close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Ко
нт
а
к
т
ы:
8(
9
05
)90
87921
www.
d
omk
e
dr
.
c
om
э
л
.
почт
а
:i
nf
[email protected]
dr
.
c
om
Группакомпания«Сибирскийлес»предлаг
ает
г
отовыесрубыдомовибаньвысоког
окачества
ГАРАНТИЯ25лет!
!
!
Готовыйсруббани«Тримедведя»
изсаянскогокедровоголафетасплощадкикомпаниивг.Абаза.
Параме
т
ры с
руба
:Но
рве
жс
ка
яРу
б
ка!
!
!
Се
че
ниел
а
фе
т
а:шир
ина2
4
0мм-в
ыс
о
т
а3
8
0
4
0
0мм
Ке
дрс
а
я
нс
к
ий
Ку
ба
т
у
р
а1
0
0
м3
Ру
бил
и:ма
р
т2
0
1
2г
.
Вба
з
овуюко
мпле
кт
а
циюс
ру
б
авх
о
дит
:
По
л
на
як
о
мпл
е
к
т
а
цияпил
о
ма
т
е
р
иа
л
о
внау
с
т
р
о
йс
т
в
ок
р
ыши:
с
т
р
о
пил
а
;
о
бр
е
шё
т
к
аичис
т
а
япо
дшив
к
ак
р
ыши;
До
с
т
о
инс
т
вас
руба:
ба
л
к
ипо
л
а
;
ба
л
к
ипо
т
о
л
к
а
;
.
До
по
лнит
е
льныеу
с
лу
г
и:
-с
р
у
бв
ыс
т
о
я
л
с
яида
лу
с
а
дк
у
;
Ра
з
бо
р
к
аипо
г
р
у
з
к
анама
шины.
ма
т
е
р
иа
л:к
е
дрбо
л
ь
шо
г
одиа
ме
т
р
а
;
л
о
бо
в
а
яр
е
з
на
ядо
с
к
а
;
дл
яиз
г
о
т
о
в
л
е
нияс
р
у
бапр
име
ня
л
с
ят
о
л
ь
к
ок
а
че
с
т
в
е
нныйл
е
с
;
о
бна
л
ичк
ио
к
о
н;
-не
тна
це
нк
инадо
с
т
а
в
к
еипе
р
е
пр
о
да
жел
е
с
апо
с
р
е
дник
а
м;
по
л
о
в
а
яит
е
р
р
а
с
на
ядо
с
к
а
;
в
ыс
о
к
о
ек
а
че
с
т
в
ор
у
бк
и;
л
е
с
т
ницы.
;
-у
до
бна
япл
а
нир
о
в
к
а
.
по
с
т
о
я
нна
як
р
о
в
л
я-нав
ыбо
рЗа
к
а
з
чик
а
(мя
г
к
а
я
,
че
р
е
пичина
я
,
ме
т
а
л
л
иче
с
к
а
яфа
л
ь
це
в
а
яидр
.
)
Це
ны:
Ба
з
о
в
ыйк
о
мпл
е
к
тс
р
у
ба:2
.
8
мл
н.
р
у
б.
/
/
/
/4
3
т
ыс$US.
/
/
/
/8
мл
н.
т
е
нг
еKZT.
Сбо
р
к
анаг
о
т
о
в
ыйфу
нда
ме
нт
:.
1мл
н.
р
у
б.
/
/
/
/1
5
т
ыс$US.
/
/
/
/2
.
8мл
н.
т
е
нг
еKZT.
Ст
о
имо
с
т
ь1ма
шиныдоУс
т
ьКа
ме
но
г
о
р
с
к
а-1
.
5т
ыс$US.
/
/
/
/2
7
7
т
ыс
.
т
е
нг
еKZT.
Це
нынадо
по
л
нит
е
л
ь
ныеу
с
л
у
г
идо
г
о
в
о
р
ные
.
Экс
плика
цияпо
ме
ще
ний:
Ва
риа
нт1
Ва
риа
нт2
Прине
обх
одимос
т
ивыполнимпе
ре
планиро
вкуидо
ра
б
о
т
куэ
ле
ме
нт
о
впро
е
кт
а
,
чт
оподче
ркне
те
еиндивиду
а
льныйс
т
иль!
!
!
Ес
ливы з
ат
рудняе
т
е
с
ьсвыборомпрое
кт
аилие
г
оархит
е
кт
урног
оре
ше
ния,
т
омы с
де
лае
ме
г
о3Dмоде
ль,ивы виз
уальнос
може
т
еоце
нит
ье
г
о.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа