close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАПИТ № ZЕ01-02
ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС проводить процедуру запиту оферт в рамках чого запрошує Вас
надати свою оферту на виконання послуги, а саме:
Таблиця № 1
№
з/п
Найменування робіт
Технічні вимоги
Матеріали, які
використовуються для
виконання послуги,
повинні відповідати
ГОСТу або ДСТУ
1
Послуги з обстеження
технічного стану
гідротехнічних споруд
пристанційного вузла
(напірних та зливних
циркводоводів) блоків
№№ 5,6,7,8
Місце
поставки,
одержувач
Обсяги робіт та
умови їх виконання
Од.
Приміт
К-ть
вим.
ка
Основні вимоги:
- обстеження технічного стану
гідротехнічних споруд пристанційного
вузла (напірних і зливних
циркводоводів) з складанням технічних
звітів;
оформлення
і видача паспортів
1.Основа для
технічного
стану
на гідротехнічні
надання інженерних
споруди пристанційного вузла (напірні і
послуг:
зливні циркводоводи).
1.1.Постанова
напірні
Кабінету Міністрів
циркводоводи від
України від
БНС-2 до блоків
05.05.1997р. №409
№ 5,6 турбінного
м.п.
340
«Про забезпечення
відділення
надійності і безпечної
(L:94+95+75+76,0 =
експлуатації будівель ,
340 м.; Ду1600);
споруд та інженерних
ДТЕК
споруд» зі змінами
Бурштинська зливні циркводоводи
згідно Наказу
від блоків № 5,6
ТЕС
Держбуду від
турбінного
м.п.
160
18.07.1999р.
відділення до БНС-2
№184/140.
(L:40х4=160 м.;
1.2.Указ
Ду1600);
Держкоммістобудуван
напірні
ня України ,
циркводоводи від
Держгірнаглядохорон
БНС -2 до блоків
праці
№ 7,8 турбінного
м.п. 369,5
України,Держжитлоко
відділення
мунгоспу України від
(L:82+78+105+104,5
08.07.1997р.
= 369,5м.; Ду1600);
№108/177/49 «Про
зливні циркводоводи
забезпечення
від блоків № 7,8
виконання Постанови
турбінного
м.п.
160
КМУ ВІД 05.05.1997р.
відділення до БНС-2
№ 184/140»
(L:40х4=160 м.;
Ду1600)
1. Додаткові вимоги до послуг:
― надати графік виконання послуг, гарантійні терміни та підтвердження досвіду
виконання аналогічних послуг;
― на вимогу Замовника надати в три денний термін кошторисну та установчу
документацію. В разі ненадання, в зазначений термін, кошторисної та установчої
документації пропозиція не буде розглядатися;
― роботи виконуються по наряду-допуску при зупиненому енергоблоку (при мінімальному
терміні зупинки до 13 днів) відповідно до графіка зупинки енергоблоків;
― проведення робіт в зливних циркводоводах допускається при 50% заповненню (по
діаметру) водою, при не можливості їх повного опорожнення (осушення) від води;
― Замовнику надаються технічні звіти і паспорти з усіма додатками на твердому носії в
4-ох примірниках та на електронному носії в 1-му примірнику.
2. Термін виконання послуг: протягом 2015 року в обсягах згідно таблиці № 1.
3. Підтвердження відповідності Послуги:
На наступних умовах:
- Умови оплати: відстрочка платежу 90 календарних днів з моменту підписання акта
здавання-приймання виконаних послуг.
- Матеріали : Підрядника.
- Умови поставки: поставка матеріалів та інструменту, які необхідні для виконання послуг
за рахунок Підрядника.
Відповідь просимо надати у вигляді підписаної та завіреної печаткою комерційної
пропозиції (до комерційної пропозиції надати кошторис з розрахунком одиничної вартості) з
обов'язковим зазначенням умов оплати, поставки та додаткових вимог.
Перевагою при виборі постачальника є згода з вищевказаними умовами оплати, поставки,
термінами виконання послуг та додатковими вимогами до послуг.
Контактна особа: Варенюк Юрій Володимирович +38 03438-57-830
E-mail: [email protected]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа