close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Семінар-практикум
Щоб
зробити
дитину
розумною і розсудливою, зробіть
її міцною і здоровою. Хай вона
бігає, стрибає, пустує, хай грає і
діє, перебуває у безперервному
русі.
Ж.-Ж. Руссо
збереження й зміцнення здоров’я,
розвиток
фізичних,
соціальних,
психічних, духовних якостей та рухових
здібностей особистості; підвищення
рівня фізичної підготовленості учнів до
повноцінного
життя
у
постійно
змінюваному
навколишньому
середовищі.








набуття елементарних знань у галузі фізичної культури;
формування основ здорового способу життя, особистої гігієни;
виховання бережливого ставлення до свого здоров’я
як
найвищої соціальної цінності та вивчення правил техніки
безпеки;
розширення рухового досвіду, формування життєво важливих
рухових навичок та вмінь;
розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових
здібностей;
формування усвідомленої індивідуальної установки на
необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;
виховання морально-вольових і психологічних якостей
особистості;
виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами.
 фізичне
виховання в школі;
 фізичне
виховання на позакласних
заняттях;
 фізичне
виховання в сім’ї.







стройові і загальнорозвиваючі вправи з предметами і без
предметів;
вправи основної, спортивної і ритмічної гімнастики та
акробатики;
гімнастика, легка атлетика, плавання, лижна і
туристська підготовка;
танцювальні вправи, рухливі та спортивні ігри;
катання на ковзанах, санчатах, велосипедах, самокатах,
скейтах;
пішохідні і лижні прогулянки;
гігієнічні і загартувальні процедури тощо.

Фізичні вправи є основними засобами
фізичного
виховання
в
школі.

На
уроках
фізичної
культури
використовуються передбачені навчальною
програмою вправи основної гімнастки
(основні положення і рухи руками, ногами і
тулубом, вправи з м’ячами, скакалками,
акробатичні і танцювальні вправи, вправи на
акробатичній стінці, вправи з рівноваги,
ходьби, біг, стрибки, метання), рухливі ігри,
лижна підготовка, плавання, вправи з легкої
атлетики.






уроки фізичної культури ;
ранкова гігієнічна
гімнастика;
гімнастика до занять;
фізкультурні хвилини на
уроках;
фізичні вправи та рухливі
ігри на великих
перервах;
щоденні фізкультурні
заняття в групах
продовженого дня;



фізкультурні паузи під
час виконання домашніх
завдань;
щоденні самостійні
фізкультурні заняття;
заняття в фізкультурних
гуртках, групах
лікувальної фізичної
культури і фізичної
реабілітації, спортивні
секції, спортивні
змагання, спортивні
свята, туристські походи
тощо.
використовується
як
засоби
організації учнів на уроках фізичної
культури, що сприяє правильному
розвиткові постави, гнучкості
рухів, концентрації уваги.
Вивчаючи основні положення і рухи руками,
ногами, тулубом, учень набуває навиків основних
компонентів будь-якого руху (напрямку,
амплітуди, ритму, темпу) і навчається свідомо
керувати своїми рухами. Володіючи основними
механізмами кожного руху, а також навчившись
поєднувати їх, учень продовжує удосконалювати
навики рухової дії до повного узгодження всіх їх
компонентів; рухи стають точними, вільними,
економними. Вправи загального розвитку
виховують у дітей навики правильного дихання.
Акробатичні вправи різнобічно впливають на
організм дитини, особливо на вестибулярний
апарат. З допомогою цих вправ найбільш
ефективно розвиваються орієнтування в
просторі та відчуття рівноваги.
 Танцювальні вправи впливають на формування
правильної постави, легкої і невимушеної ходьби.
Діти, слухаючи музику, звикають поєднувати
свої
рухи
з
музичним
супроводом.

Лазіння і перелазіння сприяють розвиткові сили
м’язів, особливо рук, плечового поясу, спритності,
гнучкості, координації рухів, витривалості,
впливають на формування правильної постави.
 Вправи з рівноваги формують уміння зберігати
рівновагу, що є важливим у житті і діяльності
кожної людини. А тому ці навички формуються з
дитинства, використовуючи спеціальні вправи.

 Ходьба
і біг належать до природних
видів рухів. Вони сприяють
розвиткові опорно-рухового апарату
та займають у фізичному
вихованні школярів одне з провідних
місць.
У першому класі головну увагу
необхідно звернути на вільний біг із
зберіганням правильної постави, в
другому - навчати дітей ставити ногу з
попередньої частини стопи, бігти
рівномірно, а також із зміною темпу.
У третьому та четвертому класах
навчають дітей швидкому бігові із
вмінням долати перешкоди під час бігу.
характеризуються
короткочасними,
але
значними особистими зусиллями, розвивають
швидкісну орієнтацію в просторі, координацію
рухів,
сприяють
розвитку
швидкості,
спритності, сміливості. Заняття стрибками
позитивно впливають на діяльність серцевосудинної системи, дихальної систем й організму.
У молодших класах перш за все вивчають такі
елементи
стрибка:
правильний
розбіг,
відштовхування, координація рухів у польоті і
приземленні.
Вправи з метання предметів
позитивно впливають на розвиток
нервово-м’язового
та
кістковозв’язкового апаратів. Метання сприяє
виробленню в дитини точності,
узгодження дій кисті рук, передпліччя,
плеча, плечового поясу, ніг, тулуба,
удосконалює
окомір
і
вміння
розраховувати свої зусилля.
Під час занять з лижної підготовки
діти вивчають правила поведінки з
лижами, палками, вивчають основні
стройові вправи з лижами, види
шикування, перешикування, а також
елементами лижної підготовки: по
перемінному
двокроковому
ходу,
ступаючому,
поворотах
і
т.д.
Плавання має велике прикладне
значення, а тому входить у програму
фізичної культури. Плавання - один із
найбільш дієвих засобів оздоровлення та
фізичного розвитку дитини.
У
2010/2011
навчальному році учні
1-4
класів
навчатимуться
за
програмою для основної
та
спеціальної
медичних
груп
загальноосвітніх
закладів
міста
(за
редакцією М.Д.Зубалія).
Планування
програмового
матеріалу з предмету „Фізична
культура” за своїм змістом, формою
значно відрізняється від планування
інших шкільних предметів. Це
зумовлено специфікою фізичного
виховання, структурою програми,
необхідністю поряд із вирішенням
освітніх
завдань
вирішувати
завдання
фізичного
розвитку
школярів.
№
з/п
Теми та елементи
1
Класи
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
Теоретико-методичні знання
6
6
6
6
2
Рухливі й народні ігри, забави.
Естафети
31
27
19*
8*
3
Гімнастика
18
18
18
18
4
Спортивні ігри:
футбол;
баскетбол;
гандбол.
16
-
16
6
-
16
6
-
16
6
6
5
Легка атлетика
10
10
10
10
6
Плавання
12
10
10*
10*
7
Кросова та лижна підготовка
-
-
8
8*
8
Туризм
-
-
-
5
9
Вправи комплексних тестів оцінювання
стану фізичної підготовленості
12
12
12
12



вироблення
інструктивних навичок
і умінь самостійно
займатися фізичними
вправами
розвиток пізнавальних
інтересів;
здійснення
міжпредметних зв'язків



план-графік розподілу
програмового матеріалу
на навчальний рік;
календарний план на
семестри,
навчальний
рік;
план-конспект уроку з
фізичної культури.
Плануючи програмовий матеріал
з предмету „Фізична культура”
вчителі повинні враховувати стан
здоров’я учнів, рівень їх теоретичної,
фізичної і технічної підготовленості,
відношення педагогічного колективу,
батьків до фізичного виховання,
екологічні та кліматичні умови
регіону,
попередньо
допущені
помилки при плануванні та інші
питання.

конкретність та вміння вчасно вносити зміни
до планування;

відповідність загальним та методичним
принципам теорії фізичного виховання;

цілеспрямованість
і
перспективність;
відповідність реальним можливостям школи;

наочність.
вимоги до планування



Річний план-графік складається для кожного
класу на рік для того, щоб програмовий
матеріал з предмету „ Фізична культура ”
розподілявся рівномірно та систематизовано
протягом всього навчального року.
В календарному плані вчителі повинні
викласти коротко і послідовно основний зміст
кожного уроку. Складається він на семестр,
навчальний рік.
Плани-конспекти уроків - це кінцевий
документ вчителя фізкультури початкового
навчання і носить він конкретний характер та
завдання, які вчитель повинен вирішити на
даному уроці.
Плануючи програмовий матеріал з фізичної
культури, вчителі, як правило використовують
різну спеціальну літературу, але не повинні вони
забувати що це творчий процес, де необхідно
враховувати конкретні умови школи, наявність
інвентарю,
обладнання,
стан
фізичної
підготовленості
учнів
та
інше.


Тема. Рухливі ігри
Завдання:
1. Виховувати в учнів почуття відповідальності,
уваги, дисциплінованості.
2. Ознайомити з технікою баскетбольного елементу ”зупинка стрибком” засобом гри “Слухай сигнал”;
повторити
вправи
з
гімнастичними
палицями;продовжити вивчення передачі та ловіння
м’яча двома руками засобом гри “Не давай м'яч
ведучому.
3. Сприяти розвитку швидкісних якостей, спритності.
Місце проведення : спортивний зал
Інвентар: гімнастичні палиці, м'ячі баскетбольні.
Зміст і структура уроку
Організаційнометодичні вказівки
І Підготовча частина
Дата
та
дозування
3-5 хв
1.Організуючі
вправи: Перевірка ЧСС
шикування,
привітання,
повідомлення змісту уроку.
1 хв
2. Інструктаж з БЖД.
30 с
3. Теоретичні відомості.
1 хв
4. Стройові вправи
5. Різновиди ходьби:
На носках;
На п'ятках;
На зовнішньому боці стопи;
На внутрішньому боці стопи;
Чітке виконання команд
Руки вгору
Руки за головою
Руки на поясі, спину
тримати прямо, тулуб
уперед не нахиляти.
У напівприсяді.
Руки в сторони.
6. Перешикування з колони по По команді “Наліво!”
1 в колону по 4.
30 с
2 хв
ІІ. Основна частина
30 хв
1.ЗРВ з гімнастичними Направляючий
із
палицями.
кожної колони роздає
учням
гімнастичні
палиці
5 хв
2.Ходьба на місці
30 с
3. Перешикування з Направляючі збирають
колони по 4 в колону гімнастичні палиці.
по 1
30 с
4. Гра “Слухай сигнал”
Пояснити правила гри.
Звернути
увагу
на
техніку бігу по прямій.
5 хв
5. Зустрічні естафети.
Провести
методом
змагання,
визначити
команди-переможці.
8 хв
6. Гра “Не дай м'яча Техніка безпеки під час
ведучому”
ловіння м'яча.
8 хв
ІІІ. Заключна частина
1. Шикування
3-5 хв
Організація класу
2. Вправи на відновлення Перевірка ЧСС
дихання.
3. Підбиття підсумків уроку
30 с
2 хв
Відзначити індивідуальні
2 хв
досягнення та якість роботи
на уроці.
 метод
слова (розповідь, пояснення, бесіди,
розбір, оцінка, команда, підрахунок);
 практичні
методи (по частинах, у цілому,
ігровий, змагальний)
 методи
наочності (пряма і непряма
наочність).
забезпечити високу якість проведення уроків фізкультури та
виконання програмового матеріалу;
спільно з лікарем забезпечити проведення медичного
огляду учнів та врахувати його результати в своїй роботі:
створювати належні санітарно-гігієнічні вимоги до місць
занять;
заняття проводити у відповідній спортивній формі;
брати участь в організації і проведенні позакласних заходів
з фізичної культури, залучати до них всіх учнів;
проводити
серед батьків роз’яснювальну роботу про
значення фізичної культури і спорту для дітей;
розширювати свої знання в області фізичного виховання
дітей;
сприяти підвищенню інтересу до фізичної культури і
спорту, формувати у них стійкий інтерес до самостійних
занять фізичними вправами.

Основні завдання школи: зміцнення
здоров’я,
сприяння
правильному
фізичному розвиткові, загартування
школяра. Ці завдання є важливими у всій
роботі з фізичної культури і спорту в
школі і повинні бути в центрі уваги
вчителя початкового навчання та всього
педагогічного колективу.




Засвоєння
техніки
виконання
фізичної
вправи.
Виконання
навчального
нормативу (з урахуванням
динаміки
особистого
результату).
Виконання
навчальних
завдань
під
час
проведення уроку.
Засвоєння
теоретикометодичних знань.





Контрольні навчальні нормативи
складають учні основної медичної
групи, які на момент прийняття
нормативу не скаржаться на погане
самопочуття та стан здоров’я.
Кожній заліковій вправі передує
спеціальна підготовка (не менше як
на двох заняттях).
Перед
складанням
нормативу
вчитель проводить розминку, а
після – відновлювальні вправи.
Учні мають можливість перескласти
норматив на визначеному вчителем
занятті.
Учитель зобов’язаний забезпечити
безумовне дотримання правил і
виконання вимог щодо безпеки під
час здачі нормативів.
У період з 01.09 до 01.10 кожного
навчального року з метою адаптації
учнів до навантажень на уроках
фізичної
культури
прийом
контрольних навчальних нормативів
не
здійснюється,
а
також
обмежується виконання вправ з
максимальною інтенсивністю.
Увесь
процес
фізичного
виховання
спрямований
на
вихованні
у
дітей
таких
морально-вольових якостей, як
сміливість,
упевненість,
дисциплінованість, колективізм,
почуття
дружби
та
товариськості,
працьовитості,
культури поведінки.
Одним із завдань фізичного
виховання школярів є виховання
стійкого
інтересу
і
навиків
самостійно займатися фізичними
вправами. Це завдання в школі
необхідно реалізовувати з усіма
дітьми, а всі заняття проводити
організовано,
енергійно,
зацікавити змістом і формою
навчального
матеріалу,
створювати умови для прояву
дружніх взаємовідносин.
Багаторічна
практика
засвідчила,
що
надзвичайно важливим є особистісний підхід до
навчання та виховання школярів. З цією метою
доцільним є впровадження у практику діяльності
вчителя методики викладання уроків фізичної
культури,
спрямованої
на
визначення
індивідуального рівня фізичної підготовленості
учнів. Якщо вчитель проводить таку роботу
систематично
і
комплексно,
дуже
легко
відстежити ступінь фізичного розвитку кожної
дитини й окреслити межі фізичних навантажень,
яких вона потребує.






Підготовка місць для проведення уроку (добір, установка
обладнання та інвентарю тощо);
Санітарно – гігієнічні умови проведення уроку (чистота,
температурний режим, освітлення, наявність спортивної
форми тощо);
Зовнішній вигляд та готовність учителя та учнів до уроку;
Своєчасність початку та закінчення уроку. Чітке
оголошення теми та завдань уроку, підведення його
підсумків;
рівень
дисципліни,
оголошення
та
мотивування оцінок;
Відповідність фізичних вправ темі та завданням уроку;
Дотримання структури уроку (підготовча, основна,
заключна частина);







Визначення моторної або загальної щільності уроку;
Дозування фізичного навантаження (регулювання темпу,
тривалості та характеру виконання вправ, частоти рухів
тощо);
Загальне навантаження на уроці;
Врахування індивідуальних, вікових та статевих
особливостей учнів, стану їх здоров'я та фізичного
розвитку;
Вирішення освітніх, виховних, оздоровчих завдань уроку;
Використання інноваційних технологій;
Здійснення
медико-педагогічного
контролю
(за
зовнішніми ознаками втоми, за реакцією серцевосудинної системи на фізичні навантаженні - вимірювання
пульсу, визначення щільності уроку, проведення тесту
Руфьє).

сприяють гармонійному росту організму
школяра;

формують правильну поставу;

загартовують організм;

підвищують працездатність;

зміцнюють здоров’я.

формують рухові вміння
і
навички
з
бігу,
стрибків, метання тощо;

розвивають
фізичні
якості: швидкість, силу,
спритність, гнучкість і
витривалість;

дають основи знань з
фізичної
культури
і
спорту,
валеології,
народознавства, історії
рідного краю і т.д.

виховують моральні
та
вольові
якості
учнів;

виховують любов до
рідного краю, звичаїв
і
традицій
українського народу;

виховують любов до
щоденних
і
систематичних занять
фізичними вправами.
„У
грі розкривається перед
дітьми світ, розкриваються
творчі можливості
особистості”
В.Сухомлинський
Урок
фізичної
культури - основна
форма
фізичного
виховання школярів.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа