close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Формування ціннісного
ставлення до всього
живого на уроках
української мови. (Досвід
роботи Омельченко Н. В.,
учителя Богодухівського
колегіуму №2)
Освіта: вища (Харківський державный
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди);
Кваліфікація: вчитель вищої категорії;
Спеціальність за дипломом: учитель
української мови та літератури;
Предмет, який викладаю: українська мова та
література.
Педагогічне кредо: всевишня любов іде з
серця простої людини і робить цей світ
прекрасним.
Перед освітою постало
особливо складне
завдання: не лише
подолати стереотипи у
свідомості людей, а й
сформувати нову
систему цінностей і
орієнтацій людства, що
передбачає високу
відповідольність за
збереження біологічного і
суспільного життя на
планеті Земля.
В. Огнев'юк
Актуальність:
Освіта
?
Здоров'я
Освіта
=
Здоров'я
Мета досвіду: формувати свідомість учнів, в
основі якої покладено погляд на людину як
унікальну, своєрідну, неповторну особистість
із тільки їй притаманними особливостями, яка
усвідомлює свою відповідальність за долю
Всесвіту.
Завдання:
- розкрити творчий потенціал учням,
розвивати готовність до пізнання себе як
Мікрокосмосу Всесвіту;
- формувати здібності перетворювати себе;
- розвивати рефлексійні здібності як
передумову для самовдосконалення.
Ноосферна освіта
базується на
- вченні В. Вернадського
про ноосферу (сферу
розуму)
- вченні Н. Маслової про
зв'язок почуттів
людини з навколишнім
середовищем
Ноосферна освіта – це
творче на всіх рівнях буття
навчання і виховання
цілісної особистості у
відповідності з Загальними
Законами Світу, Загальними
Законами Людського
Суспільства і Спеціальними
Законами педагогіки,
психології та фізіології.
Нова світоглядна концепція: пізнання себе та світу,
удосконалення себе й через цей процес —
удосконалення світу
ТИПИ МИСЛЕННЯ:
ЦІЛІСНЕ:
НЕЦІЛІСНЕ:
екологічне,
двопівкульне,
природне,
здорове,
гармонійне,
узгоджується із
Загальними Законами
Світу
негармонійне,
неекологічне,
переважно
однопівкульне,
нездорове,
неуніверсальне
Цілісне мислення – це сукупна робота
двох півкуль головного мозку при опорі
на всі канали сприйняття інформації.
Аналіз
логіка
ПІВКУЛЯ
Образність
творчість
Синхронна (когерентна) робота
мозку називається цілісним
мисленням
Видатні вчені світу
Цілісне мислення –
це гармонійна робота мозку.
Леонардо
Нікола
да Вінчі
Тесла
(1452-1519)
Живописець,
скульптор,
архітектор, анатом,
дослідник природи,
винахідник,
письменник
Михайло
(1856-1043)
Ломоносов
Музикант, філософ,
володів вісьмома
мовами,
найбільший
винахідник в історії
людства
(1711-1765)
Історик, оратор,
фізик, механік,
хімік, мінералог,
художник, поет
ПІВКУЛЯ
недовантаження!
На планеті сьогодні мешкає 90% лівопівкульних
людей. Це тактики, виконувачі, споживачі. Основні
функції лівої півкулі ними використовуються сповна:
логіка, розрахунок, аналіз, розчленування реальності,
дослідження матеріального світу.
Права півкуля – чуттєва.
Ліва півкуля – логічна.
Вони обидві нам потрібні!
ПИТАННЯ ДО
ЛІВОЇ ПІВКУЛІ:
ПИТАННЯ ДО
ПРАВОЇ ПІВКУЛІ:
- Чому?
- Скільки коштує?
- Навіщо?
- Де?
- Куди?
- Звідки?
- Скільки важить?
- Скільки триває?
- Як?
- Яке?
- На що схоже?
- Якого кольору?
- Емоції “Ох!” і “Ах!”
-Емоції зі знаком
“+” та “–”
Однопівкульне мислення може
бути охарактеризовано як:
•
•
•
•
•
•
•
неадекватне,
нездорове,
негармонійне,
антропосферне,
однобічне,
лінійне,
дискурсивнологічне
Криза мислення
Неадекватне Законам
Світу використання
функцій
головного
мозку призвело до
кризи
мислення
(втрати
цілісності)
наприкінці
ХХ
–
початку ХХI століття.
Еволюційно новий етап
розвитку суспільства та
науки потребує
впровадження
універсальної педагогічної
системи, яка інтегрує
найкращі наукові та
педагогічні напрацювання.
Такою і є розроблена та
апробована ноосферна
система – біологічно
адекватна природним
законам розвитку людини
ХХІ ст.
Ноосферна освіта орієнтується на суму
вищих ціннісних фізіологічних,
інтелектуальних та духовних можливостей
людини. Жоден елемент методології,
технології, інструментарію цієї системи не
здатний порушити біоритми вчителя та
учня.
Метою ноосферної освіти є
формування психологічного
здоров’я дитини
(стресостійкість, гармонія та
духовність), мотивація
екологічно здорового типу
мислення, заснованого на
свідомому сукупному
володінні логічним
(лівопівкульним) та образним
(правопівкульним) мисленням.
Саме двопівкульний тип
мислення може дати людині
цілісну картину світу.
Природне сприйняття будь-якої інформації
проходить обов'язкові етапи (за Ж.Піаже):
І. Сенсорно-моторний (чуттєве
сприйняття явища, що вивчається)
ІІ. Символьний (образне “згортання”
чуттєво-логічної інформації завдяки
особистому вибору та асоціативному зв'язку між пропонованим
образом та явищем, що вивчається)
IV. Лінгвістичний (акомодація
інформації у свідомості через
ІІІ. Логічний (дискурсивно-логічне
осмислення інформації)
словообраз, креативне використання
V. Моторно-кінестетичний
(закріплення (реагування на
інформацію) через тілесні реакції)
VI. “Архівування” інформації
(синхронізація взаємозв'язків між
зоровими, слуховими, нюховими,
дотиковими рецепторами;
горизонтальними і вертикальними
структурами головного мозку)
мислеобразу в мовленнєвій
діяльності)
Як
наслідок,
відбувається
квантовий
(емерджентний) стрибок, який дозволяє
людині вийти на новий цикл свого розвитку та
набути нові якості, яких вона раніше не мала.
Це і є адекватний природі людини та природі
роботи самої інформації шлях освітнього
процесу.
У біоадекватному уроці важливим етапом є введення
нового навчального матеріалу з предмета у режимі
8-10-хвилинної навчальної релаксації. Релаксація як
психофізичний процес є зменшення напруження,
довільний або мимовільний стан розслаблення.
Довільна релаксація викликається шляхом розслаблення м'язів
та уявлення станів спокою, який забезпечує оптимальне
самопочуття в найбільш відповідальний момент навчальної
діяльності. У навчальному процесі безпосередньо й активно
беруть участь почуття. З їх допомогою відбувається глибинний
роздум, внутрішня мандрівка, у ході якої засвоюється і
закріплюється навчальна інформація.
Навчальна релаксація структурується
за трьома ключовими етапами:
І. Спочатку створюються умови для гармонізації психофізичного
стану дітей і підлітків. Підготовка до сприйняття навчального
матеріалу має визначену послідовність.
ІІ. Далі вводиться новий матеріал, точніше його інформаційне
“згортання”, на образах, що підібрані асоціативним шляхом.
ІІІ. Завершує роботу етап виходу з релаксації.
ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОГРАМИ
Голограма
1. Об'єм
2. Кольорова гама
3. Рухливість
4. Глибина
5. Збереження
усього
об'ємного
зображення
предмету за
картини, що
емульсію.
- це об'ємне
зображення
допомогою інтерференційної
записана на світлочутливу
Коли дитині хочеться читати твір? Коли їй цікаво
побачити у ньому щось важливе для себе. Може,
привабливий який-небудь персонаж або цікавий
сюжет. Як підтримати інтерес до читання? Треба
творити переживання спілкування дитини з
твором мистецтва.
Інформація стає знанням тільки коли вона
проживається,
стає
частиною
особистого
досвіду.
Тут приходить на допомогу
образ,
відомий
учню
з
дитинства. Цей образ завжди
повинен
бути
приємним,
добрим, а можливо і смачним.
Голографічні
образи
мозок
моделює, використовуючи увесь
накоплений життєвий досвід.
Творити
переживання
мислеобразів
допомагає робота з образонами.
Образон – це опорний образ, наповнений
вичерпною інформацією у алгоритмічному
порядку (Н.В.Маслова).
Образон відіграє роль знака, у якому
“схоплено” сутність навчального матеріалу.
Образон є символ, смислова структура
якого розрахована на активну внутрішню
природну роботу людини.
Багатозначність
образу
дозволяє
особистості варіювати їм у різноманітних
ситуаціях на основі особистого досвіду.
Створення образону відбувається у стані
релаксації, у формі приємної внутрішньої
мандрівки у власний духовний світ.
Коли у стадії
обговорення учасники
розповідають про свої
переживання, то
вражає над усе краса й
багатоманітність цих
індивідуальних світів.
Робота з образонами – основа
біоадекватного методу.
Голографічний образ створюється
мозком та є індивідуальною
одиницею мислення.
Двомірний (не голографічний)
образон створюється
художником, вчителем, учнем у
якості візуальної допомоги думці.
Образон допомагає відобразити
одночасно і образ, і смисл
навчальної інформації.
Гармонізація всіх
складових здоров'я.
Духовне
Фізичне
Здров'я
учнів
Соціальн
е
Психічне
Практика показала, що
робота
в
режимі
біоадекватної методики
розкріпачує мислення і
педагога,
і
учнів,
надаючи
можливості
для
несподіваних
творчих ходів.
Природне навчання з
опорою на вище “Я”
учня підсилює особисту
мотивацію.
Така освіта екологічна.
Результати біоадекватної технології:
скорочення часу навчання
у 3-5 разів
зростання мотивації учнів
на навчання, інтересу
до предмету світової літератури
розкриття
внутрішнього «я» дитини
розвиток творчих здібностей,
а також здатності
до самопізнання, самооцінки
здоров’язбережний
та здоров’явідновлюючий ефект
покращення успішності учнів
усіх категорій
формування цілісного мислення учнів і на цій базі високої духовності,
моральності, гармонійної особистості, яка здатна жити, мислити, працювати в гармонії
із природою, собою, суспільством, бути стійкою в різних життєвих ситуаціях
без нанесення шкоди людству та природі
Учитель в системі ноосферної освіти:
не використовує авторитарного
стилю спілкування
володіє ефективними
методами навчання
має високий рівень
професійної компетентності
бачить у кожній дитині
талановиту постать
уміє вести діалог у спілкуванні
Біоадекватний
метод викладання
як ідея і як засіб
призначений для
педагога, що не
терпить рутини,
прагне розкрити
індивідуальність у
собі та дітях,
допомогти кожному
розкрити внутрішній
потенціал.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа