close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Державний комітет України
по нагляду за охороною праці
Державний нормативний акт
про охорону праці
ПРАВИЛА ЗАХИСТУ
ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
Київ 1999
ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного комітету
України по нагляду
за охороною праці
від 22. 04. 97 № 103
ДНАОП 0.00-1.29-97
ПРАВИЛА ЗАХИСТУ
ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
Київ
Передмова
Розробленi:
Державним науково - дослідним інститутом
(Держ НДIТБХВ), м. Сєвєродонецьк.
техніки
безпеки
хімічних
виробництв
Внесенi:
Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості Держнаглядохоронпраці України.
Введено:
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України,
“Правила защиты от статического электричества в производствах химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности”, затверджені Міністерством
хімічної промисловості та Міністерством нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
СРСР від 31.01.72 р. (НАОП 1.3.00-1.02.72).
Галузеві правила по захисту від статичної електрики повинні бути приведені у відповідність до
даних Правил.
Відповідальні виконавці:
В. В. Захарченко, О. М. Моровщик, Л. І. Мартиненко, І. М. Луньова.
Редакційна комісія:
А.П. Сазонов, І.Л. Пшеничний, В.В. Захарченко, О.М. Моровщик, В. А. Сологуб, Л.О.Мельничук,
А. І. Чернишов.
З М І С Т:
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ
3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
4. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАРЯДУ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
ТА ОЦIНКА НЕБЕЗПЕКИ ЙОГО НАКОПИЧЕННЯ
5. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
5.1. Загальнi положення
5.2. Вiдведення заряду шляхом заземлення
5.3. Розсiювання заряду шляхом зменшення питомого об’ємного
та поверхневого електричного опору
5.4. Нейтралiзацiя заряду на поверхнi твердих дiелектричних матерiалiв
5.5. Запобiгання небезпечним розрядам з рiдин
5.6. Запобiгання небезпечним розрядам у газових потоках
5.7. Вiдведення заряду при переробцi сипких та дрiбнодисперсних матерiалiв
5.8. Захист футерованого та неметалевого обладнання
5.9. Вiдведення заряду, що виникає на людях, пересувних ємкостях та апаратах
5.10. Вiдведення заряду вiд частин, якi обертаються, та пасових передач
6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
Додатки:
1. Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей при рiзних температурах (мДж)
2. Мiнiмальна енергiя запалювання пилоповiтряних сумiшей
3. Перелiк спецiалiзованих органiзацiй
4. Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин
5. Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон
6. Питомий поверхневий електричний опiр s пластмас при поверхневiй антиелектростатичнiй обробцi
7. Питомий поверхневий електричний опiр пластмас при внутрiшньому введеннi антиелектростатикiв у
процесi вальцювання
8. Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв та нафтопродуктiв при 25° C концентрацiї
присадки 0,01 %
9. Питомий об’ємний електричний опiр (v,Омм) гумових клеїв на основi неполярних каучукiв з
антиелектростатичною присадкою (сiль хрому СЖК фракцiї С 17-С20)
10. Технiчнi данi нейтралiзаторiв
11. Основнi технічнi показники ЛФП на основi струмопровiдних та антиелектростатичних емалей
12. Питомий об’ємний електричний опiр (v в Омм) гум на основi рiзних каучукiв при наповненнi їх
ацетиленовим техвуглецем або техвуглецем ПМЕ-80В
13. Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги
ДНАОП 0.00-1.29.-97
Правила захисту від статичної електрики
Дата введення 01. 09. 97
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Ці Правила містять вимоги щодо захисту від шкідливого та небезпечного впливу статичної
електрики у виробництвах промисловості.
Правила поширюються на виробництва, якi заново проектуються, будуються або монтуються,
а також на дiючi промислові, дослiдно-промисловi виробництва, цехи, дільниці та лабораторні
установки всіх галузей промисловості, незалежно від форм власності та видів їх діяльності, крім
оборонної техніки, ядерної енергетики, вугільної промисловості, виробництв вибухових речовин та
виробів на їх основі, на всіх працівників, якi виконують роботи щодо проектування, виготовлення,
реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації на цих
підприємствах.
2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ
В цих Правилах використовуються дiючi на Україні такi нормативнi документи:
2.1. ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
2.2. ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие
требования.
2.3. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности. М., 1986
2.4. ГОСТ 6581-75. Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.
2.5. ГОСТ 6433.1-71 – ГОСТ 6433.4-71. Материалы электроизоляционные твердые. Методы
электрических испытаний. Условия окружающей среды при нормализации, кондиционировании и
испытании.
2.6. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения.
2.7. ГОСТ 12.1.045-84. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и
требования к проведению контроля.
2.8. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие
технические требования.
2.9. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
2.10. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки
заземления. Конструкция и размеры.
2.11. Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженi Управлiнням Державної пожежної
охорони МВС України 14.06.1995 р.
2.12. Правила устройства электроустановок. Энергоатомиздат. 1987 г.
2.13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором
21.12.1984 г.
2.14. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122- 87.
2.15. Типове положення про навчання, iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань
охорони працi. Затверджене наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 04.04.1994 р. № 30, зареєстроване в
Мiнюстi 12.05.94р. № 95/304.
2.16. СНиП 3.5.-06-85. “Электротехнические устройства”.
3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Цi Правила розробленi у вiдповiдностi до ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.018-93.
3.2. Заходи по захисту вiд шкiдливого та небезпечного впливу статичної електрики у
вiдповiдностi до цих Правил та ГОСТ 12.1.018-93 повиннi здiйснюватися у вибухо- та
пожежонебезпечних примiщеннях та зонах зовнiшнiх установок, вiднесених по класифiкацiї ОНТП 24-
5
86 до категорiй виробництв А, Б, В, Г, Д або по класифiкацiї “Правил устройства электроустановок”
(ПУЭ, розд. 7) до зон класiв В-I; В-Iа; В-Iб; В-Iг; В-II; B-IIa; П-I; П-II; П-III.
У примiщеннях та зонах, якi не вiдносяться до зазначених класiв, захист повинен
здiйснюватися лише на тих дiльницях, де статична електрика негативно впливає на людину, на
технологiчний процес та якiсть продукцiї.
3.3. Розробка нових технологiчних процесiв, машин та апаратiв повинна проводитись з
урахуванням необхiдностi забезпечення електростатичної iскробезпеки.
Науково-дослiднi та проектно-конструкторськi роботи, пов’язанi iз створенням та переробкою
матерiалiв i речовин промисловостi, схильних до електризацiї, вважаються закiнченими тiльки пiсля
видачi рiшень по захисту вiд статичної електрики.
У вихiдних даних для проектування (зокрема, в проектi регламенту виробництв) згідно з ГОСТ
12.1.018-93 необхiдно зазначити:
– електростатичні властивості речовин та матеріалів;
– геометричні параметри об’єкта;
– динамічні характеристики процесів в об’єкті;
– параметри, які характеризують оточуюче середовище та середовище, що може проникнути
до об’єкта,
основнi рекомендацiї (з урахуванням вимог цих Правил) щодо запобiгання шкiдливих та
небезпечних проявiв впливу статичної електрики, зокрема, висновки про можливiсть застосування
iснуючих антиелектростатичних речовин для зниження питомого об’ємного або поверхневого
електричного опору продукту, який одержується, без змiн його експлуатацiйних властивостей,
обмеження швидкостей транспортування рiдких продуктiв, а також рекомендацiї щодо застосування
засобiв та пристроїв вiдведення та нейтралiзацiї заряду статичної електрики.
Примiтка.
Визначення питомого об’ємного та поверхневого електричного опору речовин
необхiдно проводити у відповідності до ГОСТ 6581-75, ГОСТ 6433.1-71 – ГОСТ 6433.471 або стандартів та технічних умов на визначення електростатичних властивостей матерiалiв.
3.4. Характеристика виробничого процесу щодо небезпеки накопичення заряду статичної
електрики та прийняття заходiв, які знижують iнтенсивнiсть електризацiї речовин, а також додатковi
заходи, якi забезпечують стiкання заряду у вiдповiдностi до цих Правил, повиннi бути зазначені в
пояснювальнiй записцi до технологiчної частини проекту та технологiчному регламентi дiючих
виробництв.
Застосування зволожувачiв, поверхнево-активних речовин, антиелектростатичних добавок та
нейтралiзаторiв передбачається у вiдповiдних частинах проекту: санiтарнотехнiчнiй, технологiчнiй,
КВП та А, а електроживлення – в електротехнiчнiй частинi проекту.
3.5. В електротехнiчнiй частинi проекту повинно бути передбачене заземлення технологiчного
та вентиляцiйного обладнання, металевих вентиляцiйних коробiв та кожухiв
термоiзоляцiї
трубопроводiв та апаратiв, в яких можливе накопичення заряду статичної електрики (див. розд. 4).
3.6. Всi передбаченi заходи захисту повиннi бути вiдображенi у вiдповiдних специфiкацiях та
кошторисах проекту.
3.7. На основi цих Правил на кожному пiдприємствi у вiдповiднi технологiчнi iнструкцiї або
iнструкцiї про заходи щодо пожежної безпеки, охорони працi повиннi бути включенi роздiли: “Заходи
по захисту вiд статичної електрики” та “Експлуатацiя пристроїв захисту вiд статичної електрики”.
3.8. Порядок та строки приведення дiючих промислових та дослiдно-промислових виробництв,
цехiв, дiльниць та лабораторних установок у вiдповiдностi до цих Правил визначаються в кожному
конкретному випадку власником за погодженням із мiсцевими органами Держнаглядохоронпрацi
України, державного пожежного нагляду.
3.9. Посадовi особи i спецiалiсти, iншi працiвники пiдприємств, а також приватнi особи, якi
зайнятi проектуванням, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцiєю,
дiагностуванням та експлуатацiєю об’єктiв, виконанням робiт, обумовлених Правилами, проходять
пiдготовку (пiдвищення квалiфiкацiї), перевiрку знань Правил у порядку, передбаченому “Типовим
положенням про навчання, iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi”.
4. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАРЯДУ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
ТА ОЦIНКА НЕБЕЗПЕКИ ЙОГО НАКОПИЧЕННЯ
4.1. Виникнення заряду статичної електрики (далi по тексту – заряд) вiдбувається при
деформацiї, подрiбненi (розбризкуваннi) речовин, вiдносному перемiщеннi двох тiл, що знаходяться в
контактi, шарiв рiдких або сипких матеріалів, при iнтенсивному перемiшуваннi, кристалiзацiї,
випаровуваннi речовин.
6
Можливiсть накопичення небезпечної кiлькостi статичної електрики визначається як
iнтенсивнiстю виникнення, так i умовами стiкання заряду.
Iнтенсивнiсть виникнення заряду в технологiчному обладнаннi визначається фiзико-хімiчними
властивостями речовин, якi перероблюються, та матерiалiв, з яких виготовлено обладнання, а також
параметрами технологiчного процесу.
Процес стiкання заряду визначається в основному електричними властивостями речовин, якi
перероблюються, навколишнього середовища та матерiалiв, з яких виготовлене обладнання.
При вiдсутностi необхiдних умов для стiкання заряду вiдбувається його накопичення, яке може
призвести до
– виникнення iскрових розрядiв (електростатична iскробезпека);
– безпосереднього впливу на людину (дiя електростатичних полiв та iскрових розрядiв);
– шкiдливого впливу на технологiчний процес або матерiали, якi переробляються.
4.2. Умовою електростатичної iскробезпеки об’єкта по ГОСТ 12.1.018-93 є виконання
спiввiдношення:
W  kWmin,
де W – максимальна енергiя розрядiв, якi можуть виникнути усерединi об’єкта, Дж;
k – коефiцiєнт безпеки, який вибирається з умов допустимої (безпечної) iмовiрностi; в
випадку неможливостi визначення iмовiрностi прймають рiвним 0,4;
Wmin – мiнiмальна енергiя запалювання речовин та матерiалiв, Дж.
Примiтка.
Методи експериментального визначення мiнiмальних енергiй запалювання паро-, газота пилоповiтряних середовищ при нормальнiй температурi та атмосферному тиску
викладенi в ГОСТ 12.1.044-89.
Мiнiмальна енергiя запалювання деяких речовин приведена в Додатках 1, 2.
4.3. Ступiнь електризацiї поверхнi речовин вважається безпечним, коли вимiряне максимальне
значення поверхневої щiльностi заряду, напруженостi або потенцiалу на будь-якiй дiлянцi цiєї
поверхнi не перевищує гранично допустимого значення для даної зарядженої речовини,
навколишнього середовища та середовища, що може проникнути до об’єкта.
При заданих тиску та температурi гранично допустимим вважається таке максимальне
значення щiльностi заряду, напруженостi поля чи потенцiалу, при якому ще виконується умова
електростатичної iскробезпеки.
4.4. В пожежонебезпечних виробництвах вимiрювання електризацiї продуктiв, які
перероблюються, повинно проводитись за допомогою вимiрювальних приладiв, визнаних
вибухозахищеними для вiдповiдної категорiї та групи вибухонебезпечної сумiшi (див. роздiл 7 ПУЕ).
Датчики приладiв повиннi вiдповiдати вимогам електростатичної iскробезпеки.
Випробування на вiдповiднiсть вимогам електростатичної iскробезпеки та вибухозахисту
можуть бути запроваджені спецiалiзованими органiзацiями, якi мають дозвiл Держнаглядохоронпрацi
України на виконання даного виду робiт (див. Додаток 3).
4.5. Дiя статичної електрики на людину вважається безпечною, коли iскровi розряди вiдсутнi, а
рiвнi напруженостi електростатичного поля на робочих мiсцях не перевищують допустимих значень,
якi визначаються згiдно з ГОСТ 12.1.045-84.
5. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
5.1. Загальнi положення
5.1.1. Для запобiгання можливостi виникнення небезпечних розрядiв з поверхнi обладнання,
речовин, що перероблюються, а також з тiла людини необхiдно передбачати, з урахуванням
особливостей виробництваi заходи, якi можуть забезпечити вiдведення заряду:
– зниження iнтенсивностi генерацiї заряду статичної електрики;
– вiдведення заряду шляхом заземлення обладнання та комунiкацiй, а також забезпечення
постiйного електричного контакту з заземленням тiла людини;
– вiдведення заряду шляхом зменшення питомого об’ємного та поверхневого електричного опору;
– нейтралiзацiя заряду шляхом використання рiзних засобiв захисту вiд статичної електрики по
ГОСТ 12.4.124-83.
5.1.2. Для зниження iнтенсивностi виникнення заряду:
– скрiзь, де це технологiчно можливо, горючi гази повиннi очищатися вiд завислих рiдинних та
твердих частинок, рiдини – вiд забруднення нерозчинними твердими та рiдинними домiшками;
– скрiзь, де цього не вимагає технологiя виробництва, повинно бути виключено
розбризкування, дроблення, розпилення речовин;
7
– швидкiсть руху матерiалiв в апаратах та магiстралях не повинна перевищувати значень, які
передбачені проектом.
5.1.3. Зниження чутливості об’єктів, оточуючого та проникаючого в них середовища до
запалюючого впливу розрядів статичної електрики слід забезпечити регламентуванням параметрів
виробничих процесів (вологовмісту та дисперсності аерозависів, тиску та температури середовища та
ін.), якi впливають на W, та флегматизацією горючих середовищ.
5.1.4. У випадку, коли неможливо забезпечити стікання виникаючих зарядів, для запобігання
запалювання іскровими розрядами статичної електрики середовища в середині апаратів при
передавлюванні легкозаймистих рідин, пневмотранспортуванні горючих дрібнодисперсних та сипких
матеріалів, продувці обладнання при запуску тощо, необхідно виключити виникнення
вибухонебезпечних сумішей шляхом використання закритих систем з надлишковим тиском або
інертних газів для заповнення апаратів, ємкостей, закритих транспортних систем або іншими
способами.
5.1.5. У випадку використання обладнання, яке виготовлене з матеріалів з питомим об’ємним
електричним опором більше 105 Ом·м, необхідно керуватися вимогами розділу 5.8 цих Правил.
5.1.6. У випадку переробки та транспортування в електропровiдному обладнаннi (див. п.5.8.1)
без розпилення та розбризкування речовин, якi мають питомий об’ємний електричний опiр менше 10 5
Ом·м, використання засобів захисту вiд статичної електрики у вiдповiдностi до цих Правил не
потрiбно.
5.2. Вiдведення заряду шляхом заземлення
5.2.1. Заземлюючi пристрої для захисту вiд статичної електрики дозволяється об’єднувати з
заземлюючими пристроями для електрообладнання. Такi заземлюючi пристрої повиннi бути виконанi у
вiдповiдностi до вимог “Правил устройства электроустановок” (ПУЕ, роздiл 1), та ГОСТ 12.1.030-81,
ГОСТ 21130-75, СНиП 3.5.06-85 “Электротехнические устройства”.
Опiр заземлюючих пристроїв, якi призначаються виключно для захисту вiд статичної
електрики, допускається не вище 100 Ом.
5.2.2. Всi металевi та електропровiднi неметалевi частини технологiчного обладнання повиннi
бути заземленi незалежно вiд того, чи приймаються iншi заходи захисту вiд статичної електрики.
5.2.3. Неметалеве обладнання вважається електростатично заземленим, якщо опiр будь-якої
точки його внутрiшньої поверхнi вiдносно контура заземлення не перевищує 10 7 Ом.
Вимiрювання цього опору повиннi проводитися при вiдноснiй вологостi оточуючого повiтря
50±5 % i температурi 23±2 °C , причому площа стикання вимiрювального електроду з поверхнею
обладнання не повинна перевищувати 20 см2, а розташовуватися при вимiрах електрод повинен в
точках поверхнi обладнання, найбiльш вiддалених вiд точок контакту цiєї поверхнi з заземленими
металевими елементами, деталями, арматурою.
5.2.4. Металеве та електропровiдне обладнання, трубопроводи, вентиляцiйнi короби та кожухи
термоiзоляцiї трубопроводiв та апаратiв, розташованих в цеху, а також на зовнiшніх установках,
естакадах та каналах, повиннi являти собою на всій довжині безперервний ланцюг, котрий в межах
цеху (вiддiлення, установки) повинен бути приєднаний до контуру заземлення через кожнi 40–50 м,
але не менше нiж в двох точках.
5.2.5. Приєднанню до контуру заземлення при допомозi окремого вiдгалуження (незалежно вiд
наявностi заземлення з’єднаних з ними комунiкацiй та конструкцiй) пiдлягають об’єкти на поверхні та
всередині яких може утворюватися заряд: апарати, ємкостi, агрегати, в яких вiдбувається дроблення,
розпилення, розбризкування продуктiв; футерованi та емальованi апарати (ємкостi); машини, якi
стоять окремо, агрегати, апарати, не з’єднанi трубопроводами з загальною системою апаратiв та
ємкостей. Цi вiдгалуження повиннi бути виконанi у вiдповiдностi до СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”.
5.2.6. Резервуари та ємкостi об’ємом бiльше 50 м3, за виключенням вертикальних резервуарiв
дiаметром до 2,5 м, повиннi бути приєднанi до заземлювача за допомогою не менше нiж двох
заземлюючих провiдникiв в дiаметрально протилежних точках.
5.2.7. Фланцевi з’єднання трубопроводiв, апаратiв, корпусiв з кришкою та з’єднання на
розбортуваннi, не пофарбованi неелектропровiдними фарбами, мають достатнiй для вiдведення
заряду статичної електрики опiр (не бiльше 10 Ом), не потребують додаткових заходів по створенню
безперервного електричного ланцюга, наприклад, установки спецiальних перемичок.
В цих з’єднаннях забороняється застосування шайб, виготовлених з дiелектричних матерiалiв
та пофарбованих неелектропровiдними фарбами.
5.2.8. Заземлення трубопроводiв, що розташованi на зовнiшнiх естакадах, повинно бути
виконане у вiдповiдностi до дiючої “Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений”
РД 34.21.122-87.
8
5.2.9. Наливнi стояки естакад для заповнення залiзничних цистерн повиннi бути заземленi.
Рейки залiзничних колiй в межах зливного-наливного фронту повиннi бути електрично з’єднанi мiж
собою та приєднанi до заземлюючого пристрою, який не зв’язаний заземленням електротягової мережі.
5.2.10. Автоцистерни, а також танки наливних суден, якi знаходяться пiд наливом та зливом
зрiджених газiв та пожежонебезпечних рiдин, протягом всього часу заповнення та спорожнення
повиннi бути приєднанi до заземлюючого пристрою.
Контактнi пристрої для приєднання заземлюючих провiдникiв вiд автоцистерни та наливних
суден повиннi бути встановленi поза межами вибухонебезпечної зони.
Гнучкi заземлюючi провiдники поперечним перетином не менше 6 мм2 повиннi бути постiйно
приєднанi до металевих корпусiв автоцистерн та танкiв наливних суден i мати на кiнцi струбцину або
наконечник пiд болт М10 для приєднання до заземлюючого пристрою. При вiдсутностi постiйно
приєднаних провiдникiв заземлення автоцистерн та наливних суден повинно проводитись
iнвентарними провiдниками у такому порядку: заземлюючий провiдник спочатку приєднується до
корпусу цистерни (чи танка), потiм до заземлюючого пристрою.
Можливе використання у вибухонебезпечнiй зонi заземлюючих пристроїв, якi мають
вiдповiдний рiвень вибухозахисту.
5.2.11. Вiдкриття люкiв автоцистерн та танкiв наливних суден та занурення в них шлангiв
повинно проводитись тiльки пiсля приєднання заземлюючих провiдникiв до заземлюючого пристрою.
5.2.12. Гумовi або iншi шланги з неелектропровiдних матерiалiв з металевими наконечниками,
якi використовуються для наливу рiдин у залiзничнi цистерни, автоцистерни, наливнi судна та iншi
пересувні посудини та апарати, повиннi бути обвитi мiдним дротом дiаметром не менше 2 мм (або
мiдним тросиком перетином не менше 4 мм2) з шагом витка 100–150 мм. Один кiнець дроту (або
тросика) з’єднується пайкою (або пiд болт) з металевими заземленими частинами продуктопроводу, а
другий – з наконечником шланга.
При використаннi армованих шлангiв або антиелектростатичних рукавiв їх обвивка не
вимагається за умови обов’язкового з’єднання арматури або електропровiдного гумового шару з
заземленим продуктопроводом та металевим наконечником шланга.
Наконечники шлангiв повиннi бути виготовленi з мiдi або iнших металiв, якi не дають
механiчної iскри.
5.3. Розсiювання заряду шляхом зменшення питомого об’ємного
та поверхневого електричного опору
5.3.1. У тих випадках, коли заземлення обладнання не запобiгає накопиченню небезпечної
кiлькостi статичної електрики, потрiбно вживати заходи для зменшення питомого об’ємного або
поверхневого електричного опору матерiалiв, якi перероблюються за допомогою використання
зволожуючих пристроїв або антиелектростатичних речовин.
5.3.2. Для зменшення питомого поверхневого електричного опору дiелектрикiв рекомендується збiльшувати вiдносну вологiсть повiтря до 55–80 % (коли це допускається умовами
виробництва). Для цього потрiбно застосовувати загальне чи мiсцеве зволоження повiтря в
примiщеннi при постiйному контролi його вiдносної вологостi.
Примiтка.
Спосiб зменшення питомого поверхневого електричного опору шляхом пiдвищення
вiдносної вологостi повiтря i створення тим самим адсорбованого шару вологи на
поверхнi матерiалу не ефективний у випадках, коли:
– коли матерiал, що електризується, гiдрофобний;
– коли температура матерiалу, що електризується, вище температури навколишнього
середовища;
– коли час руху матерiалу в зонi впливу зволожуючого повiтря менше, нiж час
утворення адсорбованої вологої плiвки;
– коли температура повiтря в робочий зонi вище температури, при якiй плiвка вологи
може утриматися на матерiалi.
5.3.3. Для мiсцевого збiльшення вiдносної вологостi повiтря в зонi, де вiдбувається електризацiя матерiалiв, рекомендується:
– подача в зону водяної пари (при цьому електропровiднi предмети, якi знаходяться в зонi,
повиннi бути заземленi);
– охолодження поверхонь, що наелектризувалися, до температури на 10° C
нижче
температури навколишнього середовища;
– розпилення води;
– вiльне випаровування води з великих поверхонь.
9
Для загального збiльшення вологостi у примiщеннi може бути використана система
припливної вентиляцiї з промивкою повiтря в зрошувальнiй камерi.
5.3.4. Для зменшення питомого поверхневого електричного опору, у випадках, коли
пiдвищення вiдносної вологостi навколишнього середовища неефективне, можливо додатково
рекомендувати застосування антиелектростатичних речовин (Додатки 5, 6, 7).
Нанесення їх на поверхню матерiалiв, що електризуються, може здiйснюватися зануренням,
просочуванням або напиленням з наступним сушiнням, обтиранням поверхнi виробу тканиною, яка
просочена антиелектростатичним розчином.
Примiтка.
Дiя антиелектростатичних речовин при поверхневому нанесеннi їх нетривала (до
одного мiсяця) через нестiйкість до промивання розчинниками, довгочасного зберiгання
та тертя.
Тривалiсть антиелектростатичної дiї можна пiдвищити введенням до складу матерiалiв,
якi перероблюються, рiзних полiмерних зв’язуючих (наприклад, полiвiнiлацетат) або
застосуванням
високомолекулярних
антиелектростатичних
засобiв
з
плiвкоутворюючими властивостями.
Введення антиелектростатичних речовин до складу матерiалiв, якi перероблюються,
менш ефективне, проте свою дiю цi речовини зберiгають протягом кiлькох рокiв.
Введення антиелектростатичних речовин може бути здiйснене рiзними способами:
– додаванням до мономерiв перед їх полiмерiзацiєю;
– введенням безпосередньо в момент самої полiмерiзацiї;
– введенням при вальцюваннi, екструзiї або змiшуваннi у змiшувачi.
5.3.5. Для зменшення питомого об’ємного опору дiелектричних рiдин та розчинiв полiмерiв
(клеїв) може бути застосовано введення рiзних розчинених в них антиелектростатичних присадок,
зокрема, солей металiв змiнної валентностi, вищих карбонових, нафтенових та синтетичних жирних
кислот (див. Додатки 8, 9).
5.3.6. Введення поверхнево-активних речовин та iнших антиелектростатичних добавок та
присадок допустимо тiльки в тих випадках, коли є дозвiл органiв санiтарного нагляду та застосування
їх не тягне за собою порушень технiчних вимог, що ставляться до випускаємої продукцiї.
5.4. Нейтралiзацiя заряду на поверхнi твердих дiелектричних матерiалiв
5.4.1. У випадках, коли небезпечна дiя електризацiї обмежується яким-небудь мiсцем або
невеликою кiлькiстю мiсць в технологiчному процесi, або коли не можна досягти вiдведення заряду
статичної електрики за допомогою бiльш простих засобiв (див.розд. 5.2, 5.3), рекомендується
здiйснювати нейтралiзацiю шляхом iонiзацiї повiтря в безпосереднiй близькостi вiд поверхнi
зарядженого матерiалу. З цiєю метою можуть бути використанi нейтралiзатори статичної електрики
(ГОСТ 12.4.124-83), типи та основнi технiчнi характеристики яких приведенi в Додатку 10.
5.4.2. Для нейтралiзацiї зарядiв статичної електрики в вибухонебезпечних примiщеннях всіх
класiв треба застосовувати радiоiзотопнi нейтралiзатори, якщо вони не заборонені іншими
нормативними документами. Їхня установка та експлуатацiя здiйснюється у вiдповiдностi до вимог
iнструкцiй, що до них додаються.
Вибiр необхiдного типу радiоiзотопних нейтралiзаторiв здiйснюється згiдно з галузевими
методиками та рекомендацiями.
Примiтка.
При виготовленнi продукцiї санiтарно-гiгiєнiчного та побутового призначення (серветки,
тампони, цигарковий та мундштучний папiр, тканини i т.п.), а також зошитової продукцiї
застосування радiоiзотопних нейтралiзаторiв забороняється.
5.4.3. У випадках, коли матерiал (плiвка, тканини, стрiчка, лист) електризується настiльки
сильно, що застосування радiоiзотопних нейтралiзаторiв не забезпечує нейтралiзацiю заряду
статичної електрики, допускається установка комбiнованих (iндукцiйно-радiоiзотопних), або
вибухозахисних iндукцiйних та високовольтних (постiйної та змiнної напруги) нейтралiзаторiв.
5.4.4. У всiх випадках, коли дозволяє характер технологiчного процесу та конструкцiя машин,
належить застосовувати iндукцiйнi нейтралiзатори.
Установлюватися вони повиннi таким чином, щоб вiдстань помiж їх коронуючими електродами
(голками, струнами, стрiчками) та зарядженою поверхнею була мiнiмальною й не перевищувала 20–50
мм (в залежностi вiд конструкцiї нейтралiзатора). У вибухонебезпечних примiщеннях при цьому
необхiдно вживати заходи, що виключають можливiсть виникнення iскрового розряду мiж зарядженою
поверхнею та коронуючими електродами.
10
5.4.5. У випадку неможливості застосування iндукцiйних нейтралiзаторiв або недостатньої їх
ефективностi у примiщеннi, яке не є вибухонебезпечним, необхiдно застосовувати високовольтнi
нейтралiзатори та ней-тралiзатори ковзного розряду.
Примiтка.
У випадку використання голкових iндукцiйних та високовольтних нейтралiзаторiв
необхiдно передбачити заходи, що запобiгають можливості травмування
обслуговуючого персоналу голками нейтралiзаторiв.
5.4.6. Для нейтралiзацiї заряду статичної електрики в важкодоступних мiсцях, на поверхнi
об’єктiв, що мають складну конфiгурацiю, змiнюють безперервно геометричнi розмiри, тобто там, де
неможлива установка нейтралiзаторiв в безпосереднiй близькостi вiд зарядженої поверхнi, слiд
застосовувати аеродинамiчнi нейтралiзатори з примусовою подачею iонiв струменем повiтря.
У випадку, коли цей спосіб нейтралiзацiї застосовується в вибухонебезпечному примiщеннi,
iонiзатори (крiм радiоiзотопних) повиннi бути вибухозахищеними або розташовуватися в сусiднiх
примiщеннях, якi не є вибухонебезпечними.
Примiтка.
У випадку, коли на зарядженому матерiалi iснують як позитивно, так i негативно
зарядженi дiлянки, або коли знак заряду невiдомий, необхiдно застосовувати iонiзатори, що забезпечують утворення в повiтряному потоцi як позитивних, так i негативних
iонiв.
Коли матерiал заряджений переважно зарядом одного знаку, бажано забезпечити
унiполярну iонiзацiю повiтряного потоку (iонами протилежного знаку). В цьому випадку
ступiнь iонiзацiї повiтряного потоку зменшується повiльнiше, нiж при бiполярнiй
iонiзацiї, що дозволяє установлювати iонiзатор на бiльшiй вiдстанi.
5.5. Запобiгання небезпечним розрядам з рiдин
5.5.1. Коли в трубопроводах та технологiчнiй апаратурi, в яких мiстяться рiдкi продукти,
виключена можливiсть утворення вибухонебезпечних концентрацiй пароповiтряних сумiшей
(температура рiдини нижче нижньої температурної межi вибуховостi, середовище не мiстить
окислювачiв i знаходиться пiд надлишковим тиском; апарати та комунiкацiї заповненi iнертними
газами), швидкостi транспортування рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати не
обмежуються.
В iнших випадках швидкiсть руху рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати
(резервуари) необхiдно обмежити таким чином, аби щiльнiсть заряду, потенцiал, напруженiсть поля в
резервуарi (апаратi), що заповнюється, не перевищували значення, при якому можливе виникнення
iскрового розряду з енергiєю, яка не перевищує 0,4 мiнiмальної енергiї запалювання оточуючого
середовища.
Максимально безпечнi швидкостi руху рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати
(резервуари) визначаються в кожному окремому випадку в залежностi вiд властивостей рiдини та вмiсту
в нiй нерозчинних домiшок, розмiру, властивостей матерiалу стiнок трубопроводу (апарата), тиску та
температури в апаратi, що заповнюється. При цьому явно безпечним є транспортування по заземлених
металевих трубопроводах рiдин з питомим об’ємним електричним опором до 105 Ом·м зi швидкостями
до 10 м/с, а рiдин з питомим об’ємним електричним опором до 109 Ом·м – зi швидкостями до 5м/с.
Для рiдин з питомим об’ємним електричним опором бiльше 10 9 Ом·м допустимi швидкостi
транспортування та витiкання установлюються для кожної рiдини окремо, безпечною швидкiстю
витiкання таких рiдин iз заземлених металевих трубопроводiв в заземленi металевi резервуари
(апарати) є 1,0 м/с.
5.5.2. Для зниження до безпечного значення щiльностi заряду в потоцi рiдини, яка має
питомий об’ємний електричний опiр бiльше 109 Ом·м, при необхiдностi транспортування її по
трубопроводах зi швидкостями, якi перевищують безпечнi, необхiдно застосовувати спецiальнi
пристрої для вiдведення заряду.
Пристрої для вiдведення заряду з рiдкого продукту повиннi установлюватися на
завантажувальному трубопроводi безпосередньо коло входу в апарат (резервуар), що заповнюється
так, щоб при максимальнiй швидкостi транспортування час руху продукту по завантажувальному
трубопроводі пiсля виходу з пристрою до витiкання його в апарат не перевищував 10% постiйної часу
релаксацiї заряду в рiдинi. Коли ця умова конструктивно не може бути виконана, вiдведення
виникаючого в завантажувальному патрубку заряду повинно бути забезпечено в серединi апарата, що
заповнюється (резервуару) до виходу зарядженого потоку на поверхню рiдини, яка є в апаратi.
5.5.3. Як пристрої для вiдведення заряду з рiдкого продукту можуть використовуватися:
– iндукцiйнi нейтралiзатори зi струнами або голками;
11
– релаксацiйнi ємкостi, якi являють собою горизонтальну дiлянку трубопроводу збiльшеного
дiаметра.
При цьому дiаметр цiєї дiлянки трубопроводу повинен бути не менше:
Др  Дт
2 Vт ,
де Др – дiаметр релаксацiйної ємностi, м;
Дт – дiаметр трубопроводу, м;
Vт – швидкість рідини в трубопроводi, м/с.
Довжина його (м) повинна бути не менше
L  2 ,2  10
 11
ερ
v
,
де  – дiелектрична стала рiдини;
v – питомий об’ємний електричний опiр рiдини,
Ом·м.
5.5.4. Як пристрiй для вiдведення заряду всереденi апарата (резервуара), що заповнюється,
можливо застосовувати:
– клiтки з заземленої металевої сiтки, якi охоплюють деякий об’єм бiля кiнця
завантажувального патрубка таким чином, щоб заряджений потiк з патрубка поступав усередену
клiтки.
При цьому об’єм клiтки повинен бути не менше
V 
=
Qτ
3600
,
де V – об’єм клiтки, м3;
Q – продуктивнiсть перекачки рiдини (витрати), м 3/год;
0v – стала часу релаксацiї заряду в рiдині, с;
 – дiелектрична проникнiсть рiдини, безрозмiрна;
0 – електрична стала, дорівнює 8,854·10–12 ф/м;
v – питомий об’ємний електричний опiр рiдини, Ом·м;
– спецiальнi насадки на кiнцi завантажувального патрубка, якi такі формують та направляють
заряджений струмiнь, що витікає, аби забезпечити максимальний час розповсюдження його на
поверхнi днища та стiнок апарата (резервуару), що заповнюється;
– нейтралiзатори занурювального типу, якi являють собою товстостiнну трубу з дiелектрика з
установленими в нiй протяжними електродами-струнами.
5.5.5. Для забезпечення вiдводу заряду з потоку рiдини, що електризується, в широкому
дiапазонi змiн питомого об’ємного електричного опору вiд 109 до 1013 Ом·м може використовуватися
автономна система пристроїв захисту вiд статичної електрики, якi складаються з iндукцiйного
струнного нейтралiзатора та пристрою для забезпечення релаксацiї.
5.5.6. Для запобiгання небезпечних iскрових розрядiв потрiбно не допускати наявностi на
поверхнi горючих та легкозаймистих рiдин в апаратах та резервуарах незаземлених електропровiдних
плаваючих предметiв.
Понтони з електропровiдних матерiалiв, якi призначенi для зменшення втрати рiдини вiд
випаровування, повиннi бути заземленi за допомогою не менш нiж двох гнучких заземлюючих
провiдникiв, приєднаних до понтону в дiаметрально протилежних точках.
Примiтки:
1. При застосуваннi поплавкових або буйкових рiвнемірiв їхні поплавки повиннi бути виготовленi з електропровiдного матерiалу i при будь-якому положеннi мати надiйний
контакт з заземленням.
2. У випадку, коли при iснуючій технологiї виробництва неможливо запобiгти наявностi
на поверхнi рiдини незаземлених плаваючих предметiв, необхiдно вжити заходів, якi
виключають можливiсть створення над нею вибухонебезпечного середовища.
3. Використання неелектропровiдних плаваючих пристроїв та предметiв (понтонiв,
пластмасових куль та ін.), якi призначенi для зменшення втрат рiдини вiд
випаровування, дозволяється тiльки по узгодженню зi спецiалiзованою органiзацiєю.
12
5.5.7. Рiдини повиннi подаватися в апарати, резервуари, тару повним перерiзом труби таким
чином, щоб не допускати їхнього розбризкування, розпилення.
5.5.8. Наливання рiдини вiльно падаючим струменем не дозволяється. Вiдстань вiд кiнця
завантажувальної труби до дна приймальної посудини не повинна перевищувати 200 мм, а коли це
неможливо, то струмiнь повинен бути направлений уздовж стiнки. При цьому форма кiнця труби та
швидкiсть подачi рiдини повиннi бути вибранi таким чином, щоб запобiгти її розбризкуванню.
При верхньому наливаннi апарата, резервуару, цистерни тощо за допомогою гумового шланга
необхiдно передбачити його вертикальне розташування.
Виняток становлять лише випадки, коли гарантована неможливiсть виникнення в приймальнiй
посудинi вибухонебезпечних концентрацiй парогазових сумiшей.
5.5.9. Рiдини повиннi поступати в резервуари нижче рiвня залишку рiдини, яка в них знаходиться.
На початку заповнення порожнього резервуару рiдини, якi мають питомий об’ємний
електричний опiр бiльше 105 Ом·м, повиннi подаватися до нього з швидкiстю не бiльше 0,5 м/с до
моменту занурення кiнця завантажувальної труби.
При подальшому заповненнi швидкiсть треба вибирати з урахуванням вимог п.5.5.1.
5.5.10. Ручний вiдбiр рiдини з резервуарiв та ємкостей, а також вимiрювання рiвня за
допомогою рiзного роду мiрних лiнiйок та метр-штокiв через люки дозволяється тiльки пiсля
закiнчення часу, що перевищує 3 (див. п.5.5.4) пiсля припинення руху рiдини, коли вона знаходиться в
станi спокою. При цьому пристрої для проведення вимiрiв повиннi бути виготовленi з матерiалу з
питомим об’ємним електричним опором менше 105 Ом·м і заземленi.
У випадку виготовлення цих пристроїв з дiелектричних матерiалiв повиннi додержуватися
умови електростатичної iскробезпеки вiдповiдно до ГОСТ 12.1.018-93.
5.6. Запобiгання небезпечним розрядам у газових потоках
5.6.1. Для запобiгання виникнення небезпечних iскрових розрядiв пiд час перемiщення газiв i
парiв по трубопроводах та апаратах необхiдно всюди, де це технологiчно можливо, вжити заходів
щодо виключення присутностi в газових потоках твердих та рiдких частинок.
5.6.2. Конденсацiя парiв та газiв при великому перепадi тискiв викликає сильну електризацiю
газових струменiв пiд час витiкання через нещiльностi. Це вимагає пiдвищеної уваги до герметизацiї
обладнання, яке утримує пари та гази пiд високим тиском.
5.6.3. Не допускається присутнiсть в газовому потоцi незаземлених металевих частин та
деталей обладнання.
5.7. Вiдведення заряду при переробцi сипких та дрiбнодисперсних матерiалiв
5.7.1. Переробку сипких (в особливостi дрiбнодисперсних) матерiалiв належить вести в
металевому або електропровiдному (див. п.5.8.1) неметалевому обладнаннi.
Особливо важливо дотримуватися цiєї вимоги в установках по транспортуванню, сушiнню та
розмелюванню матерiалiв в газових потоках (струменях).
5.7.2. У випадках застосування для переробки сипких матерiалiв антиелектростатичного або
дiелектричного обладнання та трубопроводiв (див. пп.5.8.2, 5.8.3) для покращання умов стiкання
заряду з перероблюємого матерiалу належить звертати особливу увагу на ретельне виконання вимог,
викладених в пп. 5.8.5, 5.8.6, 5.8.8, 5.8.10, 5.8.11.
Для зменшення електризацiї при пневмотранспортуваннi гранульованих, подрiбнених і
порошкоподібних полiмерних матерiалiв по неметалевих трубопроводах належить застосувати труби
з тогож або близького за складом полiмерного матерiалу (наприклад, транспортування
порошкоподібного або гранульованого полiетилену краще вести по полiетиленових трубах).
5.7.3. В установках по транспортуванню та розмелюванню матерiалiв в повiтряних потоках
(струменях) повiтря, що подається, має бути зволожене до такого ступеня, щоб вiдносна вологiсть
повiтря на виходi з пневмотранспорту, а також в мiсцi розмелювання матерiалiв в млинах, складала
не менше 65 %.
Коли за технологiчними умовами збiльшення вiдносної вологостi повiтря не припустимо, то
рекомендується застосовувати його iонiзацiю (див. розд.5.4). При цьому найбiльш придатними для
використання в бункерах, циклонах, на кiнцевих дiльницях пневмотранспортних трубопроводiв є
спецiальнi пристрої зі стержневими, голковими або струнними заземленими електродами (iндукцiйнi
нейтралiзатори).
5.7.4. У випадку, коли зазначенi в п.5.7.3 заходи з якихось причин не можуть бути застосованi,
перелiченi процеси повиннi проводитись в потоцi iнертного газу.
Примiтка.
13
Застосування повiтря допускається лише у випадку, коли результати безпосереднiх
вимiрiв ступеню електризацiї матерiалiв в дiючому обладнаннi пiдтверджують
безпечнiсть ведення процесу.
5.7.5. З метою покращання умов стiкання заряду з тканинних рукавiв, що застосовуються для
затарювання гранульованих та iнших сипких матерiалiв та з’єднання рухомих елементiв обладнання з
нерухомими, а також з рукавними фiльтрами, належить просочувати їх відповідними розчинами
поверхнево-активних речовин (див. Додаток 5) з наступним просушуванням, забезпечуючи при
крiпленнi надiйний контакт з заземленими металевими елементами обладнання.
Для рукавних фiльтрiв належить вибирати просочення, яке не знижує пiсля просушування
фiльтруючих властивостей тканини.
Допускається застосування металізованої тканини.
5.7.6. Забороняється завантаження сипких продуктiв безпосередньо з паперових,
полiетиленових, полiхлорвiнiлових та iнших мiшкiв в люки апаратiв, в яких мiстяться рiдини при
температурi вище їх температури спалаху.
В цьому випадку належить застосовувати металевi шнековi, секторнi та iншi живильники.
5.7.7. Для запобiгання вибухам пилу вiд iскрових розрядiв необхiдно:
– уникати утворення вибухонебезпечних пилоповiтряних сумiшей;
– не дозволяти падiння та скидання пилу, утворення клубів пилу та його завихрення;
– очищати систематично обладнання та будiвельнi конструкцiї в примiщеннях вiд пилу, який
осiв, в термiни, що установленi дiючими нормами та правилами.
5.8. Захист футерованого та неметалевого обладнання
5.8.1. Електропровiдним вважається обладнання, в котрому поверхнi, якi мають контакт з
речовинами (сировиною, напiвпродуктами, готовою продукцiєю), що перероблюються, виготовленi з
матерiалiв з питомим об’ємним електричним опором не бiльше 10 5 Ом·м.
5.8.2. Антиелектростатичним вважається обладнання, в котрому поверхнi, якi мають контакт з
речовинами, що перероблюються, виготовленi з матерiалiв з питомим об’ємним електричним опором
не бiльше 108 Ом·м.
5.8.3. Дiелектричним вважається обладнання, в котрому поверхнi, якi мають контакт з
речовинами, що перероблюються, виготовленi з матерiалів з питомим об’ємним електричним опором
бiльше 108 Ом·м.
5.8.4. Захист вiд статичної електрики електропровiдного неметалевого обладнання та
обладнання з електропровiдною футеровкою повинен здiйснюватися методами, передбаченими цими
Правилами для металевого обладнання (див. розд. 5.2).
5.8.5. У випадку використання антиелектростатичного та дiелектричного неметалевого
обладнання не допускається наявність в них металевих частин та деталей, що мають опiр вiдносно
землi бiльше 100 Ом.
5.8.6. Зовнiшня поверхня дiелектричних трубопроводiв, по яких транспортуються речовини та
матерiали з питомим об’ємним електричним опором бiльше 105 Ом·м, повинна металiзуватися або
фарбуватися електропровiдними емалями та лаками (див. Додаток 11). При цьому повинен бути
забезпечений електричний контакт мiж електропровiдним шаром та заземленою металевою
арматурою.
Замiсть електропровiдних покриттiв допускається обмотувати вказанi трубопроводи
металевим дротом перетином не менше 4 мм 2 кроком намотки 100–150 мм, який має бути
приєднаний до заземленої металевої арматури.
Електропровiдне покриття (або обмотування) зовнiшнiх поверхонь, суцiльнi електропровiднi
основи, окремi електропровiднi елементи та арматура дiелектричних трубопроводiв повиннi становити
на всій довжині суцiльний електричний ланцюг, який в межах цеху (вiддiлення, установки) повинен
бути приєднаний до контуру заземлення через кожнi 20–30 м, але не менше нiж в двох точках.
5.8.7. Для забезпечення необхiдного контакту з заземленням антиелектростатичних
неметалевих трубопроводiв достатньо обвивки їх металевим дротом вiдповiдно до п.5.8.6 або укладки
їх на суцiльнiй електропровiднiй основi.
5.8.8. Опори трубопроводiв з полiмерних матерiалiв повиннi бути виготовленi з електропровiдних матерiалiв та заземленi, або мати заземленi прокладки з електропровiдних матерiалiв в
мiсцях, де на них спираються трубопроводи.
5.8.9. Рiдини з питомим об’ємним опором не бiльше 109 Ом·м практично не електризуються
при руховi зi швидкiстю до:
– 2 м/с – в трубопроводах та апаратах з дiелектричних матерiалiв та з діелектричною
футеровкою;
14
– 5 м/с – в трубопроводах та апаратах з антиелектростатичного матерiалу та з
антиелектростатичною футеровкою.
5.8.10. Неметалевi антиелектростатичнi та дiелектричнi ємкостi та апарати повиннi
покриватися зовнi (а коли дозволяє наявне в апаратi середовище, то й усерединi) електропровiдними
лаками та емалями за умови забезпечення надiйного їхнього контакту з заземленою металевою
арматурою.
Надiйний контакт електропровiдного покриття з заземленням може бути забезпечений шляхом
пофарбування суцiльним шаром електропровiдної емалi усiх внутрiшнiх та зовнiшнiх поверхонь
апаратiв (ємкостей) з установкою пiд його опори заземлених металевих (або електропровiдних
неметалевих) прокладок.
При неможливостi покриття суцiльним шаром внутрiшньої та зовнiшньої поверхонь апарата
заземлення внутрiшнього електропровiдного шару допускається шляхом застосування додаткових
електродiв або провiдникiв.
5.8.11. Для вiдведення статичної електрики вiд речовин, якi знаходяться в серединi
дiелектричного обладнання та здатнi накопичувати заряди при контактному або iндуктивному впливовi
вiд наелектризованої поверхнi цього обладнання, допускається уведення не менше двох заземлених
електродiв, стiйких до даного середовища.
При цьому не повинна порушуватися герметичнiсть обладнання та електроди, які уводяться,
не повинні виступати над внутрішньою поверхнею. Цi заходи виявляються достатнiми, коли питомий
об’ємний електричний опiр середовища в апаратi не перевищує 10 9 Ом·м для рiдких середовищ та
108 Ом·м – для сипких.
5.9. Вiдведення заряду, що виникає на людях, пересувних ємкостях та апаратах
5.9.1. Пересувнi апарати та посудини, особливо для транспортування дiелектричних горючих
та легкозаймистих рiдин, необхiдно виконувати з електропровiдних матерiалiв (див. пп. 5.8.1, 5.8.2).
Транспортуватися по цехах пiдприємства вони повиннi на металевих вiзках з колещатами з
електропровiдних матерiалiв, причому повинен бути забезпечений контакт посудини або апарата з
корпусом вiзка.
При транспортуваннi вибухонебезпечних речовин, що електризуються, на вiзках або
електрокарах з неелектропровiдними покришками колес допускається забезпечення контакту вiзка
або електрокари з землею та електропровiдною пiдлогою (див. п. 5.9.7) за допомогою приєднаного до
корпусу ланцюжка з мiдi або iншого металу, який не дає механiчної iскри, що має таку довжину, щоб
декiлька кiлець при транспортуваннi постiйно знаходились на землi чи на підлозі.
Примiтка.
Для зменшення шуму під час руху металевих вiзкiв їхні колеса можуть бути покритi
електропровiдною гумою (див. Додаток 12).
5.9.2. В мiсцях заповнення пересувних посудин пiдлога повинна бути електропровідною (див.
п.5.9.7) або на нiй повиннi бути покладенi заземленi металевi листи, на якi установлюються посудини
при заповненнi; допускається заземлення пересувних посудин за допомогою приєднання їх до
заземлюючого пристрою мiдним тросиком зi струбциною.
5.9.3. При заповненнi пересувних посудин наконечник шланга повинен бути опущений до дна
посудини на вiдстань не бiльше 200 мм.
Коли дiаметр горловини посудини мiсткiстю бiльше 10 л не дозволяє опустити шланг
усередину, необхiдно використовувати заземлену лiйку з мiдi чи iншого
електропроводного
матерiалу, який не дає механiчної iскри, кiнець якої повинен знаходитись на вiдстанi не бiльше 200 мм
вiд дна посудини.
У випадку використання короткої лiйки, до кiнця її повинен бути приєднаний ланцюжок з
електропровідного матерiалу, що не дає механiчної iскри, стiйкого до переливаємої рiдини який при
опусканнi лiйки в посудину повинен лягати на її дно.
5.9.4. Для запобiгання небезпечних iскрових розрядiв, якi виникають внаслiдок накопичення на
тiлi людини заряду статичної електрики при контактному чи iндуктивному впливовi наелектризованого
матерiалу або елементiв одягу, що електризуються при тертi один об одного, в вибухонебезпечних
виробництвах необхiдно забезпечити стiкання цього заряду в землю.
Основним методом виконання цiєї вимоги є забезпечення електростатичної провiдностi
пiдлоги та використання антиелектростатичного взуття.
Примiтка.
В зв’язку з великим розповсюдженням одягу з синтетичних матерiалiв, який сильно
електризується при руховi та приводить до швидкого накопичення заряду на тiлi
15
людини, улаштування заземлених рукояток, поручнiв,помостiв слiд розглядати як
додатковий засiб вiдведення заряду з тiла людини.
5.9.5. Антиелектростатичнi властивостi взуття визначаються вiтчизняними та мiжнародними
стандартами та технiчними умовами на це взуття.
В окремих випадках для надання взуттю антиелектростатичних властивостей допускається
прошивати або пробивати пiдошву електропровiдними матерiалами, якi не дають механiчної iскри, i
виходять пiд устiлку.
Використання шкарпеток з шерстяної та синтетичної пряжi не допускається, бо вони
перешкоджають стiканню заряду з тiла людини.
5.9.6. У випадку, коли робiтник виконує роботу в неелектропровiдному взуттi сидячи, заряд
статичної електрики, який накопичився на його тiлi, рекомендується вiдводити за допомогою
антиелектростатичного халата в поєднаннi з електропровiдною подушкою стiльця або за допомогою
електропровiдних браслетiв, якi легко знiмаються, з’єднаних з землею через опiр 10 5 – 107 Ом.
5.9.7. Для забезпечення безперервного вiдведення заряду з тiла людини, з пересувних
посудин та апаратiв у вибухонебезпечних примiщеннях пiдлога повинна бути електростатично провiдною.
Примiтки:
1. Покриття пiдлоги вважається електростатично провiдним, коли електричний опiр мiж
металевою пластиною площею 20 см2, покладеною на пiдлогу та притиснутою до неї
силою в 5 кгс, та контуром заземлення не перевищує 106 Ом.
2. Розсiююча пiдлога – це пiдлога, яка характеризується електричним опором вiд 10 6
Ом до 109 Ом.
3. Астатична пiдлога – це пiдлога, яка характеризується електричним опором бiльше
109 Ом i в якiй зведено до мiнiмума виникнення зарядiв при роздiленнi контакта
поверхонь чи при тертi з iншим матерiалом, а саме пiдошви взуття чи колес.
4. Питомий об’ємний електричний опiр деяких покриттiв пiдлоги приведено в Додатку 13.
5.9.8. Забороняється проведення робiт у серединi ємкостей та апаратiв, де можливе
утворення вибухонебезпечних паро-, газо- та пилоповiтряних сумiшей, в комбiнезонах, куртках та
iншому верхньому одязі з матерiалiв, що електризуються.
Примiтка.
Для надання верхньому одягу антиелектростатичних властивостей рекомендується
просочувати його розчинами поверхнево-активних речовин з наступною просушкою,
застосування яких узгоджено з органами Держсаннагляду України.
5.9.9. У випадку, коли обслуговуючий персонал пiд час роботи знаходиться постiйно в
електростатичному полi, створеному зарядом на матерiалi, що електризується, або дiелектричному
обладнаннi, в тому числi дисплейних термiналах, напруженiсть електростатичного поля на робочих
мiсцях не повинна перевищувати гранично допустимих значень, установлених ГОСТ 12.1.045-84.
5.10. Вiдведення заряду вiд частин, якi обертаються, та пасових передач
5.10.1. Здатнi електризуватися або заряджатися вiд наелектризованого матерiалу
електропровiднi частини машин та апаратiв, якi обертаються та контакт котрих з заземленим корпусом
може бути порушеним завдяки наявностi шару мастила в пiдшипниках або застосуванню
дiелектричних антифрикцiйних матерiалiв, повиннi мати спецiальнi пристрої для забезпечення
надiйного заземлення. Слiд уникати застосування у вибухонебезпечних примiщеннях пiдшипникiв або
вкладишiв до них з неелектропровiдних матерiалiв.
Кращим засобом для забезпечення контакту в електропровiдних пiдшипниках є застосування
електропровiдних мастил.
У випадку, коли немає можливостi забезпечити вiдведення заряду вiд частин, що
обертаються, простiшими методами, допустимо застосування нейтралiзаторiв (див. розд. 5.4).
5.10.2. У вибухо- та пожежонебезпечних цехах рекомендується безпосередньо з’єднувати
електродвигун з виконавчим механiзмом або використовувати редуктори та iншi типи передач, що
виготовляються з металу та забезпечують електричний контакт вiсi двигуна та виконавчого механiзму.
5.10.3. При необхiдностi застосування пасових передач вони та всi частини установки повиннi
виготовлятися з матерiалiв, що мають питомий об’ємний електричний опiр не бiльше 10 5 Ом·м,
зокрема, антиелектростатичнi клиновi ременi, а вся установка (огорожа та iншi металевi предмети
поблизу паса) повинна заземлятися.
16
5.10.4. У випадку використання пасiв, виготовлених з матерiалiв з питомим об’ємним
електричним опором бiльше 105 Ом·м потрiбно застосовувати один iз засобiв запобiгання небезпечній
електризацiї:
– збiльшення вiдносної вологостi повiтря в мiсцях розташування пасової передачi не менше
нiж до 70 %;
– електропровiднi покриття (мастила) пасiв;
– в особливих умовах – iонiзацiя повiтря за допомогою нейтралiзаторiв установлених з
внутрiшньої сторони паса, якомога ближче до точки його сходу зі шкiву.
Примiтки:
1. Як електропровiдне покриття для шкiряних та гумових пасiв рекомендується мастило
такого складу: на 100 ваг.ч. глiцерину 40 ваг.ч. сажi. Це мастило має наноситись на
зовнiшню поверхню за допомогою щiтки пiд час зупинки механiзму в термiни, якi
встановлює адмiнiстрацiя пiдприємства, але не менше одного разу на тиждень.
2. Потрiбно приймати заходи щодо недопущення забруднення пасiв маслом та iншими
рiдкими та твердими речовинами, якi мають питомий об’ємний опiр бiльше 105 Ом·м.
5.10.5. Забороняється змащування пасiв канiфоллю, воском та iншими речовинами, якi
збiльшують поверхневий опiр у вибухонебезпечних примiщеннях всiх класiв.
6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
6.1. Прийняття пристроїв захисту вiд статичної електрики повинно проводитись одночасно з
прийняттям технологiчного i енергетичного обладнання вiдповiдно до вимог, що пред’являють будівельні
норми та правила по прийому в експлуатацiю завершених будiвництвом пiдприємств, будов i споруд.
6.2. Вiдповiдальнiсть за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики покладається на
особу, призначену керiвником (власником) пiдприємства.
6.3. Експлуатацiя електричних нейтралiзаторiв рiзних типiв повинна здiйснюватися вiдповiдно
до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї, а також вiдповiдно до вимог чинних “Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей” та “Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей).
Експлуатацiя радiоiзотопних нейтралiзаторiв повинна здiйснюватися відповідно до вимог
дiючих санiтарних правил.
6.4. Огляд i ремонт нейтралiзаторiв повинен проводитись вiдповiдно до доданих до них
iнструкцiй по експлуатацiї, причому ремонт, як правило, поєднується з ремонтом обладнання, на
якому вони встановленi. Якщо нейтралiзатори потребують бiльш частих ремонтiв, начальник цеху або
особа, яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, складає графiк ремонту
нейтралiзаторiв, забезпечуючи їхню замiну на час ремонту резервними екземплярами. Графiк повинен
бути затвердженим технiчним керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).
6.5. Перiодичнiсть огляду та ремонту зволожувачiв повiтря встановлюється на мiсцi у
залежностi вiд їх устрою. Графiк їхнього ремонту складається начальником цеху або особою, яка
вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, i затверджується технiчним
керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).
Позаплановi ремонти зволожувачiв здiйснюються у тому випадку, якщо вони перестають
забезпечувати необхiдну вiдносну вологiсть повiтря у примiщеннi.
6.6. Огляд та вимiрювання електричного опору заземлюючих пристроїв для захисту вiд
статичної електрики повиннi проводитись одночасно з перевiркою заземлення електрообладнання
цехових установок у вiдповiдності до вимог “ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей”.
7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
Особи, виннi у порушеннi цих Правил, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, матерiальну
або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
За безпеку конструкцiї, правильнiсть вибору матерiалу, якiсть виготовлення, монтажу,
налагодження, ремонту i технiчного дiагностування, а також за вiдповiднiсть об’єкта цим Правилам
вiдповiдає пiдприємство, установа, органiзацiя (незалежно вiд форми власностi та вiдомчої
належностi), що виконує вiдповiднi роботи.
Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй та iншi посадовi особи несуть персональну
вiдповiдальнiсть за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функцiональних
обов’язкiв згiдно з чинним законодавством.
17
Додаток 1
Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей
при рiзних температурах (мДж)
Найменування речовини
Акрилонiтрил
Акролеїн
Амiак
Ацетальдегiд
Ацетилен
Ацетон
1,3-Бутадiєн (дивiнiл)
Н-Бутан
Бутанол (Бутиловий спирт)
Бутанол-1 (н-Бутиловий
спирт)
Бутанол-2 (метилетилкетон)
Бутилацетат
н-Бутил хлористий
Бутилен
Вiнiлацетат
Вiнiлацетилен
Водень
1,5-Гексадiєн
н-Гексан
н-Гептан
1-Гептин
Дивiнiл
Дигiдропiран
Диметилбутан
2,2-Диметилбутан
(неогексан)
2,2-Диметилпропан
Диметиловий ефiр
Диметилсульфiд
цис-1,2-Диметилциклопропан
Диметоксиметан
(метилаль)
Ди-трет-бутила перекис
Дiетилбензол
25° C
0,16
0,175
6,8
0,376
0,011
0,406
0,19
0,25
0,5
(20°C)
0,28
0,5(20°C)
1,24*
0,28
0,31(15°C)
1,2*
0,06
0,011
0,23
0,23
0,26
0,7*
0,93
0,188
0,56*
0,25
0,25
1,64*
1,57*
0,345
0,76*
0,23
Етилен
Етиленамiн
75° C
100° C
125° C
150° C
0,28
0,16
0,25
0,14
0,214
0,12
0,203
0,11
0,188
0,09
0,28
-
0,236
-
0,211
0,143
0,181
0,124
0.16
0,106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,05
0,009
0,045
0,0086
0.041
0,0076
0,036
0,007
0,031
0,0051
0,22
0,16
0,134
0,112
0,082
0,164
0,142
0,123
0,115
0,092
0,32
0,29
0,274
0,25
0,22
2,06
(65°С)
-
0,796
-
-
-
0,181
0,180
0,178
0,2
0,198
(85°C)
0,16
0,13
0,1
0,089
0,28
0,252
0,23
0,224
0,22
0,201
0,21
0,18
0,208
0,161
0,23
0,2
0,164
0,15
0,114
0,09
0,08
0,074
0,066
0,062
0,42*
0,65*
-
Дiетиловий ефiр
Дiiзобутилен (2,4,4,триметил-1-пентен)
Дiiзопропiл - (2,3диметилбутан)
Дiiзопропiловий ефiр
1,4-Дiоксан (окис
дiетилену)
Етан
Етиламiн
Етилацетат
(оцтовоетиловий ефiр)
Етилбензол
50° C
0,25
1,75*
0,25
1,64*
1,14*
0,9
0,29
2,4*
0,282
0,335 (9°C)
0,75
6,18(22°C)
0,12
0,48*
18
Найменування речовини
Етиловий спирт (етанол)
Етилцелозольв
Iзобутан
Iзобутилен
Iзооктан (2,2,4триметилпентан)
Iзооктиловий спирт
Iзопентан (2-метилбутан)
Iзопропiламiн
Iзопропiлбензол
Iзопропiлмеркаптан
Iзопропiловий спирт
(iзопропанол)
Iзопропiл хлористий
Лiгроїн
Метан
2-Метилбутан
Метиловий спирт
(метанол)
-Метилстирол
Метилформiат
Метилциклогексан
Нафтовий газ
Нiтропропан
Окис
вуглецю
етилену
пропiлену
Октан
Пентан
цис-2-Пентен
Перекис ди-трет-бутила
Петролейний ефiр
Пропан
Пропiлен
Пропiлена окис (1,2епоксипропан)
Пропiональдегiд
Розрiджувачі
РДВ
РКБ-1
Розрiджувач Р-5
Розчинювателi
РФГ
РЕ-2
646
647
648
649
Р-4
Р-5
РС-1
Сiрководень
25° C
0,25
0,15
0,38
0,47
0,28
2,7*
0,21
0,21
0,96*
2,0*
20,0(30° C)
50° C
0,22
75° C
0,20
100° C
0,18
125° C
0,16
150° C
0,14
0,34
0,41
-
0,32
0,36
-
0,30
0,32
1,1*
0,29
0,28
-
0,282
0,25
0,48*
(171°С)
0,232
(40°C)
0,225
-
-
-
-
0,206
0,184
0,158
0,137
0,404
0,356
0,331
0,301
0,26
0,28
-
0,26
0,14
(60°C)
0,156
(70°C)
0,24
-
0,20
-
0,17
-
-
-
-
0,342
0,25
0,303
0,22
0,257
0,20
0,207
0,17
0,17
0,14
0,28
0,442
0,23
-
0,26
0,406
0,22
-
0,25
0,364
0,216
-
0,21
0,32
0,2
-
0,24*
0,49*
-
-
0,15*
-
0,195
0,265
0,187
0,09*
(182°C)
-
0,24
-
0,19
0,86
0,33
0,163
0.345
0,28
0,22
-
0,171
-
0,154
-
0,34
0,08
0,36
0,34
0,251
0,2
0,635
0,213
0,329
0,196
0,26
0,24
0,166
0,25
0,154
0,236
0,159
0,278
0,18
-
-
-
0,439(35°C
)
0,87*
0,65*
1,55*
11,47
(27 °C)
0,26
0,3
0,21
0,215*
-
-
0,62*
0,27
0,26
0,32
8,0
0,06
0,14
0,42
0,27
0,18
0,65*
0,36
0,476
0,24
0,14
19
Найменування речовини
Сiрковуглець
Скипидар (сумiш
вуглеводнiв)
Сольвент
кам’яновугiльний
Стирол
Тетрагiдропiран
Тетрагiдрофуран
Тiофуран (тiофен)
Триетиламiн
2,2,3-Триметилбутан
2,4,4-Триметилпентен
(дiiозобутилен)
Фуран
Хлористий
iзопропiл
п-пропiл
Циклогексан
Циклогексанол
Циклогексанон
Циклогексен
Циклопентадiєн
Циклопентан
Циклопропан
цис-2-Пентан
25° C
0,01
0,015*
-
0,40
0,32
0,294
0,27
0,24
-
-
0,248
-
-
-
-
0,28
0,990
(40°C)
0,22
0,11
0,07
0,051
-
-
-
-
-
0,2
1,3
0,19
0,77
0,41
0,17
0,37
0,35
0,15
0,35
0,28
0,145
0,28
0,19
0,22
1,21*
0,54*
0,60*
1,15*
1,0*
1,75*
50° C
75° C
100° C
125° C
150° C
0,23*
1,55*
1,08*
0,24
0,86*
0,67*
0,83*
0,17
0,18
* Енергiя запалювання при стехiометричнiй концентрацiї сумiшi.
20
Додаток 2
Мiнiмальна енергiя запалювання пилоповiтряних сумiшей
Найменування речовини
Адипiнова кислота
Алiлоспиртова смола
Аеросил-200
Алюмiнiй
Алюмiнiйова пудра
Ацетилцелюлозна пресмаса
Бавовняний пух
Бакеліт
Барвник кубовий золотисто-жовтий ЖХ
Бензойна кислота марки “А”
Бiсфенол “Р”
Бромiндиго
Вiтан 2М
Вугiлля
Гексаметилентетрамiн
Гексилур
Гiдрат дiацетон -кетогулонової кислоти
Гума
Дендробацилин
Деревинна мука
Десоксихолева кислота
2,4 Динiтроанiлiн
Дифенiлолпропан
Дiацетат целюлози
Дiангiдрид пiромелiтової кислоти
Ебонiт
Iонол
Казеiн
Канiфоль
Карбамiдна смола
Карбамiд пресований
Карбометоксисульфанiлхлорид (сульфохлорид)
Каучук штучний
Комплекс П-74 (полiстирол)
Крохмаль
Кумарон
Лак рубиновий “СК”
Лепiдоцид з сiллю
Лепiдоцид чистий
Магнiй
Малонова кислота
Метасол
Метилакрилат
Метилцелюлоза
Мило
Мука пшенична
-Нафтол
Оксибензальдегiд
п-Окисибензальдегiд
Пентаеритрит
Пiгмент
жовтий свiтломiцний
оранжевий
флуоресцентний денний жовтий
флуоресцентний оранжевий
червоний
яскраво-червоний лакофарбовий
Полiвiнiлбутираль
Wmin, мДж
58,3
20
1103
20
13,2
10
10
10
60,7
5
5
1103
7,35
40
10
7
47
30
16,5
20
25,5
> 1,2103
8,56
355
> 2,2103
50
5,76
60
10
80
80
178
30
1,96
40
10
346
> 1,5103
293
15
> 1,0103
> 1,5103
105
20
40
11,5
1,2
15
15
3
1,8
5,3
2,1
2,3
1,5
3,7
8,8
21
Найменування речовини
Полiвiнiловий спирт
Полiвiнiлхлорид
“Совинит”
С-70
С-7059М
Полiетилен
некондицiйний
основний
Полiметилметакрилат
Полiпропiлен
емульсiйний
Полiстирол
ПС-4
ПСЕ-1
ПСЕ-2
ПС-1
марки Б
емульсiйний
Полiформальдегiд
Полiхлорвiнiлова смола
Преспорошок К-19-2
Продукт 27
Прометрин
Пропiонат целюлози
Ретинен-гiдрохiнон (сухий)
Ретинен-гiдрохiнон комплекс:
основна речовина - 85 %;
гексан до 15 %
Рибофлавiн
Салiцилова кислота (техн.)
Сажа ДГ-100
Сiрка
Смола
СФ-010
на основi кумарону та iндену
на основi лiгнiну
Стеарат
алюмiнiю
барiю
кадмiю
кальцiю
натрiю
цинку
Стеаринова кислота
Стимулятор росту нiтрогумiновий
Тiодифенiламiн
2,4,7-Тринiтрофлуоренон-9
Феназон технiчний
Фенацетин
Фенопласт
синiй
чорний
Фенольнi пресматерiали
Фенольнi смоли
Феромарганець
Фодекс-2
Фталевий ангiдрид
Фумарова кислота
Цинк
Цирконiй
Цукрова пудра
Шелак
Wmin, мДж
5,6
> 1103
> 1103
> 1,3103
4
> 1,6103
215
17
3
3,4
1,02
0,72
0,8
0,68
3,34
1,8
7,6
160
3,9
13,5
173
60
14,2
3,6
> 1,6103
3
> 1103
2,5
3
10
20
15
442
29,8
13,7
790
8,4
8,7
39,2
2
90
11,9
3,3
12
817
10
10
250
> 1103
3,7
39
100
15
106
10
22
Додаток 3
Перелiк спецiалiзованих органiзацiй
ДержНДIТБХВ
ВСЦ ВЕ
МакНДI
УкрНДIП
Державний науково-дослiдний iнститут технiки безпеки хiмiчних виробництв
(349940, м.Сєвєродонецьк, Гвардiйський пр., 34,
тел.: 3-12-64, 3-40-05).
Випробувальний сертифiкацiйний центр по вибухозахищеному електрообладнанню
(344052, м.Донецьк, вул. 50-ї Гвардiйської дивiзiї, 17,
тел.: 94-12-43).
Державний Макiївський науково-дослiдний iнститут по безпецi робiт в гiрничiй
промисловостi (339008, Макiївка Донецької обл., вул. Лихачова, 60, тел.: 90-23-32,
90-43-16 (Донецьк); 9-61-07 (Макiївка)).
Український державний науково-дослiдний iнститут целюлозно-паперової промисловостi (252133, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/7,
тел.: 295-21-66).
23
Додаток 4
Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин
Найменування речовини
Автолiзат дрiжджевий
Адипiнова кислота
Аеросил-200
Азбест
Азотистоамiловий ефiр
Азотноамiловий ефiр
Азотнометиловий ефiр
Акрилова кислота
Акрилонiтрил-бутадiєн-стирольнi пластмаси
Акролеiн (стабiлiзований гiдрохiноном)
D, L,  -аланiн
Алар N, N -диметилгiдразид янтарної кислоти
Алар 85 %, змочуючийся порошок
Алкiднi пластмаси
Алiлметакрилат
Алiловий спирт
Алiлпропiонат
Алопрен № 40
Алрофор
Альбертал Кр 209
Альдегiд оцтовий (ацетальдегiд)
Альтакс
Альфа-амiноантрахiнон
Альфаметилстирол
Альфацелюлоза марки 2
Амiлацетат
Амiловий спирт
Амiнопласти
Амiнопласти
Амiак рiдкий
Амонiй азотнокислий
Анiонiт
АСД-18 =0,48 г/м3
ЕДЕ-10П
Солоза А90/10
Ангiдрид оцтовий
Анiлiдсалiцилова кислота
Анiлiн
Антрацен
L -Аогинiн
Апретируючi засоби на основi емукрилової
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
20
20
“ч”
20
“ч”
35
20
50
80
120
20
20
техн.
“ч”
техн.
“ч”
“ч”
25
25
25
20
20
20
15
техн.
20
техн.
“ч”
ВЕI-11
ВЕI-12
КМК-9
КМК-218
КМС-9
К-41-5
МФК-20
“ч”
техн.
24
25
32
25
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
2,1106
(0,45-1,29)1013
0,231014
108-1010
105
3104
2103
2,9106
> 1014
9,3104
0,101013
2,2106
1,4106
1,2106
0,271012
0,471018
1012
(3,8-5,3)106
1,4103
(3,8-4,0)105
0,281011
1,71013
0,241011
0,6104
1012
> 1013
1010-1011
0,29109
5,6106
(1,3-3,0)105
109
108
1012
1010
1011
108
108
0,8105
0,13107
1,2107
0,331010
1,61010
2,1104
51012
4,2105
1,0106
0,3108
2,7105
< 105
Найменування речовини
емульсiї
Ароматизоване масло-теплоносiй
Ароматне (отдушка)
-Аспагiнова кислота
Ацеталiєвi смоли
N-ацетил-Д, L, -валiн
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
АМГ-300
80
100
50
80
120
25
20
-15
0
25
N-ацетил-Д, L, -фенiлаланiн
Ацетилхлорид
Ацетилцелюлоза
Ацетон
техн.
Ацетонiлацетон
Ацетонiтрил
Ацетопропiлацетат
Ацетопропiловый спирт
Ацетооцтовий ефiр
Ацетофенон
Бакелiт
Барвники
бромiндиго
ДФП жовтий
ДФП червоний
ДФП оранжевий
кубовий жовтий ЗХ
кубовий золотисто-жовтий ЖХ
кубовий золотисто-жовтий КХ
кубовий синiй О
кубовий яркофiолетовий К
дисперсний синiй полiефiрний
жовтий З для полiефiрiв
зелений 2ж
маслиновий для полiефiрiв
синiй К для полiефiрiв
Белофори
25-10
2132
ЗПШ
КБ
КД
КД-2
ОД
ОЛА
СНПА
СЦД
СЦВ
Бензальдегiд
Бензиловий спирт
Бензиловий ефiр
“ч”
28
“ч”
20
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
“чда”
“ч”
25
28
25
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
5,2108
2,4106
5,9108
1012
5,75106
1,6108
2,01010
9,3108
1,5107
2,5104
0,32108
7,0106
1,6105
1,8105
1,5103
0,5105
2,8104
< 105
< 105
8,9106
1,7108
1013-1014
0,961010
0,761010
0,141011
0,291011
0,261010
0,961010
0,61010
0,141012
0,961010
6109
> 1013
7,51010
51012
> 1013
2109
1,81012
0,131011
(0,8-1,75)109
0,91011
0,31011-0,61012
3,931012
0,111010
0,261011
0,73108
0,31108
2,5104
4,3104
2,5107
Найменування речовини
Бензини
Бензин-розчинник для лакофарбових
матерiалiв
(уайт-спiрит)
Бензин екстракцiйний
Бензойна кислота
Бензойнобензиловий ефiр
Бензойноетиловий ефiр
Бензол
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
А-72
А-76
Б-70
Б-91/115
Б-95/130
“Калоша”
Температ
ура, ° C
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
9
3,110 -21011
9,5109-21011
4,61011
(0,4-8,7)1010
(0,5-7,0)1010
1010-1012
11010-1,61012
техн.
25
спец.
очищ.
20
1,51011
3,0106
> 107
107-108
2,01013
65
техн.
кам’яновугiльний
нафтовий чистий
Бензонiтрил
1,2,3-Бензотриазол
1,4-Бензохiнон
Бiтум
1,3-Бiс (ацетоксиметил)-1,1,3,3тетраметилдисилоксан
1,3-Бiс (гiдрооксиметил)-1,1,3,3нiтрометилдисилоксан
, w-Бiс (гiдроксиметил) - олiгометилсилоксан
1,3-Бiс (триметилсилоксиметил) - 1,1,3,3тетраметилдисилоксан
1,3-Бiс (хлорметил)-1,1,3,3тетраметилдисилоксан
1,3-Бiс (хлорформiатометил) - 1,1,3,3тетраметилдисилоксан
, w-Бiс (хлорформiатометил) олiгометилсилоксан
Бiс (триетоксисилил) амiн
Бок-гiстидин (бутоксикарбонiльна група-бок)
Бок-Д- -амiнофенiлоцтова кислота
Бром
Бромбензол
5-Бромiзатин
Бромистий ацетил
етил
Бромксилол
Бромоформ
Бутадiєнстирольний сополiмер модифiкований
Бутандiол (1,4-Дiоксибутан)
Бутилакрилат
Бутилацетат
Бутилбензол
Бутиленглiколь
Бутилметакрилат
н-Бутиловий спирт (бутанол)
“ч”
техн.
25
2,51012
(0,9-8,0)1011
2,31010-81011
41011-11012
2105
1,61012
0,121014
1015-1016
3,1107
2,2106
1,2109
2,41011
2,1103
2,8106
2,01010
22
22
техн.
“ч”
техн.
“ч”
техн.
“ч”
“ч”
“ч”
26
30
20
20
3,4106
1,171012
1,121012
0,81011
> 109
> 1013
0,4104
2,5106
4,5107
> 0,5106
1013
5,0105
(2,5-3)107
(0,2-1,0)107
2,9108
1010-1011
6,2104
1,0108
1,1106
Найменування речовини
Трет-Бутиловий спирт
Бутиловий ефiр 2,4-дихлорфенокси- масляної кислоти
Бутиловий ефiр ортотитанової кислоти
Бутилформiат
Бутил хлористий третинний
-Бутиролактон
Бутилстеарат
Бутилцелозольв
Бутразин
Важкий розчинюватель
Вазелiн
iзоляцiйний
D, L -Валiн
Винна кислота
Вiнiлацетат
Вiнiлбутират
Вiнiлiденхлорид
п-Вiнiлпiролiдон
Вiнiпласт
Вiнiлтриметилсилан
Вiнiлтрихлорсилан
Вiнiлтриетоксисилан
Вiнiлфосфат
50 %, порошок, що змочується
транс-iзомер
Вiнiфос
Вiтавакс
75 %, порошок, що змочується
Вiтан-2М
Вугілля кам’яне
Вуглеграфiтовi матерiали
Вуглець чотирихлористий
Газойль
Гаматиурам, комбiнований протравлювач
насiння
Гас
освiтлювальний
Гексадекан
н-Гексан
Гексаметилендiамiн (плавлений)
Гексаметилендiамiн (дистилат)
Гексатиурам, комбiнований протравлювач
насiння
Гексахлорбензол
Гексахлорпараксилол
Гексахлорпропiлен
Гексахлорциклопентадiєн
Гексиловий спирт
н-Гептан
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
“чда”
“ч”
“ч”
“ч”
Температ
ура, ° C
24
20
25
25
90
20
КВН
КВ-3
22
30
70
“ч”
25
“ч”
техн.
20
25
марка Т
20
“ч”
спец.
очищ.
техн.
18
60
20
техн.
25
25
25
спец.
27
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
5
1,010
2,1106
< 106
1,2106
5,5106
< 105
2,51011
3,2104
(7,5-11,5)108
8,7108-1,21012
1,11012
1012
0,12106
7,4109
3,0108
(1,2-1,9)1010
0,12107
5,5106
(1,0-2,0)106
7,5104
0,271013
8,2109
1,9106
1,1106-1,5109
108-109
108-109
7,4103
0,341013
(0,10-0,50)105
(1,0-1,2)1013
0,81011
(0,5-6,0)105
1012-1014
5,9109
0,21011
6108-7,31012
81010-1,71011
(2,0-8,0)1011
2,91016
2,51015
(1,5-9,5)1011
3104
105
0,251011
> 1012
(4,6-5,6)1010
1,11010
3,61010
(1,2-1,3)106
1,01015-21017
Найменування речовини
Гептахлорпропан
Гептилакрилат
Гептиловий спирт
Герметик 3
137-185
Гетинакс
Гiдразин
хлористоводневий
оцтовокислий
сiрчанокислий
Гiдроксиламiнсульфат
Гiдрогальмувальна рiдина ГГР
L-Гiстидин гiдрохлорид
L-Гiстидин
Гiрчичне масло
Глiцерин
дистильований
Гуми
електропровiднi
на основi каучукiв СКД, СКИ-3
на основi каучукiв СКН-18, СКН-26,
наiриту
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
очищ.
техн.
Температ
ура, ° C
20
“ч”
25
“ч”
“чда”
20
20
20
техн.
рафинир.
“чда”
25
Декан
Дендробацилiн
Дерево сухе
Децилметакрилат
Дециловый спирт
Дибромiд
Дибутилацетат
Дибутиловий ефiр
Дибутилтiодивалерiонат
Дибутилтiодипропiонат
Дибутилфталат
1011
0,29108
(0,7-1,0)107
2,2105
107
6,21012
1010-1011
1,4103
1,0103
1,6106
< 105
(1,7-2,0)105
2,91011
2,91011
4,3108
1,01012
1,5105
1,5105
102-106
1012-1013
108-1010
техн.
ЧХТ 486
Даутерм
Дакрилоiд-71
Двоокис
сiрки
тiтану пiгментна марки А-01
Двохосновний
фталат свинця ДОФТС
стеарат свинця ДОСС
“Дезамш” - засiб для чистки взуття з велюру й
замшi
Декалiн
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
0,231013
0,82106
(0,5-0,8)107
(1,3-2,5)1010
-15
20
1,1106
0,37108
(0,8-1,5)1010
(1,7-1,9)1010
1,0104
спец.
очищ.
спец.
очищ.
30
125
15
85
20
“ч”
25
25
техн.
“ч”
26
“ч”
31
31
“з”
20
Дибутилсебацiнат
Дизельне паливо
28
51013
21011
2,51016
8,31013
0,3108
108-1014
(1,2-2,5)107
(2,0-2,2)106
< 106
0,9108
(5,0-6,4)109
1,1109
1,4108
1,5107
8,7106
1,2109
(1,8-3,8)1010
1,11010
Найменування речовини
Дикаприладипiнат
Дикаприлсебацiнат
Дикаприлфталат
Дикафор 40 %, порошок, що змочується
Дилор
Диметиладипiнат
Диметиланiлiн
Диметилацетамiд
Диметилвiнiлхлорсилан
Диметилвiнiлетинiлкарбiнол
Диметилдихлорвiнiлфосфат
Диметилмалонад
Диметилмалоновий ефiр
Диметиловий ефiр
Диметиловий ефiр 2,5-дихлор3-амiнотерефтальової кислоти
Диметиловий ефiр 2,5-дихлор3-нiтротерефтальвої кислоти
Диметиловий ефiр 2,5-дихлортерефтальової кислоти
Диметиловий ефiр щавлевої кислоти
Диметилсебацiнат
Диметилсульфат
Диметилсульфоксид
N, N-Диметил-п-толуїдин
Диметилформалiд
Диметилхлорсилан 99,9 %
Диметилетаноламiн
4,4-Диметокситритілхлорид
Динiтрил адипiнової кислоти
Диспергатор
МК
МП
Дитолiлметан
N, Nim -ди-трет-БОК-L-гiстидина
дициклогексиламонiєва сiль
Дитретбутил перекис фенiлсурми
Дитридецилфталат
Дифенiлпропан
3,3-Дифенiлфталiд4,4-дикарбонової кислоти
Дихлорангiдрид терефталової кислоти
2,5-Дихлор-3-амiнобензойна кислота
2,5-Дихлорбензол
1,4-Дихлорбутен-2
3,4-Дихлорбутен-1
3,4-Дихлорбутен и
1,4-Дихлорбутен 35:65 %
3,4-Дихлорнiтробензол
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Л 0,5
ЛЭ 92
Температ
ура, ° C
20
20
техн.
“ч”
“хч”
23
23
“ч”
20
23
25
“ч”
“ч”
“хч”
“ч”
25
> 1012
25
> 1012
20
1,321011
5,5104
0,6105
1,07108
2,2104-9107
7,1108
0,6104
1,0104
2,2106
9,0104
2,31015
1,7105
25
22
25
20
20
25
25
23
6,6103
2,7107
7,4109
1,141015
21
1,21016
2,71010
(1,1-6,0)1012
2,31012
“ч”
“ч”
20
20
техн.
2,5-Дихлор-п-ксилол
29
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
10
7,510
(2,0-6,0)1010
(1,0-2,9)108
(1,0-1,7)108
2,0108
> 1011
> 1011
2,3105
5,5106
(5,1-9,8)103
2,1106
2,0106
< 106
8,5103
0,8108
> 105
(0,7-9)1011
75
140
20
(2,1-4,7)1012
> 1012
(0,22-0,35)1013
5,5105
1,5106
1,2106
2,5104
(2,7-4,1)103
0,241013
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
120
Дихлорсилан
2,5-Дихлортерефтальдiальдегiд
Дихлороцтова кислота
2,4-Дихлорфенокси--пропiонова (2,3-ДП)кислота
Дихлоретан
Дихлоретилен (ацетилхлорид)
Дицiан
Дiалкалоламiди СЖК
Дiалiламiнопропiл-триетоксисилан
Дiалiловий ефiр триметиленпропану
Дiалiлфталат
Дiамонiйна сiль 5,5-метилен- дисалiцилової
кислоти
Дiацетат целюлози
Дiацетоновий спирт
Дiетаноламiд СЖК С7-С9
Дiетаноламiн
Дiетиламiно-п-нiтробензоат
Дiетиламiн
2,6-Дiетиланiлiн
Дiетилбензол
Дi- (2-етилгексил)-адипiнат
Дi- (2-етилгексил)-тiодипропiнат
Дi (2-етилгексил)-фенiлфосфат
Дi- (2-етилгексил)-фталат
Дiетиленглiколь
Дiетилмалоновий ефiр
Дiетиловий ефiр адипiнової кислоти
Дiетиловий ефiр
Дiетилтолуамiд
Дiетилетаноламiн
Дiетилоцтова кислота
Дiiзодецiладипiнат
Дiiзопропiловий ефiр
Дiоксан
Дiоктилкапролат
Дiоктилсебацiнат
Дiоктилфталат
Еластосил
137-42
137-182
пiсля старiння
Ендиковий ангiдрид
Ентобактерин
Епiхлоргiдрин
Епоксид
(зелений)
фiрми “Glasurite”
фiрми “Retchold-Chemie”
Етиламiн
20
“ч”
20
130
25
24
20
20
25
40
20
техн.
“ч”
31
25
23
25
техн.
25
“ч”
“ч”
19
20
“ч”
техн.
28
0,441012
3,1104
5,0103
< 109
2,91011
(1,5-4,5)107
4,2107
2,1106
(0,3-1,5)1012
5,1109
1,4109
5,9107
109
5,0104
3,8108
3,8108
2,51010
104-105
5104
0,7107
6,7109
1,9108
2,01011
2,1109
2,6109
5108
(0,9-1,4)109
22
20
25
1,21012
2,51010
1,81013
0,631014
0,28108
(2,5-3,1)105
-33
3,61010
3,31010
4,21010
2,2105
ПЭП 177
30
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
(0,5-0,8)108
8,6106
< 105
2,0104
(1,1-4,3)1013
1,0104
3,5105
(0,7-2,1)106
107
6,0103
9,0105
6,9106
1010-1014
8,2107
Найменування речовини
Етилацетат
Етилбензол
Етилглiкольацетат
Етиленглiколь
Етиленхлоргiдрин
Етилiдендiамiн-N,N-дiянтарної кислоти
Етиловий спирт (етанол)
Етиловий ефiр
бензойної кислоти
Етилсилiкат-40
Етил-3-(3-третбутилурендо)-кротонат
Етилформiат
Етилцелозольв
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
техн.
“хч”
“чда”
“ч”
Iзопропiлацетат
Iзопропiлбензол
Iзопропiловий спирт
Iзооктан
Iзофен
25
28
20
25
18
0
осуш.
“ч”
20
“ч”
Етриол (30-70 %-ний розчин у
бутилцелозольвi)
Ефiри целюлози
ацетобутират целюлози
ацетобутиратцелюлознi етроли
ацетилцелюлоза
ацетилцелюлознi етроли
електроiзоляцiйна плiвка
непластифiкована i
слабопластифiкована
триацетатна
пропiонатцелюлоза
етроли пропiонатцелюлознi
триацетат целюлози
непластифiкований
електроiзоляцiйна пластифiкована
плiвка з триацетата целюлози
етилцелюлоза
марки К
Желатин
Жирнi кислоти
касторового масла
льняного масла
соняшникової олiї
талового масла
(сумiш С7-С9)
Жирнi спирти (сумiш С7-С9)
Iзоамiловий спирт
Iзоамiлацетат
Iзобутилметакрилат
Iзобутиловий спирт (iзобутанол)
Температ
ура, ° C
28
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
4
9,310 -3,7106
4,3106
1,0107
5,01010-2,21011
0,8105-0,2107
(3,3-5,9)104
< 105
0,21013
7,7106
1,5105
6,6104
(0,2-4,5)109
2,8106
1,5106
4,0105
< 106
(0,2-6,8)105
< 6,0104
(0,4-1,7)105
1013-1015
1010-1014
108-1012
108-1011
1012
17-25
1010-1013
5,01010-4,01014
1013-1015
1012
20
“ч”
“ч”
24
22
“ч”
“чда”
“ч”
24
28
23
техн.
25
31
1010-1012
5,01011
0,8108
(0,17-0,35)109
1,0109
0,21010
7,3108
(3,0-4,0)108
(2,0-2,5)106
(3,2-6,8)105
1,6108
(1,0-1,2)1013
(1,3-2,5)105
3,8106
(1,5-7,9)106
(0,1-4,4)1011
3103-8,7105
1012
81011
Найменування речовини
Iзофорон
Iмiнодiоцтова кислота
Iмiнодiоцтово-монометилфосфонова кислота
С5-Н10О7NP
Iндол
Iнгiбiтор
Iнкар
Iонол (дибутилпаракрезол)
Iтаконова кислота
Йодистий метил
Йонол
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
23
20
22
20
I-1-Д
А-27
20
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
6
8,110
0,53108
0,181010
0,181013
1,3106
(7-9)1012
(0,6-1,2)1012
0,41012
106
2,7109
Калiй
азотнокислий
іксанiтрокобальтiат
фосфорнокислий однозамiщений
хлористий
Кальцiя карбостеарат
Камiнь штучний
Канiфоль (пил)
Капролактам
Каптакс
Карбоксил-М
Карбоксил-З
Карбоксиметилцелюлоза
Карбомол
Карбонiл залiза
N-карбетокси-6-хлорбензоксозолтiн
Касторове масло
Катiонiй
КУ-2
Солоза К6/40
Солоза К40/40
Каучук
натуральний
штучний
Кварц
Керамiка конденсаторна
Керамiчнi плитки обпаленi
Кислоти
iзовалерiанова
лимонна моногiдрат
малонова
масляна
метакрилова
мурашина
олеiнова
ортофосфорна
пропiонова
рибонуклеiнова
стеаринова
трихлороцтова
оцтова
хлороцтова
20
25
20
22
25
20
20
“ч”
20
20
20
60
32
0,121011
0,13109
0,87109
0,161013
0,61016
109-1011
1011
0,951011
1012
2,0106
1,6106
2,5107
< 106
1,61010
> 1012
4108-7109
1,57106
3,3108
2,91011
0,4106
1014-1015
1016
1014-1015
1011
105-108
1011
0,151014
0,341012
1,2108
(0,5-3,1)108
7,9105
1012
0,34106
2,0106
0,161010
(0,3-0,45)1012
0,3107
1,3106
0,7104
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
щавелева
жирнi технiчнi С5-С6
С7-С20
янтарна
Клейонка столова
Клей БIФ
Кокосове масло
Компаунди
189-208
119-215
159-168
159-190
159-191
159-230-04
Компаунди епоксиднi
Д-38
Д-38а
К-54/б
Температ
ура, ° C
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
9
0,2210
4104
108-109
7,91012
0,331012
<107
5,9109
1,01010
3,5108
7,51011
8,51012
3,11012
8,91011
20
100
20
150
20
150
200
20
100
К-105
К-106
К-115
К-126
К-134
К-139
К-147
К-153
К-156
К-160
К-168
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
К-176
К-201
К-293
К-293
ЕЖ-5
ЕДЦЗ-5/60
ЕЗК-5
ЕЗК-8
ЕЗК-11
20
80
20
100
ЕЗК-12
4П-584
Компаунди кремнiйорганiчнi
К-33
“Вiксинт”
К-16
1012
1012
1013
107
51013
8108
41012
51010
6108
1013
107
1010
1011
2,91011
1011
1012
1012
1,51012
21012
107
1,31013
1010
21012
106
21012
107
1013
108
1,11014
1012
1012
1012
1011
1012
107
31013
1012
1011
33
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Компаунди полiефiрнi
КГМС-1
20
120
20
120
КГМС-2
КЕЦ
МБК-1
МБК-2
Компаунди полiуретановi
К-30
К-31
КС-1
Компаунд, отверджений малеiновим
ангiдридом МВГЦ
Компаунд на основi
ЕД-5 (100 в.ч.) i ТЕГ-1 (20 в.ч.),
отверджений полетиленполiамiном
отверджений
триетаноламiнотитанатом
отверджений малеiновим ангiдридом
Композицiї смоли ЕА i ЕД-5 (1:1), отвердженi
малеiновим ангiдридом
МВЦГ (20 в.ч.) i ЕД-5 (80 в.ч.), отвердженi
малеiновым ангiдридом
МВЦГ (7 в.ч.) i ЕД-5 (93 в.ч.), отвердженi
полiетиленполiамiном
Композицiя
рецептури № 239
рецептури Е-40-1
Конденсаторне масло
Конденсаторний вазелiн
Корд
гумовий ПНК-30
ПНК-60
РК-10
гумовий непровiдний
гумовий провiдний
Крейда природна збогачена марки ММС-1
Крезоли
м-Крезол
о-Крезол кам’яновугiльний
Кремнiйорганiчнi рiдини
Кремнiйорганiчнi пластмаси азбонаповненi
Кротоновий альдегiд
м-Ксилiдин
Ксилол кам’яновугiльний
о-Ксилол
м-Ксилол
п-Ксилол
Температ
ура, ° C
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
(0,2-4,0)1013
1,2109-8,91013
(0,2-1,5)1013
(0,2-5,8)1010
1012
1012-1013
1012-1013
109
1012
1013
4,31014
7,81012
8,41012
1,41014
1,51012
1,71014
1013
(1-2,1)1010
(2,6-3,0)109
1012
1012
20
техн.
КМК-216
КПК-218Н
КПК-9
К-41-5
К-71
МФК-20
24
техн.спец.очи
щ.
“ч”
спец.
очищ.
34
0,681013
0,871013
0,51012
0,71012
0,6107
0,7108
106
(0,2-5,8)105
<105
1012
108
107-109
107-108
107-109
107-109
108-109
104
(2,7-3,2)105
2108-31011
(0,4-1,2)1010
(0,4-9,1)1013
(0,5-4,3)1011
2,51012-6,71014
Найменування речовини
“Купава” - пiномиючий засiб
Лак рубiновий
“Ланолiнова” (отдушка)
Лiнолеум
Лiнеурон
Лiнурон 50 %, порошок, що змочується
Масла
бавовняне
льняне
льняне водорозчинне
ойтисикове
приладне
соняшникове
соєве
талове
трансформаторне
тунгове
турбінне
фрикусне
Масляний альдегiд
Мастильнi композицiї
№ 494
№ 501
№ 502
Матерiал СНП листовий
Мезидин
Мезитилен
Менiд 25 %-ний концентрат емульсiї
Метакрил
11вв-75
11Нв
14вв
4ОБМ-76
90
354К
Метакрилцелозольв
Метанольний розчин диметоксипропiфенона
Метиладипiнат
Метилакрилат
Метилаль
Метиламiн
Метиланiлiн
Метилацетат (оцтовометиловий ефiр)
Метилвiнiлхлорсилан
Метилдифенiлхлорсилан
Метилметакрилат
1-Метилнафталiн
2-Метилнафталiн
Метиловий спирт (метанол)
Метиловий ефiр дихлороцтової кислоти
N-Метилпiперидин
2-Метил-6-етиланiлiн
Метилетилкетон
Метилпiролiдон
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
20
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
4
5,8310
(0,8-1,2)1014
2,8106
1010-1013
2,51010
107-109
0,2109-1,61012
2,0108
< 103
0,51010
4,9108
0,4109 - 8,01011
1,8109
(2,8-2,9)109
(1,0-8,6)1011
(0,4-0,5)1010
5,51011
0,21010
106
техн.
техн.
25
20
“ч”
“ч”
30
“ч”
28
“ч”
31
25
22
25
20
24
25
“хч”
24
35
1,21011
3,8109
3,9109
1013
107
7109-21011
(3,5-3,9)103
(0,1-1,3)1013
(0,8-1,4)1014
(1,8-2,9)109
(0,9-3,4)1012
(1,2-2,0)1012
(0,5-1,0)1013
(4,0-4,5)104
0,24106
6,8105
1,4106
< 104
104
(3,0-4,0)105
2,3106
2106
3,2104
1,3107
0,571012
0,121013
6,2104
< 106
(2,3-2,8)107
(0,4-1,2)105
105
(1,0-5,0)105
Найменування речовини
Метилсалiцилат
Метилтрихлорсилан
Метилтриетоксисилан
Метилформамiд
L-Метiонiн
Д-L-Метiонiн
Мiдь 3-нiтрофталева 1-водна
Модифiкатор ВТА-ШН
Моноакриловий ефiр етилен-глiколю
Моноетаноламiн
Моноетиловий ефiр адипiнової кислоти
Монолiнурон
Монокалiєва сiль 1-оксiетилiдендифосфонової
кислоти 2-водна
Монометакрилат етиленглiколю
Монометакриловий ефiр
етиленглiколю
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
“ч”
Температ
ура, ° C
30
25
80
25
20
30
техн.
23
(5,0-5,6)104
сирець
пропiленглiколю
сирець
Монометакрилат пропiленглiколю
Монотiурам
Найлон
Найлон, армуваний скловолокном
Натрій
оцтовокислий 3-х водний
лимоннокислий 3-х замiщений
хлористий
Нафта
сира
Ухтинська
Нафталiн
Нафтенат марганцю
Нафтил карбамат
(1-нафтил-N-метилкарбамат)
Нафтилкарбамат 85 %, змочуючийся порошок
Неозон Д
Нiтрил акрилової кислоти
W-нiтро-Д-аргiнiн
м-Нiтроанiлiн хлористоводневий
4-Нiтробензойна кислота
Нiтробензол
Нiтрометан
-Нiтростирол
Нiтротолуол
о-Нiтротолуол
-(4-Нiтрофенiл)-L, -анiлiн
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
6
7
10 -10
9,0104
2,9106
< 104
1,8108
2,0107
0,341014
0,151014
(0,17-2,0)1011
6,6104
< 103
1,1107
108-109
0,22109
20
(5,0-6,4)104
1,91013
(1,5-2,4)105
2,6104
(1,5-1,7)105
4,01012
1010-1013
51012
0,881012
0,21010
0,861011
-6
20
техн.
24
20
20
1012-1013
> 1013
< 103
2,5108
1,11010
> 1013
1,3106
5105
2105
2,5105
8,2107
0,5105
(1,0-2,1)105
2,71012
25
50
100
5,8108
5,7107
1,0105
20
22
“чда”
“ч”
31
25
0
25
“ч”
Нiтро-фенiлаланiн Н2О
36
104-108
4,0108
(2,0-8,0)108
7108
0,181014
0,301010
Найменування речовини
м-Нiтрохлорбензол
Нiтроцелюлоза
Нонан
Нонiловий спирт
Октадециловий спирт
Октан
Октахлор-п-ксилол
Октилацетат
Октилметакрилат
Октиловий спирт
Октол
Октофор
Олiгомер
типа ПМС
цикловмiщуючий КО-28
Олiфа натуральна
Оптичнi вiдбiлювачi
вобиталь BVA
вобиталь BTS
рилюкс PP
рилюкс PRS
рилюкс РД
рилюкс РА
Оргскло (плексиглас)
Отдушки парфюмернi для мила й миючих
засобiв (“Ароматне”, “Квiткове”, “Лотос”)
Основний салiцилат мiдi
Охра суха марки О-2
Папiр сухий
рисовий
Парафенiлендiамiн
Парафiн
Параформ
Парусина
Паста 137-185
Пентан
Пентаеритрит Б
Пентатiурам, комбiнований протравлювач
насiння
Пентахлорнiтробензол
25 %, порошок, що змочується
50 %, порошок, що змочується
Пентопласти
пентопласт
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
25
25
23
техн.
20
20
90
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
6
0,710
109
> 1011
(3,5-4,0)106
2,8108
1,91011-1,51014
> 1012
(1,7-1,9)108
(1,5-2,5)107
(2,7-8,0)106
3,01012
3,01013
5,01011
2,91012
2,61010
1,2108
20
20
20
20
20
20
20
“ч”
“ч”
“ч”
техн.
техн.
пiсля екстракцiї о-крезолу
Перхлоретиленовий шар фiльтрату зi стадiї
фiльтрацiї 2,4-ДП-кислоти
Петролейний ефiр
37
0,51012
0,61012
0,61011-0,151012
(0,16-0,7)1011
1011
0,51011
11013
< 106
20
1,21011
0,7107
1013-1014
(2-8)109
21012
1010-1016
0,981011
0,5109
2,01011
1011
(0,8-3,0)108
1010-1011
20
20
20
0,451011
0,36108
0,59109
20
70
20
120
25
85
20
20
50
41014
1013
81013
21011
1,01010
(2,6-5,3)109
1,01010
2,6107
2,0107
3,41013
20
плiвка
Перхлоретилен
Температ
ура, ° C
20
Найменування речовини
Пiгменти
бордо антрахiноновий
бордо периленовий
жовтий залiзоокисний
рожевий хiнокридоновий С
голубий фталоцiанiновий
червоний для мелану
червоний залiзоокисний марки К
червоно-фiолетовий
ясркаво-оранжевий антрахiноновий
яскраво-червоний 2ж для шкiри
Пиколiн (-Метилпiридин)
Пiнен
Пiперидин
Пiридин
S-Піролiдонметил-N-бутоксикарбонiлцистин
Пластифiкатори
адипiновий ефiр сумiшi спиртiв С7-С9 iзобудова
дибутиловий ефiр декандикарбонової
кислоти
дибутилтiодивалерiанат
дибутилтiодипропiонат
дибутилфталат
дикаприладипiнат
дикаприлсебацiнат
дикаприлфталат
дитридецилфталат
дiалкiлфталат - 610
дiалкiлфталат - 789
дiалiлфталат
дi-2-етилгексиладипiнат
дi-2-етилгексиловий ефiр
дi-(2-етилгексил)-тiодивалерiанат
дi-(2-етилгексил)-тiодипропiонат
дi-(2-етилгексил)-фенiлфосфат
дi-2-етилгексилфталат
дiiзодециладипiнат
дiоктилкапролат-46
дiоктилсебацiнат
ефiр бутандiола-1,4 та сумiшi жирних
кислот
себацiйний ефiр сумiшi спиртiв С7-С9iзобудова
трикрезилфосфат
Плiвки
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
20
20
18
21
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
> 1013
61011
0,11106
> 1013
0,7107
51012
20106
> 1013
> 1013
> 1013
2,0104
1011
5,0105
1,9105
1,01012
7,4108
1,5108
1,1109
1,4108
2106
(1-2,9)108
(1-1,7)108
2108
2,71010
(0,5-1)109
(3-5)108
1010-1014
5,1109
6,9108
1,4109
6,8108
5,9107
5108-1109
6,7109
2,1109
5108
7,0108
7,2108
Д-4П
Ф-2П
ДФ-55П
Ф-8П
Д-8П
полiетиленова
полiхлорвiнiлова
25
40
фторопластова
38
5,0106
(1,0-1,3)1013
(0,5-1,0)1015
(3,2-5,5)1014
(2,2-5,0)1014
(1,5-2,2)1014
0,211013
4,621013
2,081012
0,151014
Найменування речовини
Полiамiди
Полiамiди
Полiамiди з наповнювачем
Полiамфолiт ПА-1
ПА-1 (Nа-форма)
Полiарилати
Полiарилати
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
П-68
П-АК-7
Капрон
П-6
П-АК80/20
П-10
П-12
плiвка ПМ
Температ
ура, ° C
25
200
250
П-68Т10
П-68Т20
П-68Т30
П-68Т40
П-68Т60
25
20
Д-3
Д-4 марки А
Д-4 ( Б)
Д-4С
Д-4Э
Ф-1
Ф-2
Полiбутилметакрилат вв
нв
Полiвiнiлбутиловий ефiр
Полiвiнiлбутираль
Полiвiнiлбутиральфурфураль
Полiвiнiлкеталь
Полiвiнiлформаль
Полiвiнiлформальетилаль
Полiвiнiлiденова
дорiжка для пiдлоги
плитка для пiдлоги
Полiвiнiлхлориди
вiнiпласт листовий
жорсткi пластмаси на основi
непластифiкованого ПХВ
М-64
пластифiкований 23 % ДОФ i 5 % ДОС
марка С
пластифiкований 33 % ДОФ
пластифiкований 48,7 % ДОФ
ПВХ-5А-65
ПВХ “Совiнiт”
ПВХ емульсiйний пастоутворюючий
С-58 сорт II
С-63М сорт I
С-65 уд
20
155
175
20
175
200
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
12
410
21012
21012
1,51013
1,51012
31013
2,71010
1014-1015
1011
1010
1011
1011
1012
1012
1012
0,681011
5,71014
11014
11013
11014
(1-4,4)1012
(1,0-2,0)1014
(7,0-9,0)1012
(8,0-9,0)1011
5,01013
1,01014
1,01012
1,01011
(0,8-4,7)1013
(4,2-4,8)1012
5,6107
3,41010
5,01014
1,51014
3,01014
5,01014
106-1010
107-109
(1-5)1012
1012-1014
(7,2-8,7)1012
(0,3-0,8)1011
20
20
39
(1,0-1,7)1011
(0,9-2,6)1010
(3,3-4,2)1011
0,191015
0,141013
(0,7-2,1)1012
(8,4-9,8)1012
(3,5-7,8)1012
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
С-70 сорт I
С-74 сорт I
С-90
пластикат спецiальний термостiйкий
шланговий
iзоляцiйний I
20
70
20
70
iзоляцiйний II
свiтлотермостiйкий iзоляцiйний 489
свiтлотермостiйкий шланговий
свiтлотермостiйкий iзоляцiйний
кабельний
iзоляцiйний А
20
70
20
70
iзоляцiйний Б
липка iзоляцiйна стрiчка
трубки гнучкi
Полiглiцерин
Полiепоксидний олiгомер, отверджений
малеiновим ангiдридом
Полiетилен
Полiетилентерефталат
плiвка електроiзоляцiйна
20
150
конденсаторна
електротехнічна
орiєнтована
Полiефiр (червоний)
Полiефiри хлорованi
Полiкарбоцин
Полiкарбоцин 80 %, порошок, що змочується
Полiкарбонати
дифлон (литий)
дифлон марки 3
Полiмарцин
Полiмарцин 70 %, порошок, що змочується
Полiмери
Полiметилметакрилат
вв
нв
ЛСОМ-76 суспензiйний модифiкований
7 % бутилакрилат
Полi-4-метил-пентен-1
Полiолефiни:
полiетилен
Температ
ура, ° C
20
120
ППЕ-1130
техн.
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
(4,6-4,8)1012
(6,1-8,4)1012
(2,9-3,4)1012
1,0107
1,01011
1,0109
1,01012
1,0109
1,01011
1,0107
1,01011
1,01012
1,0109
3,01011
1,0108
1,01011
1,01012
1,3105
1,31014
1,31013
1015
11014
11012
51010
11013
11011
1014-1017
4,31010
до 1013
> 1011
> 1011
1,51016
1,01016
61010
> 1011
(1,7-1,8)1013
(0,3-1,2)108
(0,3-1,2)1011
3,6108
Е-66П
Е-70ПМ
Е-70ПС
ПАК-1138
(7,9-8,8)1013
(7,9-8,3)1013
(1,1-1,3)1014
20
ВТ
НТ
СТ
полiпропiлен
полiпропiлен, армуванний
40
0,31011
1015
1015
1015
1014-1015
3,01014
Найменування речовини
скловолокном
сополiмер етилену з пропiленом
сополiмер етилену з пропiленом
Полiорганосилоксановi рiдкi дiелектрики
Полiпропiлен
Полiстирол
блочний
емульсiйний
зелений
марки Б
оптичний
пінополiстирол
плiвка для радiодеталей
суспензiйний
полiмери похiднi стиролу
полi-п-хлорстирол
полiдихлорстирол
полiдиметилстирол
полiвiнiлтолуол
полiметилстирол
полiстироли
сополiмери стирола з вiнiлнафталiном
с аценафтиленом
ударомiцний полiстирол
ударомiцний полiстирол
Полiсульфони
Полiуретани
Полiфенiленоксид
Полiфенiленоксид, армуванний скловолокном
Полiформальдегiд
Полiхлорвiнiлова смола
Полiхлордифенiл
Порошкоподiбний засiб для чистки ванн,
посуду, раковин
Порошкоподiбний засiб “Ванан” для чистки
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
НТ
СТ
ПЕС-Д
ПМС-10Д
ВПСД
20
20
ПС-1
ПС-2
ПСБ
ПСБС
САМ
СН-10
СН-15
СН-20
СН-28
МС
МСН
ПС-СУ2
ПС-СУ3
СНП-0
СНП-1
СНП-2
СНП-3
СНП-4
СНП-5
УП-1Е
УП-1Л
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
1015
1015
2,61011
1,01012
(0,5-1,0)1010
1,051013
1017-1018
11015
11015
0,1071013
(0,6-1,3)1014
0,271012
1011
1011
1012
1012
1015
11015
1013-51014
1013-11015
1015
1015
31015
11015
1,31014
11014
11014
11014
11014
11014
11015
41014
11014
11013
21014
11014
11013
11013
11013
11012
11012
11013
1014
109-1012
1015
1015
61012
1016
1012
4,9108
< 107
41
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
ванн, раковин, посуду
Препарат
КД-2(У)
ЕНК
“Дихлофос” (напiвпродукт)
“Велюр” (напiвпродукт)
“Прима” (напiвпродукт)
“Секунда” (напiвпродукт)
Пресматерiал
склонаповнені
якi не мiстять волокнистих
наповнювачiв
Температ
ура, ° C
20
20
20
20
20
20
250
КМК-218
КМК-218Л
КПЖ-9
МАР-1
ТП-110р
ТП-110рМ
КМС-9
КФ-9
КФ-10
Преципiнат
Продукт
“Акси”
“Аелiта”
“Крос”
“Пальмiра”
гiдролiзу метил-трифторпропiлдихлорсилану
Прометрин, 2-метилтiо-4,6-бiс
(iзопропiламiно)-симтриазин С10Н19N5S
Пропаргiловий спирт
Пропiлацетат
Пропiленглiколь
Пропiловий спирт
Пропiоновий альдегiд
Пульвербакелiт
Реактивне паливо
Реактивне паливо
20
Т-1
Т-1
(очищений
прямою
перегонкою)
ТС-1
(очищений
прямою
перегонкою)
Т-5 (сiрчанокислотна
очистка)
Т6
(гiдриування)
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
1,3109
0,871011
0,3108
0,18107
(1,3-2,5)1010
0,2106
(0,9-2,1)1014
8,61011
108
108
108
108
1012
1012
1011
1014
1012
0,58108
20
20
20
20
0,4106
0,42106
0,4106
0,4106
1,3107
20
(0,29-0,67)1010
25
1,6106
(1,1-5,0)104
1,9109
5,0105
104
31011
(0,2-0,7)1011
(0,2-1,0)1012
(1,0-6,0)1011
1,51012
1,01013
Т-7 (гiдроочистка)
(0,3-1,4)1012
Т-8 (гідро-
(0,3-2,8)1013
42
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
очистка)
Реакцiйна маса кротоната
Реакцiйна маса зi стадiї алкiлування анiлiну у
виробництвi ацетохлору
Резотропiн
Релiн
Рибонуклеiнова кислота дрiжджева
Рибофлавiн
свiжий
сухий
Рідина
для запалювання примусiв
135-164
131-209
133-210
Робочий розчин псевдокумолоктанол-2 (3:2)
Розрiджувачi
80
20
40
70
100
23
Салiцилальiмiн мiдi
Свинець сiрчанокислий
фтальовокислий
Свинцю
силiкат
сульфат основний
фталат двохосновний
Селеносечовина
Семiкарбазид хлористоводневий брутоформула СН6ON3Cl
Сикатив
63/64
нафтонатний
Сильван
Симазiн 50 %
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
< 105
6,0105
4,5105
2,2105
1,5105
2,01013
2,41013
2,4107
2,6109
2,01012
20
4,12105
1,2107
4,2106
1,1106
5,5106
5,9106
1,71010
(2,8-5,0)107
20
1,8105
20
60
100
55
50
1,0108
4,5107
2,2107
2102
3,7104
< 105
50
< 105
Р-197
РВЛ
Розчин вихiдний диметилового ефiру 2,5дихлорнiтротерефтальової кислоти у толуолi
Розчин 1,11-диметил 1,11 ; 4,41-тетрагiдро-4,41дипiридина (ТГДП) у толуолi
Розчин крезоксипропiонової кислоти (КПК) у
розчиннику “В”
Розчин себацинової кислоти у спиртi
Розчин 2,4,5-трихлорфенолу у хлорбензолi
Розчин 2-хлор-4-нiтроанiзолу у змiшаному
розчиннику
Розчин 3-хлор-4-метоксіанiлiну у змiшаному
розчиннику
Розчинники
Температ
ура, ° C
645
646
647
648
Р-5
РФГ-1
РС-1
“ч”
20
20
20
“ч”
НФ-1
43
20
1,7107
(5,2-5,6)104
4,2106
5,8106
(1,5-2,1)105
1,1104
7,7107
3,01011
0,24108
0,26108
(0,121-0,13)109
(0,62-2,6)1012
(0,76-1,43)1010
6,51011
1,3104
(0,1-2,0)107
107
(2,0-9,0)108
5108
Найменування речовини
Симазiн 2-хлор-4,6-бiс (етиламiно)-симтриазину
Симазiн 80 %
Синтанол ДС-10
Синтетичнi жирнi кислоти (СЖК) С10-С16
Скипидар
Na-сiль полi(п-дiоксі-О-фенiлен) тiосiрчної
кислоти
Сiль ефiра малоопiмарової кислоти (ефiр “М”)
Сiрка
молота
90 %, порошок, що змочується
80 %, порошок, що змочується
Сiрководень
Сiрковуглець
Сiрчистий свинець
Скловата
Скловолокно
Склоомиваюча рiдина
Скло
органiчне авiацiйне
органiчне
Стеклопластики
листовi матерiали
на основi пресматерiалiв
на полiамiдних зв’язуючих
электроiзоляцiйнi
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
40
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
(0,1-1,0)106
5107
3,0104
(3,0-6,2)108
107-108
4,2107
(0,33-1,2)107
20
20
-62
техн.
“ч”
сорт А
сорт ПА
СВАМ-Р-2н
СВАМ-БФ
СВАМ-ЕН
СВАМ-ТФЕ-Р
СВАМ-ЕР
АГ-4С
АГ-4В
ДСВ-2р-2М
ДСВ-2л-2М
ДСВ-2о-2М
ДСВ-2п2М
ДСВ-4р-2М
ДСВ-4л-2М
ДСВ-4о-2М
ДСВ-4п-2М
П-1-2
П-1-3
П-2-6с
П-3-1
П-3-3
ПСК-1
РСТ
РТП-100
РТП-170
РТП-200
33-18с
33-18в
СТП-1
СТП-3
СТЕФ
СКГ-41/ЕП
44
20
180
0,931015
0,461015
0,34109
109
106-1010
4,8104
109-1011
1,681012
1104
1011-1014
1010-1011
108-1012
1011
1011
1012
1012
1011
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1013
1013
108
1011
1011
1011
1011
1010
1012
1012
1012
1013
1013
1013
11013
11010
Найменування речовини
Склотекстолити
електротехнiчнi
кремнiй-органiчнi
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
СКМ-1
СК-ФР
ВФТС
СКМФ-29
СКМ-9
СКС-9
СМФ-50
СТ
СТ-1
СТ-Б
СТК
СТ-п
СТЕФ
СТЕФ-1
СМФ-50М
СТК-41
Слюда трансформаторна
Смоли
БМК-5 суспензiйна, марка А
ЖМК-5
на основi вiнiлових мономерiв
на основi полiстирола
меламiно-сечовиноформальдегiдна
ММФ-50
меламiно-формальдегiднi
феноло-формальдегiднi
сечовино-формальдегiднi
полiефiрнi
Температ
ура, ° C
20
200
20
180
20
ПН-1
25
50
75
100
125
150
175
ПН-2
ПН-4
ПН-10/40
ПН-69
ПН-100
СКПС-3
епоксиднi
азотовмiщуюча ЕА, отверджена
малеїновим альдегiдом
ЕА, отверджена полiетиленполiамiном
дiанова ЕД-5, отверджена
м-фенiлендiамiном
ЕД-6, отверджена
полiетиленполiамiнами
ЕД-6, отверджена малеїновим
ангiдридом
дiепоксидна, отверджена ЕФФ
модифiкована
20
150
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
10
11
10 -10
81011
31011
1013
21013
2,41012
21013
5108
5108
5108
1010
1010
1011
1011
21010
11010
1010
109
1012
(1,1-1,4)1013
(0,11-0,14)1014
1011-1012
1012-1015
0,18106
(0,1-5)1010
1010-1011
(0,5-5)108
(0,1-5,0)1013
4,31013
1,11013
1,11012
2,01011
5,1109
5,1108
7,2107
(2,0-6)1013
(0,7-4)1013
21013
(0,6-2)1010
(0,2-2)1010
(0,1-3)1010
11013
11013
5,31013
4,31010
11013
11013
11013
21013
45
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
ТФЕ-9, отверджена малеїновим
ангiдридом
МФХI-6
20
200
20
180
20
200
Т-10, отверджена метилтетрагiдрофталевим ангiдридом
полiепоксиднi:
5,Н, отверджена малеїновим
ангiдридом
ЕН-6, отверджена малеїновим
ангiдридом
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
12
110
1109
11012
1108
11012
1108
4,41013
20
150
200
20
150
20
150
ЕТФ, отверджена
м-фенiлендiамiном
отверджена малеїновим ангiдридом
Сольвент нафтовий для лакофарбової
промисловостi
Сополiмер
А-15 суспензiйний
А-15-О суспензiйний
А-15-ОМ
ВА-15
ВТА-3N метакрилат- бутандiєнстирольний
3 ДФ-250
МБ-20
стиролу з дивiнiлбензолом 8пТ40
Сорбент
борильний Б-1, =0,47 г/м3
СДП-Д
Спирти фракцiї С7-С9
41013
81011
31010
3,51013
9,31010
71014
1,21011
1,1109-1,01011
(2,2-3,2)1010
(0,6-1,1)1013
(4,2-8,7)1012
(0,2-1,4)1011
(0,7-1,4)1014
23
20
100
120
135
Спiнюванi пластмаси пiнопласти
Стеарати
барiю
барiю кадмiю
кадмiю
кальцiю
натрiю
Стирол
Стиромаль
Сульфенамiд
Сульфанол
Сульфохлорид
Сумiш
диметилдiетилциклосилоксанiв
хлороформу i тетрахлоретилену (у
мольному спiввiдношеннi 2:1)
Температ
ура, ° C
20
200
20
80
“ч”
20
20
1,51011
(0,8-1,4)1013
2,41012
9,91010
3,61011
9,6104-2,5106
2,0105
2,4105
6,9105
1,21012
1,21011
7,51011
1011
0,26109
0,271010
0,25108
0,3108
0,28108
(2,3-2,9)1010
(4,2-7,0)1012
7,01013
0,6107
0,51012
7,81011
20
46
(1,6-2,5)107
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
Тальк
молотий
Текстильно-тканева основа для контейнерiв
Текстолит
Терпiнен
Терацевi плитки
звичайнi
електропровiднi
Тетрабутоксититан
Тетрагiдрофуран
Тетрагiдрофуриловий спирт
Тетраметилсилан
Тiазол
Тiосечовина
Тiонiл хлористий
Тiосемикарбазид
Толуїдин
м-Толуїдин
Толуол
кислий (состав: толуол - 97, 95 %;
пропiонова кислота 2 %; вода - 0,05 %)
Тонер-1 електрографiчний чорний
Торф (Володимирський)
N--трет-бутоксикарбонiл-N-е-трифторацетилL лiзин)
N-третбутоксикарбонiл--фенiл-L,-аланiн
N-трет-бутоксикарбонiл--нiтрофенiл L,аланiн
N-трет-бутоксикарбонiл-1,6гексаметилендiамiн гiдрохлорид
N-трет-бутоксикарбонiл-L глутамiнової кислоти
-бензилового ефiру дициклогексиламонiйова
сiль
N-трет-бутоксикарбонiл-Д-аргiнiну гiдрохлорид
моногiдрат
N-трет-бутоксикарбонiл-Nim-2,4-динiтрофенiлL-чистидин
Триамонiйна сiль 1-оксіетилiдендифосфорної
кислоти
Триатримiд
Триетаноламiн
Триетиламiн
Триетиленглiколь
25
“ч”
33
“ч”
техн.
“ч”
спец.
очищ.
20
30
25
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
10
0,1210
(0,6-1,0)109
0,151013
109-1010
0,6106
105-107
103
1,5108
1,2106
< 103
4,71010
< 106
0,21015
0,5104
0,7651011
104-106
1,2105
1,2109-2,91011
(0,1-6,7)1013
(2,1-2,3)107
8,31108
1011
7,0109
“ч”
20
23
0,101013
1,151012
22
1,111012
23
1,01014
20
7,41012
21
1,121014
23
0,55107
“ч”
25
техн.
“ч”
28
Триетоксисилiлдiалiлбензил-амонiюхлорид
Триетоксисилiлпропiлдiалiл- бензиламонiю
Триокис сурми
Триосновний сульфат свинцю (ТОСС)
Триомбрин
Трикрезилфосфат
25
30
-33
Трикрезол
47
81011
106-8,7109
8,7109
2,5107-8,7109
(7,5-8,4)104
8,5104
1,7106
8,4105-1,0106
(1,24-3,6)1011
(0,6-2,6)1012
1,14106
(4,0-5,6)106
5,0107
2,5105
Найменування речовини
Триметиламiн
Тринатрiйова сiль 1оксиетилiдендифосфонової кислоти
Трис-салiцилат церiя
N-Е-трифторацетил--лiзин
Трифенiлсурма
Трихлористий фосфор
2,4,5-Трихлоранiлiн
Трихлорбензол
Трихлороцтова кислота
2,4,5-Трихлорфенол
Трихлоретилен
Унiверсальний очисник пiдлог
Фарфор
Феназол
Феназон
60 %, порошок, що змочується
Фенiбут
Д,L-фенiлаланiн
Фенiлон
Фенiлон С
Пластмаси з пресматерiалу фенiлон
фенiлон С
покриття на основi фенiлону С
фенiлтрихлорсилан
фенiлфосфатної кислоти двонатрiйова
сiль, двоводна
Фенол кам’яновугiльний рiдкий
Фенопласти
антегмит
пресматерiал
високочастотнi преспорошки
вологохiмстiйкi преспорошки
волокнистi преспорошки
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
-33
23
“ч”
“ч”
20
25
70
150
24
25
70
техн.
20
20
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
8
0,510
0,22109
1,71010
7,81010
2,21015
< 105
0,14109
0,59108
0,411103
5,0108
3,0106
0,28108
(0,26-9,0)104
3,0108-1,5109
< 105
1015
51012
0,271011
> 1011
1,5109
0,231016
11012
51011
1,51012
8,01011
1,41013
1,7106
0,761010
25
АТМ-1
АТМ-10
(ТАТЕМ-0)
АТМ-1Т
К-214-2
В-4-70
К-114-35
К-123-45
К-123-45Т
К-124-38
К-211-3
К-211-4
К-211-34
К-17-23
К-17-36
К-18-23
К-18-36
К-18-41
К-18-48
фенолит РСТ
АГ-4 (марки В
48
5,9105
(5-6)10-5
1,610-5
1,210-5
51010
11012
11012
11011
11011
11011
11012
11012
11012
11010
11010
11010
11010
11010
1109
11011
11010
Найменування речовини
текстолит кришка
жаростiйки преспорошки
преспорошки для деталей
автотранспортного обладнання
преспорошки загальнотехнiчного призначення
ударомiцнi преспорошки
електроiзоляцiйнi преспорошки
деревинно-шаровi пластики
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
та С)
волокніт
К-6
К6-У
120
120
К-15-56
К-17-56
К-18-22
К-18-53
К-18-54
К-18-56
К-119-56
К-2-43
К-24ЭТ
К-18-37
К-214-43
К-214-43Т
все марки
80
ФКП-1
ФКПМ-10
ФКПМ-15
ФПКМ-15Т
ДСП-А
ДСП-Б
ДСП-Б-Е
ДСП-В
ДСП-В-Е
Фентiурам, комбiнований протравлювач
насiння
Д, L, , -фiнiлаланiн
20
40
80
Фольгiрованi діелектрики
Формальглiколь
Формальдегiд бiсульфат натрiю 1-водний
Формальдегiд бiсульфiту натрiю
Формамiд
Фосген
Фталевый ангiдрид
Фторлон Ф-3М
Фторопласти
фторопласт-4
22
А
Б
В
плiвка iзоляцiйна орiєнтована
неорiєнтована
плiвка конденсаторна до
кондицiонування
пiсля кондицiонування
стрiчка
фторопласту 4-Д
Температ
ура, ° C
А
49
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
1107
1108
1108
1108
(1,0-8,5)109
(1,0-8,5)109
(2,5-3,0)109
1107
1108
(1,0-3,5)109
(1,0-8,5)109
51010
1109
(0,1-1,7)1011
51010
51010
1109
1109
1109
11010
11010
51010
1,0108-1,81010
7,3107-0,81010
109
(0,5-5,6)1010
109
0,15108
5,151010
1,02109
109-1011
< 103
0,421010
2,7107
0,3104
0,2107
(0,28-0,48)1011
6,11010
1015-1018
1,01015
1,01015
1,01014
1013
1013
1,01015
1,01014
1012
1,01014
Найменування речовини
матерiал на основi склотканини i
фторопласту 4-Д
сира каландрова стрiчка
лакотканина з фторопласту 4-Д
фторопласт-40
суспензiя фторопласту-40Д
фторопласт-42
фторопласт-3
фторопласт-3М
фторопластова кришка
фторорганiчнi рiдини
Фуразолiдон
Фурфурилацетат
Фурфурол
Хiнгiдрон
Хiнолiн
Хлоранiлiн
п-Хлоранiлiн
Хлорангiдрин -хлопропiонової кислоти
Хлорангiдрид трихлоракрилової кислоти
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Б
“ч”
20
70-90
20
24
25
9,2106
< 105
0,501014
(2,9-4,6)103
1,5104
25
20
20
100
“ч”
34
“ч”
28
20
25
95
Хлорметилдиметилхлорсилан
Хлорметилэтоксисилан 99 %
Хлоропрен
Хлороформ
Хлорофос
Хлорофос 80 %, порошок, що змочується
-Хлорпропiонова кислота
20
20
23
25
25
техн.
“ч”
техн.
техн.
20
50
25
50
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
14
1,010
1013
1014
1013
1015
1,01014
2,0109
1,21016
2,01015
0,531015
1012
0,361012
(3,6-4,4)105
6,6103
0,761012
6,0105
104-105
3,2104
6,5103
3,6106
2,9106
> 1013
> 1013
(0,1-5,0)108
> 1012
(3,6-5,5)108
20
2-Хлорантрахiнон
Хлорбензоiлбензойна кислота
Хлорбензол
6-Хлорбензоксазолтiон
2-Хлор-4,6-бiс- (iзопропiламiно)-симтриазин
(пропазин)
3-Хлор-4-метоксианiлiн
Хлоргiдрат-амiнофенiл оцтової кислоти
Хлорекс (дихлоретиловий ефiр)
Хлорований нiтробензол
Хлористий
ацетил
бензил
бутил
метилен
сульфурил
фосфор
етилен
1,8-Хлорнафталiнсульфокислий натрiй
пiсля висолювання
м-Хлорнiтробензол
п-Хлорнiтробензол
Температ
ура, ° C
0,3105
9,6104
6,7105
6,0106
3,0105
1,3106
0,3106
0,251012
0,81010
(0,14-0,29)109
(0,29-0,5)1012
0,18105
3,01016
2,91016
5,4106
4,0106
3,1106
106-108
107-108
1,7104
Найменування речовини
м-Хлортолуол
п-Хлортолуол
Хомецин
Церезин
синт.
Целулоїд
Циклогексан
Циклогександiон-1,3
Циклогексанол
Циклогексанон
Циклогексаноноксим
Циклогексаноноксим (10 %-ний розчин у
ксилолi)
Цинеба
L-Цистин гiдрохлорид
Шеллак
Щавлеводiетиловий ефiр
Лакофарбовi матерiали
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
“ч”
“ч”
Температ
ура, ° C
100
23
23
техн. марки Т
техн.
спец.
очиен.
техн.
65
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
(4,0-9,0)103
(0,6-1,2)107
(2,2-5,6)107
> 1013
1013
1011
109
(0,5-4,5)1012
6,31012-3,31014
3,01010
104-106
1,3105
1,8106
1,2109
11013
9108
1015-1016
0,3105
Адуiт IМ-ЕП-1
Грунт
ЕП-0172 жовтий
КО-0134
ЕП-0156
Грунт
АК-070
МС-067
УРФ-0110
Грунт шпатлiвка ГФ-018
Грунтiвка
ВЛ-023
ГК-032ГС
ГФ-017
ГФ-020
МЛ-058
МЧ-042
НЦ-0135
ПФ-033
ФЛ-03-К
ФЛ-086
ХС-068
ЕП-09Т
ЕП-076
ЕП-0109
Емалi
508
5133М
5155
АС-150
АС-5214 бiла
АС-5234 бiла
БТ-180
1,5107
1,2106
3,8108
5,9105
2105
4,5107
(0,7-2,5)106
(4,6-5,1)106
1,5103
(1,4-2,8)107
(5,8-6,5)106
1,4107
2104-2106
2104-2106
(4,2-5,2)103
(1,7-4,5)107
(3,3-4,5)107
(3,4-3,5)107
(4,2-4,3)105
2,0105
(0,6-2,8)105
3,8107-1,14108
3,5104
1,5104
1,6105
> 107
3,8105
1,3109
8,5106
51
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
БТ-538
БТ-591
ГФ-92ГС
ГФ-92ХС
ГФ-92ХК
ЕП-51
ЕП-91
20
ЕП-92
ЕП-140
ЕП-148
ЕП-255
ЕП-422М
ЕП-525
ЕП-525 захисна
ЕП-567
ЕП-773
ЕП-2114 жовта
КД-97
КО-86
КО-97
20
70
КО-828
КО-834
бiла
голуба
сiра
червона
КО-848 (6 кольорiв)
КО-856 чорна
КО-860 чорна
КО-864 срiблято-сiра
КО-865 бiла
КО-911
КО-918
20
200
20
200
20
200
20
200
20
200
КО-935
КО-936
КО-937
КО-938
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
6
5,510
4,9106
1011
1011
1010
7,9105-6,3108
(2-3)1012
1013
(2-3)1012
(0,3-1,4)106
(7-8)105
1,1105
5,8108
7,8106
2,0108
(2,3-2,7)106
2105
2,4106
(0,1-3,0)1013
не < 1010
1012-1013
1010-1011
105-106
4,0108
3,0108
6,3107
3,4108
(1,6-5,6)107
2,6108
1,7108
3,01011
3,01012
1010-1011
51011-1012
109-1010
1012-1013
108-1010
1012-1013
108-1010
1012-1013
108-1010
1012-1013
1010-1011
КО-5170
бiла
жовта
коричнева
сiра
синя
чорна
2,5105
2,0105
1,3105
2,2105
2,3105
2,9105
2,751010
4,6109
(1,7-2,1)105
(0,6-1,6)106
КО-5213
КО-5218
КЧ-767
МЛ-12
52
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
МЛ-63
МЛ-94
МЛ-152
МЛ-169
МЛ-242
МЛ-942
МЛ-1156
МЛ-1195
МЛ-5119
МС-17
свiтло-сiра
чорна
Температ
ура, ° C
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
6
1,510
81012
2,2106
7105
2106
(0,7-2,5)106
2,4106
(0,6-7,3)108
(0,2-2,3)106
1,3108
1,3108
(2,3-7,0)105
МЧ-13
МЧ-123
для тари червона
сiра
МЧ-139
МЧ-145
МЧ-196
МЧ-240
МЧ-240М
МЧ-181
НЦ-11
золоте руно
коралова
яскраво-голуба
НЦ-27
НЦ-221
НЦ-246
НЦ-262
НЦ-280
НЦ-282
НЦ-929
НЦ-1104
НЦ-5123
НЦ-5134
НЦ-184
НЦ-272
НЦ-258
НЦ-1200
ОЕП-4171
ПКЕ-19
ПКЕ-22
ПФ-14
ПФ-115
ПФ-133
ПФ-163
ПФ-223
ПФ-245
ПФ-266
ПФ-576
ПФ-934
ПФ-964
ПФ-922
7,3107
5,8107
2,7106
7,8106-1,2108
8,2106
4,9105
2106
(3,5-5)106
(1,5-6,6)105
4,3104
3,6104
6,8104
11011
2,0105
(1,4-2,3)105
(0,2-3,0)105
1,8105
(1,5-3,8)105
5,5104
4,0104
(0,3-1,7)105
2,0104
2,5105
5105
5105
2105
51013
1011
1011
(1,7-1,9)107
(1,5-1,9)108
(1,1-1,8)108
1,8108
(0,2-1,8)108
(4,3-6,3)107
1,0107
6,3106
102-104
108-1010
(1-5)1011
53
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
ТК-3
ФА-5104
ФЛ-149
ФЛ-1216 чорна
ФЛ-149Е
ФЛ-254
ФЛ-511
ФЛ-2109
ФП-5246 чорна
ФП-545 сiра
ФП-5221
ХВ-16
ХВ-110
ХВ-124
ХВ-518
ХВ-1120
ХВ-5245 чорна
ХС-119
ХС-928
ХС-558
ХС-5146 сiра
Емульгатор ОП-7
Етилцелюлоза ЕЦ-550
Iонол (10 %-ний розчин у сольвентi)
Iндилен (60 %-ний розчин у ксилолi)
К-411-02
К-411-02КБ
К-411-02СБ
К-115-0
К-421-02
К-421-02КБ
К-421-04
К-423-02
Каучук
1012
(1-3)106
2,1105
5,0104
< 103
4,5107
(0,5-5,0)105
2,4107
9,3107
3,8105
2,9107
2105
8,5105
2,4104-1,1106
5105
(1,0-1,7)106
(1,1-1,2)107
1,1105
5,1105
0,001-0,1 (Ом см)
7.7105
(0,2-1,0) 10
1,4105
2105
5,2109
8,7109
3,3106
1,6105-3107
4,0104
3,5109
2,5104-2,1106
1,1106
2,5103
(1,7-3,1)104
3,31011
4,21011
СК ДН-Н
СК ДН-П
Комплекс для азбоцементних листiв
грунт ЕП-0201
емаль зелена
емаль голуба
отверджувач шпатлiвка
шпатлiвка ЕП-0081
Лаки
100 АФС
123
218
321Т
976-1
АС-4
АС-16
АС-586М
АКО-45-80
БТ-569
БТ-577
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
2,4104
1,2105
8,7104
1,1105
1,2105
20
20
54
1012
(3,7-4,1)108
1,6105
1012
1012
6,8108
2105
3,4107
6,6107-1,9109
1,5107
3,6106
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
БТ-963М
Температ
ура, ° C
20
90
20
20
20
90
БТ-980
БТ-987
БТ-988
БГ-99
БЛ-1
БОО АСФ
ВЛ-931 (електроiзоляцiйний)
ВЛ-2119
ВМА-0110
ВФЛ-0131 (50 %-ний)
ГФ-95
20
120
ГФ-046
ГФ-046 з каучуком
ГФ-070
ДФ-971
Е-4100
ЕП-741
ЕП-96
ЕП-5123
ЕФ-1
ЕФ-3
ЕФ-5
ЕФ-35СУ
К-44
К-47
К-47к
К-48
К-55
К-57
К-54
К-60
СКДН-Н
18-23
20
20
200
20
К-65
КО-815
КО-916
180
200
20
18-23
200
20
20
180
20
200
18-23
20
200
20
200
КО-916к
КО-919
КО-922
КО-938В
КО-991-1, КО-991-3
КО-991-4
КО-991-6
55
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
12
13
10 -10
109-5109
1012
1012-1013
1012-1013
(1-5)109
0,4108-1,01012
5,41013
3,81013
1,2105
31012
2,3105
1,4105
7,0104
0,2109-2,21011
1012-1013
109-1011
(3,7-7,2)107
5,91010
3,1109
1013-1014
2104
3,3107
3,01012
2,7108
1011
1011
1011
1010-1012
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1012-1013
108-109
1011
8,01011
109-1011
109-1011
1013-1014
1011-1012
109-1010
1012-1013
1012-1013
1010-1011
1012-1013
1010-1011
1012-1013
1012-1013
1011-1012
1012-1013
1011-1012
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
Температ
ура, ° C
КФ-20
МК-4
МК-44
МЛ-92
18-23
МЛ-0148
МЧ-52
МЧ-061
МЧ-025
НЦ-995
НЦ-2101
ПЕ-220
ПЕ-236Н
ПЕ-246
ПЕ-247
ПЕ-251
ПЕ-265
ПЕ-518
ПЕ-933
18-23
ПЕ-935
20
115
20
20
155
20
155
18-23
130
155
ПЕ-936
ПЕ-948
ПЕ-970
ПЕ-993
ПФД-3
ПФ-053
ПФ-053 з каучуком
ПФ-60
ПФ-60 з каучуком
ПФЛ-88
СКДП-Н
СКДП-Н
20
100
150
ПФ-283
СБ-1с
СБ-1
УР-231
УР-930
Ф-10
250
20
Ф-кокос-35
ФЛ-032М
ФЛ-032Н
ФЛ-056
ФА-97
18-23
130
18-23
130
ФЛ-98
ФЛ-0114
56
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
13
3,010
1012
1012
1012-1013
1,21012
(8,5-8,7)105
106-107
(1,0-1,9)106
(3,4-3,6)106
1,5108
(4,2-5,0)103
2,0104
107
(2-2,1)107
(1,5-1,9)103
3,5107
(2,5-3,3)106
1012
1012-1013
1011
108
1012-1013
1012-1013
108-109
1012-1013
108-109
1012-1013
108-5109
(1,0-5,0)108
1,21010
5108
6,51010
9,5107-1,3109
4,21010
1012
108
108-109
2,81010
1013
6,01012–3,01012
0,21010–8,01012
2107
1011
8,0109
1,21013
(0,4-5,4)105
2,6108
2,6108
(2,5-8,0)107
1012-1013
108-109
1012-1013
108-109
(1,9-2,9)108
Найменування речовини
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
ФП-736 червоний
Лiнолеат
кобальту
марганцю
свинцю
Мастика БМП-1у
Олiгодивiнiлстирольний сополiмер
Олiфа К-4 з нафтополімерними смолами
Отверджувачi
А-39”А”
АФ-2
Л-2
ПМС-200А
продукт Т-66
МСН-7
МФСН
Пiрален (60 %-ний розчин в ксилолi)
Резидрол ВА-133
Розчин
лаку КО-85
емалi КО-174 бiлої
емалi КО-174 жовтої
Розрiджувачi
РЕ-18
РЕ-2В
РЕ-3В
РЕ-4В
РЕ-5В
РЕ-6В
РЕ-7В
РЕ-8В
РЕ-9В
РЕ-10В
РЕ-11В
Розчинювачi
АФТ-1
РКБ-1
РКБ-3
Р-4
Р-40
№ 649
№ 651
Сикатив 63/64
Смоли
ГМ-4
ГН-3
90
10ГЛК
130
131
135
241
101 (60 %-ний розчин у ксилолi)
131 (34,5 %-ний розчин у ксилолi)
Температ
ура, ° C
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
4
1,210
1,71010
2,4109
7,7109
1,5108
1,31011
1,7108
5,1105
5,0104
1,5107
2,81014
7106
3,8109
1,5109
9,81011
4,2103
4,0106
2,9106
1,8106
104-105
104-105
104-105
104-105
104-105
107-108
107-108
104-105
107-108
104-105
104-2105
1,4105
(4,6-9,3)104
3,2107
2,49105
2,9104
4,1104
(2,0-6,2)109
(0,4-2)107
4,2107
1,1107
(2,9-6,2)107
(0,7-1,1)108
2,3108
3107
(0,8-4,3)108
(2,8-3,1)105
4,2107
9,1109
57
Найменування речовини
Уралкидна ВУПФС-35 БРИД
Смола 188
“Арiєн” (60 %-ний розчин у ксилолi)
ВБФС-4
ВМФ (100 %)
77 %
СПП (60 %-ний розчин у ксилолi)
Стерилен (60 %-ний розчин у ксилолi)
Фарба
водоемульсiйна
для пiдлоги
ГФ-53 бiла
шарова
Шпатлiвка
КО-0083
МЧ-00-54
НЦ-009
НЦ-00-43
ХВ-004
ЕП-0010 (червоно-коричнева)
Квалiфiкацiя
чистоти;
марка
ГФ-230
ЕВА-27Т
МА-25
Температ
ура, ° C
Питомий об’ємний
електричний опiр,
Омм
7
1,410
5,8107
1,61011
< 103
3,11012
2,3107
1,61012
1,11011
1,6106
0,7102
3,8108
(8-8,7)107
(4,3-4,5)107
2,751011
1,3106
1,6104
6,8104
2,6104
(5,8-5,9)105
Примiтка:
Приведені дані отримані в результаті експерементальних досліджень, які були проведені
інститутами та організаціями країн СНД.
58
Додаток 5
Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон
(при температурi 20° C i вiдносной вологостi повiтря 65 %)
Антиелектростатики
Аламiн 17
Алкамон
ГН
ДС
ОС-2
О
Бетаноль П
Вирiвнювач А
Етамон ДС
Ксилиталь
О-10
О-15
П-10
Оксифос
ЕГ-6-МФК
ОП-7
ОП-10
ОП-20
Препарат ОС-20
Проксанол
186
305
Проксамiн-385
Синтанол ДС-10
Стеарокс
6
920
Тетрамон С
Капрон
Лавсан
Нiтрон
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ацетатний
шовк
+
59
+
+
+
Полiпропі
лен
Вiнол
Хлорин
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Додаток 6
Питомий поверхневий електричний опiр s пластмас при поверхневiй
антиелектростатичнiй обробцi
Антиелектростатики
Без антиелектростатиків
Алкамон ДЛ
Алкамон Н
Алкамон ОС-2
Амiни С7-С9
Водорозчинний
препарат Б-300
Вирiвнювач А
Етамон ДС
Катапин К
Керилбензолсульфат
Ксилiталь О-10
Оксамiн С-2
Оксанол Ц-17
Проксанол 172
Проксанол 224
Проксанол 228
“Прогрес” (вториннi
алкiлсульфiти)
Речовина ОП-7
Речовина ОП-10
Синтамiд-5
Синтамiд-10
Синтанол ДС-10
(марки Б)
Синтанол ЦС-20
(марки А)
Стеарокс-6
Сульфанол НП-1
Сульфонат А
Триетаноламiнова
сiль лаурилфосфата
Триметлалкiламонiю
хлорид
Розчинни
к
Вода
Вода
Етиловий
спирт
Також
Концентрацiя
розчину
антиелектрос
татика, ваг,
%
2,0
2,0
2,0
2,0
Питомий поверхневий електричний опiр, Ом
ПолiстиПолiметилПолiетиле
Полiетиле
рол
метакрилат
н високого
н низького
тиску
тиску
1,01016
5,0108
3,3109
6,01016
4,3108
2,0109
8,01015
1,51010
2,0109
8,01015
1,11011
3,9109
-
8,01011
2,6108
3,81011
8,210104,11011
4,61011
Етиловий
спирт
Вода
Вода
Етиловий
спирт
Вода
Вода
Етиловий
спирт
Також
Етиловий
спирт
Також
Також
Вода
2,0
3,310113,31012
6,81010
2,0
2,0
2,0
7,7109
4,3109
2,4109
2,7109
3,5109
4,31010
3,51011
3,1108
6,51010
5,0108
5,0
2,0
2,0
1,01011
1,91011
5,51011
2,01010
9,81010
1,4109
4,71011
1,31011
6,5109
2,01011
2,0
2,0
7,01010
-
7,01010
4,61011
-
-
2,0
2,0
10,0
5,01010
1,8109
1,81011
3,0109
3,8109
1,2109
1,2109
Вода
Також
Етиловий
спирт
Також
Також
2,0
2,0
2,0
3,01011
8,2109
5,61011
6,4109
1,31011
-
3,41012
-
2,0
4,0
2,01010
6,4108
4,9109
1,01010
2,0109
2,6109
Також
2,0
3,51010
2,21010
2,31010
3,71010
Також
Вода
Також
Також
2,0
4,0
2,5
5,0
2,61010
1,5109
4,0108
9,8108
3,81010
6,9109
2,7108
3,0108
6,0109
2,2109
1,3109
1,11010
2,4109
1,1109
Етиловий
спирт
2,0
7,4108
-
1,6109
1,1109
Примiтка. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20° C  2° C i вiдносній вологостi 65 3 %.
61
Додаток 7
Питомий поверхневий електричний опiр пластмас
при внутрiшньому введеннi антиелектростатикiв у процесi вальцювання
Антиелектростатик
Без антиелектростатика
Алкамон ДЛ
Алкамон ОС-2
Дiалкiлмонатрiйфосфат
Дiетаноламiд АС-ПП
Оксамiн
Оксанол ЦС-17
Речовина ОП-7
Синтамiд-5
Синтанол ДС-10
(марка Б)
Синтанол ЦС-20
(марка А)
Стеарокс-6
Сульфонат А
Триметиалкiламонiю
хлорид
Триетаноламiнова сiль
лаурилсульфата
Кiлькiсть
введеног
о
антиелек
тростатик
а, ваг, /%
2,0
2,0
2,0
Питомий поверхневий електричний опiр, Ом
Полiстирол
Полiетилен високого
Поліетилен
тиску
низького тиску
1,01015
1,91015 (9,11011)
(4,61011)
(1,81010-1,51011)
8,01015
-
8,01015
-
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
(1,81010-1,51011)
-
(1,2-3,5)1012
4,21010
2,21011
4,610*
5,21010
2,61010
2,0
-
2,51011
2,61011
2,0
2,5
2,0
(7,310102,71011)*
(1,1108)*
1,61011-2,11012
1,8109
2,2108
2,3109
1,8109
5,0
-
3,11010
2,11010
Примiтки:
1. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20  2° C i вiдноснiй вологостi 65  3 % через
2 доби пiсля виготовлення зразкiв.
2. В дужках поданi значення s пластмас при введеннi антиелектростатика в них при екструзiї.
3. *Данi для випадку введення 1 ваг. % антиелектростатика.
62
Додаток 8
Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв
та нафтопродуктiв при 25° C концентрацiї присадки 0,01 %
Присадка
Бензол
Без присадки
Дiолеат хрому
дикетону фероцена
Дiолеат хрому
дикетону ЦТМ
Олеатдисалiцилат
хрому
Олеат кобальту
Олеат мiдi
Олеат хрому
Нафтенат кобальту
Нафтенат мiдi
Нафтенат хрому
Сiль хрому СЖК
фр. С17-С20
Сiль хрому СЖК
фр. С14-С16
Питомий об’ємний електричний опiр, Омм
Циклогек
Ізооктан
Бензин
Бензин
Паливо
сан
Б-70
А-66
ТС-1
0,21012
-
0,281012
-
1,01012
-
0,451012
0,63108
0,171012
-
0,171012
0,13109
Гас
освiтлювальний
0,481011
-
-
-
-
0,14109
-
0,22109
-
-
-
-
0,77108
-
0,12108
-
0,241012
0,141010
1,1109
-
0,12109
-
0,4109
0,181010
0,83109
-
0,12109
0,38109
0,59108
0,45109
0,23109
0,11109
0,4109
0,32108
0,19109
-
0,67109
0,56108
0,25109
0,71109
0,9108
-
-
-
-
0,18109
-
0,25109
-
63
Додаток 9
Питомий об’ємний електричний опiр (v,Омм) гумових клеїв
на основi неполярних каучукiв з антиелектростатичною присадкою (сiль хрому СЖК фракцiї
С17-С20)
Тип каучуку
Розчин
ювач
Бензин
БР-1
-”-”-”-
Склад антиелектростатичної присадки, вага,%,вiд маси каучуку
0
0,01
0,02*
0,05
0,10
0,50
1,21013
2,71011 2,01011 1,61011
4,71010
1,2109
Бутадiєн-стирольний
СКС-30 АРКП
Бутадiєновий СКД
5,61012
3,51011 1,21011 9,81010
5,41010
2,4109
13
11
11
11
10
Iзопреновий СКИ-3
1,810
8,710
3,010
2,910
7,510
1,81010
13
12
11
11
11
Каучук натуральний
9,410
9,510
6,510
4,710
2,510
2,01010
(природний)
Натрiй бутадiєновий
-”6,61013
7,01012 5,81011 1,21011
6,71010
3,41010
СКБ
_________________
* При цiй концентрацiї присадки електризацiя гумових клеiв повнiстю знищується, причому
фiзико-механiчнi та технологiчнi властивостi клеїв не погiршуються.
64
Додаток 10
Технiчнi данi нейтралiзаторiв
Тип
нейтралiзатора
НР-1
НР-2
НР-3
НР-4
НР-5
НР-6
НР-7
НР-8
НР-9
НР-10
НР-11
НР-12
НР-13
НР-14
НСЕ-140АТ-1
НСЕ-200А
НСЕ-210АТ-1
НСЕ-350АТ-1
НСЕ-400А
НСЕ-1000Б
НСЭ-1500
НСЭ-1800Б
Тритiєвi
ІН-5
ЕН-1
ЕН-2
Джерело iонiзацiї
Альфа-випромiнювання
плутонiю-239
Також
-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”Бета-випромiнювання
промiтею-147
Також
-”Бета-випромiнювання
тритiю
Коронний розряд
Також
-”-
Довжина робочої
частини нейтралiзатора,
мм
140
1,210-7
140
210
210
350
350
300
1000
1200
1400
1600
1000
1200
1800
140
200
210
350
400
1000
1,210-7
1,210-7
1,210-7
1,210-7
1,210-7
(0,6-0,9)10-7
(0,3-0,6)10-7
(0,3-0,6)10-7
(0,3-0,6)10-7
(0,3-0,6)10-7
(0,6-1,2)10-7
(0,6-1,2)10-7
(0,6-1,2)10-7
0,610-7
0,510-7
0,610-7
0,610-7
0,510-7
(0,2-0,4)10-7
1500
1800
-
(0,2-0,4)10-7
(0,2-0,4)10-7
(0,5-1,2)10-7
300
1000
2000
1,510-7*
2,010-8**
1,010-8**
* Iонний струм при напруженостi поля 2000 В/см.
** Iонний струм при напруженостi поля 4000 В/см.
65
Максимальний iонний
струм (А) на 1 см довжини
Додаток 11
Основнi технічнi показники ЛФП на основi струмопровiдних
та антиелектростатичних емалей
№
п/п
Марка
емалi
Спосiб
нанес
ення
Режим
отверді
ння
Питомий
об’ємний
електричн
ий
опiр,Омм
10-310-2
1.
АС-588
2.
3.
ХС-928
ХС-973
4.
5.
ХВ-5235
ЕП-977
6.
7.
ХС-5141
АК-562
8.
ХС-972
рiзних
кольорiв
ХС-5132
1-10
КО-9143
рiзних
кольорiв
103-104
9.
10.
пневм
атичн
е
розпи
лення,
щітка
при
темпер
атурi
202° C
або при
темпеат
урi
805° C
10-2-10-1
10-1-1
10-2-10-1
10-1
10-2-10-1
10-1
101-102
Рекомендованi матерiали
для нанесення покриття
Скло, пластмаси, керамiка
Чорнi та кольоровi метали,
склопластики, пластичнi
маси
ДСП, оргалiт, орг.скло,
газобетон, азбоцементнi
плити
Чорнi та кольоровi метали
Скло, керамiка та iнші
неметалевi матерiали
Чорнi та кольоровi
металосклопластики,
пластичні маси
Чорнi метали,
склопластики та інші
неметалеві матеріали
Чорнi та кольоровi
метали, склопластики та
інші неметалеві матеріали
66
Захиснi властивостi
Антикорозiйне,
хiм.стiйке
Також
-”-”-”Антикорозiйне,
хiм.стiйке
Антикорозiйне спиртобензостiйке
Антикорозiйне
маслобензостiйке
Термостiйке;
антикорозiйне
Додаток 12
Питомий об’ємний електричний опiр (v в Омм) гум на основi рiзних каучукiв
при наповненнi їх ацетиленовим техвуглецем або техвуглецем ПМЕ-80В
Тип
каучуку
0
Бутадiєннiтрильний
СКН-18
СКН-26
СКН26М
СКН-40
Бутадiєновий
СКД
Бутилкаучук
Iзопреновий
СКI-3
Каучук
натуральний
Комбiнацiя СКI3:СКД (50:50)
Фторкаучук
СКФ-26
Хлоропреновий
наiрит
20
Склад техвуглецю у гумовiй сумiшi
(ваг. ч. на 100 ваг. ч. каучуку)
30
40
50
60
70
80
90
100
7,5108
2,3108
1,0108
1,8106
1,5106
7,8104
107,2
92,4
10,2
32,0
4,4
1,8
3,35
0,82
0,51
0,44
0,32
0,28
0,29
0,24
0,18
0,17
0,14
0,10
0,10
0,10
0,07
0,05
0,06
0,05
1,5107
11012
5,1105
11.2
59,7
2,0
2,9
0,61
0,61
0,32
0,25
0,22
0,12
0,13
0,10
0,10
0,07
0,07
0,05
0,04
2,01011
31012
98,0
5,9
3,5
1,1
0,87
0,54
0,39
0,25
0,21
0,20
0,13
0,11
0,10
0,09
0,07
0,06
0,04
0,03
41012
16,1
3,2
0,91
0,40
0,21
0,16
0,11
0,07
0,04
1,51012
3,5
0,95
0,48
0,21
0,18
0,09
0,08
0,05
0,03
6,41010
1,86
0,40
0,16
0,06
0,03
0,02
0,02
-
-
3,9106
4,5104
10,4
1,5
0,50
0,23
0,16
0,10
0,06
0,04
Примітки:
1. Електричний опiр ( Омм) гум з v > 104 вимiрювався заГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71; при v <
4
10 вимiрювання виконувалось потенцiометричним засобом (методика МIТХТ iм. М.В.Ломоносова).
2. Питомий об’ємний електричний опiр гум з техвуглецем ПМЕ-80В має величину у 5-10 разiв
бiльшу у порiвняннi з гумами, наповненими ацетиленовим техвуглецем.
67
Додаток 13
Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги
Матерiал
покриття
пiдлоги
Бетонне
Березовий
паркет
З клінкерної
цегли
Керамiчнi
плитки
Ксилолітове
Цементнопiсчане
Стан пiдлоги
Суха
Волога
Мокра
Суха
Волога
Мокра
Суха
Волога
Мокра
Суха
Волога
Мокра
Суха
Волога
Мокра
Суха
Волога
Мокра
Вiдносна вологiсть
повiтря, %
50-65
65-75
75-100
50-65
65-75
75-100
50-65
75-100
50-65
65-75
75-100
50-65
65-75
75-100
50-65
65-75
75-100
68
Питомий об’ємний електричний опiр
покриття пiдлоги, v, Омм
середній
границi
(0,5-1,0)106
6,3105
(0,6-1,7)105
7,8104
4
(1,6-2,8)104
1,810
(5,2-7,6)105
6,4105
(1,8-3,0)105
2,3105
(1,6-2,7)105
1,7104
(1,1-1,4)107
1,2107
(1,5-2,0)106
1,8106
(8,0-9,6)105
8,8105
5
(1,0-2,2)105
1,710
4
(2,2-3,8)104
2,710
5
(5,1-7,8)105
6,310
1
(6,0-9,0)102
8,010
4
(2,2-3,8)104
2,710
5
2,210
(0,8-1,8)104
1,5104
2
(0,8-1,5)103
9,010
Перелік організацій, з якими узгоджено проект
“Правил захисту від статичної електрики”
1. Міністерство промисловості України 18.01.96 р.
2. Національний науково-дослідний інститут охорони праці 06.02.96 р.
3. Управління Державної пожежної охорони МВС України 28.03.96 р.
4. Міністерство охорони здоров’я 11.07.96 р.
69
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа