close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Протокол об итогах государственных закупок услуг по сопровождению
1C:Предприятие 8 способом из одного источника
г. Алматы
10 февраля 2015 года
14 часов 00 минут
1. Организатор государственных закупок, в лице управления
государственных закупок Акционерного общества «Центр обеспечения
деятельности Национального Банк Республики Казахстан» (г. Алматы, ул.
Панфилова, 98) (далее – АО «ЦОД НБРК») провел государственные закупки услуг
по сопровождению 1C:Предприятие 8 (далее – Услуги) способом из одного
источника.
2. Сумма, выделенная для закупки Услуг на двухмесячную потребность - 700
000,00 (семьсот тысяч) тенге, 00 тиын без учета суммы НДС.
3. Обоснование применения данного способа: способ закупки определен в
соответствии с подпунктом 3) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О
государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-III (далее – Закон) и на
основании приказа Генерального директора АО «ЦОД НБРК» от «20» января 2015
года № 6-П «О проведении государственных закупок услуг по сопровождению
1C:Предприятие 8 способом из одного источника».
4. Товарищество с ограниченной ответственностью «DEMU Consalting»
соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 1
статьи 8 Закона.
5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен
договор и цена такого договора – ТОО «DEMU Consalting», Республика Казахстан,
город Алматы, мкр. Орбита 4, д.33, кв. 22, цена договора – 782 880,00 (семьсот
восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) тенге 00 тиын с учетом суммы
НДС.
6. Эксперт не привлекался.
7. АО «ЦОД НБРК» по результатам данных закупок способом из одного
источника РЕШИЛ:
1) закупить Услуги у ТОО «DEMU Consalting», Республика Казахстан, город
Алматы, мкр. Орбита 4, д.33, кв. 22;
2) АО «ЦОД НБРК» в срок до «18» февраля 2015 года заключить договор о
государственных закупках с ТОО «DEMU Consalting»;
3) управлению государственных закупок АО «ЦОД НБРК» направить текст
настоящего протокола на Интернет-ресурсе АО «ЦОД НБРК» www.cma-nbrk.kz.
Генеральный директор
Кашкинов А.Р.
Бір дереккөз тәсілімен 1С: Кәсіпорын 8 қызмет көрсету бойынша қызметтерді
мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама
Алматы қ.
2015 жылғы 10 ақпан
14 сағат 00 минут
1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, «Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қызметін қамтамасыз ету орталығы» Акционерлік қоғамының
мемлекеттік сатып алу басқармасы арқылы (Алматы қ., Панфилов көш., 98) (бұдан
әрі – «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ) бір дереккөз тәсілімен 1С: Кәсіпорын 8 қызмет көрсету
бойынша қызметтерді (бұдан әрі – Қызметтер) мемлекеттік сатып алуды өткізді.
2. Екі айлық қажеттілікке Қызметтерді сатып алуға бөлінген сомма – ҚҚС
сомасын есептемегенде 700 000,00 (жеті жүз мың) теңге, 00 тиын.
3. Осы тәсілді қолдану дәлелдемесі: сатып алу тәсілі Қазақстан
Республикасының 21.07.2007 жылғы №303-ІІІ «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Заңының (бұдан әрі - Заң) 32-бабы 3)-тармақшасына сәйкес және 2015 жылғы «20»
қаңтардағы «Бір дереккөз тәсілімен 1С: Кәсіпорын 8 қызмет көрсету бойынша
қызметтерді мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы» «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ Бас
директорының № 6-П бұйрығы негізінде анықталған.
4. «DEMU Consalting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Заңның 8-бабы
1-тармағымен көзделген біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
5. Шарт жасалатын Жеткізушінің атауы мен орналасқан жері және шарт
бағасы – «DEMU Consalting» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Орбита 4 ықш., 33-үй, 22-пәтер, шарт бағасы – ҚҚС сомасын есептегенде 782
880,00 (жеті жүз сексен екі мың сегіз жүз сексен) теңге 00 тиын.
6. Сарапшы тартылмады.
7. «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ бір дереккөз тәсілімен осы сатып алу нәтижелері
бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1) Қызметтерді Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Орбита 4 ы-а., 33үй, 22-пәтер, «DEMU Consalting» ЖШС-дан сатып алынсын;
2) «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ 2015 жылғы «18» ақпанға дейінгі мерзімде «DEMU
Consalting» ЖШС-мен мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасын;
3) «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ мемлекеттік сатып алу басқармасы «ҚРҰБ ҚҚО» АҚ
www.cma-nbrk.kz интернет-ресурсына осы хаттаманың мәтінін жіберсін.
Бас директор
А.Р. Кашкинов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа