close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

РРРРРРР â

код для вставкиСкачать
ДОГОВІР № ______
Про передплату на журнал ФАРМАКОМ
м. Харків
«___» __________ 2011 р.
Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості
лікарських засобів» (ДП «Фармакопейний центр») яке зветься в подальшому
«Редакція» в особі Директора Гризодуба Олександра Івановича, який діє на підставі
Статуту, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, з однієї
сторони, та ________________________________________________________________
в особі ___________________________________________________________________,
який діє на підставі ________________________, далі - "Передплатник", з іншої
сторони, уклали цей договір про наведене нижче.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Передплатник перераховує грошові кошти в рахунок оплати на річну передплату
(2011 рік) за Науково-практичний журнал «ФАРМАКОМ», а Редакція поставляє
журнал Передплатнику.
2. Протягом року Редакція зобов’язується поставити 1 комплект (річну передплату за
2011 рік) Науково-практичного журналу «ФАРМАКОМ».
ПОРЯДОК ОПЛАТИ
Вартість річної передплати 420,00 (чотириста двадцять) гривень (без ПДВ).
ІНШІ УМОВИ
1. Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до остаточного виконання.
2. Жодна зі сторін не вправі передати свої права й зобов’язання за цим договором
третій стороні без письмової згоди іншої сторони.
3. Будь-які зміни та додатки до цього договору дійсні лише, якщо вони зроблені у
письмовому вигляді та підписані уповноваженими на те особами обох сторін.
4. Цей договір складений на українській мові у двох примірниках (по одному для
кожної сторони), що мають однакову юридичну силу.
АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
РЕДАКЦІЯ
ДП «Фармакопейний центр»
61085, м. Харків, вул Астрономічна, 33
п/р 26008000764001, Банк відд. № 35
ВАТ КБ «Надра» ХРУ, МФО 351834
ЄДРПОУ 22617729
ІПН 226177220319
Св-во № 100288004
тел. 719-06-07, тел/факс 315-15-49
Директор
доктор хімічних наук, професор
_________________ О.І. Гризодуб
ПЕРЕДПЛАТНИК
СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Договору № ___________
Найменування товару
кількість
(примірників)
сума до сплати
грн., без ПДВ
Один
ціна
грн., без
ПДВ
105,00
Науково - практичний журнал
«Фармаком» № 1 2011 рік
Науково - практичний журнал
«Фармаком» № 2 2011 рік
Науково - практичний журнал
«Фармаком» № 3 2011 рік
Науково - практичний журнал
«Фармаком» № 4 2011 рік
Разом до сплати:
Один
105,00
105,00
Один
105,00
105,00
Один
105,00
105,00
Чотири
420,00
420,00
105,00
Виконавець
Покупець
_____________ О.І. Гризодуб
_____________//________________//
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа