close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Юридичний факультет
Кафедра конституційного права
Проблеми теорії конституції та
конституціоналізму
Програма спецкурсу
для студентів конституційно-правової спеціалізації,
що здобувають освітньо-кваліфікаційний ступінь „магістр”
за спеціальністю „правознавство”
Львів - 2014
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
2
Бориславська О. Проблеми теорії Конституції та конституціоналізму.
Програма спецкурсу. Для студентів конституційно-правової спеціалізації, що
здобувають освітньо-кваліфікаційний ступінь „магістр” за спеціальністю
„правознавство”. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка. – 2014. – 31 с.
Схвалено кафедрою конституційного права Львівського національного
університету імені Івана Франка (протокол №1 від 27 серпня 2014 р.).
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
3
ЗМІСТ
ВСТУП ................................................................................................................................... 4
Витяг з навчального плану: ................................................................................................. 7
Тематичний план спецкурсу ................................................................................... 8
ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ ............................................................................................. 9
РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ............................. 9
Тема 1. Поняття та сутність конституціоналізму ................................................... 9
Тема 2. Формування конституціоналізму та виникнення конституції ...... 9
Тема 3. Зародження та проблеми розвитку конституціоналізму в Україні
............................................................................................................................................................ 10
Тема 4. Сучасні моделі конституціоналізму ............................................................. 11
РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЯ ЯК АКТ ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ .................................................................... 12
Тема 5. Конституція як акт установчої влади та основоположний закон
............................................................................................................................................................ 12
Тема 6. Конституційні цінності........................................................................................ 13
Тема 7. Конституційні інструменти обмеження державної влади .............. 14
Тема 8. Легітимність конституції ................................................................................... 14
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ (проблеми
функціонування конституційної системи обмеженого правління) ........... 16
Тема 9. Конституційна система обмеженого правління та її елементи ... 16
Тема 10. Конституційна юстиція як гарантія обмеженого правління ...... 16
Тема 11. Проблеми формування конституційної системи обмеженого
правління в Україні ................................................................................................................ 17
Тема 12. Проблеми конституційного забезпечення розвитку України як
національної держави ........................................................................................................... 18
Рекомендовані джерела для підготовки ........................................................ 19
Правові акти ................................................................................................................... 19
РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ,
НАУКОВІ СТАТТІ ....................................................................................................................... 21
3
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
4
ВСТУП
Спеціальний
курс
„Проблеми
теорії
конституції
та
конституціоналізму” читається в дев’ятому семестрі для магістрів
юридичного факультету, які проходять спеціалізацію по кафедрі
конституційного права Львівського національного університету імені Івана
Франка. Спецкурс присвячений вивченню вихідних засад доктрини
конституціоналізму, проблем теорії та практики його функціонування, а
також теоретичних та практичних проблем конституції як центрального
елементу конституціоналізму.
Одним із найважливіших завдань вищої школи є формування у
студентів відповідної системи цінностей, що лягає в основу їхньої наукової
та практичної діяльності. Ми виходимо із того, що основоположними
ідеями, на яких має будуватися ця система, є гарантія людської гідності,
прав людини та національної державності. Світовий досвід доводить, що
гарантувати повагу до людської гідності, її пріоритет щодо держави та її
інтересів, можна лише шляхом накладення раціональних обмежень на
державну владу, що є змістом функціонування політико-правової системи
конституціоналізму. Не дивно, що з конституціоналізмом уособлюються
належний рівень захищеності прав людини, свобода та демократія,
гарантовані конституцією.
Саме обмежене правління, протилежне за змістом державному
свавіллю, є тією центральною ідеєю, що лежить в основі
конституціоналізму, а реальна обмеженість державної влади є критерієм
конституційності держави. Така система містить низку загальних вимог
щодо організації суспільства, держави, їх взаємодії між собою та
взаємовідносин із людиною, що відображені у засадах конституціоналізму
та втілені у тексті конституції.
Варто зауважити, що засади конституціоналізму загалом відображені
у чинній Конституції України (верховенство права - стаття 8, визнання
людини найвищою соціальною цінністю - стаття 3, народовладдя - стаття
5, поділу державної влади - стаття 6, визнання і гарантування місцевого
самоврядування - стаття 7 тощо), проте сформувати практичну складову
конституціоналізму в Україні, на жаль, досі не вдалося. Тому тематика
спецкурсу охоплює проблеми не лише теорії конституціоналізму, але й,
щонайважливіше з точки зору перспектив його формування в Україні,
практику його функціонування у зарубіжних державах.
4
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
5
Враховуючи багатоманітність сучасних підходів до розуміння
сутності конституції і конституціоналізму (яку дозволяє продемонструвати
тематика спецкурсу), студентам пропонується розглядати конституцію
крізь призму доктрини конституціоналізму, виходячи із її мети –
встановлювати правові обмеження на державну владу, та природи –
установчої влади народу, що є первинною та верховною відносно
державної влади.
Не менш важливою та такою, що потребує юридичного гарантування,
є ідея національної державності України. Якщо конституціоналізм має
ознаки універсального явища, то національна державність є основою
української конституційної ідентичності. Проблеми народного віче, права
народу на опір свавільній владі та його реалізація – це той досвід, який вже
сьогодні складає основу формування в Україні конституційної системи
обмеженого правління. Використання цього потенціалу – в руках
майбутніх випускників, які повинні вміло кваліфікувати подібні речі та
оцінювати їх не із формальних підходів, а виходячи із змісту
конституційних цінностей та крізь призму конституціоналізму.
Таким чином, спеціальний курс „Проблеми теорії конституції та
конституціоналізму” передбачає одержання студентами поглиблених
знань щодо сутності конституціоналізму як теорії та практики обмеженого
правління, а також політико-правової природи конституції та сприяє
формуванню системи цінностей сучасного юриста на основі вихідної ідеї
гарантії людської гідності та конституційного обмеження державної влади.
Спецкурс покликаний поглибити знання студентів щодо конституції
як складного феномену, у якому знаходять своє відображення історія,
політика, особливості державного життя тієї чи іншої країни, а також
сформувати у студентів-магістрів цілісну систему знань щодо теоретичної
та практичної складових конституціоналізму. Окрім цього, вивчаючи
запропоновані у межах спецкурсу теми, студент значно розширює та
збагачує знання з теорії конституційного права, поглиблює розуміння
національного конституційного права, формує уміння використовувати
досвід
зарубіжних
держав
для
вдосконалення
національного
законодавства.
Мета спецкурсу - всебічне пізнання та осмислення теорії та
практики конституції та конституціоналізму.
Завдання
спецкурсу
забезпечити
підготовку
висококваліфікованих спеціалістів, що володіють ґрунтовними знаннями в
5
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
6
галузі конституційного права, вміють використовувати їх у повсякденному
житті та професійній діяльності у відповідності із системою
конституційних цінностей.
Структурно спецкурс складається із трьох розділів (змістових
модулів), які охоплюють три блоки проблем та об’єднують близькі за
змістом теми:
Розділ І. Проблеми теорії конституціоналізму
Розділ ІІ. Конституція як акт обмеження державної влади:
проблеми теорії і практики
Розділ
ІІІ.
Практичний
конституціоналізм
(проблеми
функціонування конституційної системи обмеженого правління).
Перший розділ присвячений сутності конституціоналізму,
питанням його формування, періодизації та основним етапам розвитку у
світі та в Україні, моделям конституціоналізму, що існують в сучасному
світі.
У другому розділі розглядаються проблеми теорії конституції, а
також практичні проблеми забезпечення легітимності конституції, її
прийняття, зміни, реалізації, охорони тощо.
Третій розділ охоплює питання, що можуть бути йменовані
практичним конституціоналізмом. Йдеться про практичні проблеми
формування і функціонування конституційних систем обмеженого
правління.
Після вивчення запропонованих у спецкурсі тем студент повинен
знати:
 передумови та причини виникнення конституцій, особливості
формування понять „конституція” та «конституціоналізм»;
 вихідні засади доктрини конституціоналізму;
 концепції та сучасні моделі конституціоналізму;
 визначення поняття конституції у розумінні представників
різних юридичних шкіл;
 основні етапи розвитку конституціоналізму у світі;
 особливості та головні етапи конституційного розвитку
України;
 види
конституцій
за
основними
класифікаційними
критеріями;
 засоби забезпечення легітимності конституції;
6
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
 елементи
механізму
реалізації
конституції,
забезпечення ефективності такої реалізації;
 поняття, види та способи тлумачення конституції.
7
засоби
Студент повинен уміти:
 вільно володіти юридичними поняття та категоріями у межах
тем спецкурсу;
 тлумачити сутність конституціоналізму, природу та
призначення конституції;
 розрізняти
теоретичну
та
практичну
складові
конституціоналізму;
 тлумачити та застосовувати конституційні норми відповідно
до “духу Конституції” (системи конституційних цінностей);
 характеризувати конституцію з точки зору її класифікаційних
характеристик, легітимності, ефективності її дії, ступеню
реалізації конституційних норм;
 виявляти
причини
неефективності
реалізації
норм
конституції та знаходити способи їх усунення;
 аргументовано кваліфікувати систему державного правління
як конституційно обмежену чи необмежену;
 логічно грамотно виражати та обґрунтовувати свою точку
зору з приводу реалізації засад конституціоналізму в Україні,
аналізувати особливості функціонування системи публічної
влади України з точки зору його відповідності
конституційним нормам і принципам конституціоналізму.
Витяг з навчального плану:
Семестр
Кількість аудиторних годин
9
28
В тому числі
Л
ПР
ЛР
КР
КП
залік
іспит
14
14
-
6
-
-

7
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
8
Тематичний план спецкурсу
№
№
п/п
Загальний перелік тем
Лекційні
заняття
Семінарські
заняття
ТЕМИ,
які виносяться на
самостійне
опрацювання
Змістовий модуль 1.
Проблеми теорії конституціоналізму
Поняття та сутність
***
***
1.
конституціоналізму
Формування
***
***
2.
конституціоналізму та
виникнення конституції
Зародження та проблеми
***
3.
розвитку конституціоналізму в
Україні
Сучасні моделі
***
4.
конституціоналізму
Змістовий модуль 2.
Конституція як акт обмеження державної влади: проблеми теорії і практики
Конституція як акт установчої
***
***
5.
влади
***
***
6.
Конституційні цінності
Конституційні інструменти
***
7.
обмеження державної влади
Легітимність конституції
***
8.
Змістовий модуль 3.
Практичний конституціоналізм (проблеми функціонування конституційної системи
обмеженого правління)
Конституційна система
***
***
9.
обмеженого правління та її
елементи
Конституційна юстиція як
***
10.
гарантія обмеженого правління
Проблеми формування
конституційної системи
***
11.
обмеженого правління в
Україні
Проблеми конституційного
***
12.
забезпечення розвитку України
як національної держави
8
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
9
ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
Тема 1. Поняття та сутність конституціоналізму
Проблема
визначення
поняття
конституціоналізму.
Термінологічна спорідненість з іншими категоріями. Гносеологічні
основи конституціоналізму.
Концепції конституціоналізму. Конституціоналізм як верховенство
і стабільність писаної конституції, як система обмеження державного
свавілля, як інституційна система конституційного правління.
Формальна концепція конституціоналізму, її поширення у сучасному
світі, різновиди. Матеріальна концепція конституціоналізму: характерні
риси, особливості реалізації на практиці. Інституційна концепція
конституціоналізму.
Конституціоналізм як єдність ідеології, доктрини та практики
обмеженого правління. Ідеологічні основи конституціоналізму.
Лібералізм та ліберальна демократія як ідеологія конституціоналізму.
Доктрина обмеженого правління. Конституційна система обмеженого
правління як практичний “зріз” конституціоналізму.
Вихідні засади конституціоналізму. Повага до людської гідності,
свобода людини, гарантованість її прав. Верховенство права. Народний
суверенітет.
Поділ
державної
влади.
Відображення
засад
конституціоналізму
у
позитивному
праві.
Втілення
засад
конституціоналізму у практиці функціонування сучасної держави.
Сутність конституційної держави, її устрій. Конституція, конституційний
лад, конституційна держава. Конституційний лад як втілення
доктринальних засад конституціоналізму.
Тема 2. Формування конституціоналізму та виникнення
конституції
Проблеми періодизації процесу розвитку конституціоналізму.
Основні періоди розвитку конституціоналізму: античні часи (до 476 р.);
9
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 0
період Середньовіччя (476 -1492 р.); ранній Новий час (1492-1789); Новий
час (1789-1914); Новітній час (1914-1945); Сучасний період (після 1945).
Зародження ідей конституції та обмеженого правління в античний
період (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон). Конституція як устрій
держави. Ідея “доброго правління”.
Зародження та розвиток англійської традиції верховенства права.
Велика Хартія вольностей (Magna Carta) 1215 р., Петиція про права 1628
р., Біль про права 1689 р., Акт про престолоспадкування 1701 р. Німецька
традиція обмеження влади монарха церковною владою, зародження
інституту присяги глави держави. Право народу на опір – приклад
крайнього тлумачення обмеженості влади монарха.
Причини та передумови виникнення перших конституцій.
Конституційні ідеї Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, їхня
реалізація після Війни за незалежність США та Великої французької
революції. Декларація незалежності США 1776 р. Декларація прав
людини і громадянина 1789 р. Теорія верховенства права А. Дайсі.
Особливості прийняття перших писаних конституцій (Конституції
штатів у США, Конституція США 1787 р., Конституції Польщі та Франції
1791 р., Конституція Норвегії 1814 р., Бельгії 1831 р.).
Повага до людської гідності та гарантії прав людини як основна
ідея сучасного конституціоналізму. Розвиток міжнародного права та
універсалізація засад конституціоналізму. Роль ООН в універсалізації
принципів конституціоналізму. Національний та наднаціональний рівні
конституціоналізму. Вплив інстутів Ради Європи, Європейського Союзу
на розвиток конституціоналізму.
Тема 3. Зародження та проблеми розвитку конституціоналізму
в Україні
Еволюція поняття конституціоналізму в Україні. Етапи її
конституційного розвитку.
Зародження українського конституціоналізму. Конституція
Пилипа Орлика 1710 р.
Розвиток конституційних ідей в період боротьби за незалежність
(19-поч. 20 ст.). Конституційні проекти Георгія Андрузького „Начерк
10
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 1
Конституції Республіки” (1850 р.), Михайла Драгоманова „Вільна
спілка”(1884 р.), Миколи Міхновського „Основний Закон Самостійної
України” (1905 р.), Михайла Грушевського (стаття „Конституційне
питання і українство в Росії” 1905 р.), Отто Ейхельмана (1920 р.).
Універсали Центральної Ради. Конституція УНР 1918 р.
Проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського 1920 р.
Конституційний процес в Україні після проголошення незалежності 24
серпня 1991 р.
Основні етапи новітнього конституційного процесу України.
Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. Відображення засад
конституціоналізму в тексті Конституції та проблеми їхньої реалізації.
Внесення змін до Конституції у 2004, 2011, 2013 рр.
Рішення
Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. Конституційна
реформа 2004 р. та антиреформа 2010 р.: політико-юридичний аналіз.
Відновлення чинності окремих положень Конституції редакції 2004 р.
(21-22 лютого 2014 р.).
Тема 4. Сучасні моделі конституціоналізму
Конституціоналізм як універсальне явище, прояв національної
конституційної ідентичності. Гносеологічні основи виокремлення
моделей конституціоналізму.
Передумови
виникнення
американської
моделі
конституціоналізму,
її
характерні
риси.
Ідеологічна
основа
американського
конституціоналізму.
Доктринальні
особливості
американської моделі конституціоналізму. Особливості функціонування
американської моделі конституціоналізму на практиці: писана
конституція, жорсткий поділ державної влади, президенталізм,
федералізм, незалежність судової влади.
Верховенство права як сутність англійського конституціоналізму.
Передумови формування та особливості розвитку англійської моделі
конституціоналізму.
Ідеологічна
основа
англійського
конституціоналізму.
Функціонування
англійської
моделі
конституціоналізму на практиці: парламентаризм, інтерпретаційні та
контрольні повноваження судів, децентралізація.
11
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 2
Європейська модель конституціоналізму, її характерні риси. Ідеї
обмеженого правління та демократії як основа європейської моделі
конституціоналізму. Особливості функціонування європейської моделі
конституціоналізму на практиці: гнучкий поділ державної влади,
парламентаризм, конституційна юстиція, децентралізованість влади,
незалежна судова влада.
РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЯ ЯК АКТ ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Тема 5. Конституція
основоположний закон
як
акт
установчої
влади
та
Поняття та сутність установчої влади: погляди Е.-Ж. Сійеса,
сучасне трактування. Влада установча і встановлена: проблеми
співвідношення та взаємодії. Правовий механізм реалізації установчої
влади. Гарантії установчої влади. Установчі та неустановчі конституції,
способи їх прийняття. Дотримання процедур прийняття конституції та її
зміни як гарантії установчої влади. Проблеми реалізації установчої
влади Українського народу в процесі прийняття Конституції України
1996 р. Правові позиції Конституційного суду України щодо установчої
природи Конституції України.
Поняття конституції у розумінні представників різних юридичних
шкіл. Сутність конституції у розумінні концепцій ліберального
політичного порядку, юридичного позитивізму, у поглядах школи
природничого права, нормативістів, інституціоналістів, марксистів.
Риси конституції як акту установчої влади народу. Юридичне
верховенство та стабільність конституції. Конституція як акт
обмеження державної влади, гарантія недопущення державного
свавілля. Верховенство Конституції і верховенство права. Верховенство
конституції і принцип пріоритету норм міжнародного права.
Юридичний механізм забезпечення стабільності Конституції України.
Стабільність конституції і динамізм конституційно-правового
регулювання.
12
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 3
Конституція як основоположний закон. Форма та структура
конституції. Основні підходи до розуміння змісту та регулюючої ролі
преамбули. Прикінцеві та перехідні положення Конституції. Проблеми
чинності конституції. Момент набрання чинності Конституції України.
Чинність і дія Конституції. Введення в дію Конституції України.
Проблеми відновлення дії окремих положень Конституції України.
Пряма дія норм конституції. Проблеми співвідношення норм конституції
та міжнародно-правових актів.
Функції конституції. Функціональна характеристика Конституції
України. Проблеми співвідношення юридичної, політичної та
ідеологічної функцій конституції. Консолідуюча функція Конституції.
Тема 6. Конституційні цінності
Поняття, природа та сутність конституційних цінностей.
Конституційні цінності – універсальне чи національне явище ?
Конституційні цінності як системне явище. Людська гідність –
основоположна конституційна цінність. Свбода людини, рівність,
справедливість, демократія, верховенство права та інші конституційні
цінності.
Конституційні цінності і позитивне право. Буква і дух закону:
питання співвідношення і пріоритету. Конституція як акт, у якому
відображена система цінностей. Цінності як джерело конституційних
принципів та норм. “Дух конституції”: сутність і практичне значення.
Вплив конституційних цінностей на конституційний лад.
Принципи Конституції України, їх співвідношення із засадами
конституціоналізму, основами конституційного ладу. Роль принципів
Конституції у конституційно-правовому регулюванні суспільних
відносин.
Конституційна культура: поняття, сутність. Суспільне визнання
конституційних цінностей. Загальносуспільний консенсус навколо
конституційних цінностей як передумова прийняття конституції.
Конституційна
етика
правлчих
еліт
–
умова
існування
конституціоналізму. Проблема готовності правлячих еліт до
13
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 4
самообмеження, визнання конституційних та законодавчих меж своєї
діяльності.
Тема 7. Конституційні інструменти обмеження державної
влади
Природа конституційних інструментів недопущення державного
свавілля,
обмеження
державної
влади,
їхня
відповідність
конституційним цінностям. Система конституційних інструментів
обмеження державної влади. Практика самообмеження державної
влади. Види конституційних інструментів обмеження державної влади.
Загальний інструментарій. Зв’язаність державної влади правами
людини та основоположними свободами. Гарантії невтручання у сферу
індивідуальної свободи. Верховенство права: правова визначеність,
пропорційність, рівність, справедливість. Поділ державної влади як
конституційний засіб обмеження державної влади. Гнучкий та жорсткий
поділ державної влади. Чіткі конституційні і законодавчі межі
діяльності органів публічної влади, їх посадових осіб. Суспільний
контроль за всією системою органів публічної влади. Гарантії мирних
зібрань. Право народу на опір.
Інструменти обмеження влади глави держави. Парламентаризм.
Незалежна судова влада, що здійснює контроль за діяльністю глави
держави.
Інструменти обмеження законодавчої влади. Поділ влади по
вертикалі
(федералзація,
автономізація,
децентралізація).
Конституційна юстиція.
Інструменти обмеження виконавчої влади. Парламентський
контроль. Судовий контроль за діяльністю виконавчої влади.
Неупереджений та справедливий судовий контроль за діяльністю
правоохоронних органів.
Тема 8. Легітимність конституції
Поняття та сутність легітимності конституції. Змістовий та
процедурний компоненти легітимності конституції.
14
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 5
Дотримання процедури прийняття Конституції як гарантія її
легітимності. Специфіка прийняття установчих конституцій та внесення
до них змін. Процедура прийняття конституції спеціально створеним
установчим органом. Парламентський спосіб прийняття конституції.
Правова природа конституції, прийнятої парламентським способом.
Правові позиції Конституційного Суду України щодо прийняття
Конституції України Верховною Радою України. Референдний спосіб
прийняття конституції та забезпечення її легітимності. Конституційноправове регулювання референдного способу прийняття Конституції
України. Практика зарубіжних держав щодо застосування референдуму
як
способу
прийняття
конституції.
Проблеми
легітимності
октройованих конституцій.
Політико-правові проблеми прийняття Конституції України у 1996
р. та введення її у дію. Аналіз легітимності Конституції України станом
на 1997 рік.
Особливості процедури внесення змін до жорстких конституцій.
Дотримання процедури змін – гарантія легітимності Конституції. Аналіз
процедури внесення змін до Конституції України у 2004 р. Рішення КСУ
від 30.09.2010 р. Відновлення чинності Конституції України в редакції
2004 року. Проблеми забезпечення легітимності Конституції України на
сучасному етапі конституційного процесу. Способи забезпечення
легітимності Конституції України в ході майбутньої конституційної
реформи.
15
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 6
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ (проблеми
функціонування конституційної системи обмеженого правління)
Тема 9. Конституційна система обмеженого правління та її
елементи
Конституційна система обмеженого правління – практична
складова конституціоналізму. Конституційний зміст правління.
Обмеження та самообмеження демократії. Збалансованість системи
державної влади. Конституційна держава: поняття, сутність, риси.
Конституційна держава і держава демократична, правова, соціальна.
Неконституційні держави.
Елементи конституційної системи обмеженого правління. Писана
конституція, що є актом установчої влади народу та гарантує похідний
(встановлений) характер влади держави. Юридично (конституційно)
закріплені права та свободи людини і громадянина та система їх захисту.
Конституційна юстиція. Парламентаризм. Децентралізованість влади.
Незалежна судова влада.
Проблеми функціонування конституційної системи обмеженого
правління в умовах парламентаризму. Особливості функціонування
системи обмеженого правління в умовах президенталізму. Проблеми
гарантування конституційного характеру правління в умовах
напівпрезидентського правління. Конституційні гарантії обмеженості
парламентсько-президентського правління.
Тема 10. Конституційна юстиція як гарантія обмеженого
правління
Конституційний
контроль,
конституційна
юрисдикція,
конституційна юстиція та конституційне правосуддя: поняття, сутність,
співвідношення. Роль конституційної юстиції у забезпеченні
верховенства права. Конституційна юстиція як механізм забезпечення
справделивості між людиною та державою. Конституційне правосуддя у
механізмі реалізації конституції.
16
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 7
Місце органу конституційної юрисдикції у конституційній системі.
Напрями впливу органу конституційної юрисдикції на інші елементи
системи обмеженого правління.
Гарантування та забезпечення легітимності конституції.
Гарантування верховенства і стабільністі конституції. Обмеження
законодавчих повноважень парламенту. Негативна законотворчість.
Захист прав та свобод людини і громадянина: безпосередній та
опосередкований. Вирішення компетенційних спорів. Розв’язання
конфліктів між центральними та децентралізованими органами влади.
Забезпечення стійкості конституційної системи.
Проблеми
гарантування
незалежності
та
політичної
неупередженості в діяльності конституційної юстиції. Досвід
функціонування Конституційного Суду України та його місце в
конституційній
системі.
Проблеми
вдосконалення
інституту
конституційної юрисдикції в Україні.
Тема 11. Проблеми формування конституційної системи
обмеженого правління в Україні
Людиноцентричність Конституції України та проблеми її
реалізації.
Вирішення проблеми легітимності Конституції України. Способи
проведення конституційної реформи. Конституційна реформа шляхом
прийняття нової Конституції: “за” і “проти”. Внесення змін до
Конституції як спосіб проведення конституційної реформи.
Забезпечення легітимності Конституції України у разі внесення до неї
змін.
Проблеми визначення оптимальної форми правління з точки зору
забезпечення обмеженості державної влади. Гарантії недопущення
концентрації влади в руках глави держави в умовах президентської та
напівпрезидентської форм правління. Парламентська форма правління:
переваги та недоліки. Парламентсько-президентське правління:
питання оптимальності та шляхів удосконалення.
Проблеми розвитку парламентаризму. Бікамералізм: доцільність
запровадження з точки зору формування конституційної системи
обмеженого правління. Реформа виборчої системи як необхідна умова
17
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 8
розвитку парламентаризму. Удосконалення інституту конституційної
юрисдикції:
гарантування
незалежності
та
неупередженості.
Забезпечення незалежності судової гілки влади. Децентралізація влади
– необхідна умова формування системи обмеженого правління. Роль
Конституційного суду України у формуванні системи обмеженого
правління.
Тема 12. Проблеми конституційного забезпечення розвитку
України як національної держави
Сутність національної держави. Держави національні та імперськоінтегрального типу. Передумови утворення національних держав.
Демократія як компонент національної держави. Досвід функціонування
європейських держав як національних. Сутнісні ознаки національної
держави. Гарантії прав титульної нації та національних меншин.
Транснаціональні сили і криза національної держави.
Україна – національна держава чи держава інтегрального типу ?
Проблеми визначення та використання у законодавстві України базової
термінології: нація, народ, національна меншина. Політична нація та
народ: співвідношення понять. Національний суверенітет як
визначальна ознака національної держави. Проблеми співвідношення
національного та народного суверенітету.
Конституція як відображення національної ідентичності.
Конституційна ідентичність України. Українська конституційна
традиція: народне віче, опір свавільній владі. Державна мова. Гарантії
мовних прав титульної нації та національних меншин. Проблеми статусу
української мови як державної. Статус російської мови та інших мов
національних меншин України.
Державні символи інші атрибути державності: проблеми
законодавчого забезпечення. Національна ідея як консолідуюча основа
держави. Забезпечення національних інтересів та національної безпеки
як функція Української держави.
18
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 9
Рекомендовані джерела для підготовки
Правові акти
1.
Конституція України від 28.06.96 р. зі змінами – К.: Атіка, 2014.
2.
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної
Ради Української РСР. – 1990. - №31. – Ст.429.
3.
Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради
Української РСР. – 1991. - №38. – Ст.502.
4.
Закон України від 28.06.1996 р. “Про прийняття Конституції України і
введення її в дію” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. –
ст. 142.
5.
Закон України від 21.02.2014 р. № 742-18 “Про відновлення дії окремих
положень Конституції України” // Відомості Верховної Ради України. –
2014. - № 11. - ст.143.
6.
Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20рп/2010 (справа про додержання процедури внесення змін до
Конституції України) // Вісник Конституційного суду України
2010 р., № 5, стор. 36
7.
Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. №6-рп/2008
(справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі)
// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-08
8.
Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005р. №6-рп/2005
(справа про здійснення влади народом) //Урядовий кур’єр-17.10.2005.
9.
Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. №4-зп
(справа про набуття чинності Конституцією України) // Офіційний
вісник України. - 1997.- № 42. - С. 59, код акту 4146/1997.
10.
Указ Президента України від 18 лютого 2008 року № 139/2008 „Про
склад Національної конституційної ради” // Офіційний вісник
Президента України вiд 21.02.2008 - 2008 р., № 5, стор. 56, стаття 230.
11.
Указ Президента України від 25.08.2009 № 671/2009 „Про винесення на
всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до
Конституції України” // Офіційний вісник Президента України вiд
25.08.2009 - 2009 р., № 25, / Спеціальний випуск /, стор. 8, стаття 821.
19
1
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 0
12.
Указ Президента України вiд „Про Національну конституційну раду” від
27 грудня 2007 року № 1294/2007 // Офіційний вісник України вiд
10.01.2008 - 2007 р., № 99, стор. 29, стаття 3583, код акту 41895/2007.
13.
Указ Президента України від 15.05.2012 р. № 328/2012 “Про
Конституційну Асамблею” // Офіційний вісник Президента України. 2012 р., № 19, стор. 4, стаття 404
14.
Положення про Конституційну Асамблею, затв. Указом Президента
України від 15.05.2012 р. № 328/2012 “Про Конституційну Асамблею” //
Офіційний вісник Президента України. - 2012 р., № 19, стор. 4, стаття 404
15.
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. //
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
16.
Висновок Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження
верховенства права щодо дотримання конституційної процедури під час
внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення
Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня
2004 року № 2222-ІV та щодо відповідності його положень загальним
засадам Конституції України 1996 року і європейським стандартам від 27
грудня 2005 року // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за
2003-2004 роки) // За заг. ред. І.Б. Коліушка, Н.В. Александрової. – К. –
Вид. Лікей. 2005. – С. 62-112.
17.
Декларація незалежності США 1776 р. //Антологія лібералізму: політикоправничі вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С.
444 – 448.
Magna Carta 1215 р. // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення
та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 219 – 233.
Французька декларація прав людини і громадянина 1789 р. // Антологія
лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. - К.: Книги
для бізнесу, 2008. – С. 449 – 451.
Конституції нових держав Європи та Азії. Українська правнича фундація.
К.: Право, 1996. – 529 с.
18.
19.
20.
20
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 1
РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ,
МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія
верховенства права / Е.Р.С. Аллан / переклад з англ. Семків Р. – К.:
Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 385 с.
Андрусяк Т. Іван Франко про конституцію та конституціоналізм (18561916) //Вибори та демократія. - 2006. - №2. - С. 83-89.
Аристотель. Політика // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення
та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 91 – 129.
Базилевич С.Е. Поняття та суть конституції // Степан Базилевич (18981987). Життя та науково-педагогічна діяльність. Спогади. Вибрані статті. –
Львів, 1998. – С.22-28.
Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історикотеоретичні нотатки) // Право України – 2014. – №7. - С.137-145.
Барабаш Ю. Установча влада Ураїнського народу як конституційний
феномен. – Право України. – 2009. - №11. – С.73-84.
Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності
– тонка грань українського конституціоналізму. – Право України. – 2010. №7. – С.24.
Барабаш Ю. Опыт конституционного реформирования в Украине: в
поисках европейского идеала // Сравнительное конституционное
обозрение. – 20147 - №1 (98). – С. 22-33.
Барабаш Ю. Питання демократії в правових позиціях Конституційного
Суду України // Вісник Конституційного Суду України/ - 2011/ - № 4–5. С. 82-87.
Бауман Зиґмунт. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства /
Зиґмунд Бауман; пер. з англ. І. Андрущенка; за наук. ред. М. Винницького. –
К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 109 с.
11.
Березюк О. Конституція України: етапи становлення //Юридичний
журнал. - 2006. - №7. - С. 36-37.
12.
Бонк Х.Й. Принцип правової держави в Німеччині: верховенство права в
судовій практиці // Укр. право. - 2006. - Чис.1 (19). С. 190 – 196.
13.
Бориславська О. Сучасні концепції конституціоналізму / О. Бориславська
// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
юриспруденція. – Одеса, 2014. – С. 64-67.
14.
Бориславська О. Роль органу конституційної юрисдикції у формуванні в
Україні системи конституціоналізму європейського зразка (до 18-ї річниці
21
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 2
Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України – 2014. – С.
62-71.
15.
Бориславська О. Конституційна реформа як шлях формування в Україні
конституційної системи обмеженого правління (на основі досвіду
європейської моделі конституціонаолізму) // Право України – 2014. – №7.
- С. 47-54.
16.
Борислваська О.М., Різник С.В. Організація державної влади в сучасному
світі: конституційно-правова енциклопедія / Борислваська О.М., Різник
С.В. – видання друге стереотипне. – Львів: ПАІС, 2013. – 456 с.
17.
Бориславська О. Демократія та конституціоналізм: питання взаємозв’язку
/ О. Бориславська // Науковий вісник Львівського державного
університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М.
Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 4. – С. 31-40.
18.
Бориславська О. Демократичний лібералізм як ідеологічна основа
формування європейської моделі конституціоналізму / О. Бориславська //
Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–2. – С. 72–74.
19.
Бориславська О. Причини та передумови конституційної реформи:
«компроміс» між стабільністю конституції та динамізмом конституційноправового регулювання. – Конституція України в сучасній правовій
доктрині та національному державотворчому процесі. Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-тиріччю
Конституції України, 20-тиріччю незалежності України, 350-тиріччю
Львівського національного університету імені Івана Франка, 70-річчю
кафедри конституційного права. – Львів: вид-во юридичного ф-ту ЛНУ ім.
І. Франка. – 2011. – С.105-109.
20.
Бориславська О. Легітимність Конституції як її юридична властивість. //
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:
Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів,
3-4 лютого 2011 р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С.103-104.
21.
Бориславська О. Поняття легітимності Конституції: синтез змістовного та
процедурного компонентів // Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної
конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.) – Львів: Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С.100102.
22
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 3
22.
Бориславська О. Причини та наслідки конституційних трансформацій //
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали
ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. –
Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка, 2009. – С.108-109.
23.
Бориславський Л. Форми реалізації конституційно-правових норм //
Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35. – С.176180.
24.
Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питаня про
базові цінності конституційного ладу України. – Право України. – 2010. №2. – С.120-129.
25.
Веніславський Ф. Правові обмеження державної влади – необхідна умова
стабільності конституційного ладу. - Право України. – 2010. - №6. – С.108.
26.
Волков В. Верховенство права і конституційне правління в Україні //
Правничий часопис Донецького університету. – 2007. - № 2. – С. 9 – 11.
Гаєк Ф.А. Конституція свободи: Пер. з англ. - Львів: Літопис, 2002. – С. 139255.
27.
28.
Гаєк Ф.А. Принципи ліберального соціального порядку / Ф. А. Гаєк //
Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка
до Джона Роулза. Антологія. 2-ге видання (перероблене) / Упорядники О.
Проценко, В. Лісовий. – К.: Видавничий дім “ПРОСТІР” “СМОЛОСКИП”, 2009.
– С. 20-34.
29.
Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу
верховенства права //Право України. - 2005. - №10. - С.114-118.
30.
Гартвіг М. Принцип правової держави в Німеччині // Укр. право. - 2006. Чис.1 (19). - С.24 – 29.
Гемілтон. Федераліст № 78 // Антологія лібералізму: політико-правничі
вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 465 – 473.
Головатий С. Україна – “соціальна” держава: що це ? // Право України –
2014. – №7. - С.199-233.
Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн. – К.: Видавництво
«Фенікс», 2006 – Кн. 3. – С. 1451-1536.
31.
32.
33.
34.
Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського
конституціоналізму // Право України. – 1997. - №8. – С.3-6.
35.
Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права,
демократія, права людини – як основа конституційного ладу. - Право
23
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 4
2
України. – 2011. - №5. – С.159-168.
36.
Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить
Венеційська комісія. – Право України. – 2011. - №10. – С.154-167.
37.
Гураль П.Ф., Левицька Г.Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних
країнах. - Львів, 1997. – 108 с.
38.
Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції // Антологія лібералізму:
політико-правничі вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу,
2008. – С. 511 – 528.
39.
Дж. О. Фросіні. Конституцій на юстиція // Вісник Конституцій ного Суду
України. – 2010. - №5. - С.123-130.
40.
Драгоманівський збірник. „Вільна спілка” та сучасний український
конституціоналізм / за ред. Т.Г. Андрусяка. – Львів: Світ, 1996.
41.
Драгоманов М. Проект Статуту Української спілки “Вільний Союз” //
Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 897 - 988.
42.
Дюги Л. Конституционное государство. Общая теория государства. М.,
1908.
43.
Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького
досвіду / [Ю. І. Римаренко, М. М. Вівчарик, О. В. Картунов та ін.]; за заг. ред.
Ю. І. Римаренка. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. – 516 с.
44.
Євграфова Є. Висновок на законопроект про внесення змін до Конституції
України (аналіз практики Конституційного Суду України) // Право
України. – 2008. – С.36-43.
45.
Заєць. А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду.
– К.: Парламент. вид-во, 1999. – С. 131-152.
46.
Заяць І. Жива тканина
http://www.rada.lviv.ua/
47.
Історія української Конституції / Упорядн. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко.
– К.: Право, 1997.
48.
Кампо В.М. Конституційна юстиція в Україні: проблеми і перспектива //
Юридична наука. – 2001. - №1 (1). – С. 43-49.
49.
Кампо, В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні / В.
Кампо // Право України. - 2010. - № 6. - С. 60-69
50.
Кампо В. Легітимність рішень конституційних судів у контексті доктрини
Конституції.
-
17
квітня,
2008.
-
верховенства права: компаративний та праксеологічний аспекти / В.
24
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 5
Кампо, М. Савчин // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 5.
- С. 99-109.
51.
Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов’язковий учасник
процесу внесення змін до Конституції України //Вісник Конституційного
Суду України. - 2006. - №1. - С. 76-80.
52.
Кістяківський Б. Соціальні науки і право // Антологія лібералізму:
політико-правничі вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу,
2008. – С. 839 – 896.
53.
Ковальчук В. Роль та місце конституційного суду України в системі органів
державної влади / В. Ковальчук // Вибори та демократія. - 2010. -№ 1. - С.
10-18.
54.
Ковальчук В.Б. Конституційна юстиція в механізмі легітимації державної
влади: зарубіжний та вітчизняний досвід // [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://naub.org.ua/?p=742
55.
Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи - Право
України. – 2010. - № 3.- С.6-18.
56.
Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція //
Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 4. – C. 24–31.
Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика
// Укр. право. – 2006. – Чис. 1 (19). – С. 15 – 23.
57.
58.
Корнєєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) //Вісник
Конституційного Суду України. - 2005. - №3. - С.53-62. - №5. - С.77-93
59.
Кресіна І. У пошуках власної моделі самоствердження: До питання про
політичну концепцію української нації / І. Кресіна // Віче. – 1997. – № 7
(64). – С. 37 – 48.
Кресіна І. О. Нові тенденції у дослідженні інституту національної держави в
умовах глобалізації / І. О. Кресіна // Національна держава і право в умовах
глобалізації: збірник наукових статей. – К.: Інститут держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 8 – 24.
60.
61.
Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: монографія / А.Р.
Крусян. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
62.
Крусян
А.
Основные
научные
направления
современного
конституционализма в связи с общетеоретическими представлениями о
праве //Юридичний вісник - 2005. - №4. - С. 117-127.
63.
Кузнєцова Н. Верховенство права і правозаконність //Юридичний журнал
25
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 6
- 2005. - №11. - С. 112-113.
64.
Лок Дж. Два трактати про врядування // Антологія лібералізму: політикоправничі вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С.
327 – 351.
65.
Лунь З. Правова охорона конституції: до питання про постановку
проблеми // Право України. – 2002. - №1. – С.13-17.
66.
Медисон. Федераліст № 48 // Антологія лібералізму: політико-правничі
вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 453 – 458.
Мере Жерар. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади /
Жерар Мере; пер. з французької Л. Кононович. – Львів: Кальварія, 2003. –
216 с.
Монтеск’є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму: політико-правничі
вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 387 – 443.
67.
68.
69.
Моральність та професіоналізм конституційного реформування в Україні:
До десятиріччя Конституції України //Юридичний вісник - 2006. - №4. - С.
74-109.
70.
Національна держава і право в умовах глобалізації: [збірник наукових
статей]. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
2007. – 132 с.
Пейн Т. Права людини // Антологія лібералізму: політико-правничі
вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 475 – 507.
Петришин Щ. Верховенство права в системі правового регулювання
суспільних відносин7 – Право України. – 2010. - №3. – С. 24-34.
Платон. Держава // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та
верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 13 – 89.
71.
72.
73.
74.
Погорілко В., Федоренко В. Поняття та юридичні властивості Конституції
України //Право України. - 2006. - №11. - С. 4-10.
75.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Система і структура Конституції України:
проблеми теорії та практики //Бюлетень Міністерства юстиції України. 2006. - №4. - С. 12-25.
76.
Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми
//Вісник Академії правових наук України. -2006. - №1. - С. 26-36.
77.
Погребняк
С.П.
Основоположні
принципи
характеристика): Монографія. – Х.: Право, 2008.
78.
Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного
та українсько-конституційного судочинства //Бюлетень Міністерства
права
(змістовна
26
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 7
юстиції України. - 2006. - №3. - С. 11-22.
79.
80.
81.
82.
Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та
Конституційного Суду України // Укр. право. - 2006. - Чис. 1 (19). - С. 210 –
220.
Речицкий В. Политический предмет конституции: Монография / Речицкий
С.Ю – К., 2012. – 726 с.
Речицький В. Прості цінності конституціоналізму // Критика. – Статті,
Число 1-2. – 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=1018
Руссо Ж..-Ж. Суспільний договір // Антологія лібералізму: політикоправничі вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С.
363 – 385.
83.
Савчин М. Динамічне тлумачення Конституції та конституційна
юриспруденція в Україні / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія. 2009. - № 4. - С. 20-29.
84.
Савчин М. Забезпечення верховенства конституції у діяльності
конституційної юстиції / М. Савчин // Вісник Конституційного Суду
України. - 2013. - № 3. - С. 61-72.
85.
Савчин М.В. Сучасні проблеми розуміння природи чинності Конституції
//Юридичний вісник - 2005. - №3. - С. 67-70.
86.
Селіванов А. Конституційна визначеність і подолання нестабільності
проведеної реформи повноважень суб’єктів центральної влади. – Право
України. – 2007. - №5. - С.3-7.
87.
Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в
Україні (доктринальне визначення) / А. Селіванов // Право України. 2010. - № 6. - С. 34-44.
88.
Скрипнюк О. Поняття функцій Конституції та теоретико-методологічні
проблеми її класифікації //Право України. - 2006. - №2. - С. 21-26.
89.
Скрипнюк О. Соціальні функції Конституції та їх забезпечення в Україні
//Вісник Академії правових наук України. - 2005. - №4. - С. 68-79.
90.
Словська
І.
Передумови
становлення
сучасного
конституціоналізму. - Право України. – 2003. - №3.
91.
Сліденко І. Принцип верховенства Конституції: варіабельність деяких
наслідків дії. – Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. - №1 (11). –
С.50-54.
українського
27
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 8
92.
Стецюк П. Конституційний Суд України як суб’єкт формування сучасного
українського конституціоналізму (до постановки проблеми) / П. Стецюк
// Право України. – 2010. - №6. – С.70-74.
93.
Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. – Львів:
Астролябія, 2003. – 219 с.
94.
Стецюк П. Конституція – форма правового закріплення зміни владних
відносин в державі (до постановки проблеми) // Проблеми
державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали регіональної
науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001 р., м. Львів. – Львів:
юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка. – 2001. – С.81-85.
95.
Стецюк П. Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційноправових доктрин в Україні (до постановки проблеми) // Вісник
Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2001. - №36. – С.179.
96.
Терлецький Д. Джерела міжнародного права в системі конституційного
права України //Юридичний вісник - 2005. - №3. - С. 71-76.
97.
Теплюк М., Ющик О. Правові проблеми змінення Конституції України //
Право України. – 2008. - №1. – С.3-7.
98.
Тесленко М.В. Ще раз до питання про сутність Конституції //Бюлетень
Міністерства юстиції України. - 2005. - №10. - С. 18-24.
99.
Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами
конституційної та загальної юрисдикції //Вісник Конституційного Суду
України. - 2005. - №5. - С. 94-101.
100. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. – 2000. №12. – С.9 – 12.
101. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.:
«Факт», 2000. – 606 с.
102. Фома Аквинский. Сумма теологии // Антология мировой правовой мысли:
В 5 т. / Рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999.
103. Френсіс Фукуяма. Всесвітня ліберальна революція / Ф. Фукуяма /
Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка
до Джона Роулза: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге
видання (перероблене). – К.: Видавничий дім “ПРОСТІР” “СМОЛОСКИП”. –
2009. – С. 1054 – 1060.
104. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. – К.: Сфера, 1999. – С. 38-93.
105. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма,
28
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 9
2005. – 320 с.
106. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ: Пер. с нем. – М.: Юрид лит.,
1981. – С. 98-113.
107. Холмс С. Конституции и конституционализм (Глава восьмая из книги
“Оксфордский справочник по сравнительному конституционному праву)
// Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. - №3 (88). – С. 5682.
108. Цицерон. Про державу // Антологія лібералізму: політико-правничі
вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 131 – 168.
109. Цицерон. Про закони // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення
та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 169 – 203.
110. Цицерон. Про природу богів // Антологія лібералізму: політико-правничі
вчення та верховенство права. - К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 204 – 218.
111. Чушенко В. Зміст понять „людина” і „громадянин” у Конституції України //
Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип.37. – С.213216.
112. Шаповал В. Феномен конституції як основного закону // Право України –
2014. – №7. - С.64-84.
113. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії //
Право України. – 1998. - №5. – С. 25 – 29.
114. Шаповал В. М. Основний Закон Держави. Соціальне призначення і
нормативно-регулююча роль нової Конституції України // Віче. – 1996. №6. – С.27-34.
115. Шаповал В. Конституційні акти України першої половини 90-х років ХХ ст..
(питання кваліфікації) // Право України. – 2000. - №6. – С.6-10.
116. Шаповал В. М. Конституція України – як нормативно-правовий акт
(теоретичні проблеми кваліфікації) // Право України. – 1997. - №10. – С.37.
117. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія – К.: Юридична
фірма "Салком"; Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.
118. Шаповал В. М. Феномен Конституції у контексті вітчизняної політикоправової „міфології”. – Дзеркало тижня. – 15 серпня 2008 р. - №29 (708)9.
119. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону
держави // Право України. – 2008. - №10. – С.4-12.
120. Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modus
29
2
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 0
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Vivendi сучасної держави. - Право України. – 2009. - №10. – С.38.
Шаповал В., Корнєєв А. Історія конституційного упорядкування сучасної
української держави. – Право України. – 2011. - №4 (С.275), №5 (С.313), №6
(с. 249).
Шевчук С. В. Доктрина верховенства права та конституціоналізму:
історична генеза // Право України. – 2010. - №3. - С. 52-61.
Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – Харків: Консум, 2002. –
292 с.
Шевчук С. Історія конституціоналізму: від Святого Письма до
конституційного тексту. Елементи конституціоналізму. – Юридичний
журнал. – 2008. - №10. – С.51-56.
Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила
Конституції України. – Право України. – 2011. - №5. – С.175.
Шемшученко
Ю.
Теоретико-методологічні
проблеми
сучасного
Ш
конституціоналізму та державного управління в Україні. – Право України.
– 2009. - №11. – С.19.
Boryslavska O. The System of Limited Government: the European Model and
Ukraine’s Experience // http://www.jus.uio.no/english/research/news-andevents/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws10/w10boryslavska.pdf
Brian Z. Tamanaha. On the Rule of Law: History, Politics, Theory // Cambridge
University Press, 2004.- 180 p. – P. 57-58.
Cesare Pinelli. The Combination of Negative with Positive Constitutionalism in
Europe // European Journal of Law Reform Issue. – 2011. - №1.
McIlwain Charles Howard. Сonstitutionalism Ancient and Modern. – Ithaca, New
York: Cornell University Press, 1940. – 162 p.
Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. — Budapest,
1999.
Wouter G. Werner. Democracy, Constitutionalism and the Question of Authority
// Netherlands Journal of Legal Philosophe. – 2010. - №3
http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2010/3/Re
nR_1875-2306_2010_039_003_006
30
3
Видання юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка 1
Навчальне видання
Бориславська Олена Марківна,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного права
Відповідальний за випуск – доцент Заяць І.Я.
Комп’ютерний набір – О.М. Бориславська
Макетування – О.М. Бориславська
Умовних друкованих аркушів – …………. Наклад – 50.
Надруковано
малим
видавничим
центром
юридичного
Львівського національного університету імені Івана Франка.
79000, м.Львів, вул. Січових Стрільців, 14.
E-mail: [email protected]
факультету
31
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа