close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Про чергові загальні збори акціонерів
Приватне акціонерне товариство «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР» (код за ЄДРПОУ 24472991;
місцезнаходження: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 17) повідомляє :
16 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою : м. Харків, вул. Єнакіївська, 17
(конференц.зала), відбудуться річні загальні збори акціонерів за наступним порядком денним :
1. Обрання голови, секретаря, лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт Директора про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття
рішення за наслідками звіту. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2014 рік та
планових показників на 2015 рік.
3. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками звіту. Затвердження звіту Ревізора.
4. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2014 р.
5. Затвердження плану розподілу прибутку за 2014 рік. Визначення строку та порядку виплати частки
прибутку (дивідендів).
6. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством в 2014 р. Попереднє схвалення
рішення про здійснення Товариством значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
період
звітний
попередній
станом на
станом на
31.12.14 р.
31.12.13 р.
21507
24753
11079
12766
5220
4249
3116
3469
428
3238
14869
19062
16469
20662
1600
1600
5038
4091
-3593
613
154
235
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складений на дату 09
квітня 2015 р.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 10.30 години 16 квітня 2015 р. за вказаною
адресою. Для реєстрації при собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та
довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.
Пропозиції акціонерів, щодо доповнень порядку денного, приймаються до розгляду не
пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Зборів. Про способи внесення пропозицій можна
дізнатися за довідковим телефоном (057) 778-06-39.
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися
особисто за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Єнакіївська, 17 у робочі дні з 9 00 до
1700 години. Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що підтверджує
права акціонера.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа