close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОБЛІК ГРОШОВИХ
КОШТІВ ТА
РОЗРАХУНКОВИХ
ОПЕРАЦІЙ В АПТЕЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Поняття про грошовi кошти та їх
облiк.
Одним із найважливіших показників
діяльності аптеки в ринковій економіці,
за яким оцінюється стабільність її
фінансового стану, є ліквідність можливість перетворення активів аптеки
на готівкові кошти.
Грошові кошти – готівка в касі
підприємства, кошти на рахунках у
банках.
Грошові кошти
Готівка
•національна
•іноземна
Грошові
документи
•путівки в будинки
відпочинку,
санаторії
•поштові марки
•марки державного
мита
•проїзні квитки
Бланки
суворого обліку
Цінні папери,
придбані у інших
підприємств
•трудові книжки та
вкладиші до них
•власні акції
•квитанції подорожніх листів
автотранспорту
Перелік цінностей, які зберігаються в касі аптек
•акції
•облігації
•векселі
Система грошових вiдносин аптечних пiдприємств
складається з готiвкових розрахункiв з населенням за
вiдпущенi товари, з працiвниками по заробiтнiй платi, а
також по безготiвкових розрахунках з постачальниками,
покупцями, бюджетом, банкками та iншими органiзацiями
по оплатi товарiв, наданню рiзних видiв послуг. При
цьому необхiдно вiдмiтити, що грошовими засобами є
наявнi грошi, якi зберiгаються в касi аптеки, i всi
безготiвковi грошi, якi належать аптецi i зберiгаються в
банку. Грошовi засоби вiдносяться до обiгових засобів
аптеки (Т-Г-Т).
Господарськi операцiї, пiд час яких пiдприємство витрачає або
отримує грошовi засоби, називаються розрахунковими операцiями.
Постiйне залучення або вiдволiкання грошових засобiв є суттю
розрахункових операцiй.
Завданнями облiку грошових засобiв i розрахункових
операцiй є:
•щоденний контроль за наявнiстю, рухом i збереженням грошових
засобiв
•дотриманням лiмiту грошових засобiв в касi
•дотриманням правильностi i своєчасностi оформлення
розрахункової i платiжної документацiї
•контроль за дотриманням установленого порядку розходування
грошей
•контроль за отриманням, рацiональним використанням i
своєчасним погашенням кредитiв банкiв
Згiдно з «Порядок ведення касових операцiй», кожне підприємством
тому числi аптека, де здiйснюється розрахунок наявними грішми, повинно мати
касу. Касою називається спецiально обладнане i iзольоване примiщення, яке
призначене для прийому, видачi i тимчасового зберiгання готiвки. В касi повиннi
бути забезпечені мiроприємтва щодо зберiгання грошових коштiв при їх
зберiганнi i транспортуваннi. Доступ в примiщення каси особам, що не мають
вiдношення до їх роботи заборонено.
В тих аптеках, де по штату посада касира не передбачена, прийом , видачу i
зберiгання наявних грошей проводить працiвник, на якого за письмовим наказам
зав. аптекою покладає ведення касових операцiй. Пiсля видання наказу про
призначення касира на роботу, керiвник аптеки зобов’язаний ознайомити касира з
«Порядком ведення касових операцiй», пiсля чого з касиром заключається
договор про повну матерiальну вiдповiдальнiсть. На працiвника бухгалтерiї та
iнш. рахункових працiвникiв не можуть бути покладенi обов’язки касира. Касиру
забороняється передоручати виконання дорученої йому роботи iншим особам. У
випадку необхiдностi тимчасової замiни касира його обов’язки покладаються на
працiвникiв за письмовим розпорядження керiвнитка аптечної установи. З цим
працiвником також заключається договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть.
Каса
аптеки
Надходження
готівки
Первинні
документи
від реалізації
від підзвітних
осіб
Журнал реєстрації
прибуткових і
видаткових
касових ордерів
від дебіторів
Касова книга
з поточного або
валютного
рахунку
Витрачання
готівки
у підзвіт
кредиторам
оплата праці
на рахунки
в банку
оплата витрат
Схема бухгалтерського обліку касових операцій
Застосування реєстраторiв
розрахункових операцiй (РРО) в аптечних
пiдприємствах.
Закон України №1776 від 01.06.00р. “ Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій в
галузі торгівлі, суспільного харчування та послуг”.
РРО - пристрій або програмно-технічний комплекс, в
якому реалізовані фіскальні функції, і який призначений
для реєстрації розрахункових операцій при продажі
товарів (послуг).
До РРО відносяться: ЕККА, ЕКК реєстратор,
комп’ютерно-касова система і т.п..
Готівка
Провізор
(фармацевт)
касир
Пацієнт
Касовий чек
або
квитанція
Каса
аптеки
Місце проведення
розрахунків
(РРО)
“Службове
внесення”
0-чек
Звіт по РРО (РК)
КОРО
Фіскальний
звітний чек
(Z-звіт, X-звіт)
Схема руху готівки в аптеці
Касова книга
Фіскальні функції - це здатність РРО забезпечувати
одноразове внесення, довгострокове зберігання в фіскальній
пам"яті, багаторазове рахування та неможливість змінення
підсумкової інформації про об’єм розрахункових операцій.
Розрахункова операція - прийом від покупця готівкових
коштів, платіжних карточок, платіжних чеків та ін. по місцю
реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернений
покупцем товар (ненадану послугу).
Розрахунковий документ - це документ встановленої форми
та змісту, підтверджуючий факт продажу (повернення) товару і
зареєстрованний РРО або заповнений вручну.
Розрахункова книжка - належним чином зброшурована та
прошнурована книжка, зареєстрована в органах держ. податкової
служби.
ЕККА - це РРО, який додатково забезпечує попереднє
програмування кожного найменування та вартості товарів (послуг),
облік їх кількості, а також друкування розрахункових та інших
звітних документів.
Комп"ютерно-касова система - це РРО, який додатково
забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) кожного
найменування, друкування розрахункових та інших звітних
документів.
Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) прошнурована та належним чином зареєстрована в органах держ.
податкової служби, книга, яка вміщує щоденні звіти, складені на
основі відповідних документів про рух готівкових коштів, товарів,
послуг.
Фіскальний режим роботи - це режим роботи РРО, який
забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій.
Контрольна стрічка - це документ, надрукований РРО, який
містить копії надрукованих цін РРО розрахункових документів.
Місце проведення розрахунків – місце, де здійснюються
розрахунки з покупцем за продані товари (послуги) і зберігаються
отриман. за реалзацію товари (послуги) готівкові гроші, а також
місце отримання покупцем попередньо-оплачених товарів (послуг) з
застосуванням платіжних карточок, платіжних чеків.
Денний звіт - документ встановленої форми, надрукований
РРО, що вміщує інформацію про денні суми РО, проведені з його
застосуванням.
Фіксальний звітний чек – документ встановленої форми,
надрукований РРО, в якому знаходяться денні дані, при друкуванні
якого інформація про об’єм виконаних розрахункових операцій (РО)
заноситься в фіскальну пам’ять.
Контроль за дотриманням порядку проведення
розрахунків.
Здійснюють органи ДПС України шляхом проведення
планових або позапланових перевірок згідно з
Законодавством України.
Планова перевірка здійснюється не частіше одного разу за
висновками звітного календарного року.
Порядок реєстрації РРО.
Реєстрація РРО здійснюється в органі ДПС за
місцезнаходженням суб"єкта підприємницької діяльності
(СПД). В випадку використання РРО на території іншої
адміністративно-територіальної одиниці його необхідно
до початку використання взяти на облік в органі ДПС за
місцем використання.
Порядок опломбування РРО.
1.Опломбування РРО здійснюється центром сервісного
обслуговування перед реєстрацією РРО, після ремонту або
технічним обслуговуванням РРО або по рішенню органа ДПС.
2.Перед опломбуванням РРО проводиться перевірка його
конструкції і програмного забезпечення, перевірка переведення
РРО в фіскальний режим роботи, виконується опломбування,
про що складається справка про опломбування РРО і видається
СПД.
3.Опломбування здійснюється шляхом встановлення двох
методів контролю в місцях стику корпуса РРО з верхньою
кришкою на її передній і задній стороні таким чином, щоб
зробити неможливим доступ до фіскального блоку РРО без
пошкодження засобів контролю.
Порядок застосування РРО.
Стосується РРО, які зареєстровані в установленому порядку.
1. РРО може застосовуватися тільки в тій господарській одиниці , назва і
адрес якої вказані в реєстрації свідоцтва.
2. Контрольна стрічка повинна друкуватися в єдиному робочому циклі з
касовими чеками без повторного її використання.
3. Реєстрація продажу товару через РРО проводиться одночасно з
розрахунковою операцією. Розрахунковий документ повинен видаватися
покупцеві не пізніше завершення розрахункової операції.
4. Вклад або видача готівки з місця проведення розрахунків повинні
реєструватися через РРО з використанням операції "службове внесення",
"службова видача".
Використання розрахункових книжок.
У книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) передбачено 4 окремі
розіли, причому перший та другий розділи книги заповнюється щоденно.
На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі
тимчасового, але не більше ніж 7 робочих днів, відключення електроенергії
розрахункові операції виконуються з використанням книги обліку
розрахункових операцій, розрахункової книжки або із застосуванням
резервного РРО.
Дії касира на робочому місті.
Перед початком роботи касиру необхідно пересвідчитися у справності РРО : чи
підключений він до мережі, чи працює механізм друку, а також у тому, що
оперативна пам'ять апарата обнулена, для чого роздруковують кілька нульових
чеків (+Х-звіт).
Касиру необхідно перевірити наявність чекової і контрольної стрічок, чи
правильно в реєстраторі встановлені час і дата. Також перевіряється
відповідність готівки, зазначеної в книзі обліку розрахункових операцій
(службове внесення), наявній у грошовому ящику РРО.
Касиру під час розрахунків з клієнтами на суму купівлі повинен видати
покупчю касовий чек. В касових чеках вказується наступна інформація:
-відомості про суб'єкт підприємництва;
-відомості про товар, суму;
-відомості про час операції.
Якщо покупець придбає кілька різних товарів, то в касовому чеку мають бути
відображені відомості про кожен товар.
Розрахункові операції через РРО потрібно виконувати з використанням режиму
попереднього програмування.
Протягом дня касир при інкасації виторгу або для перевірки фактичної
наявності грошей в РРО друкує Х-звіт.
Щодня після закінчення роботи касир видруковує денний звіт (Zзвіт) з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її
до фіскальної пам'яті. Щодений Z-звіт підклеюються в 1 розділ
книги обліку розрахункових операцій і узагальнюються в розділі 2
окремим підсумковим рядком.
•Використовуючи кодування товарiв або через вiддiл вводяться
грошовi суми в ЕККА (вартiсть покупки),яку висвiчує iндикатор
апарату.
•За показанням iндикатора вказана сума називається покупцю i
отримує грошi за товар.
•Закривається чек i роздруковується.
•Покупцю називається сума здачi,якщо така є,яка видається з чеком i
придба-ним товаром.
При поданнi покупцям чеку провiзор вiдпускає товар, перевiряє
дату, порядковий номер чеку i звiряє суму,яка вказана в чеку з
вартiстю вiдпущеного товару. Поданий чек потiм погашається i
видається на руки покупцю.
Що робити, якщо вибитий чек на бiльшу суму?
•Необхiдно зберiгати вибитий чек, на суму покупки,
пробитiй в чеку,отоварити наступного покупця.
У випадку повернення (не повертається) споживачем
товару подається заява про повернення засобiв,до якої
обов’язково додається касовий чек. На пiдставi цього
складається акт про повернення товару i засобiв, в якому
вказуються:
•паспортнi данi споживача;
•вiдомостi про товар, що повертається,
•суму, яку необхiдно повернути споживачу.
•Якщо чек вибитий на суму, яка в декiлька разiв перевищує
вартiсть покупки, потрiбно звертатись в ДПА.
Каса аптеки
Прибуткові касові операції:
Видаткові касові операції:
-виручка аптеки за реалізацію лікарських засобів та інших товарів
аптечного асортименту;
-виручка дрібнороздрібної мережі;
- надходження коштів на виплату
авансу, зарплати та інших видів
виплат;
-повернення невикористаних підзвітних сум;
-прокат предметів медичного призначення та ін.
- здача виручки для зарахування на
поточний рахунок;
- оплата закупленої у населення лікарської сировини;
- оплата закупленого у населення
аптечного посуду;
- виплата авансу, зарплати;
-оплата закупленого товару для
господарьких та інших потреб;
-видача готівки під звіт та ін.
Облік руху готівкових грошових коштів
Порядок ведення касової книги i зберiгання
грошей
Всi поступлення i видачi готiвки облiковуються в касовiй книзi,яка
повинна бути пронумерована,прошнурована i опечатана сургучною
печаткою. Записи в касовiй книзi проводяться в 2-х екземплярах через
копiювальний папiр. Другi екземпляри повиннi бути вiдривними i служать
звiтом касира. Першi екземпляри залишаються в касовiй книзi. Пiдчистка i
необгрунтоване виправлення в касовiй кгнизi забороняється. Окремi
виправлення завiряються пiдписом касира, а також головного бухгалтера.
Записи в касовiй книзi проводяться касиром вiдразу пiсля отримання або
видачi грошей за кожним ордером. Щоденно в кiнцi робочого дня касир
пiдбиває пiдсумки операцiй за день,виводить залишок грошей в касi на
наступне число i передає в бухгалтерiю як рахунок касира другий
вiдривний лист з прихiдними i розрахунковими касовими документами пiд
розписку в касовiй книзi.
При виявленні в касі нестачі або надлишку цінностей в акті зазначають
їхню суму та обставини виникнення. Встановлені надлишки коштів у касі
оприбутковують і відображають у складі інших доходів підприємства від
операційної діяльності.
Каса аптеки
Прибутковий касовий ордер
Облік руху готівкових
грошових коштів
Видатковий касовий ордер
Журнал реєстрації касових ордерів
Реєстратор розрахункових операцій (РРО)
Х-звіт, Z-звіт, Касова книга
Звіт касира
Реєстр руху грошових коштів та інкасації виручки
Бухгалтерський облік, фінансова звітність
Готівкові грошові кошти необхідно здавати з каси у
банк. Державою для обмеження грошово-готівкового обігу
використовуються такі методи регулювання обігу:
 встановлення лімітів залишків готівки у касі.
 встановлення норм витрачання готівкових грошей з виторгу.
На кінець робочого дня підприємств можуть тримати в своїй касі
готівку в межах ліміту, який встановлюється обслуговуючим
банком. При укладанні договору на розрахунково-касове
обслуговування підприємство подає до банку заявку-розрахунок для
встановлення ліміту каси за встановленою формою.
Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства
встановлюється банком з урахуванням режиму і специфіки роботи
підприємства, його віддаленості від установ банку, розміру касових
оборотів, встановлених термінів і порядку здавання касової
виручки.
Способи здачі готівки до банку
До денних та вечірніх кас банківських
установ
Інкасаторам Національного банку або
установ комерційних банків
Підприємствам поштового зв’язку для
переказів на поточні рахунки
до установ банку
Державній службі охорони при МВС України
Способи здачі готівки до банку
Способи здачі готівки до банку.
У випадку, коли підприємство самостійно здає виторг до каси
банку, заповнюється оголошення на внесок готівки – І-ша частина
(верх) залишається в банку, дві інші: квитанція (середня частина) і
ордер (нижня частина) повертаються в аптеку. На підставі
квитанції в аптеці оформляється видатковий касовий ордер для
списання грошей з каси і запису в касовій книзі.
Здача виторгу інкасаторові оформляється супровідною
відомістю у трьох екземплярах через кальку: 1-й екземпляр – в
інкасаторську сумку, 2-й – iнкасатору, 3-й залишається в касі
підприємства (інкасатор розписується на цьому екземплярі та
ставить штамп) і є підставою для списання коштів у аптеці. На
зворотньому боці 1-го 2-го екземплярів наводиться покупюрний
опис грошей.
Ревiзiя каси i контроль за дотриманням
касової дисциплiни.
В термiни,якi встановленi керiвництвом аптеки,але не
рiдше одного разу в квартал в кожній аптеці проводиться
раптова ревiзiя каси з покупюрним перелiком всiх грошей
i перевiркою iнших цiнностей, що знаходяться в касi.
Для проведення ревiзiї каси накозом керiвника аптеки
назначається комiсiя, складається акт. При виявленнi
ревiзiєю недостач або надлишкiв цiнностей в касi, в актi
вказується сума недостач або надлишкiв. Акти
використовується для вiдображення результатiв
iнвентаризацiї.
При перевiрцi касової дисциплiни звертають
увагу на наступне:
•наявнiсть встановленого лiмiту залишку каси
(встановлюється установою банку)
•вiдповiднiсть залишкiв касової книги про сумам, якi
отриманi з банку i якi зданi в банк.
•забезпечення щоденного дотримання встановленим банком
лiмiтiв залишку каси, термiнiв i порядку здачi виручки,
своєчаснiсть повернення в банк невикористаних у
встановлений термiном сум заробiтної плати та iн.
•правильнiсть використання готiвки
•правильнiсть ведення касової книги.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа