close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток № 27
до Положення про порядок організації
інкасації коштів та перевезення валютних
цінностей в установах АТ „Ощадбанк”
Примірний договір № ____
про доставку готівкових коштів
”____”____________20___ р.
________________
(назва населеного пункту)
Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”
(в подальшому – Виконавець), в особі ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім‘я та по батькові)
який(яка) діє на підставі__________________________________________________________
_______________________________ від “___”__________20___ р. №_____, з однієї сторони,
(статут, довіреність або наказ)
та _____________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)
(в подальшому – Замовник), в особі ________________________________________________
__________________________________________________________, який (яка) діє на підставі
(посада, прізвище, ім‘я та по батькові)
___________________________________________________________, з другої сторони, а разом
(статут, довіреність або наказ)
по тексту – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір №___ про доставку
готівкових коштів від __.__. 20__ р.(далі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець на умовах, викладених у цьому Договорі, зобов’язується власними
силами і засобами здійснювати доставку готівкових коштів з каси Виконавця до підрозділів
Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти доставлені Виконавцем готівкові кошти,
оплатити їх вартість та комісійну винагороду за надані Виконавцем послуги в розмірі і
строки, передбачені цим Договором.
1.1.1. Найменування та адреси підрозділів Замовника, погоджені Сторонами у
„Переліку підрозділів Замовника”, наведеному у Додатку №1 до цього Договору, що є його
невід’ємною частиною.
1.1.2. Дата здійснення доставки готівкових коштів, найменування та адреса пункту
доставки, номінали готівки, їх відповідна кількість, сума за кожним номіналом, загальна
сума коштів, визначається Замовником в Заявці на доставку готівкових коштів за формою,
наведеною в Додатку №2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.
2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Замовник зобов’язаний:
2.1.1. Надіслати Виконавцю факсимільним зв’язком за №_______ (та/або електронною
поштою _____________) Заявку на доставку готівкових коштів не пізніше 12 години
банківського дня, що передує банківському дню доставки готівкових коштів, а також
переказати відповідну суму коштів на рахунок № 2909______ у АТ „Ощадбанк”, код
установи банку ________.
2.1.2. На дату укладання цього Договору наказом уповноваженого представника
Замовника створити комісію в складі не менше двох уповноважених представників
Замовника для приймання доставлених бригадою інкасації Виконавця готівкових коштів та
надати Виконавцю копію цього наказу. При настанні змін в складі вказаної комісії надавати
Виконавцю в день настання змін копію відповідного наказу уповноваженого представника
Замовника.
2
2.1.3. Забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів руху інкасаторів Виконавця,
здійснення передачі готівкових коштів інкасаторами Виконавця уповноваженим особам
Замовника безпосередньо в ізольованих приміщеннях Замовника, за наявності фізичної
охорони забезпечити супроводження інкасаторів Виконавця працівниками охорони
Замовника при їх слідуванні з готівковими коштами від оперативного автомобіля до
відповідного приміщення Замовника, а у разі необхідності надати інкасаторам візок для
переміщення готівкових коштів від оперативного автомобіля до відповідного приміщення
Замовника .
2.1.4. Прийняти доставлені інкасаторами Виконавця готівкові кошти та підтвердити їх
отримання підписами уповноважених осіб та печаткою Замовника на Супровідних касових
ордерах до сумки з валютними цінностями.
2.1.5. Забезпечити повернення Виконавцю брезентових мішечків від монети. Їх втрата
або пошкодження з вини Замовника має бути відшкодована Замовником за ціною, що
склалася на момент їх втрати або пошкодження.
2.2. Виконавець зобов’язаний:
2.2.1. Доставити готівкові кошти згідно із Заявкою на доставку готівкових коштів до
підрозділів Замовника після виконання останнім вимог п.2.1.1. цього Договору.
3. УМОВИ ДОСТАВКИ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ
3.1. Доставка готівкових коштів з каси Виконавця інкасаторами Виконавця до
підрозділів Замовника здійснюється в опломбованих уповноваженими особами підрозділу
Виконавця інкасаторських сумках (мішках).
3.2. Підрозділ Виконавця, з якої видаються готівкові кошти, надає Замовнику зразки
пломб з чітким відбитком пломбіру, якими будуть опломбовані сумки (мішки) з
готівковими коштами.
3.3. Підрозділ Виконавця після отримання належно оформленої Заявки на доставку
готівкових коштів та надходження на рахунок № 2909 відповідної суми безготівкових
коштів для забезпечення виконання Заявки, здійснює підготовку готівкових коштів, після
чого упаковує їх в сумки (мішки), в яких буде здійснюватись доставка.
3.4. Перенесення доставлених Замовнику готівкових коштів від оперативного
автомобіля до приміщення приймання-передачі готівки здійснюється двома членами
бригади інкасації Виконавця.
3.5. Для отримання доставлених
інкасаторами Виконавця сумок (мішків) з
готівковими коштами уповноважені працівники Замовника пред’являють інкасаторам
Виконавця документи, що засвідчують їх особи (паспорт громадянина України), та наказ
керівника Замовника про створення комісії уповноважених представників Замовника для
приймання доставлених бригадою інкасації Виконавця готівкових коштів.
3.6. Інкасатори передають сумки (мішки) з готівкою комісії Замовника у складі не
менш як 2-х уповноважених представників після попередньої перевірки паспортних даних
останніх, разом із трьома примірниками Супровідного касового ордера до сумки з
валютними цінностями.
3.7. Уповноважений представник Замовника у присутності інкасаторів та інших членів
комісії перевіряє цілісність сумки (мішка) з готівковими коштами, звіряє зразки пломб з
пломбами на сумці (мішку), після чого розкриває сумку (мішок) шляхом розрізання одного
оберту шпагату, перевіряє цілісність упаковки пачок банкнот, наявність на накладках
самонабірного штампу та підпису касира Виконавця (або коду бригади касових працівників
Виконавця та підпису одного із членів цієї бригади) і, якщо немає порушень, здійснює
приймання готівки за пачками та кількістю корінців у кожній пачці.
Монета приймається за мішечками з перевіркою цілісності упаковки, наявності на
ярликах мішечків найменування і номіналу монети, суми вкладеної готівки, самонабірного
штампу та підпису касира Виконавця (або коду бригади касових працівників Виконавця та
підпису одного із членів цієї бригади).
3
3.8. Після завершення приймання готівкових коштів уповноважені представники
Замовника повертають порожню(ій) сумку (мішок) інкасаторам, завіряють своїми
підписами та печаткою Замовника 3 (три) примірники Супровідних касових ордерів до сумки
з валютними цінностями, після чого перший та третій примірники Супровідних касових
ордерів підлягають поверненню інкасаторам Виконавця, другий залишається у Замовника.
3.9. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з готівковими коштами, пошкодження
пломби або невідповідності її зразку здійснюється перерахунок готівки у присутності
інкасаторів Виконавця.
При виявленні недостачі або надлишків готівки, що доставлена інкасаторами,
заповнюються відповідні графи Акта про розкриття сумки (мішка) на трьох примірниках
Супровідного касового ордера до сумки з валютними цінностями та засвідчуються
підписами всіх осіб, які були присутні під час прийняття та перерахування готівкових
коштів. Про результати перерахування також повідомляється уповноваженому
представнику відповідного підрозділу Виконавця, який надавав Послуги.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розмір суми комісійної винагороди за надані Виконавцем Послуги Замовнику за
звітний період становить суму вартості Послуг за одну доставку (надалі за текстом –
Вартість доставки), наданих в відповідному звітному періоді, що визначається за наступною
формулою:
ВД = С1 + С2,
де ВД – Вартість доставки;
С1 – транспортна складова Вартості доставки, а саме - ____ грн. за одну доставку;
С2 – складова Вартості доставки, яка залежить від суми та номіналу Готівки, що
доставляється, а саме:
для банкнот - складова Вартості доставки в гривнях, яка визначається як ____%
від суми Готівки, що доставляється;
для монет:
- номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп. – __ гривень за 1000 монет:
- номіналом 10 коп., 25 коп. – __ гривень за 1000 монет;
- номіналом 50 коп. – __ гривень за 1000 монет
4.1.1. Вартість послуг, які надаються Виконавцем згідно з Заявками на доставку
готівкових коштів, визначається як сума Вартостей доставки до всіх підрозділів Замовника
протягом місяця, які зазначені у відповідних виконаних Заявках.
4.2. Звітний період (тобто період за який Замовник сплачує Виконавцю комісійну
винагороду за надані Послуги) встановлюється з ___ числа попереднього місяця по ___
число поточного місяця включно.
4.3. Виконавець щомісячно не пізніше __ числа поточного місяця, в якому надавались
Послуги, направляє Замовнику рахунок-фактуру та акт виконаних робіт за цим Договором.
4.4. Розмір оплати за надані Виконавцем Послуги розраховується з урахуванням умов
п. 4.1 цього Договору, проводиться Замовником щомісячно протягом _ банківських днів з
моменту отримання Замовником від Виконавця рахунку-фактури щодо сплати комісійної
винагороди за період, впродовж якого послуги були надані та підлягають оплаті. Під
банківським днем Сторони розуміють день, в який банківські установи в Україні в
установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.
4.5. Відповідна сума грошових коштів, що становить суму комісійної винагороди за
надані Виконавцем послуги Замовнику за цим Договором, перераховується Замовником на
рахунок № __________ у АТ „Ощадбанк”, код установи банку __________.
4.6. Розмір комісійної винагороди за надані Виконавцем послуги Замовнику може
змінюватися за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору до цього
Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4
5.1. Виконавець відповідає за схоронність готівкових коштів Замовника до моменту їх
здачі у встановленому порядку інкасаторами Виконавця уповноваженій комісії Замовника.
5.2. У разі втрати інкасаторами Виконавця сумки (мішка) з готівковими коштами або
виявлення недостачі у пачках (корінцях, упаковках з монетою), яка підтверджена
відповідним Актом в день виявлення недостачі, Виконавець несе майнову відповідальність
перед Замовником згідно із законодавством України в розмірі, зазначеному в грошовому
чеку, що залишився у Виконавця, але не більше розміру фактично втраченого.
5.3. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем згідно із законодавством
України за розголошення співробітниками Замовника інформації про умови та час доставки
готівкових коштів інкасаторами Виконавця, яка стала їм відома у зв‘язку з виконанням умов
цього Договору.
5.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання грошових зобов’язань,
передбачених розділом 4 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який
сплачується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день
прострочення.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання
будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії
обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не
виконала зобов’язання. Такі обставини включають: стихійне лихо, екстремальні погодні
умови, пожежі, війни, страйки, прийняття органами державної влади та управління актів
нормативного або ненормативного характеру, воєнні дії, масові безладдя, припинення
електропостачання та зв’язку і т. Ін. (далі – форс-мажор), але не обмежуються ними.
6.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оповіщення
стороною, що не виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується
моментом припинення дії форс–мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).
6.3. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань на весь період
його дії і ліквідації наслідків.
6.4. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово
одна одну невідкладно, з наступним наданням документів відповідно до п. 6.5. Договору.
6.5. Факти існування і тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються
документами компетентних органів держави, які уповноважені згідно з чинним
законодавством України підтверджувати обставини форс-мажору.
7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
7.1 Всі спори, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів протягом 20 календарних
днів, такі спори повинні бути врегульовані в судовому порядку згідно з вимогами чинного
законодавства України.
7.3. Всі питання, які не врегульовані Договором, підлягають врегулюванню згідно з
вимогами чинного законодавства України.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з дня
його підписання уповноваженими
представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін і діє протягом
1 (одного) року.
8.2. Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний рік і на тих самих
умовах, якщо кожна зі Сторін не попередить у письмовій формі іншу Сторону про
5
припинення його дії не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення відповідного
строку дії цього Договору.
8.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за умови письмового
повідомлення про це іншої Сторони за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання
Договору. Зобов‘язання, що виникли між Сторонами на дату розірвання Договору, повинні
бути виконані.
9. ОСОБЛИВІ УМОВИ
9.1. Після підписання цього Договору уповноваженими представниками Сторін та
скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін всі попередні переговори щодо умов
цього Договору, листування, попередні угоди і протоколи намірів по питаннях, які так або
інше стосуються предмета Договору, втрачають юридичну силу.
9.2. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладення
додаткових договорів, які підписуються обома Сторонами.
9.3. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної
адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та
телексу, керівників юридичних осіб, статутних документів, зміну форми власності та про
всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію цього Договору та виконання
зобов’язань за ним.
9.4. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним
чином у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим
листом, кур’єром або вручені особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін.
Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата
поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача.
9.5. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, по одному для
кожної Сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу.
9.6. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до
Податкового кодексу України.
9.7. Замовник є платником податку на прибуток __________________ відповідно до
Податкового кодексу України.
9.8. Невід’ємними частинами цього Договору є:
Додаток №1 – Перелік підрозділів Замовника;
Додаток №2 – форма Заявки на доставку готівкових коштів.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК
АТ “Ощадбанк”
________________________________
________________________________
________________________________
(повна адреса)
(повна адреса)
________________________________
Код установи банку _______________
Код в ЄДРПОУ___________________
Тел._____________________________
_________________________________
________________________________
Код установи банку _______________
Код в ЄДРПОУ___________________
Тел._____________________________
_________________________________
(підпис керівника, розшифровка підпису)
(підпис керівника, розшифровка підпису)
М.П
М.П.
6
Додаток № 1
до Договору № __________ від „____” _____________ 20___ року
про доставку готівкових коштів
ПЕРЕЛІК ПІДРОЗДІЛІВ ЗАМОВНИКА
№
з/п
Найменування
підрозділу
Замовника
Адреси,
номери телефонів
1
2
3
4
5
6
ВИКОНАВЕЦЬ
______________
ЗАМОВНИК
____________
7
Додаток № 2
до Договору № __________ від „____” _____________ 20___ року
про доставку готівкових коштів
АТ „Ощадбанк”
_________________________
(назва Замовника)
ЗАЯВКА
на доставку готівкових коштів
м. ___________________
„ __ „ ____________ 20 __ р.
монети
банкноти
Відповідно до Договору про доставку готівкових коштів №____ від __.__.20__ р.
просимо „ ___ „ ___________ 20__ р. здійснити доставку готівкових коштів у національній
валюті України.
Найменування та адреса пункту доставки готівкових коштів: ___________________
______________________________________________________________________________
Кількість банкнот/монет, які необхідно доставити:
Номінал
банкнот/монет
500 грн
200 грн
100 грн
50 грн
20 грн
10 грн
5 грн
2 грн
1 грн
Всього банкнот
1 грн
50 коп
25 коп
10 коп
5 коп
2 коп
1 коп
Всього монет
Кількість
шт
Сума
за номіналом, грн
Загальна сума готівкових коштів, що доставляються:
_______________________ ( _____________________________________________ )
(сума цифрами)
( сума словами)
Ця Заявка є невід’ємною частиною Договору № _________ від _______ 20 __ р.
про доставку готівкових коштів.
Керівник
Головний бухгалтер
ВИКОНАВЕЦЬ
______________
_______________
МП
_______________
ЗАМОВНИК
____________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа