close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Принципи моєї програми та стиль моєї роботи:
професіоналізм, новаторство, прозорість,
креативність, ефективність, щирість.
Основні концептуальні положення моєї програми:
фаховість, працездатність, наполегливість,
повага, турбота, успіх, процвітання.
Автобіографічні дані
Громадянство громадянин України
Число, місяць і рік народження 30.04.1966
Місце народження село Підгірці Бродівського р-ну
Львівської області
Освіта вища повна, спеціаліст, Львівський
політехнічний інститут, 1992 р.
Спеціальність промислове та цивільне будівництво, інженер-будівельник;
Володіння мовами українська, російська – вільно;
англійська – читання і переклад зі словником; польська – вільно.
Нагороди Грамота Ради директорів м. Львова, 2010р.
пам'ятний знак «Флагмани освіти» та грамота Міністерства освіти, науки,
молоді та спорту, 2012 р.
Грамота ЛОДА, Головне управління освіти і науки, 2012 р
Грамота ЛОДА, Департамент освіти і науки, 2014 р.
Грамота Президії центрального комітету профспілок працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, 2014 р.
Загальний стаж роботи - 27 років 9 місяців.
Педагогічний стаж - 23 роки 10 місяців.
Стратегія розвитку Державного вищого навчального закладу
«Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну» будується на
перспективі збереження ним статусу вищого навчального закладу та
підвищення його рівня акредитації до 2-го, щоб зайняти гідне місце серед
вишів згідно вимог нового закону України «Про вищу освіту». Стратегічним
курсом у моїй роботі буде поглиблення і закріплення позитивних результатів
діяльності коледжу, втілення в життя Закону України “Про вищу освіту” і
раніше запланованих заходів з розвитку методичної, наукової та матеріальної
бази
навчального
закладу.
Намагатимуся й надалі робити все для того, щоб дії керівного апарату
й функціонування коледжу в цілому мали стабільний характер.
Прогнозованість результатів, прозорість рішень, відповідальність за
доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної роботи.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МОЄЇ ПРОГРАМИ
1.Організація навчального процесу відповідно до вимог законодавства
у сфері освіти і, особливо, нового закону України «Про вищу освіту»,
підготовка конкурентоспроможних фахівців та формування їх професійних
компетентностей.
2.Пошук напрямів і способів вирішення існуючих проблем шляхом
знаходження нових джерел фінансування, що сприятимуть розвитку та
зміцненню навчальної, наукової, матеріально-технічної бази коледжу
забезпечуватимуть комфортні умови роботи педагогічним працівникам,
співробітникам і студентам.
3. Посилення взаємодії з кращими вузами Львова та України.
4. Підвищення відповідальності директора та керівників усіх рівнів за
заплановані результати діяльності, виконання управлінських рішень.
5. Підвищення ролі Ради студентського самоврядування та залучення
її членів до розроблення концепції діяльності та розвитку коледжу.
6.Розпочати організаційно-юридичну роботу щодо підвищення рівня
акредитації коледжу до 2-го рівня.
7. Покращення умов праці викладачів та навчання студентів через
забезпечення безперебійного процесу реконструкції, ремонту та модернізації
приміщень коледжу.
8.Стабілізація кадрового складу науково-педагогічних працівників,
поглиблення впевненості в майбутній діяльності.
9.Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у вищих
навчальних закладах України, стажування – на базі передових будівельних
підприємств (фірми, корпорації, приватні підприємства, організації.).
З цією метою налагодити співпрацю з кафедрою ЮНЕСКО
"Неперервна професійна освіта ХХІ століття" на базі Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України з
метою досягнення підвищення якості освіти наших педагогічних працівників,
їх професійного росту (Лист від 25.12.2014р)
10.Збільшення, з урахуванням реальних можливостей, щорічного
прийому на підготовку фахівців для будівельної галузі, у тому числі за
держзамовленням.
11.Залучення ресурсів для інформатизації навчального процесу, обладнання структурних одиниць
достатньою кількістю персональних
комп’ютерів, а аудиторій – відеотехнікою та мультимедійними комплексами,
зокрема за рахунок співпраці з підприємствами у сфері комп’ютерних та
інформаційних технологій, забезпечення можливостей для роботи в
безпровідниковій мережі Wi-Fi в усіх корпусах і гуртожитку.
12. Вивчення питання про можливість відкриття нової спеціальності
«Оцінка майна».
13. Збереження співпраці з автошколою з подальшим отриманням
водійських прав студентами всіх спеціальностей .
14.Ініціювання проведення на базі коледжу всеукраїнських та
обласних методоб’єднань, конкурсів фахової майстерності, олімпіад,
конференцій та спортивних змагань.
15. Щорічне проведення виставки-конкурсу курсових та дипломних
проектів та творчих робіт під гаслом «Моя професія – моє майбутнє»
тощо.
16. Удосконалення якості підготовки студентів, розширення навчальної і виробничої діяльності коледжу, зростання та модернізація його
навчально-виробничих можливостей.
17.Доповнення Концепції розвитку коледжу на перспективу до 2020
року згідно з Доктриною розвитку вищої освіти у ХХІ столітті.
18.Продовження співпраці з вищими навчальними закладами (ЛНУ
«Львівська політехніка», Львівський аграрний університет, Київський
Національний університет архітектури і будівництва).
19. Подолання корупції у відносинах між студентами та викладачами,
співробітниками і керівниками як явища, що суперечить запропонованій
моделі розвитку коледжу,
демократичності й ефективності управління, тому сприймається як
неприпустимий, ганебний факт. Формування в колективу коледжу
впевненості в тому, що студента оцінюють за його знаннями й уміннями, а
викладача – за професійними та науковими якостями.
20.Систематичне проведення інформаційних заходів з роз'яснення
сутності корупції, її попередження та боротьби з нею, адаптації до наших
реалій міжнародного досвіду протидії цьому явищу; організація
просвітницьких акцій та оприлюднення матеріалів антикорупційної
спрямованості (буде надалі працювати скринька довіри).
Своїми першочерговими завданнями як керівник навчального закладу
я бачу:
1. Підвищення якості навчального-виховного процесу, забезпечення
його відповідності світовим стандартам.
2. Відкриття нових перспективних напрямів, спеціальностей,
спеціалізацій, постійне оновлення та модернізація змісту існуючих.
3. Розроблення та впровадження технології бінарної вищої освіти –
молодший спеціаліст-бакалавр.
4. Планомірне впровадження в навчальний процес інновацій, сучасних інформаційних та освітніх технологій.
5. Розроблення та реалізація заходів щодо вдосконалення якості
самостійної роботи студентів заочної форми навчання через підготовку
курсів, орієнтованих на індивідуалізацію навчання та стимулювання творчої
роботи студентів.
6.Розроблення інформаційно-аналітичної системи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів коледжу, її тестування та
впровадження в навчальний процес на базі системи ЄДБО.
7. Продовжувати угоди із закладами освіти 3-4-го рівня акредитації
про ступеневу підготовку молодшого спеціаліста шляхом коректування і
погодження інтегрованих навчальних планів.
8. Запровадження в навчальний процес і діяльність бібліотеки
коледжу сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, створення
для цього центру підготовки та збереження електронних навчальних курсів,
обладнання аудиторій з метою проведення дистанційних занять,
телеконференцій.
9. Підвищення якості практичного навчання студентів для повноцінного проходження ними всіх видів практик та проведення виїзних занять,
розширення мережі базових підприємств – замовників кадрів.
10. Активізація роботи з працевлаштування та закріплення випускників коледжу на сучасних будівельних підприємствах, установах і фірмах
Західного регіону.
11. Започаткування практики запрошення до коледжу провідних
науковців з вищих навчальних закладів України та Польщі для читання лекцій за окремими спецкурсами.
12. Вжиття заходів для налагодження міжнародних зв’язків та
створення можливості проходження технологічної практики і стажування наших студентів у навчальних закладах Польщі чи Прибалтики (м.Шауляй).
Програму своєї роботи я розбив по пріоритетних напрямках діяльності,
за якими буду працювати
І. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Активна підготовка резерву викладацьких кадрів через аспірантуру і
стимулювання викладачів до захисту дисертацій.
2.Планування і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку
структурних підрозділів, циклових комісій, які є невід'ємною частиною
навчального закладу.
3. Щорічне проведення на базі коледжу конкурсів творчих робіт, курсових та
дипломних проектів.
4.Активізація студентської творчості, удосконалення роботи студентських
гуртків і Студентського самоврядування.
5.Створення студентського преміального фонду, для нагородження
студентів, які досягли вагомих результатів у навчанні чи спорті.
6.Вивчення можливості збільшення позабюджетного фінансування.
ІІ. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ТА ВИХОВНА РОБОТА
1.Підготовка комплексної програми співпраці адміністрації коледжу
та органів студентського самоврядування з метою підвищення ефективності
навчального
процесу,
розвитку
студентського
самоврядування,
удосконалення національно-патріотичного та морального виховання
студентської молоді, формування у студентів активної громадянської позиції,
соціального захисту студентів, широкого залучення студентства до
культурно-масової роботи та художньої самодіяльності.
2. Проведення різноманітних студентських конкурсів .
3.Щорічне проведення у жовтні Дня відкритих дверей, приуроченого
до річниці заснування навчального закладу.
4.Формування та втілення в життя системи фінансового й іншого стимулювання досягнень студентів.
5.Призначення персональних іменних стипендій для студен
тів
різних напрямів підготовки за досягнення вагомих
результатів у навчанні
й іншій діяльності.
6.Регулярне проведення зустрічей зі студентами коледжу для забезпечення постійного інформування їх про роботу керівництва та заходи,
вжиті для вирішення студентських проблем.
7. Сприяння подальшому розвитку спортивного життя коледжу, а саме
відзнака студентів, які репрезентують коледж серед інших навчальних
закладів.
ІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.Раціональне та прозоре використання всіх ресурсів і надходжень.
2.Постійна робота над збільшенням фінансових надходжень за рахунок проведення консультацій з підготовки абітурієнта.
3.Поселення в період канікул в належно облаштовані кімнати
туристичних делегацій та спортивних груп.
4.Ініціювання разом з випускниками Львівського коледжу
будівництва, архітектури та дизайну створення Фонду меценатів коледжу.
Своїми першочерговими завданнями як господарника вважаю:
Пекарська1а:
1. Продовжувати роботу з утеплення неопалювальних приміщень
коледжу енергоощадними сучасними технологіями та засобами;
2. По-новому облаштувати
територію біля 111 аудиторії,
розробивши проект ландшафтного дизайну силами студентів-дизайнерів з
його подальшою реалізацією;
3. Замінити скло і зробити реставрацію фасадних вікон, а на 1-му
поверсі зробити оздобленням їх нижньої частини видами та пам'ятками
Львова, постійно діючою рекламою коледжу за попередніми ескізами
студентів-архітекторів;
4. Продовжувати реконструкцію системи опалення, заміну котлів,
оскільки будівництво нової котельні є неможливим в сучасних економічних
умовах;
5. Підтримувати стан покрівлі в належному стані;
6. Оновлювати меблевий інвентар;
7. Поступово замінювати стару комп’ютерну базу на сучасну.
Зелена105
1. Продовжувати ремонт санвузлів з оснащенням душовими кабінами
та бойлерами;
2.Здійснювати поточний ремонт кухонь та оновити їх обладнання;
3.Оновити обладнання та зробити ремонт тренажерного залу та
лижної бази;
4.Дозавершити заміну дерев'яних вікон на металопластикові в
кімнатах;
5.Облагородити ландшафт біля гуртожитку, встановити турнікети для
паркування велосипедів, скутерів і т.д.;
6.Зробити доступним інтернет згідно єдиної державної програми для
навчальних закладів;
Сахарова 42
1.Продовжувати роботу по узаконенню права на земельну ділянку
спортивного майданчика;
2.Залежно від фінансового забезпечення та державної підтримки
розпочати втілення ідеї будівництва спортивно-оздоровчого комплексу.
Пасічна 93
1.Завершити побудову тамбура перед входом в корпус з метою
збереження тепла та безпеки;
2.Продовжити естетичне оформлення огорожі та ландшафтної
території;
3.Постійно продовжувати оновлення необхідних технічних засобів
навчання, інструментів, будівельних матеріалів, необхідних навчальновиробничим майстерням для здобуття і росту фахової майстерності студента,
виготовлення необхідного обладнання та ремонту інвентаря.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОЄЇ ПРОГРАМИ СПРИЯТИМЕ:
1. Підвищенню статусу коледжу, зміцненню навчально-матеріальної
бази.
2. Розширенню профілю підготовки фахівців для втілення в життя
принципів державної політики в галузі будівельної освіти.
3. Створенню умов для найбільш повного задоволення потреб громадян в отриманні вищої освіти за спектром напрямів підготовки з
урахуванням стану будівельного ринку праці.
4. Здійсненню перетворень, які дозволять коледжу успішно функціонувати та гідно відзначити своє 75-річчя у цьому році.
Шановні колеги! На сьогодні це, звичайно, далеко не повний
перелік того, що хочеться зробити. У програмі вказано лише ті завдання, які
потрібно виконати в першу чергу і які ми спроможні реалізувати. Разом ми
долали всі труднощі впродовж моєї першої каденції. Спільними зусиллями
ми зберегли коледж, спеціальності та колектив навчального закладу.
Сподіваюся, що, у випадку обрання мене вдруге директором коледжу, так
само спільними зусиллями ми подолаємо й ті труднощі, які постали перед
нами у зв’язку з новими викликами в освітній сфері.
Ми робили все правильно, навіть якщо й інколи дехто цього не
розумів. І будемо робити все від нас залежне, щоб наш коледж продовжував
своє існування на теренах України як престижний навчальний заклад.
Перефразовуючи Філарета, скажу так: хто правильно чинить, за
тим правда і з тим Бог.
Тільки відсутність конфронтації
та взаємовигідна співпраця на благо нашого коледжу дозволять нам
разом досягти цілей,
окреслених у моїй програмі.
З повагою Юрій Іванович Соха
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа