close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект «Обдаровані діти»
Педагогічний колектив Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів розуміє, що необхідно
створити модель такої навчально-виховної системи, яка б відповідала сучасним
вимогам і мала за мету виховання творчої, високоінтелектуальної, духовно багатої
особистості з почуттям свободи і гідності. Саме навчально-виховна система може
реалізувати
концепцію
національного
виховання
через
створення
умов
для
гармонійного розвитку дитини у декількох сферах діяльності. Суть навчально-виховної
системи полягає у переконанні, що кожна дитина в чомусь обдарована, треба їй тільки
дати шанс проявити себе, зробити правильний вибір, допомогти не розгубити природні
здібності. Кожен учень має можливість піднятися на ту висоту, на якій бачить себе. А
допомогти йому повинні вчителі. Проте наші учні мають бути не тільки ерудованими,
але й вихованими, інтелігентними, шляхетними молодими людьми. Тому наголос у
своїй діяльності робимо на досягненні гармонії між інтелектуальною, емоційною та
духовною сферами життя.
У 2009 році в школі було створено, а протягом 2009-2012 років було реалізовано
проект «Обдаровані діти», завдяки якому значно покращилась результативність
виступів учнів школи в олімпіадах, конкурсах, змаганнях різного рівня.
Тема проекту: Організація роботи з обдарованими учнями.
Мета проекту: створити сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу молоді,
пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та
молоді; створити єдиний інформаційно-навчальний простір для розвитку і підтримки
обдарованих дітей; самореалізація творчої особистості в сучасному суспільстві.
Нормативно-правова база створення проекту:
•
Закон України «Про освіту»;
•
Закон України «Про загальну середню освіту»;
•
Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр.;
•
Державна програма роботи з обдарованими молоддю на 2007-2010 роки
(Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016);
•
Національна доктрина розвитку освіти (Затверджено Указом Президента України
від 17.04.2002 р. №347/2002);
•
Указ Президента України № 1013 від 4 липня 2005 року «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».
Актуальність проекту полягає в тім, що його реалізація дає можливість:

створити таке середовище, таку атмосферу життєдіяльності дітей, яка б сприяла
гармонічному розвитку особистості кожного учня, починаючи з моменту приходу
дитини до школи;

формувати, зберігати і підтримувати фізичне, психічне і духовне здоров’я;

сприяти свідомому вибору учнями «ключової» сфери діяльності, починаючи із
середньої ланки навчання (допрофільне навчання);

домогтися результативності навчально-виховного процесу за умови мінімальних
витрат часу, зусиль, засобів;

застосовувати, творчо використовувати проект чи його елементи в практиці інших
педагогічних колективів.
Завдання проекту:

Здійснювати системний підхід щодо підвищення рівня науково-методичного
забезпечення управлінської діяльності та педагогічної майстерності вчителів щодо
роботи з обдарованими учнями.

Удосконалити основні напрями роботи з обдарованими дітьми, впроваджувати
інноваційні методи роботи.

Підвищити статус обдарованих дітей та її наставників.

Забезпечити підтримку обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Залучати талановитих дітей до освітнього процесу через системне використання
різноманітних видів позаурочної діяльності (олімпіади, конкурси, турніри,
змагання, виставки тощо) з метою розвитку різних напрямків обдарованості.

Проводити профорієнтацію дитини на здобуття професії, пов’язаної з успіхами та
нахилами дитини
Реалізація проекту дасть можливість:

удосконалити систему пошуку, відбору та підтримки обдарованих дітей;

усунути невідповідність між можливостями і результативністю діяльності
учнівського і педагогічного колективів;

підвищити
рівень
науково-методичного,
інформаційного
забезпечення
педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

задовольнити потреби учнів в одержанні більш високого освітнього рівня з
базових дисциплін, у порівнянні з державним стандартом;

підготувати конкурентоздатних випускників, адаптованих до життя у швидко
мінливому суспільстві протягом усього періоду навчання;

розробити дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей, педагогічних
працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей та учнів;

підвищити імідж нашої школи.
Етапи реалізації:

підготовчо-організаційний
(організація
роботи
творчої
групи
вчителів,
проведення діагностичних досліджень, розробка концептуальних положень
проекту);

планово-прогностичний (планування роботи, розробка рекомендацій для всіх
учасників навчально-виховного процесу, прогнозування результатів);

організаційно-виконавчий
(проведення
семінарів,
тижнів
педагогічної
майстерності, діагностика вчителів, учнів);

корекційно-оцінювальний (проведення психолого-педагогічних консультацій,
тренінгів);

підсумковий (підведення підсумків діяльності і внесення коректив).
Проект складається з 4-х модулів :
1. Підготовка педагогічних кадрів щодо роботи з талановитими та обдарованими
учнями в школі.
2. Підготовка учнів до участі в предметних учнівських олімпіадах.
3. Підготовка учнів до науково-дослідницької роботи в рамках Малої академії
наук.
4. Підготовка учнів до участі в інтелектуальних та творчих конкурсах.
На виконання Програми розвитку освіти міста, відповідно до міської програми
«Обдаровані діти» у школі було відпрацьовано систему пошуку, відбору, творчого
розвитку й педагогічного супроводу обдарованих дітей, оновлено банки даних
обдарованих дітей як на шкільному, так і
виконання
на міському й обласному рівнях. На
рішення міської ради «Про встановлення стипендії міської ради
обдарованим учням» учні-переможці обласного і Всеукраїнського етапів олімпіад та
конкурсу-захисту робіт МАН отримують стипендії.
Основні заходи щодо пошуку, підтримки, навчання і виховання обдарованих дітей
І.Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного забезпечення
педагогічних працівників
№
Заходи
з/п
1.
Поповнити
банк психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення
обдарованих дітей
2.
Організувати семінари, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи для
вчителів школи і міста з питань інноваційних методів роботи з обдарованими
дітьми та учнями
3.
Забезпечити підвищення фахового рівня
педагогічних працівників шляхом
залучення їх до участі у конференціях, семінарах, тренінгах з питань роботи з
обдарованими дітьми
4.
Організовувати семінари, консультації, «круглі столи» для батьків з проблем
розвитку здібностей та задатків їх дітей
5.
Створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про вчителів, які
результативно працюють з обдарованими дітьми та вивчити їх позитивний
досвід
6.
Створити банк методичної літератури з питань роботи з обдарованими дітьми
7.
Забезпечити педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми,
нормативними, інструктивними, методичними та інформаційними документами
8.
Впровадити в експериментальній формі створення «портфоліо» обдарованих
дітей
9.
Створити шкільну творчу групу «Обдарованість»
10.
Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ
ІІ. Виявлення обдарованих дітей і створення умов для їх розвитку
№
Заходи
з/п
1.
Поповнювати дані шкільного, міського і обласного персоніфікованих банків
обдарованих дітей
2.
Здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей
3.
Впроваджувати в практику
систему
ранньої
своєчасного виявлення обдарованих дітей
і поетапної діагностики та
4.
Впровадити
проведення
шкільних
конкурсів,
турнірів,
змагань
типу
«Найрозумніший», «Що? Де? Коли?», «Дебати» та інші
5.
Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально
незахищених категорій. Забезпечувати їх участь
у конкурсах, фестивалях,
заходах
6.
Організувати систему консультацій для учнів та їх батьків з проблем розвитку
здібностей
7.
Проводити Фестивалі обдарованих дітей за номінаціями: «Переможці творчих
конкурсів», «Переможці олімпіад та МАН», «Лідери громадського життя школи
та міста»
8.
Видавати збірки творчих робіт обдарованих учнів, публікувати їх у рубриці
«Проби пера» в шкільній газеті «School life»
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми
№
Заходи
з/п
1.
Забезпечити
проведення інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад для
учнів початкової школи
2.
Розробити план заходів з удосконалення роботи з обдарованими дітьми
3.
При вивченні стану викладання предметів включати в тексти контрольних робіт
завдання проблемно-творчого характеру щодо виявлення умінь учнів логічно
мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях
4.
Організувати шкільне наукове товариство учнів «Пошук»
5.
Організовувати та проводити учнівські наукові конференції
6.
Організувати конкурс «Учень року»
7.
Проводити шкільні олімпіади з базових дисциплін. Забезпечити участь
переможців в ІІ-IVетапах олімпіад
8.
Забезпечити підготовку переможців міського етапу до участі в обласних та
Всеукраїнських олімпіадах
9.
Активізувати процес участі учнів у Інтернет-олімпіадах, Інтернет-конкурсах
10.
Активізувати процес участі учнів у міському
учнівських робіт МАН. Забезпечити
конкурсу-захисту МАН
етапі конкурсу-захисту
участь переможців в ІІ та ІІІ етапах
11.
Організувати проведення шкільного та участь у міському та обласному етапах
конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика
12.
Залучати школярів до проектної діяльності
13.
З метою підготовки до конкурсів-захистів МАН організувати навчання юних
науковців
14.
Організувати
участь
дітей
у Всеукраїнських,
обласних,
очно-заочних,
інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, змаганнях тощо
15.
Розширити мережу та різноманітність профільних класів, класів та груп з
поглибленим вивченням навчальних предметів, вводити
факультативи,
спецкурси
16.
Використовувати у роботі з талановитою молоддю сучасне устаткування,
передову техніку і технології, інші сучасні матеріально-технічні ресурси
17.
Організувати виставку персональних робіт обдарованих дітей та учнів у
кожному навчально-виховному закладі
18.
Продовжити практику проведення предметних тижнів
19.
Організувати та провести шкільні конкурси: читців-декламаторів, вокалістів,
художників; свята хореографії, театрального мистецтва
20.
Сприяти
участі
дитячих
творчих
колективів
у
міських,
обласних,
Всеукраїнських фестивалях і конкурсах
ІV. Розширення можливостей позашкільної освіти для розвитку обдарованих дітей
№
Заходи
з/п
1.
Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення
мережі гуртків, клубів, які діють на базі школи
2.
Висвітлювати в засобах масової інформації форми, методи роботи з
обдарованими дітьми в позакласній роботі
3.
Організовувати зустрічі лідерів учнівського самоврядування з представниками
міської ради з питань вирішення проблем молоді міста
V. Модернізація матеріально-технічної бази школи
№
Заходи
з/п
1.
Модернізувати
обладнання
обдарованими дітьми
школи з метою створення умов для роботи з
2.
Зміцнити спортивну базу школи
3.
Здійснити комп'ютеризацію та під'єднання до мережі Інтернет шкільної
бібліотеки
VІ. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей
№
Заходи
з/п
1.
Продовжити практику оздоровлення обдарованих, талановитих дітей в
оздоровчих закладах
2.
Продовжити практику призначення і виплати стипендій міського голови
обдарованим учням за особливі досягнення в галузі науки і освіти
3.
Продовжити практику проведення шкільних фестивалів обдарованих дітей
VІІ. Стимулювання педагогічних працівників
№
Заходи
з/п
1.
Відзначати педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, конкурсівзахистів МАН, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості
2.
Видавати альманах творчих портретів педагогів, які результативно працюють з
обдарованими дітьми
Обсяги і джерела фінансування
Фінансування проекту здійснюється за рахунок батьківського фонду допомоги школі,
надання спонсорської допомоги.
Підсумки реалізації проекту «Обдаровані діти»
Назва заходів
Рівень
Рік
Кількість призерів
Всеукраїнські
обласний
2009
5
учнівські олімпіади
2010
6
з базових дисциплін
2011
5
2012
4
2009
3
2010
4
2011
5
2012
2
2011
1
2012
1
Всеукраїнський
Всеукраїнські
Всеукраїнський
учнівські Інтернетолімпіади
Конкурс-захист
обласний
2012
2
науково-дослід-
Всеукраїнський
2012
1
Міжнародний
обласний
2009
1
конкурс знавців
Всеукраїнський
2009
1 лауреат
Всеукраїнський
2009
4
2010
2
2011
3
обласний
2011
2
обласний
2011
3
2012
2
ницьких робіт МАН
української мови ім.
П. Яцика
Міжнародний
конкурс «50 слів»
Всеукраїнський
конкурс «Молодь
тестує якість»
Регіональний
конкурс есе
англійською мовою
Всеукраїнська
обласний
2012
25
українознавча гра
Всеукраїнський
2012
16
Всеукраїнський природничий конкурс
2011
179
«Колосок»
2012
117
«Соняшник»
Всеукраїнський конкурс з англійської
2011
25
2011
7
2012
14
2011
40
2011
1
мови «Гринвіч»
Всеукраїнський конкурс з українознавства
«Патріот»
Всеукраїнський інтерактивний учнівський
конкурс юних суспільствознавців
«Кришталева сова»
Міжнародний математичний конкурс
«Кенгуру»
Міжнародний фестиваль-конкурс
національних літератур «Книги будують
мости»
Діти тим талановитіші та розумніші, чим більше можливостей бути
талановитими й розумними ми їм надамо. Інноваційні ідеї щодо організації роботи з
обдарованими учнями мають значний позитивний вплив на розвиток освіти, створюють
імідж не тільки Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, а й міста Артемівська,
Донецького регіону, адже обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Юна наукова еліта
України – це її гордість, честь і світова слава та велич, це розумовий потенціал
держави, який прокладатиме дорогу українському суспільству до вершин світового
прогресу.
Тому
відповідальність
сучасна
перед
школа
несе
суспільством
і
за
постійно
створення
повинна
нести
оптимальних
величезну
умов
для
інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, тим
самим підтверджуючи думку, що «кожен учень талановитий, треба уважно шукати
іскри таланту і не дати їм згаснути» (В. Шаталов).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа