close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...Ð Ñ Ð¾Ð¼Ð°Ð´Ñ Ñ ÐºÐ¾Ñ Ñ Ð°Ð´Ð¸ 2015

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ
Громадської ради при виконавчому комітеті
Білгород-Дністровської міської ради
1. Загальні положення.
1. Регламент громадської ради при виконавчому комітеті Білгород-Дністровської
міської ради (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання
діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Білгород-Дністровської
міської ради (далі – громадська рада).
1.2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.
Громадська рада інформує громадськість,виконавчий комітет БілгородДністровської міської ради про свою діяльність.
Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому
Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
1.3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб,
передбачені Положенням про громадську раду .
Голова громадської ради має 2 заступників, які обираються у порядок та спосіб,
передбачені Положенням про громадську раду .
Кандидатури заступників голови та секретаря громадської ради, голів постійних
комісій пропонує голова громадської ради з подальшим їх обговоренням на
засіданні громадської ради.
1.4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської
ради (далі – заступники голови), здійснюється головою громадської ради.
2. Планування роботи.
2.1. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними),
поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.
2.2. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою
громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із
секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комісій громадської ради
(у разі їх створення) або членів громадської ради з урахуванням орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю виконавчого комітету міської
ради.
2.3. План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на
своєму засіданні не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року, на
квартал – за тиждень до закінчення поточного кварталу .
2.4. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх
створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до
планів роботи громадської ради на рік та на квартал не пізніше за три тижні до
закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
2.5. Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи
діяльності виконавчого комітету міської ради, громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні консультацій
з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з
урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України.
2.6. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:
- чергові засідання громадської ради,
- засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення),
-проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету міської
ради,
- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів,
- заходи в межах проведення виконавчим комітетом міської ради, консультацій з
громадськістю,
- забезпечення інформування громадськості, виконавчого комітету міської ради
про діяльність громадської ради,
- інші заходи в межах повноважень громадської ради.
2.7. План роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на
офіційному веб-сайті міської ради та надсилаються секретарем громадської ради
електронною поштою кожному члену громадської ради (у разі відсутності
останньої надаються для ознайомлення в паперовому вигляді).
2.8.Розміщення офіційних матеріалів роботи громадської ради на веб-сайті
міської ради покладається на секретаря громадської ради чи на одного із її членів
(по рішенню громадської ради) за погодженням з головою громадської ради.
3. Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради.
3.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за
потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.
3.2. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а
у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією
метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником
виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради,дату, час і місце
проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.
Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце
проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного
повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж
за 10 календарних днів до дати проведення засідання.
Повідомлення про проведення засідання та проект порядку денного громадської
ради розміщується на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської міської ради
не пізніше ніж за 7 днів до його проведення.
3.3. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного,
скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради або особою, яка
виконує його обов'язки на вимогу не менше як однієї третини загального складу
членів громадської ради.
Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради,
підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання,
надаються голові громадської ради.
Позачергове засідання громадської ради проводиться не пізніше як у
десятиденний термін після дня надходження вимоги про його скликання, поданої
відповідно до цього Регламенту.
Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської
ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання,
поданої відповідно до цього Регламенту.
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської
ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на
офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської міської ради.
3.4. Засідання громадської ради проводяться відкрито.
На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть
брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.
Уповноважений представник виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської
ради бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального
запрошення.
3.5. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше
як половина її членів.
Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить
письмову реєстрацію учасників.
3.6. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний,
проект якого пропонується головою громадської ради.
Проект порядку денного формується відповідно до плану роботи громадської ради
та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових
комісій громадської ради (у разі їх створення).
На засіданні розглядаються тільки ті питання,які внесені до порядку денного.
При необхідності обговорення питань,не внесених до порядку денного,спочатку
громадська рада приймає рішення про включення цих питань до порядку денного.
3.7. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада
має ухвалити рішення.
Рішення ухвалюється в такій послідовності:
1) ухвалення проекту рішення за основу,
2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до
проекту ухваленого за основу;
3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та
пропозицій.
Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської
ради або постійними, тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської
ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані
не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.
Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути
доведені до кожного члена громадської ради шляхом розсилки електронної пошти
чи шляхом особистого ознайомлення членів громадської ради її секретарем не
пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради.
3.8. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради, а в разі його
відсутності - заступник голови громадської ради.
3.9. На першому засіданні громадської ради голова лічильної комісії головує до
того часу поки не буде обрано голову громадської ради нового скликання.
Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для
формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою
лічильної комісії у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення
результатів виборів до громадської ради.
3.10. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не
прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.
В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми
голосування перед початком його проведення.
У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради
обирається лічильна комісія.
Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.
3.11. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради
веде та складає протокол. який підписується головою громадської ради та
секретарем.
4. Права та обов’язки членів громадської ради.
4.1. Члени громадської ради мають право:
- брати участь у підготовці та прийнятті рішень громадської ради, формуванні та
діяльності її органів, заходах громадської ради;
- вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямків громадської ради та питань для
включення їх в плани роботи громадської ради;
- брати участь у вирішенні будь яких питань діяльності громадської ради;
- отримувати інформацію необхідну для забезпечення роботи громадської ради
про діяльність органів місцевого самоврядування ;
- добровільно виходити зі складу громадської ради;
- доступу в установленому порядку до приміщень виконавчих органів міської ради.
- в разі незгоди з рішенням громадської ради,формулювати власну думку,яка
повинна бути зафіксована в протоколі засідання громадської ради. Це положення
не звільняє його від виконання рішення громадської ради, прийнятого більшістю
членів.
4.2. Члени громадської ради зобов’язані:
- дотримуватися вимог Положення про громадську раду та цього Регламенту;
- безумовно виконувати рішення громадської ради;
- брати участь у засіданнях громадської ради та роботі її органів (постійних або
тимчасових комісій, експертних груп тощо);
- брати активну участь у всіх заходах, які проводяться громадською радою;
- дотримуватися правил етикету та норм поведінки на засіданнях громадської
ради, у відношеннях з працівниками виконавчих органів міської ради, членами
міської громади.
В разі систематичного невиконання рішень громадської ради або самоусунення
від роботи в керівних або робочих органах громадської ради (постійних чи
тимчасових комісіях, експертних чи робочих групах) членство відповідного
представника інституту громадянського суспільства може бути припинено за
рішенням громадської ради.
5. Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп
громадської ради.
5.1. На першому засіданні громадської ради нового скликання може бути ухвалено
рішення про створення постійних комісій та їх тематику.
5.2. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені
рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи,
тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на
засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської
ради.
Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений термін.
5.3. При формуванні складу комісій, експертних груп може враховуватися власне
бажання членів громадської ради.
Рішенням громадської ради до складу тимчасових комісій, експертних груп можуть
бути включені за їх згодою представники виконавчого комітету БілгородДністровської міської ради, представники інших інститутів громадянського
суспільства з правом дорадчого голосу.
5.4. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є
засідання, що проводяться у разі потреби. Такі засідання проводяться відкрито.
5.5. Постійну або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням
громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї
комісії.
6. Взаємовідносини громадської ради з виконавчим комітетом БілгородДністровської міської ради.
6.1. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії виконавчого
комітету Білгород-Дністровської міської ради.
6.2. Громадська рада готує та подає виконавчому комітету Білгород-Дністровської
міської ради щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні
на засіданні громадської ради.
6.3. Громадська рада може подати виконавчому комітету Білгород-Дністровської
міської ради пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не
передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції
від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі
рішення однієї із постійних комісій громадської ради або на вимогу не менш ніж 3-х
членів Громадської ради.
6.4. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує виконавчий
комітет Білгород-Дністровської міської ради про ухвалені громадською радою
рішення.
6.5. Запит щодо надання органами місцевого самоврядування міста БілгородаДністровського інформації, необхідної для забезпечення діяльності Ради,
формулюється членами громадської ради та надається секретарю громадської
ради. Зазначений запит протягом 5-денного терміну голова Громадської Ради
розглядає, підписує та направляє до виконкому міської ради.
В разі відмови голови громадської ради від офіційного направлення запиту цей
випадок автоматично стає обов’язковим для розгляду на черговому засіданні
громадської ради.
7. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності
органу виконавчого комітету міської ради, громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів.
7.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку
громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Білгород-Дністровської
міської ради, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативноправових актів.
7.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності
виконавчого комітету, громадської антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її
засіданнях на підставі пропозицій, внесених постійними чи тимчасовими комісіями
або членами громадської ради.
7.3. Для проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету
Білгород-Дністровської міської ради, громадської антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється
тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням
члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського
суспільства(за згодою).
7.4. Результати проведення вище названих експертиз перед їх оприлюдненням в
обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.
8. Порядок висвітлення діяльності громадської ради.
8.1. На офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської міської ради в обов’язковому
порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської
ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради,
рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради,
інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради.
В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за
наявності можливостей.
8.2. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням
затверджується громадської радою на своєму засіданні.
8.3. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської
ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням
заступник.
У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової
інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не
колективну позицію громадської ради.
8.4. Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та
роз’ясненні їм позиції громадської ради має керуватися виключно рішеннями
громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він
висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію
громадської ради.
9. Порядок участі громадської ради в проведенні консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
9.1. В роботі по вивченню громадської думки комісії громадської ради керуються
Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України №996 від 03.11.10 року.
9.2. Згідно орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та
поточного плану роботи громадської ради на квартал організаційна комісія
громадської ради в п’ятиденний термін після затвердження плану роботи на
квартал складає орієнтовний план участі громадської ради в проведені
консультацій з громадськістю.
В вищеназваному плані обов’язково вказуються форми вивчення громадської
думки, місце та термін їх проведення,прізвище членів громадської ради, які
приймають участь та відповідальні за проведення планових заходів.
9.3.
Після
отримання
пропозицій
громадськості
по
обговорюваному
питанні,організаційна комісія громадської ради в триденний термін всі матеріали
передає аналітичній комісії громадської ради.
9.4. Аналітична комісія громадської ради в триденний термін готує проект
пропозицій виконавчому комітету міської ради та подає їх на розгляд громадської
ради.
9.5. Громадська рада в п’ятиденний термін розглядає надані пропозиції, приймає
по ним відповідні рішення, яке в триденний термін направляє виконавчому
комітетові міської ради.
9.6. Комісія планування та контролю виконання громадської ради контролює
одержання громадською радою від виконавчого комітету міської ради звіту за
результатами публічного громадського обговорення та інформує членів
громадської ради на черговому засіданні громадської ради.
10. Діловодство громадської ради.
10.1. Діловодство громадської ради ведеться на державній мові.
10.2. Діловодство громадської ради покладається на секретаря громадської ради.
10.3. Громадська рада веде такі справи:
- нормативні документи громадської ради;
- положення, регламент громадської ради;
- плани роботи громадської ради;
- протоколи засідань громадської ради;
- журнал реєстрації вхідних документів;
- журнал реєстрації вихідних документів;
- журнал реєстрації письмових пропозицій мешканців міста;
- вхідні документи
- вихідні документи;
- матеріали роботи організаційної комісії громадської ради;
- матеріали роботи аналітичної комісії громадської ради;
- матеріали роботи комісії громадської ради по плануванню та контролю
виконання;
- матеріали роботи інформаційної комісії громадської ради.
В разі необхідності за рішенням голови та секретаря громадської ради можуть
формуватися справи і з інших питань.
10.4. Усний прийом громадян проводиться головою громадської ради, його
заступником та секретарем громадської ради згідно затвердженого графіку тільки
з питань, які мають важливе суспільне значення.
Зміст Регламенту
1.Загальні положення.
2. Планування роботи.
3.Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради.
4.Права та обов'язки членів громадської ради.
5. Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп
громадської ради.
6.Взаємовідносини громадської ради з виконавчим комітетом БілгородДністровської міської ради.
7. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу
виконавчого комітету міської ради, громадської антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів.
8. Порядок висвітлення діяльності громадської ради.
9.Порядок участі громадської ради в проведенні консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики.
10.Діловодство громадської ради.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа