close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
“16/12”датасының дұрыс
оқылуын таңда: The
sixteenth of December
“16/12”датасының
дұрыс оқылуын таңда:
The sixteenth of
December
“255” сан есімнің дұрыс
оқылуын тап: Two
hundred and fifty-five
“8/3” датасының дұрыс
оқылуын тап: The eighth
of March
“8/3”датасының дұрыс
оқылуын тап: The eighth
of March
“a fox” сөзінің көпше
түрін тап: : Foxes
“a postman”сөзінің
көпше түрі: Postmen
“achieve”сөзінің
синонимі: Gain
“achieve”сөзінің
синонимі:Gain
“Advance” сөзінің
синонимі: Progress
“Advance” сөзінің
синонимін тап: Progress
“an ox”сөзінің көпше
түрін көрсет: Oxen
“an ox”сөзінің көпше
түрін тап: Oxen
“An Umbrella”сөзінің
көпше түрін таңда:
Umbrellas
“Boy-friend” зат есімінің
көпше түрін көрсет: Boyfriends
“Boy-friend” зат есімінің
көпше түрін таңда: Boyfriends
“Broadminded” сөзіне
қарама-қарсы сөзді
таңда: Narrowminded
“Broadminded” сөзіне
мағынасы қарама-қарсы
сөз: Narrowminded
“collect” етістігінен сын
есім жаса: Collective
“collect” етістігінен сын
есімді құрастыр:
Collective
“Crowd” сөзіне анықтама
бер: A great number of
people
“Crowd”сөзіне анықтама
бер: A great number of
people
“Dirty”сөзінің антонимі:
Clean
“Dozen” сөзіне синоним
таңда: Twelve
“Dozen”сөзінің синонимі:
Twelve
“Fantasy” сөзінің
синонимін таңда:
Imagination
“Fantasy”сөзінің
синонимін тап:
Imagination
“go” етістігінен Participle
2 формасын құрастыр:
Gone
“go” етістігінен Participle
II (Есімше II) формасын
құра: Gone
“Happen” сөзінің
синонимі: Occur
“Happen”сөзінің
синонимі: Occur
“Helen can play the piano
better than Elizabeth”
сөйлеміне мағынасы
жақын сөйлемді анықта:
Elizabeth is less good at
playing the piano than
Helen
“Large” сөзінің
антонимі: Small
“merchant” сөзіне дұрыс
анықтама бер: It is a
person who sells and buys
things
“merchant”сөзіне
анықтама бер: It is a
person who sells and buys
things
“Nobody”сөзінің
антонимі: All
“Nobody”сөзінің
антонимі: All
“Perform” етістігінен зат
есімді жаса: Performance
“Perform”етістігінен зат
есімді құра: Performance
“Power”сөзінің
синонимі: Energy
“Quiet” сөзінің
синонимін тап: Calm
“Quiet”сөзінің синонимі:
Calm
“s” әрпінің дыбысталуы
басқа сөздерден
ерекшеленетін сөз:
Research
“She didn't say a word as
she left room” сөйлеміне
мағынасы жақын
сөйлемді анықта: She left
the room without saying
a word
“Stop” сөзіне қарамақарсы сөзді таңда: Begin
“Stop” сөзіне қарамақарсы сөзді таңда: Begin
“Surprise” сөзіне
мағынасы жақын сөзді
таңда: Wonder
“The 72nd” реттік сан
есімінің дұрыс оқылуын
таңда: The seventy
second
“To achieve”сөзінің
синонимін таңда: To
reach
“To achieve”сөзінің
синонимін тап: To reach
“to be” етістігінің дұрыс
формасын таңда. She …
at school now.: Is
“to be” етістігінің дұрыс
формасын таңда:
Pavlodar … in the North of
Kazakhstan.: Is
“to be” етістігінің дұрыс
формасын таңда: Who …
your best friends?: Are
“to be” етістігінің дұрыс
формасын таңда: Who …
your best friends?: Are
“to be” етістігінің дұрыс
формасын таңда: Who …
your best friends?: Are
“to be” етістігінің дұрыс
формасын таңда: Who …
your best friends?:; Are
“to be” етістігінің дұрыс
формасын таңда::
Pavlodar … in the North of
Kazakhstan.: Is
“to be”етістігінің дұрыс
формасын тап: She … at
school now.: Is
“To excuse” сөзінің
синонимін табыңыз: To
forgive
“to influence”сөзіне
синонимді тап: To argue
“to influence”сөзінің
синонимін тап: To argue
“To lift” сөзінің
синонимін тап:
“To lift” сөзінің
синонимін тап: To raise
“To shake” сөзінің
синонимін тап: To shiver
“To shake” сөзінің
синонимін тап: To shiver
“to tell” етістігінің
екінші формасын тап:
Told
“to tell” етістігінің
екінші формасын тап:
Told
“wide” сөзінің антонимі:
Narrow
“wide” сөзінің антонимі:
Narrow
“wide”сөзінің антонимі:
Narrow
“wide”сөзінің антонимі:
Narrow
“входить” тіркесті
етістіктің дұрыс
аудармасын таңда: Get in
“Продолжать, идти
дальше” тіркесті
етістігінің дұрыс
аудармасын тап: To go on
“Продолжать, идти
дальше” тіркесті
етістігінің мағынасын
ашатын сөзді тап: To go
on
«01/01»датасының дұрыс
оқылуын тап: The first of
January
«01/01»датасының дұрыс
оқылуын тап: The first of
January
«30/08» датасының
дұрыс оқылуын таңда:
The thirtieth of August
«common» сөзінің
синонимі: General
«different» сөзіне
мағынасы қарама-қарсы
сөз: Similar
«different»сөзінің
антонимі: Similar
«Laugh» сөзіне қарамақарсы сөзді тап: Cry
«Love» сөзіне қарамақарсы сөзді тап: Hate
«s» әрпі қалып қойған
сөз: Is…ue
«task»сөзінің синонимі:
Aim
«task»сөзінің синонимі:
Aim
«to have» етістігі
модальді етістік ретінде
қолданылып тұрған
сөйлемді тап: Do you
have to go to the market
to buy fish or meat?
«to have» етістігі
сөйлемде модальдік
етістік ретінде
қолданылған: Do you
have to go to the market
to buy fish or meat?
«Біреумен бару»
мағынасындағы тіркесті
етістікті тап: To come
along
«Пойти с кем - нибудь»
тіркесінің ағылшын
тіліндегі аудармасын тап:
To come along
2/3 дробының ағылшын
тіліндегі нұсқасын таңда:
Two third
Anar … her car.: Is going
to sell
II типті буында тұрған
сөзді таңда: Mat
III-типті буындағы сөзді
көрсет: Barn
III-типті буындағы сөзді
таңда: Barn
II-ші типті буында
тұрған сөзді тап: Mat
I-типті буында тұрған
сөз: Price
Participle I (Есімше I )
тұрған сөйлемді таңда:
Nick likes going to the
skating rink
Participle I(Есімше I)
тұрған сөйлемді тап:
Nick likes going to the
skating rink
Participle II-де тұрған
сөйлемді анықтаныз: I
don’t know the words
written on the
blackboard
Past Continuous Active
формасындағы етістікті
тап: Was gathering
Past Continuous Active
формасындағы етістікті
тап: Was gathering
Past Simple
формасындағы етістікті
таңда: Played
Past Simple
формасындағы етістікті
тап: Played
Present Indefinite Active
формасындағы етістікті
таңда: Drive
Present Indefinite Activeтегі етістікті таңда: Drive
Present Indefinite
формасына қой: I … milk
every day.: Drink
Present Participle
формасындағы сөйлемді
таңда: He is watching TV
at the moment
Present Participle-де
тұрған сөйлемді тап: He
is watching TV at the
moment
Present Perfect Active
формасындағы етістікті
табыңыз:Has done
Present Simple
формасындағы 3 жақтың
жекеше түріндегі
етістікті таңда: Goes .
Present Simple
формасындағы 3-жақта
жекеше түрдегі етістікті
таңда: Goes
The Chairman of the
House of Commons in the
English Parliament is: The
Speaker
Артикльдерді қажетті
жеріне қой: … meeting
took place at … theatre.:
The/ the
Артикльдердің дұрыс
нұсқасын көрсет: I never
go to … cinema or …
theatre. : The/ the
Артикльдердің дұрыс
нұсқасын қой: … length,
… breadth and … height of
… cube are equal.: The /
the / the / a
Артикльдердің дұрыс
нұсқасын таңда: The
restaurant was … tall
building made of … glass
and … stone.: A/ - / Артикльдің дұрыс
нұсқасын қой: … tea is
very hot, I must put …
milk in it.: A / a
Артикльдің дұрыс
нұсқасын таңда: … ship
which was called
“Abraham Lincoln” arrived
at … port.: The / the
Артикльдің дұрыс
нұсқасын таңда: … ship
which was called
“Abraham Lincoln” arrived
at … port.: The / the
Артикльдің дұрыс
нұсқасын таңда:
Yesterday I got …
telegram and … letter.: A/
a
Артикльдің дұрыс
нұсқасын тап: Yesterday I
got … telegram and …
letter.: A/ a
Аударыңыз: У Марка нет
никаких шансов сдать
этот экзамен.: Mark has
no chance to pass the
exam
Аударыңыз: У Марка нет
никаких шансов сдать
этот экзамен.: Mark has
no chance to pass the
exam
Берілген әріптерден
дұрыс құралған сөзді
таңда: E ,r ,u, t, i, p, c:
Picture
Берілген әріптерден
дұрыс сөз құра: E ,r ,u, t,
i, p, c : Picture
Берілген әріптерден сөз
құрастыр: B , a, l, r, o, u.:
Balour
Берілген әріптерден сөз
құрастыр: B , a, l, r, o, u.:
Balour
Берілген әріптерден сөз
құрастыр: B ,u ,o ,r ,i ,g ,e
,h ,n.: Neighbour
Берілген әріптерден сөз
құрастыр: Y, i, d, a, r. :
Diary
Берілген әріптерден сөз
құрастыр: Y, i, d, a, r.:
Diary
Берілген әріптермен сөз
құрастыр: B ,u ,o ,r ,i ,g ,e
,h ,n. : Neighbour
Берілген әріптермен сөз
құрастыр: T ,h ,a ,e ,w.:
Wheat
Берілген сөз
тізбектерінің ішінен
артық сөзді тап: Enjoy
Берілген сөз тіркесінің
көпше түрін тап: Womandriver: Women-drivers
Берілген сөз тобынан
артық сөзді көрсет:
Laugh
Берілген сөз тобынан
артық сөзді тап: Beautiful
Берілген сөз тобынан
артық сөзді тап: Enjoy
Берілген сөз тобынан
артық сөзді тап: Table
Берілген сөз тобынан
мағынасы артық сөзді
тап: Beautiful
Берілген сөз тобынан
мағынасы артық сөзді
тап: Table
Берілген сөз тобынан
үстеуді тап: Badly
Берілген сөздерден
үстеуді тап: Badly
Берілген сөйлемге
ағылшын тіліндегі дұрыс
эквивалентін таңда: Они
построят дом к концу
месяца.: They’ll have
build the house by the
end of the month
Берілген сөйлемге
мағынасы жағынан
жақын сөйлемді анықта:
She didn't say a word as
she left room.: She left the
room without saying a
word
Берілген сөйлемге
мағынасы жақын
сөйлемді анықта: My
mother didn’t like my new
shoes.: My mother
disapproved of my new
shoes
Берілген сөйлемге
мағынасы жақын
сөйлемді анықта: My
mother didn’t like my new
shoes.: My mother
disapproved of my new
shoes
Берілген сұрақтың
жауабын тап: Excuse me,
can you tell where the post
office is?: I’m sorry. I’m
a stranger here myself
Берілген тақырыптық
қатардан артық сөзді тап:
Laugh
Бір сөзбен айт: A person
who travels by plane or by
ship is a … .: Passenger
Бір сөзбен айт: A person
who travels by plane or by
ship is a … .: Passenger
Бір сөзбен айт: It is what
we get at school and have
forever: Knowledge
Бір сөзбен айтқанда:It is
what we get at school and
have forever: Knowledge
Бірінші типті буында
тұрған сөзді тап: Nylon
Бірінші типті буындағы
сөзді таңда: Nylon
Бөлшек сұрақты
аяқтаңыз: He must study
better, … ?: Mustn’t he
Герундий бар сөйлемді
таңда: I am fond of
collecting coins
Герундийдің белгілері:
Зат есім мен етістік
Герундийі бар сөйлемді
таңда: “Go on reading”,
said the teacher
Герундийі бар сөйлемді
таңда: “Go on reading”,
said the teacher
Герундийі бар сөйлемді
таңда: Travelling is very
interesting in any season
Герундийі бар сөйлемді
тап: I am fond of
collecting coins
Герундийі бар сөйлемді
тап: Travelling is very
interesting in any season
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: Peter is
a person I can rely … .: On
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңдаңыз: After
Harris had failed his exams
three times, he gave …
trying to enter the college.:
Up
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын тап: Somebody
knocked … the door.: At
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын қой: He … at
my age.: Was
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын қой: He
generally gets up at 7
o'clock … the morning.: In
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын қой: I have my
English class … Monday
morning.: On
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: He … at
my age.: Was
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: How
much money does your
family spend … food each
month?: On
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: After
Harris had failed his exams
three times, he gave …
trying to enter the college.:
Up
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: Before
you leave, don't forget to
turn … the TV set.: Over
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: Before
you leave, don't forget to
turn … the TV set.: Over
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: He … at
my age. Was
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: He … at
my age.: Was
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: He
generally gets up at 7
o'clock … the morning.: In
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: How
much money does your
family spend … food each
month?: On
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: I fell …
the stairs and broke my
leg.: Down
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: I fell …
the stairs and broke my
leg.; Down
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: I have
my English class …
Monday morning.: On
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: If you
break the law, you will get
… trouble.: Into
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: If you
break the law, you will get
… trouble.: Into
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: Peter is a
person I can rely … .: On
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: We had a
good view as we were
flying … Moscow.: Over
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: We met
… a conference last
Monday.: At
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын таңда: We met
… a conference last
Monday.: At
Демеуліктің дұрыс
нұсқасын тап: He … at
my age.: Was
Демеуліктің дұрыс
формасын таңда: We had
a good view as we were
flying … Moscow.: Over
Демеуліктің қажетті
нұсқасын таңда:
Somebody knocked … the
door.: At
Дұрыс артикльдер
нұсқасын қой: … tea is
very hot, I must put …
milk in it.: A / a
Дұрыс артикльдер
нұсқасын таңда: …
length, … breadth and …
height of … cube are
equal.: The / the / the / a
Дұрыс артикльді қой: We
take … bus and go to …
school. All buses go to that
direction.: A / -Дұрыс есімдікті таңда:
… pencils are mine.:
These
Дұрыс есімдікті таңда:
My father plays tennis but
… favourite is soccer.: His
Дұрыс есімдікті таңда:
There are … interesting
toys on the table.: Some
Дұрыс есімдікті таңда: …
pencils are mine. :These
Дұрыс есімдікті таңда:
My father plays tennis but
… favourite is soccer.: His
Дұрыс есімдікті таңда:
Pete says apple are …
favorite fruit.: His
Дұрыс есімдікті таңда:
Pete says apple are …
favorite fruit.: His
Дұрыс есімдікті таңда:
There are … interesting
toys on the table.: Some
Дұрыс есімдікті таңда:
There are … interesting
toys on the table.: Some
Дұрыс есімдікті таңда:
There are … interesting
toys on the table.: Some
Дұрыс есімдікті таңда:
There are my pictures. I
drew them … .: Myself
Дұрыс есімдікті
таңданыз: … pencils are
mine.: These
Дұрыс есімдікті тап:
There are my pictures. I
drew them … .: Myself
Дұрыс есімшені қой: The
… day.: Following
Дұрыс есімшені таңда:
The … day.: Following
Дұрыс жазылған сөз:
Difficult
Дұрыс жазылған сөзді
таңда: Borrowed
Дұрыс жазылған сөзді
таңда: Copied
Дұрыс жазылған сөзді
таңда: Copied
Дұрыс жазылған сөзді
таңда: Science
Дұрыс жазылған сөзді
тап: Borrowed
Дұрыс жазылған сөзді
тап: Childhood
Дұрыс жазылған сөзді
тап: Difficult
Дұрыс жазылған сөзді
тап: Keyboard
Дұрыс жазылған сөзді
тап: Organization
Дұрыс жазылған сөзді
тап: Science
Дұрыс жалғаулықты қой:
She is not as old … I am:
As
Дұрыс жалғаулықты қой:
She is not as old … I am:
As
Дұрыс жауабын таңда:
Forty-eight plus twelve is
… .: Sixty
Дұрыс жауабын тап:
What is the capital of
Australia?: Canberra
Дұрыс жауапты таңда:
Are you going to invite her
to the party?: - Yes, I am
Дұрыс жауапты таңда:
Are you going to invite her
to the party?: - Yes, I am
Дұрыс жауапты таңда:
Every pupil should … new
words in his dictionary.:
Look up
Дұрыс жауапты таңда:
Every pupil should … new
words in his dictionary.:
Look up
Дұрыс жауапты таңда: Is
Tom going to play on the
bridge?: Yes, he is
Дұрыс жауапты таңда: Is
Tom going to play on the
bridge?: Yes, he is
Дұрыс жауапты таңда:
The USA is … , a union of
50 states:. A federal
republic
Дұрыс жауапты таңда:
We leave for London on …
of January.: The second
Дұрыс жауапты таңда:
We leave for London on …
of January.: The second
Дұрыс жауапты таңда:
What are the main political
parties of the USA?:
Democratic and
Republican
Дұрыс жауапты таңда:
Who was the first
Englishman to come to
Australia?: Captain James
Cook
Дұрыс жауапты таңда:
Who was the first
Englishman to come to
Australia?: Captain James
Cook
Дұрыс жауапты таңда:
Who wrote “Hamlet”?:
Shakespeare
Дұрыс жауапты
таңданыз:What city is
famous for its skyscrapers
in the USA?: New-York
Дұрыс жауапты
таңдаңыз: The sky is
dark. … ten o’clock
already.: It is
Дұрыс жауапты тап:
What kind of lecture will
be there at the Institute
tomorrow?: There will be
an interesting lecture at
the Institute tomorrow
Дұрыс қолданылған
инфинитивті таңда: My
son is too young to marry
Дұрыс құрастырылған
сөйлемді таңда: They
thought I should be
working in the garden at
that moment
Дұрыс құрастырылған
сөйлемді таңда: They
thought I should be
working in the garden at
that moment
Дұрыс модальдік
етістікті анықта: You …
cross the street when the
light is red.: Mustn’t
Дұрыс модальдік
етістікті қой: The weather
forecast says it …
tomorrow.: May rain
Дұрыс модальдік
етістікті қой: You …
cross the street when the
light is red.: Mustn’t
Дұрыс модальдік
етістікті таңда: Hello,
you … Arman. I’ve heard a
lot about you.: Might be
Дұрыс модальдік
етістікті таңда: Hello, you
… Arman. I’ve heard a lot
about you.: Might be
Дұрыс модальдік
етістікті таңда: Our
English lessons at school
were boring. We … long
exercises and learn a lot of
grammar rules by heart.:
Had to write
Дұрыс модальдік
етістікті таңда: Our
English lessons at school
were boring. We … long
exercises and learn a lot of
grammar rules by heart.:
Had to write
Дұрыс модальдік
етістікті таңда: She said
she … do the work.:
Couldn’t
Дұрыс модальдік
етістікті таңда: You …
take any book you like.:
May
Дұрыс модальдік
етістікті тап: You … take
any book you like.: May
Дұрыс нұсқаны қой: … is
that man in a green suit? I
don’t know … .: Who /
him
Дұрыс нұсқаны таңда: …
often come here? – Yes.:
Do you
Дұрыс нұсқаны таңда: …
often come here? – Yes.:
Do you
Дұрыс нұсқаны таңда: …
often come here? – Yes.;
Do you
Дұрыс нұсқаны таңда:
She is fond of … .:
Singing
Дұрыс нұсқаны таңда:
The sky is dark. … ten
o’clock already.: It is
Дұрыс нұсқаны таңда: …
often come here? – Yes.:
Do you
Дұрыс нұсқаны таңда: …
there. It is dangerous.:
Don’t go
Дұрыс нұсқаны таңда: …
there. It is dangerous.:
Don’t go
Дұрыс нұсқаны таңда: A
child stopped … ..: Crying
Дұрыс нұсқаны таңда: A
child stopped … .: Crying
Дұрыс нұсқаны таңда: A
child stopped … .: Crying
Дұрыс нұсқаны таңда:
Angela is here, but her
friends … here.: Aren’t
Дұрыс нұсқаны таңда:
Angela is here, but her
friends … here.: Aren’t
Дұрыс нұсқаны таңда:
Angela is here, but her
friends … here.: Aren’t
Дұрыс нұсқаны таңда: He
has done 1/3 of his report.:
The third of one
Дұрыс нұсқаны таңда:
Lena and Olga said … the
Opera House … .: They
had visited / the day
before
Дұрыс нұсқаны таңда:
Lena and Olga said … the
Opera House … :. They
had visited / the day
before
Дұрыс нұсқаны таңда:
Mary … very happy if she
… her exam.: Will be/
passes
Дұрыс нұсқаны таңда:
Mike, put … book here.:
This
Дұрыс нұсқаны таңда:
The sky is dark. … ten
o’clock already.: It is
Дұрыс нұсқаны таңда:
The teacher is busy now.
He … a new grammar
rule.: Is explaining
Дұрыс нұсқаны таңда:
The teacher is busy now.
He … a new grammar
rule.: Is explaining
Дұрыс нұсқаны таңда: В
феврале 29 дней.:
February has twenty nine
days
Дұрыс нұсқаны таңда: В
феврале 29 дней.:
February has twenty nine
days
Дұрыс нұсқаны таңдай
отырып сөйлемді
толықтыр: The famous
Globe Theatre where
Shakespeare staged his
plays situated in … .:
London
Дұрыс нұсқаны таңдай
отырып, сөйлемді
толықтыр: Nelson’s
Column is situated in … in
London.: Trafalgar
Square
Дұрыс нұсқаны таңдап
сөйлемді толықтыр: The
famous Globe Theatre
where Shakespeare staged
his plays situated in … .:
London
Дұрыс нұсқаны таңдап
сөйлемді толықтыр:
Nelson’s Column is
situated in … in London.:
Trafalgar Square
Дұрыс нұсқаны таңдап
сөйлемді толықтыр: The
famous Globe Theatre
where Shakespeare staged
his plays situated in … .:
London
Дұрыс нұсқаны тап: …
often come here? – Yes.:
Do you
Дұрыс нұсқаны тап: … is
that man in a green suit? I
don’t know … .: Who /
him
Дұрыс нұсқаны тап: He
has done 1/3 of his report.:
The third of one
Дұрыс нұсқаны тап: If
you … at a loose end last
month, you … your exam.
But you failed it.: Hadn’t
been / would have passed
Дұрыс нұсқаны тап: Mary
… very happy if she … her
exam. : Will be/ passes
Дұрыс нұсқаны тап:
Mike, put … book here.:
This
Дұрыс нұсқаны тап: The
sky is dark. … ten o’clock
already.: It is
Дұрыс нұсқаны тап: We
enjoyed the film … on
television yesterday.:
Shown
Дұрыс нұсқасын таңда:
Mike, put … book here.:
This
Дұрыс нұсқасын таңда:
We enjoyed the film … on
television yesterday.:
Shown
Дұрыс нұсқасын тап: She
is fond of … .: Singing
Дұрыс тіркесті етістікті
таңда: We like to walk and
… the stars at night.: Look
at
Екі буынды сын есімді
көрсетіңіз: Nineteen
Ережеге бағынбайтын
сын есімнің
салыстырмалы шырайы:
Clever
Ерекшеленген әріп
басқалардан өзгеше
оқылатын сөзді таңда:
Geography
Ерекшеленген әрпі басқа
сөздерге қарағанда
ерекше оқылатын сөзді
табыңыз: Government
Ерекшеленген әрпі басқа
сөздерден жақсы
оқылатын сөзді көрсет:
Geography
Ерекшеленген әрпі басқа
сөздерден өзгеше
оқылатын сөзді көрсет:
General
Ерекшеленген әрпі
басқалардан өзгеше
оқылатын сөзді таңда:
General
Ерекшеленген сөз басқа
сөздерден өзгеше
оқылатын сөзді көрсет:
Gymnasium
Ерекшеленген сөз
басқаларына қарағанда
жақсы оқылатын сөз:
Yellow
Ерекшеленген сөзге
сұрақ таңда: I work at an
office.: Where?
Есепті шеш: Seventy
minus fifty five is … :
Fifteen
Есепті шеш: Seventy
minus fifty five is … :
Fifteen
Есімдікке мән бере
отырып дұрыс жауабын
тап: The … was opened
and I looked in.: Door of
the room
Есімдікке мән бере
отырып, дұрыс жауабын
таңда: The … was opened
and I looked in.: Door of
the room
Есімдіктің дұрыс
нұсқасын таңда: This
exercise book is … .: Mine
Есімдіктің дұрыс
нұсқасын таңда: « … is
absent. » - said Kate to the
teacher.: Nobody
Есімдіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There is
… in the room. – Who?:
Somebody
Есімдіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There is
… in the room. – Who?:
Somebody
Есімдіктің дұрыс
нұсқасын таңда: This
exercise book is … .: Mine
Есімдіктің дұрыс
нұсқасын таңда: This
exercise book is … .: Mine
Есімдіктің дұрыс
нұсқасын тап: « … is
absent » - said Kate to the
teacher.: Nobody
Есімдіктің дұрыс
формасын таңда: … was
in the classroom. It was too
early in the morning.:
Nobody
Есімдіктің дұрыс
формасын таңда: … was
in the classroom. It was too
early in the morning.:
Nobody
Етістікпен тек жекеше
түрде қолданылатын зат
есімді таңда: News
Етістікті қажетті
формасына қой: I don't
enjoy (dance) very much.:
Dancing
Етістіктің дұрыс
грамматикалық
формасын таңда: If I had
studied, I would … the test
yesterday.: Have passed
Етістіктің дұрыс
нұсқасын қой: There …
nobody in the room.: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: Almas
… in that firm for many
years.: Worked
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: My
friend and I … our own
business.: Are going to
start
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There …
someone at the door.: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There …
someone at the door.: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There …
someone at the door.: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There …
someone at the door.: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда:
Yesterday he … to work
by car.: Went
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: … your
name Pete?: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: … your
name Pete?: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: Almas …
in that firm for many
years.: Worked
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If I …
interested in his proposal I
would have phoned him.:
Was
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If I …
interested in his proposal I
would have phoned him.:
Was
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If Pete
liked the picture he … it.:
Would buy
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If Pete
liked the picture he … it.:
Would buy
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If the
weather … snowy we
should have gone skiing.:
Had been
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If you …
your bus, you wouldn’t
have been late for school.:
Hadn’t missed
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If you …
your bus, you wouldn’t
have been late for school.:
Hadn’t missed
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: If you …
your bus, you wouldn’t
have been late for school.:
Hadn’t missed
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: She
knows that usually we …
our home task in the
afternoon.: Do
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: She
knows that usually we …
our home task in the
afternoon.: Do
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There …
no shops in this part of the
town.: Are
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: There …
nobody in the room.: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: We …
football after school
yesterday.: Played
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: What …
your parents … when I
rang you up?: Were …
doing
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: What …
your parents … when I
rang you up?:Were …
doing
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: What
colour … his eyes?: Are
Етістіктің дұрыс
нұсқасын таңданыз:
There … someone at the
door.: Is
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: If only I …
you already had tickets, I
… any for you.: ‘d known
/ wouldn’t have got
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: What
colour … his eyes?: Are
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: Yesterday
he … to work by car.:
Went
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: If the
questions … easy enough,
everyone … the test.: Had
been / would have passed
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: If the
questions … easy enough,
everyone … the test.: Had
been / would have passed
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: If the
weather … snowy we
should have gone skiing.:
Had been
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: If you … ,
you … your leg.: Fell /
would break
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: If you … ,
you … your leg.: Fell /
would break
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: My friend
and I … our own business.:
Are going to start
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: There …
no shops in this part of the
town.: Are
Етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: Yesterday
he … to work by car.:
Went
Етістіктің дұрыс
формасын қой: There …
some big trees in the
garden.: Are
Етістіктің дұрыс
формасын қой: There … a
lot of sugar on the floor.: Is
Етістіктің дұрыс
формасын қой: There …
some big trees in the
garden.: Are
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: If you
… your bus, you wouldn’t
have been late for school.;
Hadn’t missed
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: I was
very tired. I tried … my
eyes open, but I couldn’t.:
To keep
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: I was
very tired. I tried … my
eyes open, but I couldn’t.:
To keep
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: The
workers will … this school
next year.: Build
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: There
… a good film on TV
yesterday evening.: Was
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: There
… a lot of sugar on the
floor.: Is
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: We …
football after school
yesterday.: Played
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: What …
the official language in
Kazakhstan?: Is
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: What …
the official language in
Kazakhstan?: Is
Етістіктің дұрыс
формасын таңда: What …
the official language in
Kazakhstan?: Is
Етістіктің дұрыс
формасын таңда:
Yesterday by 7 o'clock we
… all questions.: Had
discussed
Етістіктің дұрыс
формасын таңда:
Yesterday by 7 o'clock we
… all questions.: Had
discussed
Етістіктің дұрыс
формасын тап: If I …
busy, I … come and pick
you up. weren’t / would
Етістіктің дұрыс
формасын тап: There … a
good film on TV yesterday
evening.: Was
Етістіктің дұрыс
формасын тап: There …
some big trees in the
garden.: Are
Етістіктің тек жекеше
түрінде қолданылатын
зат есімді таңда: News
Етістіктің уақытына мән
бере отырып,дұрыс
формасын таңда: Mariya
says it (to be) interesting at
the party next Sunday.:
Will be
Етістіктің уақытына мән
беріп дұрыс нұсқаны
таңда: Mariya says it (to
be) interesting at the party
next Sunday.: Will be
Әрқашан артикльсіз
қолданылатын зат есім:
Moscow
Әрқашан артикльсіз
қолданылатын зат есім:
Russia
Әрқашан артикльсіз
қолданылатын зат есім:
Russia
Жалғауы басқа сөзден
жақсы оқылатын сөз:
Helped
Жалғауы басқалардан
жақсы оқылатын сөз:
Helped
Жауаптың дұрыс
нұсқасын таңда: I haven't
seen … best friend for …
long time.: The / a
Жауаптың дұрыс
нұсқасын таңда: The USA
is … , a union of 50 states.:
A federal republic
Жауаптың дұрыс
нұсқасын таңда: What are
the main political parties of
the USA?: Democratic
and Republican
Жауаптың дұрыс
нұсқасын тап: I haven't
seen … best friend for …
long time.: The / a
Жекеше түрдегі зат
есімді анықта: Foot
Жекеше түрдегі зат
есімді таңда: Foot
Жұмыстың барысын
немесе процессті
білдіретін жұрнақты
таңда: Action
Жұрнақ арқылы зат есім
құрастыр: Happy… .:
Ness
Жұрнақтың көмегімен
зат есім жаса: Happy… .:
Ness
Жұрнақтың көмегімен
сын есім құрастыр: Child:
-ish
Зат есім арқылы
жасалған сын есімді тап:
Lifeless
Зат есімнен туындаған
сын есімді тап: Lifeless
Инфинитивтің дұрыс
қолданған нұсқасын тап:
My son is too young to
marry
Істің нәтижесін немесе
процессті білдіретін
жұрнағы бар сөзді
көрсет: Action
Келесі сөйлемдегі
инфинитивтің қызметін
анықта: I was the first to
come.: Анықтауыш
Келтірілген мысалдан
дұрыс форманы анықта:
To have helped: Perfect
Infinitive Active
Келтірілген мысалдың
дұрыс формасын анықта:
To write: Indefinite
Infinitive Active
Келтірілген мысалдың
формасын анықта: To
write: Indefinite Infinitive
Active
Келтірілген мысалдың
формасын анықта: To
have helped: Perfect
Infinitive Active
Келтірілген үлгінің
формасын анықтаныз: To
be written: Indefinite
Infinitive Passive
Көмекші етістіктің дұрыс
нұсқасын таңда: …
Mrs.Brown ever visited the
capital of our country?:
Has
Көмекші етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: …
Mrs.Brown ever visited the
capital of our country?:
Has
Көмекші етістіктің дұрыс
формасын тап: She …
still learning a poem in
Kazakh.: Is
Күрделі толықтауыштың
дұрыс жауабын таңда:
Mother made her son …:
Learn
Күрделі толықтауыштың
дұрыс жауабын тап: Bob
heard somebody … at the
window.: Knock
Күрделі толықтауыштың
дұрыс нұсқасын қой: I
want you … this film.: To
see
Күрделі толықтауыштың
дұрыс нұсқасын таңда:
Bob heard somebody … at
the window.: Knock
Күрделі толықтауыштың
дұрыс нұсқасын таңда:
Parents expect their
children … in for sports.:
To go
Күрделі толықтауыштың
дұрыс нұсқасын таңда:
Parents expect their
children … in for sports.:
To go
Күрделі толықтауыштың
дұрыс нұсқасын тап: I
want you … this film.: To
see
Күрделі толықтауыштың
дұрыс нұсқасын тап:
Mother made her son … .:
Learn
Күшейтпелі шырайдағы
сын есімді таңда: The
fattest
Күшейтпелі шырайдағы
сын есімді таңда: The
lightest
Күшейтпелі шырайдағы
сын есімді таңда: The
lightest
Күшейтпелі шырайдағы
сын есімді тап: The
fattest
Қажет сөзді қой: David
wants … egg sandwich.:
An
Қажет сөзді қой: To look
something for telling the
time - … . Watch
Қажетті артикльді қой:
We take … bus and go to
… school. All buses go to
that direction.: A / -Қажетті демеулікті қой: It
is not … his power to help
you: In
Қажетті демеулікті қой:
It’s 11 o’clock. It’s time to
get … to work.: Away
Қажетті демеулікті қой:
It’s 11 o’clock. It’s time to
get … to work.: Away
Қажетті демеулікті
қойыныз: It is not … his
power to help you: In
Қажетті етістікті таңда:
We like to walk and … the
stars at night.: Look at
Қажетті жерге артикльді
қой: … meeting took place
at … theatre.: The/ the
Қажетті нұсқаны таңда:
If you … at a loose end last
month, you … your exam.
But you failed it.: Hadn’t
been / would have passed
Қажетті сөзді қой: To
look something for telling
the time - … .: Watch
Қажетті сөзді қой: David
wants … egg sandwich.:
An
Қай етістіктің алдына
“To” демеулігін қоюға
болады?: Grow
Қай сөз табы екенін
анықта:Remarkable: Сын
есім
Қай сөзде «y» әрпі түсіп
қалған: … ard
Қалып қойған есімдікті
қой: My parents like to
walk at … park.: This
Қалып қойған есімдікті
қой: My parents like to
walk at … park.: This
Қалып қойған сөзді қой:
They were caught in an …
shower.: Unexpected
Қалып қойған сөзді қой:
Dad was invited to … to
see the headmaster.: The
school
Қалып қойған сөзді қой:
They were caught in an …
shower.: Unexpected
Қалып қойған сөзді
толықтыр: On … we open
at 9 o’clock: Monday’s
Қатардағы сөздерге ортақ
атауды тап: Animal
Қатардағы сөздерге ортақ
сөзді тап: Animal
Мағынасы жақын
нұсқаны таңда: The
weather is terribly … .:
Depressed
Мағынасы жақын
нұсқаны таңда: The
weather is terribly … .:
Depressed
Мағынасы жақын сөзді
қой: She is not as old … I
am.: As
Мағынасы жақын сөзді
қой: She is not as old … I
am.: As
Мағынасы жақын
сөйлемді көрсет: The film
made me cry.: The film
was sad
Мағынасы жақын
сөйлемді таңда: The film
made me cry.: The film
was sad
Мағынасына қарай дұрыс
сын есім мен үстеуді
таңда: The Volga is the …
river in Europe.: Longest
Мағынасына қарай
қажетті сөзді қой: I didn’t
… what she was wearing.:
Notice
Мағынасына қарай
қажетті сын есім мен
үстеуді таңда: The Volga
is the … river in Europe.:
Longest
Мақалды аяқта: An
Englishman’s home is his
… .: Castle
Мақалды аяқта: Art is
long … .: … life is short
Мақалды аяқта: Art is
long … .: … life is short
Мақалды аяқта: The
longest day … . … must
have an end
Мақалды аяқта: The
longest day … .: … must
have an end
Мақалды аяқта: Well
begun is … .: … half done
Мақалды аяқта: Well
begun is … .: … half done
Мақалды аяқтаныз: An
Englishman’s home is his
… .: Castle
Модальдік етістікті
дұрыс таңда: She said she
… do the work.: Couldn’t
Модальдік етістіктің
дұрыс нұсқасын таңда:
Visitors are reminded that
they … keep their bags
with them.: Should
Модальдік етістіктің
дұрыс нұсқасын таңда:
Visitors are reminded that
they … keep their bags
with them.: Should
Сан есімнің дұрыс
нұсқасын таңда: He left
his land some years ago, in
1950.: Nineteen fifty
Саналмайтын зат есімді
таңда: Sugar
Саналмайтын зат есімді
таңда: Water
Саналмайтын зат есімді
тап: Water
Сөз тіркесін құрастыр:
An urgent: Message
Сөз тіркесін құрастыр:
A bright: colour
Сөз тіркесін құрастыр:
A bright: colour
Сөз тіркесін құрастыр:
A loud: noise
Сөз тіркесін құрастыр:
A loud: noise
Сөз тіркесін құрастыр:
A sunny: Day
Сөз тіркесін құрастыр:
An urgent: Message
Сөйлемге артикльдердің
дұрыс нұсқасын таңда:
The restaurant was … tall
building made of … glass
and … stone.: A/ - / Сөйлемге дұрыс
қойылған сұрақты тап:
He has to look after his
little sisters.: Who has to
look after?
Сөйлемге дұрыс сұрақ
қой: He has to look after
his little sisters.: Who has
to look after?
Сөйлемге дұрыс сұрақ
қой: You want to know if
your friend can speak
English well.: Can your
friend speak English
well?
Сөйлемге қажетті
демеулікті қой: Doing
exercises is good … your
health.:For
Сөйлемге қажетті
демеулікті қой: Doing
exercises is good … your
health.: For
Сөйлемге қажетті
демеулікті қой: I am
interested … most sports. :
In
Сөйлемге қажетті
демеулікті қой: I am
interested … most sports. :
In
Сөйлемге қажетті
формадағы етістікті қой:
I don't enjoy (dance) very
much.: Dancing
Сөйлемге мағынасы
жақын сөзді қой: I didn’t
… what she was wearing.:
Notice
Сөйлемге сұрақ қой: Liz
has got short hair now but
it used to be very long.:
Did her hair use to be
very long?
Сөйлемге сұрақ қой: Liz
has got short hair now but
it used to be very long.:
Did her hair use to be
very long?
Сөйлемге сұрақ қой:
They used to live in the
same street with us.: Did
they use to live in the
same street with us?
Сөйлемге сұрақ қой:
They used to live in the
same street with us.: Did
they use to live in the
same street with us?
Сөйлемге сын есімді
қажет формасында қой:
That’s … film I’ve ever
seen.: The best
Сөйлемге сын есімді
қажетті формасында қой:
It is … place in the world.:
The most beautiful
Сөйлемге сын есімді
қажетті формасында қой:
The weather is hot in
summer in our country.
But in Africa the weather
is … .: hotter
Сөйлемге сын есімнің
қажетті формасын қой:
That’s … film I’ve ever
seen.: The best
Сөйлемге сын есімнің
қажетті формасын қой:
The weather is hot in
summer in our country.
But in Africa the weather
is … .: hotter
Сөйлемдегі
инфинитивтің қызметін
анықта: To smoke is bad
for health.: Бастауыш
Сөйлемді Present
Indefinite формасына қой:
I … milk every day.:
Drink
Сөйлемді Past Indefinite
шағына қойыңыз: My
brother … football on the
stadium yesterday.: Played
Сөйлемді Present
Indefinite формасына қой:
I … milk every day.:
Drink
Сөйлемді Present
Indefinite формасына
қой:: I … milk every day.:
Drink
Сөйлемді аяқта: Formally
the head of Canada is … . :
Queen of Great Britain
Сөйлемді аяқта: That
new house belongs to me,
so it is … .: Mine
Сөйлемді аяқта: Pete, I’m
talking to … . Where are
… keys? : You / your
Сөйлемді аяқта: Synonym
to the word “different” is
… .: Various
Сөйлемді аяқта: Synonym
to the word “different” is
… .: Various
Сөйлемді аяқта: That new
house belongs to me, so it
is … . Mine
Сөйлемді аяқта: That new
house belongs to me, so it
is … .: Mine
Сөйлемді аяқта: The
garden was in bad … .:
Condition
Сөйлемді аяқта: The
garden was in bad … .:
Condition
Сөйлемді аяқта: The
national emblem of
Scotland is … .: The
thistle
Сөйлемді аяқта: The
national emblem of
Scotland is … .: The
thistle
Сөйлемді аяқта: The sun
shines … . :Brightly
Сөйлемді аяқта: The sun
shines … .: Brightly
Сөйлемді аяқта: We …
food and drink to see if it is
good.: Taste
Сөйлемді аяқта: We …
food and drink to see if it is
good.: Taste
Сөйлемді аяқта: We call a
favourite domestic animal
a … .: Pet
Сөйлемді аяқта: We call a
favourite domestic animal
a … .: Pet
Сөйлемді аяқтаңыз: A
vocabulary is … .: All the
words that one person
knows
Сөйлемді аяқтаңыз: A
vocabulary is … .: All the
words that one person
knows
Сөйлемді аяқтаңыз: Pete,
I’m talking to … . Where
are … keys? : You / your
Сөйлемді болымсыз
формаға қой: Translate
the text.: Don’t translate
the text
Сөйлемді болымсыз
формаға қой: Translate
the text.: Don’t translate
the text
Сөйлемді толықтыр.
“Pygmalion” was written
by … .: Victor Astafiev
Сөйлемді толықтыр:
Aizhan … her car.: Is
going to sell
Сөйлемді толықтыр: The
teacher … us an English
lesson every day.: gives
Сөйлемді толықтыр:
This apple is … that one.:
As large as
Сөйлемді толықтыр:
Alice sang a song … the
concert.: At
Сөйлемді толықтыр:
Alice sang a song … the
concert.: At
Сөйлемді толықтыр: Dad
was invited to … to see the
headmaster.: The school
Сөйлемді толықтыр: He
made a very interesting …
at the conference.: Report
Сөйлемді толықтыр: He
made a very interesting …
at the conference.: Report
Сөйлемді толықтыр: On
… we open at 9 o’clock:
Monday’s
Сөйлемді толықтыр: She
… to invite John to the
party.: Is going
Сөйлемді толықтыр: She
… to invite John to the
party.: Is going
Сөйлемді толықтыр: The
teacher … us an English
lesson every day.: gives
Сөйлемді толықтыр: The
teacher … us an English
lesson every day.: gives
Сөйлемді толықтыр: The
weather … to change.
Look at those clouds!: Is
going
Сөйлемді толықтыр: The
weather … to change.
Look at those clouds!: Is
going
Сөйлемді толықтыр:
There is … bread on the
plate.: Some
Сөйлемді толықтыр:
There is … bread on the
plate.: Some
Сөйлемді толықтыр: This
apple is … that one.: As
large as
Сөйлемді толықтыр: This
year Nancy … in the 2nd
Year English Class.: Is
Сөйлемді толықтыр: This
year Nancy … in the 2nd
Year English Class.: Is
Сөйлемді толықтыр:
Today is the … day in my
life.: so happy
Сөйлемді толықтыр:
Today is the … day in my
life.: so happy
Сөйлемді толықтыр:
When I came to the station,
the train … the platform:
Was approaching
Сөйлемді толықтыр:
When I came to the station,
the train … the platform:
Was approaching
Сөйлемнің ағылшын
тіліндегі дұрыс
эквивалентін тап: Они
построят дом к концу
месяца.: They’ll have
build the house by the
end of the month
Сөйлемнің ағылшын
тіліндегі эквивалентін
тап: Большинство
магазинов в Британии
закрываются в 5.30
вечера.: In Britain most
of the shops close at 5.30
p.m.
Сөйлемнің ағылшынша
нұсқасын табыңыз: Я
позвоню тебе, когда
вернусь домой с работы.:
I’ll phone you when I get
home from work
Сөйлемнің дұрыс
аудармасын таңда: Во
дворе много деревьев.:
There many trees in the
yard
Сөйлемнің формасын
анықта: I am a scientist:
Affirmative sentence
Сөйлемнің формасын
анықта: I am a scientist:
Affirmative sentence
Сұраққа жауап бер:
Excuse me, can you tell
where the post office is?:
I’m sorry. I’m a stranger
here myself
Сұрақтың дұрыс
жауабын табыңыз: What
is the cradle of English
Christianity?: Canterbury
Cathedral
Сұрақтың дұрыс
жауабын таңданыз: What
time is it? It is a quarter to
six.: 5.45
Сұрақтың дұрыс
жауабын тап: What kind
of lecture will be there at
the Institute tomorrow?:
There will be an
interesting lecture at the
Institute tomorrow
Сұрақтың дұрыс
нұсқасын таңда: You
want to know if your friend
can speak English well.:
Can your friend speak
English well?
Сын есімдерді
тудыратын жұрнақ: ic
Сын есімді жасайтын
жұрнақтар: - ic
Сын есімнің дұрыс
шырайын таңда: She is
nearly as … as her father.:
Tall
Сын есімнің қажетті
нұсқасын таңда: She is
nearly as … as her father.:
Tall
Сын есімнің қажетті
шырайын қой: The
problem was … we
expected.: More serious
than
Сын есімнің қажетті
шырайын таңда: Good
health is … than money.:
More important
Сын есімнің қажетті
шырайын таңда: The
problem was … we
expected.: More serious
than
Сын есімнің
салыстырмалы шырайын
дұрыс таңда: Your coat
seems a lot … than mine.:
Worse
Сын есімнің
салыстырмалы шырайын
дұрыс таңда: Good health
is … than money.: More
important
Сын есімнің
салыстырмалы шырайын
дұрыс таңда: Your coat
seems a lot … than mine.:
Worse
Сын есімнің
салыстырмалы
шырайындағы ережеге
сай емес сөз: Clever
Сын есімнің
салыстырмалы
шырайының дұрыс
нұсқасын таңда: She is …
talented than her brother:
Less
Сын есімнің
салыстырмалы
шырайының дұрыс
нұсқасын таңда: She is …
talented than her brother:
Less
1 типті буындағы сөзді
тап: Price
Тіркесті аяқта: To get out
of bed on the … side. Сол
аяқтан тұру.: Wrong
Тіркесті ағылшын тіліне
аудар: He didn’t train
yesterday – Я тоже.:
Neither did I
Тіркесті ағылшын тіліне
аударып аяқта: He didn’t
train yesterday. – Я тоже.:
Neither did I
Тіркесті етістігі бар
сөйлемді тап: The girl
looks after her little sister
Тіркесті етістігі бар
сөйлемді тап: The girl
looks after her little sister
Тіркесті эквивалентпен
алмастыр: Jim told about
their future travel to
Africa. They liked this
idea.: They liked Jim’s
idea of travelling to
Africa
Тіркесті эквивалентпен
алмастыр: I'm glad I
didn't lose my watch.: I
would hate to have lost
my watch
Тіркесті эквивалентпен
алмастыр: Jim told about
their future travel to
Africa. They liked this
idea.: They liked Jim’s
idea of travelling to
Africa
Тіркесті эквивалентпен
ауыстыр: I'm glad I didn't
lose my watch.: I would
hate to have lost my
watch
Төлеу сөз дұрыс
қолданылған сөйлемді
таңда: Sam said to me,
“Switch off the radio”:
Sam told me to switch off
the radio
Фразеологизмді
аяқтаныз: War is the
sports of … . Войнаразвлечение королей.:
Kings
Фразеологизмді аяқта:
One body is … . Один в
поле не воин.: Nobody
Фразеологизмді аяқта: To
give … the game. Выйти
из игры: Up
Фразеологизмді
аяқтаныз:To get out of bed
on the … side. Сол аяқтан
тұру.: Wrong
Ырықсыз етісте тұрған
көмекші етістікті қой:
This article … read by him
yesterday: Was
Ырықсыз етістегі
көмекші етістіктің дұрыс
нұсқасын тап: This article
… read by him yesterday:
Was
Ырықсыз етістің дұрыс
нұсқасын көрсет: They
have shown the concert.
The concert … shown.:
Has been
Эквивалентін
(баламасын) таңда: All
over the world.:
Everywhere in the world
Эквивалентін табыңыз:
Она должно быть,
пришла вовремя: She
must have come in time
Эквивалентін тап: Ол
уақытында келе алмады.:
She couldn’t come in time
Эквивалентті
(баламасын) тап: Ей
надо было прийти
вовремя.: She had to
come in time
Эквивалентті таңда: All
over the world.: Every
where in the world
Эквивалентті тап: Ей
надо было прийти
вовремя.: She had to
come in time
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа