close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1.
Назва модуля: Геологія з основами геохімії
2.
Код модуля: ГЕ_6_3.2.42_3
3.
Тип модуля: обов’язковий
4.
Семестр: 1
5.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 42 (лекцій – 28, лабораторих занять – 14)
6.
Лектор: Половка Сергій Григорович – кандидат геологічних наук,
доцент
7.
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: предмет, задачі і методи досліджень геології; будову і склад земної
кулі; фізичні властивості мінералів та їх класифікацію, форми знаходження в
природі; склад, структуру і текстуру, походження і класифікації гірських порід;
джерела енергії геологічних процесів; фактори і продукти вивітрювання; геологічну
діяльність вітру, поверхневих вод, підземних вод, озер і боліт, льодовиків, океанів
та морів, геологічні процеси в кріолітозоні; процеси внутрішньої динаміки:
магматизм, його фактори і форми прояву; метаморфізм та його фактори, типи і
продукти; типи тектонічних рухів земної кори та їх наслідки (плікативні і диз’юктивні
порушення залягання гірських порід); найголовніші структури земної кори
(геосинкліналі, платформи, щити і плити) та їх розвиток; методи визначення
відносного та абсолютного віку гірських порід; міжнародну геохронологічну та
стратиграфічну шкалу; особливості розвитку земної кори в певні геологічні епохи;
вміти: знаходити елементи обмеження та елементи симетрії кристалу;
визначати мінерали за їх діагностичними ознаками; визначати структуру і текстуру
гірських порід; описувати найпростішими методами геологічні розрізи; працювати з
різними геологічними картами та будувати нескладні геологічні розрізи.
8.
Спосіб навчання: аудиторні заняття, навчально-польова практика
9.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: фізика, хімія,
біологія
10.
Зміст модуля:
Земля у Всесвіті. Походження, склад та будова Землі. Формування геосфер
Землі. Кристалографія. Мінералогія та петрографія. Процеси внутрішньої та
зовнішньої динаміки. Історична геологія з основами палеонтології.
11.
Рекомендована література:
1. Біленко Д. К. Основи геології і мінералогії. - К.: Вища шк., 1973. – 256 с.
2. Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія з основами палеонтології. - К.: Вища шк.,
1995. – 300 с.
12.
Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи,
індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота, польова практика
13.
Методи і критерії оцінювання:
 Поточний контроль (60 %): усне опитування, домашня самостійна робота
 Підсумковий контроль (40 %, екзамен): тестування, контрольна робота
14. Мова навчання: українська
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа