close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Перелік питань для підсумкової контрольної роботи з дисципліни „Фізика”
МКТ
1. Що таке МКТ? Наведіть положення МКТ
2. Будова речовини. Молекула, атом, елемент.
3. Стан речовини. Порівняння кінетичної та потенціальної енергій у кожному стані.
4. Дифузія та її застосування.
5. Основне рівняння МКТ газів (обидві форми).
6. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу.
7. Параметри стану ідеального газу.
8. Основні константи МКТ.
9. Рівняння Клапейрона. Їзопроцеси.
10. Пароутворення, випаровування, конденсація, кипіння.
11. Парціальний тиск. Вологість повітря.
12. Термодинаміка. Закони термодинаміки.
13. Теплопередача. Способи теплопередачі.
14. Внутрішня енергія системи. Зміна внутрішньої енергії системи.
15. Адіабатний процес.
Електродинаміка
1. Електричний заряд. Носії зарядів.
2. Взаємодія електричних зарядів. Сила Кулона.
3. Електричне поле. Напруженість електричного поля.
4. Процес електризації.
5. Закон збереження заряду.
6. Принцип суперпозиції для електричних полів.
7. Конденсатори.
8. Енергія електричного поля.
9. Робота електричного поля по переміщенню заряду.
10. Потенціал. Напруга між двома точками.
11. Електричний струм. Сила струму.
12. Опір провідника.
13. Закон Ома для ділянки кола та для повного кола.
14. Закон Джоуля-Ленца.
15. Послідовне та паралельне з’єднання провідників.
Електромагнетизм
1. Магнітне поле. Магнітний потік, індукція магнітного поля.
2. Дія магнітного поля на заряд, що рухається у ньому.
3. Дія магнітного поля на провідник, що рухається у ньому.
4. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність.
5. Коливання. Види коливань.
6. Характеристики коливального процесу.
7. Коливальний контур, процеси, що у ньому виникають.
8. Залежність періоду і частоти власних коливань від індуктивності та ємності.
9. Резонанс у коливальному контурі.
10. Дати означення індуктивного та ємкісного опорів.
11. Схематична будова та принцип дії трансформатора.
12. Які бувають трансформатори в залежності від перетворення струму у них?
13. Описати процес перетворення електричної енергії в механічну
14. Описати процес перетворення механічної енергії в електричну
15. Основні типи електростанцій, їх принцип дії.
Оптика
1. Закони відбивання світла. Повне відбивання.
2. Закони заломлення світла. Абсолютний та відносний показник заломлення.
3. Які бувають тіла в залежності від поглинання світла?
4. Які відбивання називають дзеркальним та дифузійним?
5. Опишіть проходження світла через пластину з паралельними гранями.
6. Опишіть проходження світла через тригранну призму.
7. Які бувають лінзи в залежності від проходження по ним світлових променів?
8. Опишіть геометричні характеристики лінз.
9. Як будується головна оптична вісь для різних лінз?
10. Що таке головна та побічна оптичні вісі лінзи?
11. Наведіть формулу лінзи і опишіть її складові.
12. Чи може одна й та сама лінза як збирати так і розсіювати світло? Чому?
13. Що таке оптична система? Як визначається її оптична сила?
14. Що таке адаптація і акомодація?
15. Що таке кут зору, та відстань найкращого бачення?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа