close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Ð Ñ Ð½Ñ Ñ Ñ ÐµÑ Ñ Ñ Ð²Ð¾ Ð¾Ñ Ð²Ñ Ñ Ð¸ Ñ Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¸ Ð£ÐºÑ Ð°Ñ Ð½Ð¸ Ð Ð¸Ñ Ð²Ñ Ñ ÐºÐ¸Ð¹ Ñ Ð½Ñ Ð²ÐµÑ Ñ Ð¸Ñ ÐµÑ Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра перекладу
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи
________________ О.Б.Жильцов
“______”______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
(шифр і назва навчальної дисципліни)
Напрям підготовки
8.02030302 Мова і література (англійська)
(шифр і назва напряму підготовки)
освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр»
інститут, факультет, відділення
Гуманітарний інститут
(назва інституту, факультету, відділення)
2014– 2015 рік
2
Робоча програма з дисципліни «Теорія і практика перекладу» для студентів 1
року навчання магістратури спеціальності: 8.02030302 Мова і література
(англійська), 2014 р. - 27 с.
Розробник: Чала Ю.П., к.філол.н., доцент кафедри перекладу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри перекладу
Протокол № від “26” серпня 2014 року № 1
Завідувач кафедри перекладу:
__________________
(підпис)
Гладуш Н.Ф.
Структура програми типова. Години відповідають робочому навчальному
плану.
Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи:
__________________ Єременко О.В.
(підпис)
«____» __________, 20__ року
Схвалено Вченою радою Гуманітарного інституту.
Протокол від «____» __________, 20__ року №
Вчений секретар
_______________ (Видайчук Т.Л.)
(підпис)
 КУБГ, 2014 рік
 __________, 20__ рік
3
ЗМІСТ
Пояснювальна записка……………………………………………………………………….4
I. Структура програми навчальної дисципліни …………………………………………..7
II. Тематичний план навчальної дисципліни………………………………………………...8
III.
Програма………………………………………………………………………..….9
Змістовий модуль І. Мова та екстралінгвістичні фактори……………………………... 9
Змістовий модуль ІІ. Основні перекладацькі стратегії і тактики.……………..……….10
Навчально-методична карта дисципліни………………………………………………….11
VI. Завдання для самостійної роботи………………………………………..….................14
VII. Карта самостійної роботи магістранта…………………………….…………….…...16
VIII. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект)…………………......17
IX. Система поточного та підсумкового контролю………...……………………………...19
X. Методи навчання…………………………………………………………………21
XI.
Методичне забезпечення курсу……..…...…………………….……………....21
XII.
Орієнтовний перелік питань до іспиту ………………………………..……….22
XІII. Рекомендована література………………...……..…………………………………..24
4
Пояснювальна записка
Якісні зміни в характері міжнародних зв'язків нашої держави й їхнє
розширення, інтернаціоналізація всіх сфер громадського життя зумовлена
глобалізацією
обумовлюють
потребу
нашої
держави
у
професійних
перекладачах.
Необхідність перекладу зумовлює існування на Землі тисяч різних мов. У
20 ст. роль міжнародної мови перебрала англійська. За англійською сьогодні
стоять не лише величезна культурна і наукова спадщина (твори Шекспіра,
Максвелла тощо), але й США – найрозвиненіша й наймогутніша держава
західного світу. Англійською також розмовляють у Великій Британії і в
більшості з понад 50 її колишніх колоній, які сьогодні утворюють
Співдружність (раніше – Британська Співдружність націй). Англійською
видається 99% науково-технічної продукції (в гуманітарних науках більшою
мірою зберегли роль національні мови).
Від найдавніших часів переклад є засобом спілкування між народами і
культурами. Раніше переклад спрощено розглядали як переклад «з мови в
мову». Тепер частіше – як переклад «з культури в культуру». Мають велике
значення культурна система мови-джерела, цільової мови та самої особи
перекладача, який спершу здійснює аналіз тексту у вихідній мові, а потім –
його відтворення-синтез у мові цільовій.
Перекладач виконує функцію комунікації, оскільки адаптує кожен твір до
вимог своєї культури. Можливим є розширення перекладу порівняно з
оригіналом, поява різних описових (перифрастичних) відповідників, особливо
коли йдеться про реалії, відсутні в цільовій мові, синонімічні заміни тощо.
Завдяки перекладові знання, здобуті в одній культурі, швидко стають
набутком усього людства. Переклад не лише дозволяє обмінюватися знаннями,
але й сприяє однаковому структуруванню знань у різних мовах. Отже,
відбувається зближення мовних і концептуальних картин світу в різних
національних
культурах,
яке
особливо
посилилося
завдяки
процесові
глобалізації.
Теоретичний курс “Теорія і практика перекладу” покликаний забезпечити
5
підготовку студентів - майбутніх перекладачів із загально-теоретичних питань
і переслідує такі найголовніші конкретні цілі:
1. Подати цілісний виклад розвитку принципів перекладу від давнини до
сучасності.
2. Озброїти студентів знаннями про зародження двох історичних принципів
перекладу та про їх впровадження у стародавній Греції, Римі та в інших
європейських країнах.
3. Показати деформації в процесі застосування другого принципу перекладу в
Римі (Горацій та Апулей) та в пізніші часи.
4. Показати застій у практиці перекладу в середньовічній Європі.
5. Описати реалістичну картину перекладу у Франції та Німеччині в періоди
класицизму, просвітництва та романтизму і зосередити увагу студентів на
протесті Гердера та Гете проти сваволі перекладачів, що дало поштовх до
розвитку принципу адекватного/ вірного перекладу в усіх країнах Заходу.
6. Зорієнтувати студентів на краще розуміння процесів становлення принципів
вірного/ адекватного перекладу в українському перекладознавстві другої
половини 20 ст.
7. Ознайомити студентів з новітніми теоріями перекладу західних і вітчизняних
перекладознавців.
Методи введення та закріплення матеріалу
Закріплення
теоретичного
матеріалу
безпосередньо
на
лекційних
і
семінарських заняттях шляхом індивідуального опитування з найважливіших
тем програми методом індуктивного та дедуктивного з’ясування самими
студентами деяких питань з теорії перекладу та історії становлення принципів
перекладу в Європі та в Україні.
На семінарських заняттях детальніше висвітлюються окремі принципи та
способи перекладу й історичні процеси в перекладознавстві називаються
постаті й дати, пов’язані з перекладом у західноєвропейських країнах і
особливо в Україні від 10 до 20 сторіч. Курс “Теорія і практика перекладу”
викладається у І-му і II-му семестрі на 5-му курсі і розрахований на студентів,
які вже долучилися до теоретичних узагальнень та висновків з приводу
6
принципів вірного/ адекватного перекладу і способів відтворення різних типів
мовних одиниць. Виходячи з цих обставин, курс “Теорія і практика перекладу”
викладається популярно і доступно з належним теоретичним підґрунтям і з
залученням значного ілюстративного матеріалу українською, англійською та
іншими мовами.
Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Мета викладання дисципліни:
- забезпечити глибоке засвоєння історичних процесів у галузі перекладу та
використання історичного досвіду для вірного відтворення значень
комунікативних одиниць мовою перекладу /МП/;
- навчити студентів використовувати набуті знання для успішного перекладу
різних типів тексту;
- навчити студентів розрізняти і використовувати різні види трансформацій,
що застосовуються при перекладі прозових і поетичних творів/ текстів;
- довести до студентів погляди найвизначніших перекладознавців на різні
способи перекладу;
- показати багатство виражальних засобів української мови, що стоїть врівень
з усіма європейськими мовами.
7
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: Теорія і практика перекладу.
Курс:
Кількість
кредитів,
відповідних ЕСТS:
3 кредити
Змістові модулі:
2 модулі
Загальний обсяг
дисципліни (години):
108 годин
Тижневих годин: 2
години
Напрям,
спеціальність, освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань: Гуманітарні науки.
Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Напрям підготовки: 0203 Гуманітарні Рік підготовки: 1
науки.
02030203освіта.готовки:Педагогі
Семестр 1
чна освіта.
Шифр та назва спеціальності:
(освітньо-кваліфікаційний
рівень
"магістр")
7.02030302
Аудиторні заняття: 28 годин
з них:
Лекції : 14 годин
Мова і література
Спеціальність:
8.010103
(англійська).
Педагогіка і методика середньої Семінарські заняття:
10 годин
освіти
за вимогами кредитномодульної системи
Індивідуальна робота:
Освітньо-кваліфікаційний
Гуманітарні рівень:
"магістр"
4 години
Самостійна робота:40 годин
Модульний контроль:
4 г.+36 г. семестровий
контроль
Вид контролю: екзамен
8
II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Самостійна
робота
П ідсумковий
контроль
Індивідуальна
робота
Практичних
Лекцій
Кількість годин
Аудиторних
Назви теоретичних розділів
Разом
№
п/п
Змістовий модуль І.
Мова та екстралінгвістичні фактори
1.
Мова та екстралінгвістичні фактори.
2
2
10
2.
Мова як засіб спілкування.
2
2
5
3.
Визначення перекладу.
2
2
Усього за модуль:
36
14
6
6
2
5
2
20
2
Змістовий модуль ІІ.
Основні перекладацькі стратегії і тактики
4
Основні перекладознавчі теорії.
2
2
5
5.
Переклад і стиль.
2
2
5
6.
Трансформації у перекладі.
2
7.
Основні перекладацькі стратегії і тактики.
2
Усього за модуль:
36
Разом:
108
14
28
2
5
5
8
4
2
14
10
4
20
2
40 4/36
9
VIII. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Мова та екстралінгвістичні фактори
Лекція 1. Мова та екстралінгвістичні фактори (2 год.)
Мета: визначити поняття «система мови».
1. Поняття «мовний знак».
2. Різниця між «денотативним» і «конотативним» значеннями мовного знаку.
3. Співвідношення полісемії і синонімії.
4. Двозначність перекладацьких еквівалентів.
Література: а) основна: 1, 5, 10, 11, 13, 26; б) додаткова: 1, 5.
Лекція 2. Мова як засіб спілкування (2 год.)
Мета: пояснити студентам поняття «спілкування» та його складові.
1. Відмінність між двомовною комутацією та перекладом.
2. Прийоми, спрямовані на подолання двозначності повідомлення та їхні
визначення.
Література: а) основна: 13, 26; б) додаткова: 1, 5.
Лекція 3. Визначення перекладу (2 год.)
Мета:
пояснити
студентам
визначення
перекладу
як
об’єкту
лінгвістичного дослідження (як процес і результат).
1. Етапи перекладацької діяльності.
2. Роль редагування у перекладі.
Література: а) основна: 10, 11; б) додаткова: 1, 5.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Основні перекладацькі стратегії і тактики
Лекція 4. Основні перекладознавчі теорії (2 год.)
Мета: ознайомити студентів з основними перекладознавчими теоріями.
1. Трансформаційний підхід до перекладу тексту.
10
2. Денотативний підхід до перекладу тексту.
3. Комунікативний підхід до перекладу тексту.
Література: а) основна: 10, 11; б) додаткова: 4, 7, 10.
Лекція 5. Переклад і стиль (2 год.)
Мета: ознайомити студентів
стилістичних засобів у перекладі.
з
прийомами
відтворення
основних
1. Жанрові особливості перекладу.
2. Стилістичні прийоми та засоби вираження стилістично-маркованих
одиниць: (метафора, метонімія, каламбур, іронія, зевгма, парафраза,
алюзія.
Література: а) основна: 10, 11; б) додаткова: 4, 7, 10.
Лекція 6. Трансформації у перекладі (2 год.)
Мета: ознайомити студентів з перекладацькими трансформаціями.
a. Трансформація як зміна тексту оригіналу на синтаксичному рівні.
b. Основні граматичні трансформації.
Література: а) основна: 10, 11; б) додаткова: 4, 7, 10.
Лекція 7. Основні перекладацькі стратегії і тактики (2 год.)
Мета: ознайомити студентів
застосовуються у перекладі.
зі
стратегіями
і
1. Членування.
2. Об’єднання.
3. Транспозиція.
4. Заміна.
5. Додавання.
6. Випущення.
7. Антонімічний переклад.
Література: а) основна: 6, 12, 24; б) додаткова: 4, 7, 10.
тактиками,
які
ІV. Навчально-методична карта дисципліни
Теорія і практика перекладу
Разом: 108 год., лекції – 14 год., практичні заняття – 10 год., індивідуальна робота – 4 год.,
самостійна робота – 40 год., 4 год. – МКР, 36 – екзамен.
Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Модулі
Назва
модуля
Мова та екстралінгвістичні фактори
Кількість балів
за модуль
Кількість годин
лекції
Теми
лекційних
занять
98,5 балів*
2
2
Мова та
екстралінгвістичні
фактори
1 бал
Кількість годин
2
практичні
Теми
практичних
Мова та
занять
екстралінгвістичні
фактори
10 балів
Самостійна
робота
Мова як засіб
спілкування
1 бал
2
Мова як засіб
спілкування
10 балів
Основні перекладацькі стратегії і тактики
98,5 балів*
2
2
2
Визначення перекладу
1 бал
Основні
перекладознавчі
теорії
1 бал
Переклад і
стиль
1 бал
2
2
2
Переклад і стиль
10 балів
Основні
перекладацькі
трансформаці
ї 10 балів
Визначення перекладу
10 балів
10 балів
10 балів
ІНДЗ
30 балів
Види
поточного
контролю
Модульна контрольна робота
(25 балів х 2 = 50) + 40 балів екзамен = 90
* кількість балів за модуль вираховується за навчальну діяльність
2
2
Основні
Трансфо перекла
рмації у дацькі
перекла стратегії
ді
і
1 бал тактики
1 бал
12
V. Плани практичних занять.
Змістовий модуль І.
Мова та екстралінгвістичні фактори
Тема 1. Мова та екстралінгвістичні фактори (2 год.)
1.
2.
3.
4.
Поняття «мовний знак».
Різниця між «денотативним» і «конотативним» значеннями мовного знаку.
Співвідношення полісемії і синонімії.
Двозначність перекладацьких еквівалентів.
Практичні завдання:
Ex. 1. Using a dictionary define the lexical meanings of the following words and
word combinations. Find Ukrainian or English equivalents. Compare the lexical
meanings of the English words and their Ukrainian equivalents and vice versa.
a) anticlimax; arms; bottom; bout; concert; concoct; date; detail; end; engineer;
fulcrum; fun; the gist; give and take; world; worldly; peer pressure; peerbonded; rapport; task force; track record; power broker; odds; home; war.
b) любитель-дилетант;
аналізувати-розглядати-розбирати;
банкірфінансист;
засновник-основоположник;
маленький-невеликиймікроскопічний-мізерний-незначний;
неймовірний-неправдоподібнийдикий-парадоксальний-анекдотичний; простий-щедрий-простодушнийвигадливий.
Ex. 2. Describe connotations of the following words and word combinations. Suggest
Ukrainian translations with similar connotations.
Malady-disease-illness; unusual-off-beat; efforts-travails; work-toil, gunpiece; corpse-stiff; rich-well-to-do; quit-buzz off; liquidate-iron out.
Ex. 3. Take three homonyms and synonyms in Ukrainian, translate them into English,
point to the cases of similar and different use.
Тема 2. Мова як засіб спілкування (2 год.)
1. Відмінність між двомовною комунікацією та перекладом.
2. Прийоми, спрямовані на подолання двозначності повідомлення та їхні
визначення.
Практичні завдання:
Ex. 1. Suggest the elements of the context that clarify the meanings of the italicized
words in the following phrases (messages). Translate into Ukrainian and English,
accordingly.
a) You are doing well! Water is deep down the well. Top-to-bottom structure.
The submarine lies on the sea bottom. College vote. University college.
Drugs plague modern society. The drug is to be taken with meals.
b) Він був гордий за свою рідну землю, що дала світові стільки талантів.
У цій частині країни усі землі придатні для вирощування жита.
13
Ex. 2. Describe situations and/or items of background information that clarify the
meanings of the italicized words in the following phrases (messages). Translate into
Ukrainian.
Bottoms up! Her Majesty man-o’-war “Invincible”. Bugs in the room. Global
net.
Ex. 3. Describe situations and/or items of background information that clarify the
meanings of the following Ukrainian words. Suggest English equivalents.
Презентація, КВК, прем’єріада, ЖЕК (житлово-експлуатаційна
контора).
Ex. 4. Translate the text into Ukrainian. Suggest items of background information
necessary for its proper translation. “Has this been a term of Endearment?” (текст
додається).
Тема 3. Визначення перекладу (2 год.)
1. Етапи перекладацької діяльності.
2. Роль редагування у перекладі.
Практичні завдання:
Ex. 1. Suggest situation and/or background information necessary to clarify the
meanings of the italicized words in the following sentences. Suggest Ukrainian
equivalents for the italicized words and explain your choice. Translate the texts into
Ukrainian and English, respectively.
1. He stopped for gas at an all-night Texaco with a clerk who seemed
uncommonly friendly.
2. Here was the most powerful country on earth in suspended animation: in the
age of Internet, the age of instant information, the race between Al Gore and
George W. Bush was frozen by a laborious manual recount.
3. All that the unsuspecting Bilbo saw that morning was an old man with a staff.
“Good morning!” said Bilbo, and he meant it. The sun is shining, and the
grass was very green. But Gandall looked at him from under his long bushy
eyebrows that stuck out further than the brim of his shady hat.
“What do you mean?” he said. “Do you wish me a good morning, or mean
that it is a good morning whether I want it or not; or that you feel good this morning;
or that it is a morning to be good on?
“All of them at once,” said Bilbo. And a very fine morning for a pipe of
tobacco out of doors, into the bargain. (Tolkien).
Ex. 2. Як поет він уперше серйозно заявив про себе під час «відлиги». Пройшов
час, гласність стала асоціюватися з конкретним історичним періодом
перебудови і на зміну їй прийшов термін прозорість. Розмовляючи з
іноземцями, починаєш розуміти, що для багатьох з них Україна – це Чорнобиль
і Шевченко, зробимо паузу … футболіст.
14
Ex. 3. Translate into Ukrainian. Suggest elements of the context that helped you
choose the Ukrainian equivalents. “Washingtons new salute to Compromise” (текст
додається).
Змістовий модуль ІІ.
Основні перекладацькі стратегії і тактики
Тема 4. Переклад і стиль (2 год.)
1. Жанрові особливості перекладу.
2. Стилістичні прийоми та засоби вираження стилістично-маркованих
одиниць: (метафора, метонімія, каламбур, іронія, зевгма, парафраза,
алюзія.
Практичні завдання:
Ex. 1. Define the style of the following texts. Translate into Ukrainian preserving
stylistic colouring. (тексти додаються).
Ex. 2. Define the underscored stylistic devices and means of expression in the
following text. Translate the text into Ukrainian preserving its stylistic colouring.
(тексти додаються).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Тема 5. Основні перекладацькі трансформації (2 год.)
Членування.
Об’єднання.
Транспозиція.
Заміна.
Додавання.
Випущення.
Антонімічний переклад.
Практичні завдання:
Ex. 1. Translate into Ukrainian / English, using the suggested, and, if needed, other
devices. (тексти додаються).
Ex. 2. Translate into Ukrainian, making necessary transformations. (текст
додається).
Ex. 3. Translate into Ukrainian. Comment on translation devices used. (текст
додається).
15
Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль І.
Мова та екстралінгвістичні фактори
Тема 1. Жанрові особливості художнього перекладу (10 год.)
1. Визначити в художньому тексті перекладацькі трансформації.
2. Порівняти два українські переклади п’єси О. Вайлда “The Importance of
being Earnest”.
Тема 2. Переклад в Україні: історія і сучасність (10 год.)
1. Зробити порівняльний аналіз оригіналів та перекладів, здійснених
поетами-неокласиками (твір за вибором студента).
2. Проаналізувати
перекладачами.
перекладацькі
трансформації,
застосовані
Змістовий модуль ІІ.
Основні перекладацькі стратегії і тактики
Тема 3. Історія формування перекладознавчих принципів (10 год.)
1. Порівняти теоретичні засади перекладу різних епох, проаналізувати
ймовірні причини змін та появи нових принципів.
2. Підкріпити теоретичні міркування практичним аналізом текстів.
Тема 4. Складні випадки перекладу власних назв, абревіатур, термінів,
фразеологізмів та афоризмів (10 год.)
1. Проаналізувати принципи передачі іншомовних власних назв
українською мовою, ілюструючи прикладами.
2. Проаналізувати принципи відтворення фразеологізмів та афоризмів
при перекладі українською мовою. Навести приклади.
16
VII. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Змістовий модуль та теми курсу
Академічний контроль
Бали
Термі
н
викона
ння
(тижні)
Змістовий модуль І.
Мова та екстралінгвістичні фактори
Тема 1. Жанрові особливості художнього перекладу. (10
год.)
Тема 2. Переклад в Україні: історія і сучасність.
(10 год.)
Індивідуальне заняття
Індивідуальне заняття
модульний контроль
5
І-ІІ
5
ІІ-ІІІ
Змістовий модуль ІІ.
Основні перекладацькі стратегії і тактики
Тема 3. Історія
принципів (10 год.)
формування
перекладознавчих
Індивідуальне заняття
Тема 4. Складні випадки перекладу власних назв, Індивідуальне заняття
абревіатур, термінів, фразеологізмів та афоризмів (10 модульний контроль
год.)
Разом: 40 год.
5
5
Разом: 20 балів
17
VІIІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Індивідуальна
навчально-дослідна
робота
є
видом
позааудиторної
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконанням
студентами ІНДЗ прилюдним звітом за виконану роботу.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теорія і практика
перекладу» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета
ІНДЗ:
самостійне
вивчення
частини
програмового
матеріалу,
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, набутих під час
лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального
курсу.
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:
науково-практичне дослідження (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30
балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-практичного дослідження: вступ,
основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.
Таблиця 7.1
Критерії оцінювання ІНДЗ
№
п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів
за кожним
критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та
4 бали
визначення методів дослідження
2. Складання плану дослідження
6 балів
18
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності.
6 балів
Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд
тенденцій подальшого розвитку даного питання.
4. Дотримання правил реферування наукових публікацій
4 бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина,
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
Разом
6 бали
4 бали
30 балів
Таблиця 7.2
Шкала оцінювання ІНДЗ
Рівень виконання
Кількість балів, що
відповідає рівню
25-30
Оцінка за традиційною
системою
Відмінно
Достатній
20-25
Добре
Середній
15-20
Задовільно
Низький
0-15
Незадовільно
Високий
Орієнтовна тематика ІНДЗ:
1. Порівняльний аналіз перекладів вірша Р. Фроста "Вогонь і лід".
2. Порівняльний аналіз перекладів балади Е. А. По "Ельдорадо"
3. Порівняльний аналіз перекладів 56 сонета В. Шекспіра.
4. Порівняльний аналіз перекладів вірша Р. Кіплінга "Синові".
5. Перекладні твори києворуського середньовіччя: особливості традиції.
6. Переклад і тлумачення Біблії в різні епохи.
7. Переклад і переспів: межі розрізнення.
8. Українське перекладознавство ХХ століття: тенденції та здобутки.
9. Укласти
англо-український
і
українсько-англійський
словник
фразеологізмів чи крилатих висловів за певним твором, збіркою, чи
кількома творами, об’єднаними за спільністю доби написання, авторства,
жанру, стилю (30 одиниць + теоретична частина).
19
10.Укласти термінологічний англо-український словник за працею одного
з зарубіжних філологів (30 одиниць + реферативна частина, присвячена
науковому доробку обраного дослідника).
ІX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
1.
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
2.
3.
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія і практика перекладу»
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.
4. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено
види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у
табл. 8.1, табл. 8.2.
Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№
п/п
Кількість балів
за одиницю
Вид діяльності
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього
1.
Відвідування лекцій
1
7
7
2.
Відвідування практичних (семінарських) занять
1
5
5
3.
Виконання завдань з самостійної роботи (д. з.)
5
4
20
4.
Робота на практичному занятті
10
5
50
5.
Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання
30
1
30
8.
Модульна контрольна робота
25
2
50
9.
Екзамен
40
1
40
Максимальна кількість балів: 197
5.
6.
Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів: 197/60=3,28
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
7.
8.

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, екзамен.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; звіт, реферат.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Таблиця 8.2
20
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки
ECTS
Підсумкова кількість балів
(max – 100)
1 – 34
Оцінка за 4-бальною шкалою
35 – 59
60 – 74
75 – 89
90 – 100
Оцінка за шкалою ECTS
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним
курсом)
«незадовільно»
(з можливістю повторного
складання)
«задовільно»
F
FX
ED
«добре»
«відмінно»
CB
A
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»,
подано у табл. 8.3.
Таблиця 8.3
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка
Критерії оцінювання
«відмінно»
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно
виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання
основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому
використанні набутих знань та умінь.
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне
виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури,
здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента
наявні незначні помилки.
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для
подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з
основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх
із допомогою викладача.
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими
уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться
студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.
«добре»
«задовільно»
«незадовільно»
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,
модульну
контрольну роботу.
Виконання
модульних
контрольних
робіт
здійснюється
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
в
режимі
21
Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною
тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських або індивідуальних
заняттях.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
• Словесні:
лекція
(проблемна,
інтерактивна)
із
застосуванням
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація),
семінари, пояснення, розповідь, бесіда, тренінг.
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За
ступенем
самостійності
мислення:
репродуктивні,
пошукові,
дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом
викладача; самостійна робота студентів: з книгою, комп’ютером; виконання
індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення
ситуації пізнавальної новизни; застосування методів активізації навчання тощо.
ХI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

опорні конспекти лекцій;

навчальні посібники;

робоча навчальна програма;

засоби підсумкового контролю.
22
XII. Орієнтовний перелік питань до іспиту:
1. Назвіть елементи співвідношення, яке існує між мовою і
екстралінгвістичним світом.
2. Що таке мовний знак, поняття і денотат? Назвіть визначення. Як вони
співвідносяться?
3. Назвіть основні причини двозначності, яка витікає зі співвідношення
знак-поняття.
4. Назвіть два головні плани мови. Яке між ними існує співвідношення?
5. Які рівні традиційно розрізняють в мові? Наведіть приклади одиниць
кожного рівня.
6. Дайте визначення «мовної парадигми».
7. Що таке синтагма? Дайте визначення.
8. Що таке мовна система? Дайте визначення.
9. Поясніть, що таке мовна комунікація. Хто її здійснює?
10. Опишіть переклад як різновид двомовної комунікації.
11. Дайте визначення понять «контекст», «позамовна ситуація» і «фонові
знання».
12. Які взаємопов’язані компоненти включає переклад як об’єкт
лінгвістичного дослідження?
13. Дайте коротке визначення перекладу, запропоноване В.Н. Комісаровим.
14. Які три стадії розрізняють у процесі перекладу?
15. Які існують основні теоретичні підходи до перекладу?
16. Дайте характеристику трансформаційного підходу до перекладу.
17. Дайте характеристику денотативного підходу до перекладу.
18. Дайте характеристику комунікативного підходу до перекладу.
19. У чому полягає головна ідея теорії про рівні еквівалентності
В.Н. Комісарова?
20. Як визначають переклад Рецкер, Кетфорд і Фірс?
21. Дайте визначення еквівалентності у перекладі.
22. Що допомагає дібрати справжні перекладацькі еквіваленти.
23. Що таке одиниця перекладу?
24. Дайте визначення повної і часткової еквівалентності.
25. Назвіть семантичні, синтаксичні і прагматичні аспекти перекладацької
еквівалентності.
26. Як співвідносяться перекладацька еквівалентність і стиль?
27. Дайте визначення функціонального стилю.
28. Назвіть основні стилістичні прийоми і засоби стилістичного забарвлення.
29. Що таке метафора, метонімія, іронія, зевгма, парафраза, каламбур?
Назвіть основні засоби їхнього відтворення у перекладі.
30. Які Ви знаєте перекладацькі трансформації? Які з них є найскладнішими
для перекладу?
31. Дайте визначення таких трансформацій як членування, об’єднання,
транспозиція, заміна, додавання, випущення, антонімічний переклад.
Наведіть приклади.
32. Які основні фактори впливають на вибір перекладачем відповідників?
33. Специфічні риси художнього перекладу.
23
34. Поняття «картина світу» та «концепт» з позиції перекладознавства.
35. Культурно-марковані знаки художнього тексту та засоби їх відтворення в
перекладі.
36. Комунікативна, когнітивна, креативна і охоронна функції перекладу.
37. Ситуативна (денотативна) модель перекладу.
38. Індивідуальний стиль автора й індивідуальний стиль перекаладача.
39. Контекст як перекладознавча категорія.
40. У чому полягає різниця між послідовним і синхронним перекладом?
41. Опишіть відмінності в умовах роботи перекладача і тлумача.
24
XIII. Рекомендована література
Основна:
1. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. Москва:
«Университет», 2004. – 240 с.
2. Гюббенет И. В. К проблеме понимания литературно-художественного
текста (на английском материале). – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 112 с.
3. Гюббенет И. В. Основы филологической интерпретации литературнохудожественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 205 с.
4. Зорівчак Р. «Боліти болем слова нашого». Поради мовознавця.
Тернопіль: «Мандрівець», 2008. - 174 с.
5. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. Москва: «Высшая
школа», 1985. – 256 с
6. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. Навчальний посібник. Київ:
«Юніверс», 2003. – 280 с.
7. Некряч Т.Є., Чала Ю.П Через терни до зірок: труднощі перекладу
художніх творів. Вінниця: «Нова книга», 2008. – 196 с.
8. Новикова М. Міфи та місія. Київ: «Дух і літера», 2005. – 432 с.
9. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і
націєтворенням. Київ: «Факт», 2006. – 344 с.
10.Цатурова И.А., Каширина Н.А. Переводческий анализ текста.
Английский язык: Учебное пособие с методическими рекомендациями.
– 2-е изд., СПб.: Перспектива, Изд-во «Союз», 2008. – 296 с.
11.Чередниченко О. Про мову і переклад. Київ: «Либідь», 2007. – 248 с.
12.Чуковский К. Высокое искусство. Москва: «Советский писатель», 1968.
– 384 с. http://www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/Vysokoe/vysokoe.htm
13.Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. Москва:
Наука, 1988. – 215 с.
14.Alfarano, Regina. Translators and Translations: Paintings and Shades in
Their Frames. – http://accurapid.com/journal/34prof.htm Accessed in
October, 2005.
15.Al-Shabab, Omar Sheikh. Interpretation and the Language of Translation:
Creativity and Conventions in Translation. – London: Janus Publishing
Company, 1996. – 120p.
16.Bassnett, Susan. Translating for the Theatre: The Case Against
Performability // Traduction, Terminologie, Redaction. – 1991. – IV.1. – P.
99-111.
17.Bassnett, Susan. Ways through the Labyrinth: Strategies and Methods for
Translating Theatre Texts // The Manipulation of Literature / Ed. Theo
Hermans. – London: Croom Helm; New York: St Martin’s, 1985. – P. 87102.
18.Bassnett, Susan. Translation Studies. Revised Edition. – London and
New York: Routledge, 1991. – 168 p. (Reprinted 1992, 1994).
19.Bassnett, Susan and Lefevere, Andre (eds.). Constructing Cultures: Essays on
Literary Translation. – Clevelend – Philadelphia – Toronto – Sydney –
Johannesburg: Multilingual Matters, 1998. – 143 p.
25
20.Bassnett, Susan and Lefevere, Andre (eds.). Translation, History and
Culture. – London and New York: Pinter, 1990. – 280 p.
21.Becker, A. L. Beyond Translation: Essays toward a Modern Philology. –
Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995. – 438 p.
22.Benjamin, Andrew. Translation and the Nature of Philosophy: A New
Theory of Words. – London and New York: Routledge, 1989. – 193 p.
23.Bowen, David and Bowen, Margareta (eds.). Interpreting Yesterday, Today
and Tomorrow. – Binghamton: State University of New York (SUNY) at
Binghamton, Center for Research in Translation, 1990. – 183 p.
24.Halliday, M. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of
Language and Meaning. – L.: Arnold, 1978. – 421 p.
25.Hatim, Basil and Mason, Ian. Discourse and the Translator. – Longman:
London and New York, 1990. – 258 p.
26.Munday Jeremy. Introducing Translation Studies. Theories and Applications.
– London and New York: Routledge, 2001. – 222 p.
Додаткова:
1. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста.
Москва, 2001. – 224с.
2. Джваршейшвили Р.Г. Психологические проблемы художественного
перевода. Тбилиси, 1984. – 76 с.
3. Казакова Т.А. Теория перевода: лингвистические аспекты. Москва,
2002.
4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад):
Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2001 -448 с.
5. Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода. Москва, 1987 –
192с.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа