close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Виконавчий комітет Первомайської міської ради
Відділ освіти
НАКАЗ
19.03.2013
№ 115
м. Первомайський
Про підсумки вивчення стану
викладання історії та предмету
«Людина і світ» в ЗНЗ міста
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2013 рік, наказу міськвно від
01.02.2013 № 55 «Про вивчення
стану
викладання історії та предмету
«Людина і світ» в ЗНЗ міста» у лютому-березні 2013 року було здійснено
вивчення
стану викладання історії та предмету «Людина і світ» в ЗОШ
№ 1,2,4,5,6,7, гімназії № 3.
В загальноосвітніх школах міста історію та предмет «Людина і світ»
викладають 16 учителів, всі вони мають вищу педагогічну освіти, зокрема 15
– спеціалісти з вищою історичною освітою. Переважна більшість учителів
(87,4%) мають стаж роботи понад 10 років.
6
учителів мають вищу
кваліфікаційну категорію, 8 – першу категорію, 1 – педагогічне звання
«вчитель-методист», 5 – звання «старший учитель».
Багато учителів історії – кваліфіковані спеціалісти, які проводять уроки на
високому науковому та методичному рівні, мають високу теоретичну
підготовку, володіють відповідною професійною майстерністю. Це Семихат
Я.О. (гімназія № 3), Мартиненко Н.Г. (ЗОШ № 5), Коваленко О.О., Білаш
Т.О. (ЗОШ № 7), Гусак В.І., Барабан Ю.В. (ЗОШ № 2). Старанність,
відповідальність, хороша теоретична і методична підготовка характерні
вчителям Чубукіну Ю.О. (ЗОШ № 1), Грицюк О.С., Тригубляк Я.М. (ЗОШ
№ 4), Працюк А.Л. (ЗОШ № 6) та деяким іншим.
2
Як свідчить аналіз стану викладання історії та предмету «Людина і світ»,
переважна більшість учителів використовують в своїй роботі різні прийоми,
форми
і
методи
навчання
учнів,
проводять
використовують на уроках наочність, історичні
уроки
різних
типів,
карти, таблиці, схеми,
картини, історичні документи, додаткову літературу, періодичну пресу та
інші джерела, тестові завдання для перевірки навчальних досягнень учнів,
окремі учителі – сучасні ТЗН і електронні навчальні посібники (ЗОШ №
1,2,4,5,6,7, гімназія № 3). Вони вчать учнів працювати з підручником,
картою,
історичними
джерелами,
довідковою,
енциклопедичною
літературою, словниками тощо (Семихат Я.О., Гусак В.І., Мартиненко Н.Г.,
Коваленко О.О., Білаш Т.О. та інші).
В школах міста практикується проведення уроків-диспутів, уроків –
семінарів,
уроків-конференцій,
шкільних
лекцій.
На
уроках
використовуються проблемні завдання, тестові завдання, такі форми роботи,
як «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Коло ідей», «Мікрофон» тощо.
Аналіз свідчить, що більшість учнів шкіл міста знають основні поняття і
сучасні підходи до розвитку світового і українського суспільства, вміють
аналізувати історичні факти, події, аргументувати свою точку зору,
висловлювати своє відношення до історичних подій та діячів (ЗОШ № 5, 7,
гімназія № 3 та ін..).
Це підтверджують результати навчальних досягнень учнів за І семестр
2012/2013 навчального року і результати проведених контрольних робіт. В
цілому по місту якість знань з історії за І семестр складає 69,3%, за
результатами контрольних робіт – 70,2%.
Найвищою вона є в гімназії № 3, ЗОШ № 5, №6, найнижчою – в ЗОШ
№ 1. Якість знань учнів заочної форми навчання дорівнює 31%.
З предмета «Людина і світ» середній показник якості знань по місту за І
семестр складає 78,6%, за результатами вибіркових контрольних робіт 81,2%.
3
В усіх школах міста є навчальні кабінети історії з відповідною навчальноматеріальною базою, яка дозволяє здійснювати викладання на рівні
програмових вимог. Але частина
матеріалів, які є в кабінетах історії,
застаріла і не відповідає вимогам часу.
Забезпеченість учнів ЗНЗ міста підручниками з історії України,
всесвітньої історії та предмету «Людина і світ» складає 100%.
В школах міста проводиться індивідуальна робота з учнями ( в т.ч. і з
обдарованими дітьми), позаурочна та позакласна робота. Але в школах міста
практично немає історичних гуртків, недостатньо
ведеться робота з історії
по лінії МАН та пошукова робота.
Програма з історії та предмету «Людина і світ» в усіх школах виконується.
Працює міське методичне об’єднання учителів галузі «Суспільствознавство»,
надається методична та практична допомога молодим учителям Чернезі І.В.
(ЗОШ № 5) та Кожухівській А.М. (ЗОШ № 6).
Щорічно в місті проводиться І та ІІ етапи Всеукраїнської учнівської
олімпіади з історії, переможці ІІ етапу беруть участь у ІІІ (обласному) етапі
олімпіади. У 2013 році учень 11-го класу ЗОШ № 5 Мельничук Дмитро
посів ІІІ місце в обласній олімпіаді (учитель Мартиненко Н.Г.)
В школах міста здійснюється плановий і цілеспрямований контроль за
станом викладання історії та предмету «Людина і світ» з боку директорів та
їх заступників; ці питання обговорюються на педрадах, нарадах при
директорові, видаються відповідні накази.
Але у викладанні історії, предмету «Людина і світ» в ЗНЗ міста ще мають
місце суттєві недоліки та проблеми: частина учнів засвоює програмний
матеріал на репродуктивному рівні, учні слабо співставляють історичні
факти, події, явища, не вміють творчо думати, розмірковувати, висловлювати
власну думку, свою точку зору. На уроках окремих учителів активність учнів
невисока, знання часом примітивні, уроки не завжди організаційно закінчені,
4
оцінки – не виставляються і не коментуються, неефективно проводиться
робота з підручником, відсутня індивідуалізація і диференціація.
Результати І семестру 2012/2013 навчального року, контрольних робіт
свідчать, що ще
значна частина учнів навчаються на середньому та
початковому рівнях (ЗОШ № 1, № 4, № 7 та ін..).
Потребує оновлення і зміцнення навчально-матеріальна база кабінетів
історії.
Ще не у всіх школах і не всі учителі використовують всі можливі резерви
для підвищення якості знань учнів, індивідуальної роботи, зокрема і з
обдарованими дітьми, про що
учасників міського і
свідчать результати
виступів окремих
обласного етапів учнівської олімпіади з історії,
результати ЗНО-2012.
Потребують урізноманітнення форми позакласної роботи з історії.
Необхідно посилити і покращити керівництво і контроль за станом
викладання і рівнем навчальних досягнень учнів з історії, предмету «Людина
і світ» з боку директорів шкіл та їх заступників, здійснювати відповідний
моніторинг.
Є суттєві проблеми у роботі молодих учителів історії.
На підставі результатів вивчення стану викладання історії та предмету
«Людина і світ» в школах міста
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міста:
1.1. Ознайомити учителів історії та предмету «Людина і світ» з довідкою про
стан викладання цих предметів в ЗНЗ міста.
До 05.04.2013
1.2. З метою постійного удосконалення фахової майстерності учителів:
1.2.1. Забезпечити своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації.
Згідно графіка
5
1.2.2. Створити відповідну матеріально-технічну та навчально-методичну
базу для якісного виконання нових навчальних програм з історії, поступове
запровадження яких розпочнеться з 01.09.2013 р.
1.3. Сприяти ефективній роботі учителів через системне вивчення стану
викладання історії та предмету «Людина і світ» та вироблення конкретних
рекомендацій.
Постійно
1.4. Забезпечити роботу по усуненню зауважень, виконанню рекомендацій,
які одержали учителі під час перевірки.
До 25.05.2013
1.5. Провести цикли консультацій для молодих учителів історії щодо
впровадження активних форм і методів навчання учнів на уроках.
Квітень – травень 2013 р.
2. Методичному кабінету відділу освіти:
2.1.
Створити
організаційні
умови
для
безперервного
фахового
вдосконалення кваліфікації учителів історії.
Постійно
2.2. Надавати дієву допомогу учителям з метою підвищення рівня науковометодичного забезпечення навчально-виховного процесу на уроках історії та
предмету «Людина і світ».
Постійно
2.3. Розробити разом з учителями історії проблемні питання для підвищення
й удосконалення педагогічної майстерності.
До 01.06.2013
2.4.Результати вивчення стану викладання історії та предмета «Людина і
світ», рівня навчальних досягнень учнів розглянути на засіданні міського
методичного об’єднання учителів галузі «Суспільствознавство».
До 25.04.2013
6
2.5. Надавати постійну методичну та практичну допомогу молодим учителям
історії.
Постійно
2.6. Інформувати керівників ЗНЗ, учителів історії про нормативні документи
щодо вивчення історії та предмету «Людна і світ».
Постійно
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника відділу освіти Мартиненка О.І.
Начальник відділу освіти
З наказом ознайомлений:
__________ О.І. Мартиненко
Т. М. Сахновська
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа