close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Liturgie
Zaterdagavond 03 November wordt het
13e JCH zaalvoetbal toernooi gehouden.
Deelname is vanaf 14 jaar en de kosten
zijn €5,- per persoon. De eerste
wedstrijden beginnen om 19:00
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Opgave lijst hangt op het prikbord,
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23 Opgave voor 29 Oktober!
Ps.
67
Ld.
465
Ook supporters zijn van harte welkom
om iedereen die avond aan te moedigen!
De JCH
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Welkom
Voorganger: br. I. van Apeldoorn
Organist: br. R. Janssen
Beamist: br. P. Wiltjer
Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het
BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit,
Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer.
De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend
aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands
Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld.
Mededelingen of aankondigingen op de beamer?
Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:
[email protected]
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Gezang 175b
Votum en zegengroet
On- ze hulp is in de naam van de
HE - RE,
die he-mel en aar-de ge-maakt heeft. A - men.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Opwekking 194
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Opwekking 194
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Opwekking 194
Wordt Uw wil gedaan,
dan bind het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Gezang 167: 1-3
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij het loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Opw. 194
Samen bidden, samen zoeken,
Gz.
167
L. Joh. 17
naar het plan van onze Heer.
Gz.
164
Samen zingen en getuigen,
T. Joh. 17: 20-23
samen leven tot zijn eer.
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Gezang 167: 1-3
2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
Opw. 194
't Werk van God is niet te keren
Gz.
167
L. Joh. 17
omdat Hij er over waakt
Gz.
164
en de Geest doorbreekt de grenzen
T. Joh. 17: 20-23
die door mensen zijn gemaakt.
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Gezang 167: 1-3
3 Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Opw. 194
Vader, met geheven handen
Gz.
167
L. Joh. 17
breng ik U mijn dank en eer.
Gz.
164
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
T. Joh. 17: 20-23
Jezus Christus is de Heer!
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Lezen Johannes 17
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn
ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader,
nu is de tijd gekomen, toon nu de
grootheid van uw Zoon, dan zal de
Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft
van u macht over alle mensen
ontvangen, de macht om iedereen die u
hem gegeven hebt het eeuwige leven te
schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is
dat zij u kennen, de enige ware God, en
hem die u gezonden hebt, Jezus
Christus. 4 Ik heb op aarde uw
grootheid getoond door het werk te
volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Lezen Johannes 17
5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit,
tot de grootheid die ik bij u had
voordat de wereld bestond.
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de
wereld gegeven hebt uw naam
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar
u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben
uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen
ze dat alles wat u mij hebt gegeven,
van u komt.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Lezen Johannes 17
8 Ik heb de woorden die ik van u
ontvangen heb aan hen doorgegeven,
zij hebben ze aanvaard en nu weten ze
echt dat ik van u gekomen ben, en ze
geloven dat u mij hebt gezonden.
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de
wereld, maar voor de mensen die u mij
hebt gegeven, omdat zij van u zijn
10 – alles wat van mij is, is van u, en
alles wat van u is, is van mij – en omdat
in hen mijn grootheid zichtbaar
geworden is.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Lezen Johannes 17
11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik
ga naar u toe, maar zij blijven wel in de
wereld. Heilige Vader, bewaar hen door
uw naam, de naam die u ook aan mij
gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals
wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was
heb ik hen door uw naam, die u mij
gegeven hebt, bewaard en over hen
gewaakt: geen van hen is verloren
gegaan behalve hij die verloren moest
gaan, opdat de Schrift in vervulling
ging.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Lezen Johannes 17
13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit
terwijl ik nog in de wereld ben, opdat
zij vervuld worden van mijn vreugde.
14 Ik heb hun uw woord gegeven. De
wereld haat hen, omdat ze niet bij de
wereld horen, zoals ook ik niet bij de
wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen
uit de wereld weg wilt nemen, maar of
u hen wilt beschermen tegen de duivel.
16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik
niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen
dan door de waarheid. Uw woord is de
waarheid.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Lezen Johannes 17
18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u
mij naar de wereld hebt gezonden. 19
Ik heb mij geheiligd omwille van hen,
zo zullen ook zij door de waarheid
geheiligd zijn.
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar
voor allen die door hun verkondiging in
mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn,
Vader. Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn, opdat de
wereld gelooft dat u mij hebt
gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in
de grootheid die u mij gegeven hebt,
opdat zij één zijn zoals wij:
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Lezen Johannes 17
23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij
volkomen één zijn en zal de wereld
begrijpen dat u mij hebt gezonden, en
dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij
geschonken, laat hen dan zijn waar ik
ben. Dan zullen zij de grootheid zien
die u mij gegeven hebt omdat u mij al
liefhad voordat de wereld gegrondvest
werd.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
<bijbelgedeelte>
25 Rechtvaardige Vader, de wereld
kent u niet, maar ik ken u, en zij weten
dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun
uw naam bekendgemaakt en dat zal ik
blijven doen, zodat de liefde waarmee u
mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Gezang 164
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer en vul ons
tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,
dat
U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal
zijn.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Tekst Johannes 17: 20-23
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar
voor allen die door hun verkondiging in
mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn,
Vader. Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn, opdat de
wereld gelooft dat u mij hebt
gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in
de grootheid die u mij gegeven hebt,
opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen
en u in mij. Dan zullen zij volkomen
één zijn en zal de wereld begrijpen dat
u mij hebt gezonden, en dat u hen
liefhad zoals u mij liefhad.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Preek
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Psalm 67: 1-3
1 De Here God zij ons genadig
en tone ons zijn aangezicht.
Zijn zegen schenke Hij weldadig,
Hij doe ons wandlen in zijn licht,
Opw. 194
opdat allerwegen / volken zien de
Gz.
167
zegen
L. Joh. 17
Gz.
164
van uw heil, uw woord.
T. Joh. 17: 20-23
Ja, in alle landen, / aan de verste
Ps.
67
stranden,
Ld.
465
worde het gehoord.
Liturgie
Psalm 67: 1-3
2 Dat alle volken U belijden,
U loven, Heer, met hart en mond,
dat alle landen zich verblijden,
laat juichen heel het wereldrond.
Opw. 194
Volken zult U richten, / U gaat vrede
Gz.
167
stichten
L. Joh. 17
Gz.
164
door gerechtigheid.
T. Joh. 17: 20-23
Volken aller landen / worden door uw
Ps.
67
handen
Ld.
465
tot uw heil geleid.
Liturgie
Psalm 67: 1-3
3 Dat alle volken, Heer, U prijzen,
uw naam bezingen in hun lied.
U wilt uw goedheid ons bewijzen,
nu ons het land zijn vruchten biedt.
Opw. 194
God schenkt allerwegen / ons zijn rijke
Gz.
167
zegen.
L. Joh. 17
Gz.
164
Hij, die alles geeft,
T. Joh. 17: 20-23
Hij zij hoog geprezen, / Hem moet
Ps.
67
ieder vrezen
Ld.
465
die op aarde leeft.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Collecte
Evangelisatie
&
Gastpredikanten
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Lied 465: 1-5
1 Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Opw. 194
Gij wilt mijn weg omringen
Gz.
167
L. Joh. 17
met liefde wijs en teer.
Gz.
164
Wat wij ooit goeds ontvingen,
T. Joh. 17: 20-23
het is van U, o Heer.
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Lied 465: 1-5
2 Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aleer wij klagen,
op onze nood gelet.
Opw. 194
Gij helpt de last ons dragen,
Gz.
167
L. Joh. 17
Gij steunt bij elke tred,
Gz.
164
zelfs bij de zwaarste plagen
T. Joh. 17: 20-23
zijt Gij de God die redt.
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Lied 465: 1-5
3 Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet.
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Opw. 194
Wie komt tot U gevloden,
Gz.
167
L. Joh. 17
wien Gij geen redding biedt?
Gz.
164
Gij laat de zondaar noden,
T. Joh. 17: 20-23
nog eer hij tot U vliedt.
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Lied 465: 1-5
4 O mocht ik U beminnen
gelijk Gij mij bemint,
laat heil'ge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Opw. 194
Mocht ik die rijkdom winnen,
Gz.
167
L. Joh. 17
die roest noch mot verslindt,
Gz.
164
en werden nooit mijn zinnen
T. Joh. 17: 20-23
door ijd'le glans verblind!
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Lied 465: 1-5
5 U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Opw. 194
Wat kan ik niet ontberen
Gz.
167
L. Joh. 17
wanneer uw hand mij leidt,
Gz.
164
wat vuriger begeren
T. Joh. 17: 20-23
dan uwe heerlijkheid!
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
Gezang 182d
Amen
A - men,
a - men,
a
-
men.
Liturgie
Opw. 194
Gz.
167
L. Joh. 17
Gz.
164
T. Joh. 17: 20-23
Ps.
67
Ld.
465
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа