close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РОБОЧОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2013/2014 навчальний рік
І.Загальні засади
Робочий навчальний план Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Первомайської міської ради Харківської області на 2013/2014
навчальний рік розроблено на виконання законів України «Про загальну
середню освіту» (зі змінами),
«Про внесення змін до законодавчих актів з
питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчальновиховного
процесу»,
«Про
забезпечення
санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення», Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
Державного стандарту початкової загальної освіти затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 року № 462,
Державного
стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, Державного стандарту
базової і повної середньої освіти для 10-11-х класів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 (зі змінами), Державних
санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01),
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№ 128 «Про
затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів
(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
1
навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517, листів Міністерства
освіти і науки
України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»,
від 16.05.2013 № 1/9-324 «Про вивчення курсів духовно – морального
спрямування у 2013/2014 навчальному році», наказів Головного управління
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 №
392
«Про затвердження
заходів
Головного управління освіти і науки з
виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на
2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх
навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна
культура Слобожанщини», наказу Департаменту науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження
робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи
загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти
від 28.05.2013 № 217 «Про затвердження робочих навчальних планів на
2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів
м.Первомайський», враховуючи вимоги Концепції профільного навчання щодо
організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
і
забезпечення необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та
варіативної складових змісту загальної середньої освіти.
Робочий навчальний
І-ІІІ
ступенів
№
план Первомайської загальноосвітньої школи
2
на
2013/2014
рік
розроблено:
- для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,
України від 10.06.2011 № 572 (додаток 2);
2
молоді та спорту
- для 3-4 –х класів – за типовими навчальними планами початкової школи
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від
29.11.2005 № 682 (додаток 2);
- для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, із змінами, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551
(додаток 1);
- для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004
р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р.
№ 66 (додаток 2);
- для 10-11-х –
за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх
навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України
для від 27.08.2010 р. № 834 (додатки 4,6,9).
Профільне навчання здійснюється в 10- 11 – х класах: 10 клас –
філологічний напрям (профіль української філології), 11-А клас –
природничо – математичний напрям (біолого – хімічний профіль); 11-Б
клас – з українською мовою навчання з вивченням російської мови
(універсальний профіль).
В школі укомплектовано 22 класи, в них навчаються 569 учнів: у 1-4
класах – 231 учень, у 5-9 класах – 256 учнів, у 10-11 – 82 учні. Всі класи
працюють з українською мовою навчання.
ІІ. Порядок вивчення окремих предметів
Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 забезпечує
викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі
годин, які передбачені Типовими навчальними планами.
Варіативну складову робочого навчального плану (додатковий час) на
предмети
інваріантної
складової,
спецкурси,
курси
за
вибором,
факультативи, індивідуальні заняття використано для розвитку нахилів і
3
здібностей учнів враховуючи освітні запити учнів та батьків, кадрового
забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школи.
Години варіативної складової розподілені в початковій школі таким чином:
За рахунок варіативної складової введено додатково по 0,5 годин на
вивчення курсів «Музичного мистецтва» і «Образотворчого мистецтва» у 1-2
класах.
З метою поглиблення знань з державної мови за рахунок варіативної
складової введено додатково в 3-4 класах по 1 годині на українську мову,
українське читання, 6-х класах по 0,5 годин на індивідуальні заняття з
української мови, в 11-А класі 1 година на вивчення факультативу
«Орфографічний практикум».
З метою формування компетентності з інформаційних і комунікаційних
технологій введено додатково в 3,4-х класах по 1 годині курс за вибором
«Шукачі скарбів».
З метою вивчення курсів духовно-морального спрямування введено
додатково по 0,5 годин у 5-7 класах для учнів факультатив «Православна
культура Слобожанщини».
Додатково на вивчення предметів інваріантної складової введено по 1
годині у 11-Б класі для вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії, в 10
класі – 1 година на вивчення геометрії на академічному рівні. Враховуючи
освітні запити учнів, в 10 класі за рахунок варіативної складової введено
додатково 0,5 годин на вивчення історії України на академічному рівні.
В 5,6-х класах з метою поглибленого вивчення англійської мови введено
по 0,5 годин на індивідуальні заняття з англійської мови
Предмети інваріантної та варіативної складових, що не мають повної
кількості годин (0,5, 1,5, 2,5)вивчаються протягом року за розкладом уроків.
4
Протягом 2013/2014 навчального року для учнів 5-11 класів будуть
викладатися наступні варіативні модулі:
Трудове навчання:
- 5 класи – «Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія
виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі», «Технологія
оздоблення виробів художнім випалюванням», «Технологія виготовлення
виробів із деревини та деревинних матеріалів (способом ажурного
випилювання)», «Технологія виготовлення макетів із деревини та
деревинних матеріалів»;
- 6 класи – «Технологія виготовлення швейних виробів (машинним
способом)», «Технологія ажурного випилювання», «Технологія ажурного
випалювання»;
- 7 класи – «Технологія оздоблення одягу», «Технологія вишивання
мережками», «Технологія обробки деревини», «Технологія токарної
обробки деревини»;
-
8 класи – «Технологія виготовлення виробів по техніці макраме»,
«Технологія виготовлення виробів плетених гачком та в’язаних спицями»,
«Технологія
обробки
деревини»,
«Технологія
токарної
обробки
деревини»;
-
9 класи – «Технологія української народної вишивки», «Технологія
обробки деревини», «Технологія токарної обробки деревини»;
-
10 класи – «Технології виготовлення виробів із сучасних деревинних
матеріалів»,
«Основи
об’ємного
комп’ютерного
моделювання»,
«Технологія клаптикового шиття»;
-
11 класи – «Технологія дизайну предметів інтер’єру», «Технологія
об’ємної вишивки», «Технологія клаптикового шиття».
Фізична культура:
- 5-9 класи – «Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол», «Гімнастика»;
- 10-11 класи – «Легка атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол».
5
ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту”
2013/2014 навчальний рік починається 1 вересня святом – Днем Знань – і
закінчується не пізніше 1 липня 2014 року.
Навчальні заняття в Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
№ 2 в 2013/2014 навчального року організовується за семестровою системою:
І семестр – з 2 вересня по 27 грудня 2013 р.,
ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня 2014 р.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні – з 14 жовтня по 20 жовтня 2013 р.;
зимові - 30 грудня 2013 р. по 12 січня 2014 р.;
весняні – з 07 квітня по 13 квітня 2014 р.
Навчальна практика та екскурсії для учнів 1-4 класів проводяться
протягом весняних канікул з 07 квітня по 13 квітня 2014 року. Для учнів 58,10 класів проводяться протягом весняних канікул з 07 квітня по 13 квітня
2014 року та з 02 червня по 06 червня 2014 року
відповідно до листа
Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61.
У випускних 4-х, 9-х, 11-х класів проводиться державна підсумкова
атестація навчальних досягнень учнів
відповідно до вимог чинного
законодавства України в терміни, визначені Міністерством освіти і науки
України.
Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 працює в
2013/2014 навчальному році за 5-денним навчальним планом. Початок занять
о 8.00. тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин, у
5-11-х класах по 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється
з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів,
6
але не менш як, 10 хвилин, 2-х великих перерв (після 3 та 4 уроків) – 15 та 20
хвилин.
Вручення документів про освіту проводиться для випускників 9, 11 класів
відповідно до вимог чинного законодавства України в терміни, визначені
Міністерством освіти і науки України.
Директор школи
7
Ю.В.Барабан
Додаток 1
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів початкової
школи
(наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від10.06.2011
№572)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 1-х КЛАСІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
у 2013/2014 навчальному році
Кількість годин на тиждень у
Навчальні предмети
класах
1-Аклас
1-Бклас
Інваріантна складова
Українська мова (Навчання грамоти)
7
7
Російська мова
2
2
Іноземна мова (англійська)
1
1
Математика
4
4
Природознавство
2
2
Музичне мистецтво
0,5
0,5
Образотворче мистецтво
0,5
0,5
Трудове навчання
1
1
Фізична культура
3
3
Основи здоров’я
1
1
РАЗОМ
19+3
19+3
Варіативна складова
1
1
1
1
Додаткові години на предмети інваріативної
складової
Музичне мистецтво
0,5
0,5
Образотворче мистецтво
0,5
0,5
Гранично допустиме тижневе навчальне
20
20
навантаження на учня
Всього (без урахування поділу класів на групи)
23
23
Директор школи
8
Ю.В.Барабан
Додаток 2
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів початкової школи
(наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від10.06.2011 №572)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 2-х КЛАСІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
у 2013/2014 навчальному році
Кількість годин на тиждень у
Навчальні предмети
класах
2-Аклас
2-Бклас
Інваріантна складова
Українська мова
3,5
3,5
Літературне читання
3,5
3,5
Російська мова
2
2
Іноземна мова (англійська)
2
2
Математика
4
4
Природознавство
2
2
Музичне мистецтво
0,5
0,5
Образотворче мистецтво
0,5
0,5
Сходинки до інформатики
1
1
Трудове навчання
1
1
Фізична культура
3
3
Основи здоров’я
1
1
РАЗОМ
21+3
21+3
Варіативна складова
1
1
1
1
Додаткові години на предмети інваріативної
складової
Музичне мистецтво
0,5
0,5
Образотворче мистецтво
0,5
0,5
Гранично допустиме тижневе навчальне
20
20
навантаження на учня
Всього (без урахування поділу класів на групи)
25
25
Директор школи
9
Ю.В.Барабан
Додаток 3
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів початкової
школи
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 29.11.2005 № 682)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 3-х КЛАСІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
2013/2014 навчальному році
Кількість годин на тиждень
Навчальні предмети
у класах
3- А
3–Б
3-В
клас
клас
клас
Інваріантна складова
Українська мова
3
3
3
Українське читання
2
2
2
Російська мова
2
2
2
Іноземна мова (англійська)
2
2
2
Математика
4
4
4
Я і Україна. Природознавство
1
1
1
Я і Україна. Громадянська освіта
1
1
1
Музика
1
1
1
Образотворче мистецтво
1
1
1
Трудове навчання //Художня і технічна праця
1
1
1
Фізична культура
3
3
3
Основи здоров’я
1
1
1
РАЗОМ
19+3
19+3
19+3
Варіативна складова
3
3
3
2
2
2
Додаткові години на предмети інваріативної
складової
Українська мова
1
1
1
Українське читання
1
1
1
1
1
1
Курси за вибором
«Шукачі скарбів»
1
Індивідуальні та групові заняття
1
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
23
23
23
на учня
Всього (без урахування поділу класів на групи)
25
25
25
Граничний обсяг домашнього завдання
70 хв.
70 в.
70 хв.
Директор школи
10
Ю.В.Барабан
Додаток 4
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів початкової
школи
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 29.11.2005 № 682)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 4-х КЛАСІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
2013/2014 навчальному році
Кількість годин на
тиждень у класах
4 - А клас
4-Б клас
Навчальні предмети
Інваріантна складова
Українська мова
Українське читання
Російська мова
Іноземна мова (англійська)
Математика
Я і Україна. Природознавство
Я і Україна. Громадянська освіта
Музика
Образотворче мистецтво
Трудове навчання //Художня і технічна праця
Фізична культура
Основи здоров’я
РАЗОМ
Варіативна складова
Додаткові години на предмети інваріативної
складової:
Українська мова
Українське читання
Курси за вибором:
«Шукачі скарбів»
Гранично допустиме навчальне
навантаження на учня
Всього (без урахування поділу класів на групи)
Граничний обсяг домашнього завдання
Директор школи
11
Ю.В.Барабан
3
2
2
2
4
1
1
1
1
1
3
1
19+3
3
2
3
2
2
2
4
1
1
1
1
1
3
1
19+3
3
2
1
1
1
1
23
1
1
1
1
23
25
90 хв.
25
90 в.
Додаток 5
складений відповідно до додатка 1
Типових навчальних планів ІІ ступеня (наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 03.04.2012 № 409)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 5-х КЛАСІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
2013/2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
5-А клас
5-Б клас
Інваріантна складова
Українська мова
3,5
3,5
Українська література
2
2
Іноземна мова (англійська)
3
3
Російська мова
2
2
Світова література
2
2
Історія України (Вступ до історії)
1
1
Музичне мистецтво
1
1
Образотворче мистецтво
1
1
Математика
4
4
Природознавство
2
2
Трудове навчання
2
2
Інформатика
1
1
Основи здоров’я
1
1
Фізична культура
3
3
РАЗОМ
25,5+3
25,5+3
Варіативна складова 1,5
Гранично
допустиме
навчальне
28
28
навантаження на учня
Факультативні
курси,
індивідуальні
1
1
заняття
Православна культура Слобожанщини
0,5
0,5
Індивідуальні заняття з англійської мови
1
1
Всього (без урахування поділу класів на
30
30
групи)
Директор школи
Ю.В.Барабан
12
Додаток 6
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів 12 річної школи (наказ Міністерства освіти і науки
України від 23.02.2004 № 66, із змінами, внесеними наказом
Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 6-х КЛАСІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
2013/2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
6-А
6-Б клас
Інваріантна складова
клас
Українська мова
3
3
Іноземна мова (англійська)
3
3
Російська мова
2
2
Українська література
2
2
Світова література
2
2
Історія України
1
1
Всесвітня історія
1
1
Етика
1
1
Музичне мистецтво
1
1
Образотворче мистецтво
1
1
Математика
4
4
Природознавство
1
1
Географія
2
2
Трудове навчання
1
1
Основи здоров’я
1
1
Фізична культура
2
2
РАЗОМ
28
28
Варіативна складова
1
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
29
29
на учня
Факультативний курс, індивідуальні заняття
1
1
«Православна культура Слобожанщини»
0,5
0,5
Індивідуальні заняття з англійської мови
0,5
0,5
Всього (без урахування поділу класів на групи)
29
29
Директор школи
13
Ю.В.Барабан
Додаток 7
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів 12 річної школи (наказ Міністерства освіти і науки
України від 23.02.2004 № 66, із змінами, внесеними наказом
Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 7-х КЛАСІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
2013/2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
7-А клас 7-Б клас
Інваріантна складова
Українська мова
Іноземна мова (англійська)
Російська мова
Українська література
Світова література
Історія України
Всесвітня історія
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Алгебра
Геометрія
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Основи здоров’я
Фізична культура
РАЗОМ
Варіативна складова
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня
Факультативний курс
«Православна культура Слобожанщини»
Всього (без урахування поділу класів на групи)
Директор школи
Ю.В.Барабан
14
3
3
1,5
2
2
1
1
1
1
2,5
1,5
2
2
1
1
2
1
2
30,5
0,5
31
0,5
0,5
3
3
1,5
2
2
1
1
1
1
2,5
1,5
2
2
1
1
2
1
2
30,5
0,5
31
0,5
0,5
31
31
Додаток 8
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів 12 річної школи (наказ Міністерства освіти і науки
України від 23.02.2004 № 66, із змінами, внесеними наказом
Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 8-х КЛАСІВЗ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
2013/2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
8-А клас
8- Б клас
Інваріантна складова
Українська мова
Іноземна мова (англійська)
Російська мова
Українська література
Світова
література
Історія України
Всесвітня історія
Музичне мистецтво
Алгебра
Геометрія
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Основи здоров’я
Фізична культура
РАЗОМ
Варіативна складова
Курси за вибором
Креслення
2
2
2
2
2
1,5
1
1
2
2
2
1,5
2
2
2
0,5
3
30,5
2,5
2
1
2
2
2
2
2
1,5
1
1
2
2
2
1,5
2
2
2
0,5
3
30,5
2,5
2
1
Харківщинознавство
Гранично допустиме навчальне навантаження
на учня
Індивідуальні заняття
Індивідуальні заняття з алгебри
1
33
1
33
0,5
0,5
0,5
0,5
Всього (без урахування поділу класів на групи)
34
34
Директор школи
15
Барабан Ю.В.
Додаток 9
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів 12 річної школи (наказ Міністерства освіти і науки
України від 23.02.2004 № 66, із змінами, внесеними наказом
Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 9-х КЛАСІВ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
2013/2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
9 - А клас
9-Б клас
Інваріантна складова
Українська мова
2
2
Іноземна мова (англійська)
2
2
Російська мова
2
2
Українська література
2
2
Світова література
2
2
Історія України
1,5
1,5
Всесвітня історія
1
1
Правознавство (практичний курс)
1
1
Художня культура
1
1
Алгебра
2
2
Геометрія
2
2
Біологія
3
3
Географія
1,5
1,5
Фізика
2
2
Хімія
2
2
Трудове навчання
1
1
Інформатика
1
1
Основи здоров’я
0,5
0,5
Фізична культура
3
3
РАЗОМ
32,5
32,5
Варіативна складова
Курс за вибором
1
1
Харківщинознавство
1
1
Гранично допустиме навчальне
33
33
навантаження на учня
Всього (без урахування поділу класів на
33,5
33,5
групи)
Директор школи
Ю.В.Барабан
16
Додаток 10
Складений відповідно до додатку 9
Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів
ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки
України від 27.08.2010 № 834)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 10 КЛАСУ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
(ПРОФІЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ)
2013-2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
№
10 клас- з українською мовою
навчання.( профіль української
філології)
Інваріантна складова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Українська мова
Українська література
Іноземна мова (англійська)
Світова література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта : правознавство
Художня культура
Алгебра і початки аналізу
Геометрія
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни
РАЗОМ
Варіативна складова
Додаткові години на предметів інваріантної
складової
Геометрія
4
4
3
3
1
1
1
0,5
2
1
1,5
1,5
2
1
1
1
2
1
31,5
Історія України
0,5
Гранично допустиме навантаження на учня
Всього (без урахування поділу класу на групи)
33
34
Директор школи
17
Ю.В.Барабан
1,5
1
Додаток 11
Складений відповідно до додатку 6
Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів
ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки
України від 27.08.2010 № 834)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 11—А КЛАСУ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ
(БІОЛОГО-ХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ)
2013/2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
№
11-А клас з українською мовою
навчання.(біолого – хімічний
профіль)
Інваріантна складова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Українська мова
Українська література
Іноземна мова (англійська)
Світова література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта :
Економіка
Людина і світ
Художня культура
Математика
Астрономія
Біологія
Фізика
Хімія
Екологія
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни
РАЗОМ
Гранично допустиме навантаження на учня
Всього (без урахування поділу класу на групи)
Директор школи
18
1
2
3
1
1,5
1
1
0,5
0,5
3
0,5
5
2
6
0,5
1
1
2
1
33,5
33
33,5
Ю.В.Барабан
Додаток 12
Складений відповідно до додатку 4
Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів
ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки
України від 27.08.2010 № 834)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЛЯ 11—Б КЛАСУ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
З ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
2013/2014 навчальному році
Навчальні предмети
Кількість годин
11-Б клас (універсальний
профіль)
№
Інваріантна складова
Українська мова
Українська література
Іноземна мова (англійська)
Російська мова
Світова література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта :
економіка
людина і світ
Художня культура
Алгебра і початки аналізу
Геометрія
Астрономія
Біологія
Фізика
Хімія
Екологія
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни
РАЗОМ
Варіативна складова
Додаткові години на предмет інваріантної складової
“Захист Вітчизни”
Алгебра і початки аналізу
Геометрія
Гранично допустиме навантаження на учня
Факультативний курс
Формування здорового способу життя та профілактика
ВІЛ/СНІДу
Всього (без урахування поділу класу на групи)
Директор школи
19
Ю.В.Барабан
2
2
3
1
2
1,5
1
1
0,5
0,5
2
1
0,5
1,5
2
2
0,5
1
2
2
1
29
4
1
1
1
1
33
1
1
33
20
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа