних основ
побудови графічних зображень, послідовного
виконання педагогічного малюнка.
Передбачена практична творча робота слухачів
курсів
із
використанням
мультимедійних
технологій, ознайомлення з авторськими майстеркласами, участь у конференціях, обмін досвідом,
культурологічна підготовка.
Варіативною складовою програми передбачено
факультатив «Музейні заняття як засіб розвитку
творчих здібностей учнів. Шоколадна майстерня».
Зміцни свою позицію як
педагога-майстра
148
2.12.3.
Авторські з теми
очний етап – 72 г.
Авторські
Любов до мистецтва за покликом душі Оновлені
Інноваційні художньо-педагогічні технології
навчання образотворчого мистецтва
з упровадженням спецкурсу «Мистецтво»
Для вчителів образотворчого мистецтва
За авторською методикою Ферапонтової О.М.,
учителя Донецького ліцею № 48
Знайомство
з
інноваційними
художньопедагогічними
технологіями
навчання
за
авторською методикою вчителя Ферапонтової О.М.
дозволить вам не тільки вдосконалити власну
педагогічну майстерність, а й стане джерелом
натхнення і нових ідей.
Переорієнтація світоглядних позицій, значні
втрати духовних цінностей у суспільстві
вимагають удосконалення шляхів формування у
молоді якісно нового мислення, розумово-вольової
активності та високого рівня моральної свідомості.
Вияв творчої активності дитини, збагачення її
духовного життя невід’ємні від освоєння нею
мистецтва. Сприймання художніх творів сприяє
розвитку дитини, формує у неї сенсорну культуру,
дає нову специфічну інформацію, пробуджує
естетичне почуття краси. Концепція виховання
через мистецтво не обмежується ознайомленням
дітей з його творами, їх сприйманням, а передусім
пропагує активне включення дітей у художню
діяльність. Тому забезпечення кожній людині
можливості
використання
свого
творчого
потенціалу є одним із пріоритетних завдань як
загальноосвітніх, так і позашкільних закладів.
Мета курсів: сприяти формуванню у вчителя
художньо-практичної компетентності засобами
новітніх художньо-педагогічних технологій, у тому
числі авторської технології вчителя образотворчого
мистецтва,
мистецтва,
художньої
культури
Ферапонтової О.М.; удосконалювати педагогічну
майстерність учителя образотворчого мистецтва,
інтегрованого курсу «Мистецтва» в контексті
підвищення його праксеологічної продуктивності.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя на
курсах дасть можливість опрацювати матеріали,
пов’язані зі стратегією реформування системи
освіти на державному та регіональному рівнях,
розглянути питання щодо впровадження нових
Державних стандартів, перехід на нові методи
навчання, профілізації старшої школи тощо. Цей
блок акцентує увагу на тому, що одним із важливих
напрямів української освіти є художньо-естетичний,
який забезпечує духовний розвиток учнів.
Професійна підготовка вчителя передбачає:
 опанування історичних і соціальних витоків
149
своєрідності історико-культурних та художніх
процесів, історії мистецтва з урахуванням світової,
вітчизняної та регіональної спадщини;
 використання прийомів авторських методик,
новітніх
художньо-педагогічних
технологій,
різноманітних авторських форм практичної роботи
щодо організації навчально-виховного процесу з
питань художньо-естетичної освіти;
 сприяння
формуванню
у
слухачів
інформаційних,
навчально-пізнавальних
компетентностей, здатності керуватися набутими
знаннями та вміннями в самостійній діяльності в
процесі самоосвіти;
 передбачення культурологічної підготовки
вчителя мистецьких дисциплін.
Під час курсів слухачі будуть залучені до
практичної творчої роботи та проведення авторських
майстер-класів, ознайомляться з відеоматеріалами
кращих авторських методичних розробок у галузі
мистецтва України та Донецької області.
Варіативна складова навчального плану включає
вивчення спецкурсу «Мистецтво».
Вибух мистецьких технологій
2.12.4.
Авторські з теми
очний етап – 72 г.
Пробуди талант у кожній дитині Оновлені
Педагогічний супровід розвитку обдарованості
в процесі вивчення образотворчого мистецтва
Для вчителів образотворчого мистецтва
За авторською методикою Осокіної Л.В.,
учителя образотворчого мистецтва, художньої
культури ЗОШ № 68 м. Маріуполя, лауреата
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011».
Якщо ви працюєте над створенням таких умов
навчання і виховання, за яких обдаровані діти змогли
б повністю реалізувати свій талант на уроках
образотворчого мистецтва відповідно до власних
інтересів та інтересів суспільства, – ми чекаємо на
Вас! Опрацювання проблематики курсів допоможе
вам в опануванні ефективними підходами та
сучасними методичними прийомами викладання
образотворчого мистецтва, спрямованими на
формування нової якості мистецької освіти
Лише
творча
особистість
спроможна
створювати, управляти, пропонувати нові теорії,
нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити
шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій.
Тому забезпечення кожній людині можливості
використання свого творчого потенціалу є одним із
пріоритетних завдань закладів освіти.
Наразі виявлено ряд суперечностей, які мають
місце в галузі формування творчих якостей.
Передусім між потребами розвитку творчих
можливостей учнів і недостатнім рівнем підготовки
150
до такої діяльності педагога; між потребами
суспільства в розвитку творчої особистості вчителя
та недостатньою розробленістю педагогічних
технологій формування у нього відповідних
якостей і вмінь.
Мета
курсів:
удосконалення
художньопедагогічної компетентності вчителів образотворчого
мистецтва в галузі методики викладання засобами
авторських методик; формування художньоестетичної культури педагога; ознайомлення з
прийомами внутрішньої мотивації учнів до навчання
та авторськими секретами високої результативності
роботи Осокіної Л.В.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя на
курсах дасть можливість опрацювати матеріали,
пов’язані зі стратегією реформування системи освіти
на державному та регіональному рівнях, розглянути
питання щодо впровадження нового Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
ознайомить з прийомами розвитку художнього
мислення та світогляду учнів, поглиблення їх
ключових, міжпредметних естетичних і предметних
мистецьких компетентностей.
Професійна підготовка вчителя передбачає:
упровадження
інноваційних
художньопедагогічних технологій; використання прийомів
авторських методик, інтегративних технологій,
різноманітних авторських форм практичної роботи
щодо організації навчально-виховного процесу з
питань художньо-естетичної освіти; сприяння
формуванню у слухачів інформаційних, навчальнопізнавальних
компетентностей,
здатності
керуватися набутими знаннями та вміннями в
процесі самоосвіти; культурологічну підготовку
вчителя мистецьких дисциплін.
Під час курсів слухачі будуть залучені до
практичної творчої роботи, участі в майстер-класах,
ознайомляться
з
відеоматеріалами
кращих
методичних розробок в галузі образотворчого
мистецтва України та Донецької області. Практико
орієнтований
компонент
фахової
складової
включатиме роботу за мольбертами, малювання з
натури, виконання завдань з образотворчої грамоти.
Варіативна складова навчального плану включає
вивчення спецкурсу «Екомистецтво».
Створи свою палітру творчості
151
2.13.
2.13.1.
УЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Інтегровані очно-дистанційні
Вирушай до вершин музичного олімпу Оновлені
Інтегровані
тематичні
Розвиток творчого потенціалу особистості
засобами музичного мистецтва
очно-дистанційні
Для вчителів музичного мистецтва
очний етап – 72 г.
(з інтеграцією – художня культура)
+
Перехід від традиційної до інноваційної
дистанційний етап
парадигми навчання висуває принципово нові
вимоги до вчителя мистецьких дисциплін, оскільки
його професійна робота орієнтує на комплексний
характер
викладання
предметів
художньоестетичного циклу. Осмислення вчителем цих
вимог – запорука формування компетентної
особистості!
Розв’язання проблематики курсової підготовки
дозволить сформувати нове педагогічне бачення
шляхів досягнення мети музичного виховання.
Розвиток творчого потенціалу особистості є
одним із найактуальніших завдань сучасного
суспільства, яке перебуває на етапі глобальних
перетворень у системі освіти України, інтеграції у
світовий освітній простір. Відповідно до
європейських вимог та вітчизняних державних
документів (Державна національна програма
«Освіта» (Україна XXI століття), Національна
доктрина розвитку освіти України, Закон України
«Про освіту», Концепція національного виховання)
потребують оптимізації педагогічних механізмів
творчого розвитку учнівської молоді, здатної до
професійного самовдосконалення та самореалізації.
Відповідно до цього виникає необхідність
внесення кардинальних змін до змісту, форм і
методів навчально-виховної роботи з учнями в
напрямку реалізації креативного підходу до
розвитку творчого потенціалу та активної
особистості. Актуальною є проблема підготовки
творчих учителів, які в умовах динамічних подій
XXI століття будуть здійснювати естетичне і
художнє виховання підростаючого покоління,
виявляти творчі можливості своїх вихованців.
Мета курсів: розкрити оптимальні шляхи та
конкретизовані методичні способи, прийоми щодо
розвитку творчого потенціалу учнів засобами
музичного мистецтва та художньої культури;
сприяти збагаченню спеціальних музичних і
загальномистецьких знань у їх взаємозв’язку та
цілісності.
Соціально-гуманітарний блок підготовки вчителя
містить модулі щодо стратегії реформування освіти
в Україні та перспектив її розвитку в регіоні,
актуальних проблем сьогодення тощо.
Професійна підготовка вчителя передбачає
152
ознайомлення з перспективним педагогічним
досвідом роботи вчителів музичного мистецтва.
Зміст програми курсів розкриває коло таких
питань: переорієнтація вчителів на методологію
особистісно зорієнтованого навчання; синтез
різних концептуальних підходів з використанням
розмаїття
педагогічних
завдань,
прийомів
авторських методик, інтегративних технологій
щодо організації навчально-виховного процесу з
питань художньо-естетичної освіти.
Учителі матимуть змогу випробувати технології
колективного та колективно-групового навчання,
ситуативного
моделювання,
опрацювання
дискусійних питань тощо; брати участь у роботі
майстер-класів і педмайстерень тощо. Варіативна
складова навчального плану включає факультатив
«Формування полікультурної компетентності в
системі художньо-естетичної освіти».
Якщо у вас є талант –
поділіться ним з іншими
2.13.2.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Музичне сприйняття – шлях до майбуття Оновлені
Інноваційні технології
навчання музичного мистецтва
в контексті нового Державного стандарту
з упровадженням спецкурсу «Мистецтво»
Для вчителів музичного мистецтва
Вирішальним фактором наближення вчителя до
ідеалу є рівень володіння ним інноваційними
освітніми технологіями. Тільки вчитель, який
володіє системою знань, умінь і навичок відповідно
до вимог сучасності, зможе залучити школярів до
світу
музичного
мистецтва,
сприятиме
формуванню художньо-естетичного світогляду.
Опанування
новими
стандартами
освіти
дозволить учителю підвищити праксеологічну
продуктивність навчального процесу.
Мистецтво в сучасному світі перебуває в
проблемному полі, пов’язаному з різнобічним і
гармонійним розвитком творчих сил людини,
способами збагачення її духовного світу й
виховання істинно людських якостей. Дитина
повинна виступати не тільки споживачем
мистецтва, вона творець культури, який активно
розвиває усталені традиції та бере участь у
створенні єдиного художнього простору України.
Використання інноваційних освітніх технологій
навчання є необхідним інструментом для сучасного
уроку музичного мистецтва, а також важливим
кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ
століття. Інноваційні освітні технології навчання
сприяють закріпленню інтегрованих знань та
153
формуванню вмінь на уроках музичного та
образотворчого
мистецтва,
літератури,
які
надихають на створення власного творчого
доробку,
дозволяють
учителю
музичного
мистецтва
контролювати
художньо-творчий
розвиток учня, формувати спеціалізовані знання в
процесі виховання особистості в музиці,
реалізувати можливості сучасних засобів навчання.
Мета курсів: підготовка вчителів, здатних
використовувати інноваційні освітні технології
навчання
музичного
мистецтва
для
переосмислення і творчого оновлення всіх аспектів
навчально-виховного
процесу
в
контексті
впровадження спецкурсу «Мистецтво».
Соціально-гуманітарний блок спрямований на
вивчення питань реформування сучасної системи
освіти, розвитку педагогічного мислення та
формування творчого підходу в педагогічній
діяльності; розкриття актуальності проблеми
впровадження елементів інноваційних методів
навчання; упровадження передового педагогічного
досвіду
Професійна підготовка курсів спрямована на:
 розширення й поглиблення знань слухачів
щодо загальної культури та методичної компетенції,
питань фахово-функціональної підготовки;
 опанування вчителями музичного мистецтва
сучасними педагогічними та інформаційними
технологіями;
 ознайомлення з передовими педагогічними
ідеями, інноваційними методиками викладання
музичного мистецтва, нетрадиційними формами
проведення уроків.
Курси передбачають роботу слухачів в очному
та дистанційному форматі: очна настановча сесія;
дистанційний період, протягом якого слухачі
курсів самостійно відпрацьовують навчальний
матеріал і здійснюють спілкування з викладачами
через мережу Internet (Internet-консультації,
семінари, форуми, чати тощо); очна залікова сесія.
Слухачі матимуть змогу ознайомитися з
модульно-розвивальною технологією навчання та її
можливостями в проведенні уроків музичного
мистецтва. Варіативна складова навчального плану
включає вивчення спецкурсу «Мистецтво».
Створи інноваційну мистецьку
палітру свого поклику
2.13.3.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Знайди свій шлях удосконалення Оновлені
виконавської майстерності
Комплексний підхід до формування виконавської
майстерності вчителя музичного мистецтва
154
Для вчителів музичного мистецтва
Тематично-змістова
складова
курсової
підготовки
допоможе
педагогам
оволодіти
інноваційними тенденціями сучасної методикопедагогічної освіти. Занурення в проблему курсів
сприятиме визначенню технологічного підходу до
мистецького навчання, осмисленню зміни сучасних
вимог до якості мистецької освіти.
Актуальність
і
важливість
проблеми
комплексного підходу до формування виконавської
майстерності вчителя музичного мистецтва, її
суспільно-педагогічне значення обумовлені тим,
що саме синтез професійно-педагогічної та
музично-виконавської
майстерності
вчителів
музичного мистецтва надасть змогу сформувати
творчу особистість учня, сприятиме вирішенню
проблем художньо-естетичної освіти школярів
відповідно до сучасних вимог розвитку потреб
спілкування з мистецтвом.
Головна
мета
курсів:
розкрити
шляхи
вдосконалення виконавської майстерності вчителя
музичного
мистецтва;
сприяти
формуванню
особистісних якостей та ціннісних орієнтацій,
необхідних учителю в умовах культурного розмаїття;
допомогти педагогам через складові курсу «Музичне
мистецтво» здійснювати комплексний підхід до
формування виконавської майстерності.
Соціально-гуманітарна підготовка дасть змогу
окреслити проблеми вдосконалення виконавської
майстерності вчителя музичного мистецтва;
ознайомитись з психологічними та теоретикометодичними аспектами педагогічної діяльності;
розкрити питання модернізації системи освіти в
Україні та регіоні, визначити пріоритетні напрямки
її розвитку.
Професійна
підготовка
спрямована
на
особистісно зорієнтований підхід, який зумовлює
потребу вчителя у використанні універсальних
можливостей мистецтва в процесах формування
творчої особистості, опрацюванні наукових та
творчих джерел, які дадуть змогу виявити
суперечність між соціальною потребою у творчій
активності вчителів музичного мистецтва та
рівнем їхньої професійної підготовки і готовності
до різних видів музичної та музично-педагогічної
творчості в післядипломний період навчання.
Варіативна складова навчального плану включає
вивчення спецкурсу «Історичні витоки педагогічної
майстерності
як
системи
професійних
компетентностей учителя музичного мистецтва».
Хай сонячні кларнети
заграють у барвах фарб
155
2.13.4.
Загальна підготовка
Музика надихає на творчість
Оновлені
Загальна підготовка
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Для вчителів музичного мистецтва
зі стажем роботи до 5 років та тих,
хто підвищує кваліфікацію вперше
Вирішення проблеми курсової підготовки
дозволить сформувати шляхи вирішення основного
питання сучасної педагогіки «Як створити
гармонійну територію дитинства?». Запропоновані
до розгляду методики, технології конкретизують
інструментарій
учителя
та
сприяють
удосконаленню фахової майстерності вчителів
музичного мистецтва.
Слухачам буде запропоновано ознайомитись із
сучасними методичними прийомами активізації
самоосвітньої діяльності вчителя музики в контексті
безперервної педагогічної освіти, методикою
викладання музичного мистецтва в школі за новими
Державними стандартами; апробувати інноваційні
художньо-педагогічні технології; взяти участь у
роботі педагогічних майстерень.
Утвердження гуманістичних ідей в освіті, її
спрямованість на особистісно зорієнтований підхід
зумовлюють потребу у використанні універсальних
можливостей мистецтва щодо формування творчої
особистості з глибоким, духовно ціннісним світом і
високими моральними якостями людини культури,
здатної до співчуття, співпереживання. З огляду на
це існує необхідність у високопрофесійній
підготовці та діяльності вчителів музичного
мистецтва, готових до самостійного творчого
пошуку, організації художньо-естетичного процесу
в загальноосвітніх навчальних закладах на
принципово нових засадах.
Одним із нагальних питань, що вимагає
першочергового розв’язання, є розвиток творчої
активності вчителів музичного мистецтва як
виявлення
прагнення
до
постійного
самовдосконалення, пошуку нових самостійних
педагогічних рішень та здатності до праці в
нестандартних ситуаціях.
Головна мета курсів: підготовка педагогів до
викладання музичного мистецтва на якісному
продуктивному творчому рівні на основі
впровадження ефективних форм і методів музичноестетичного розвитку школярів, інноваційних
художньо-педагогічних технологій, забезпечення
сучасною науково-методичною інформацією.
Соціально-гуманітарна підготовка вчителя на
курсах дасть можливість усвідомлення необхідності
та напрямків модернізації системи освіти на
державному та регіональному рівнях, переходу на
156
нові методи і технології навчання, розкриє питання
гуманізації та гуманітаризації освіти тощо.
Професійна підготовка полягає в ознайомленні з
сучасною музичною дидактикою, методикою
викладання музичного мистецтва в школі за новими
Державними стандартами, технологіями музичного
навчання
учнів;
опрацюванні
методики
діагностування
музичних
здібностей
дітей,
проведенні практичних занять за різними видами
музичної діяльності, моделюванні інтегрованого
уроку мистецтва; освоєнні методики розвитку
творчих здібностей учнів засобами музичного
мистецтва, проведенні нетрадиційних уроків,
тематичних позаурочних заходів; підвищенні
професійної та мистецької компетентності, музичнопедагогічної та музично-психологічної грамотності.
Учителі матимуть змогу апробувати новітні
художньо-педагогічні технології навчання; брати
участь у майстер-класах і тренінгах, роботі
педагогічних майстерень тощо.
Варіативна складова навчального плану включає
факультатив «Забезпечення взаємозв’язку різних
видів мистецтва на уроках музичного мистецтва.
Організація художньо-творчої діяльності учнів на
уроці».
Веселковий небокрай у душі
та серці грай
2.14.
2.14.1.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
УЧИТЕЛІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
Очно-дистанційні
Зануритись у світ художньої культури Оновлені
Актуальні підходи до викладання
художньої культури в закладах освіти
Для вчителів художньої культури
Бажаєте вдосконалити свою педагогічну
майстерність
та
поглибити
професійну
компетентність з питань теорії та практики
художньо-естетичної освіти школярів? Запрошуємо
Вас до активного діалогу!
Контент
курсової
підготовки
дозволить
слухачам підвищити фахову майстерність у
напрямі формування ціннісно орієнтаційного
ставлення до мистецтва, удосконалити методикотехнологічну складову педагогічної діяльності,
націлить на гуманізацію педагогічного впливу при
розвитку творчої особистості.
Духовний розвиток особистості – одне з
найважливіших
завдань
сучасної
освіти,
вирішенню якого в системі загальної середньої
освіти мають сприяти предмети художньоестетичного циклу. Зміст предметів художньоестетичного циклу розкриває перед учнями
157
розмаїття жанрів і стилів українського та світового
мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої
культури в контексті світових культуротворчих
процесів, особливості культурних регіонів світу,
основи естетичних знань.
Методична система викладання художньої
культури спрямована на розвиток таких якостей
учнів, як ініціативність, самостійність, креативність,
критичність. Пріоритет надається особистісно
зорієнтованим технологіям; створенню художньоестетичного середовища в навчальному закладі
(картинні галереї, мистецькі світлиці, художні
майстерні); активній взаємодії з навколишнім
соціокультурним середовищем, закладами культури
з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів
і потреб учнів тощо. Необхідна сучасна підготовка
вчителя до належної роботи в цій галузі.
Головна мета курсів: удосконалення професійної
компетентності вчителів художньої культури з
питань теорії і практики художньо-естетичної
освіти школярів, розширення знань про естетичну
сферу життєдіяльності людини, опанування
інноваційних підходів до викладання інтегрованих
курсів «Мистецтво», «Художня культура».
Соціально-гуманітарна
підготовка
вчителя
полягає в осмисленні стратегій модернізації
системи освіти на державному та регіональному
рівнях, переходу на нові методи навчання,
профілізації старшої школи тощо.
Професійний блок курсів розкриває питання
історії мистецтва та його розвитку, сутності
культури, медіакультури, їх ролі в суспільстві та
духовному житті людини. Передбачає визначення
ролі художньої культури в історії цивілізації, аналіз
соціально-історичних умов та національних
особливостей розвитку мистецтва культурних
регіонів. Спрямований на ознайомлення з
технологіями формування світоглядних орієнтацій
та художньо-практичних компетентностей.
У процесі роботи курсів слухачі ознайомляться з
інноваційними технологіями в педагогіці та
психології, методикою викладання предметів
художньо-естетичного циклу, з використанням
мультимедійних засобів навчання. Передбачена
практична творча робота слухачів курсів,
ознайомлення з авторськими слайд-програмами,
участь
у
конференції,
обмін
досвідом,
культурологічна підготовка.
Варіативна складова навчального плану включає
вивчення факультативного курсу «Історія костюму».
Навчайтесь любити мистецтво в
собі, а не себе в мистецтві
158
3.
3.1.
8.
8.4.
10.
10.4.
КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ЗАВІДУВАЧІ ТА МЕТОДИСТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Відкритий університет інноваційної педагогіки
Творчий керівник – успішний заклад! Оновлені
ВУІП
Успішні люди не шукають дорогу,
Школа професійної
вони її прокладають
майстерності
керівника ДНЗ
Школа професійної майстерності керівника ДНЗ
Для молодих творчо працюючих завідувачів,
очно-дистанційні
методистів дошкільних навчальних закладів
очний етап – 108 г.
Наші курси – сходинки Вашого професійного
+
дистанційний етап успіху! Якщо Ви відчуваєте необхідність підняти
рівень фахової майстерності, ознайомитись з
модульними
та
локальними
інноваційними
педагогічними технологіями, засвоїти секрети
тайм-менеджменту, то Вам слід відвідати ці курси.
Мета роботи Школи включає завдання
системного оволодіння сучасними технологіями
керівництва,
які
забезпечують
створення
позитивного психологічного клімату в колективі
ДНЗ; розробку нових стратегічних напрямів,
мотивації педагогів на успішну діяльність; перехід
на корпоративний стиль взаємин з педагогами та
батьками сучасного ДНЗ.
Зміст
модулів
забезпечить
оволодіння
керівниками
майстерністю
використовувати
інноваційні
технології,
моделювання
й
проектування сучасного освітнього простору ДНЗ.
Програмою передбачено поглиблення знань з
нормативно-правової бази та актуальних питань
сучасної
дошкільної
освіти,
упровадження
інновацій вітчизняних та зарубіжних фахівців з
дошкільної освіти, а також теорії й практики
вдосконалення та розвитку фахової майстерності
керівників.
Провідними формами, технологіями навчання є
інтерактивні лекції, практикуми, тренінги, дебати,
інтерактивні ігри, проектування, моделювання,
самопрезентації,
консультації,
самоосвітня
діяльність.
Навчання в Школі передбачає наявність у кожного
слухача значущої проблеми поглибленої роботи,
інструментом розв’язання якої стане його
індивідуально-творчий (або кооперативний) проект.
Іншим доведеться наздоганяти!
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Здорові люди – найцінніший
Обласна очно-заочна
капітал держави.
школа-лабораторія
Я. Коллет
очно-заочні
Формування здоров’язбережувальної
очний етап – 72 г.
компетентності дітей та підлітків
+
на засадах превентивної освіти
159
Нові
міжсесійний період
Для завідувачів та методистів
дошкільних навчальних закладів
Обласна
очно-заочна
школа-лабораторія
розрахована на завідувачів та методистів ДНЗ,
пріоритетним напрямком роботи яких є збереження
та зміцнення здоров’я дітей, формування у них
основ здоров’язбережувальної компетентності, яка
визначена Державним стандартом основною
вимогою до освіченості дітей.
Саме ця форма курсової перепідготовки
дозволить слухачам оволодіти навичками розробки
та впровадження своєї системи освітньої
діяльності, яка виховує освічену, культурну
особистість дитини й зберігає та зміцнює її
здоров’я, отримати відповідну науково-методичну
допомогу з вирішення цього питання.
Метою роботи школи-лабораторії є вдосконалення
професійної
компетентності
завідувачів
та
методистів ДНЗ щодо ефективної організації системи
роботи
закладу
з
питання
«Формування
здоров’язбережувальної компетентності дітей та
підлітків на засадах превентивної освіти».
Головним завданням – стане розробка моделі
формування
здоров’язбережувальної
компетентності особистості. Її реалізація дозволить
раціонально спрогнозувати здоров’язбережувальну
інфраструктуру своєї освітньої установи таким
чином, щоб забезпечити високий рівень освітніх
послуг без шкоди для здоров’я дітей та педагогів.
Програмою передбачено вивчення нормативної
бази,
особливостей
організації
системи
превентивної освіти в межах інваріативної та
варіативної складових.
Запропонована
форма
навчання
надасть
можливість сформувати у слухачів нове уявлення
щодо методичного забезпечення високоякісної
освіти, спрямованої на особистісно орієнтовний
розвиток дитини, формування здоров’ятворчого
ставлення до власного життя, набуття навичок,
необхідних для успішного інтегрування молоді в
суспільні відносини та самостійне життя.
У межах варіативної складової передбачено
ознайомлення з превентивними програмами та
проектами, що мають гриф МОН.
Навчальна практика включає роботу в закладах
європейської та національної мережі «Шкіл
сприяння здоров’ю».
Також до занять будуть залучені провідні
фахівці області з питань здоров’я: обласного
наркодиспансера, обласного Центру здоров’я,
Донецької
обласної наукової
універсальної
бібліотеки
ім. Н.К. Крупської
та
інших
громадських організацій.
160
Здорове тіло – продукт
здорового розуму.
Б.Шоу
3.1.1.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Творчий керівник – успішний заклад! Оновлені
Успішні люди не шукають дорогу,
вони її прокладають
Культура управління як умова й результат
якості дошкільної освіти
Для завідувачів дошкільних навчальних закладів
Наші курси – сходинки Вашого професійного
успіху! Якщо Ви бажаєте не бути осторонь від
сучасних процесів модернізації дошкільної освіти,
захоплюєтеся
особистісно
орієнтованими
способами реалізації функцій управління, бажаєте
створити комфортні умови покращити якість життя
педагогічного колективу закладу, то Вам необхідно
стати слухачем наших курсів.
На курсах розглядається проблема управління
сучасним дошкільним навчальним закладом на
засадах
культуровідповідного
підходу.
Розкриваються
питання
нормативно-правової
компетентності керівних кадрів, проектний
менеджмент, планування розвитку та моніторинг
якості освіти в сучасному ДНЗ. За допомогою
моделювання слухачі розробляють навчальнометодичний комплекс, що сприяє переведенню
ДНЗ зі стану функціонування в режим розвитку.
Протягом курсів слухачі опрацюють інваріантну
та варіативну складові навчальної програми.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає фахову підготовку керівників,
вивченням інтегрованих підходів до організації
освітньо-виховного процесу згідно з Державним
стандартом освіти.
Слухачі курсів беруть участь у роботі
факультативів та спецкурсів щодо керування
змінами в сучасному ДНЗ на основі результатів
проблемного аналізу; управління інноваційною
діяльністю ДНЗ та педагогічних працівників;
системи роботи ДНЗ з батьками та громадськістю.
В інтерактивній формі будуть опрацьовані
наступні модулі: «Іміджування як необхідна умова
підтримки конкурентоздатності ДНЗ», «Timemanagement в управлінні закладом освіти»,
«Рейтинг як мотивація особистісного зростання
педагогів ДНЗ», «Делегування повноважень як
засіб підвищення ефективності управлінської
роботи в ДНЗ».
Нове покоління обирає знання!
161
3.1.2.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
3.1.3.
Очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
Творчий керівник – успішний заклад! Оновлені
Методичний супровід становлення
професійної компетентності педагогів
дошкільного навчального закладу
Для вихователів-методистів ДНЗ
та завідувачів малокомплектних ДНЗ,
які виконують обов’язки методистів
Успішні люди не шукають дорогу, вони її
прокладають.
Ви бажаєте знайти шлях до успішної діяльності
кожного педагога закладу? Якщо Ви вважаєте
особистим завданням оволодіти прогностичними,
діагностичними, пошуковими, аналітичними та
організаційними функціями методиста, то Вам слід
записатися на наші тематичні курси.
Курси
розкриють
сучасні
теоретикометодологічні підходи, концептуальні ідеї і
практичні рекомендації щодо проблеми здійснення
методичного супроводу вдосконалення професійної
компетентності педагогів дошкільної освіти.
Теоретичні модулі спрямовані на розкриття
науково-методичних підходів вітчизняних та
зарубіжних науковців, інноваційних технологій, а
також найкращого досвіду роботи методичних
працівників області до здійснення психологометодичного супроводу професійного становлення
й особистісного самовизначення, саморозвитку
сучасного педагога ДНЗ.
На дистанційному етапі слухачі виконають
практичні роботи, які передбачають інноваційну
діяльність (моделювання, створення пілотних
проектів тощо). Під час комплексного заліку
слухачі презентують творчі роботи у формі
проектів,
портфоліо,
навчально-методичних
посібників, міні-кейсів тощо.
Підвищуй педагогічну кваліфікацію
та працюй інноваційно!
Очно-заочні
Творчий керівник – успішний заклад! Оновлені
Організація роботи сільського дошкільного
навчального закладу в контексті реалізації
Базового компонента дошкільної освіти
Для завідувачів сільських
дошкільних навчальних закладів
Від мудрих ідей до наших дітей. Життя
пришвидшує темпи, вимагає від керівника сільського
ДНЗ усе вищого рівня компетентності. Зростає потік
інформації, кількість невирішених проблем. На
допомогу керівнику ДНЗ прийдуть наші курси.
Курси розкривають актуальність створення
нової моделі сільського дошкільного навчального
162
закладу відповідно до оновленої нормативної бази,
а
також
особливості
організації
його
функціонування, що дозволяє зберегти власну
самобутність і культуру сільського устрою життя.
Учасникам курсів надається допомога у
використанні сучасних підходів до виховання та
розвитку дітей дошкільного віку в умовах
різновікових груп сільського ДНЗ – відповідно до
вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Слухачі отримають практичні вміння проектування
управлінської роботи та функціонування ДНЗ у
режимі розвитку, формування сприятливого
соціально-психологічного клімату та підвищення
професійної компетентності працівників закладу.
У міжсесійний період слухачі мають змогу
самостійно вивчати запропонований навчальний
матеріал, виконувати практичні та самостійні
завдання; отримувати необхідні консультації
працівників інституту; розробляти власні творчі
проекти, міні-кейси, портфоліо.
Педагогічна інформація – знання – успіх!
3.2.
8.
8.5.
ВИХОВАТЕЛІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Відкритий університет інноваційної педагогіки
Методичний рупор для всіх: від Оновлені
ВУІП
дитсадка до облІППО.
Школа професійної
Провайдер педагогічних ідей
майстерності
вихователя ДНЗ
Школа професійної майстерності
вихователя ДНЗ
очно-дистанційні
Для молодих творчо працюючих вихователів,
очний етап – 108 г.
музичних керівників та інструкторів фізкультури
+
дошкільних навчальних закладів
дистанційний етап
Ви бажаєте створити власний імідж і
реалізуватися як творча особистість? Робота в
нашій школі стане міцним підґрунтям для
неперевершених успіхів у творчих пошуках.
Актуальність роботи Школи полягає в розробці
й реалізації учасниками інноваційних проектів,
спрямованих на підвищення якості дошкільної
освіти в сучасному ДНЗ відповідно до Державного
стандарту та нормативних документів.
Мета роботи Школи: удосконалення соціальнопсихологічної та комунікативної компетентності
молодих творчих педагогів, сприяння позитивній
спрямованості їх професійної діяльності та
подальшому творчому розвитку й самореалізації
педагогів.
Запрошені до участі в роботі Школи науковці
розкриють сучасні найбільш актуальні проблеми й
тенденції розвитку дошкільної освіти, інноваційні
шляхи її оновлення.
Найкращі педагоги-новатори області, переможці
163
міських (районних) обласних та Всеукраїнських
конкурсів на практичних заняттях, майстер-класах,
тренінгах ознайомлять з власними (авторськими)
доробками та допоможуть у виборі оригінальних
засобів, найбільш ефективних методів та прийомів
розвитку й виховання дошкільників. Досвідом
роботи
поділяться
переможці
міжнародної
виставки «Інноватика в сучасній освіті» та
міжнародного фестивалю педагогічних інновацій.
Провідний принцип організації навчання –
активно-діяльнісний, що передбачає роботу в
тренінговому режимі, практичне відпрацювання
новітніх інформаційних
технологій, творче
ситуативне (проблемне) моделювання. Серед форм
і методів роботи Школи: інтерактивна та
проблемна лекції, ділові ігри, педагогічний театр,
майстер-клас тощо.
Робота
Школи
сприятиме
оволодінню
учасниками мистецтвом творчого застосування
отриманих знань і сучасних технологій у
педагогічній
діяльності.
Учасники
школи
розкриють ефективні шляхи взаємодії з батьками
та громадськістю, забезпечення наступності
дошкільної та початкової освіти.
Продуктом діяльності слухачів на заключному
етапі є авторські моделі, творчі проекти, портфоліо,
методичні рекомендації, навчально-дидактичне
забезпечення, збірники тощо.
Приходь до нас і майбутнє країни
дошкілля буде в надійних руках!
10.
10.5.
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Яким повинен бути сучасний вихователь? Оновлені
Обласна очно-заочна
школа-лабораторія
Розвиток фахової майстерності
педагогів дошкільної освіти
очно-заочні
Для вихователів ДНЗ, які планують брати
очний етап – 72 г.
участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах
+
педагогічної майстерності
міжсесійний період
Метою діяльності школи-лабораторії є:
 створення оптимальних умов для розвитку та
вдосконалення фахової майстерності вихователів
ДНЗ;
 формування готовності до інноваційної
діяльності з урахування сучасних пріоритетів
дошкільної освіти;
 мотивація до самостійного вивчення та
опанування головних положень педагогічної
інноватики, одним із найголовніших аспектів якої є
новизна педагогічного засобу;
 забезпечення
осмисленого
використання
набутих знань;
 самооцінка власної діяльності, підготовка до
участі в професійних конкурсах.
164
Робота вихователів ДНЗ у школі-лабораторії
буде організована з використанням нових
педагогічних технологій навчання дорослих.
Слухачі матимуть змогу на практиці ознайомитися
із досвідом педагогів-новаторів та адаптувати його
на свою практичну діяльність.
Важливою умовою інноваційного процесу і
об’єктивною необхідністю в інноваційній діяльності
педагога, сутнісною характеристикою є творчість.
Очікувані результати педагогічної творчості
слухачів даної форми навчання будуть представлені
у
таких
формах:
педагогічне
відкриття,
педагогічний винахід, педагогічне вдосконалення.
Нові стандарти – нова освіта
12.
12.8.
Обласна авторська творча майстерня
Маленькі таємниці великих відкриттів!
Обласна авторська
творча майстерня
Формування цілісного світобачення
шляхом створення оптимальних умов
очно-заочні
для художньо-естетичної діяльності
очний етап – 72 г.
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
+
м. Шахтарська
міжсесійний період
З досвіду роботи Коваленко Н.Ю., вихователя
ДНЗ № 33 м. Шахтарська, лауреата обласного
туру конкурсу «Вихователь року», дипломанта
Всеукраїнського конкурсу «Творчий учительобдарований учень» 2013 року.
Наші курси – сходинки Вашого професійного
успіху! Якщо маєте бажання опанувати досвід
переможця обласного конкурсу «Дошкільний
навчальний заклад: підготовка дітей 5-6-річного
віку до школи», то ці курси для вас!
Мета обласної авторської творчої майстерні:
 удосконалення змісту та форм підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, подолання
розриву між
теоретичною
і
практичною
підготовкою фахівців;
 залучення кращих вихователів-новаторів до
розвитку професійних контактів, створення
особливого рефлексивного середовища, яке б
сприяло
саморозвитку
та
самореалізації
педагогічних працівників на концептуальних
засадах неперервної освіти.
Протягом курсів слухачі будуть ознайомлені із
системою роботи вихователя щодо розвитку
життєвої компетентності дошкільників шляхом
створення оптимальних умов для художньоестетичної діяльності.
Слухачі
курсів
отримають
можливість
ознайомитися з системою роботи автора щодо
організації гурткової роботи в умовах дошкільного
навчального закладу.
Продуктом
майстерні
будуть
навчальні
165
Нові
посібники,
науково-методичні
матеріали,
портфоліо наукових та методичних розробок тощо.
Радість можна знайти лише у творчості!
12.9.
Обласна авторська
творча майстерня
очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
3.2.1.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Учити дітей до школи – необхідно?!
Нові
Якщо так, то як?
Підготовка дитини 5-6 річного віку до школи
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
м. Добропілля
З досвіду роботи Чубченко Л.Л., вихователяметодиста ДНЗ № 19 м. Добропілля.
Вас цікавить проблема підготовки дітей до
школи? Ви небайдужі до проблеми дитинства і
бажаєте дитині успішно адаптуватися до нового
статусу – статусу школяра? Вам необхідно
відвідати ці курси!
Мета обласної авторської творчої майстерні
(АТМ): учасники АТМ спрямують самоосвітню та
самостійну діяльність на розв’язання проблем
наступності та перспективності в навчанні і
вихованні дошкільнят, удосконалять розвивальновиховні та дидактичні засади здійснення
наступності
і
перспективності,
здійснять
системний аналіз наявність труднощів на шляху
формування дошкільної зрілості дитини.
Продуктом АТМ стануть науково-методичні
матеріали, портфоліо наукових та методичних
розробок, навчальні посібники тощо.
Наші курси – сходинки до Вашого
професійного успіху!
Очно-дистанційні
Здоров’я дитини – багатство нації Оновлені
Організація здоров’язбережувальної діяльності
вихователя дошкільного навчального закладу
на засадах інтегрованого підходу
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Здоров’я – інтегративна якість повноцінного
гармонічного людського буття…
Обрана форма курсової перепідготовки дозволяє
вихователю оволодіти навичками вдосконалення
своєї системи здоров’язбережувальної діяльності з
дітьми, інтегративними вміннями організації
життєдіяльності здорової та щасливої дитини.
Метою курсів визначено надання вихователям
ДНЗ науково-теоретичної, методичної та практичної
допомоги у вирішенні питання здоров’язбереження
дітей, забезпеченні неперервності та комплексності
освітньо-виховного впливу на особистість дитини,
формування у неї основ здоров’язбережувальної
компетентності.
Програма курсів спрямована:
 на вдосконалення професійно-педагогічної
166
компетентності
вихователя
щодо
реалізації
оздоровчої функції освіти та впровадження
інтеграційного
підходу
до
організації
здоров’язбережувальної діяльності в дошкільних
навчальних закладах;
 на поглиблене вивчення теоретико-методичних
основ формування здорового способу життя та
забезпечення психолого-педагогічного супроводу
дошкільників з різним станом здоров’я;
 на
розглядання
здоров’язбережувального
аспекту технологій освітнього процесу та
особливостей їх упровадження.
До роботи на курсах будуть залучені провідні
спеціалісти області з питань здоров’я.
Очно-дистанційна форма навчання надасть
можливість на основі сформованих у вихователів на
очному етапі уявлень щодо системи забезпечення
здоров’язбережувального
освітнього
процесу
забезпечувати оптимальні можливості реалізації
власного потенціалу кожної дитини, володіти
навичками здійснення моніторингових досліджень
стану здоров’я та фізичного розвитку дошкільників,
організовувати процес життєдіяльності дітей згідно
з правилами охорони їх життя та здоров’я,
відбирати та впроваджувати здоров’язбережувальні
технології відповідно до умов свого ДНЗ,
здійснювати просвітницьку роботу з батьками.
Результатом стане розробка та захист проекту
організації роботи з дітьми та батьками зі
здоров’язбереження з урахуванням стану здоров’я
дітей та специфіки закладу.
Моє здоров’я – у моїх руках!
3.2.2.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Будуємо дім, в якому живе любов Оновлені
Оптимізація освітньо-виховного процесу в ДНЗ
засобами інтерактивних технологій
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Ви
бажаєте
оволодіти
інтерактивними
технологіями розвитку та виховання дітей? Мета
інтерактивного навчання – це забезпечення
комфортних умов для взаємодії, за яких кожен
вихованець відчуває свої успіхи, досягає високої
продуктивності. Ця проблема розкривається в
змісті даних курсів.
Зміст курсів передбачає поширення та
поглиблення знань щодо вимог оновлених
нормативних документів і практичне впровадження
інтерактивних технологій в освітньо-виховний
процес з дошкільниками – відповідно до Базового
компоненту. Актуалізовані науково-теоретичні
аспекти педагогічного процесу, особливості
використання інтерактивних технологій в усіх
розділах роботи з дітьми в ДНЗ. Познайомляться з
167
найкращим досвідом педагогів-новаторів області,
організацією
розвивального
предметного
середовища в ДНЗ.
Вихователі навчаться проводити дослідження з
метою вдосконалення роботи з дошкільниками, бути
провідником нових підходів до розвитку, виховання
та навчання дітей, практичні заняття сприятимуть
взаємодії та співпраці з батьками вихованців.
Результатом роботи на курсах буде створення та
захист
слухачами
проектів,
фотосесій,
мультимедійних презентацій, міні-кейсів тощо.
Життя – це навчання,
навчання – це життя!
3.2.3.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Дивовижні відкриття та
Оновлені
радість творчості!
Розвиток творчого потенціалу дітей
дошкільного віку
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Наші курси – Ваша впевненість у професійній
діяльності!
Розвиток – процес нестримний і творчий.
Пріоритетним завданням системи дошкільної
освіти визначено формування особистості дитини,
розвиток її творчих здібностей та набуття нею
соціального досвіду.
Курси допоможуть у створенні умов для
забезпечення повноцінного, різнобічного розвитку
ініціативної, творчої та компетентної особистості
дитини, яка спроможна різноманітно та адекватно
застосовувати знання, здібності, адаптувати та
оновлювати їх, а також використовувати різні
способи виконання життєвих дій. Приходьте на
наші курси і Ви дізнаєтесь про творчість більше!
Зміст навчального плану курсів привертає увагу
практиків до необхідності сприяння розвитку
творчого потенціалу дітей відповідно до освітніх
ліній БКДО.
На першому очному етапі курсів у лекційносемінарських та практичних заняттях слухачі
матимуть можливість одержати ґрунтовні знання
щодо реалізації сучасних педагогічних технологій
та інновацій з проблеми розвитку творчого
потенціалу дошкільників у різних видах діяльності.
На дистанційному етапі слухачі самостійно
виконають практичні та самостійні завдання,
зможуть стати учасниками Інтернет-семінарів,
дискусій, Інтернет-консультацій, вебінарів, чатів.
Під час комплексного заліку слухачі презентують
творчі роботи у формі проектів, портфоліо,
навчально-методичних посібників, міні-кейсів тощо.
Знання ніколи не заважають!
168
3.2.4.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
3.2.5.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Мовлення дитини: сучасні технології Оновлені
Реалізація змісту освітньої лінії
«Мовлення дитини» БКДО
Для вихователів україномовних
дошкільних навчальних закладів, груп
Рідна мова – невід’ємна частка батьківщини
кожної людини…
Зміст курсів допоможе поглибити знання про
культуру рідної мови, яка має як соціальне, так і
національне
значення.
Культура
мовлення
забезпечує
високий
рівень
мовленнєвого
спілкування,
сприяє
підвищенню
загальної
культури особистості, допомагає зрозуміти, що
мова – це безцінне духовне багатство. Ви багато
чого нового пізнаєте на наших курсах.
Курси розроблено відповідно до завдань
регіональної програми розвитку української мови в
Донецькій області. Навчальний план курсів
спрямований на надання допомоги вихователям в
оволодінні
сучасними
науково-теоретичними
знаннями та практичними вміннями щодо навчання
дітей української мови, ознайомлення дітей з
українською культурою, мистецтвом рідного краю.
Перший очний етап курсів ґрунтується на
різноманітних інтерактивних формах навчання, які
зорієнтують слухачів на оновлення роботи з
навчання української мови дітей дошкільного віку
в регіоні, а також на впровадження інноваційних
технологій та найкращого педагогічного досвіду
педагогів області та України.
На дистанційному етапі слухачі самостійно
вивчатимуть навчальний матеріал на основі
розробленого для кожної теми комплексу
навчально-методичних
матеріалів;
виконають
практичні та самостійні завдання, зможуть стати
учасниками в роботі Інтернет-семінарів, Інтернетконстультацій, форумів, чатів, вебінарів.
На третьому очному етапі слухачі візьмуть
участь у захисті творчих робіт у формі проектів,
міні-кейсів, які розробляються слухачами протягом
дистанційного етапу.
Розбуди свій талант!
Виховувати з перших хвилин… Але як? Оновлені
Комплексний підхід до розвитку
дитини раннього віку шляхом активізації
спільної діяльності з дорослими
Для вихователів дошкільних навчальних закладів,
які працюють у групах раннього віку
Ранній вік – це найоптимальніший період для
розвитку сенсорики, моторики та мовлення дитини.
Курси з даної проблеми сформують систему
психолого-педагогічних впливів, що виражаються
169
в супроводі, стимулюванні, підтримці дитини в
самостійному видобуванні сенсорної інформації, на
відміну
від
впливів,
які
передбачають
«формовку» – підгонку до заздалегідь наміченого
зразка, жорстке оцінювання.
На курсах буде розглянуто проблеми гуманізації
буття та розвитку дитини перших трьох років життя
в умовах сімейного та суспільного виховання.
Зміст модулів передбачає поглиблене вивчення
та переосмислення основ інноваційних технологій
розвитку, виховання та навчання, розвиток дитини
неможливо відокремлювати від поведінки та
практичної
діяльності.
Практичні
заняття
спрямовані на оновлення змісту роботи з дітьми
раннього віку, формування самосвідомості дитини
та полегшення адаптаційного періоду.
Під час педагогічної практики слухачі
ознайомляться з кращим досвідом роботи
вихователів області щодо впровадження в освітньовиховний
процес
інноваційних
технологій:
М. Монтессорі, Г. Домана, М.Єфименка, опанують
методику проектної діяльності Т. Піроженко.
Ми відкриваємо нові можливості!
3.2.6.
Очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
Очно-заочні
Як допомогти вихователям не піти Оновлені
з професії, а стати кращими в ній?
Оновлення підходів до організації
освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог
Базового компонента дошкільної освіти
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Наші курси – Ваша впевненість у професійній
діяльності!
Ви вмієте досягати мети, цілеспрямовані та
нестримні, розумієте важливість розвитку та
виховання дітей і особистісну реалізацію власних
педагогічних потреб? «Тільки особистість може
вплинути на особистість, тільки характером можна
виховати характер» (К.Д. Ушинський). Приходьте
до нас на курси і ви знайдете стимули і мотивацію
для подальшої педагогічної праці!
Зміст курсів надає змогу педагогам поширити
знання щодо вимог оновлених нормативноправових документів, державних стандартів
дошкільної та початкової освіти.
Поповнити
знання
слухачів
сучасними
теоретичними та практичними дослідженнями
науковців та практиків з педагогіки, психології, з
особливостями
використання
інноваційних
технологій розвитку та виховання дошкільників.
Час, відведений для самостійної роботи слухачів
у міжсесійний період, сприяє поглибленому
вивченню найбільш актуальних тем, формуванню
170
позитивного ставлення вихователя до самоосвіти.
Особливістю заочного етапу є розробка власних
проектів слухачами. У цей період педагоги
отримають консультативну допомогу викладачів
Донецького ІППО.
Запрошуємо до навчання в
унікальному середовищі педагогів,
у яких є чому навчитися!
3.2.7.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Стежинки у Всесвіт…
Оновлені
Формування у дітей дошкільного віку
цілісного світобачення
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Наші курси – Ваша впевненість у професійній
діяльності!
Вас турбує проблема формування у дітей
цілісної, реалістичної картини світу, основ
світогляду? Ми, дорослі, зловживаємо надміру
однозначними оцінками подій, ситуацій, досягнень
типу «добре» або «погано». Так і привчаємо наших
дітей оцінювати все лише під одним кутом зору, з
однієї позиції, ігноруючи інші точки зору.
Позбавляємо багатомірності, виваженості, гнучкості
бачення й оцінок. А отже, й світобачення в цілому.
Вирішити дану проблему допоможуть ці курси.
Мета курсів: сприяти формуванню в дошкільному
дитинстві первинного дитячого світогляду.
Курси спрямовані на опанування слухачами
основних навчальних, розвивальних та виховних
завдань взаємодії з дитиною як суб’єктом
життєдіяльності. Слухачі познайомляться з
дослідженнями
науковців
Богуш
А.М.,
Гавриш Н.В., Кононко О.Л., Якименко Л.Ю.,
Плохій З.П. з даної проблеми. На практичних
заняттях
слухачі
опрацюють
технології
формування інформаційно-ігрової творчості.
Варіативна складова змісту освіти планується на
підставі індивідуальних запитів слухачів курсів.
Пріоритетними формами роботи стануть
інтерактивні форми та методи проведення занять,
стажування на базі закладу освіти, моделювання
індивідуального освітнього маршруту дитини.
На конференції з досвіду роботи педагоги
отримають
можливість
презентувати
власні
напрацювання.
Щоб виховати успішну
дитину, Вам необхідно
відвідати ці курси
171
3.2.8.
Тематичні
очний етап – 72 г.
3.2.9.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Вузол протиріч формування Оновлені
дошкільної зрілості дитини:
досвід системного підходу
Формування дошкільної зрілості
дітей в умовах сучасного ДНЗ
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Наші курси – Ваша впевненість у професійній
діяльності!
Зрозуміти важливість дошкільного періоду,
самоцінність дитинства, зорієнтувати освітян на
важливість закладання в дошкільному віці
фундаменту для набуття подальших знань та
життєвих цінностей – наше першочергове завдання
на цих тематичних курсах.
Мета курсів: окреслити шляхи реалізації
державної політики щодо обов’язкової дошкільної
освіти дітей старшого дошкільного віку в Україні
та регіоні.
Курси спрямовані на опанування слухачами
основних напрямків роботи з дітьми старшого
дошкільного віку щодо формування дошкільної
зрілості:
організація
життєдіяльності,
співвідношення організованої і самостійної
діяльності та створення розвивального життєвого
простору для успішної реалізації завдань
Державної базової програми; упровадження в
сучасний освітній процес педагогічних технологій;
взаємодія суспільного і родинного виховання
дошкільників; наступність між дошкільною та
початковою ланками освіти.
Окремо на курсах слухачі розглянуть актуальні
питання специфіки функціонування варіативних
форм охоплення дітей обов’язковою дошкільною
освітою.
Підвищення кваліфікації – це все, що
допомагає педагогу вдосконалювати
професійну майстерність, реалізувати
і збільшувати його творчий потенціал
Будуємо дім, в якому живе любов Оновлені
Упровадження проектних технологій
в умовах ДНЗ
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Наші курси – Ваша впевненість у професійній
діяльності!
Проектні технології передбачають оволодіння
інтегрованими підходами в освіті, встановлення
партнерських стосунків з дітьми, колегами,
батьками вихованців, забезпечують перспективи
всебічного розвитку дітей та дорослих.
Допомогти кожному педагогу сформувати
позитивну «Я-концепцію», виробити потребу в
172
інноваційній діяльності – це головне завдання
курсів! Чекаємо на Вас!
Курси висвітлюють особливості психологопедагогічного проектування взаємодії дорослого з
дитиною,
ознайомлюють
з
науковим
дослідженням –
інноваційною
розвивальною
технологією Т.О. Піроженко «Радість розвитку».
Слухачі
отримають
змогу
проаналізувати
ефективність
сучасних
моделей
організації
освітнього процесу в ДНЗ, визначити особливості
впровадження проектної моделі в роботу з
дошкільниками, змоделювати різні види проектів.
Не загуби час, майбутнє
залежить від Вас!
3.2.10.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Не просто інформувати, а Оновлені
надихати і вести вперед!
Професійний розвиток педагогів ДНЗ
на підставі опанування сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій
Для вихователів дошкільних навчальних закладів,
які володіють комп’ютерними технологіями
Наші курси – Ваша впевненість у професійній
діяльності!
«Ми змінили своє оточення так радикально, що
тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому
новому оточенні» (Н. Вінер, математик і філософ).
Мета курсів: формувати у слухачів навички
ефективного
використання
інформаційнокомунікативних технологій у виховному процесі.
Професійна складова передбачає:
 ознайомлення з програмою «Партнерство в
навчанні», що має на меті підтримку освітян щодо
користування програмами Microsoft;
 ознайомлення з сучасними цифровими
технологіями: цифрове аудіо, цифрове відео,
цифрова фотографія; ознайомлення з педагогічним
програмним забезпеченням;
 формування
навичок
ефективного
використання ІКТ в освітньому процесі ДНЗ;
 опанування вміннями у створенні та
використанні мультимедійних презентацій в
навчальному процесі;
 участь слухачів курсів у тренінгу «Робота з
електронним курсом “Цифрові технології”» у
рамках реалізації Державної цільової програми
«Сто відсотків» з наданням сертифікату.
Нове покоління обирає знання!
173
3.2.11.
Тематичні
очний етап – 72 г.
3.3.
3.3.1.
Дитина у світі культури:
орієнтири до освітньої лінії БКДО
Виховання особистості дошкільника
шляхом залучення до світу культури
Для вихователів дошкільних навчальних закладів
Наші курси – Ваша впевненість у професійній
діяльності!
Ви розумієте важливість даної проблеми? Якщо
ми з Вами однодумці і партнери в педагогічній
діяльності, то ці курси для Вас особисто!
Курси висвітлюють особливості соціальноособистісного розвитку дитини; формування у неї
чуття краси в різних її проявах, ціннісного
ставлення до змісту предметного світу та світу
мистецтва. Педагоги опанують інноваційні методи
та форми роботи з дошкільниками з питань
формування культурної компетентності.
Слухачі ознайомляться з кращим досвідом
роботи педагогів Донецької області щодо
«створення міні-музеїв, як важливої складової
реалізації принципів музейної педагогіки, що
забезпечує умови для безпосереднього залучення їх
до світу мистецтва» (Б.М. Жебровський).
Підвищення кваліфікації – двигун освіти
МУЗИЧНІ КЕРІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Проблемні, тематичні
Музичне мистецтво: предмет
Проблемні
освіти чи виховання?
Морально-етичне та естетичне виховання
очний етап – 72 г.
дошкільників засобами музики
Для музичних керівників
дошкільних навчальних закладів
Музика – лікує, музика – рятує, музика дарує
радість і наснагу, світ без неї похмурий і нецікавий.
Загальновідомо, що музичне мистецтво оперує
образами. Тож прилучення дітей до музики, як
однієї з найважливіших складових художньоестетичного виховання, дає змогу не лише
розвивати уяву, відчуття, сприйняття, а й
формувати у них художньо-образне мислення. Ваш
вірний і надійний помічник – курси підвищення
кваліфікації. Приходьте і Ви дізнаєтесь більше!
Робота курсів спрямована на реалізацію
регіональної програми «Освіта Донеччини. 20122016 роки» у межах проекту «Надія Донеччини –
гордість України» і передбачає розгляд сучасних
підходів до розвитку творчих здібностей
дошкільників через музичне виховання в ДНЗ.
Навчально-тематичний план курсів спрямований
на реалізацію вимог Базового компонента
дошкільної освіти, оновлених нормативних
174
Нові
Нові
документів, принципів інтегрованого підходу до
багатоаспектного гармонійного розвитку та прояву
природних музикальних здібностей дитини.
Змістові модулі програми курсів орієнтовані на
систематизацію знань слухачів щодо оновлення
змісту музичного
виховання
дошкільників,
упровадження сучасних методик та інноваційних
технологій художньо-естетичного розвитку дітей,
співпрацю з батьками вихованців.
Практичні заняття спрямовані на формування
вмінь слухачів щодо виховання й розвитку
музичних та креативних здібностей дітей,
вироблення власного погляду слухачів на
комплексне
морально-етичне
та
естетичне
виховання дітей засобами музики.
Зроби так, щоб музика лунала
в душі кожної дитини
3.3.2.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Ти сам твір мистецтва – відкрий
мистецтво в самому собі.
Еміль Жак-Далькроз
Виховання гармонійної особистості: погляд крізь
призму музично-педагогічних систем ХХ ст.
Для музичних керівників
дошкільних навчальних закладів
Музика є основою для будь-якої творчості і
допомагає
оригінально
втілювати
найрізноманітніші ідеї. Оскільки діти – найбільші
вигадники у світі, які щомиті прагнуть творчо
виразити себе, завдання педагога – розвивати і
поглиблювати їхнє художньо-образне мислення за
допомогою різних видів мистецтва, особливо в їх
комплексному поєднанні. На цих курсах Ви
дізнаєтеся про унікальні виховні системи відомих
педагогів-музикантів світу. Заздалегідь заплануйте
відвідати ці курси.
Навчально-тематичний план курсів спрямований
на реалізацію завдань Базового компонента
дошкільної
освіти
та
сучасних
музичнопедагогічних систем, застосування інтегрованого
та поліхудожнього підходів щодо музичного
виховання дошкільників.
До змісту програми курсів включені модулі, які
поглиблюють знання слухачів щодо використання
інноваційних технологій у музичному вихованні
дошкільників, знайомлять з кращим педагогічним
досвідом педагогів-новаторів області та націлюють
на взаємодію педагогів ДНЗ, батьків та вчителів
початкової школи.
Знаєш – розкажи, не знаєш – спитай
175
Нові
3.4.
3.4.1.
ІНСТРУКТОРИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Проблемні, тематичні
Рух – це життя, розвиток і здоров’я
Нові
Проблемні
Інноваційні підходи
очний етап – 72 г.
до формування компетентності дошкільників
у галузі здоров’я та фізичного розвитку
Для інструкторів з фізичної культури
та інструкторів з плавання ДНЗ
Повноцінний фізичний розвиток – запорука
готовності дітей до життєвого шляху.
Саме на цих проблемних курсах перепідготовки
інструктори з фізичної культури та інструктори з
плавання ДНЗ оволодіють навичками забезпечення
оптимальних
умов
та
можливостей
для
повноцінного фізичного розвитку кожної дитини,
розкриття її потенціалу, удосконалення своєї
системи впровадження здоров’язбережувальних
технологій як засобу формування компетентності
дошкільників у галузі здоров’я та фізичного
розвитку.
Сучасний розвиток системи дошкільної освіти
визначає здоров’я дитини, його охорону та
зміцнення, безпеку дітей життєвою стратегією,
пріоритетом у роботі ДНЗ. Важливим напрямом
освітнього процесу в ДНЗ є організація
фізкультурно-оздоровчої роботи, яка має на меті
забезпечити оптимальний стан здоров’я.
Метою курсів є вдосконалення професійної
компетентності інструкторів з фізичної культури та
інструкторів з плавання ДНЗ щодо успішного
забезпечення процесу формування й зміцнення
здоров’я
дитини-дошкільника,
ефективного
розкриття потенціалу дієвого впливу різноманітних
інноваційних фізкультурно-оздоровчих засобів на
її фізичний розвиток.
Програмою передбачено вивчення нормативної
бази, особливостей розвитку дитини в процесі
реалізації освітньої лінії «особистість дитини»,
формування усвідомленого ставлення дошкільників
до власного здоров’я та безпечної життєдіяльності,
опрацювання інноваційних оздоровчих технологій
різноманітного спрямування тощо.
Результатом стане розробка та захист
моделі / проекту впровадження тих чи інших
технологій у практику оздоровчої роботи з дітьми з
урахуванням стану їх здоров’я, фізичного розвитку
та специфіки закладу.
Здоров’я – підгрунття
успішної особистості
176
3.5.
8.
8.6.
УЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Відкритий університет інноваційної педагогіки
Яким має бути навчальне середовище у Оновлені
ВУІП
ХХІ столітті? Як поєднати нові ідеї зі
Школа молодого
старими перевіреними концепціями?
творчого педагога
Проектування навчального середовища
початкової школи
в початковій школі в умовах роботи
за новим Державним стандартом
очно-дистанційні
очний етап – 108 г.
Для вчителів початкових класів
+
Після цих курсів ви зможете ефективно
дистанційний етап проектувати навчальне середовище для своїх учнів.
Дана форма навчання передбачає зміну
особистісної
професійної
позиції
вчителя,
переосмислення ним свого покликання.
Глибинний зміст самої назви «початкова школа»,
«школа І ступеня» зумовлює виняткову роль цієї
ланки освіти і особливу відповідальність педагогів за
якість її результатів. Початкова школа, зберігаючи
наступність із дошкільним періодом дитинства,
протягом чотирьох років в умовах цілеспрямованого
навчання і виховання забезпечує подальше
становлення особистості дитини, її інтелектуальний,
фізичний,
морально-етичний,
мовленнєвий,
соціальний, емоційно-вольовий розвиток.
Державний стандарт початкової загальної освіти
як основний нормативний документ визначення
загальнодержавних
вимог
до
освіченості
випускників на рівні початкової школи спрямовує
вчителів на розв’язання цих завдань.
Одним із результативних шляхів вирішення
існуючих проблем у початковій школі є
впровадження
компетентнісного
підходу.
Запровадження компетенцій у зміст початкової
освіти зумовлено потребою розв’язання ряду
навчальних проблем як для держави, так і для
регіону. Серед них: неспроможність
учня
застосовувати засвоєні знання, уміння, навички,
способи діяльності і ціннісні орієнтації в життєвих
ситуаціях, виконувати вимоги суспільства щодо
оновлення знань, тобто реалізації неперервного
навчання. Здатність пристосовуватися до швидкої
зміни суспільно-економічних умов, адаптуватися в
змінених умовах, уміти знаходити шляхи розв’язання
проблем, що виникають у практичній, пізнавальній,
комунікативній та інших видах діяльності.
Мета: оновити знання щодо основних тенденцій
модернізації сучасної початкової школи та сприяти
усвідомленню вчителями завдань і змісту
Державного стандарту початкової загальної освіти.
Завдання:
 актуалізувати та розширити теоретичні знання
слухачів з питань особистісно орієнтованого та
компетентнісного підходів у навчально-виховному
177
процесі;
 визначити основні напрями діяльності вчителя
початкових класів та поповнити їх з урахуванням
оновленого змісту початкової освіти;
 показати значення сформованості ключової
компетентності – уміння вчитися – у навчальновиховному процесі початкової школи;
 опрацювати наявний інноваційний досвід
роботи педагогів-майстрів з питань упровадження
компетентнісного підходу, зокрема формування
ключової компетентності – уміння вчитися;
 стимулювати
індивідуальну,
самостійну,
самоосвітню, пошукову та дослідницьку діяльність
слухачів;
 спонукати педагогів до підвищення рівня
професійної компетентності.
Під час занять викладачі розгортатимуть у часі
ситуацію розмірковування, у процесі якої
розвиватимуться у слухачів: уміння не тільки
пропонувати нові ідеї, а й науково обґрунтовувати
їх ефективність, демонструвати варіанти їх
застосування в навчально-виховному процесі;
уміння та навички самостійного пошуку необхідної
інформації, її опрацювання та використання у
практичній діяльності.
Зміст навчальної діяльності визначатимуть
наступні вектори:
Вектор 1 – нормативно-правове забезпечення
функціонування початкової школи.
Вектор 2 – реалізація особистісно орієнтованого
та компетентнісного підходів у новому змісті
Державного стандарту початкової загальної освіти.
Вектор 3 – формування у молодших школярів
ключових та предметних компетентностей.
Вектор 4 – урахування в навчально-виховному
процесі вікових та психологічних особливостей
молодшого шкільного віку.
Вектор 5 – соціально-особистісний розвиток
молодших школярів.
Вектор 6 – економічна спрямованість освіти,
посилення використання здоров’язбережувальних
технологій.
Вектор 7 – технологічність навчання.
Вектор 8 – удосконалення професійної
компетентності.
Ці напрями визначатимуть проектну діяльність
слухачів як результативну складову курсової
перепідготовки.
Навчально-тематичний план курсів спрямовано
на розкриття двох аспектів діяльності вчителя, які
формують основу шкільної освіти, – навчати того,
як вчитися, і навчати того, як думати.
Нові стандарти – нова школа
178
10.
10.6.
12.
12.10.
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Яким має бути сучасний учитель Оновлені
Обласна очно-заочна
початкової школи
школа-лабораторія
Розвиток фахової майстерності
очно-заочні
педагогів початкової освіти
очний етап – 72 г.
Для вчителів початкових класів, які планують
+
брати участь в обласних та Всеукраїнських
міжсесійний період
конкурсах педагогічної майстерності
Після цих курсів ви зможете успішно брати
участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах
педагогічної майстерності.
Метою діяльності школи-лабораторії є:
 створення оптимальних умов для розвитку та
вдосконалення фахової майстерності вчителів
початкової школи;
 формування готовності до інноваційної
діяльності з урахування сучасних пріоритетів
початкової освіти;
 мотивація до самостійного вивчення та
опанування головних положень педагогічної
інноватики, одним із найголовніших аспектів якої є
новизна педагогічного засобу;
 забезпечення
осмисленого
використання
набутих знань;
 самооцінка власної діяльності, підготовка до
участі в професійних конкурсах.
Робота вчителів початкових класів у школілабораторії буде організована з використанням
нових педагогічних технологій навчання дорослих.
Слухачі матимуть змогу на практиці ознайомитися
із досвідом учителів-новаторів та адаптувати його
на свою практичну діяльність.
Важливою умовою інноваційного процесу і
об’єктивною необхідністю в інноваційній діяльності
педагога, сутнісною характеристикою є творчість.
Очікувані результати педагогічної творчості
слухачів даної форми навчання будуть представлені
в таких формах: педагогічне відкриття, педагогічний
винахід, педагогічне вдосконалення.
Робота в школі-лабораторії закінчується святом
«Урок в контексті сучасності», де вчителі
початкових класів продемонструють свої знахідки.
Нові стандарти – нова школа
Обласна авторська творча майстерня
Нагальною потребою ХХІ століття є
Обласна авторська
формування такого способу життя,
творча майстерня
який склав би основу довготривалого
очно-заочні
ощадливого розвитку людства.
очний етап – 72 г.
Розвиток ціннісних орієнтацій
+
молодшого школяра засобами курсу
міжсесійний період
«Уроки для стійкого розвитку»
179
Нові
Для вчителів початкових класів
На досвіді роботи Поліщук О.М., учителя
початкових класів ПШ «Альтаїр», співавтора
підручника, та Ярченко Н.П., учителя початкових
класів Донецької ЗОШ № 58.
На цих курсах Ви ознайомитесь з інноваційними
педагогічними підходами, спрямованими на зміну
моделей поведінки і звичок учнів у відносинах
людина – суспільство – природа.
Однією із особливостей нового змісту Державного
стандарту початкової загальної освіти є екологічна
спрямованість освіти та посилення природничої
складової, що надасть можливість розвивати
здатність учня розв’язувати доступні соціально і
особистісно значущі практичні та пізнавальні
проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами
природи у сфері відносин «людина – природа».
Метою цих курсів є ознайомлення вчителів
початкових класів із програмою курсу «Уроки для
стійкого розвитку». Метою його є формування у
дітей, батьків та вчителів навичок стійкого
(сталого) стилю життя.
Завданнями даних курсів є:
 ознайомити
слухачів
із
теоретичними
положеннями, що характеризують цей напрямок
освіти;
 розкрити особливості курсу, який побудований
на основі інноваційних педагогічних технологій;
 розглянути основні складові організації
навчального процесу;
 відпрацювати методику навчання цього курсу;
 адаптувати нові знання, уміння та навички на
власну педагогічну діяльність.
Цей курс є частиною системи навчальних курсів
та позакласних занять, які може запровадити школа
як окремі курси або інтегровані в зміст предметів
інваріантної складової.
Збільшено години на навчально-методичний
практикум, тому що інноваційна педагогіка
вимагає і певних змін у поведінці та стилі
викладання самого вчителя.
Значну увагу буде приділено опануванню
сучасними методиками навчання в початковій школі.
Зміст даної форми курсової перепідготовки
задовольнить Ваші потреби у пізнанні нових
технологій.
Якщо хочете чогось навчитися – робіть це.
(Роберт С. Шанк)
Нові стандарти – нова школа
180
3.5.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Яким має бути навчальне
Оновлені
Інтегровані
середовище у ХХІ столітті
тематичні
Проектування навчального середовища
очно-дистанційні
в початковій школі в умовах роботи
очний етап – 72 г.
за новим Державним стандартом
+
Для вчителів початкових класів
дистанційний етап
(з інтеграцією – вихователь ГПД)
Після цих курсів ви зможете ефективно
проектувати навчальне середовище для своїх учнів
не тільки в урочний час, а і в групі подовженого дня.
Одним із пріоритетних завдань сучасної школи є
виховання відповідальної особистості, здатної до
самоосвіти, саморозвитку, творчого застосування
набутих знань. Щоб виконати завдання, які постали
перед
школою,
потрібно
вдосконалювати
навчально-виховний процес, розробляти нові
методи і форми взаємодій учителя та учнів,
стимулювати самостійну навчальну діяльність
вихованців, бо життя довело, – тільки ті знання, які
людина здобула самостійно, стають її надбанням.
У молодших школярів ще недостатньо розвинуті
вміння самостійно мислити, цілеспрямовано
використовувати навчальну літературу, працювати
з нею, тобто в учнів не сформовані навички
культури навчальної праці.
Тому ці курси і мають на меті ознайомити: з
поняттям «культура навчальної роботи» (охоплює
культуру розумової праці, способи раціонального
планування та організацію самостійної роботи з
навчальної і спеціальної літератури); з особливою
організаційною
формою
роботи
молодших
школярів у режимі групи подовженого дня –
самопідготовкою; з проектуванням навчального
середовища в групі подовженого дня.
Особливу увагу на курсах буде приділено
мотиваційному і розвивальному компонентам уроку;
висвітлено способи організації співпраці учнів і
вчителів, стимулювання позитивних емоцій, почуттів
й інтересів учнів, формування умінь учитися тощо.
Зміст модулів навчальної програми спрямований
на вдосконалення професійних знань та умінь
учителів,
ознайомлення
з
перспективними
технологіями та новаторським досвідом, пошук
більш раціональних методів навчання та
виховання, оволодіння аналізом своєї діяльності
для подальшої корекції власної роботи.
На дистанційному етапі буде зроблено акцент на
особливостях організації діяльності вихователя
групи подовженого дня.
Нові стандарти – нова школа
181
3.5.2.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Використання ІКТ – це
ефективно чи ефектно?
Упровадження інноваційних освітніх
моделей навчання на основі використання
ІКТ-технологій у початковій школі
Для вчителів початкових класів,
які володіють ІКТ
Розкриття принципово нових методичних
підходів до організації навчально-виховного
процесу; заохочення учнів до активної діяльності,
що викликає більшу зацікавленість навчальним
матеріалом, технологізація процесу учіння –
головна спрямованість даних курсів.
Особливої
актуальності
набуває
питання
впровадження інноваційних освітніх моделей, які б
сприяли адаптації учнів до життя в інформаційному
суспільстві. Час вимагає створення середовища
електронного навчання в школі, яке дозволяє
перейти від навчання, що будується навколо
інформації лише від викладача, до навчання, що
будується навколо індивідуальних здібностей учня
через сприймання інформації звідусіль – з
електронних ресурсів, інших дітей, дитячих
матеріалів Інтернету, навколишнього середовища.
Метою курсів є підготовка вчителів до роботи за
оновленою редакцією Державного стандарту
початкової загальної освіти із широким залученням
ІКТ-технологій.
Під час курсів учителі знайомляться з
нормативно-правовим забезпеченням використання
ІКТ у початковій школі, сучасним моделями
навчання з використанням ІКТ, роботою з
інтерактивною дошкою, методикою проведення
занять у середовищі «1 учень – 1 комп’ютер»,
використанням
мультимедіа,
санітарногігієнічними вимогами до організації навчального
процесу з використанням ІКТ, бездротовими
мережами, основами роботи в мережевій програмі
«Управління навчальним процесом», педагогічним
дизайном мультимедійного уроку.
Дані курси озброять слухачів новими знаннями
про ІКТ. І головне навчать користуватися ними, як
необхідним інструментом, що в сучасному
суспільстві сприятиме більш успішному навчанню
учнів, формуванню предметних та ключових
компетентностей, усебічному розвитку молодшого
школяра.
Нові стандарти – нова школа
182
Нові
3.5.3.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Як змінити світогляд учителя в бік Оновлені
гуманізації педагогічного спілкування
Гуманізація навчально-виховного процесу
початкової школи (з досвіду роботи Донецької
Лабораторії Гуманної педагогіки)
Для вчителів початкових класів
Після цих курсів Ви систематизуєте свої знання
про гуманну педагогіку, її духовно-філософські
аспекти, мету, завдання та на практиці сплануєте
свою діяльність для успішного втілення ідей
гуманної педагогіки.
Гуманне педагогічне мислення, центроване на
інтересах розвитку й виховання учнів, впливає на
вибір змісту, методів, способів контролю й
оцінювання, що в цілому змінює стиль
педагогічного спілкування.
Державний стандарт початкової загальної освіти
відображає нові соціальні замовлення на вчителя,
спроможного успішно працювати в початковій
школі. Навчальні програми для загальноосвітніх
навчальних закладів побудовані на засадах
особистісно зорієнтованої парадигми освіти,
системного і компетентнісного підходів.
Гуманізація виховання і навчання, на засадах
якої ґрунтується новий зміст Державного стандарту
початкової загальної освіти – це реалізація
принципів світогляду в процесі побудови стосунків
між педагогом і вихованцем.
Метою та завданнями курсів є:
 спрямованість праці вчителя на оновлення
змісту початкової освіти, виконання вимог
Державного стандарту, завдань нових навчальних
програм;
 створення умов для переосмислення ролі
вчителя початкових класів відповідно до
концептуальних
положень
особистісно
орієнтованої педагогіки;
 розвиток
професійної
майстерності
та
компетентності вчителя шляхом збагачення знань
щодо принципів гуманної педагогіки;
 ознайомлення із досвідом роботи вчителів
початкових класів членів Донецької Лабораторії
Гуманної педагогіки.
Організація
курсів
передбачає
розгляд
навчального матеріалу на лекціях-презентаціях,
інтерактивних лекціях, тренінгових заняттях;
самостійного вивчення слухачами навчального
матеріалу на основі розробленого для кожного
модуля
комплексу
навчально-методичних
матеріалів; участь слухачів у семінарських заняттях;
проведення
поточного
самотестування
та
контрольного тестування після вивчення кожного
модуля; участь у конференції «Гуманна педагогіка –
183
педагогіка співпраці».
Навчально-методичний
практикум
буде
проведено на базі шкіл, де працюють учителі
початкових класів – члени Донецької Лабораторії
Гуманної педагогіки: Первак М.С., Добрянська І.В.,
Фіценко А.Г., Курбаєва Н.В.
Кожен слухач протягом курсів збере і отримає
методичне портфоліо, одним із розділів якого буде
писемномовленнєва
діяльність
молодших
школярів, організація мовленнєвої діяльності за
творами
В.О.Сухомлинського,
уроки
Ш.О.Амонашвілі та Валерії Ніорадзе.
Учителям буде запропоновано низку спецкурсів
та
факультативів
(«Основи
діагностичної
діяльності
вчителя
початкових
класів»,
«Педагогічне
проектування»,
«Бізнес-освіта
молодших школярів» тощо).
З метою реалізації діяльнісного підходу слухачі
будуть об’єднані у творчі групи, що дозволить їм
розробити творчий проект із використанням
запропонованих технологій.
Нові стандарти – нова школа
3.5.4.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Від формування здоров’язбережувальної Оновлені
компетентності – до створення
здорової нації
Формування здоров’язбережувальної
компетентності молодших школярів
Для вчителів початкових класів
Формування світогляду вчителя й учня в площині
того, що здоров’я – це і державна, і особистісна
цінність – головна спрямованість даних курсів.
Національна стратегія розвитку освіти України
до 2021 року пріоритетними завданнями системи
освіти визначає виховання дитини в дусі
відповідального ставлення до власного здоров’я і
здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної
і суспільної цінності.
Програма курсів охоплює практичне освоєння
системи
понять,
які
формують
здоров’язбережувальну компетентність молодшого
школяра, адаптації та практичного використання
інноваційних
технологій
для
розв’язання
зазначеної проблеми.
Теоретична
складова
курсів
передбачає
розкриття наступних питань:
 нормативно-правове забезпечення з питань
здоров’я;
 експертна оцінка освітньої галузі «Здоров’я і
фізична
культура»
Державного
стандарту
початкової загальної освіти, програм початкової та
основної школи з предмета «Основи здоров’я»
щодо
реалізації
можливостей
формування
184
здоров’язбережувальної компетентності школярів
та наступності в його викладанні;
 системний підхід до навчання за технологією
розвитку життєвих навичок: базові концепції;
 умови і критерії ефективного навчання на
засадах розвитку життєвих навичок;
 моніторинг превентивної освіти тощо.
Практична складова курсу включає проведення
семінарів-тренінгів, круглих столів, тематичних та
проблемних дискусій, презентацій, захист проектів,
залучення технології ситуативного моделювання
тощо. Ознайомлення із психологічними засадами
впровадження інноваційних освітніх технологій
стосовно формування здоров’язбережувальної
компетентності дозволить слухачам визначитися у
виборі тих методів, форм, прийомів роботи, які
дозволять їм самим самореалізовуватися та
створити відповідні умови учням.
Нові стандарти – нова школа
3.5.5.
Очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
Очно-заочні
Як своєчасно знайти, виховати
й розвинути задатки і
здібності у своїх вихованців
Діагностична діяльність
учителя початкових класів
Для вчителів початкових класів
Саме ці курси дозволять Вам зібрати методичне
портфоліо «Основи діагностичної діяльності
вчителя
початкової
школи»
(діагностика
особистості школяра; діагностика дитячого
колективу;
діагностика
навчально-виховного
процесу; діагностика батьків).
Сучасна освітня практика, яка вимагає
здійснення особистісно орієнтованого підходу,
розглядає педагогічну діагностику як невід’ємну
частину цілісного педагогічного процесу. Сьогодні
вчитель початкової школи не може обійтися без
діагностичної діяльності. При чому діагностики
стимулюючої, супроводжувальної, яка допомагає
вчителю
прийняти
правильне
рішення,
здійснювати особистісно орієнтований підхід з
урахуванням
вікових
та
індивідуальних
особливостей дітей молодшого шкільного віку.
Виникає потреба в ознайомленні вчителів
початкових класів із основними теоретичними
положеннями й методиками, яким властива
випробувально-вимірювальна
спрямованість,
поєднання їх з практичною педагогічною
діяльністю, спонукання до творчого пошуку, які
дозволять ефективно розв’язувати завдання
Державного стандарту початкової загальної освіти
пропонуються дані курси.
185
Нові
3.5.6.
Завдання курсів:
 націлити слухачів на ознайомлення з
інноваціями в теорії та практиці початкової совіти,
на впровадження компетентнісно орієнтованого
підходу в умовах упровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти;
 надати нові та систематизувати наявні знання,
уміння і навички вчителів щодо педагогічної
діагностики як основи вивчення особистості учня;
 проаналізувати основні підходи до розкриття
поняття «психолого-педагогічна діагностика»;
 опрацювати наявний інноваційний досвід
роботи педагогів-майстрів з питань педагогічної
діагностики;
 стимулювати
індивідуальну,
самостійну,
самоосвітню, пошукову та дослідницьку діяльність
слухачів;
 спонукати педагогів до підвищення рівня
професійної компетентності.
Результатом роботи слухачів повинні стати:
розробка
методичного
портфоліо
вчителя
початкових класів із педагогічної діагностики;
практичні напрацювання з проблеми курсів.
Значну увагу буде приділено опануванню
сучасними методиками навчання в початковій школі.
Учителям буде запропоновано низку спецкурсів
та факультативів («Педагогічне проектування»,
«Бізнес-освіта молодших школярів» тощо).
З метою реалізації діяльнісного підходу слухачі
будуть об’єднані у творчі групи, що дозволить їм
розробити творчий проект із використанням
запропонованих технологій.
Нові стандарти – нова школа
Інтегровані проблемні, тематичні
На яких цінностях розвивати Оновлені
Інтегровані
молодшого школяра?
тематичні
Духовний розвиток молодшого школяра
очний етап – 72 г.
на традиціях української культури
та християнських цінностей
Для вчителів початкових класів
(з інтеграцією – предмет «Християнська етика
в українській культурі»)
На цих курсах Ви отримаєте методичний кейс:
методичні та дидактичні матеріали до викладання
предметів «Християнська етика в українській
культурі», «Біблійні історії та християнська етика»,
а також методичні та дидактичні матеріали щодо
інтеграції змісту цих предметів зі змістом предметів
інваріантної складової навчального плану.
Процес становлення громадянського суспільства
в Україні, прагнення до вдосконалення економічної,
правової, освітньої, культурної сфер життя
186
передбачає утвердження життєустрою країни на
засадах цінностей і норм високої людяності.
Майбутнє України безпосередньо залежить від
збереження
та
відтворення
традиційних
християнських моральних цінностей, що за своїм
змістом співзвучні загальнолюдським і під впливом
яких упродовж тисячоліття формувалася культура
українського народу.
З огляду на це актуальним і своєчасним є
запровадження
курсів
духовно-морального
спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах.
Пропонована
програма
курсів
є
загальноосвітньою і культурологічною. Вона
побудована на засадах інтеграції етичного,
естетичного та релігійного компонентів у житті
дитини на основах християнської моралі,
традиційної для українського народу, відповідно до
«Національної програми виховання дітей та
учнівської молоді в Україні».
Планом передбачено організацію предметного
тижня, під час якого вчителі зможуть розглянути
актуальні питання та специфіку викладання
основного предмета (учитель початкових класів,
учитель історії, учитель правознавства, учитель
мови та літератури тощо).
Нові стандарти – нова школа
3.5.7.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Яким повинен бути урок у ХХІ столітті?
Урок у початковій школі в контексті сучасності
Для вчителів початкових класів
Після курсів Ви зрозумієте, що сучасний урок –
це твір мистецтва, де педагог уміло використовує
всі можливості для розвитку особистості учня.
Урок як організаційна форма навчання постійно
зазнає багатьох змін у своїй побудові у зв’язку зі
змінами вимог до якісної освіти, що їх висувають
перед школою влада, суспільство і педагогічна наука.
Якщо в цілях і змісті шкільної освіти
відбуваються суттєві зміни, вони обов’язково
впливають на дидактичні і методичні аспекти
організації уроку, оцінювання його ефективності. Це
зумовлене тим, що під час уроку вчитель застосовує
(більш або менш розгорнуто) всі основні категорії
дидактики: мету навчання, зміст, форми, методи,
технології, контроль, оцінювання тощо.
Тому основна мета даних курсів – визначення
вимог (як дидактичних, так і методичних) до
сучасного уроку.
Під час курсів будуть розглядатися наступні
питання: сучасний урок у початкових класах як
цілісна дидактична система, класифікація уроків;
сучасний
урок:
суб’єктність
навчання
і
187
Нові
варіативність структури; умови підвищення якості
уроку; гуманізація навчання й освітнього
середовища; упровадження інноваційних освітніх
технологій в початковій школі як засіб формування
компетентного випускника початкової школи;
формування ключової компетентності початкової
школи – уміння вчитися; технології формування
позитивної мотивації молодшого школяра до
учіння; формування в молодшого школяра досвіду
пошукової діяльності.
Звертаємо вашу увагу на те, що назва даних
курсів є загальною. А зазначені питання для
розгляду є її конкретизацією. При виборі цього
загального напрямку, обов’язково визначайтеся із
конкретними питаннями.
Розкриття двох аспектів діяльності вчителя, які
формують основу шкільної освіти, – навчати того,
як вчитися, і навчати того, як думати –
результативна складова даних курсів.
Нові стандарти – нова школа
3.5.8.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Яким повинен бути сучасний
учитель початкової школи
Педагогічне проектування діяльності
вчителя й учня початкової школи
Для вчителів початкових класів
Після цих курсів Ваша робота буде більш
ефективною.
Трансформаційні процеси, які торкнулися всіх
сфер життєдіяльності людини, у тому числі і сфери
освіти, призводять до того, що не спрацьовує
традиційний
репродуктивний
механізм
упровадження технологій і методик. Сьогодні
майже
відсутній
ефективний
результат
упровадження складних педагогічних технологій.
Це пояснюється неготовністю значною кількістю
вчителів до нових видів діяльності – забезпечення
певної ланки технологічного процесу, самостійного
моделювання, конструювання нових інноваційних
прийомів, методів, технологій навчання, уміння
створювати педагогічно виправдані освітні проекти.
Отже, набуває актуальності оволодіння вчителями
початкової школи методологією педагогічного
проектування на теоретичному та практичному
рівнях під час навчання на спеціалізованих курсах.
Мета запропонованих курсів – формування у
вчителів початкової школи знань і умінь, навичок,
необхідних для ефективної організації проектної
діяльності учасників навчально-виховного процесу
як засобу підготовки до активного функціонування
в суспільстві з інноваційним типом організаційної
культури діяльності – проектно-технологічним.
Планом курсів передбачено розгляд наступних
188
Нові
питань: сутнісні ознаки методу проектів: історичний
аспект; метод проектів: теорія і практика; характерні
ознаки педагогічного проектування, типологія
навчальних проектів тощо.
Перевагами
наявності
дистанційного
компоненту
є
самостійна
(вивчення
рекомендованої літератури з модулів навчальнотематичного плану, навчальна практика та
написання курсової роботи) робота слухачів без
відриву від основного місця роботи. Результатом
роботи слухачів стане розробка власного
педагогічного проекту.
Нові стандарти – нова школа
3.5.9.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Як навчити дитину вчитися?
Формування ключової компетентності
початкової школи – уміння вчитися
Для вчителів початкових класів
Передбачається ознайомлення слухачів із
наробками
навчальних
закладів
обласного
експериментального майданчика, який працює за
вищеозначеною проблемою.
Надто складно передбачити майбутнє наших
дітей, покладаючи на школу завдання забезпечити
їх знаннями і вміннями на все життя.
Нестабільність світу, інтенсивність соціальноекономічних і технологічних змін зумовлюють
потребу вчитися впродовж життя.
Людина вчиться впродовж усього життя – це
істина, яку не треба доводити. Тому одне з
найважливіших завдань – розвивати мислення
дітей, виховувати в них здатність до самонавчання.
Саме на реалізацію цих завдань спрямовано
запропоновані курси.
Формування самостійної розумової діяльності в
початкових класах здійснюється відповідно до
програм початкової школи, її розділу «Формування
загальнонавчальних умінь і навичок». Цей процес
охоплює різні за складністю вміння: організаційні,
логіко-мовленнєві,
загальнопізнавальні,
контрольно-оцінні, які можна сформувати в учнів
початкової школи лише за умови суттєвої зміни в
навчально-виховному
процесі
–
значному
зменшенні обсягу готових знань на користь
засвоєння дітьми способів учіння, набуття в
молодших учнів досвіду пошукової діяльності.
Увагу акцентовано на розгляді (у практичній
діяльності) сутності і структури вміння вчитися,
розвитку в учнів процесу сприймання, технології
формування
позитивної
мотивації
учіння
молодших школярів, формування структурних
компонентів уміння вчитися, активізації процесу
учіння молодших школярів різними засобами.
189
Нові
Звертаємо вашу увагу на те, що назва даних
курсів є загальною, а зазначені питання для
розгляду є її конкретизацією. При виборі цього
загального напрямку обов’язково визначайтеся із
конкретними питаннями.
Розкриття двох аспектів діяльності вчителя, які
формують основу шкільної освіти, – навчати того,
як вчитися, і навчати того, як думати –
результативна складова даних курсів.
Якщо хочете чогось навчитися – робіть це.
(Роберт С.Шанк)
Нові стандарти – нова школа
3.5.10.
Авторські з теми
очний етап – 72 г.
3.5.11.
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Авторські
Як формувати комунікативну
компетентність молодшого школяра?
Формування комунікативної
компетентності молодших школярів
Для вчителів початкових класів
З досвіду роботи Первак М.С., учителя
початкових класів Донецької ЗОШ № 65.
Під час курсів Ви відвідаєте уроки, майстеркласи члена Донецької Лабораторії Гуманної
педагогіки.
Формування, розвиток навичок з усіх видів
мовленнєвої діяльності є головною метою
початкового навчання мові.
Метою та завданнями курсів є:
 спрямованість праці вчителя на реалізацію
нового Державного стандарту, завдань нових
навчальних програм;
 систематизація знань про природу писемного
мовлення, його зв’язок з моральним розвитком
дитини;
 визначення основних компонентів формування
писемномовленнєвої діяльності учнів 1-4 класів;
 вибір оптимальних видів робіт, спрямованих
на вдосконалення писемного мовлення дітей.
Кожен слухач протягом курсів збере і отримає
методичне портфоліо. Одним із розділів якого буде
писемномовленнєва
діяльність
молодших
школярів, організація мовленнєвої діяльності за
творами
В.О.Сухомлинського,
уроки
Ш.О.Амонашвілі та Валерії Ніорадзе і членів
Лабораторії гуманної педагогіки
Нові стандарти – нова школа
Нові
Загальна підготовка
Як стати майстром своєї справи? Оновлені
Загальна підготовка
Для вчителів початкових класів
На цих курсах Ви зустрінетесь з учителями
190
початкових класів області – майстрами своєї справи.
Учитель повинен йти в ногу із сучасністю,
пройматися і надихатися силами, що пробудилися
в ньому.
Суспільна потреба спонукає сучасну школу й,
насамперед, початкову ланку, її вчителів до
пошуку нових педагогічних ідей і технологій.
На курсах буде розглянуто актуальні питання
інноваційного розвитку, сутність і особливості
інноваційних педагогічних технологій, інноваційної
діяльності вчителів початкової школи. Значну увагу
буде приділено становленню та змісту нових
технологій навчання і виховання, готовності
вчителів початкової школи до впровадження
інноваційних освітніх технологій, заснованих на
активізації та інтенсифікації діяльності учнів, що
сприяють формуванню ключових і предметних
компетентностей особистості з урахуванням
сучасних пріоритетів освіти.
Курси спрямовано на вдосконалення професійних
знань, умінь і навичок як основи педагогічної
майстерності, ознайомлення з передовими освітніми
технологіями, розкриття підходів до формування
основних груп компетентностей (соціальних,
полікультурних, комунікативних, інформаційних,
саморозвитку та самоосвіти) як самоздатності до
оптимальних
дій,
організацію
самоосвітньої
діяльності суб’єктів навчального процесу на основі
моніторингових досліджень.
Під час проведення курсів буде враховано
індивідуальні потреби вчителів, стимульовано
прагнення до саморозвитку і самореалізації.
Слухачі
матимуть
змогу
апробувати
напрацьований інструментарій щодо організації
навчально-виховного процесу та методики з питань
організації
та
проведення
моніторингових
досліджень у початковій школі.
Збільшено години на педагогічну практику з
метою
ознайомлення
з
використанням
інноваційних методик у сучасній школі.
Нові стандарти – нова школа
3.6.
12.11.
УЧИТЕЛІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Обласна авторська творча майстерня
Через освіту – до знань, через Оновлені
Обласна авторська
знання – до здоров’я
творча майстерня
Формування життєвих компетентностей учнів
очно-заочні
на уроках фізичної культури та фізкультурноочний етап – 72 г.
спортивної гурткової, секційної роботи в умовах
+
реалізації нових освітніх стандартів
міжсесійний період
Для вчителів фізичної культури,
керівників спортивних гуртків, секцій
191
З досвіду роботи Хромих Н.І., учителя фізичної
культури Донецької спеціалізованої ЗОШ № 135,
лауреата обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2012».
Особливість курсів полягає в спрямованості на
теоретичне і практичне ознайомлення слухачів з
питанням формування життєвих компетентностей
учнів
на
уроках
фізичної
культури
та
фізкультурно-спортивної, гурткової, секційної
роботи; розгляд нових стандартів освіти, набуття
знань нормативно-правових, науково-методичних
та психолого-педагогічних аспектів формування
життєвих компетентностей у учнівської молоді на
предметах «Фізична культура» та гурткової,
секційної роботи.
Мета і завдання:
 Формування здатності до педагогічного
осмислення розвитку і виховання дитини, творчого
підходу в організації педагогічній діяльності.
 Теоретично і практично ознайомити слухачів з
питанням формування життєвих компетентностей
учнів на уроках фізичної культури та фізкультурноспортивної, гурткової, секційної роботи.
 Розвиток творчого потенціалу, інтеграція
сучасних знань і досліджень у професійній
діяльності.
Заняття передбачають розгляд нових стандартів
освіти, набуття знань нормативно-правових,
науково-методичних та психолого-педагогічних
аспектів формування життєвих компетентностей у
учнівської молоді на предметах «Фізична
культура» та гурткової, секційної роботи.
Програма курсів також передбачає професійнопедагогічну підготовку викладачів та керівників
гуртків секцій фізкультурно-спортивного напрямку
відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і
науки України.
Практичний модуль спрямовано на організацію
здоров’язберігаючої діяльності та інструктажів з
безпеки життєдіяльності щодо предметів «Фізична
культура» та спортивних гуртків секцій;
ознайомлення слухачів з історичними традиціями
розвитку української національної фізичної
культури, розглядаються питання виховання
життєвих цінностей у школярів позакласною та
позашкільною роботою.
Спецкурс «Сучасні вимоги до організації
фізкультурно-спортивної позакласної роботи»
дасть можливість переглянути організаційні
аспекти позакласної роботи в загальноосвітньому
закладі згідно з новими стандартами освіти.
Здобуття поглиблених знань –
запорука професійного зростання
192
3.6.1.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Від формування здоров’язбережувальної, Оновлені
компетентності, до формування
здорової нації
Формування здоров’язбережувальної
компетентності школярів засобами фізичної
культури згідно з новим стандартом освіти
Для вчителів фізичної культури
Особливість курсів полягає в тому, що вчителі
будуть мати можливість отримати поглиблені
знання з предмета, ознайомляться з інноваційними
підходами щодо збереження здоров’я учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах, вивчити
підходи до викладання уроків фізичної культури
згідно з новим стандартом освіти.
Основна мета курсів: проаналізувати нові
державні стандарт та концепцію розвитку фізичної
культури та спорту на 2012-2016 роки; надати
вчителям фізичної культури поглиблені знання з
професійного предмета, ознайомити з інноваційними
підходами щодо збереження здоров’я учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах; сформувати
нове педагогічне мислення, розвинути творчий
потенціал та культурний рівень слухачів.
Мета і завдання:
 залучити слухачів курсів до науковопрактичної роботи з питань оновлення змісту та
форм фізичного виховання учнів;
 формувати інноваційну культуру вчителя (на
технологічному, рефлексивному та особистісному
рівнях) й уміння педагогічного прогнозування;
 розвиток творчого потенціалу, інтеграція
сучасних знань і досліджень у професійної
діяльності;
 формування
здоров’язбережувальної
компетентності шляхом набуття учнями навичок
збереження, зміцнення, використання здоров’я та
дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої
фізичної культури.
Програма курсів відображає нові підходи до
викладання уроків фізичної культури згідно з
новим стандартом освіти, передбачає набуття знань
щодо
психолого-фізіологічних
особливостей
розвитку школярів, ознайомлює з сучасними
підходами до організації фізкультурно-оздоровчої
роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.
Заняття дають практичні навички до використання
ІКТ-технологій на уроках фізичної культури та
набуття знань щодо збереження здоров’я учнів
засобами фізичної культури.
Практичний модуль спрямовано на оволодіння
методиками викладання нових модулів програми з
предмета «Фізична культура».
193
Спецкурс «Сучасні вимоги до організації медикопедагогічного контролю за фізичним здоров’ям
школярів» дасть можливість ознайомитися з
організаційними аспектами медико-педагогічного
контролю в загальноосвітньому закладі згідно з
новими стандартами освіти.
Формування нового педагогічного
мислення – шлях до успіху
3.6.2.
Інтегровані проблемні, тематичні
Фізична культура та Захист Вітчизни – Оновлені
Інтегровані
складові Держави майбутньої України
тематичні
Формування життєвих компетентностей учнів на
очний етап – 72 г.
уроках «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»
в умовах реалізації нових освітніх стандартів
Для вчителів фізичної культури
(з інтеграцією – предмет «Захист Вітчизни»)
Особливість курсів полягає в спрямованості на
поповнення та оновлення знань, умінь та навичок з
викладання предметів «Фізична культура» та
«Захист Вітчизни»; набуття знань нормативноправових, науково-методичних та психологопедагогічних аспектів формування життєвих
компетентностей учнів на предметах «Фізична
культура» та «Захист Вітчизни». Розглядаються
нові стандарти освіти.
Ці курси розраховані на вчителів першої та
вищої категорії, фізичної культури і вчителів, які
викладають предмет «Захист Вітчизни» та задіяні в
організації військово-патріотичної роботи з
учнівською молоддю.
Мета і завдання:
 Розвиток творчого потенціалу, інтеграція
сучасних знань і досліджень у професійної
діяльності.
 Підготовка
до
практичного
втілення
профільного навчання та спортивно-профільного в
загальноосвітніх
закладах,
військовопатріотичного
виховання
із
застосуванням
елементів інноваційних методів навчання.
 Поповнення та оновлення знань, умінь та
навичок з викладання предметів «Фізична
культура» та «Захист Вітчизни».
Програма курсів передбачає професійнопедагогічну підготовку викладачів предмета, що
здійснюють навчання з дівчатами та юнаками, які
за станом здоров’я або релігійними поглядами не
вивчають основи військової справи за програмою
медико-санітарної підготовки згідно з тематичним
планом № 2 відповідно до рекомендацій
Міністерства освіти і науки України.
Практичний модуль спрямовано на організацію
здоров’язберігаючої діяльності предметів «Фізична
194
культура», «Захист Вітчизни». Ознайомлення
слухачів з історичними традиціями розвитку
української національної фізичної культури,
розглядаються питання патріотичних військовоспортивних ігор українського козацтва, організації
занять з прикладної фізичної підготовки. Спецкурс
«Сучасні
вимоги
до
організації
медикопедагогічного контролю за фізичним здоров’ям
школярів» дасть можливість ознайомитися з
організаційними аспектами медико-педагогічного
контролю в загальноосвітньому закладі згідно з
новими стандартами освіти.
Інтеграція сучасних знань і досліджень
у професійну діяльність – запорука
професійного зростання
3.6.3.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Фізична культура – складова
Оновлені
загальної культури особистості
Реалізація нових освітніх стандартів початкової
освіти, галузі «Здоров’я і фізична культура»
Для вчителів фізичної культури
Особливість курсів полягає в спрямованості на
опрацювання нового Державного стандарту
початкової загальної освіти галузі «Здоров’я і
фізична культура», надання вчителям поглиблених
знань з фізичної культури, ознайомлення з
мультимедійними та освітніми електронними
програмами із фізичної культури; ознайомлення з
особливостями фізичного та психічного розвитку
молодших школярів; використання в навчальновиховному процесі з фізичного виховання і
позакласній роботі інноваційних засобів навчання.
Метою
курсів
є
опрацювання
нового
Державного стандарту початкової загальної освіти
галузі «Здоров’я і фізична культура», надання
вчителям поглиблених знань з фізичної культури,
підвищення професійної майстерності, формування
нового педагогічного мислення, розвитку творчого
потенціалу та культурного рівня.
Основні завдання «Професійного блоку»:
поповнення та оновлення знань, умінь та навиків з
фізичної культури; розвиток творчого потенціалу,
інтеграція сучасних знань і досліджень у
професійної діяльності; оволодіння сучасними
інформаційними
технологіями;
використання
технічних засобів навчання та тренінгових
технологій на уроках фізичної культури в
початкових
класах;
ознайомлення
з
мультимедійними та освітніми електронними
програмами із фізичної культури; застосування
методу проекту в педагогічній діяльності.
Програма
передбачає
ознайомлення
з
195
особливостями фізичного та психічного розвитку
молодших школярів. Заняття спрямовані на
набуття знань нормативно-правових, науковометодичних та психолого-педагогічних аспектів
формування здоров’язбережувальної компетенції у
школярів на уроках «Фізична культура».
Розглядається новий стандарт освіти.
Навчання слухачів курсів спрямовано на
використання в навчально-виховному процесі з
фізичного виховання і позашкільній роботі
інноваційних засобів навчання, інтеграції з іншими
предметами,
рухливо-пізнавальних
ігор
та
сюжетно-рольових завдань.
Практичний модуль надає практичні вміння та
навички виконання вправ програми предмета
«Фізична культура» початкової школи, методичні
напрацювання
передових
учителів
щодо
викладання фізичної культури.
Факультативний
курс
«Застосування
нетрадиційних форм організації рухової активності
школярів у процесі мотивації учнів до ЗСЖ»
практично
спрямований
на
оволодіння
компетенціями у сфері застосування інноваційних
технологій під час організації уроку і секційних
занять.
Компетентний учитель – здорові діти
3.6.4.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Обдарована молодь – майбутнє України Оновлені
Фізкультурно-спортивна діяльність
школярів як складова системи роботи
з обдарованою молоддю
Для вчителів фізичної культури, які опікуються
питаннями розвитку обдарованості дитини
Особливість курсів полягає в спрямованості на
дослідження результативних форм, методів роботи
з обдарованою молоддю; використання в
навчально-виховному
процесі
з
фізичного
виховання і позашкільній роботі: футболу,
олімпійської освіти та інноваційних технологій;
ознайомлення
слухачів
з
віковими
та
психофізіологічними особливостями розвитку
дитини, використання особистісно орієнтованого
підходу в проведенні занять фізичної культури та
оцінюванні фізичних досягнень учнів.
Метою курсів є дослідити результативні форми,
методи роботи з обдарованою молоддю, надати
вчителям ґрунтовних знань з фізичної культури,
підвищення професійної майстерності, сформувати
нове педагогічне мислення, розвити творчий
потенціал та культурний рівень учителів.
Основні завдання: розвиток педагогічного
мислення; формування здатності до педагогічного
осмислення розвитку і виховання дитини, творчого
196
підходу в педагогічній діяльності; підготовка до
практичного втілення особистісно орієнтованого
підходу, оптимізації навчально-виховного процесу
із застосуванням елементів інноваційних методів
навчання; поповнення та оновлення знань, умінь та
навиків з фізичної культури; розвиток творчого
потенціалу, інтеграція сучасних знань і досліджень
у професійної діяльності; оволодіння сучасними
інформаційно-технічними
технологіями;
використання технічних засобів навчання на
уроках фізичної культури; ознайомлення з
мультимедійними та освітніми електронними
програмами із фізичної культури; застосування
методу проекту в педагогічній діяльності щодо
розвитку творчості дітей.
Програмою передбачені заняття, які спрямовані
на ознайомлення слухачів з віковими та
психофізіологічними особливостями розвитку
дитини, використання особистісно орієнтованого
підходу в проведенні занять фізичної культури та
оцінюванні фізичних досягнень учнів.
Також розглядаються питання особистісно
орієнтованого підходу в позашкільній освіті,
організація позакласної роботи в ЗОШ (вимоги
щодо написання програм для проведення гурткової
та секційної роботи). З даної проблеми
проводиться семінар з обміну досвідом щодо
розвитку особистості.
Факультативний
курс
«Застосування
нетрадиційних форм організації рухової активності
школярів у процесі мотивації учнів до ЗСЖ»
практично
спрямований
на
оволодіння
компетенціями у сфері застосування інноваційних
технологій під час організації уроку і секційних
занять.
Рух – це життя
3.6.5.
Загальна підготовка
Фізична культура – невід’ємна
Оновлені
Загальна підготовка
складова формування гармонійно
розвиненої особистості
очний етап – 144 г.
Загальна підготовка
Для вчителів фізичної культури
Особливість курсів полягає в спрямованості на
поповнення знань, умінь та навиків з фізичної
культури; оволодінні сучасними технологіями
навчання; надання знань інструктивно-методичних
та практичних аспектів викладання предмета
«Фізична культура.
Метою курсів є надання вчителям поглиблених
знань з фізичної культури, підвищення професійної
майстерності, формування нового педагогічного
мислення, розвитку творчого потенціалу та
197
культурного рівня.
Основні завдання: розвиток педагогічного
мислення; формування здатності до педагогічного
осмислення розвитку і виховання дитини, творчого
підходу в педагогічній діяльності; поповнення та
оновлення знань, умінь та навиків з фізичної
культури; розвиток творчого потенціалу, інтеграція
сучасних знань і досліджень у професійної
діяльності; оволодіння сучасними інформаційними
технологіями.
Курси
передбачають
набуття
знань
інструктивно-методичних та практичних аспектів
викладання
предмета
«Фізична
культура».
Ознайомлення на практичних заняттях з технікою
виконання варіативних розділів програми.
Заняття передбачають опрацювання нормативноправових, науково-методичних та історичних
аспектів викладання предмета «Фізична культура»,
самоаналізу та самоконтролю, моделювання та
проведення уроків з елементами туризму; придбання
знань щодо оформлення основних плануючих
документів як навчальної, виховної, так і практичної
діяльності викладача предмета «Фізична культура»,
методики навчання та оцінювання рухових дій та
навичок; розгляд питань планування самоосвіти.
У межах курсу навчання заплановано практичний
семінар з обміну досвідом роботи слухачів.
Формування нового педагогічного
мислення – шлях до успіху
3.7.
3.7.1.
УЧИТЕЛІ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»
Проблемні, тематичні
Уміння жити в нових соціальних умовах – Оновлені
Проблемні
основа життєспроможності особистості
очний етап – 72 г.
Формування життєвих компетентностей
учнів засобами предмета «Захист Вітчизни»
Для учителів предмета «Захист Вітчизни»
Після цих курсів ви зможете ефективно
використовувати знання з нормативно-правових,
науково-методичних та психолого-педагогічних
аспектів формування життєвих компетентностей у
учнівської молоді засобами предмета «Захист
Вітчизни».
Основна мета курсів – підвищення професійної
майстерності
вчителя
у
формуванні
життєнеобхідних
навичок
в
учнів
щодо
забезпечення власної безпеки і безпеки людей у
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
Завдання курсів: усвідомлення вчителем
предмета «Захист Вітчизни» основних положень
Конституції України про захист Батьківщини,
Закону України «Про військовий обов’язок і
198
військову службу», призначення Збройних сил та
інших військових формувань України, їх
особливості, надання поглиблених знань з
предмета «Захист Вітчизни», формування нового
педагогічного мислення, оновлення науковотеоретичної та методичної підготовки.
Програма курсів спрямована на ознайомлення
слухачів з історичними традиціями розвитку
українського козацтва, розглядаються питання
патріотичних військово-спортивно ігор, організації
занять з прикладної фізичної підготовки.
Практичні модулі спрямовано на формування за
допомогою фахівців обласних підрозділів МНС
України у слухачів навичок та вмінь професійнофункціональних дій у сфері цивільного захисту
населення та надання першої допомоги (медикосанітарна
підготовка);
організацію
здоров’язбережувальної діяльності та безпеки
життєдіяльності засобами предмета «Захист
Вітчизни».
Спілкуємось, навчаємось та діємо разом!
4.
4.1.
8.
8.7.
КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ
УЧИТЕЛІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ТА ЕКОНОМІКИ
Відкритий університет інноваційної педагогіки
ШМТП – навчайся сучасно! Оновлені
ВУІП
Школа молодого
Школа молодого творчого педагога
творчого педагога
Для молодих творчих педагогів (з інтеграцією 
предмети природничо-математичного циклу)
Інтегровані
(2 предмети на вибір з переліку: математика,
біологія, географія, фізика, хімія)
очно-дистанційні
Обираючи Школу молодого творчого педагога
очний етап – 108 г.
(ШМТП), Ви обираєте:
+
 тільки інтерактивні форми навчання;
дистанційний етап
 молоду і креативну команду тьюторівнаставників;
 творче ситуативне моделювання;
 насичену культурологічну підготовку.
ШМТП – це динамічна модель післядипломної
педагогічної освіти, в основу якої покладені
компетентнісно орієнтовані технології навчання,
тьюторський
науково-методичний
супровід,
проектно-діяльнісний підхід.
Мета ШМТП – творчий саморозвиток
індивідуальності молодого вчителя, опанування
ним інноваційних освітніх технологій, соціоігрових
прийомів режисури уроку, формування вміння
результативно використовувати їх у педагогічному
процесі. Практико орієнтована спрямованість
Школи реалізується через опанування слухачами
199
сучасних педагогічних технологій різного рівня,
розробку
власних
інноваційних
проектів,
самостійне втілення їх у життя при дистанційній
методичній підтримці з боку тьюторів.
Навчання в ШМТП – за очно-дистанційною
формою, що складається з трьох етапів: установча
сесія, міжсесійний – дистанційний період, залікова
сесія (загальна тривалість 6 місяців). Протягом
дистанційного етапу також передбачена предметна
інтеграція.
Програма курсів розрахована на молодих
педагогів зі стажем педагогічної діяльності до 10
років. Провідний принцип організації навчання –
активно-діяльнісний.
Слухачі
працюють
у
тренінговому режимі, практично відпрацьовуючи
новітні інформаційні технології (хмарні технології,
сервіси Cacoo та ін.), творче ситуативне (проблемне)
моделювання. Серед форм і методів роботи Школи:
інтерактивна та проблемна лекції, креативні
лабораторії, ділові ігри, педагогічний театр,
майстер-клас тощо. Крім того, для учасників
передбачена низка культурологічних заходів,
спрямованих на розвиток естетичних смаків,
креативності особистості, розвитку соціокультурної
компетентності тощо.
ШМТП – ваш інноваційний простір!
11.
11.2.
Лабораторія науково-методичного супроводу дитячої обдарованості
Кращий спосіб зробити дітей
Оновлені
Лабораторія
успішними – це зробити їх щасливими
науково-методичного
супроводу дитячої
Діяльність учителя щодо створення умов для
обдарованості
реалізації та розвитку творчого потенціалу учнів
Для вчителів природничого циклу
(2 предмети на вибір з переліку: біологія,
Інтегровані
екологія, географія, фізика, хімія)
очно-дистанційні
Завдяки цим курсам Ви навчитесь розробляти
очний етап – 72 г. індивідуальну програму розвитку обдарованої
+
особистості.
дистанційний етап
Необхідність запровадження курсів підвищення
кваліфікації,
спрямованих
на
розвиток
інтелектуальної
обдарованості,
викликана
проблемою максимального розкриття і розвитку
потенціалу кожної особистості.
Метою курсів є створення умов для розвитку
науково-теоретичної, методичної та психологічної
готовності педагогів до роботи з обдарованою
молоддю.
Завдання:
 надати допомогу вчителям у практичному
опануванні форм, методів та технологій роботи з
обдарованими учнями;
 розкрити роль особистості вчителя-майстра в
розвитку творчої обдарованості учня;
200
 формувати
готовність
педагогів
до
професійного розвитку через неперервну освіту в
системі післядипломної педагогічної освіти.
Структура
навчально-тематичного
плану
передбачає модулі, які розкривають форми,
методи, прийоми та сучасні технології роботи з
обдарованими учнями.
Слухачі зможуть на практичних заняттях,
тренінгах,
семінарах
опрацювати
прийоми
педагогічної техніки моделювання освітнього
процесу з обдарованими дітьми.
Протягом дистанційного етапу передбачена
предметна інтеграція.
Варіативна складова:
 Розвиток критичного мислення учнів.
 Методика проведення майстер-класу.
 Технологія розв'язання винахідницьких задач.
Приходь до нас – і майбутнє країни
буде в надійних руках!
4.1.1.
Загальна підготовка
У будь-якому проекті найважливішим
Загальна підготовка
чинником є віра в успіх. Без віри – успіх
неможливий!
очний етап – 144 г.
Загальна підготовка
Для вчителів географії та економіки
Навчання на цих курсах дасть Вам можливість
опанувати продуктивні технології сучасної освіти та
отримати кейс до основних навчальних тем
шкільного курсу економіки.
Метою курсів є підвищення професійного рівня
сучасного вчителя географії та економіки.
Завдання:
 розвивати
предметні
та
надпредметні
компетентності слухачів;
 розкрити сутність та переваги інноваційного
навчання;
 надати допомогу вчителям у практичному
опануванні інноваційних технологій навчання
Навчальний план курсів спрямований на
висвітлення шляхів підвищення якості географічної
та економічної освіти в контексті нових державних
стандартів та вдосконалення науково-методичної
підготовки вчителя.
Учителі опрацюють інноваційні технології
сучасного уроку географії та економіки. Будуть
проведені психолого-педагогічні тренінги, рольові
ігри, майстер-класи, які допоможуть вдосконалити
практичні та комунікативні навички, на практиці
слухачі ознайомляться з перспективним досвідом
роботи вчителів м. Донецька й області.
Спецкурси:
 Розвиток критичного мислення учнів.
201
Нові
 Організація та підготовка учнів до участі в
інтелектуальних конкурсах, турнірах.
 Методика проведення майстер-класу.
Запрошуємо до навчання в унікальному
середовищі людей, у яких є чому навчитися!
4.2.
12.
12.12.
УЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ
Обласна авторська творча майстерня
Творчі особистості не шукають Оновлені
Обласна авторська
шляхів – вони їх прокладають
творча майстерня
Реалізація принципів проблемного
очно-заочні
навчання на уроках біології
очний етап – 72 г.
Для вчителів біології
+
З досвіду роботи Андреєвої Є.А., учителя
міжсесійний період
біології Донецького технічного ліцею, учителяметодиста,
переможця
обласного
туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004».
Ці курси для тих, хто бажає навчитися
поєднувати традиції та інновації в біологічній
освіті і створити власну формулу успіху.
Обласна авторська творча майстерня (АТМ) –
одна з інноваційних моделей дисемінації передового
перспективного досвіду педагогічних працівників,
модульно-пролонгована
система
неперервного
навчання педагогів протягом міжатестаційного
періоду. Така система надає можливість розробляти
слухачам власну освітню професійну траєкторію.
Мета АТМ: удосконалення педагогічних знань,
умінь та навичок упровадження в професійну
діяльність досягнень педагогічної науки, сучасних
педагогічних технологій в умови сучасної школи
засобами поширення передового педагогічного
досвіду. Таким чином, дані курси розраховані на
викладачів біології, які бажають ознайомитись з
авторською методикою формування самоосвітньої
компетенції при вивченні біології та організації
роботи з учнями на засадах проблемного навчання.
Слухачі курсів матимуть нагоду прослухати
авторський спецкурс (Андреєва Є.А.)з технології
формування самоосвітньої компетентності засобами
біології, який розкриває прийоми внутрішньої
мотивації учнів до навчання та секрети високої
результативності роботи. Учитель продемонструє
власну систему роботи з біологічними фактами та
явищами, шляхи розвитку творчих здібностей учнів
як під час урочної діяльності, так і в позаурочній
роботі, через систему дистанційної освіти,
самоосвіти. Широке застосування технічних засобів
навчання зроблять навчальний процес цікавим та
особистісно значущим.
Учителі залучатимуться до роботи в мікрогрупах,
де зможуть отримати кваліфікаційну теоретичну і
202
практичну індивідуальну допомогу щодо організації
подальшої педагогічної діяльності.
Майстрами не народжуються –
майстрами стають
4.2.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Людина не може по-справжньому
Інтегровані
удосконалитися, якщо не допомагає
проблемні
вдосконалюватись іншим
очно-дистанційні
Компетентнісний підхід до викладання біології
очний етап – 72 г.
та хімії в контексті нових Державних стандартів
+
Для вчителів біології (з інтеграцією – хімія)
дистанційний етап
Обираючи ці курси, Ви обираєте:
 продуктивні технології навчання;
 участь
у
майстер-класах
переможців
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».
Тематика курсів обумовлена сьогоденням.
Суспільство потребує особистостей з розвинутими
життєвими компетентностями.
Метою курсів є підвищення професійного рівня
сучасного вчителя біології та хімії.
Завдання: розвивати предметні та надпредметні
компетентності слухачів; розкрити сутність та
переваги компетентнісного навчання; надати
допомогу вчителям у практичному опануванні
інноваційних
компетентнісно
орієнтованих
технологій навчання.
Навчально-тематичним планом передбачається:
аналіз Державного стандарту базової і повної
середньої освіти з біології та хімії, ознайомлення з
вимогами до викладання даних предметів,
сучасною теорією уроку, з технологією проведення
аналізу уроку та шляхами його вдосконалення;
опрацювання сучасних технологій навчання та
продуктивних методик викладання, які сприяють
підвищенню якості біологічної та хімічної освіти.
Слухачі зможуть на практичних заняттях,
тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти
компетентнісного навчання, прийоми педагогічної
техніки моделювання освітнього процесу.
Слухачам будуть надані: консультації протягом
дистанційного періоду щодо оновленого змісту
природничої
освіти,
розвитку
життєвих
компетентностей
школярів;
інструктивнометодичні
матеріали
щодо
виконання
індивідуальних творчих робіт.
Варіативна складова:
 Методика
узагальнення
власного
педагогічного досвіду.
 Методика проведення майстер-класу.
 Розв'язання задач з біології підвищеної
складності.
Світ знань і відкриттів чекає на вас!
203
Нові
4.2.2.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
4.2.3.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Новому поколінню – нові відкриття Оновлені
Інноваційні підходи до викладання біології
в контексті нового Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти
Для вчителів біології
Саме на цих курсах Ви будете ознайомлені з
сучасними теоріями та поглядами, синтезом науки
та практики, системою та імпровізацією, коучінгом
та консалтингом.
Мета курсів – надати вчителям науковотеоретичну та методичну допомогу для організації
навчально-виховного процесу з біології відповідно
до нового Державного стандарту базової та повної
освіти.
Зміст навчання окреслюється опрацюванням
сучасної науково-методичної теорії щодо організації
уроку та доповнюється практичною спрямованістю
щодо його моделювання та конструювання.
Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових
творчих групах щодо конструювання продуктивних
завдань креативного характеру, різноманітних
тренінгів з опрацювання певних умінь.
Програма курсів передбачає ознайомлення з
перспективним педагогічним досвідом кращих
учителів біології.
Через знання до успіху!
Разом піклуємось про майбутнє Оновлені
Реалізація допрофільного та
профільного навчання з біології
в класах природничого напрямку
Для вчителів біології,
які викладають у профільних класах
На цих курсах Ви дізнаєтесь про профільне
навчання як систему спеціалізованої підготовки в
старшій ланці шкільної освіти.
Метою проведення зазначених курсів є
вдосконалення освітнього рівня та професійної
підготовки педагогічних працівників унаслідок
поглиблення,
розширення
та
оновлення
загальнонаукових і спеціальних знань та вмінь
шляхом опрацювання змісту під час роботи, що
керується
викладачами,
та
самостійної
самоосвітньої роботи.
Реалізація мети досягається шляхом реалізації
таких завдань:
 підготовка вчителя до викладання біології на
якісно новому рівні;
 реалізацію
завдань
профільного
та
допрофільного навчання;
 розширення методичного діапазону вчителя,
204
збагачення його творчого потенціалу через
отримання нової інформації;
 професійний розвиток та саморозвиток
учителя через організацію керованої та самостійної
самоосвітньої роботи.
Курси розраховані на вчителів біології, які
викладають у класах природничого профілю.
Навчальним планом передбачається ознайомлення
слухачів з біологічними концепціями на більш
високому рівні. Більше уваги приділяється
сучасним методикам викладання, раціональному
добору змісту навчання та ефективним прийомам
розвитку пізнавальної і розумової діяльності учнів.
Передбачається
педагогічна
практика
в
навчальних закладах, які мають природничий
профіль, а також проведення інтерактивного
семінару з молекулярної біології.
Знання + Вміння = Професіоналізм +
Компетентність = Досвід +
Бажання = Якісний результат
4.2.4.
Інтегровані проблемні, тематичні
Немає на світі такого пагорба,
Інтегровані
вершини якого наполегливість
проблемні
зрештою не досягне
очний етап – 72 г.
Діяльнісний підхід до викладання
біології та екології в контексті
нових Державних стандартів
Для вчителів біології (з інтеграцією – екологія)
Якщо ви бажаєте максимально розкрити свій
творчий потенціал та трансформувати в практику
інноваційну педагогічну технологію через власний
досвід, то ці курси для Вас!
Тематика курсів обумовлена реалізацією нового
Державного стандарту в галузі «Природознавство».
Метою курсів є підвищення професійного рівня
сучасного учителя біології та екології.
Завдання:
 розвивати
предметні
та
надпредметні
компетентності слухачів;
 розкрити сутність та переваги діяльнісного
навчання;
 надати допомогу вчителям у практичному
опануванні принципів діяльнісного підходу до
навчання.
Навчальний план курсів спрямований на
висвітлення шляхів підвищення якості біологічної
та екологічної освіти у контексті нових державних
стандартів та удосконалення науково-методичної
підготовки учителя.
Учителі
опрацюють
сучасні
інноваційні
технології навчання на основі діяльнісного підходу
у викладанні даних предметів. Педагогам будуть
205
Нові
запропоновані
майстер-класи,
тренінги. На
практиці слухачі ознайомляться з перспективним
досвідом роботи вчителів. Оволодіння даними
технологіями значно підвищить якість викладання
біології та екології.
Спецкурси:
 Методика проведення майстер-класу.
 Методика проведення тренінгу.
 Методика роботи над дослідницьким проектом.
Вливайтеся в співдружність здібних,
творчих і працьовитих!
4.2.5.
Тематичні
очний етап – 72 г.
4.3.
4.3.1.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Проблемні, тематичні
Успіх обирає професіоналів
Технологія сучасного уроку біології відповідно
до завдань нового Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти
Для вчителів біології
Сучасний урок закладає підґрунтя для
майбутнього. Як для учнів, так і для вчителя урок
цікавий тоді, коли він сучасний, у широкому
розумінні цього слова. Цьому ви зможете
навчитись саме на цих курсах!
Мета зазначених курсів полягає в тому, щоб
надати вчителям науково-теоретичну та методичну
допомогу для організації навчально-виховного
процесу з біології відповідно до нового
Державного стандарту базової та повної освіти.
Навчальним
планом
курсів
передбачено
опрацювання
питань
сучасної
методики
викладання шкільного курсу біології, побудованої
на новітніх технологіях педагогічної науки,
директивних та нормативних документах.
Змістова лінія модулів програми спрямована на
формування та вдосконалення професійних знань і
вмінь учителів, ознайомлення з перспективними
технологіями та новаторським досвідом, пошук
більш раціональних методів навчання та
виховання, оволодіння аналізом своєї діяльності
для подальшої корекції власної роботи.
Не зупиняйтесь у пошуках найкращого!
Нові
УЧИТЕЛІ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Очно-дистанційні
Освіта на основі життєвих навичок у дії Оновлені
Методика викладання предмета
«Основи здоров’я» відповідно до вимог
Державного стандарту базової і повної освіти
Для вчителів, які викладають
предмет «Основи здоров’я»
Ці курси для тих, хто бажає оволодіти
методикою «Освіта на основі життєвих навичок»,
206
яка добре відома у світі. Вона здійснила прорив у
профілактиці
шкідливих
звичок,
насилля,
ризикованої поведінки.
Мета курсів – надати вчителям науковотеоретичну та методичну допомогу щодо
організації навчально-виховного процесу з основ
здоров’я відповідно до нового Державного
стандарту базової та повної освіти.
План навчання передбачає розгляд тем:
1. Системний підхід до навчання за технологією
життєвих навичок: базові концепції.
2. Вплив вищих цінностей на здоров’я та успіх
людини.
3. Концепція
життєвих
навичок.
Шляхи
впровадження.
4. Умови і критерії ефективного навчання на
засадах розвитку життєвих навичок.
5. Концепції розвитку особистості.
6. Моніторинг превентивної освіти.
Навчання
за
визначеною
тематикою
відбуватиметься за тренінговою технологією з
використанням
ігрових
та
інформаційнокомунікаційних технологій, інтерактивних методів,
методу портфоліо тощо. Планом підготовки
передбачено
вивчення
курсу
навчання
«Використання
інформаційно-комп’ютерних
технологій у компетентнісно орієнтованій методиці
викладання предмета», мета якого підвищити
рівень володіння ІКТ-технологіями.
Практична складова курсу включає такі форми
роботи: проведення семінарів-тренінгів, круглих
столів, тематичних та проблемних дискусій та ін.
Так просто бути здоровим і
навчати здоров’ю
4.3.2.
Авторські з теми
очний етап – 72 г.
Авторські
До здоров’я учнів через
компетентного вчителя
Інтерактивні технології викладання
основ здоров’я в контексті формування
здоров’язбережувальної компетентності учнів
Для вчителів, які викладають
предмет «Основи здоров’я»
З досвіду роботи Ужакіної О.В., учителя
Горлівського НВК.
Ці курси саме для Вас, якщо Ви здійснюєте
перехід від принципу «набуття знань» до принципу
«навчатися діючи» та опікуєтесь проблемами
здоров’язбереження.
Мета курсів: надання науково-методичної
допомоги вчителям основ здоров’я щодо
організації навчально-виховного процесу на
засадах освіти розвитку життєвих навичок. Головна
207
Нові
мета розвитку життєвих навичок полягає в тому,
щоб поліпшити соціальну адаптацію дітей та
підвищити їхню стійкість у сучасному світі.
Курси передбачають ознайомлення з досвідом
роботи вчителя Ужакіної О.В., який розкриває
авторські технології формування в учнів
здоров’язбережувальної компетентності на уроках
основ здоров’я.
Навчальною
програмою
передбачено
проведення практикуму, метою якого є розширення
теоретичних та практичних знань учителів щодо
використання
тренінгових
методик,
які
допомагають створенню в класах комфортних умов
навчання, за яких кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність.
Навчання
за
визначеною
тематикою
відбуватиметься з використанням ігрових та
інформаційно-комунікаційних
технологій,
інтерактивних методів тощо. Курси дають
установку на комунікативно-діяльнісне, творчоособистісне навчання.
Здоров’я – це модно!
4.4.
12.
12.13.
УЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ
Обласна авторська творча майстерня
Географія цілей та можливостей
Обласна авторська
творча майстерня
Оптимізація інноваційної діяльності вчителів
географії в умовах розвитку освіти
очно-заочні
Для вчителів географії
очний етап – 72 г.
З досвіду роботи Ончєвої Т.В., учителя
+
географії Горлівської гімназії «Інтелект».
міжсесійний період
Саме ці курси забезпечують доступність,
інтерактивність, інноваційність.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється оновленням педагогічної парадигми
освіти в Україні, спрямованої на оптимізацію
інноваційної діяльності вчителів.
Мета курсів: підготовка педагогів до здійснення
інноваційної діяльності в умовах реформування
географічної освіти, спрямованої на забезпечення
умов для всебічного особистісного розвитку учнів.
Курси передбачають ознайомлення з досвідом
роботи вчителя Ончєвої Т.В., який розкриває
авторські
технології
формування
успішної
особистості учнів на принципах сталого розвитку.
Завдання курсів:
 підготовка педагогічних працівників до
реалізації ідеї освітньої реформи, формування
нового педагогічного мислення;
 проведення навчального процесу на основі
сучасних освітніх технологій та впровадження
активних методів і технічних засобів навчання з
208
Нові
географії;
 розповсюдження
педагогічного
досвіду
вчителя географії Ончєвої Т.В.;
 здійснення контролю в підвищенні власної
педагогічної майстерності.
Практичною частиною курсів передбачено
складання
методичних
рекомендацій
щодо
розвитку успішності учнів засобами географії на
принципах сталого розвитку, відвідування уроків
Ончєвої Т.В., проведення семінарських занять,
практичних робіт, факультативів.
Учителі
опрацюють
практичні
питання
особистісно
розвиваючого,
компетентнісно
орієнтованого,
різнорівневого
підходів
до
організації навчального процесу, використання
інтерактивних методик та програмних засобів на
уроках географії, значна увага приділяється
апробації зовнішнього незалежного тестування,
моніторингу та профілізації навчального процесу.
Модель авторської творчої майстерні вчителів
географії передбачає залучення напрацювань
учителя Ончєвої Т.В., поширення її передового
педагогічного досвіду, буде сприяти розвитку ваших
професійних контактів, створенню особливого
рефлексивного середовища, яке б сприяло
саморозвитку та самореалізації вчителів географії.
Мислити глобально – діяти локально
4.4.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Найбільша користь, яку можна
Інтегровані
отримати з життя, – витратити
проблемні
життя на справу, яка переживе нас
очно-дистанційні
Підвищення якості географічної та економічної
очний етап - 72 г.
освіти: інноваційні технології навчання
+
Для вчителів географії (з інтеграцією – економіка)
дистанційний етап
Навчання на цих курсах дасть можливість Вам
опанувати продуктивні технології сучасної освіти
та отримати кейс до основних навчальних тем
шкільного курсу економіки.
Тематика даних курсів обумовлена реалізацією
Всеукраїнської програми «Підвищення якості
природничої освіти».
Метою курсів є підвищення професійного рівня
сучасного вчителя географії та економіки.
Завдання:
 розвивати
предметні
та
надпредметні
компетентності слухачів;
 розкрити сутність та переваги інноваційного
навчання;
 надати допомогу вчителям у практичному
опануванні інноваційних технологій навчання;
Навчальний план курсів спрямований на
висвітлення шляхів підвищення якості географічної
209
Нові
та економічної освіти в контексті нових Державних
стандартів та вдосконалення науково-методичної
підготовки вчителя.
Учителі
опрацюють
сучасні
інноваційні
технології навчання на основі діяльнісного та
компетентнісно-розвивального
підходу
у
викладанні даних предметів. Будуть проведені,
психолого-педагогічні тренінги, рольові ігри,
майстер-класи, які допоможуть удосконалити
практичні та комунікативні навички, на практиці
слухачі ознайомляться з перспективним досвідом
роботи вчителів м. Донецька й області.
Слухачам будуть надані консультації протягом
дистанційного періоду щодо оновленого змісту
географічної та економічної освіти, розвитку
життєвих
компетентностей
школярів,
інструктивно-методичні матеріали щодо виконання
індивідуальних творчих робіт.
Підсумком роботи на курсах буде творчий
проект – розробка міні-кейсів на електронних носіях.
Спецкурси:
 Розвиток критичного мислення учнів.
 Моделювання процесу навчання.
 Методика проведення майстер-класу.
Розбуди свій талант!
4.4.2.
Інтегровані
тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Інтеграція – основа глобальних цілей
Оновлені
Реалізація діяльнісного підходу
при викладанні географії та природознавства
Для вчителів географії
(з інтеграцією  природознавство)
 Динамічність у процесі навчання.
 Інтегрованість в освітню систему.
 Творча і соціальна самоорганізація.
Усього цього Ви набудете на наших курсах.
Актуальність курсів зумовлена необхідністю
підвищення якості кадрового забезпечення в
умовах модернізації системи освіти, запровадження
сучасних технологій навчання, що, у свою чергу,
потребує вдосконалення діяльності педагогічних
працівників на основі діяльнісного підходу.
Метою курсів є підготовка вчителів до
викладання предметів на якісно новому рівні,
спонукання до розвитку творчого потенціалу
кожного
вчителя,
які
викладають
курси
«Географія» та «Природознавство», забезпечення
розвитку професіоналізму вчителів.
Завдання курсів  розкриття потенційних
можливостей наукової та дослідницької творчої
роботи вчителів.
Навчальним планом передбачено вивчення
досягнень педагогічної та психологічної науки, що
сприяють
розвитку
інтелектуального
і
210
загальнокультурного рівня вчителя; упровадження
інноваційних технологій, опрацювання складних
теоретичних питань згідно з навчальними
програмами «Географія» та «Природознавство»,
ознайомлення з передовими методиками викладання
предметів і засвоєння нових перспективних форм
проведення навчальних занять; опрацювання
методики
диференційованого
навчання
та
проведення нетрадиційних уроків, удосконалення
основних напрямів роботи з учнями вікових груп 56 класу; отримання практичних навиків.
Отримайте дві спеціальності в
одному посвідченні!
4.4.3.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Нові горизонти географічної освіти
Сучасні освітні технології викладання географії
Для вчителів географії
Як викладати географію ефективно? Як прививати
учням знання, навички та цінності? Як показати
школярам зв’язок між уроком географії та реальним
життя? Про все це ви дізнаєтеся на курсах!
Актуальність курсів зумовлена оновленням
нормативно-теоретичної бази, упровадженням
нового Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти.
Мета курсів: поглиблення системи знань
слухачів щодо основних положень, принципів
сучасної
освіти,
вивчення
та
наукове
обґрунтування проблем географічної освіти в
школі, оволодіння сучасними технологіями
викладання предмета.
Завдання курсів: відновлення, поповнення знань
з питань педагогіки, психології, соціології,
методики викладання географії в школі; надання
допомоги щодо впровадження сучасних освітніх
технології викладання географії; активізування
прийомів, методів індивідуального та колективного
життєтворчого розвитку вчителів географії та
учнів; підвищення рівня професійної культури та
культури в цілому.
Теоретичний
зміст
передбачає
надання
педагогам
оновленої
інформації
щодо
використання новітніх ідей та технологій, які
постійно змінюються в результаті розвитку
суспільства і науки, ознайомлення з сучасними
інноваціями
в
географії,
інтерактивними
методиками викладання географії, засобами
підвищення значимості предмета.
Навчально-тематичним
планом
курсів
передбачено ознайомлення слухачів із сучасними
педагогічними технологіями проведення уроку
географії,
методикою
ефективного
відбору
211
Нові
сучасних форм, методів та прийомів навчання,
моніторингових
досліджень,
методикою
конструювання
та
основними
моделями
викладання географії з урахуванням переходу на
нову структуру та зміст географічної освіти.
Слухачам будуть надані консультації протягом
дистанційного
періоду
щодо
оновленого
Державного
стандарту,
сучасних
освітніх
технологій, змісту географічної освіти.
Підвищення кваліфікації – це
філософія життя педагога
4.4.4.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Підвищуємо якість географічної
освіти
Формування основних груп компетентностей
при викладанні шкільного курсу географії
Для вчителів географії
 Знання – у цьому Вам допоможуть кращі
викладачі нашого інституту.
 Навички та досвід самостійної роботи на
платформі МOODL.
 Відчуття впевненості в новій галузі знань.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється оновленням педагогічної парадигми
освіти в Україні, яка спрямована на гуманізацію
навчального процесу, що фіксується Концепцією
розвитку освіти та необхідністю формування
компетенцій, які потребує сучасне життя.
Мета
курсів:
вивищення
професійної
майстерності вчителів щодо формування основних
груп компетентностей учнів засобами географії.
Завдання курсів:
 сприяння глибокому розумінню проблем
сучасної
освіти
і
значення
професійної
компетентності
педагога
як
складової
педагогічного процесу;
 створення умов для опанування нового змісту
географічної освіти, нових педагогічних технологій;
 розгляд
та
аналіз
основних
груп
компетентностей, які формуються в процесі
навчання географії;
 визначення умов щодо формування основних
груп компетентностей засобами географії.
Навчальним планом передбачено вивчення
досягнень педагогічної та психологічної науки, які
сприяють розвитку та формуванню основних груп
компетентностей,
інтелектуального
і
загальнокультурного рівня вчителя; упровадження
інноваційних технологій, опрацювання складних
теоретичних питань згідно з навчальною
програмою та темами, які передбачає шкільний
курс «Географія», ознайомлення з передовими
методиками викладання предмета і засвоєння
212
Нові
нових перспективних форм проведення навчальних
занять; опрацювання методики диференційованого
навчання та проведення нетрадиційних уроків.
Практичною частиною курсів передбачено
відвідування уроків кращих учителів географії,
проведення семінарських занять, практичних робіт,
факультативів.
Слухачам будуть надані консультації протягом
дистанційного періоду щодо оновленого змісту
географічної
освіти,
розвитку
життєвих
компетентностей школярів.
Підсумком роботи на курсах буде творчий
проект – розробка різнорівневих завдань щодо
розвитку життєвих компетентностей учнів (на
електронних носіях).
Підвищення кваліфікації – це все, що
допомагає педагогу вдосконалювати
професійну майстерність, реалізувати і
збільшувати його творчий потенціал
4.4.5.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Підвищення кваліфікації
Оновлені
підвищує рівень освіти!
Використання ІКТ
при викладанні шкільного курсу географії
Для вчителів географії, які вільно володіють
комп’ютерними технологіями та мають досвід
роботи з матеріалами Internet
Після цих курсів Вас чекає:
 підвищення ефективності освітнього та
просвітницького процесу за рахунок високого
ступеня наочності;
 підвищення мотивації до навчання, яка зростає
за рахунок використання мультимедійних засобів,
психологічно полегшує процес засвоєння, збагачує
заняття та заходи емоційної забарвленістю.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється
впровадженням
сучасних
інформаційно-комунікаційні технологій, які стають
невід'ємною частиною сучасної культури. ІКТ
відкривають широкі можливості педагогічної
діяльності, доповнюють традиційні форми роботи,
розширюючи можливості взаємодії з дітьми.
Мета курсів: розширення базової ІКТкомпетентності педагога та перехід на якісно більш
високий рівень використання ІКТ у педагогічній
діяльності вчителя географії.
Завдання курсів:
 усебічний розвиток професійних якостей
учителів географії в умовах нової парадигми освіти;
 формування вмінь і навичок використання
новітніх освітніх та інформаційно-комунікаційних
технологій;
 забезпечення
умов
для
розвитку
213
інформаційної компетентності вчителя;
 вироблення навичок організації особистого
інформаційного простору вчителя;
 удосконалення фахової майстерності щодо
використання ІКТ при навчанні географії;
 опрацювання навичок установки і видалення
додатків і електронних освітніх ресурсів;
 удосконалення
прийомів
підготовки
методичних матеріалів засобами Microsoft Office:
Word, Excel, PowerPoint;
 вироблення
навичок
створення
сайту
підтримки навчальної діяльності.
Під час курсів слухачі отримають інформацію
про створене програмне забезпечення з географії,
познайомляться з її змістом, можливостями,
особливостями використання її на уроках і в
позаурочний час.
Учителі матимуть змогу опанувати основні
прийоми роботи з програмними педагогічними
засобами, електронними картами та енциклопедіями,
географічними веб-сайтами на практиці.
Практична
частина
модуля
присвячена
моделюванню конкретних навчальних ситуацій з
використанням прямого звертання на уроці до
навчальних матеріалів Internet.
Хочеш пізнати світ – використовуй ІКТ!
4.4.6.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Підкорюємо географічні вершини!
Оновлені
Реалізація змістових ліній нового Державного
стандарту в процесі викладання географії
Для вчителів географії
Ці курси забезпечать Вам:
 зростання кваліфікації, компетентності;
 більш високе задоволення своєю роботою;
 зростання самооцінки.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється впровадженням оновленого Державного
стандарту, модернізацією географічної освіти,
зовнішнім незалежним оцінюванням з географії.
Мета курсів: підвищення професійного рівня
вчителів географії відповідно до вимог сучасного
Державного стандарту та усвідомлення ними свого
місця й ролі в навчально-виховному процесі;
Завдання курсів:
 ознайомлення слухачів курсів з основними
напрямками та перспективами розвитку освіти
України,
нормативними
документами
та
матеріалами щодо забезпечення супроводу процесу
навчання географії;
 сприяння усвідомленню слухачів сутності
актуальних географічних питань навчальновиховного процесу;
 спрямування самоосвітньої діяльності вчителя
214
географії.
 актуалізація творчого потенціалу педагогічних
працівників.
Теоретичний зміст курсів спрямований на
використання новітніх ідей та технологій,
передбачає надання педагогам оновленої інформації
відповідно до нового Державного стандарту;
ознайомлення з сучасними інноваціями в географії,
інтерактивними методиками викладання географії,
засобами підвищення значимості предмета.
Навчально-тематичним
планом
курсів
передбачено ознайомлення слухачів з сучасними
педагогічними технологіями проведення уроку
географії, аналіз проблем модернізації географічної
освіти: зміст та навчання фізичної, економічної і
соціальної географії, профільне і передпрофільне
навчання географії; методикою ефективного
відбору сучасних форм, методів та прийомів
навчання, моніторингових досліджень; методикою
конструювання
та
основними
моделями
викладання географії з урахуванням переходу на
нову структуру та зміст географічної освіти.
Підвищення кваліфікації – двигун освіти
4.4.7.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Географія цілей та можливостей
Оновлені
Оптимізація інноваційної діяльності вчителів
географії в умовах розвитку освіти
Для вчителів географії
Ознакою цих курсів є:
 доступність;
 інтерактивність;
 інноваційність.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється оновленням педагогічної парадигми
освіти в Україні, спрямованої на оптимізацію
інноваційної діяльності вчителів.
Мета курсів: підготовка педагогів до здійснення
інноваційної діяльності в умовах реформування
географічної освіти, спрямованої на забезпечення
умов для всебічного особистісного розвитку учнів.
Завдання курсів:
 підготовка педагогічних працівників до
реалізації ідеї освітньої реформи, формування
нового педагогічного мислення;
 проведення навчального процесу на основі
сучасних освітніх технологій та впровадження
активних методів і технічних засобів навчання з
географії;
 здійснення контролю в підвищенні власної
педагогічної майстерності.
Практичною частиною курсів передбачено
складання питань з курсу географії щодо формування
основних груп компетентностей, відвідування уроків
215
кращих учителів географії, проведення семінарських
занять, практичних робіт, факультативів.
Учителі
опрацюють
практичні
питання
особистісно
розвиваючого,
компетентнісно
орієнтованого,
різнорівневого
підходів
до
організації навчального процесу, використання
інтерактивних методик та програмних засобів на
уроках географії, значна увага приділяється
апробації зовнішнього незалежного тестування,
моніторингу та профілізації навчального процесу.
Мислити глобально – діяти локально
4.4.8.
Тематичні
очний етап – 72 г.
4.5.
4.5.1.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Правильно організоване навчання Оновлені
веде за собою розвиток
Розвиток обдарованості учнів
через розв’язання задач з географії
Для вчителів географії
Ці курси дають змогу впевнено розв’язувати
географічні задачі та розвивати обдарованість учнів!
Актуальність курсів зумовлена акцентуванням
уваги не лише на теоретичних питаннях, а й
застосовуванням набутих знання на практиці.
Мета курсів: підготовка педагогів до складання та
розв’язання географічних задач різної складності.
Завдання курсів:
 поглиблення
соціально-гуманітарних
і
психолого-педагогічних знань;
 формування методологічної та теоретичної
компетентності слухачів;
 навчання складанню та розв’язанню задач з
географії підвищеної складності.
Навчальним планом передбачено опрацювання
технологій формування в учнів умінь і навичок
щодо розв’язування задач з географії.
Слухачам будуть запропоновані такі типи задач:
дослідницькі, винахідницькі, відкритого типу,
задачі-оцінки,
експериментальні
тощо.
На
практичних заняттях будуть розглянуті методи
розв’язання цих задач та організація діяльності
учнів на відповідних уроках.
Життя – це навчання,
навчання – це життя!
УЧИТЕЛІ ЕКОНОМІКИ
Проблемні, тематичні
Найлегше здійснити ті мрії, в яких не Оновлені
сумніваєшся
Розвиток творчої компетентності учнів
через розв’язання задач з економіки
підвищеного рівня складності
Для вчителів економіки,
216
які викладають у профільних класах
Обираючи ці курси, Ви отримаєте кейс до кожної
навчальної теми шкільного курсу економіки.
Тематика
курсів
обумовлена
вимогами
сьогодення.
Мета курсів – створити умови для розвитку
науково-теоретичної, методичної та психологічної
готовності педагогів щодо розвитку творчої
компетентності учнів та опанування актуальними
питаннями викладання курсу «Основи економіки».
Завдання курсів:
 оновити та поповнити науково-теоретичні
знання слухачів з провідних ідей педагогічної
науки
щодо
формування
життєвих
компетентностей учнів при викладанні курсу,
педагогічних технологій навчання, регіональних
освітніх програм;
 надати допомогу вчителям щодо практичного
опрацювання актуальних проблем шкільного курсу
економіки;
 ознайомити слухачів з наявним перспективним
досвідом роботи вчителів економіки;
 підвищувати
професійну
компетентність
вчителя.
Навчальним
планом
передбачається
опрацювання технологій формування в учнів умінь
розв’язувати розрахункові та якісні задачі з
економіки, що розвивають в учнів дивергентне
мислення та інтелектуально-творчі здібності,
формує конкурентоспроможну особистість.
Слухачам будуть запропоновані задачі різних
рівнів складності. На практичних заняттях будуть
розглянуті методи розв’язання цих задач та
організація діяльності учнів на відповідних уроках.
Учителі матимуть змогу ознайомитися з авторськими
технологіями,
поділитися
досвідом
щодо
впровадження продуктивних технологій навчання.
Варіативна складова: «Методика проведення
майстер-класу», «Методика викладання окремих
тем
курсу»,
«Методика
впровадження
регіонального курсу «Розвиток лідерських і
підприємницьких якостей».
Увійдіть сьогодні в коло людей, які
визначають завтрашній день
4.6.
12.
12.14.
УЧИТЕЛІ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
Обласна авторська творча майстерня
Ушинський вважав, що вчитель як
Оновлені
Обласна авторська
фахівець живе доти, доки вчиться
творча майстерня
сам. Якщо Ви дотримуєтеся такої ж
очно-заочні
думки, то обласна авторська творча
очний етап – 72 г.
майстерня саме для Вас!
217
+
міжсесійний період
Інтелектуальне збагачення освітнього
середовища засобами інформаційних технологій
при викладанні фізики та астрономії
Для вчителів фізики та астрономії
З досвіду роботи Антикуз О.В., учителя фізики
Курахівської гімназії «Престиж» Мар’їнського
району, переможця обласного туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2009», переможця
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор».
На цих курсах Ви отримаєте повний комплект
мультимедійного супроводу уроків фізики та
астрономії і навчитеся розробляти їх самі.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється необхідністю поширення передового
педагогічного досвіду, залучення можливостей та
інтелектуальних здібностей кращих учителівноваторів, розвитку професійних контактів та
самореалізації педагогічних працівників на засадах
неперервної освіти в Донецькій області, реалізації
Програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки».
Мета творчої майстерні – удосконалення
професійної майстерності вчителів фізики та
астрономії, забезпечення умов щодо опанування
вчителями ґрунтовних психолого-педагогічних,
методичних знань з теорії навчання й виховання,
методів, технологій сучасної природничої освіти,
інноваційних
підходів
до
впровадження
компетентнісно орієнтованої, діяльнісної моделі
навчання, створення кінцевого продукту шляхом
розповсюдження педагогічного досвіду вчителя
фізики Антикуз О.В.
Завдання творчої майстерні:
 розвинути установки щодо здійснення
самоаналізу, саморозвитку та самовдосконалення
діяльності;
 створити стійку мотивацію вчителів щодо
внесення змін у власну педагогічну діяльність на
підставі глибокого самоаналізу роботи;
 дисемінувати передовий педагогічний досвід
Антикуз О.В.;
 зацікавити педагогів ідеями і запропонувати
їм ефективні шляхи творчої реалізації провідних
ідей досвіду;
 систематизувати знання вчителів щодо
сучасних тенденцій розвитку фізичної та
астрономічної освіти;
 сформувати
практичні
вміння
щодо
впровадження сучасних технологій навчання з
позиції гуманної педагогіки;
 розкрити потенційні можливості наукової та
дослідницької творчої роботи педагогів.
Модель авторської творчої майстерні вчителів
фізики та астрономії передбачає залучення
218
напрацювань учителів Антикуз О.В., поширення її
передового педагогічного досвіду, буде сприяти
розвитку Ваших професійних контактів, створенню
особливого рефлексивного середовища, яке б
сприяло саморозвитку та самореалізації вчителів
фізики та астрономії.
Творчості, як і будь-якої діяльності,
можна вчитися!
4.6.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Якщо Ви бажаєте вдосконалювати
Оновлені
Інтегровані
себе, бути творчо активним, брати
проблемні
участь у безперервному навчанні,
очно-дистанційні
тоді ці курси для Вас!
очний етап – 72 г.
Шляхи підвищення якості фізичної
+
та астрономічної освіти в контексті
дистанційний етап
Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти
Для вчителів фізики та астрономії
(з інтеграцією – математика)
Завдяки цим курсам Ви будете знати сутність
сучасної парадигми освіти, вимоги до професійної
компетентності вчителя, які випливають з вимог
оновленого Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, зможете опанувати
методику і технологію формування основних груп
компетентностей учнів, навчитеся моделювати уроки
з використанням інтерактивних методів і прийомів.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється оновленням філософії та зміною
парадигми освіти в Україні, необхідністю розглянути
питання теорії, методики та технологічних підходів
до побудови сучасного уроку фізики, астрономії й
математики відповідно до оновленого Державного
стандарту базової і повної середньої освіти.
Метою курсів є забезпечення умов для
опанування вчителями фізики, астрономії й
математики ґрунтовних психолого-педагогічних,
методологічних знань з теорії навчання й
виховання,
методів,
технологій
сучасної
природничої освіти, інноваційних підходів до
викладання фізики та астрономії, а саме:
особистісно орієнтованої та компетентнісної
моделі навчання, упровадження діяльнісного
підходу до вивчення предметів, використання
комп'ютерних технологій.
Завданнями курсів є:
 систематизувати теоретичні знання слухачів
щодо нових підходів до організації освіти в
старшій школі відповідно до «Концепції
профільного навчання в старшій школі»;
 розглянути
актуальні
питання
теорії,
методики та технологічних підходів до побудови
219
сучасного уроку відповідно до оновленого
Державного стандарту базової і повної середньої
освіти;
 систематизувати знання слухачів щодо
особливостей побудови традиційного уроку в
системі розвивального навчання, уроку критичного
мислення, уроку з використанням ІКТ, модульного
уроку тощо;
 надати допомоги вчителям у практичному їх
опануванні, розкриття їх сутності;
 ознайомити з різними підходами до аналізу та
самоаналізу уроку як виміру ефективності процесу
навчання;
 ознайомити слухачів з наявним інноваційним
досвідом учителів фізики;
 розвинути
інформаційну
компетентність
педагогів.
Навчальним
планом
курсів
передбачена
практична складова, яка включає проведення
семінарів-тренінгів, круглих столів, тематичних та
проблемних дискусій, презентацій, захист проектів,
залучення технології ситуативного моделювання
тощо та модулі з математики за спеціалізацією.
Спецкурси, спрямовані на набуття слухачами
вмінь і навичок на практиці застосовувати
теоретичні знання:
 Управління самоосвітньою діяльністю учнів з
фізики та астрономії.
 Особливості проведення практичних занять з
астрономії.
На курсах передбачено спілкування слухачів з
провідними вчителями Донецької області та
науковцями
фізико-технічного
факультету
Донецького національного університету.
Учитель - свічка, яка світить іншим,
згораючи сама
4.6.2.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Якщо ми будемо вчити сьогодні так, Оновлені
як ми вчили вчора, ми вкрадемо у
наших дітей завтра.
Джон Дьюї
Забезпечення якості фізичної та астрономічної
освіти шляхом упровадження інноваційних
технологій навчання
Для вчителів фізики та астрономії
 Отримати практичну допомогу в опануванні
провідних ідей педагогічної науки, теорії,
інноваційних технологій;
 напрацювати навички моделювання уроків
відповідно до обраної педагогічної концепції чи
технології;
 навчитися організовувати діяльність учнів
220
щодо формування їх компетентності.
Ці курси дозволять Вам цього досягти!
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється оновленням філософії та зміною
парадигми освіти в Україні, методологічною
переорієнтацією
процесу
навчання
з
інформативного
викладання
на
розвиток
особистості учнів, упровадження інноваційних
процесів у викладання фізики та астрономії.
Метою курсів є забезпечення умов для
опанування вчителями фізики та астрономії
ґрунтовних
психолого-педагогічних,
методологічних знань з теорії навчання й
виховання, інтерактивних методів та технологій
сучасної
природничої
освіти,
інноваційних
підходів
до
впровадження
компетентнісно
орієнтованої моделі навчання.
Завданнями курсів є:
 систематизувати теоретичні знання слухачів з
провідних інноваційних ідей педагогічної науки,
теорії, педтехнологій;
 надати допомогу вчителям у практичному їх
опануванні, розкриття їх сутності;
 ознайомити слухачів з наявним інноваційним
досвідом учителів фізики;
 розвинути
інформаційну
компетентність
педагогів;
 розвинути
у
вчителів
установку
до
інноваційності.
План курсів передбачає висвітлення нових
педагогічних технологій; продуктивних методик
навчання і виховання учнів. Учителі відпрацюють
практичні аспекти діяльнісного та особистісно
орієнтованого, рівневого та диференційованого
підходів у навчанні, моніторингу навчальних
досягнень учнів, навички роботи з програмним
забезпеченням викладання фізики.
Заплановано ознайомлення з досвідом роботи
вчителя фізики Антикуз О.В. щодо впровадження
інформаційних технологій у практичну діяльність
вчителя фізики та астрономії. Вивчення спецкурсів
буде сприяти формуванню професійних компетенцій
учителів
щодо
ефективного
використання
інформаційних технологій та технологій педагогічної
діагностики в сучасній школі.
На
курсах
передбачено
використання
дистанційної форми навчання на проміжному етапі
графіку курсів з метою забезпечення якісної
систематичної самостійної роботи слухачів та
підвищення рівня їх інформаційної культури.
Скажи мені — і я забуду,
Покажи мені — і я запам'ятаю,
Дай мені діяти самому — і я навчуся!
221
4.6.3.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Як забезпечити формування
Оновлені
компетентності учнів як нового
результату навчання?
Компетентнісно орієнтований урок фізики
й астрономії: теорія і практика проведення
Для вчителів фізики та астрономії
Якщо Ви бажаєте побудувати свою підготовку і
кваліфікацію, бути самостійним у судженнях та
автономним у процесі навчання й трудової
діяльності, обирайте саме ці курси!
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється сучасними тенденціями розвитку
суспільства, необхідністю переходу на технології
компетентнісно орієнтованого навчання в умовах
профілізації, на освоєння технологій оцінювання
рівня сформованості ключових та предметних
компетентностей учнів і прийняттям нового
Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти.
Мета курсів підвищення кваліфікації –
забезпечення умов для опанування вчителями
фізики та астрономії Державного стандарту базової
і повної середньої освіти, інноваційних підходів до
впровадження компетентнісно орієнтованої моделі
та діяльнісного підходу до навчання, забезпечення
умов щодо опанування вчителями фізики
ґрунтовних психолого-педагогічних, методичних
знань з теорії навчання й виховання відповідної
галузі, методів, технологій сучасної природничої
освіти. відповідної галузі, методів, технологій
сучасної природничої освіти.
Завданнями курсів є:
 розглянути актуальні питання теорії, методики
та технологічних підходів до побудови сучасного
уроку відповідно до оновленого Державного
стандарту базової і повної середньої освіти;
 ознайомити з особливостями побудови
традиційного уроку, уроку в системі розвивального
навчання, уроку критичного мислення, уроку з
використанням ІКТ, модульного уроку тощо;
 сформувати
вміння
використовувати
технологіями конструювання сучасного уроку;
 систематизувати знання щодо різних підходів
до аналізу та самоаналізу уроку як виміру
ефективності процесу навчання;
 ознайомити слухачів з наявним інноваційним
досвідом учителів фізики;
 розвинути
інформаційну
компетентність
педагогів.
Навчальним планом курсів передбачена практична
складова, яка включає проведення семінарівтренінгів, круглих столів, тематичних та проблемних
дискусій, презентацій, захист проектів, залучення
222
технології ситуативного моделювання тощо.
Спецкурси
дозволять
педагогам
використовувати на практиці сучасні підходи до
побудови уроку:
 Сучасна фізична картина світу.
 Особливості проведення практичних занять з
астрономії.
На
курсах
передбачено
використання
дистанційної форми навчання на проміжному етапі
графіку курсів з метою забезпечення якісної
систематичної самостійної роботи слухачів та
підвищення рівня їх інформаційної культури.
Учитель, будь лідером!
Проблемні, тематичні
4.6.4.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Через терни до зірок! Оновлені
Методика розв'язування фізичних та
астрономічних задач в умовах профільної школи
Для вчителів фізики та астрономії
Ви бажаєте оволодіти необхідними для
професійної діяльності знаннями, уміннями,
навичками й ефективно використовувати їх на
практиці? Тоді обирайте ці курси!
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється сучасними тенденціями розвитку
системи освіти, оновленням філософії та зміною
парадигми освіти в Україні, орієнтацією на
вивчення фізики та астрономії в системі
компетентнісного та діяльнісного підходу до
навчання,
прийняттям
нового
Державного
стандарту базової і повної середньої освіти.
Метою курсів є ознайомлення педагогів з
концептуальними засадами організації сучасної
моделі допрофільної підготовки та профільного
навчання та авторськими технологіями її
впровадження, забезпечення умов для опанування
вчителями фізики та астрономії Державним
стандартом базової і повної середньої освіти,
інноваційними
підходами
впровадження
компетентнісно орієнтованої моделі та діяльнісним
підходом до навчання, удосконалення професійної
майстерності вчителів з питань сучасної методики
розв'язування фізичних та астрономічних задач.
Завдання курсів:
 поповнити теоретичні знання слухачів щодо
нових підходів до організації освіти в старшій
школі відповідно до «Концепції профільного
навчання в старшій школі»;
 систематизувати теоретичні знання слухачів з
провідних ідей педагогічної науки, теорії,
педагогічних технологій;
 ознайомити слухачів із наявним інноваційним
досвідом учителів фізики;
223
 сформувати основні професійні вміння
(діагностичні,
аналітичні,
проективні,
організаційні, комунікативні тощо) щодо навчання
учнів розв'язуванню задач з фізики та астрономії.
Навчальним планом передбачено опрацювання
методів формування в учнів умінь розв'язувати
розрахункові та якісні задачі з фізики й астрономії,
розвитку
їх
дивергентного
мислення
та
інтелектуально-творчих здібностей.
Слухачам будуть запропоновані нові класи
задач: дослідницькі, винахідницькі, відкритого
типу, задачі-оцінки, експериментальні та ін. На
практичних заняттях будуть розглянуті методи
розв'язання цих задач та організація діяльності
учнів на відповідних уроках.
Вивчення спецкурсів дозволить розвинути у
вчителів установки до інноваційності та вміння
використовувати компетентнісно орієнтований
підхід для організації навчальної діяльності учнів.
На курсах передбачено спілкування слухачів з
провідними вчителями Донецької області та
науковцями
фізико-технічного
факультету
Донецького національного університету.
Майбутнє за високопрофесійним
педагогом!
4.6.5.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Учитися сьогодні — бути лідером завтра! Оновлені
Актуальні питання викладання фізики
та астрономії в профільній школі
Для вчителів фізики та астрономії
Якщо Ви, як Конфуцій, розглядаєте навчання, як
процес трансформації, який відбувається всередині
однієї людини, але через взаємодію з іншими
людьми, тоді ці курси саме для Вас!
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється необхідністю підвищення рівня
професійної компетентності педагогів як соціальнопедагогічної умови забезпечення якості освіти,
особливостями вивчення фізики та астрономії у
зв'язку з прийняттям нового Державного стандарту
базової і повної середньої освіти.
Метою курсів є формування професійних
компетенцій для здійснення ефективного навчання
дітей, надання ґрунтовної науково-теоретичної та
методичної допомоги педагогам щодо основ
розвитку життєвих компетентностей учнів,
діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходу
до викладання предметів та забезпечення умов для
опанування вчителями фізики та астрономії нового
Державного стандарту базової і повної середньої
освіти.
Завданнями курсів є:
 систематизувати теоретичні знання слухачів з
224
проблем
упровадження
особистісно
зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного
підходу до викладання фізики та астрономії;
 опанувати практично ці проблеми, розкрити їх
сутність;
 ознайомити вчителів з принципами організації
профільного навчання;
 сформувати
у
педагогів
уміння
використовувати компетентнісно орієнтований
підхід для побудови навчання дітей;
 мотивувати слухачів до знайомства з наявним
інноваційним досвідом учителів фізики та
астрономії.
Планом курсів передбачено ознайомлення
слухачів із сутністю, метою і принципами організації
профільного навчання; вітчизняним та зарубіжним
досвідом
організації
профільного
навчання,
особливостями змісту, методів, дидактичного
забезпечення профільного навчання фізики.
Навчальним планом також передбачено:
вивчення Державного стандарту базової і повної
середньої освіти з фізики, методики викладання
основних тем курсу фізики й астрономії, сучасних
технологій навчання; ознайомлення з вимогами до
викладання фізики й астрономії; знайомство з
сучасною теорією уроку, з технологією проведення
аналізу уроку, критеріями оцінки знань з предмета.
Під час фахової підготовки акцент буде зроблено
на
засвоєння
та
усвідомлення
сутності
педагогічних компетентностей як провідних ідей
підвищення професійної майстерності педагогів.
Слухачі зможуть на практичних заняттях,
тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти
активного та інтерактивного навчання, диференціації
навчальної діяльності учнів, прийоми педагогічної
техніки моделювання освітнього процесу.
Знайомство слухачів зі спецкурсами:
 Управління самоосвітньою діяльністю учнів з
фізики та астрономії.
 Особливості проведення практичних занять з
астрономії
дозволить їм враховувати при здійсненні професійної
діяльності сучасні тенденції розвитку освіти.
На курсах передбачено спілкування слухачів з
провідними вчителями Донецької області та
науковцями
фізико-технічного
факультету
Донецького національного університету.
Майбутнє освіти — це майбутнє
суспільства!
225
4.7.
12.
12.15.
УЧИТЕЛІ ХІМІЇ
Обласна авторська творча майстерня
Має значення тільки те знання, яке
Оновлені
Обласна авторська
використовується
на
практиці.
творча майстерня
Гордон Драйден
очно-заочні
Технологія підготовки учнів загальноосвітніх
очний етап – 72 г.
навчальних закладів до олімпіад з хімії
+
Для вчителів хімії
міжсесійний період
зі стажем роботи від 10 до 15 років
Автор технології: Козлова Т.Л., учитель хімії
вищої
кваліфікаційної
категорії,
вчительметодист
ліцею-інтернату
«Ерудит»,
Заслужений вчитель України (база: ліцейінтернат «Ерудит»).
Ваше
професійне
вдосконалення
–
в
інноваційному підвищенні кваліфікації щодо
підготовки учнів загальноосвітніх навчальних
закладів до олімпіад з хімії.
Після цих курсів у Вас буде більше переможців!
Обласна авторська творча майстерня створюється
з метою вдосконалення та розширення форм
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Курси спрямовані на опанування досвіду роботи
Т.Л. Козлової щодо особливостей упровадження в
практичну діяльність навчального закладу технології
підготовки учнів до інтелектуальних змагань.
Слухачі будуть ознайомлені з обдарованістю як
соціально-педагогічною проблемою, психологічними
особливостями обдарованих дітей, специфікою
пізнавальної діяльності, методикою розвитку
критичного мислення, навчальними програмами для
обдарованих дітей.
Мета – надати вчителям інструментарій для
організації продуктивного педагогічного супроводу
розвитку хімічної обдарованості та предметних
компетенцій школярів, опрацювати вміння та
навички організації індивідуальної та корекційної
роботи з ними, здійснення педагогічного
супроводу, упровадження інноваційних технологій
у практику педагогічної діяльності.
Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових
творчих
групах
щодо
конструювання
продуктивних завдань креативного характеру,
різноманітних тренінгів з набуття певних умінь
щодо роботи з обдарованими учнями.
Передбачено розвиток бажання і вміння
слухачів продукувати оригінальні, інноваційні ідеї.
Продуктом
майстерні
будуть
навчальні
посібники,
науково-методичні
матеріали,
портфоліо наукових та методичних розробок тощо.
Не загуби час, майбутнє
залежить від Вас!
226
4.7.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Немає більшого дарунку для людини,
Інтегровані
ніж той, що перетворює всі його цілі у
проблемні
справи, а все його життя – у
нескінченне джерело
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
Компетентнісний підхід до викладання біології
+
та хімії в контексті нових Державних стандартів
дистанційний етап
Для вчителів хімії (з інтеграцією – біологія)
Ми пропонуємо курси, на яких Ви отримаєте:
 науково-теоретичну та методичну допомогу в
організації навчально-виховного процесу на основі
компетентнісно орієнтованих технологій навчання
 участь
у
майстер-класах
переможців
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».
Тематика курсів обумовлена сьогоденням.
Суспільство потребує особистостей з розвинутими
життєвими компетентностями.
Метою курсів є підвищення професійного рівня
сучасного вчителя біології та хімії.
Завдання:
 розвивати
предметні
та
надпредметні
компетентності слухачів;
 розкрити
сутність
та
переваги
компетентнісного навчання;
 надати допомогу вчителям у практичному
опануванні
інноваційних
компетентнісно
орієнтованих технологій навчання.
Навчально-тематичним планом передбачається:
аналіз Державного стандарту базової і повної
середньої освіти з біології та хімії, ознайомлення з
вимогами до викладання даних предметів,
сучасною теорією уроку, з технологією проведення
аналізу уроку та шляхами його вдосконалення;
опрацювання сучасних технологій навчання та
продуктивних методик викладання, які сприяють
підвищенню якості біологічної та хімічної освіти.
Слухачі зможуть на практичних заняттях,
тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти
компетентнісного навчання, прийоми педагогічної
техніки моделювання освітнього процесу.
Слухачам будуть надані: консультації протягом
дистанційного періоду щодо оновленого змісту
природничої
освіти,
розвитку
життєвих
компетентностей
школярів;
інструктивнометодичні
матеріали
щодо
виконання
індивідуальних творчих робіт.
Варіативна складова:
 Методика
узагальнення
власного
педагогічного досвіду.
 Методика проведення майстер-класу.
 Розв'язання задач з хімії підвищеної
складності.
227
Нові
Якщо не вірити у самого себе, не
можливо бути генієм.
Байрон
4.7.2.
Тематичні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
4.7.3.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
Очно-дистанційні
Хороший учитель не пропускає жодної Оновлені
нагоди, щоб навчити чогось корисного.
Я. А. Коменський
Інноваційні аспекти викладання хімії
в контексті Державного стандарту базової
і повної загальної середньої освіти
Для вчителів хімії
Ознакою цих курсів є:
 інноваційність;
 інтерактивність;
 креативність.
Головною метою курсів є надання допомоги
вчителям, які викладають хімію відповідно до нового
Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти 2011 року.
Зміст навчання окреслюється опрацюванням
сучасної науково-методичної теорії щодо організації
уроку, яка доповнюється практичною спрямованістю
щодо його моделювання та конструювання.
Програма курсів передбачає ознайомлення з
перспективним педагогічним досвідом кращих
учителів хімії, які викладають за сучасними
технологіями навчання.
Навчально-тематичним планом передбачається:
 вивчення методики викладання основних тем
курсу хімії, дидактичних матеріалів з предмета,
сучасних технологій навчання;
 ознайомлення з методикою організації та
проведенням уроків в умовах профільного навчання,
програмним забезпеченням, вимогами до викладання
хімії; критеріями оцінки знань з предмета;
 ознайомлення з методикою викладання хімії за
варіативним компонентом.
Варіативна
частина
навчального
плану
забезпечується добором спецкурсів та факультативів
за потребою слухачів:
 Компетентнісні засади сучасного змісту
хімічної освіти.
 Формування здорового способу життя.
 Інформаційні технології у викладанні хімії.
Підвищуй педагогічну кваліфікацію та
працюй інноваційно!
«Учора» вже пройшло, «завтра» – ще Оновлені
не прийшло, «сьогодні» – ключ до
реалізації ваших можливостей
Розвиток критичного мислення учнів
засобами активного навчання на уроках хімії
228
дистанційний формат
Для вчителів хімії
Для Вашого професійного вдосконалення,
пропонуємо курси, на яких Ви зможете
ознайомитись з інноваційними педагогічними
технологіями проведення сучасного уроку хімії
щодо забезпечення особистісно зорієнтованого
підхіду і розвитку критичного мислення учнів.
Актуальність проблеми. Критичне мислення –
продуктивна й позитивна розумова діяльність.
Люди, які вміють критично мислити, живуть
активним життям, відчувають себе творцями та
реформаторами свого життя. Майбутнє здається їм
відкритим і залежним від їхньої волі, а не закритим
і зумовленим наперед. Підходячи до всього
критично, ми усвідомлюємо всю різноманітність
цінностей, реакцій, суспільних структур. Критичне
мислення – це процес, а не результат.
Курси розраховані на якісно нові зміни в
підходах до організації навчально-виховного
процесу
вчителями-хіміками,
на
сприяння
активному навчанню учнів і розвитку в них
критичного мислення.
Метою курсів є впровадження діяльнісної
(стратегічної) змістової лінії стандарту освіти в
практику роботи вчителів, формування професійних
компетенцій для впровадження активних методів
навчання,
що
забезпечують
особистісно
зорієнтований підхід і розвиток критичного
мислення.
Соціально-гуманітарна
підготовка
передбачає вивчення питань, що пов'язані з
особливостями функціонування постіндустріальних
суспільств, інформаційних технологій, процесів
глобалізації. У цьому блоці розглядаються шляхи
модернізації системи освіти на державному та
регіональному рівнях, визначається місце проблеми
розвитку критичного мислення, розкриваються
питання профілізації школи тощо.
Професійна підготовка полягає в проведенні
семінарів, тренінгів, практикумів, зорієнтованих на
формування власних суджень і вироблення такого
способу викладання, який сприятиме організації
ефективного
навчання.
Передбачається
ознайомлення вчителів з різними методиками, які
сприяють розвитку в учнів навичок критичного
мислення, допомагають створенню комфортних
умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність.
Термін навчання ділиться на три етапи:
організаційно-настановна сесія, дистанційний етап
(Інтернет-семінари, підготовка творчого проекту,
проходження навчальної практики), залікова сесія.
Координатор
(тьютор)
затверджує
індивідуальний план слухача (тема творчої роботи,
терміни виконання, контрольних робіт у системі On229
Line, перелік модулів і терміни їх вивчення, термін
консультацій за Internet та дати заліків). Під час
підсумково-звітної сесії педагоги складуть залік,
захистять кооперативні творчі проекти, візьмуть
участь у конференції з обміну досвідом тощо.
Нове покоління обирає знання!
4.7.4.
Тематичні
очний етап -72г.
Проблемні, тематичні
Освіта — скарб, праця — ключ до нього. Оновлені
П.Буаст
Розв’язання задач з хімії як засіб розвитку
інтелектуальних здібностей учнів
Для вчителів хімії
Навчання на цих курсах дасть Вам можливість
опанувати продуктивні технології розв’язання
задач з хімії з метою підготовки учнів до олімпіад.
Актуальність курсів з даного напрямку
пояснюється зміною парадигми освіти в Україні,
орієнтацією на вивчення хімії в системі
особистісно зорієнтованого навчання, прийняттям
нового Державного стандарту базової і повної
середньої освіти.
Мета курсів підвищення кваліфікації –
забезпечення умов для опанування вчителями хімії
Державного стандарту базової і повної середньої
освіти,
ґрунтовних
психолого-педагогічних,
методичних знань з теорії навчання й виховання,
інноваційних
підходів
до
впровадження
компетентнісно орієнтованої моделі навчання,
удосконалення професійної майстерності вчителів
з питань сучасної методики розв’язування хімічних
задач.
Завдання курсів:
 опрацювати
з
учителями
особливості
педагогічного процесу в контексті нової парадигми
освіти;
 поповнити теоретичні знання слухачів з
провідних ідей педагогічної науки, теорії,
педагогічних технологій;
 ознайомити слухачів з наявним інноваційним
досвідом учителів хімії;
 надати методичну та практичну допомогу
вчителям у відпрацюванні основних професійних
умінь (діагностичних, аналітичних, проективних,
організаційних, комунікативних тощо) щодо
навчання учнів розв’язуванню задач з хімії.
Навчальним планом передбачено опрацювання
методів формування в учнів умінь розв’язувати
розрахункові та якісні задачі з хімії, розвитку їх
дивергентного мислення та інтелектуально-творчих
здібностей.
Слухачам будуть запропоновані нові класи
задач: дослідницькі, винахідницькі, відкритого
230
типу, задачі-оцінки, експериментальні та ін. На
практичних заняттях будуть розглянуті методи
розв’язання цих задач та організація діяльності
учнів на відповідних уроках.
Спецкурси:
 Робота з обдарованими дітьми.
 Стратегії інтерактивного навчання хімії.
 Управління самоосвітньою діяльністю учнів з
хімії.
На курсах передбачено спілкування слухачів з
провідними вчителями Донецької області та
науковцями хімічного факультету Донецького
національного університету.
І неможливе стане можливим після
такої підготовки!
4.8.
9.
9.4.
УЧИТЕЛІ МАТЕМАТИКИ
Студія інноваційних технологій
Сьогодні навіть діти володіють великою
Оновлені
Студія інноваційних
кількістю
інформації,
знають
ті
речі,
про
технологій
які я в дитинстві навіть не підозрював. Але
вони не знають, що з цим усім робити.
Тематичні
Любомир Гузар
очно-дистанційні
Використання інформаційно-комунікаційних
очний етап – 72 г.
технологій на уроках математики
+
Для вчителів математики
дистанційний етап
Новий Державний стандарт базової і повної
загальної середньої освіти вимагає від учителя
математики нових підходів до викладання
предмета на засадах особистісно орієнтованого,
компетентнісного та діяльнісного підходу із
широким
упровадженням
інформаційнокомунікаційних технологій. Сьогодні потрібен
учитель, який не стільки вміє передавати суму
знань учням, а розвиває у них ключові та предметні
компетентності, формує навички ХХІ століття.
На курсах буде звернуто увагу на сучасні
підходи до конструювання сучасного уроку
математики
із
широким
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
Метою курсів є вдосконалення у слухачів курсів
освітнього рівня та професійної підготовки
внаслідок поглиблення, розширення та оновлення
загальнонаукових та спеціальних знань і вмінь із
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках математики.
Варіативною складовою передбачається участь у
дистанційних тренінгах з наданням сертифікатів.
До нових горизонтів знань!
231
10.
10.7.
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Мудрий той, хто знає не
Оновлені
Обласна очно-заочна
багато, а необхідне
школа-лабораторія
Інноваційні підходи до викладання математики
очно-заочні
Для вчителів математики, які планують
очний етап – 72 г.
брати участь в обласних та Всеукраїнських
+
конкурсах педагогічної майстерності
міжсесійний період
Унікальна можливість підвищити кваліфікацію!
Не тільки посвідчення про підвищення
кваліфікації, а при бажанні  диплом переможця
конкурсу педагогічної майстерності!
Професійна підготовка сучасного фахівця
включає в себе фундаментальні загальноосвітні,
психолого-педагогічні та спеціальні знання,
володіння сучасними педагогічними технологіями,
формування установки на інновації і творчість. У
зв'язку з цим, найважливішою стороною
професійного становлення педагога є осягнення
ним педагогічної майстерності.
Мета роботи Школи-лабораторії: сприяти
усвідомленню фахівцями смислу і призначення
професійної діяльності педагога, психологопедагогічного
змісту
понять
«педагогічна
майстерність»,
«педагогічна
культура»,
«педагогічна техніка».
Програма
Школи-лабораторії
передбачає
ознайомлення
вчителів
з
організаційнометодичним супроводом викладання математики в
профільній школі в умовах оновлення змісту, форм
і методів навчання, з підготовкою до вивчення і
впровадження концептуальних положень нового
Державного стандарту базової і повної середньої
освіти, з технологічними інноваціями організації і
проведення уроку математики, з теорією і
практикою проведення майстер-класу (досвід
роботи кращих учителів математики області).
Організація науково-теоретичної і практичної
роботи передбачає лекційно-практичні заняття,
консультації, майстер-класи з орієнтацією на
подальшу самостійну творчу діяльність з
виготовленням
конкретного
навчальнометодичного продукту та заочну підготовку до
участі в педагогічному конкурсі.
Заочний (дистанційний) етап має характер
консультативно-самостійно-творчої
діяльності,
розробки навчально-методичних матеріалів.
Очно-заліковий (конкурсний) етап передбачає
участь у педагогічному Бренд-шоу «Стандартнестандарт», де учасники демонструють власні
родзинки педагогічного досвіду.
Дані форми повинні дозволити педагогам не лише
«почути», але й «побачити» і «зробити», що, у свою
чергу, веде до більш міцного засвоєння отриманої
232
інформації, уміння застосовувати засвоєні знання в
житті. Усе це сприятиме підвищенню професійного
та особистого статусу педагога.
Через знання до зірок!
4.8.1.
Інтегровані очно-дистанційні
Вивчаємо технології майбутнього
Інтегровані
вже сьогодні!
проблемні
Упровадження новітніх освітніх технологій
очно-дистанційні
при викладанні математики та інформатики
очний етап – 72 г.
Для вчителів математики
+
(з інтеграцією – інформатика)
дистанційний етап
Саме ці курси дозволять Вам досягти відчутних
результатів в упровадженні новітніх технологій у
процес навчання і сформувати компетенцію як
вчителя математики, так і вчителя інформатики в
повному обсязі. Ви удосконалите свої теоретичні
та практичні навички в цих галузях.
Метою та завданнями курсів є створення
науково-методичного супроводу опанування та
відпрацювання новітніх педагогічних ідей та
інноваційних
технологій
викладання
курсу
математики та інформатики в основній та старшій
школі. Слухачі ознайомляться з актуальними
питаннями методики викладання не тільки
математики, а також й інформатики через різні
технології досягнення навчальних результатів
оптимальними засобами.
Передбачається поглиблення знань слухачів з
різних тем курсу математики та інформатики,
широке використання активних методів роботи.
На очному етапі вчителі ознайомляться з
нормативно-правовою
базою
викладання
математики й інформатики. Учителі зможуть
ознайомитися
з
технологіями
ефективного
використання ІКТ на уроках та взяти участь у
практичних заняттях у школах міста.
На дистанційному етапі навчальна програма
курсів передбачає поглиблену фахову підготовку з
математики та інформатики через чати, вебінари,
консультації тощо. Навчання буде пов’язане з
вивченням сучасних підходів до викладання
предметів
з
метою
забезпечення
нового
Державного стандарту освіти.
На заключному етапі будуть підведені підсумки
роботи кожного вчителя та видані посвідчення про
проходження курсів з математики та інформатики
одночасно.
Ми  в майбутнє! Ви  з нами?
233
Нові
4.8.2.
Інтегровані
проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Наважся бути мудрим!
Сучасні технології навчання в практиці
вчителя математики, фізики
Для вчителів математики
(з інтеграцією – фізика)
Ці курси забезпечать Вас практичними навичками
впровадження новітніх технологій, проблемного
моделювання. Крім того, на учасників чекає
комплекс дидактичних матеріалів для проведення
сучасного уроку математики, фізики тощо.
Епоха змін, інновацій, епоха інтелекту диктує
свої умови життя, висуває нові вимоги до
педагогів. Якісно нові зміни в суспільстві
переконують, що найбільшою цінністю є
інноваційні зміни в системі сучасної освіти,
розуміння сутності педагогічних технологій тощо.
Метою курсів є створення науково-методичного
супроводу опанування та відпрацювання сучасних
технологій викладання курсу математики та фізики
в основній та старшій школі.
Слухачам будуть запропоновані певні моделі
методики викладання предмета й технологічний
шлях досягнення учнями навчальних результатів
оптимальними засобами.
Слухачі ознайомляться з досвідом кращих
учителів, які мають свій погляд на методику
викладання курсу шкільної математики й фізики.
Планом передбачається поглиблення знань з
різних тем курсу математики, структурування
навчального матеріалу, тематичне планування та
сучасні підходи до організації уроків з математики.
У варіативній складовій навчальної програми
будуть розглянуті актуальні напрямки розвитку
освіти відповідно до запитів слухачів курсів.
Підвищення кваліфікації з інших предметів буде
проводитися через керовану самостійну роботу
слухача на дистанційному етапі.
Слухачам будуть надані консультації в
дистанційний період щодо оновленого змісту
освіти, розвитку життєвих компетентностей
школярів, інструктивно-методичні матеріали щодо
виконання індивідуальних творчих робіт.
Перевагою дистанційної форми підвищення
кваліфікації є можливість тривалого та якісного
підвищення кваліфікації без відриву від виконання
професійних обов’язків, отримання посвідчення
про курсову перепідготовку з двох предметів –
математики та фізики.
Оптимізму та нових творчих звершень!
234
Нові
4.8.3.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
4.8.4.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Без явної посиленої працьовитості Оновлені
немає ні талантів, ні геніїв.
Д.І. Мендєлєєв
Розвиток творчих здібностей учнів
у процесі навчання математики
Для вчителів математики
Поглиблення
професійної
компетентності!
Спрямування на розв’язання олімпіадних задач всіх
рівнів! Опанування прийомами організації процесу
навчання за допомогою сучасних технологій!
Актуальність проблеми полягає в необхідності
створення науково-методичного супроводу для
творчого розвитку математично обдарованих учнів
в умовах реалізації програм базових шкіл.
Мета курсів – забезпечити педагогів необхідним
комплексом теоретичних знань, практичних умінь,
навчально-методичних матеріалів, необхідних для
організації психолого-педагогічного супроводу
розвитку математичної обдарованості школярів.
Передбачається робота в тренінговому режимі
для виявлення чинників, закономірностей, які
сприяють
розвитку
обдарованої
дитини,
практичному відпрацюванню новітніх освітніх
технологій щодо роботи з обдарованими учнями,
проектування індивідуального розвитку обдарованої
дитини, творче ситуативне моделювання.
На
дистанційному
етапі
курсів
буде
здійснюватися підготовка педагога щодо роботи з
обдарованою дитиною, адаптації обдарованих дітей
до умов навчального закладу, забезпечення взаємодії
сім’ї і школи щодо розвитку обдарованості,
створення портфоліо обдарованої дитини.
У варіативній складовій навчальної програми
будуть розглянуті питання методології та методики
науково-педагогічних досліджень у сучасному
навчальному закладі освіти.
Бажаємо творчої наснаги!
Для тих хто цінує час і якісну освіту Оновлені
Ефективність використання
інформаційно-комунікаційних технологій
на уроках математики
Для вчителів математики
Ви зацікавлені в ефективному застосуванні
інформаційно-комунікаційних
технологій
на
уроках математики та розвитку практичних
навичок в галузі розробки електронних освітніх
ресурсів? Ласкаво просимо!
Головна мета курсів  ознайомлення вчителів
математики з новими освітніми технологіями,
перспективним досвідом кращих учителів щодо
використання інформаційних технологій при
235
4.8.5.
Очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
викладанні шкільного курсу математики.
Специфікою курсів є організація навчальної
діяльності слухачів в очно-дистанційній формі, тому
структура
програми
передбачає
послідовне
розкриття змісту курсів за змістовими модулями, які
розкривають складові професійної компетентності
вчителів і містять теоретичну, практичну частини,
завдання для самоосвітньої діяльності слухачів та
поточне модульне оцінювання.
Курсова
підготовка
висвітлює
основи
використання комп’ютерних технологій на різних
етапах уроку математики, необхідність формування
інформаційної культури сучасних педагогів та учнів.
Практичні заняття передбачають опрацювання
методики використання існуючого програмного
забезпечення як елементу дистанційної освіти,
ресурсів глобальної мережі Internet при вивченні
математики.
Курсова підготовка дасть можливість учителям
розробити алгоритм дій щодо вдосконалення
власної системи планування і застосування сучасних
комп’ютерних технологій у професійній діяльності.
На курсах слухачі матимуть час для
самоосвітньої діяльності, отримають необхідну
навчально-методичну літературу, а по закінченні
курсової перепідготовки отримають комплекс
розроблених навчально-методичних матеріалів.
Через інформаційні вміння  до
життєвого успіху!
Очно-заочні
Сходинки до творчості
Формування професійної компетентності
конкурентоспроможного педагога через
методичну роботу в системі сталого розвитку
Для вчителів математики, які є керівниками
шкільних, міських (районних) методичних об’єднань
У будь-якому проекті найважливішим фактором
є віра в успіх. Без віри успіх неможливий (Вільям
Джеймс).
Ці курси додадуть впевненості керівникам МО в
тому, що створення сприятливого інноваційного
середовища методичного об’єднання – це шлях до
творчого розвитку та професійного успіху його
учасників.
Реалізація
стратегічних
напрямків,
які
визначатимуть обличчя нової школи ХХІ століття,
значною мірою залежить від особистості,
інноваційної культури педагогічних кадрів, рівня їх
компетентності й уміння продукувати перспективні
ідеї та їх реалізовувати. В інноваційному
освітньому середовищі на перше місце ставиться
професійна компетентність педагога, висока
моральна та духовна якість особистості. Виходячи
236
Нові
з такої позиції, сучасна система освіти повинна
бути спрямована не лише на особистість дитини, а
й на особистість того, хто навчає. Тому основним
стратегічним
вектором
науково-методичного
супроводу підготовки вчителя є моделювання та
формування
професійних
компетентностей
конкурентоспроможного педагогічного працівника.
Метою курсів є системна підготовка керівників
міських, районних, шкільних методичних служб до
здійснення
науково-методичного
супроводу
професійного самовдосконалення педагогічних
працівників в умовах дослідно-експериментальної,
проектно-впроваджувальної діяльності та науковометодичної роботи в системі сталої освіти згідно з
новими
нормативними
документами
щодо
модернізації змісту освіти.
Зміст школи-лабораторії включає в себе
формування
професійної
компетентності
керівників методичних об’єднань через науковометодичну та самоосвітню діяльність, розробку
алгоритму
самоосвітньої
діяльності,
перспективного плану зростання методичної
майстерності, складання власного методичного
портфоліо.
Варіативна складова курсів буде спрямована на
підвищення інформаційної культури.
Разом можливе все
4.8.6.
Очно-заочні
очний етап – 72 г.
+
міжсесійний період
Моніторинг в освіті – це,
Оновлені
насамперед, системна процедура,
яка не обмежується тільки
контрольною функцією
Моніторинг якості математичної освіти
Для вчителів математики
Забезпечення моніторингу освітніх процесів
дозволяє нам не декларувати особистісно
орієнтований підхід, а конструювати його і
постійно вдосконалювати. Саме на цих курсах
учитель значно підвищить свою педагогічну
майстерність та якість математичної освіти.
Мета курсів  актуалізація знань слухачів щодо
моніторингових досліджень у системі освіти;
показати можливості і переваги моніторингових
досліджень різних рівнів.
Слухачі матимуть змогу ознайомитися з історією
застосування тестових технологій у світі, в Україні,
у Донецькій області відповідно нормативноправовій основі впровадження тестових технологій
в освітній процес.
Значна увага буде приділена визначенням
«якість освіти» та «моніторинг якості освіти»,
рівням та методам моніторингових досліджень.
Будуть показані можливості і переваги сучасних
237
4.8.7.
Проблемні
очний етап – 72 г.
тестових технологій, вимоги до формування
завдань та підбору відповідей, форми тестових
завдань, особливості використання з урахуванням
вікових особливостей дітей.
Учителі навчаться як:
 встановити рівень досягнень навчальної мети
та завдань з предмета;
 виявити динаміку індивідуальних досягнень
учнів;
 зібрати інформацію не тільки результативну, а
й
процесуально-діяльнісну.
Виокремлювати
проблеми, труднощі на різних етапах засвоєння
знань (початковий, проміжний, заключний);
 вибрати шляхи створення умов переходу
учнів на більш високий рівень засвоєння знань.
У ході практичних занять слухачі курсів
набудуть умінь складати різні форми тестових
завдань, проводити їх експертну оцінку.
Варіативною складовою програми передбачено
спецкурси та факультативи щодо підготовки учнів
до виконання ДКР, ПКР, ДПА, ЗНО.
Бажаємо Вам успіхів у пізнанні
нового і задоволення від навчання!
Проблемні, тематичні
Прагнемо робити нестандартні кроки!
Формування творчої компетентності
учнів у процесі навчання математики
Для вчителів математики, які займаються
підготовкою учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів
Пропоновані курси  це:
 професійні принципи та методика викладання
математики для організації навчально-виховного
процесу з обдарованими дітьми;
 дискусійні питання сучасної математики з
метою залучення учнів до ТЮМ і МАН;
 підготовка педагогів до роботи з учасниками
олімпіад.
Шкільна олімпіада з математики та ТЮМ має на
меті поглиблене вивчення предмета, розвиток
логічного і творчого мислення, підняття статусу
предмета. Однією з проблем у підготовці школярів
до участі в олімпіадному та турнірному русі є
недостатні знання більшості педагогів у сфері
роботи з обдарованими дітьми методики
підготовки школярів до олімпіад і турнірів тощо.
Основна мета курсів – підвищення професійної
компетенції вчителя та збагачення його творчого
потенціалу.
Навчальним планом передбачено поглиблення
знань
про
сучасні
технології
розвитку
обдарованості школяра та ознайомлення з
варіативними підходами у вивченні здібностей
238
Нові
учнів з математики.
Слухачі матимуть змогу ознайомитися й
відпрацювати методи роботи з обдарованою
дитиною, визначити роль і місце загальних та
спеціальних евристик у формуванні особистості.
Учителі ознайомляться з технологіями досягнення
оптимальних результатів у цій роботі. Програма
курсів сприятиме формуванню в слухачів розуміння
сучасних принципів та ефективної практики в
контексті проблеми розвитку обдарованої дитини.
Добір спецкурсів, факультативних занять
планується як диференціація в організації курсів
щодо задоволення потреб учителів.
Якщо бути, то бути першим!
4.8.8.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Важливий дидактичний постулат
сьогодення – не передавати учням
готові знання, а навчити
самостійно здобувати їх
Організація самоосвітньої діяльності школяра
Для вчителів математики
Якщо Ви хочете знати, як саме в школі
закладаються основи для самоосвітньої діяльності
як однієї із найдоступніших форм розширення і
поглиблення знань, то ці курси для Вас.
Метою курсів є розкриття системи роботи щодо
організації
та
забезпечення
самоосвітньої
діяльності учнів.
У зв’язку з переходом на новий зміст і структуру
навчання
необхідно
звернути
увагу
на
інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього
логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь
аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити
умовиводи за аналогією, діставати наслідки з таких
передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо.
На курсах значна увага буде приділена
виконанню регіональної програми «Діяльність
педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл,
управлінських і методичних структур щодо
організації та забезпечення самоосвіти учнів» та
вирішенню таких задач: виявлення реального рівня
освіченості учнів загальноосвітніх шкіл відповідно
до нових державних стандартів; створення
механізму впровадження і відслідкування наслідків
самоосвітньої діяльності учнів та адекватної
педагогічної технології.
Учителі навчаться, як:
 активізувати та підвищити свою мотивацію
навчальної самоосвітньої діяльності;
 здійснювати навчальний процес на підставі
особистісно орієнтованої моделі з домінуючою
системою самоосвітньої учнівської діяльності тощо.
Учителям буде запропоновано на вибір
факультативи, спецкурси, практичні заняття щодо
239
Нові
впровадження нових програм та підготовки учнів
до ДПА та ЗНО.
Бажаємо Вам досягти вершини
педагогічної майстерності
шляхом плідної самоосвіти!
4.8.9.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Оцінювання має ґрунтуватися на
Оновлені
позитивному принципі, що передусім
передбачає врахування рівня досягнень
учня,а не ступеня його невдач
Інновації в контрольно-оцінювальній
діяльності при викладанні математики
Для вчителів математики
Учителі, які вважають, що підвищити якість
знань учнів можна безпосередньо через реалізацію
критеріїв оцінювання навчальних досягнень у
нормах
оцінок,
які
встановлюють
чітке
співвідношення між вимогами до знань, умінь і
навичок, що оцінюються, та показником оцінки в
балах, підвищать свою професійну кваліфікацію
саме на цих курсах. Чекаємо на вас!
Мета курсів – створення компетентнісно
орієнтовного середовища через запровадження
змін у контрольно-оцінювальній діяльності.
Навчальним планом курсів передбачено розкриття
основних функцій контролю та оцінювання
навчальних досягнень учнів з математики,
визначення основних видів контролю з математики.
Особливу увагу буде приділено вивченню
причин реформування системи оцінювання та суті
реформи – утворення у свідомості вчителя
розуміння оцінки не як фіксатора невдач учня, а як
умовної позначки його особистих досягнень.
Слухачі
ознайомляться
з
основними
компонентами нової системи оцінювання, кінцевою
метою якої є не просто засвоєння певної суми знань,
умінь та навичок, а формування учнівських
компетенцій
(соціальних,
полікультурних,
комунікативних, інформаційних, самоосвітніх тощо).
На курсах передбачено формування основних
предметних компетентностей, що визначаються
згідно з вимогами Державного стандарту й нових
навчальних
програм,
через
контрольнооцінювальну діяльність учнів з математики.
Слухачі матимуть змогу усвідомлювати: що таке
контроль, функції та об’єкти контролю, види й
способи перевірки; що таке оцінювання, його види,
форми, критерії та рівні оцінювання навчальних
досягнень учнів.
Реалізація завдань для досягнення результатів
модуля здійснюється в очному форматі шляхом
розгляду навчального матеріалу на лекціях;
виконання практичних завдань та завдань для
самостійного опрацювання, спрямованих на
240
набуття слухачами вмінь і навичок на практиці
застосовувати навчально-методичне забезпечення
курсу математики.
До
уваги
слухачів
запропоновано ряд
факультативів та спецкурсів за вибором у межах
варіативної
складової
курсів,
робота
з
інформаційними ресурсами в інфомаційнобібліотечному центрі та тренінгових класах.
Бажаємо плідної праці і
подолання всіх перешкод!
4.8.10.
Проблемні
очний етап – 72 г.
Системність знань в ієрархії вимог до Оновлені
їх якості посідає одне з провідних місць
і формується на основі узагальнення і
систематизації
Методика організації узагальнення
і систематизації знань і вмінь учнів
при навчанні математики
Для вчителів математики
Системність знань в ієрархії вимог до їх якості
посідає одне з провідних місць і формується на
основі узагальнення і систематизації.
Якщо вчитель визнає необхідність забезпечення
системних знань як відображення сукупності
навчального матеріалу і способів діяльності учнів –
то ці курси для Вас.
Мета курсів полягає в обґрунтуванні ролі і місця
узагальнення і систематизації при вивченні
математики
та
розробці
нової
науковообґрунтованої методики організації роботи вчителя
щодо узагальнення і систематизації знань і вмінь
учнів з математики.
На курсах розкриваються загальні вимоги до
організації
узагальнення
і
систематизації
навчального матеріалу при вивченні шкільного курсу
математики, їх роль у процесі роботи над понятійним
апаратом шкільної математики, вивченні теорем та
розв’язуванні задач, даються методичні рекомендації
щодо формування системних знань з математики на
основі узагальнення і систематизації.
Учителі навчаться усвідомлювати та осмислювати
цілі й завдання навчання під час роботи з програмою,
установлювати
основні
структурні
одиниці
навчального матеріалу у вигляді змістових ліній,
об’єднувати в єдиний блок зміст та основні вимоги
до математичної підготовки школярів, виділяти
понятійний апарат змістової лінії.
Добір спецкурсів та факультативних занять з
питань організації узагальнення і систематизації
знань учнів з математики планується як
диференціація в організації курсів щодо сприяння
задоволення реальних потреб слухачів.
Слухачі одержать методичні рекомендації з
питань узагальнення та систематизації знань учнів
241
з математики та будуть уміти:
 використовувати
сучасні
психологопедагогічні концепції, теорії, ідеї в практичній
діяльності згідно з новими нормативно-правовими
документами Міністерства освіти і науки України;
 моделювати педагогічний процес на ідеях
розвитку, самоосвітньої діяльності;
 модифікувати
навчальні
програми
з
математики;
 аналізувати власну педагогічну діяльність з
точки зору інновацій, її позитивні та негативні
сторони, формувати власний стиль викладання;
 комплексно планувати мету, завдання, зміст,
методи, форми, засоби та результати навчання;
 володіти
методикою
узагальнення
і
систематизації всього курсу на основі його
змістових ліній.
Бажаємо подальшого професійного
росту, творчої наснаги та успіху
вашим учням
Авторські
4.8.11.
Авторські з теми
очний етап – 72 г.
Сучасний урок  це урок, на якому Оновлені
відчуваєш себе впевнено
Сучасний урок математики
Для вчителів математики
За авторською методикою Губи Г.А., учителя
математики, учителя-методиста Ясинуватської
ЗОШ № 6.
Якщо в цілях і змісті шкільної освіти
відбуваються суттєві зміни, вони обов’язково
впливають на дидактичні і методичні аспекти
організації уроку, оцінювання його ефективності.
Саме ці курси допоможуть учителям сучасно
застосовувати всі основні категорії дидактики:
методи, технології, контроль.
Мета: надання методичної допомоги вчителям
математики щодо технологічного підходу (чіткої,
системної, логічної, науково обґрунтованої
діяльності) при плануванні й підготовки до уроку з
метою підвищення ефективності уроку, його
аналізу та самоаналізу, оновлення знань слухачів
щодо вимог до сучасного уроку, інноваційних
педагогічних
технологій,
що
забезпечують
формування ключових компетентностей учнів.
На заняттях буде приділено увагу наступним
питанням:
 систематизувати, поповнити та оновити
теоретичні
знання
слухачів
з
провідних
педагогічних ідей, теорій, концепцій;
 допомогти вчителям практично опанувати
педагогічні технології уроку математики;
 ознайомити вчителів з інноваціями щодо
242
викладання математики;
 показати вчителю математики підходи до
організації навчально-виховного процесу, які
можуть мати для нього практичний інтерес: моделі
навчання, технології, розробки уроків;
 розкрити наукові концептуальні підходи різних
учених і педагогів-практиків, суттєві ознаки
кожного з напрямків організації навчальновиховного процесу.
Слухачі будуть знати: основні вимоги до
сучасного уроку; особливості сучасних моделей
викладання:
прямого,
кооперативного,
дослідницького
та
моделювання;
сутність
інтерактивної технології викладання; умови
ефективної
організації
компетентнісно
орієнтованого навчання учнів.
Слухачі
будуть
уміти:
працювати,
використовуючи моделі викладання та інтерактивні
технології; створювати необхідні умови для
активізації пізнавальної діяльності учнів та
формування їх ключових компетентностей.
Варіативна складова курсів вміщує спецкурси та
факультативи за вибором щодо проведення
сучасного уроку.
Бажаємо вам запалити вогонь
інтересу до математики в душі
кожного учня та зуміти підтримати
його на кожному вашому уроці
Загальна підготовка
4.8.12.
Безперервне підвищення кваліфікації
Загальна підготовка
педагогічних кадрів є цілеспрямований
процес, спеціально організований з
очний етап – 144 г.
метою систематичного оновлення
професійної компетентності
працівників освіти
Загальна підготовка
Для вчителів математики
Стати вчителем-майстром  нелегка справа, але
майстерності можна навчитися. Учителі, які
прагнуть уміти досконало володіти ефективними
технологіями
навчально-виховного
процесу,
правильно відбирати їх до кожної конкретної
ситуації,
діагностувати,
прогнозувати
та
проектувати процес заданого рівня та якості знань
учнів, запрошуються безпосередньо на ці курси.
Метою курсів є надання науково-теоретичної,
методичної та практичної допомоги вчителям, які
ставлять за мету особистісне опанування та
відпрацювання новітніх педагогічних ідей та
інноваційних технологій щодо викладання курсу
математики в основній та старшій школі відповідно
до нових Державних стандартів.
243
Нові
Навчально-тематичний план курсів передбачає
розкриття загальних вимог до організації
навчального матеріалу при вивченні шкільного
курсу математики, їх роль у процесі роботи над
понятійним апаратом шкільної математики,
вивчення теорем та розв’язування задач, даються
методичні
рекомендації
щодо
формування
системних знань з математики.
Педагоги
навчаться
усвідомлювати
та
осмислювати цілі та завдання навчання під час
роботи з програмою, установлювати основні
структурні одиниці навчального матеріалу у вигляді
змістових ліній, об’єднувати в єдиний блок зміст та
основні вимоги до математичної підготовки
школярів, виділяти понятійний апарат змістової лінії.
Добір
спецкурсів,
спецсемінарів
та
факультативних занять з актуальних питань
методики викладання математики допоможуть
учителю в підготовці учнів до ДПА і ЗНО.
Слухачі отримають дидактичні матеріали та
методичні рекомендації, які допоможуть учителю:
 використовувати
сучасні
психологопедагогічні концепції, теорії, ідеї в практичній
діяльності згідно з новими нормативно-правовими
документами Міністерства освіти і науки України;
 моделювати педагогічний процес на ідеях
розвитку, самоосвітньої діяльності та модифікувати
навчальні плани і програми з математики;
 здійснювати аспектний аналіз уроків;
 аналізувати власну педагогічну діяльність із
точки зору інновацій, її позитивні та негативні
сторони, формувати власний стиль викладання;
 комплексно планувати мету, завдання, зміст,
методи, форми, засоби та результати навчання;
 досконало володіти стратегіями навчання
обдарованих школярів, створювати відповідні
умови для розвитку інтелектуально-творчих
здібностей учнів.
Бажаємо Вам успіхів у пізнанні нового і
задоволення від навчання!
4.9.
10.
10.8.
УЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ
Обласна очно-заочна школа-лабораторія
Інтернет – революційний винахід
Оновлені
Обласна очно-заочна
людства, це ефективна зброя вчителя
школа-лабораторія
в боротьбі за освіченість
очно-заочні
Створення навчального веб-простору
очний етап – 72 г.
для інтелектуального та творчого розвитку
+
учнів загальноосвітньої школи в умовах
міжсесійний період
упровадження нових Державних стандартів
Для вчителів інформатики
Якщо Ви шукаєте новітні технології для
244
реалізації своїх творчих задумок, бажаєте
максимально розкрити свій творчий потенціал,
реалізуючи в практику інноваційну ідею, тоді ці
курси для вас!
У сучасній освіті для педагога є важливим
уміння максимально розкрити свій творчий
потенціал, уміння трансформувати в практику
власну інноваційну ідею, знання основ презентації
власного досвіду, бути професійно і психологічно
підготовленим до участі у фахових конкурсах.
Мета
очно-заочної
школи-лабораторії

максимально розкрити творчий потенціал кожного
педагога; допомогти вчителю трансформувати в
практику інноваційну ідею або педагогічну
технологію через розвиток власного досвіду
викладання навчальної дисципліни в умовах
окремого навчального закладу.
У
рамках
школи-лабораторії
проводиться
обласний конкурс фахової майстерності «Бренд-шоу
“Стандарт-нестандарт”» відповідно до Закону
України «Про загальну середню освіту», Державної
програми «Вчитель», обласної програми «Освіта
Донеччини. 2012-2016 рр.» з метою підвищення
престижу вчительської професії, стимулювання
творчості педагогічних працівників, популяризації
авторського досвіду, професійної майстерності,
виявлення творчих ініціатив учителів інформатики
загальноосвітніх навчальних закладів Донецької
області, які успішно працюють в умовах модернізації
освіти, виявляють високий рівень професійної
компетентності
та
методичної
культури,
опрацьовують перспективний педагогічний досвід
кращих учителів області, України, зарубіжжя, мають
певний творчий доробок.
Єдиний цифровий простір – це царство
безмежних можливостей!
12.
12.16.
Обласна авторська творча майстерня
Майстрами не народжуються, Оновлені
Обласна авторська
майстрами стають
творча майстерня
Створення електронних навчальних ресурсів
очно-заочні
та он-лайнове навчання
очний етап – 72 г.
Для вчителів інформатики
+
Із досвіду роботи Кузнецової І.В., учителя
міжсесійний період
інформатики, лауреата Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2013» у номінації «Інформатика»
Донецької
спеціалізованої
загальноосвітньої
фізико-математичної школи І-ІІІ ступенів № 35.
На цих курсах Ви навчитеся бути переможцями!
Автор розкриє свої секрети!
Упровадження ІКТ-технологій – це основний
напрямок розвитку країни на шляху побудови
інформаційного суспільства.
245
4.9.1.
Головною метою курсів є надання викладачам
необхідної підготовки з методології використання
інноваційних ІКТ-технологій в освіті та створення
електронних засобів навчання на прикладі Adobe
Captivate.
Передбачено познайомити слухачів з основами
роботи в Adobe Captivate, формування навичок
створювати, редагувати та публікувати проект,
створений в Adobe Captivate; формування
професійних компетенцій для використання засобу
Adobe Captivate в навчальному процесі; розвинути
навички практичного використання зазначених
технологій
для
організації
навчального
середовища, підготовки до уроків, спілкування з
учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну
практичним досвідом.
Передбачається забезпечення слухачів курсів
навчально-методичним, дидактичним комплексом
матеріалів на електронних і паперових носіях.
Варіативною складовою передбачається тренінг
за програмою «Учителі в он-лайні» з наданням
сертифікату, експрес-курсу «Програмно-методичні
комплекси Master Tool та Easy School Book та їх
використання в діяльності сучасного педагога».
Для тих, хто прагне стати
успішним педагогом!
Інтегровані очно-дистанційні
Сучасність – це не сьогодення, Оновлені
Інтегровані
сучасність повинна дивитися в
тематичні
майбутнє
очно-дистанційні
Технологія сучасного уроку інформатики
очний етап – 72 г.
Для вчителів інформатики
+
(з інтеграцією – математика)
дистанційний етап
Для Вашого професійного вдосконалення,
пропонуємо курси, на яких Ви зможете:
 ознайомитися з сучасними педагогічними
технологіями проведення уроку інформатики та
математики;
 опанувати методики ефективного відбору
сучасних форм, методів та прийомів навчання та
інноваційні технології викладання предмета
«Інформатика» в початковій школі.
Чекаємо на Вас!
Основним засобом упровадження освітньої
технології є урок, який будучи системним
утворенням, до якого входять цілі, його зміст,
методи та засоби, є досить динамічною формою
організації навчальної діяльності учнів, здатною
враховувати нові підходи, ідеї та закономірності,
що з’являються в теорії та практиці навчання.
На курсах пропонуємо один із можливих
підходів, який ґрунтується на науковій теорії та
246
результатах практичного впровадження і дає
відповідь на запитання, яким має бути сучасний
урок інформатики. Уроки інформатики за останні
роки стали не тільки індикаторами змін, що
відбуваються
в
суспільстві
із
розвитком
інформаційно-комунікаційних технологій, а й
рушіями процесу інших навчальних дисциплін, які
стали широко застосовувати ІКТ.
Метою курсів є ознайомлення слухачів із
сучасними педагогічними технологіями проведення
уроку інформатики та математики, методикою
ефективного відбору сучасних форм, методів та
прийомів навчання, методикою конструювання та
основними моделями викладання інформатики та
математики,
моделювання
сучасного
уроку
інформатики та математики, моделями урокутворчої майстерності, комунікативними тренінгами
тощо, актуальними питаннями методики викладання
інформатики та математики, методикою та
інноваційними технологіями викладання предмета
«Інформатика» в початковій школі за новим
Державним стандартом початкової загальної освіти.
Для слухачів передбачається проведення
практичних занять, семінарів, консультацій,
факультативних занять з актуальних питань
викладання інформатики та математики, психології
та педагогіки, конференцій з обміну досвідом
роботи кращих учителів області, переможців і
лауреатів конкурсів «Учитель року», «Кращий
працівник року», «Вчителі-новатори».
Варіативною
складовою
передбачається
проведення тренінгів з методики викладання курсів
за вибором, тренінг за програмою «Учителі в онлайні» з наданням сертифікатів, експрес-курсу
«Програмно-методичні комплекси Master Tool та
Easy School Book та їх використання в діяльності
сучасного педагога».
Бажаємо Вам досягти вершини
педагогічної майстерності
шляхом плідної самоосвіти!
4.9.2.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Щоб дарувати Дитині іскорку знань, Оновлені
учителю потрібно ввібрати море
Світла.
Василь Сухомлинський
Науково-методичні засади викладання предмета
«Інформатика» в початковій школі
Для вчителів інформатики,
які працюють у початкових класах
Пропонуємо курси, які є одними із провідних у
професійній підготовці вчителя початкової школи!
Формування методичної культури вчителя
247
початкової школи, який зможе організувати
сучасний урок інформатики у своєму класі з
використанням інноваційних технологій!
Ці курси саме для Вас.
Курс «Інформатика» в початковій школі
розглядається як необхідний інструмент, що в
сучасному суспільстві сприятиме більш успішному
навчанню учнів у молодшій школі і в наступних
класах, формуванню як предметних так і ключових
компетентностей, всебічному розвитку дитини
молодшого шкільного віку.
Мета курсів:
 надати викладачам інформатики необхідну
підготовку в частині методології викладання
предмета в початковій школі;
 надати викладачам інформатики необхідні
знання з психолого-педагогічних особливостей
викладання в початковій школі;
 надати вчителям додаткові можливості більш
глибокого опанування сучасних інформаційнокомунікаційних технологій.
Курси будуть проходити за очно-дистанційною
формою,
враховуючи
диференційований,
компетентнісний підхід, використання сучасних
педагогічних технологій.
Передбачається проведення практичних занять,
тренінгів, семінарів, консультацій, факультативних
занять
з
актуальних
питань
викладання
інформатики, психології та педагогіки, конференцій
з обміну досвідом роботи кращих учителів області,
переможців і лауреатів конкурсів «Вчитель року»,
«Кращий працівник року», «Вчитель-новатор».
Варіативною
складовою
передбачається
проведення тренінгів з методики викладання курсів
за вибором, тренінг за програмою «Учителі в онлайні» з наданням сертифікатів, експрес-курсу
«Програмно-методичні комплекси Master Tool та
Easy School Book та їх використання в діяльності
сучасного педагога».
Учитися  значить відкривати
те, що ти вже знаєш!
4.9.3.
Тематичні
очний етап – 72 г.
Проблемні, тематичні
Скільки б ти не жив, усе
життя слід навчатися.
Сенека
Технологія підготовки школярів до розв’язання
олімпіадних завдань різного рівня
Для вчителів інформатики
першої, вищої кваліфікаційних категорій, членів
журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
інформатики та інформаційних технологій
Тільки справжній фахівець може виховати
248
Нові
обдарованого учня! Якщо Ви і є такий та Вас
цікавить: обдарованість як соціально-педагогічна
проблема; сучасні педагогічні iнновацiї та
досягнення при підготовці учнів до інтелектуальних
змагань; використання інформаційних технологій
для вирішення практичних задач, тоді ми чекаємо
саме Вас на цих курсах!
Шкільна олімпіада з інформатики має основним
завданням підняття інформаційної культури
школярів, розвиток логічного і творчого мислення,
підняття статусу предмета, поглиблене вивчення
предмета. Однією з проблем у підготовці школярів
до участі в олімпіадному русі є недостатні знання
більшості педагогів у сфері роботи з обдарованими
дітьми, методики підготовки школярів до участі в
шкільних
олімпіадах
з
інформатики
та
інформаційних технологій.
Головна мета курсів  познайомити слухачів із
обдарованістю
як
соціально-педагогічною
проблемою,
психологічними
особливостями
обдарованих дітей, специфікою пізнавальної
діяльності, методикою організації роботи з
обдарованою дитиною, сучасними педагогічними
iнновацiями та досягненнями при роботі з
обдарованим дітьми. Розкрити суть, роль i місце
основних методів алгоритмiзацiї та програмування
в роботі з обдарованими дітьми, використання
інформаційних
технологій
для
вирішення
практичних задач.
Практичний матеріал розглядається на базі
олімпіадних задач районного / міського, обласного,
Всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Передбачається вивчення змістового модуля
«Викладання предмета “Інформатика” в початковій
школі». Варіативною складовою передбачається
проведення тренінгів з методики викладання курсів
за вибором, тренінг за програмою «Учителі в онлайні» з наданням сертифікатів, експрес-курсу
«Програмно-методичні комплекси Master Tool та
Easy School Book та їх використання в діяльності
сучасного педагога».
Учитися ніколи не пізно!
Загальна підготовка
4.9.4.
Загальна підготовка
очний етап – 144 г.
Успіхи в науці  справа часу і
сміливості розуму.
Вольтер
Школа професійної адаптації
Для вчителів інформатики
зі стажем роботи до 5 років
Якщо Ви відчуваєте потребу та бажання в
професійному зростанні, тоді обирайте навчання в
школі професійної адаптації! Ми пропонуємо:
249
Нові
 сучасні тенденції в навчанні інформатики;
 знайомство з досвідом роботи кращих учителів
області;
 обговорення
актуальних
проблем
освітянського сьогодення та пошук їх вирішення;
 участь
у
майстер-класах
переможців
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».
Тобто Ви отримаєте своєрідну гарантію на
результат!
Головною метою курсів є підготовка вчителів
інформатики
до
викладання
предмета
«Інформатика» згідно з чинними Державними
стандартами базової і повної середньої освіти та
початкової загальної освіти.
Учителі опрацюють методику сучасного уроку на
основі компетентнісно розвивального підходу у
викладанні, основні компоненти теорії сучасного
навчання інформатики в школі, сучасні тенденції в
навчанні
інформатики,
основні
компоненти
методичної системи навчання інформатики школі та
їх взаємозв'язків у навчальному процесі, методику та
інноваційні
технології
викладання
предмета
«Інформатика» в початковій школі за новим
Державним стандартом початкової загальної освіти.
Для слухачів буде організовано низку тренінгів
для реалізації профільного навчання (з наданням
сертифікату), практикумів, семінарських занять, а
також запропоновано ряд спецкурсів, факультативів
і консультацій. Вони ознайомляться з технологією
моделювання сучасного уроку, сучасними освітніми
технологіями, зі спільною програмою «Партнерство
в навчанні» в Україні, курсом Microsoft «Учителі в
онлайні» з наданням сертифікату, з основними
ідеями і надбанням конкурсу «Вчитель-новатор»,
який мотивує освітян до опанування сучасних
педагогічних
й
інформаційно-комунікаційних
технологій, підтримує роботу педагогів у розробці й
упровадженні мультимедійних програмних засобів
навчання.
Передбачається знайомство з досвідом роботи
кращих учителів області, які мають свій погляд на
методику
викладання
курсу
інформатики
початкових класах, в середній ланці, проведення
факультативних занять з актуальних проблем
освітянського сьогодення. Учителі матимуть змогу
ознайомитись із майстер-класами переможців
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».
Варіативною
складовою
передбачається
введення експрес-курсу «Програмно-методичні
комплекси Master Tool та Easy School Book та їх
використання в діяльності сучасного педагога».
Бажаємо подальшого професійного
росту та творчої наснаги!
250
4.10.
12.17.
4.10.1.
УЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ
Обласна авторська творча майстерня
Яким чином можна формувати
Оновлені
Обласна авторська
національну свідомість
творча майстерня
підростаючого покоління
очно-заочні
Народні промисли як засіб формування
очний етап – 72 г.
національної свідомості
+
Для вчителів трудового навчання і технологій
міжсесійний період
З досвіду роботи Шляхової Г.Г., учителя
трудового навчання і технологій НВК № 91
м. Донецька, учителя-методиста, Заслуженого
учителя України.
Ви виявили інтерес до якогось народного
промислу, бажаєте освоїти його, навчитися чогось
нового? Приходьте на ці курси.
Для
виховання
національної
свідомості,
формування в учнів національної культури
вчителям пропонуються дані курси.
Мета курсів: удосконалення науково-методичної
підготовки вчителів трудового навчання і
технологій із сучасних проблем педагогіки,
народних промислів України та методики їх
використання на уроках трудового навчання.
Теоретичною частиною курсів передбачено
розкриття
сучасних
принципів
організації
педагогічного процесу з точки зору виховного
процесу, наукової основи педагогічної взаємодії,
психолого-педагогічні механізми
формування
особистості, побудови сучасного уроку трудового
навчання з використанням народних промислів з
метою формування особистості учня.
У практичній частині курсів передбачено
ознайомлення слухачів з поширеними народними
промислами нашого регіону, розробка планів
уроків з використанням народних промислів
(відповідно до діючих програм трудового навчання
для 5-11 класів).
Варіативна
складова.
Слухачам
будуть
запропоновані спецкурси: «Валяння вовни»,
«Вишивка», «В’язання».
Мудра людина не сторониться
свого минулого
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Очно-дистанційні
Як провести урок трудового навчання,
щоб учням було цікаво на ньому?
Методика та технологія проведення
сучасного уроку трудового навчання
Для вчителів трудового навчання і технологій
На цих курсах Ви навчитеся проводити уроки на
більш високому рівні з меншими навантаженнями
на учнів.
251
Нові
Мета курсів: удосконалення науково-методичної
підготовки вчителів трудового навчання і технологій
щодо проведення компетентнісно орієнтованих
уроків трудового навчання і технологій з
використанням сучасних інноваційних технологій.
Теоретичною частиною курсів передбачено
ознайомлення слухачів із сутністю сучасного уроку
трудового навчання, методологічними основами
провідних педагогічних технологій, сутністю
інноваційних процесів у педагогічній практиці з
відмінностями навчання в умовах профільного
навчально-виховного процесу.
Педагоги
ознайомляться
з
проектною
технологією, технологією створення компетентнісно
орієнтованого
уроку
трудового
навчання,
презентацій з навчальних тем з трудового навчання.
Практична
складова
курсів
передбачає
презентацію досвіду роботи навчальних закладів
області.
Варіативна
складова.
Слухачам
буде
запропоновано спецкурси: «Упровадження в
навчально-виховний процес сучасних технологій
навчання», «Методи розв’язання проектнотехнологічних задач», «Сучасні інформаційні
технології», «Викладання варіативної складової
програми трудового навчання в 5-11 класах».
Учитись ніколи не пізно!
4.10.2.
Проблемні
очно-дистанційні
очний етап – 72 г.
+
дистанційний етап
Яке завдання вчителя трудового
Оновлені
навчання на сучасному етапі
розвитку суспільства?
Шляхи формування життєвих компетентностей
учнів на уроках трудового навчання
Для вчителів трудового навчання і технологій
Щоб навчитися готувати учнів до життя на
урока