close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Молекулярні
основи спадковості.
Реалізація спадкової
інформації.
Лектор: асистент Недошитко Х.Ю.
Питання лекції
1. Історія дослідження білка.
2. Класифікації білків.
3. Структура білків.
4. Властивості білків. Денатурація.
5. Біосинтез білків та його етапи.
6. Реплікація ДНК.
7. Роль РНК в передачі спадкової
інформації.
8. Механізми транскрипції та трансляції.
9. Генетичний код.
Актуальність теми:

Спадковість — відновлення в
нащадків біологічної схожості з
батьками.
Здатність клітин підтримувати
високу впорядкованість своєї
організації залежить від генетичної
інформації, яка зберігається у формі
дезоксирибонуклеїнової кислоти
(ДНК). Розкриття ролі ДНК у передачі
спадкових властивостей
представляється одним з основних
досягнень сучасної біології.
Джерела інформації
1. Клінічна генетика. Т.В. Соркман, В.П. Пішак,
І.С. Ластівка, О.П. Волосовець. – Чернівці:
Медуніверситет, 2006. – 449с.
2. Медична генетика. Н.А. Кулікова, Л.Є.
Ковальчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. –
188с.
3. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І.
Мажори – Вінниця: Нова книга, 2004. – 656с.
4. Слюсарєв А.О., Жукова С. В. Біологія:
Підручник. – К.: Вища школа, 1992.
5. Биология / Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.:
Медицина, 1984.
Дослідження
будови білка
Горбачевський
Іван Якович
(1854-1942)
Першим в світі описав
структуру білка.
2004 рік І.Я. Горбачевського
(ЮНЕСКО)
Дослідження будови білка

Білки були виділені в
окремий клас
біологічних молекул
в XVIII столітті в
результаті праць
французьского хіміка
Антуана Фуркруа та
інших учених, в яких
було зазначено
властивість білків
коагулювати
(денатурувати) під
впливом нагрівання
або кислот.
Антуан Франсуа де Фуркруа
Дослідження будови білка

В 1902 р. Е. Фішер сформулював пептидну гіпотезу, згідно з якою
білки побудовані з амінокислотних залишків, з'єднаних пептидними
зв'язками.
Уотсон і Крік

Уотсон і Крік 28 лютого 1953 року відкрили
структуру (ДНК) - речовини, яка містить всю
спадкову інформацію.
Дослідження будови білка


Білки - високомолекулярні органічні сполуки — біополімери,
які складаються зі сполучених у ланцюг амінокислотних
залишків.
Якщо молекули різних білків. неоднакові, то молекули даного
виду білків. ідентичні, вони не відрізняються ні за довжиною
ланцюгів, ні за складом, ні за послідовністю амінокислот.
Вміст окремих елементів у білків
вуглецю 50—55%,
 кисню 6,5—7,3%,
 азоту 15,0—17,6%,
 сірки 0,3 – 2,5%.

Структура амінокислоти
NH2 (аміногрупа)
|
H --- C ---
COOH (карбоксильна група)
|
R
пептидні зв’язки
C' и N атомів
Нуклеотиди

Азотисті основи:
пуринові (аденін (А), гуанін (Г)
піримідинові (тимін (Т), цитозин (Ц), урацил (У).
ДНК містить аденін, гуанін, цитозин, тимін

РНК містить аденін, гуанін, цитозин, урацил.

Правило Чаргаффа:





Аденіин
Гуанін
А=Т і Г=Ц
(А + Г = Т + Ц).
Тимін
Цитозин
Рівні організації
Рівні організації білкової молекули
білкової
молекули
Рівні організації білкової
молекули - її первинна,
вторинна, третинна й
четвертинна структури.
 Цю класифікацію
запропонував у 1952 р.
датський біохімік К.У.
Ліндерштрем-Ланг. Вона
актуальна й дотепер. У
живих організмів
амінокислотний склад
білків визначається
генетичним кодом.
1952 р. датський біохімік К.У. Ліндерштрем-Ланг

Денатурація та ренатурація білка
Денатурація та ренатурація білка

За формою ДНК схожа на закручену
кручені сходи, що складається з двох
ланцюгів - «перил», утримуваних
разом «сходинками» - парами
азотистих основ, з'єднаних водневими
зв'язками.
ДНК

Така «упаковка» ДНК
пояснюється її розмірами.
Наприклад, загальна
довжина всієї ДНК людини
становить більш ніж 1010 км
комплементарність
Нуклеїнові кислоти – ДНК і РНК
--- Нуклеїнові кислоти

Залежно від виду пентози, що входить до складу
нуклеотиду, розрізняють два типи нуклеїнових кислот:
дезоксирибонуклеїнову (ДНК) і рибонуклеїнову (РНК). До
складу ДНК входить залишок дезоксирибози, до РНК –
рибози.
ДНК - носій генетичної інформації
Модель молекула ДНК і молекула ДНК людини під електронним мікроскопом
Реплікація ДНК
Реплікативна вилка
Схема
подвоєння
ланцюгів ДНК
по Р. Окадзакі
Біосинтез білка
4 етапи:



І етап. Транскрипція
ІІ етап. Активація амінокислот.
ІІІ етап. Трансляція
Транскрипція
Транскрипція
РНК - полімераза
Активний центр РНК-полімерази
Будова
рибосоми
Рибосома складається з двох субодиниць: великої і малої.
Рибосома складається
з двох субодиниць:
великої і малої.
Біосинтез білків
Трансляція
Генетичний код
Біологічна роль амінокислот і білків

Біологічна роль амінокислот і білків дуже важлива.
Білки - необхідні складові всіх живих організмів, вони
беруть участь у кожному внутрішньому процесі клітини.
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа