close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток
до листа Кіровоградської обласної
державної адміністрації
"__" листопада 2014 № ________
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ
з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 06 серпня 2014 року № 385 (далі – План заходів)
№
Зміст стратегічної цілі,
пріоритетного напряму та
завдання державної
регіональної стратегії
Зміст завдання щодо
реалізації Плану заходів
Механізм реалізації
завдання
Відповідальний виконавець
Термін
реалізації
1
2
3
4
5
6
1
Підтримка розроблення
містобудівної
документації для
населених пунктів
(зонінг, детальні плани
територій) та приміські
зони
ЦІЛЬ 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів
Розвиток інфраструктури міст
Забезпечення топографо- Реалізація обласної
Кіровоградська обласна
2015-2017
геодезичною основою та
комплексної програми з
державна
містобудівною
розроблення (оновлення) адміністрація,
документацією територій містобудівної
області
документації територій та органи місцевого
створення містобудівного самоврядування
кадастру Кіровоградської
області на 2014-2017 роки
Очікувані результати
7
Оновлення топографогеодезичної основи для
21 схеми планування
територій районів області.
Забезпечення необхідною
містобудівною
документацією пріоритетних
територій області шляхом її
розроблення, або оновлення:
21 схеми планування
територій районів,
52 генеральних планів
населених пунктів, у тому
числі: 3 міст обласного
значення, 16 районних
центрів та 33 селищ і сіл
2
2
3
Розроблення проектів
транспортної та іншої
інфраструктури, які
відповідають пріоритетам
та інтересам окремих
міст відповідно до
стратегій їх розвитку,
зокрема:
Проведення робіт з
будівництво кільцевих
будівництва
автомобільних доріг і
автостоянок навколо міст автомобільної дороги
загального користування
місцевого значення в
обхід м.Знам’янки
Сприяння утворенню
центрів для надання
адміністративних та
інших послуг населенню і
суб'єктам
господарювання
Фінансування робіт з
будівництва
автомобільної дороги за
рахунок коштів
Державного бюджету
України
Державне агентство
автомобільних доріг
України,
Завершення робіт ІІІ-ої
черги реалізації пілотного
проекту зі створення
ЦНАПу у м.Кіровограді
Виділення коштів із
міського бюджету
м. Кіровоград на
придбання меблів,
обладнання, техніки тощо
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
Забезпечення ЦНАПів
достатньою кількістю
адміністраторів
Збільшення граничної
чисельності та видатків
для головних
розпорядників коштів
"Облдержадміністрації"
для збільшення
чисельності
адміністраторів ЦНАПів
та забезпечення ЦНАПів
райдержадміністрацій
необхідним обладнанням,
комп’ютерною технікою,
товарами довгострокового
використання
Мінрегіонбуд,
2015-2020
Служба автомобільних доріг
у Кіровоградській області
2015
Кіровоградський
міськвиконком
Мінекономрозвитку,
Мінфін,
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
2015-2016
Приведення стану
автомобільних доріг
загального користування
області відповідно до
державних стандартів
Спрощення процедури
надання адміністративних
послуг, зменшення часових
та грошових витрат
Поліпшення якості надання
адміністративних послуг,
забезпечення надання у
ЦНАПах адміністративних
послуг, суб’єктом надання
яких є ДМС, Укрдержреєстр,
Держземагенство
3
1
2
1
2
Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку
Забезпечення регулярним Організація та
Кіровоградська обласна
2015-2020 Найбільш повне задоволення
Посилення
автобусним сполученням проведення конкурсів з
державна адміністрація,
потреб населення у
транспортного,
усіх сільських населених
перевезення пасажирів на
перевезеннях
інформаційного та
пунктів області
міських, приміських та
місцеві органи виконавчої
комунікативного зв’язку
внутрішньообласних
влади,
міст - центрів
автобусних маршрутах
економічного зростання з
загального користування
органи місцевого
менш розвинутими
самоврядування
прилеглими територіями
Впровадження технологій Створення та формування Кіровоградська обласна
2015-2020 Задоволення потреб
Надання можливості
державна адміністрація
населення з інформування із
доступу через Інтернет до електронного урядування, Інтернет-ресурсу з
зокрема створення
використанням
питань культурних подій
унікальних для міст
інформаційних ресурсів
мережі освіти, науки і
області
послуг музеїв, театрів,
для громадян
культури області як
бібліотек, медичних
частини загальносвітової
центрів, університетів
мережі Інтернет
тощо
Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості
Поліпшення транспортної доступності в межах регіону
Сприяння будівництву,
Виділення коштів з
Державне агентство
2015-2020 Приведення стану
Розвиток мережі
реконструкції, ремонту і
Державного бюджету
автомобільних доріг
автомобільних доріг
автомобільних доріг
України,
загального користування
загального користування утримання автомобільних України
доріг загального
області відповідно до
місцевого значення,
Служба автомобільних доріг
державних стандартів,
об’їзних доріг у населених користування місцевого
значення у населених
в Кіровоградській області
забезпечення безпеки
пунктах, покращення
дорожнього руху
транспортної доступності пунктах області
сільських населених
пунктів
Сприяння оновленню
Придбання нового
Кіровоградська обласна
2015-2020 Покращення надання
Оновлення рухомого
парку автобусів,
рухомого складу
державна адміністрація,
послуг автомобільним
складу транспортних
пристосованих для
автобусів за рахунок
транспортом
засобів, зокрема тих, що
перевезення осіб з
власних коштів
місцеві органи виконавчої
призначені для
обмеженими фізичними
перевізників
влади,
здійснення соціально
можливостями
значущих пасажирських
перевезень (перевезення
органи місцевого
пільгових категорій
самоврядування
громадян, мешканців
сільської місцевості, осіб
4
3
4
з інвалідністю, які мають
ураження органів зору,
слуху, опорно-рухового
апарату та інших
маломобільних груп
населення)
Створення умов для
збільшення обсягу
інвестицій у розвиток
міжміського автобусного
та залізничного
громадського транспорту
(рухомий склад,
інфраструктура,
автомобільні дороги,
колії, електромережі,
інформаційні системи
тощо) з метою
покращення
транспортних зв’язків
між адміністративними
центрами областей та
районів, а також
адміністративними
центрами районів та
прилеглими територіями
Використання механізму
державно-приватного
партнерства для
модернізації та
оптимізації роботи всіх
сфер транспорту
загального користування
Сприяння у забезпеченні
закупівлі нового рухомого
складу, ремонту
автомобільних доріг
загального користування
місцевого значення,
вулиць і доріг
комунальної власності
тощо
Реалізація заходів
обласної комплексної
програми розвитку
автомобільного
транспорту та
забезпечення безпеки
дорожнього руху у
Кіровоградській області
на 2013-2016 роки
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
2015-2020
Покращення надання
послуг автомобільним та
залізничним транспортом
2015-2020
Підвищення якості усіх
видів транспортних послуг
Служба автомобільних доріг
в області,
місцеві органи виконавчої
влади,
органи місцевого
самоврядування
Створення умов для
підвищення ефективності,
якості та безпеки
перевезень пасажирів
Виділення коштів з
Державного бюджету
України та залучення
коштів з інших джерел, не
заборонених чинним
законодавством
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
місцеві органи виконавчої
влади
5
Розвиток сільської місцевості
1
Реконструкція та
модернізація
зрошувальних систем
Реконструкція інженерної
інфраструктури
зрошувальних систем
2015-2020
Збільшення площ земель, на
яких буде проведена
реконструкція інженерної
інфраструктури
зрошувальних земель до
24,9 тис.га.
Реалізація заходів
2015-2020
обласної цільової
програми розвитку
водного господарства та
сільгосптоваровиробники
екологічного
оздоровлення басейну
Придбання сучасної
річки Дніпро на період до
поливної техніки
2021 року
Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів
Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів
Сприяння створенню та
Реалізація заходів
Кіровоградська обласна
2015-2020
розвитку індустріального загальнодержавної
державна адміністрація,
парку
цільової економічної
"Елисаветградський"
програми розвитку
Кіровоградський
промисловості на період
міськвиконком
до 2020 року (проект)
Збільшення площ земель, на
яких будуть збудовані та
реконструйовані системи
крапельнорго зрошення до
1,03 тис.га.
Придбання сучасної
поливної техніки в кількості
265 шт.
Будівництво та
реконструкція систем
крапельного зрошення
1
Удосконалення
регіональної
інвестиційноінноваційної
інфраструктури, зокрема
створення регіональної
мережі наукових,
технологічних та
індустріальних парків, а
також системи правової,
кадрової та
інформаційної підтримки
інноваційної діяльності
Реалізація заходів
обласної цільової
програми
розвитку водного
господарства та
екологічного
оздоровлення басейну
річки Дніпро на період до
2021 року
Обласне управління водних
ресурсів
місцеві органи виконавчої
влади,
органи місцевого
самоврядування
сільгосптоваровиробники
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
Створення нових робочих
місць;
залучення інвестицій;
нарощення обсягів
промислового виробництва
6
2
Розширення на
законодавчому рівні
можливостей задіяння
потенціалу та механізму
державного замовлення
для стратегічно
важливих для регіону
підприємств,
налагодження
виробництва окремих
видів продукції
відповідно до потреб
внутрішнього ринку
Сприяння завершенню
робіт з будівництва
підприємств
уранодобувної галузі:
1) Новокостянтинівської
шахти ДП "Східний
гірничо-збагачувальний
комбінат" та виходу її на
повну проектну
потужність;
2) ПрАТ "Завод з
виробництва ядерного
палива".
1. Продовження дії
Державної цільової
економічної програми
"Ядерне паливо України",
затверджена постановою
Кабінету Міністрів
України від 23 вересня
2009 року № 1004.
2. Передбачення з різних
джерел фінансування
Новокостянтинівської
шахти ДП "Східний
гірничо-збагачувальний
комбінат" у необхідних
обсягах.
3. Забезпечення
фінансування із
державного бюджету та
інших джерел в обсягах,
передбачених проектом
будівництва ПрАТ "Завод
з виробництва ядерного
палива";
врегулювання питання
про продовження роботи з
будівництва підприємства
із співвласником ПрАТ
"Завод з виробництва
ядерного палива"
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України,
ДК "Ядерне паливо",
ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат",
ПрАТ "Завод з виробництва
ядерного палива"
2015-2020
Розвиток добувної галузі
області та
машинобудування;
створення нових робочих
місць;
залучення інвестицій;
нарощення обсягів
промислового виробництва;
підвищення енергетичної
незалежності країни
7
3
Формування
сприятливого
інвестиційного клімату,
позитивного
інвестиційного іміджу та
просування на зовнішній
ринок інвестиційних
можливостей регіонів
України
Забезпечення доступу
продукції вітчизняних
товаровиробників до
іноземних ринків
Створення бази даних
потенційних споживачів,
пошук нових зовнішніх
ринків для збуту
вітчизняних товарів та
сировини
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
2015-2016
Збільшення обсягів
виробництва та реалізації
продукції за рахунок
освоєння іноземних ринків
споживання
Створення розгалуженої
інфраструктури
розташування об’єктів
митної інфраструктури,
максимально наближених
до суб’єктів ЗЕД;
впровадження передових
технологій митного
контролю та митного
оформлення
Проведення спільних
нарад, круглих столів
митниці з
представниками бізнесструктур регіону.
Подальше впровадження
процедури електронного
декларування товарів
Кіровоградська митниця
2015-2020
Створення сприятливих
умов для залучення капіталу
іноземних інвесторів у
розвиток регіону
Забезпечення презентації
області в Україні та за
кордоном, зокрема в
країнах ЄС, з
використанням сучасного
підходу налагодження
зв’язків органів влади з
громадськістю та
представниками бізнескіл
Забезпечення
представлення області та
участі суб'єктів
господарювання у
заходах міжнародного
характеру (виставкові
заходи, форуми, ярмарки,
Реалізація заходів
програми формування
позитивного
міжнародного та
інвестиційного іміджу
Кіровоградської області
на 2014-2016 роки
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
2015-2016
Налагодження торговельноекономічних зв'язків,
залучення іноземних
інвестицій в економіку
області.
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
Кіровоградська регіональна
торгово-промислова палата
Створення сприятливих
умов для просування на
зовнішній ринок
інвестиційних можливостей
області
8
4
Забезпечення створення
системи підготовки
фахівців з питань
управління
інвестиційними
проектами, у тому числі в
рамках державноприватного партнерства
5
Створення системи
моніторингу стану
реалізації інвестиційних
проектів, у тому числі в
рамках державноприватного партнерства,
та здійснення контролю
за їх реалізацією
бізнес-зустрічі тощо)
Залучення грантів
міжнародних фінансових
організацій з метою
забезпечення організації
та проходження
професійного навчання і
стажування спеціалістів
облдержадміністрації в
Україні та за кордоном, у
тому числі у державних
установах провідних
країн ЄС з питань
зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності
Проведення навчальних
семінарів за участю
експертів з країн ЄС для
державних службовців з
питань наближення
національного
законодавства до
стандартів ЄС
Запровадження системи
моніторингу за станом
реалізації інвестиційних
проектів та їх підтримки
місцевими органами
влади та органами
місцевого
самоврядування.
Забезпечення
функціонування та
наповнення
автоматизованої системи
моніторингу реалізації
інвестиційних проектів,
Програма формування
позитивного
міжнародного та
інвестиційного іміджу
Кіровоградської області
на 2014-2016 роки,
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
Реалізація угод про
соціальне партнерство
між місцевими органами
виконавчої влади,
органами місцевого
самоврядування та
суб’єктами
підприємницької
діяльності для вирішення
питань спрямованих на
підтримку бізнесу та
розвиток територій
Кіровоградська обласна
державна адміністрація та
обласна рада,
місцеві органи виконавчої
влади,
органи місцевого
самоврядування
2015-2016
2015
Залучення досвіду та
кращих міжнародних
практик державного
управління, у тому числі з
країн Європи
Своєчасне введення об’єктів
в експлуатацію, як наслідок
економічне зростання
регіонів
9
яка розміщев мережі
"Інтернет":
http://cr2015.kradmin.gov.ua/cr2015.php
1
2
Раціональне
використання природноресурсного потенціалу
Удосконалення
дозвільної системи та
сфери ліцензування,
процедури здійснення
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності,
зменшення кількості
заходів державного
нагляду (контролю)
Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках
Введення в експлуатацію Укладання та реалізація
Кіровоградська
2015-2018
кар’єру та гірничоположень угоди про
облдержадміністрація,
збагачувального заводу
соціальне партнерство
для розробки і збагачення між Гайворонською
Гайворонська
первинних каолінів
райдержадміністрацією
райдержадміністрація
Вікненського родовища
та ТОВ "Сермін"
на території
Гайворонського району
Врегулювання питань,
пов’язаних із ліквідацією
ДП "Трест
"Олександріярозрізобуд "
та використанням
потенціалу буровугільних
родовищ для
забезпечення внутрішніх
потреб України у паливі
Зменшення переліку
документів дозвільного
характеру та видів
господарської діяльності,
що підлягають
ліцензуванню.
Сприяння реалізації
інвестиційних проектів з
розвитку буровугільних
родовищ
Мінпаливенерго,
ФДМУ,
Внесення змін до Законів
України "Про перелік
документів дозвільного
характеру" та "Про
ліцензування певних
видів господарської
діяльності"
Мінекономрозвитку,
Забезпечення
впровадження
електронного
документообігу та
автоматизованого обміну
Передбачення головним
розпорядникам видатків
Державного бюджету
України на забезпечення
впровадження
Отримання збагаченого
каоліну для санітарнотехнічних виробів і
господарського фаянсу та
отримання кварцу для
виготовлення будівельних
розчинів
2015-2020
Кіровоградська
облдержадміністрація
Держпідприємництво, інші
ЦОВВ,
місцеві органи виконавчої
влади
2015-2020
Спрощення процедури
надання адміністративних
послуг, зменшення часових
та грошових витрат
10
3
4
1
Спрощення процедури та
збільшення обсягів
надання державної
фінансової підтримки
суб’єктам малого
підприємництва, у тому
числі мікрокредитів для
започаткування та
провадження
підприємницької
діяльності
даними між державним
адміністратором та
дозвільними органами,
суб’єктами надання
адміністративних послуг
Координація роботи
Регіонального фонду
підтримки
підприємництва.
Надання фінансової
допомоги суб'єктам
малого та середнього
підприємництва для
започаткування бізнесу та
впровадження бізнеспроектів у пріоритетних
напрямках регіонального
розвитку
електронного
документообігу
1. Фінансування з
місцевих бюджетів
заходів Регіональної
програми розвитку
малого та середнього
підприємництва у
Кіровоградській області.
2. Організація та
проведення конкурсу
бізнес-проектів суб’єктів
малого і середнього
підприємництва на
отримання фінансової
допомоги.
Обласна державна
адміністрація,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2015-2020
Розвиток малих та середніх
підприємств, забезпечення
самозайнятості населення та
створення нових робочих
місць, збільшення обсягів
виробництва, впровадження
нових технологій
Впровадження нових
Реалізація заходів
Міністерство освіти,
2015-2020 Підвищення професійних
форм навчання для
регіональної програми
знань та рівня кваліфікації
представників малого та
розвитку малого та
Держпідприємництво,
підприємців
середнього бізнесу з
середнього
використанням сучасних підприємництва
місцеві органи виконавчої
засобів комунікацій, у
влади
тому числі дистанційних
(вебінарів)
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій
Проведення моніторингу
Реалізація заходів
Кіровоградська
2015-2020 Збільшення кількості
Збереження в регіонах
стану водних ресурсів із
обласної цільової
облдержадміністрація,
проведення вимірювань
біологічного та
застосуванням сучасних
програми розвитку
Обласне управління водних
показників якості води до
ландшафтного
водного господарства та
ресурсів
4400 в рік, в цілому за
різноманіття, відтворення технологій
екологічного
2014-2020 р.р. планується
природних комплексів,
оздоровлення басейну
провести 30700 вимірювань
земельних та водних
річки Дніпро на період до
ресурсів, формування
2021 року
національної екомережі
Проведення навчання з
питань провадження
підприємницької
діяльності
11
2
Підвищення рівня
обізнаності населення
щодо цінностей територій
та об’єктів природнозаповідного фонду і
залучення населення до
управління ними
1
Зниження рівня
енергоємності
виробництва одиниці
продукції, виконаних
робіт, наданих послуг
2
Створення системи
стимулювання
підвищення рівня
Проведення конференцій, Розробка та реалізація
2015-2020
Міністерство екології та
виставок, семінарів з
заходів Комплексної
природних ресурсів України
метою підвищення ролі
програми охорони
громадських об єднань у
навколишнього
Кіровоградська обласна
реалізації екологічної
природнього середовища державна адміністрація
політики, спрямованої на на 2015-2020 роки
збереження та
використання територій
та об’єктів природнозаповідного фонду.
Видання екологічного
паспорта Кіровоградської
області та Регіональної
доповіді області про
стан навколишнього
природного середовища
Кіровоградської області
Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах
Підвищення рівня
Залучення коштів
Кіровоградська обласна
2015-2020
енергоефективності
державних цільових
державна адміністрація,
технологічної структури
програм та бюджетних
промислового
програм державного
Підприємства, установи
виробництва, оновлення
бюджету, що
області,
зношеного обладнання та спрямовуються на
інших виробничих
розвиток відповідної
органи місцевого
фондів, застосуванням
сфери у регіонах;
самоврядування
новітніх технологій тощо коштів технічної
допомоги ЄС, інших
міжнародних донорів,
міжнародних фінансових
організацій;
коштів інвесторів,
власних коштів
підприємств.
Відпрацювання дієвого
Державна підтримка
Держенергоефективності
2015
механізму стимулювання заходів з
України
підвищення рівня
енергоефективності,
Активізація участі
інститутів громадськості у
формуванні та реалізації
державної політики у сфері
збереження та використання
природного потенціалу
Забезпечення
конкурентоспроможності
продукції на внутрішньому
та зовнішніх ринках,
зменшення техногенного
навантаження на
навколишнє середовище
Підвищення
енергоефективності всіх
видів економічної діяльності
12
3
енергоефективності
енергоефективності
Оптимізація структури
регіонального
енергетичного балансу
шляхом заміщення
природного газу
енергоресурсами,
отриманими з
відновлюваних джерел
енергії та альтернативних
видів палива, насамперед
на об’єктах соціальної
сфери
Впровадження в області
новітніх
енергоефективних
технологій та
енергозберігаючих
заходів, виробництва
електроенергії з
відновлюваних джерел
енергії та альтернативних
видів палива
Заміна газових котлів на
твердопаливні котли, у
тому числі розраховані на
використання ресурсів
альтернативної
енергетики
Реалізація заходів з
енерго- та
ресурсозбереження
підприємствами
комунальної
енергозбереження за
рахунок коштів
Державного фонду
енергозбереження, через
механізми здешевлення
кредитів тощо
Залучення коштів
державних цільових
програм та бюджетних
програм державного
бюджету, що
спрямовуються на
розвиток відповідної
сфери у регіонах;
субвенцій з державного
бюджету місцевим
бюджетам;
коштів технічної
допомоги ЄС, інших
міжнародних донорів,
міжнародних фінансових
організацій;
коштів інвесторів,
власних коштів
підприємств.
Залучення коштів
державного, місцевих
бюджетів та інших
джерел фінансування
Залучення коштів
державного, місцевих
бюджетів та інших
джерел фінансування
на території області
Кіровоградська
облдержадміністрація,
2015-2020
Зменшення використання
енергоносіїв традиційного
походження
2015-2020
Заміщення природного газу
альтернативними видами
палива
2015-2020
Забезпечення енерго- та
ресурсозбереження
підприємствами
теплоенергетики
місцеві органи виконавчої
влади,
органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування,
місцеві органи виконавчої
влади,
підприємства
Органи місцевого
самоврядування,
місцеві органи виконавчої
влади,
13
теплоенергетики
4
1
Зменшення втрат
паливно-енергетичних
ресурсів шляхом
здійснення
організаційних,
технічних, технологічних
та інших заходів, зокрема
оновлення основних
фондів, модернізація
виробничих потужностей,
запровадження
енергоефективних
технологій
Стимулювання
реконструкції газових
котелень підприємств
теплоенергетики.
Сприяння реалізації
проекту "Оптимізація
системи теплопостачання
м.Олександрії"
Залучення коштів
державного, місцевих
бюджетів та інших
джерел фінансування
підприємства комунальної
теплоенергетики
Органи місцевого
самоврядування,
підприємства комунальної
теплоенергетики
2015
Зменшення витрат
природного газу та
забезпечення
енергоефективного
виробництва
Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів
Узгодженість політики стимулювання розвитку "точок зростання" та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій
Щорічне планування в
Спрямування бюджетних Міністерство фінансів
2015-2020 Поліпшення інфраструктури
Розширення сфери дії
складі Державного
коштів на реалізацію
України,
територіальних громад та
фінансового інструменту
бюджету України
пріоритетних
якості життя населення
стимулювання місцевого
державного фонду
інвестиційних проектів та галузеві міністерства і
економічного розвитку
відомства України – головні
(інвестиційних субвенцій, регіонального розвитку в програм, які сприяють
обсязі не меншому як
розпорядники коштів
бюджету розвитку в
розв'язанню соціальнодержавного бюджету,
складі місцевого бюджету, 1 відсоток доходів
економічних проблем
загального фонду, а також розвитку територій, та на
філій банків)
видатків на фінансування здійснення невідкладних
Кіровоградська обласна
державних цільових
державна адміністрація
капітальних видатків
програм і надання
бюджетних установ
субвенцій з державного
бюджету місцевим
бюджетам інвестиційного
спрямування у обсягах,
необхідних для створення
належних фінансових
умов розвитку регіонів,
14
1
Створення сприятливої
кон’юнктури на
регіональному ринку
праці, зменшення
регіональної
диференціації у сфері
зайнятості населення,
підвищення рівня
зайнятості населення та
зниження рівня
безробіття
2
Удосконалення структури
зайнятості населення
шляхом підвищення
якості робочої сили,
розвитку її професійної
мобільності; організація
міжрегіональної та
внутрішньорегіональної
трудової міграції
(насамперед маятникової)
для підвищення рівня
зайнятості населення
праценадлишкових
територій
Створення умов для
підвищення рівня
заробітної плати та
ліквідації заборгованості
3
зокрема зміцненню
економічної бази
розвитку територіальних
громад
Створення умов для продуктивної праці населення
Сприяння повній,
Реалізація завдань
Кіровоградська обласна
продуктивній та вільно
Програми зайнятості
державна адміністрація
обраній зайнятості,
населення
спрямованій на
Кіровоградської області
підвищення рівня життя
на період до 2017 року.
населення
2015-2017
Забезпечення регулювання
ринку праці, підвищення
економічної активності
населення, створення умов
для забезпечення повної,
продуктивної і вільно
обраної зайнятості та
соціального захисту
населення від безробіття,
здійснення соціального
захисту тимчасово
непрацюючих та підтримка
неконкурентоспроможних на
ринку праці громадян.
Сприяння підготовці
робочої сили,
професійний склад і
кваліфікаційний рівень
якої відповідає потребам
ринку праці
Реалізація Програми
зайнятості населення
Кіровоградської області
на період до 2017 року.
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015-2017
Забезпечення навчання і
профорієнтації для
перепрофілювання та
переорієнтації безробітного
населення залежно від
потреб на регіональному
ринку праці.
Підвищення розміру
середньомісячної
заробітної плати
Реалізація завдань
програми економічного і
соціального розвитку
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015-2020
Доведення темпів росту
середньомісячної заробітної
плати найманих
15
з її виплати
4
1
Розвиток у регіонах
соціального діалогу та
колективно-договірного
регулювання трудових
відносин
найманих працівників
шляхом створення нових
робочих місць у
промисловості,
енергетиці та транспорті з
високим рівнем оплати
праці; вжиття заходів
щодо погашення боргів із
заробітної плати
працівникам підприємств,
організацій та установ
області
Сприяння у забезпеченні
подальшого розвитку і
вдосконалення взаємовідносин між Сторонами
соціального діалогу,
надання організаційної
підтримки та методичної
допомоги учасникам
соціального діалогу на
всіх рівнях з питань
колективно-договірного
регулювання соціальнотрудових відносин,
укладення угод і
колективних договорів.
Кіровоградської області
Реалізація Територіальної
Угоди
між Кіровоградською
обласною державною
адміністрацією,
Кіровоградським
обласним об’єднанням
організацій роботодавців
та Федерацією
профспілок
Кіровоградської області
на 2014-2017 роки
працівників в області до
темпів росту у середньому в
Україні, погашення в області
заборгованості з виплати
заробітної плати
у підприємствах, в
установах та організаціях
усіх форм власності.
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015-2017
Співробітництво між
обласною державною
адміністрацією,
роботодавцями і
профспілками, підвищення
чисельності працівників,
охоплених колективними
договорами.
Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання
Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців
Забезпечення системного Своєчасне подання та
Управління Державної
2014-2015 Підвищення якості надання
Створення державного
поповнення даних
обмін інформацією щодо
міграційної служби України
послуг переселенцям
реєстру переселенців
реєстру переселенців, які персональних даних
в області,
залишили зону
зазначеної категорії осіб,
проведення
які звернулись до
орган відповідальний за
антитерористичної
територіальних
ведення реєстру
16
операції та тимчасово
окуповану територію АР
Крим та м. Севастополь
2
Розроблення та реалізація
міжрегіональної
програми допомоги
переміщення
переселенців на постійне
місце проживання в інші
регіони України
Надання щомісячної
адресної допомоги
особам, які
переміщуються з
тимчасово окупованої
території України та
районів проведення
антитерористичної
операції, для покриття
витрат на проживання, в
тому числі на оплату за
житлово-комунальні
послуги за рахунок
коштів резервного фонду
державного бюджету
3
Спрощення для
переселенців процедур
реєстрації в органах
державної влади,
сприяння у
працевлаштуванні
4
Забезпечення доступу
переселенців до
соціальних послуг,
Забезпечення оформлення
і видачі довідок про
взяття на облік осіб, які
переміщуються з
тимчасово окупованої
території України та
районів проведення
антитерористичної
операції, створення і
ведення Єдиної
інформаційної бази даних
про взятих на облік таких
осіб
Забезпечення надання
всіх видів державної
допомоги
підрозділів УДМС
України в області з
питання отримання
адміністративних послуг
Виконання постанови
Кабінету Міністрів
України від
01 жовтня 2014 року
№505 "Про надання
щомісячної адресної
допомоги особам, які
переміщуються з
тимчасово окупованої
території України та
районів проведення
антитерористичної
операції, для покриття
витрат на проживання, в
тому числі на оплату
житлово-комунальні
послуги"
Виконання постанови
Кабінету Міністрів
України від
01 жовтня 2014 року
№509 "Про облік осіб, які
переміщуються з
тимчасово окупованої
території та районів
проведення
антитерористичної
операції"
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2014-2015
Забезпечення надання
щомісячної адресної
допомоги близько 4,0 тис.
сімей, перемішеним з
тимчасово окупованої
території та районів
проведення
антитерористичної операції
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015
Забезпечення оформлення і
видачі довідок про взяття на
облік близько 7,0 тис.
особам, перемішеним з
тимчасово окупованої
території та районів
проведення
антитерористичної операції
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015
Забезпечення своєчасності
надання і виплати всіх видів
державної допомоги особам,
17
5
1
2
закладів освіти та
охорони здоров’я
незалежно від місця їх
розташування
Спрощення для
переселенців процедури
реєстрації в органах
державної влади
Поліпшення житлових і
соціально-побутових умов
для жителів сільських
населених пунктів та
підвищення рівня
інженерного
облаштування села
шляхом надання
державних пільгових
кредитів індивідуальним
сільським забудовникам
Забезпечення регулярного
і безоплатного
перевезення дітей, учнів
та педагогічних
працівників дошкільних і
загальноосвітніх
Запровадження заходів
щодо спрощення для
переселенців процедури
реєстрації в державних
органах влади
Дотримання вимог наказу Управління Державної
МВС України № 997 від
міграційної служби України
26 вересня 2014 року
в області
"Про затвердження зразка
та Порядку видачі
довідки, що підтверджує
місцеперебування
громадян України, які
проживають на тимчасово
окупованої території або
переселилися з неї, та
зразка письмової заяви"
Підвищення стандартів життя в сільській місцевості
Передбачення в
Реалізація заходів
Міністерство регіонального
державному та місцевих
відповідних державних і
розвитку, будівництва та
бюджетам видатків на
місцевих програм,
житло-комунального
надання державних
спрямованих на
господарства України,
пільгових кредитів
вирішення житлових
індивідуальним сільським проблем населення, що
Міністерство аграрної
забудовникам для
проживає в сільській
політики та продовольства
будівництва
місцевості
України,
(реконструкції) та
придбання житла
Міністерство фінансів
України,
Забезпечення
переобладнання та
закупівлі автобусів, які
відповідають технічним
вимогам ДСТУ 7013:2009
"Автобуси спеціалізовані
Реалізація обласної
цільової соціальної
програми "Шкільний
автобус – 2015",
затверджена рішенням
Кіровоградської обласної
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015-2020
2015-2020
2015
перемішеним з тимчасово
окупованої території та
районів проведення
антитерористичної операції
Спрощення процедури
реєстрації місця
перебування вимушених
переселенців
Вирішення житлових
проблем та поліпшення
якості життя населення в
сільській місцевості
Забезпечення реалізації прав
громадян на доступність і
безоплатність здобуття
якісної освіти
18
навчальних закладів у
сільській місцевості до
місця навчання, роботи
та додому
для перевезення
школярів";
створення, у разі
необхідності,
спеціалізованих
транспортних
підприємств при відділах
освіти;
раціонального
використання наявних
автобусів шляхом
коригування розкладу
уроків та режиму
навчально-виховного
процесу; перегляду
закріплених за
загальноосвітніми
навчальними закладами
територій обслуговування
з урахуванням потреби в
організації перевезення
учнів та педагогічних
працівників у сільській
місцевості;
розроблення і
затвердження
спеціалізованих
транспортних маршрутів
для перевезення учнів та
педагогічних працівників;
здійснення розподілу
транспортних засобів між
навчальними закладами
відповідно до потреб;
передбачення щороку, під
час формування проектів
місцевих бюджетів,
ради від 30 березня
2012 року № 286
19
3
1
Забезпечення
централізованим
водопостачанням
сільських населених
пунктів, що
користуються привізною
водою
Забезпечення
формування системи
навчальних закладів для
надання високоякісних
освітніх послуг з
використанням наявних
ресурсів шляхом
виконання регіональних
планів створення освітніх
округів та модернізації
мережі загальноосвітніх,
видатків, пов’язаних із
забезпеченням
регулярного безоплатного
перевезення до місць
навчання і додому учнів
та педагогічних
працівників у сільській
місцевості;
закупівлі автобусів для
організації підвезення
учнів та педагогічних
працівників у сільській
місцевості на конкурсній
основі відповідно до
вимог чинного
законодавства.
Будівництво та
реконструкція групових
водопроводів, очисних
споруд, магістральних та
розвідних мереж
водоводів
Оптимізація мережі
професійно-технічних
навчальних закладів
Організація роботи
освітніх округів
Реалізація обласної
цільової програми
розвитку водного
господарства та
екологічного
оздоровлення басейну
річки Дніпро на період до
2021 року
Обласне управління водних
ресурсів,
Будівництво групового
водопроводу з
магістральною мережею
117,5 км, забезпечення
питною водою 11 сіл
Долинського району
2015-2020
Створення рівних умов
доступу до якісної освіти
учасникам навчальновиховного процесу у місті та
селі. Досягнення позитивних
зрушень у забезпеченні
сільського населення
інформаційними послугами.
Забезпечення доступу дітей
до здобуття якісної загальної
середньої освіти
місцеві органи виконавчої
влади,
органи місцевого
самоврядування
Модернізація системи освіти
Прийняття рішення
Міністерство освіти і науки
Кабінету Міністрів
України
України на підставі
пропозицій
облдержадміністрацій
Реалізація заходів
обласної програми
"Освітній округ
2015-2020
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
місцеві органи виконавчої
2015-2020
20
2
3
професійно-технічних
навчальних закладів, у
тому числі шкілінтернатів
Забезпечення підвищення
якості та рівного доступу
населення до загальної
середньої освіти, зокрема
в сільській місцевості,
шляхом оптимізації
мережі навчальних
закладів та поращення їх
матеріально-технічної
бази
Розбудова мережі
дошкільних навчальних
закладів, підвищення
рівня охоплення дітей
відповідного віку
дошкільною освітою
2011-2015", продовження
терміну її реалізації
Створення оптимальної
мережі загальноосвітніх
навчальних закладів
Створення навчальновиховних комплексів,
закриття та призупинення
роботи шкіл з низькою
наповнюваністю учнями
влади,
органи місцевого
самоврядування
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
2015-2020
Забезпечення доступу дітей
до здобуття якісної загальної
середньої освіти
2015-2017
Забезпечення
конституційних прав дітей
дошкільного віку і
державних гарантій щодо
доступності здобуття
дошкільної освіти
місцеві органи виконавчої
влади,
органи місцевого
самоврядування
Будівництво нового
приміщення
Новопразького ДНЗ
"Рукавичка"
Олександрійського
району
Відкриття Котовського
ДНЗ Вільшанського
району.
Реконструкція
приміщення
Бобринецької
загальноосвітньої школи
№ 2 під дошкільний
навчальний заклад
Відкриття Павлиського
навчально-виховного
комплексу "Дошкільний
Реалізація обласної
цільової програми
розвитку дошкільної
освіти на 2014-2017 роки,
затвердженої рішенням
обласної ради від
20 вересня 2013 року
№ 508
Олександрійська районна
державна адміністрація
Вільшанська районна
державна адміністрація
Бобринецька районна
державна адміністрація
Онуфріївська районна
державна адміністрація
21
4
Завершення формування
єдиного інформаційного
освітнього середовища та
забезпечення навчальновиховного процесу
засобами інформаційнокомунікаційних
технологій
5
Удосконалення системи
позашкільної освіти та
створення умов для
діяльності позашкільних
навчальних закладів як
координаційних центрів
виховної та
організаційно-методичної
роботи в мікрорайоні,
районі, місті, області
навчальний закладзагальноосвітній
навчальний заклад"
Онуфріївського району
Оснащення
загальноосвітніх
навчальних закладів
сучасними
телекомунікаційними
засобами виходу до
глобальної всесвітньої
мережі Інтернет за
сучасними технологіями;
надання загальноосвітнім
навчальним закладам
швидкісного доступу до
Інтернету з
використанням сучасних
технологій під'єднання
для високоефективного
доступу до освітніх
ресурсів; оновлення
змісту, форм і методів
викладання навчального
предмету "Інформатика";
Збереження та розвиток
системи закладів
позашкільної освіти у
селищах, містах, районах
шляхом підтримки та
забезпечення
повноцінного
фінансування їх
діяльності, створення
додаткових можливостей
для духовного,
інтелектуального і
Реалізація обласної
цільової програми
"Впровадження у
навчально-виховний
процес загальноосвітніх
навчальних закладів
інформаційнокомунікаційних
технологій "Сто
відсотків” на період до
2015 року, затвердженої
рішенням обласної ради
від 27 липня 2012 року
№ 322
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2014-2015
1. Забезпечення
загальноосвітніх навчальних
закладів навчальними
комп’ютерними
комплексами та
мультимедійними системами
для підтримки навчальновиховного процесу,
бібліотечної справи та
управлінської діяльності
керівників установ.
2.Забезпечення
комп’ютерної техніки
ліцензійними базовими
прикладними і навчальними
програмними засобами
Порушити клопотання
перед Кабінетом
Міністрів України щодо
продовження дії
державної цільової
соціальної програми
розвитку позашкільної
освіти на період до
2014 року, затвердженої
постановою КМУ від
27 серпня 2010 року
№ 785, на період до
Міністерство освіти і науки
України,
І квартал
2015 року
3. Створення системи
підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів за
дистанційною формою
навчання на основі Інтернеттехнологій.
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
22
6
7
Утворення сучасних
центрів професійної
освіти з упровадженням
новітніх технологій для
пріоритетних галузей
економіки регіонів
Забезпечення навчальновиховного процесу
засобами інформаційнокомунікаційних
технологій
фізичного розвитку осіб,
2020 року.
які бажають здобути
Ініціювати внесення на
якісну позашкільну освіту розгляд обласної ради
питання про продовження
дії обласної цільової
соціальної програми
розвитку позашкільної
освіти та підтримки
обдарованої молоді на
преріод до 2014 року,
затвердженої рішенням
обласної ради від
27 жовтня 2010 року
№ 927, на термін до
2020 року.
Створення сучасної
Відновлення (розробка
матеріально-технічної
нової) державної цільової
бази для виробничого
програми розвитку
навчання учнів та
професійно-технічної
підвищення кваліфікації
освіти на період до
викладачів та майстрів
2020 року та розробка
виробничого навчання з
відповідних обласних
базових професій
програм з її реалізації
пріоритетних для регіону
галузей.
Зменшення
Відновлення (розробка
співвідношення кількості нової) державної цільової
учнів на 1 ПК, задіяний у програми розвитку
навчальному процесі,
професійно-технічної
створення у навчальних
освіти на період до
закладах електронних
2020 року та розробка
бібліотек та доступу до
відповідних обласних
Інтернет-ресурсу
програм з її реалізації
Міністерства освіти і
науки України з
підручниками в
електронному вигляді
Міністерство освіти і науки
України,
2015-2020
Підвищення якості
підготовки робітничих
кадрів та професійного рівня
педпрацівників з базових
професій пріоритетних
регіону галузей.
2015-2020
Забезпечення рівного
доступу до якісної освіти,
зменшення витрат на
видавництво, поширення та
обслуговування
використання підручників та
навчальних матеріалів,
формування навчальної та
дидактичної бази для
створення та
функціонування
дистанційного навчання.
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
Міністерство освіти і науки
України,
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
23
1
Профілактика та
забезпечення раннього
виявлення захворювань
насамперед серед
населення, що мешкає в
сільській місцевості.
2
Приведення ліжкового
фонду закладів охорони
здоров’я у відповідність з
потребами населення
регіону.
3
Створення належних
умов праці медичних
працівників у сільській
місцевості (насамперед
молодих спеціалістів),
забезпечення їх
земельними ділянками,
житлом, установлення
місцевих надбавок до
заробітної плати та
здійснення інших
стимулюючих заходів
4
Забезпечення підтримки
Створення умов для формування здорового населення
Забезпечення шляхом
Розпорядження Кабінету
Кіровоградська обласна
організації
Міністрів України від
державна адміністрація,
профілактичних
31 жовтня 2011р.
медичних оглядів.
N1164-р "Про схвалення
місцеві органи виконавчої
Концепції
влади,
Загальнодержавної
програми "Здоров'я
органи місцевого
2020: український вимір". самоврядування
Проведення подальшої
Постанова Кабінету
Кіровоградська обласна
реорганізації закладів
Міністрів України від
державна адміністрація,
охорони здоров’я з
28 червня 1997р.
урахуванням потреб
№640 "Про затвердження місцеві органи виконавчої
населення області:
нормативів потреб у
влади,
стаціонарній медичній
допомозі в розрахунку на органи місцевого
10 тисяч населення".
самоврядування
Продовження роботи
Реалізація обласної
Кіровоградська обласна
щодо закріплення
програми підготовки
державна адміністрація,
медичних кадрів для
медичних працівників та
роботи в ЛПЗ області:
поліпшення їх
місцеві органи виконавчої
видача цільових
соціального захисту на
влади,
направлень, забезпечення 2012-2016 роки,
молодих спеціалістів
затверджена
органи місцевого
земельними ділянками,
рішенням обласної ради
самоврядування
житлом.
від 28 грудня
2011р. №240
Забезпечення земельними Надання земельних
Головне управління
ділянками медичних
ділянок у межах норм
Держземагенства у
працівників у сільській
безоплатної приватизації
Кіровоградській області,
місцевості ( насамперед
молодих спеціалістів)
місцеві органи виконавчої
влади,
Забезпечити
Реалізація обласної
органи місцевого
самоврядування
Кіровоградська обласна
2015-2020
Поліпшення стану надання
медичної допомоги
сільського населення
області.
2015-2020
Оптимізація ліжкового
фонду лікувальнопрофілактичних закладів
області.
2015-2020
Забезпечення пріоритетного,
першочергового
комплектування лікарськими
кадрами та середнім
медичним персоналом
закладів охорони здоров'я
сільської мережі.
2015-2020
Поліпшення майнового
стану медичних працівників
(соціально-побутових умов)
2015-2016
Проведення різноманітних
24
та розвитку мережі
центрів фізичного
здоров'я населення "
Спорт для всіх",
спортивних клубів
функціонування існуючої
мережі центрів фізичного
здоров'я населення
"Спорт для всіх" для
забезпечення їх
ефективної роботи у
напрямку охоплення
громадян фізичною
культурою і масовим
спортом
Забезпечення діяльності
закладів фізичної
культури і спорту, що
здійснюють розвиток
дитячо-юнацького та
резервного спорту
( дитячо-юнацькі
спортивні школи, школи
вищої спортивної
майстерності)
цільової соціальної
програми розвитку
фізичної культури і
спорту на 2012-2016 роки,
затверджена рішенням
обласної ради від
28 грудня 2011р.
№ 244
державна адміністрація
Реалізація заходів
обласної цільової
соціальної програми
розвитку фізичної
культури і спорту на
2012-2016 роки,
затверджена рішенням
обласної ради від
28 грудня 2011р.
№ 244
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015-2016
Реалізація заходів
обласної цільової
соціальної програми
розвитку фізичної
культури і спорту на
2012-2016 роки,
затверджена рішенням
обласної ради від
28 грудня 2011р.
№ 244
Реалізація заходів
обласної цільової
соціальної програми
розвитку фізичної
культури і спорту на
2012-2016 роки,
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015-2016
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
2015-2016
5
Підтримка діяльності
закладів дитячоюнацького та резервного
спорту
6
Створення спортивної
інфраструктури для
занять фізичною
культурою і спортом
Встановлення нових
сучасних спортивних
майданчиків та вжити
заходи щодо напрямку
оновлення та модернізації
існуючих найпростіших
спортивних споруд
області
7
Проведення
просвітницької роботи з
пропагування здорового
способу життя та фізичної
культури і спорту
Забезпечити висвітлення
досягнень спортсменів та
спортивних подій у
місцевих засобах
інформації
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів,
конкурсів, фестивалів,
спортивних свят за місцем
проживання та у місцях
масового відпочинку
населення
Забезпечення стабільної
роботи закладів фізичної
культури та спорту,
недопущення скорочення
штатної чисельності
тренерсько-викладацького
складу та проведення
навчально-тренувальної і
змагальної діяльності для
покращення спортивних
результатів спортсменів
Створеннясучасної
матеріально-технічної бази
для занять масовою
фізичною культурою в
області
Забезпечення пропаганди
здорового способу життя та
популяризації видів спорту
25
1
Надання населенню
послуг з доступу до
Інтернету шляхом
утворення відкритих
інформаційних пунктів
2
Перехід на новітні
стандарти зв’язку,
надання споживачам
телекомунікаційних
послуг гарантованої
якості відповідно до
національних стандартів,
гармонізованих з
європейськими,
розширення переліку
послуг на базі сучасних
інформаційнокомунікаційних
технологій та наукових
розробок
затверджена рішенням
обласної ради від
28 грудня 2011р.
№ 244
Надання якісних послуг транспорту та зв’язку
Створення необхідних
Інвестиції та власні
ПАТ "Укртелеком"
умов для забезпечення
кошти підприємств
громадян своєчасною,
достовірною та повною
інформацією шляхом
широкого використання
інформаційних
технологій
Впровадження
Інвестиції та власні
ПАТ "Укртелеком"
високорентабельних
кошти підприємств
послуг зв’язку на базі
новітніх технологій,
зокрема мобільного
зв’язку, широкосмугового
доступу до Інтернету
2015-2020
Забезпечення надання
споживачам
телекомунікаційних мереж
повного обсягу послуг
належної якості за рахунок
створення цифрових мереж
2015-2020
Задоволення потреб
споживачів області у
послугах зв’язку на основі
розбудови інфраструктури
галузі зв’язку та
впровадження нових
технологій і послуг
26
1
Підвищення якості
житлово-комунальних
послуг для всіх верств
населення, створення
конкурентного
середовища на ринку
послуг
2
Забезпечення сталого
розвитку систем
водопостачання та
водовідведення
Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом
Залучення приватних
Кошти державного та
Органи місцевого
підприємств до надання
місцевих бюджетів,
самоврядування
послуг з утримання
підприємств, приватних
будинків і споруд
підприємств
таприбудинкових
територій; створення
ОСББ, приведення
тарифів на житловокомунальні послуги до
економічно
обгрунтованого рівня
Сприяння реалізації
інвестиційних проектів:
1) ''Долинський груповий
водопровід
водопостачання міста
Долинська
Кіровоградської області'';
2) реконструкція блоку
очисних споруд
районного водоводу
''Дніпро-Кіровоград'' за
програмою "Розвиток
міської інфраструктури2", яка реалізується у
рамках спільного проекту
Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального
господарства України та
Міжнародним банком
реконструкції та розвитку
Кошти державного,
місцевих бюджетів,
підприємств та
міжнародних фінансових
організацій
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
органи місцевого
самоврядування,
2015-2020
Стимулювання населення
щодо самоуправління
житловими будинками
2015-2020
Зменшення витоків та
неврахованих витрат і втрат
води, цілодобове
безперебійне забезпечення
споживачів питною водою
нормативної якості
27
3
4
5
Реконструкція та
капітальний ремонт
водопровідних,
каналізаційних та
теплових мереж
Виконання програм
здешевлення вартості
іпотечних кредитів для
забезпечення доступним
житлом громадян, які
потребують поліпшення
житлових умов
Упровадження сучасних
методів та технологій у
сфері поводження з
побутовими відходами
Реалізація інвестиційних
проектів у галузі
централізованого тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
поводження з ТПВ
Кошти державного та
місцевих бюджетів,
підприємств, інвесторів
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
2015-2020
Покращення якості питної
води, зменшення витоків та
неврахованих витрат і втрат
в інженерних мережах
2015-2020
Вирішення житлових
проблем громадян, які
потребують поліпшення
житлових умов
2015-2020
Вирішення проблеми
впровадження ефективної
системи поводження з
твердими побутовими
відходами по місту
Кіровограду
місцеві органи виконавчої
влади,
Передбачення в
державному та місцевих
бюджетах видатків на
здешевлення вартості
іпотечних кредитів для
забезпечення доступним
житлом громадян, які
потребують поліпшення
житлових умов
Відшкодування
громадянам у
визначеному
законодавством порядку
відсотків за користування
іпотечними кредитами
для забезпечення
доступним житлом
Проведення роботи,
спрямованої на
реалізацію інвестпроекту
з побудови сучасного
комплексу з переробки
твердих побутових
відходів з потужністю
переробки сміття до
100 тис. тонн на рік для
потреб обласного центру і
прилеглих територій
Сприяти Світловодському
міському комунальному
підприємству "Комбінат
комунальних послуг"в
організації діяльності зі
складування твердих
побутових відходів з
дотриманням норм
Виконання
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
08 серпня 2012 року
№ 695-р
органи місцевого
самоврядування
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житло-комунального
господарства України,
Міністерство фінансів
України,
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
Міністерство екології та
природних ресурсів України,
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
Кіровоградська міська рада
Кошти державного,
місцевих бюджетів,
підприємств та інших
джерел фінансування
Кіровоградська обласна
державна адміністрація,
місцеві органи виконавчої
влади,
органи місцевого
самоврядування
2015
Дотримання екологічного
законодавства України на
визначеній території,
покращення санітарноекологічного стану території
міста Світловодська,
впровадження новітніх
технологій та методів
28
природоохоронного
законодавства шляхом
передачі в оренду
земельної ділянки на
території Павлівської
сільської ради
Світловодського району
площею 5,1409 га.
Впровадження сучасних
методів та технологій у
сфері поводження з
твердими побутовими
відходами, у тому числі
роздільного збирання
6
7
Благоустрій територій
населених пунктів
Реконструкція і
капітальний ремонт
житлових будинків із
Реконструкція та
капітальний ремонт
мереж зовнішнього
освітлення із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій
Благоустрій територій
районних центрів та
малих міст
(облаштування
спортивних та дитячих
майданчиків)
Капітальний ремонт
житлового фонду
збирання, сортування та
утилізації побутових
відходів по місту
Світловодську та
Світловодському міському
сміттєзвалищу
Залучення коштів
місцевих бюджетів,
підприємств, інвесторів
та населення
Органи місцевого
самоврядування
2015-2020
Забезпечення профільних
підприємств
спеціалізованою технікою та
обладнанням, вилучення з
ТПВ ресурсоцінних
компонентів, як вторинної
сировини, зменшення
антропогенного
навантаження на
навколишнє природне
середовище
Поліпшення стану
зовнішнього освітлення
вулиць в населених пунктах
області
Реалізація місцевих
програм з відновлення
мереж зовнішнього
освітлення за рахунок
коштів державного,
місцевих бюджетів та
інших джерел не
заборонених чинним
законодавством
Кошти місцевих бюджетів
та інших джерел не
заборонених чинним
законодавством
Органи місцевого
самоврядування
2015-2020
Органи місцевого
самоврядування
2015-2020
Поліпшення стану
прибудинкових територій
кошти державного та
місцевих бюджетів
Органи місцевого
самоврядування
2015-2020
Поліпшення санітарнотехнічного стану житлового
фонду
29
застосуванням
енергозберігаючих
технологій і обладнання,
капітальний ремонт,
модернізація та заміна
ліфтів
1
1
Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку
Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою
Внесення змін до
Закріплення за місцевими Міністерство фінансів
2015-2016 Посилення фінансової
Здійснення бюджетної
Бюджетного і
бюджетами
стабільної України,
основи місцевих бюджетів,
децентралізації, в тому
Податкового кодексів
дохідної бази, здійснення
створення належних
числі шляхом
України у частині
перерозподілу
Державна фіскальна служба
фінансових умов розвитку
перерозподілу
децентралізації фінансів,
загальнодержавних
України
регіонів
загальнодержавних
зміцнення матеріальної і
податків
податків, забезпечення
фінансової основи
гарантованої
місцевого
Конституцією України
самоврядування
автономності місцевих
бюджетів, закріплення за
кожною ланкою
самоврядування
стабільної дохідної бази
для реалізації їх функцій
та стимулювання
податкоспроможності
громад
Підвищення якості державного управління регіональним розвитком
Комплексне використання Створення програмного
Міністерство фінансів
2015-2016 Посилення контролю за
Удосконалення системи
програмно-цільового
забезпечення для
України,
ефективним використанням
моніторингу
методу під час складання використання програмнобюджетних коштів
ефективності
цільового методу на рівні галузеві міністерства і
використання бюджетних та виконання місцевих
бюджетів; впровадження
місцевих бюджетів та
відомства України – головні
коштів, посилення
електронної бази
розпорядники коштів
відповідальності місцевих складових
результатів моніторингу
державного бюджету,
органів виконавчої влади середньострокового
бюджетного планування у та оцінки виконання
Кіровоградська обласна
за ефективне
бюджетний процес на
бюджетних програм,
державна адміністрація
використання ресурсів,
місцевому рівні
забезпечення доступу до
спрямованих на
неї усіх суб'єктів
розв'язання соціально-
30
2
економічних проблем
розвитку регіонів
Підвищення ролі
громадських об’єднань у
формуванні пріоритетних
напрямів розвитку
регіонів, їх реалізації та
здійсненні контролю за
реалізацією
бюджетного контролю
Підвищення ролі
інститутів
громадянського
суспільства у формуванні
пріоритетних напрямів
розвитку регіону, їх
реалізації та здійсненні
контролю за реалізацією
Реалізація заходів,
передбачених обласною
програмою сприяння
розвитку інститутів
громадянського
суспільства
Кіровоградської області
на 2012-2015 роки, та
розробка аналогічної
програми до 2020 року
Кіровоградська обласна
державна адміністрація
____________________________________
2015
Створення сприятливих
умов для подальшого
розвитку інститутів
громадянського суспільства,
налагодження плідного
діалогу між владою та
інститутами громадянського
суспільства,
забезпеченні системного
аналізу процесів у сфері
суспільно-політичних
відносин, збереженні
політичної стабільності і
громадянського порозуміння
в регіоні.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа