close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Філософський факультет
Кафедра психології
Методичні рекомендації
до курсу «Психологія»
для студентів 3 курсу факультету іноземних мов
(2014-2015 н.р.)
Лекції читає доц. Олена Володимирівна Сазонова
Семінарські заняття проводить асист. Ірина Степанівна Горбаль
ЗМІСТ
1)
2)
3)
4)
5)
Теми семінарських занять
Орієнтовний перелік завдань на семінарські заняття
Система оцінювання та відпрацювання пропусків
Вимоги до виконання самостійного завдання
Рекомендована література
1) ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
Психологія як наука.
Методи психології.
Особистість. Індивід. Індивідуальність. Основні теорії особистості.
Основні теорії особистості.
Модуль 1 – 20 хвилин (теми 1-4)
Темперамент. Характер. Здібності.
Емоції та почуття. Мотивація.
Психологічні основи спілкування.
Психологія групи.
Модуль 2 – 20 хвилин (теми 5-8)
2) ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінар 1. Тема: Психологія як наука.
1. Що вивчає психологія? У яких сферах життя людини можна відшукати
цікаві для психолога факти. Наведіть приклади.
2. Місце психології в системі наук. Запропонуйте власну схему, яка б
відображала місце психології в системі наук.
3. Витоки психологічної науки. Становлення психології як дослідницької
науки.
4. Психіка людини. Основні властивості психіки людини.
5. Галузі психології.
6. Дискусія: «Чим робота священика відрізняється від роботи
психолога?»
Семінар 2. Тема: Методи психології.
1. Основні групи методів психології.
2. Методи дослідження (пояснення) психіки людини.
3. Переваги й недоліки спостереження. Етапи проведення спостереження.
Помилки проведення спостереження.
4. Види експериментів. Класичні експерименти в психології Аша,
Шерифа, Мілграма. (Д. Майерс. Социальная психология. – СПб.:
Питер, 2000. – 688 с. С. 271-281).
5. Опитування. Види опитування. Переваги й недоліки методу.
6. Методи розуміння психіки людини.
7. Методи впливу на психіку людини.
8. Організаційні методи в психології (близнюковий, метод поперечних
зрізів, метод поздовжніх зрізів, комплексний метод).
9. Додаткові методи дослідження (проективні методики, соціометрія).
Семінар 3. Тема: Основні теорії особистості.
1. Поняття про особистість, індивід та індивідуальність. Співвідношення
понять.
2. Чи всі люди стають особистостями?
3. Основні ідеї З. Фройда (коротка характеристика).
4. Структура психіки та особистості за З. Фройдом.
5. Механізми захисту психіки. Навести власні приклади.
6. Стадії психосексуального розвитку особистості за З. Фройдом (на
самостійне опрацювання. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности – СПб. :
«Питер», 2000. – 608 с. – С 118-128)
7. Розуміння особистості та її складових К. Юнгом.
8. Поняття архетипу в теоріях К. Г. Юнга. Типи архетипів. (Хьелл Л.,
Зиглер Д. Теории личности – СПб. : «Питер», 2000. – 608 с. + праці
К.Г. Юнга).
Семінар 4. Тема: Основні теорії особистості (продовження).
1. Біхевіоральна теорія особистості.
2. Респондентне та оперантне навчання.
3. Ідеї. А. Бандури.
4. Поняття локус-контролю (Дж. Роттер)
5. Гуманістична теорія особистості. Ієрархія потреб за А. Маслоу.
6. Інші теорії особистості (когнітивна, диспозиційна…).
7. Самооцінка. Основні характеристика самооцінки.
8. Яка самооцінка найкраща для успішної особистості?
!!!!!! МОДУЛЬ (Контрольна робота № 1, теми 1-4) (20 хв.)
Семінар 5. Тема: Темперамент. Характер. Здібності.
1. Суть поняття «темперамент». Темперамент: вроджене чи набуте?
2. Гуморальні теорії темпераменту.
3. Конституційні теорії темпераменту.
4. Фізіологічна теорія темпераменту Івана Павлова.
5. Психологічна характеристика основних типів темпераменту.
6. Поняття про характер. Риси характеру.
7. Як формується характер?
8. В чому різниця між характером і темпераментом?
9. Здібності людини. Обдарованість, талант, геніальність.
!!!!!! МОДУЛЬ (Контрольна робота № 1) (час - на 30 хв.)
Семінар 6. Тема: Мотивація. Емоції та почуття.
1. Потреби та мотиви.
2. Наведіть приклади мотиваційного конфлікту (з власного життя, з
досвіду друзів/знайомих, з прикладу літературних героїв...).
3. Чим емоції відрізняються від почуттів?
4. Поняття про емоції.
5. Види емоцій.
6. Емоційні стани.
7. Дискусія: «В чому різниця між коханням і закоханістю?»
Семінар 7. Тема: Психологічні основи спілкування.
1. Види спілкування.
2. Поняття про вербальне та невербальне спілкування.
3. Механізми міжособистісного сприймання.
4. Ефекти спілкування.
5. Позиції спілкування у трансактному аналізі Е. Берна (его-стани).
6. Дистанції у спілкуванні. Дискусія: «Чи є кохання на відстані?»
Семінар 8. Тема: Психологія групи.
1. Класифікація груп.
2. Поняття сумісності.
3. Явища, характерні для функціонування групи (конформність, позиція,
статус, групові норми, установка, роль).
4. Теорії лідерства.
5. Стилі лідерства.
!!!!!! МОДУЛЬ (Контрольна робота № 2) (теми 5-8) (20 хв.)
3) СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУСКІВ
Відповіді на семінарах
Модуль №1
Модуль №2
Самостійне завдання
УСЬОГО
25 балів
10 балів
10 балів
10 балів
55 (!!!) балів
Опитування на семінарах: за одну відповідь студент може отримати від 1 до
5 балів, за відмову від відповіді – 0 балів. Усі бали, отримані студентом за
відповіді на семінарах сумуються, виводиться середнє арифметичне та
множиться на 5. Кожен студент повинен мати НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ
відповідей протягом семестру. Максимум за семестр студент може отримати
25 балів.
Модулі 1, 2 = 10 балів: в ході виконання модульного завдання на
семінарському занятті протягом 20 хвилин студент виконує ряд тестових
завдань та одне описове питання.
Самостійне завдання є обов’язковими до виконання – це умова допуску до
іспиту (незважаючи на те, якою без них є кількість отриманих протягом
семестру балів).
УВАГА! Кінцевий термін подачі самостійних завдань викладачеві, що
поводить семінарські заняття – 15 травня 2015 року. Якщо самостійні
завдання студент здає невчасно, то його максимальна оцінка
знижується на половину, тобто максимально він зможе отримати не
10, а 5 балів!
Пропущені студентом заняття можуть бути відпрацьовані у письмовій
формі, у формі написання відповідей на питання за темою пропущеного
заняття. ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ ПИСЬМОВО, ВІД РУКИ. Обсяг
конспекту – 2 аркуші А4, якщо заняття студент пропустив із поважних
причин (за наявності довідки про хворобу або офіційного звільнення з
деканату), 5 аркушів А4, якщо поважних причин для пропуску заняття у
студента не було.
Невідпрацьовані пропуски занять оцінюється як 0 балів за відповідь на
семінарі та враховуються при обчисленні середнього арифметичного за
відповіді на семінарах.
4) ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОГО ЗАВДАННЯ
Студент може обрати до виконання одне із двох самостійних завдань – 4.1 чи
4.2. До виконання пропонується виконання лише однієї роботи, у разі
виконання студентом обох завдань оцінена буде лише одна із них – на вибір
викладача. Самостійне завдання оцінюється викладачем, що проводить
семінарські заняття, від 0 до 10 балів, у разі подачі роботи до 15.05.2015 р.
включно. Якщо робота здана пізніше, максимальний бал, що може отримати
студент – 5 балів.
4.1. Есе «Як формувалася/формується моя особистість»
Есе повинне ґрунтуватися на теоретичних підходах про особистість та її
формування, але містити ВЛАСНІ міркування, та САМОСТІЙНИЙ аналіз
СВОЄЇ особистості та чинників, що впливали на її формування. Будь-яка
робота, що полягати у «склеюванні» частин прочитаних літературних джерел
без власного аналізу своєї особистості та її розвитку, буде розцінена як
плагіат та оцінена у 0 балів. Аналогічно будуть оцінені роботи, що є
результатом Інтернет-пошуку або запозичені в когось з одногрупників (у
такому разі 0 балів отримають усі студенти, що запропонують на перевірку
однакові роботи).
Вимоги до есе: обсяг 4-6 сторінок формату А4, комп’ютерний набір,
шрифт Times New Roman, кегль14, інтервал 1,5. Поля: ліве – 2 см; усі інші
(верхнє, нижнє, праве) – 1,5 см. Вирівнювання по ширині. Обов’язкова
титульна сторінка та перелік використаних джерел (не менше 4 позицій,
серед яких мінімум одне – наукове (монографія, стаття тощо), а не навчальне
(підручник, посібник тощо)), що до обсягу роботи не входять.
При оцінюванні есе враховуватимуться:

обсяг, повнота аналізу літератури,

правильність та точність висновків із прочитаного у контексті власного
життєвого шляху,

осмислення, систематизованість подачі матеріалу,

обґрунтованість,
логічність,
послідовність
викладу,
ступінь
самостійності в судженнях, культура мовлення,

вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати.
4.2. Дослідницька робота «Спостереження»
Крок 1. Ознайомтесь з навчальною літературою, яка стосується методу
спостереження, а також з описом завдання та цим алгоритмом.
Крок 2. Проведіть спостереження за взаємодією двох людей (це можуть бути
будь-які незнайомі Вам люди за будь-яких обставин – в студентській
столовій, в кав’ярні, в бібліотеці, на дискотеці, в маршрутці і т.п.) протягом
не менш ніж 5-7 хвилин. Із пари оберіть людину, що буде об’єктом
спостереження, тобто поведінка якої буде Вами проаналізована, та зробіть
висновок про її (його) ставлення до співрозмовника. Намагайтеся не
привертати увагу до себе у процесі спостереження. Постарайтесь в ході
спостереження максимально повно, детально і точно фіксувати всі факти
поведінки, які Ви побачите – міміку, жести, зміст та інтонації висловлювань,
дотики, відстань між людьми, взаємне розташування, контакт очей тощо,
записуючи їх у протоколі (див. взірець нижче). Грамотно заповніть протокол,
залишивши без заповнення розділ «Інтерпретація фактів». Зробіть копію
заповненого протоколу. Ксерокопія буде потрібна на 3 етапі.
Крок 3. Попросіть когось з своїх знайомих допомогти Вам. Запропонуйте цій
людині ксерокопію зробленого Вами протоколу спостереження для того, щоб
він дав свою інтерпретацію фактів, які зафіксовані в протоколі (помічник
повинен заповнити колонку «Інтерпретація фактів»), і зробити висновки з
приводу особливостей ставлення Об’єкта спостереження до свого
співрозмовника (висновок вписується в кінці протоколу).
Важливо: ця людина – Ваш помічник – не повинен бути безпосереднім
свідком ситуації, в якій проводилось спостереження. Добре, якщо це буде
людина, яка взагалі не вивчала психології. В цьому випадку вона буде
«наївним спостерігачем», який продемонструє звичайне «буденне»
спостереження. Правильно сформулюйте інструкцію для Вашого помічника
(див. опис завдання нижче).
Крок 4. В оригіналі протоколу самі заповніть колонку «Інтерпретація фактів»
і дайте відповідь на основне питання спостереження, вписавши його в кінці
протоколу в якості висновку. Іншими словами, зробіть з оригіналом
протоколу ту ж саму роботу, яку провів Ваш помічник з ксерокопією
протоколу на попередньому етапі. НЕ ЧИТАЙТЕ інтерпретацій фактів
спостереження та висновків, які зробив Ваш помічник до того часу, поки не
закінчите свою роботу з протоколом. Цю вимогу треба виконувати для того,
щоб забезпечити незалежність суджень.
Крок 5. Підготуйте письмовий звіт про виконання завдання згідно з
запропонованим нижче описом. Порівняйте Вашу власну інтерпретацію
отриманих фактів і інтерпретацію, яку зробив Ваш помічник, а також
остаточні висновки. Встановіть спільне і відмінне між ними, спробуйте
пояснити їх причини. Детальний письмовий аналіз цих спільних та відмінних
особливостей інтерпретації з припущеннями про їх причини, а також
порівняння отриманих висновків будуть основною частиною звіту по цьому
завданню.
Вимоги до звіту: обсяг 4-6 сторінок формату А4, комп’ютерний набір, шрифт
Times New Roman, кегль14, інтервал 1,5. Поля: ліве – 2 см; усі інші (верхнє,
нижнє, праве) – 1,5 см. Вирівнювання по ширині. Звіт повинен містити
титульну сторінку (до обсягу роботи не входить), аналіз отриманих даних і
висновки відповідно до інструкції (обсягом 2-3 сторінки), а також мати 2
додатки: додаток 1 – заповнений протокол спостереження відповідно до
зразка, додаток 2 – ксерокопія протоколу спостереження, в якому частина
«Інтерпретація…» заповнена іншою людиною – помічником дослідника.
ПРОТОКОЛИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ЧАСТИНОЮ ЗВІТУ, БЕЗ ЯКОЇ ЗВІТ НЕ
ПРИЙМАЄТЬСЯ.
При написанні звіту:
1)
Зверніть увагу на допущені Вами помилки в фіксації фактів (якщо вони
є), поясніть їх походження (найбільш розповсюдженою помилкою при
проведенні спостереження є фіксація в протоколі не стільки самих фактів
спостереження, скільки своєї думки про те, що відбувається. Запис фактів
спостереження має бути «фотографічним», а не «пояснювальним»). Чи
вдавалось Вам подумки втримуватися від інтерпретації? Чому?
2)
Спробуйте відокремити найбільш яскраві факти поведінки об’єкта,
обґрунтуйте їх інтерпретацію. Чи вдалось Вам побачити якісь малопомітні
факти поведінки, які, можливо, об’єкт не хотів би виявляти? Що це за факти?
Що вони можуть означати?
3)
Проаналізуйте, як зафіксовані Вами факти поведінки об’єкта були
інтерпретовані Вашим помічником? Чи є в цих інтерпретаціях такі, з якими
Ви не погоджуєтесь? Чому? Спробуйте проаналізувати причини відмінностей
у Ваших інтерпретаціях. Подумайте, чи не залежали Ваші судження від
помічених Вами, але не до кінця усвідомлених і зафіксованих в протоколі
фактів поведінки? Чи відрізняють Ваші висновки і висновки Вашого
помічника про ставлення об’єкта до свого співрозмовника?
4)
Порівнявши свої інтерпретації і висновки з тими, які зробив Ваш
помічник, охарактеризуйте переваги та недоліки методу спостереження,
причини суб’єктивності і способи підвищення його об’єктивності.
ФОРМА ПРОТОКОЛУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Дата:
Спостерігач:
Час
Факти
початку/
(рухи, дії, жести, міміка, емоційні
закінчення
реакції, висловлювання, інтонації,
спостереження і контакт очима тощо)
його етапів
…
…
…
…
…
…
…
Висновки
Інтерпретація
фактів
(їх психологічний
зміст і значення)
6) РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова література
1. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 1: Пер. с франц.М.: Мир 1992. - 430 с.
2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 2: Пер. с франц.-М.: Мир,
1992.-376 с.
3. Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. –
Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.
4. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В.
Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
5. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. – К.; Вид-дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.
6. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.:
Вища школа, 2001. – 487 с.
7. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.:
Центр навч. літератури, 2004. – 272 с.
8. Немов Р. С. Психология. – М.: Просвещение, 1995. – 500 с.
9. Немов Р. С. Психология: Словарь-справочник: В 2-х ч. Ч.1. – М.:
Владос-ПРЕСС, 2003. – 304 с.
10. Основи практичної психології: Підручник / За заг. ред. В. Панок, Т.
Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 2003. – 536 с.
11. Савчин М.В. Загальна психологія: навч. посіб./ М.В.Савчин. – К.:
Академвидва, 2011. – 464 с.
12. Павелків Р. В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 576
с.
13. Партико Т. Б. Загальна психологія. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с.
14. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. –
390 с.
Допоміжна література
1. Андреева Г.М. Социальная психология М.: Наука, 1994. – 325 с.
2. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. – М.: ВЛАДОСПРЕСС, 2007. – 159 с.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб., Питер, 2000. – 512 с.
4. Квинн В. Прикладная психология. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. –
560 с.
5. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний
посібник. – К.: Либідь, 2007. – 256 с.
6. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. - 992 с.
7. Милютина Е. Психотерапевтические рецепты на каждый день. – М.:
Класс, 2001.–384 с. .
8. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СанктПетербург, 2000. – 528 с.
9. Практикум по социальной психологии. – под ред. И.С. Клециной. –
СПб.: Питер, 2008. – 256 с.
10. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара:
БАХРАХ, 1998.–669 с.
11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком, 1999.
– 720 с.
12. Справочник практического психолога. Психодиагностика. – под ред.
Посоховой С. Т. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. – 671 с.
13. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.:
Питер, 2001. – 368 с.
14. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения,
эксперименты. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.
15. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 672 с.
16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения,
исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.
Інформаційні Інтернет-ресурси
1.
2.
3.
4.
5.
http://www.koob.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://chitalka.info/psy.html
http://vsetesti.ru/cat/tests/
http://kariera.in.ua/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа