close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток № 16
до п.13.1. Методичних рекомендацій з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва
сільськогосподарських підприємств
______________________________
підприємство, організація
______________________________
склад, виробничий підрозділ
ф.№ Інв-16 с.-г.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС №
БЛАНКІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ
___________________________________
дата складання
РОЗПИСКА
До початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на
цінності, здані в бухгалтерію, та всі цінності і бланки документів суворої звітності, які
надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а які вибули - списані у видаток.
Матеріально – відповідальні особи
_______________________
____________________
_________________
посада
_______________________
посада
прізвище, ім’я, по батькові
підпис
____________________
_________________
прізвище, ім’я, по батькові
підпис
На підставі наказу (розпорядження) від “____” _______________________ 200__р. № _____________
проведено знімання фактичних залишків цінностей та бланків документів суворої звітності, які
рахуються на позабалансовому рахунку № ______________
за станом на “______” __________________ 200 ____р.
Інвентаризацію:
почато _________________________200__р.
закінчено _______________________ 200__р.
№
з/п
1
Найменування
бланків
суворого
обліку
2
Номер
форми
При інвентаризації встановлено:
3
Одиниця виміру
Фактична наявність
код
найменування
з номера
по номер
включно
серія
купюра
кількість
сума
4
5
6
7
8
9
10
Разом
Продовження таблиці
Числиться за даними бухгалтерського обліку
Результати інвентаризації
лишки
нестача
з номера по
кільз
номера
з
номера
номер
серія купюра
сума
кількільпо номер
кість
сума по номер
сума
включно
кість
кість
включно
включно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Разом по опису: а) порядкових номерів_______________________________________
прописом
б) загальна кількість одиниць, фактично ______________________________________
прописом
в) на суму, фактично _______________________________________________________
прописом
Голова комісії __________________
_______________
посада
Члени комісії __________________
підпис
_______________
посада
__________________
підпис
_______________
посада
__________________
підпис
_______________
посада
підпис
____________________
прізвище, ім’я, по батькові
____________________
прізвище, ім’я, по батькові
____________________
прізвище, ім’я, по батькові
____________________
прізвище, ім’я, по батькові
Всі цінності, перелічені в цьому інвентаризаційному опису з № _____ по № ______,
комісією перевірені в натурі в моїй (нашій) присутності і внесені в опис, в зв’язку з чим
претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, які знаходяться в описі,
знаходяться в моєму (нашому) відповідальному зберіганні.
Матеріально-відповідальна (ні) особа (и)
“_____“ ________________________ 200__р.
Вказані в даному опису дані та підрахунки перевірив
_________________________________
_________________________________
посада
“_____“ ________________________ 200__р.
підпис
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа