close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ОСИЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
САВРАНСЬКИЙ РАЙОН ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
«Про затвердження місцевих
податків і зборів на 2015 рік»
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” та Податкового кодексу України № 2755 від
02.12.2010 року, у зв’язку з набранням чинності Закону України від 28 грудня
2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» з метою
наповнення доходної частини бюджету на 2015 рік Осичківська сільська
рада,ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Осичківської сільської ради №352 –VІ
від 17.06.2014 року «Про затвердження ставок податку на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки», а саме
п.1 викласти у новій редакції
Затвердити ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки в наступних розмірах за 1 квадратний метр житлової та
нежитлової площі:
для об’єктів житлової нерухомості в розмірі 1% від мінімальної заробітної
плати встановленої станом на 1 січня звітного року.
- для об’єктів нежитлової нерухомості в розмірі 0,1% від заробітної плати
встановленої станом на 1 січня звітного року.
1.1. Платники податку
1.1.1Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості.
1.2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній
власності кількох осіб:
-
2
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за
належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником
податку є одна з таких осіб- власників, визначена за їх згодою, якщо інше не
встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
1.2.Об’єкт оподаткування
2.2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості,
в тому числі його частка.
2.2.2.Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в
тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з
аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної,
міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на
дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність
в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
1.3. База оподаткування
1.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
3
1.3.2. нерухомості, в тому числі його часток.
1.4.Пільги із сплати податку
1.4.1.Встановити пільги з податку на нерухоме майно, відповідно до статті
266.4.2 Податкового Кодексу, що сплачується на відповідній території, з
об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб,
релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення
діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв.
метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у
разі
одночасного
перебування
у
власності
платника
податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 500 кв. метрів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів
житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів
перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим
рішенням ; об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку,
використовуються у підприємницькій діяльності). Органи місцевого
самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного
контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості
відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та
другого цього підпункту.
1.5. Строки сплати податку
2.5.1.Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення- рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до ЗО числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації";
2. Внести зміни до рішення сесії Осичківської сільської ради №351 –VІ
від 17.06.2014 року «Про встановлення на території Осичківської
сільської ради ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на
2015 рік», а саме
п.1 викласти в новій редакції:
Встановити
з 01.01.2015 року на території Осичківської сільської
ради ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців, що діють на
території сільської ради
1.1. Для
першої групи платників єдиного податку в розмірах:
4
10 % (відсотків) розміру мінімальної заробітної плати на всі види
діяльності, які
дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями
та особливостями, викладеними в главі І розділу XIV Податкового кодексу
України зі змінами та доповненнями:
2 % (відсотки) розміру мінімальної заробітної плати для соціально
незахищених мешканців, які знаходяться на обліку в департаменті праці та
соціальної політики та здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з
торговельних місць на ринках з усіма обмеженнями та особливостями,
викладеними в главі І розділу XIV Податкового кодексу України зі
змінами
та доповненнями.
1.2. Для
другої групи платників податку розмірі 20% відсотків розміру
мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної
групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями,
викладеними в главі і розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами
та доповненнями.
3.1.
Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи
встановлюється у розмірі:
- 2% відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з
цим Кодексом;
- 4 % відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до
складу єдиного податку.
1.3.Ставки єдиного податку для першої – третьої груп встановлюються у
відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року у зв’язку з чим
розмір єдиного податку буде змінюватись відповідно до зміни розміру
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового звітного року.
1.4. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з
одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду
затвердити в наступних розмірах (у відсотках бази оподаткування):
для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0.45;
для багаторічних насаджень -0,27;
для земель водного фонду - 1,35;
3. Рішення сесії Осичківської сільської ради №353 –VІ від 17.06.2014
року «Про затвердження збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності на території сільської ради на 2015 рік»
вважати таким, що втратило чинність.
4. 3атвердити ставки акцизного податку :
4.1.Платники податку
4.1.1.Платник податку особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі,
5
яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.
4.2. Об’єктом оподаткування є операції з:
4.2.1реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних
товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки,
своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами
(продукцією) до статутного капіталу";
4.2.2реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів;
4.3.База оподаткування
4.3.1вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що
реалізовані відповідно до пункту 2.2 цього Рішення.
4.4.Ставка акцизного податку
4.4.1.Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пункту 2.2 цього
Рішення, ставки податку встановлюються у відсотках від вартості (з
податком на додану вартість), у розмірі 5 % відсотків.
4.5.Строки сплати
4.5.1Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання
роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом
10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку, передбаченого Податковим Кодексом для подання податкової
декларації за місячний податковий період.
5. Встановити з 01.01.2015 року на території Осичківської сільської ради
ставки земельного податку для фізичних осіб підприємців та юридичних
осіб що діють на території сільської ради в таких розмірах:
5.1.Ставка податку за земельні ділянки під житловим фондом, нормативну
грошову оцінку яких проведено,
встановлюється у розмірі 0,03%.
5.2.Ставка податку за земельні ділянки відмінні від земельних ділянок під
житловим фондом, нормативну грошову оцінку яких проведено,
встановлюється у розмірі 1%.
5.3.Для сільськогосподарських угідь - 0, 1 відсоток від їх нормативної
грошової оцінки.
5.4.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених
пунктів,
встановлюється у розмірі 5 %відсотків від нормативної грошової оцінки
одиниці
площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
5.5.Ставка податку встановлюється у розмірі 2 відсотка від їх нормативної
грошової
оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб'єктів
6
господарювання (крім державної та комунальної форми власності).
5.6. З 01.01.2015 року надати пільгу по сплаті земельного податку в розмірі
100% підприємствам та організаціям,
які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів та
релігійним установам.
5.7.Сплата земельного податку фізичними особами - підприємцями та
юридичними
особами здійснюється щомісячно до 30 числа місяця наступного за
звітним.
6. Встановити з 01.01.2015 року на території Осичківської сільської ради
ставку транспортного податку для фізичних та юридичних осіб що діють
на території сільської ради:
6.1.Платники податку
6.1.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому
числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування.
6.2 Об'єкт оподаткування
6.2.1.Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до
5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб, см.
6.3.База оподаткування
6.3.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.
6.4.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування відповідно до пункту 6.2.
7.Савранському відділенню Любашівської МДПІ здійснювати контроль щодо
податків і зборів, які справляються до бюджету сільської ради.
8. Виконавчому комітету сільської ради довести це рішення до відома всіх
суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців та населення села
шляхом розміщення на сторінках районної газети «Сільські новини».
9.Дане рішення в частині затвердження податків і зборів на 2015 рік ввести в
дію 01.01.2015року.
10.Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію
сільської ради з бюджету, питань економіки. Розвитку підприємництва та
регуляторної політики.
Сільський голова
№ 422 – VІ
23 .01. 2015 року
В.П.Гончарук
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа