close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Туймазы районы муниципаль районы хакимиятене8
мәгариф идарәлеге
“Хәлләрне кабатлау”темасы буенча
ачык дәрес
(8 сыйныф)
Язды: Туймазы шәһәре
4 нче санлы урта мәктәбенең
I категорияле татар теле
һәм әдәбияты укытучысы
Ямгыева Лилия Альферт кызы
Туймазы - 2013
Тема: Х2лл2рне кабатлау.
Максат: Х2л т0рл2рен кабатлау укучыларның күзәтүчәлекләрен,
фикерләү, чагыштыра белү, сәләтләрен, сөйләм телләрен үстерү, туган 5ирг2,
халык авыз и5атына х0рм2т т2рбиял21.
Җиһазлау. Компьютер, проектор, карточкалар,тест сораулары.
Д2рес барышы:
1. Оештыру моменты.
2. Психологик кереш.
- Менә тагын яңа көн туды. КОЯШ .Яңа көн тууга, бу җирдә яшәүгә
омтылышыбыз, теләгебез артты. Яңа көн тууга, үзебезнең газиз җиребездә
бик бәхетле булуыбызга тагын бер кат инандык. Яңа көн тууга, әтиәниләребезнең, туганнарыбызның исән-сау булуларына, сөекле туган
мәктәбегездә белем алуыгызга тагын бер кат сөенегез.
Әнә шундый изге теләк-омтылышлар, сөенеч-шатлыклар белән
дәресебезне башлап җибәрик әле.
3. Тема 0стенд2 эш.
Я8а к0н бел2н я8а эшл2р туа. Б1генге д2ресебезне8 беренче эшен
эшл2п 1тик.
1. Табышмаклар
!лч21л2рд2 1лч2нми
Базарларда табылмый.
!зе8неке булмаса,
Кешед2н сатып алынмый. Б2хет
2. Акчасыз кер2се8, х2зин2 алып чыгасы8.
3. Кулсыз, аяксыз т2р2з2 кага.
%ил
4. Т0нл2 баксам, к1к тулган,
5. Ирт2н баксам, юк булган. Йолдызлар
6.Белеме д2, 5аны да юк,
М2кт2п
!зе яза гомер буе.
Язган саен 5айлап кына,
Кечер2я бара буе. Кал2м
7. К1рче, ак куян
Кыр буйлап чаба.
Аны8 артыннан
К1п эзл2р кала. Акбур
2. Дим2к, без сезне8 бел2н б1ген “Х2лл2р”турында с0йл2ш2без, алган
белемн2регезне ныгытабыз. Д2фт2рл2рне ачабыз, б1генге числоны,
теманы язабыз.
Ә нинди 50мл2 кис2ген без х2л дип атыйбыз?(%0мл2д2 эш яки х2лне8
кайда, ничек, кайчан, ни с2б2пле, нинди шартларда, нинди максат бел2н
1т2л1ен яки 1т2лм2вен белдер2 торган иярчен кис2к х2л дип атала). Сезг2
билгеле булганча, х2лне8 т0рл2ре бар, аларны иск2 т0шер1 0чен, икенче эш
т0рен 1т2рг2 кир2к. Слайд (буталган карточкалар)
3. Сезне8 алдыгызда х2л т0рл2ре 32м аларны8 сораулары ята. №2р х2лг2
1зене8 соравын туры китереп алдыгызга тезеп куегыз. (Эш т2мамлангач,
кечкен2 йомгак ясап кит2без. Чылбыр бел2н – дим2к, беренче х2лт0ре)Слайд
4.Без иск2 т0шереп 1тк2н барлык х2л т0рл2рен ныгытып д2реслект2ге
к1нег1не эшл2п 1тик. К1нег1не эшл2г2нд2, сезг2 таныш булмаган с1зл2р
очрыячак. Шул с1зл2рне8 м2гън2сен а8латып, с1злекл2рг2 язып куябыз
С0енче алырга дип – яхшы х2б2р 5иткер1
Мыек астыннан елмаеп – к0лемсер2п (ухмыляясь)
Талчыкканга к1р2 – арыганлыктан
Тулы хокуклы – полноправный
2йл2нгеч булса да – урау булса да
К1нег1не табалар, биремен укыйлар.
Әйе, бу к1нег1д2 х2л т0рл2рен2 туры китереп тиешле кушымчалар 32м
б2йлекл2р куеп язабыз, алар к1нег1д2н со8 бирелг2н.
5.Физминутка (укучылар, х2зер к1зл2ребезне ял иттереп алыйк)
Укучылар, ял итеп алдык. Игътибарыбызны тактага юн2лт2без.
6. Монда м2кальл2р бирелг2н. Мин алдагы 0лешен 2йт2м, сезг2 ахырын
2йтеп бетерерг2 кир2к. (М2кальл2рне8 м2гън2л2рен а8латабыз, х2лл2рне
табабыз, т0рен билгелибез)
К0ндез таш ват, т0нл2 тыныч йокла вакыт
Баланы кыйнап юатма, к0йл2п юат р2веш
Д0ньяда – и8 татлы н2рс2 д2 тел, урын
И8 ачы н2рс2 д2 – тел.
Уйнап с0йл2с28 д2, уйлап с0йл2 р2веш
Аз с0йл2, к1п бел к1л2м
Башлый белс28, бетер2 бел, эше8не 5ирен2 5иткер2 бел. шарт
Туган илне8 кадерен читт2 й0рс28 белерсе8 урын
7. Чынлап та, читк2 китс2к, 1з туган 5иребезне сагынабыз, мен2 сез 1зегез д2
бернич2 елдан со8, м2кт2пне т2мамлап читк2 чыгып кит2рсез. !з
ш232регезне, 2ти-2нил2регезне сагынып, ашкынып кайтырсыз. Безне8
Туймазыбыз ихтирамга лаек. Аны8 1тк2не данлыклы, игътибарга лаек,
ш232ребезне8 нигезе 100 ел элек- 1912 елда салына. Туймазыбыз б1генге
к0нд2 – юбиляр. Б1генге к0нд2 ш232ребез г0рл2п тора, мин ышанам,
кил2ч2ге д2 матур булыр. Ә кил2ч2ге аны8 сезне8 кулда. №ичшиксез, сез
5иребезне8 чын гражданнары булырсыз. СЛАЙД
8. Х2зер бирелг2н с1зтезм2л2рне кулланып ш232ребез турында 50мл2л2р
т0зегез.
Ш232ребез м2йданында, )с2н буенда, быелгы елда, тырышып эшлил2р,
мактап 5ырлар 0чен.
Туган 5ир турында с0йл2ш1не икенче д2рест2 д2 д2вам ит2рсез.
9. Д2ресебезне йомгаклап, алган белемн2ребезне тикшереп китик, моны8
0чен тест сорауларына 5авап бирик. (парлы эш)
1. Бу – нинди хәл?
Эш яки хәлнең күләмен белдерә
2.
3.
4.
5.
Күпме? Никадәр? сорауларын куеп була
а) вакыт хәле;
в) күләм хәле;
б) урын хәле;
г) рәвеш хәле.
Максат хәле булган җөмләне табыгыз.
а) Каләмнән чыккан язу, кара булса да, күңелләрне агарта. (К. Н.)
б) Сабанда сайрашмасаң, ындырда ыңгырашырсың. (Мәкаль)
в) Гөлшәһидә, больницага барырга дип, тулай торактан чыкты.
(Г. Ә.)
г) Без, тартыша-тартыша, алга барабыз. (М. Ә.)
Сәбәп хәлен табыгыз.
Хәдичә түти куанычыннан әйтәсе сүзләрен дә онытып җибәрде.
а) әйтәсе;
в) сүзләрен;
б) онытып;
г) куанычыннан.
Нинди хәл шарт хәле дип атала?
а) эш яки хәлнең максатын белдергән;
б) көтелгән эш яки хәлнең киресе булачагын белдергән;
в) эш яки хәлнең шартын белдергән;
г) эш яки хәлнең вакытын белдергән.
Бу – нинди хәл?
Газинур, аптырап, башын югары күтәрде. (Г. Ә).
а) вакыт хәле;
в) күләм хәле;
б) урын хәле;
г) рәвеш хәле.
6. Вакыт хәлен билгеләгез.
Бүген сәгать унда клубта кичә була.
а) бүген, кичә;
в) кичә;
б) сәгать унда, кичә;
г) бүген, сәгать унда.
7. Җөмлә кисәкләренә сорау куегыз.
Безнең ш232р )с2н буенда урнашкан.
а) кайсы? нәрсә? кайда? нишләгән?
б) кайсы? нәрсә? кайда? нинди?
в) кайсы? нәрсә? кайда? ничек?
г) кемнең? нәрсә? кайда? нишләде?
8. Вакыт хәлен табыгыз.
Бүген Газинур ике тапкыр килеп китте. (Г. Әпсәләмов).
а) бүген;
в) ике тапкыр;
б) тиз;
г) бик.
9. Күләм хәле була торган сүзләрне күрсәтегез.
а) укыгач, озаклап;
в) сөйли-сөйли, сизенеп;
б) озак, күп, ике тапкыр;
г) шатлыгыннан, белгән өчен.
10.Бу – нинди хәл?
Эш яки хәлнең киресе булганын аңлата
Нишләсә дә? Нәрсәгә карамастан? сорауларын куеп була
а) кире хәл;
в) күләм хәле;
б) шарт хәле;
г) максат хәле.
10. Тест биремнәрен б2ял21
«5»ле – хатасыз
«4»ле – 2 хата
«3»ле – 4 хата
11. Дим2к, б1генге д2реск2 алган максатыбызга ирештек, х2л
т0рл2рен ныгыттык, белемн2ребезне тир2н2йттек. Кил2ч2кт2 сезг2
у8ышлар телим! Сау булыгыз!
I.
Калын хәрефләр белән бирелгән хәлләрнең төрен билгеләгез.
Җөмлә
Хәлләр
Вакыт
Урын
Рәвеш
Күләм
Сәбәп
Максат
Шарт
Кире
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Куаклардагы чикләвекләр дә, тәмам саргаеп, җиргә коелдылар. (Р. С.)
2. Майя, карчыклар белән саубуллашу өчен, соңгы тапкыр алачыкка кереп китте. (Г.
Г-в)
3. Бөтен институт студентлары алдында беренчә мәртәбә уйнавына карамастан,
Гыйлемдар үз ролен менә дигән иттереп башкарды. (Х. С.)
4. Ап-ак пәрдәләр, күбәләк канаты кебек, җил уңаеннан җилфер-җилфер килеп
торалар. (Г. Г-в)
5. Безнең атлар да, башларын чайкап, эсселектән пошкыра башладылар. (М. Г.)
6. Син дә шулай сагына калсаң
Карама җилләренә. (Ф. З.)
7. Сәгать саен, минут саен
Син төшәсең исемә. (Җ.)
8. Бу матур язда мине
Нинди бәхет каршылар? (Г. З.)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа